نوابغ و مدال آوران جهـانی تکواندو در رشته پومسه

 • علی سلمانی آذر خوارانی دارنده چهارده مدال مسابقات قهرمانی جهان شامل  مدال طلای انفرادی 2018 چین تایپه، دو مدال طلای تیمی 20012 کلمبیا و 2008 ترکیه، چهار مدال نقره انفرادی 2016 پرو، 2012 کلمبیا، 2007 کره جنوبی و 2006 کره جنوبی، دو مدال نقره تیمی 2013 اندونزی و 2006 کره جنوبی، مدال برنز انفرادی 2013 اندونزی و چهار مدال برنز تیمی 2018 چین تایپه، 2016 پرو، 2011 روسیه و 2009 مصر
 • علی ناد علی نجف آبادی دارنده ده مدال مسابقات قهرمانی جهان شامل مدال طلای تیمی 2008 ترکیه، سه مدال نقره انفرادی 2010 ازبکستان، 2009 مصر و 2006 کره جنوبی، دو مدال نقره تیمی 2007 کره جنوبی و 2006 کره جنوبی، مدال برنز انفرادی 2011 روسیه و سه مدال برنز تیمی 2016 پرو، 2013 اندونزی و 2010 ازبکستان
 • سید حسن زاهدی حقیقی گیلانی دارنده نه مدال مسابقات قهرمانی جهان شامل سه مدال طلای تیمی 2012 کلمبیا، 2009مصر و 2008ترکیه، مدال نقره انفرادی 1985 کره جنوبی، مدال نقره تیمی 2010 ازبکستان و 1985 کره جنوبی (در رشته کیوروگی)، سه مدال برنز انفرادی 2012 کلمبیا ، 2006 کره جنوبی و 1989 کره جنوبی (در رشته کیوروگی) و مدال برنز تیمی 2011 روسیه
 • محمد تقی حاتمی دارنده نه مدال مسابقات قهرمانی جهان و چهار مدال جهانی شامل دو مدال طلای انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2008 ترکیه و 2007 کره جنوبی، مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2009 مصر، دو مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2011 روسیه و 2006 کره جنوبی، مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2010 ازبکستان، دو مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2010 ازبکستان و 2009 مصر، مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو، دو مدال طلای جهانی پومسه استاندارد در رشته هانمادانگ 2015 کره جنوبی و 2014 کره جنوبی، مدال نقره جهانی پومسه استاندارد 2014در رشته هانمادانگ کره جنوبی و مدال برنز جهانی پومسه استاندارد در رشته هانمادانگ 2015 کره جنوبی
 • احمد اخلاقی دارنده هشت مدال طلای مسابقات قهرمانی جهان شامل سه مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2012 کلمبیا ، 2009 مصر و 2008 ترکیه، مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان  2012 کلمبیا ، دو مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2013 اندونزی، و 2010 ازبکستان، مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2013 اندونزی  و  مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2011روسیه
 • مهسا مردانی دارنده هفت مدال مسابقات قهرمانی جهان شامل دو مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2009 مصر و 2010 ازبکستان، دو مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2013 اندونزی و 2010 ازبکستان، مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان2008 ترکیه و دو مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2013 اندونزی و 2011 روسیه
 • مهدی جمالی فشی دارنده شش مدال مسابقات قهرمانی جهان شامل مدال نقره انفرادی 2009 مصر، دو مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو و 2010 ازبکستان و سه مدال برنز تیمی 2016 پرو، 2012 کلمبیا و 2011 روسیه
 • اکبر فروزان دارنده هشت مدال تیمی مسابقات قهرمانی جهان شامل مدال طلای تیمی 2018 چین تایپه، دو مدال نقره تیمی 2007 کره جنوبی و 2006 کره جنوبی، پنج مدال برنز تیمی 2018 چین تایپه، 2013 اندونزی، 2010 ازبکستان (دو مدال) و 2009 مصر
 • نسترن ملکی دارنده چهارمدال مسابقات قهرمانی جهان شامل مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2012 کلمبیا، دو مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2010 ازبکستان و 2008 ترکیه و مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2012 کلمیا
 • بدری اسدی دارنده مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2010 ازبکستان، مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2008 ترکیه و مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2009 مصر
 • زهرا افتخاری دارنده مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2010 ازبکستان، مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2009 مصر و مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2011 روسیه
 • نگار ملا مددخانی دارنده مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2012 کلمبیا و دو مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی جهان2010 ازبکستان و 2008 ترکیه
 • سونا رزاقی دارنده دو مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان2016 پرو و 2018 چین تایپه و مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو
 • حسینعلی نظری قره چماق دارنده مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2006 کره جنوبی، مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2008 ترکیه  و مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2007 کره جنوبی
 • ساناز خرمی پور دارنده مدال نقره تیمی مسابقاق قهرمانی جهان 2008 ترکیه و مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2012 کلمبیا
 • فاطمه اسدی پور دارنده مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2013 اندونزی و دو مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2009 مصر و 2008 ترکیه
 • مرتضی استکی دارنده مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2006 کره جنوبی و مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2007 کره جنوبی
 • حسین بهشتی دارنده پنج مدال مسابقات قهرمانی جهان شامل دو مدال برنز انفرادی 2012 کلمبیا و 2007 کره جنوبی و سه مدال برنز تیمی 2013 اندونزی (2 مدال) و 2012 کلمبیا
 • زهرا هادیزاده پیربازاری دارنده مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2009 مصر و مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2011 روسیه
 • قربان دلشاد دارنده دو مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو و 2006 کره جنوبی و مدال برنز تیمی2007 کره جنوبی
 • مهدی صمدیان تبار دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو
 • مهسا صادقی دارنده دو مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو
 • میلاد یعقوبی دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2008 ترکیه و مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان  2010 ازبکستان
 • شهرام اله آبادی دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2007 کره جنوبی
 • هادی ترکاشوند دارنده چهار مدال مسابقات قهرمانی جهان شامل سه مدال نقره انفرادی 2016 ازبکستان، 2010 ازبکستان و 2008 ترکیه و مدال نقره تیمی 2009 مصر
 • علی برزگری دارنده چهار مدال مسابقات قهرمانی جهان شامل مدال طلای تیمی 2008 ترکیه، مدال نقره تیمی 2006 کره جنوبی و دو مدال برنز تیمی 2011 روسیه و 2007 کره جنوبی
 • محمد نادری دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2012 کلمبیا
 • نگین گیل سمایی دارنده دو مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2011 روسیه و 2009 مصر
 • بهاره قادریان دارنده مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2012 کلمبیا و مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2010 ازبکستان
 •  
 • فاطمه روشن دشتکی دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2010 ازبکستان
 • برج علی براری آری دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2009 مصر
 • مهناز مردانی کتکی دارنده مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2010 ازبکستان و مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2011 روسیه
 • محمد مهدی جمشیدی دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2012 کلمبیا
 • مرجان سلحشوری دارنده چهار مدال مسابقات قهرمانی جهان شامل مدال طلای انفرادی 2013 اندونزی، مدال نقره تیمی 2013 اندونزی، مدال برنز انفرادی 2016 پرو و مدال برنز تیمی 2016 پرو
 • آتوسا فرهمند پارسا دارنده چهار مدال مسابقات قهرمانی جهان شامل مدال طلای انفرادی 2016 پرو، دو مدال طلای تیمی 2018 چین تایپه و 2016 پرو و مدال نقره انفرادی 2018 چین تایپه
 • پریسا خانی دارنده مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2013 اندونزی
 • کوروش بختیار دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو
 • محمد جواد خیری دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو
 • سید حسین موسی نیا دارنده مدال نقره تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو
 • فاطمه قاسمی دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو
 • راضیه آقایی دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان2018 چین تایپه
 • زینب طغیانی دارنده دو مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2018 چین تایپه
 • محمد علی عباس نژادیان دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2018 چین تایپه
 • سپهر عبدی دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو
 • امیر رضا مهربان دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو
 • پرستو زینالی دارنده دو مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2018 چین تایپه
 • رحمت نظری شیر خوارکلائی دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2018 چین تایپه
 • ساناز تقی پور اوچبلاغ دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2018 چین تایپه
 • یاسمن لیموچی دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2018 چین تایپه
 • سید احسان صداقت دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2018 چین تایپه
 • آرمین اسدی دارنده مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2018 چین تایپه
 • رضا نظری دارنده دو مدال برنز تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2018 چین تایپه
 • یاسین زندی دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2018 چین تایپه
 • فریبا نظم ده دارنده یک مدال مسابقات قهرمانی جهان و سه مدال جهانی شامل مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2016 پرو در رشته پومسه، دو مدال برنز تیمی مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی در رشته هانمادانگ و مدال برنز تیمی مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی در رشته هانمادانگ
 • سید معصومه حسینی دارنده دو مدال طلای تیمی مسابقات قهرمانی جهان 2018 چین تایپه در رشته پومسه و مدال طلای انفرادی در مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی در رشته هانمادانگ

منبع: کتاب نخبگان ورزش ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *