نوابغ و مدال آوران جهـانی تکواندو در رشته کیوروگی

 • هادی ساعی بنه کهل دارنده سه مدال المپیک، چهار مدال مسابقات قهرمانی جهان و چهار مدال جام جهانی شامل دو مدال طلای انفرادی المپیک 2008 چین و 2004 یونان، مدال برنز انفرادی المپیک 2000 استرالیا، دو مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان در 2005 اسپانیا و 1999 کانادا، مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2003 آلمان، مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2007 چین و چهار مدال طلای انفرادی جام جهانی در 2002 ژاپن، 2001 ویتنام، 2000 فرانسه و 1998 آلمان
 • یوسف کرمی دارنده یک مدال المپیک، پنج مدال مسابقات قهرمانی جهان و چهار مدال جام جهانی شامل مدال برنز المپیک 2004 یونان، دو مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان در 2011 کره جنوبی و 2003 آلمان ، دو مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان در 2009 دانمارک و 2005 اسپانیا، دو مدال طلای انفرادی جام جهانی در 2010 چین و 2002 ژاپن و دو مدال نقره تیمی جام جهانی 2012 آروبا و 2009 آذربایجان
 • محمد باقری معتمد دارنده یک مدال المپیک، دو مدال مسابقات قهرمانی جهان و سه مدال جام جهانی شامل مدال نقره انفرادی المپیک 2012 انگلستان، مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2009 دانمارک، مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2011 کره جنوبی، مدال طلای انفرادی جام جهانی 2010 چین، مدال نقره تیمی جام جهانی 2009 آذربایجان و مدال برنز تیمی جام جهانی 2014 مکزیک
 • فریبرز عسکری دارنده یک مدال المپیک، یک مدال مسابقات قهرمانی جهان و دو مدال جام جهانی شامل مدال نقره انفرادی المپیک 1992 اسپانیا، مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 1995 فیلیپین، مدال نقره انفرادی جام جهانی 1997 مصر و مدال برنز انفرادی جام جهانی 1991 یوگسلاوی
 • کیمیا علیزاده زنورین دارنده مدال برنز انفرادی المپیک 2016 برزیل، مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2017 کره جنوبی و مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2015 روسیه
 • فیصل دانش دارنده مدال برنز انفرادی المپیک 1988 کره جنوبی و مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 1985 کره جنوبی
 • رضا مهماندوست دارنده مدال برنز انفرادی المپیک 1992 اسپانیا
 • مهدی بی بابک دارنده یک مدال مسابقات قهرمانی جهان و شش مدال جام جهانی شامل مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 1997 چین، سه مدال طلای انفرادی جام جهانی2006 تایلند، 2000 فرانسه و 1997 مصر، مدال نقره انفرادی جام جهانی 1998 آلمان، مدال نقره تیمی جام جهانی  2006 تایلند و مدال برنز انفرادی جام جهانی 2001 ویتنام
 • بهزاد خداداد کنجوبه دارنده سه مدال مسابقات قهرمانی جهان و سه مدال جام جهانی شامل مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2001 کره جنوبی، دو مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2005 اسپانیا و 2003 آلمان، مدال نقره انفرادی جام جهانی 1998 آلمان ، مدال نقره تیمی جام جهانی 2009 آذربایجان و مدال برنز انفرادی جام جهانی 2002 ژاپن
 • علیرضا نصر آزادانی دارنده یک مدال مسابقات قهرمانی جهان و شش مدال جام جهانی شامل مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2011 کره جنوبی، مدال طلای تیمی جام جهانی 2010 چین، مدال نقره انفرادی جام جهانی 2006 تایلند، سه مدال نقره تیمی جام جهانی 2012 آروبا، 2009 آذربایجان و 2006 تایلند و مدال برنز تیمی جام جهانی 2014 مکزیک
 • رضا نادریان دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2009 دانمارک و مدال نقره تیمی جام جهانی 2009 آذربایجان
 • بیژن مقانلو دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 1995 فیلیپین، مدال نقره انفرادی جام جهانی 1991 یوگسلاوی و مدال برنز انفرادی جام جهانی 1997 مصر
 • حسین تاجیک دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2009 دانمارک، مدال طلای تیمی جام جهانی 2010 چین و مدال نقره تیمی جام جهانی 2009 آذربایجان
 • بهزاد ایلخانی دارنده مدال نقره تیمی جام جهانی 2012 آروبا
 • فرزاد عبدالهی دارنده یک مدال مسابقات قهرمانی جهان و سه مدال جام جهانی شامل مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2011 کره جنوبی، مدال طلای تیمی جام جهانی 2010 چین، مدال نقره تیمی جام جهانی 2012 آروبا و مدال برنز تیمی جام جهانی 2014 مکزیک
 • فیض الله نفجم دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2005 اسپانیا، مدال طلای انفرادی جام جهانی 2006 تایلند و مدال برنز انفرادی جام جهانی 2002 ژاپن
 • کورش رجلی دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2011 کره جنوبی، مدال طلای انفرادی جام جهانی 2010 چین و مدال نقره تیمی جام جهانی 2009 آذربایجان
 • هادی افشار دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2001 کره جنوبی و مدال نقره تیمی جام جهانی 2009 آذربایجان
 • میثم باقری دارنده دو مدال مسابقات قهرمانی جهان و دو مدال جام جهانی شامل دو مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2011 کره جنوبی و 2009 دانمارک، مدال طلای تیمی جام جهانی 2010 چین و مدال نقره تیمی جام جهانی 2009 آذربایجان
 • مسعود حجی زواره دارنده دو مدال مسابقات قهرمانی جهان و سه مدال جام جهانی شامل مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2015 روسیه، مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2017 کره جنوبی، دو مدال نقره تیمی جام جهانی 2015 مکزیک و 2012 آروبا و مدال برنز تیمی جام جهانی 2014 مکزیک
 • مجید افلاکی دارنده دو مدال مسابقات قهرمانی جهان و سه مدال جام جهانی شامل مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 1999 کانادا، مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 1997 چین، دو مدال طلای انفرادی جام جهانی 2002 ژاپن و 2001 ویتنام و مدال نقره انفرادی جام جهانی 2000 فرانسه
 • سیروس رضایی دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 1991 یونان
 • امید غلامزاده دارنده دو مدال مسابقات قهرمانی جهان و دو مدال جام جهانی شامل مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2007 چین، مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2003 آلمان، مدال نقره انفرادی جام جهانی 2002 ژاپن و مدال برنز انفرادی جام جهانی2001 ویتنام
 • هادی مستعان لورون دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2013 مکزیک و مدال برنز تیمی جام جهانی 2014 مکزیک
 • حسن اصلانی دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 1997 چین و مدال برنز انفرادی جام جهانی 1998 آلمان
 • فرزاد ذرخش دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان 1989 کره جنوبی
 • سید مهرداد رکنی دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 1995 فیلیپین
 • علی تاجیک دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2005 اسپانیا و مدال نقره انفرادی جام جهانی 2001 ویتنام
 • مرتضی رستمی دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2003 آلمان و مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2007 چین
 • فریبرز دانش دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 1989 کره جنوبی
 • نادر خدامرادی دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 1983 دانمارک
 • سجاد مردانی دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2013 مکزیک
 • ابوالفضل یعقوبی جویباری دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2015 روسیه، مدال طلای تیمی جام جهانی 2017 امارات و مدال نقره تیمی 2015 مکزیک
 • مهدی خدابخشی دارنده یک مدال مسابقات قهرمانی جهان و سه مدال جام جهانی شامل مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2015 روسیه، دو مدال طلای تیمی جام جهانی 2018 امارات و 2017 ساحل عاج و مدال برنز تیمی جام جهانی 2014 مکزیک
 • بهنام اسبقی دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2013 مکزیک
 • محمد کاظمی فوشازده دارنده مدال نقره تیمی جام جهانی 2015 مکزیک
 • فرزان عاشورزاده فلاخ دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2015 روسیه و مدال برنز تیمی جام جهانی 2014 مکزیک
 • حسین ربیع زاده دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 1975 کره جنوبی
 • آرمین هادی پور دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2017 کره جنوبی و مدال نقره تیمی جام جهانی 2015 مکزیک
 • سید میر هاشم حسینی دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2017 کره جنوبی و مدال طلای تیمی جام جهانی 2018 امارات
 • روح اله طالبی کهنگی دارنده مدال نقره تیمی جام جهانی 2012 آروبا
 • مهران عسکری دارنده مدال نقره تیمی جام جهانی 2012 آروبا
 • یاسین اکبر نتاج دارنده مدال طلای تیمی جام جهانی 2010 چین
 • جلال خدامی دارنده مدال نقره تیمی جام جهانی 2012 آروبا
 • وحید عیسی بیگلو دارنده مدال نقره تیمی جام جهانی 2012 آروبا
 • محمد رضا مهدیزاده دارنده مدال برنز انفرادی جام جهانی 2006 تایلند
 • مهدی احمدی دارنده مدال نقره تیمی جام جهانی 2006 تایلند
 • مهدی نوایی دارنده مدال نقره تیمی جام جهانی 2006 تایلند
 • علیرضا شکوری کهی دارنده مدال نقره انفرادی جام جهانی 2009 آذربایجان
 • سعید رجبی دارنده مدال طلای تیمی جام جهانی 2017 ساحل عاج و مدال نقره تیمی جام جهانی 2015 مکزیک
 • علی رحیم زاده دارنده مدال برنز انفرادی جام جهانی 1991 یوگسلاوی
 • فرهاد اصلانی دارنده مدال نقره انفرادی جام جهانی 2000 فرانسه
 • محمد زرین کلاه دارنده مدال برنز انفرادی جام جهانی 1997 مصر
 • امید عمیدی دارنده مدال نقره تیمی جام جهانی 2015 مکزیک
 • هادی تیران ولی پور دارنده مدال طلای تیمی جام جهانی 2017 ساحل عاج
 • عرفان ناظمی دارنده مدال طلای تیمی جام جهانی 2017 ساحل عاج
 • سروش احمدی دارنده مدال طلای تیمی جام جهانی 2018 امارات و مدال طلای تیمی جام جهانی 2017 ساحل عاج
 • سید حسین احسانی دارنده مدال طلای تیمی جام جهانی 2017 ساحل عاج
 • سینا بهرامی دارنده مدال طلای تیمی جام جهانی 2018 امارات

منبع: کتاب نخبگان ورزش ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *