نخبگان سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران

نخبگان سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران، یا به عباراتی مقامات بلند پایه دولت ایران؛ شامل شخص رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزراء و و روسای سازمانهای مهم دولتی می باشند. … ادامه مطلب