نوابغ و مدال آوران جهـانی تکواندو در رشته هانمادانگ

 • جلال فشنگ ساز اقدم دارنده نه مدال مسابقات جهانی شامل دو مدال طلای انفرادی جهانی 2018 کره جنوبی و 2017 کره جنوبی، دو مدال طلای سونال جهانی 2015 کره جنوبی و 2014 کره جنوبی، مدال طلای جوموک جهانی 2016 کره جنوبی، مدال نقره انفرادی جهانی 2018 کره جنوبی، مدال نقره سونال جهانی 2016 کره جنوبی، مدال برنز انفرادی جهانی 2017 کره جنوبی و برنز موم دولیوچاگی جهانی 2015 کره جنوبی
 • بهنام منتظری دارنده شش مدال مسابقات جهانی شامل دو مدال طلای سونال جهانی 2015 کره جنوبی و 2014 کره جنوبی، مدال طلای جوموک جهانی 2012 کره جنوبی، دو مدال نقره جوموک جهانی 2015 کره جنوبی و 2011 کره جنوبی و مدال برنز سونال 2016 کره جنوبی
 • بهنام محمدی دارنده شش مدال مسابقات جهانی شامل دو مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی و 2017 کره جنوبی، مدال طلای سونال مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی، مدال طلای جوموک مسابقات جهانی 2015 کره جنوبی، مدال نقره انفرادی  مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی و مدال نقره سونال مسابقات جهانی 2015 کره جنوبی
 • مجتبی نظم ده دارنده شش مدال مسابقات جهانی شامل دو مدال نقره پومسه استاندارد مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی و 2013 کره جنوبی، دو مدال نقره پومسه استاندارد مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی و 2011 کره جنوبی و دو مدال برنز جوموک مسابقات جهانی 2013 کره جنوبی و 2011 کره جنوبی
 • علی میرزائیان دارنده شش مدال مسابقات جهانی شامل مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی، دو مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی و 2015 کره جنوبی، مدال برنز پومسه استاندارد مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی و دو مدال برنز تیمی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی و 2017 کره جنوبی
 • سیامک طباطبایی دارنده شش مدال مسابقات جهانی شامل مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی، سه مدال نقره مسابقات جهانی 2015 کره جنوبی (دو مدال) و  2012 کره جنوبی و دو مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2015 کره جنوبی و 2014 کره جنوبی
 • مسعود طلایی دارنده پنج مدال مسابقات جهانی شامل مدال طلای موم دولیوچاگی جهانی 2015 کره جنوبی، مدال طلای پال کیوک پا جهانی 2012 کره جنوبی، مدال نقره پال کیوک پا جهانی 2011 کره جنوبی، مدال برنز پال کیوک پا جهانی 2015 کره جنوبی و مدال برنز شکستن اجسام جهانی 2014 کره جنوبی
 • نوید فتحی دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات قهرمانی جهان 2014 کره جنوبی رشته هانمادانگ
 • نیلوفر گیل سمائی دارنده مدال طلای نوپی آپ چاگی مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی در رشته هانمادانگ
 • سید میلاد حسینی دارنده دو مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی در رشته هانمادانگ
 • سعید خاکسار دارنده دو مدال طلای پال کیوک پا مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی و 2014 کره جنوبی
 • مهدی داداشی دارنده دو مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی و 2011 کره جنوبی
 • نیما مهربانی دارنده مدال طلای تیمی مسابقات جهانی 2007 کره جنوبی، مدال نقره پومسه ابداعی مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی و مدال برنز پال کیوک پا مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی
 • مهرداد تیلاوی دارنده چهار مدال مسابقات جهانی شامل دو مدال طلای جوموک مسابقات جهانی 2012 کره جنوبی و 2011 کره جنوبی، مدال نقره جوموک مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی و مدال نقره سونال مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی
 • سید کمال پورحسینی دارنده دو مدال طلای سونال مسابقات جهانی 2012 کره جنوبی و 2011 کره جنوبی
 • فهیمه نظم ده دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی
 • زهرا ابراهیمی دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی
 • محمود ابوالفتحی دارنده چهار مدال مسابقات جهانی شامل مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی، مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی و دو مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی و 2012 کره جنوبی
 • مهدی بصیری دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2012 کره جنوبی
 • ابوالحسن شاه ویردی دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2015 کره جنوبی و دو مدال نقره مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی و 2015 کره جنوبی
 • امیر مقیمی ورزتی دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2012 کره جنوبی
 • علیرضا خلیلی ریگ دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی و مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • امیر حسین محمدی دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2015 کره جنوبی
 • عرفان گلدی گلسنگی دارنده چهار مدال مسابقات جهانی شامل مدال طلای تیویوپ چاگی مسابقات جهانی 2015 کره جنوبی، مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی، مدال نقره نوپی آپ چاگی مسابقات جهانی 2015 کره جنوبی و مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • ساحل فرخ نژاد دارنده چهار مدال مسابقات جهانی شامل مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی، مدال طلای تیویوپ چاگی مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی، مدال برنز پومسه ابداعی مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی و مدال برنز تیمی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • پرویز زمانی دارنده مدال طلای سونال مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی و مدال نقره جوموک مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی
 • عفت گودرزی دارنده مدال طلای سونال مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی و مدال برنز پومسه ابداعی مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی
 • میر حسین زینال حسینی دارنده دو مدال برنز سونال مسابقات جهانی 2015 کره جنوبی و 2012 کره جنوبی
 • سینا سرافراز دارنده مدال برنز جوموک مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی
 • اکبر غفاری دارنده شش مدال مسابقات جهانی شامل سه مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی و 2017 کره جنوبی(دو مدال)، مدال طلای پال کیوک پا مسابقات جهانی 2013 کره جنوبی، مدال نقره پال کیوک پا مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی و مدال برنز سونال مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی
 • عبد الصمد فتحی زینی دارنده شش مدال جهانی شامل دو مدال طلای مسابقات جهانی 2015 کره جنوبی و 2013 کره جنوبی (انفرادی)، مدال نقره شکستن اجسام مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی، سه مدال برنز مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی (دو مدال) و 2016 کره جنوبی ( انفرادی)
 • محمد حسین خدادادی دارنده مدال طلای تیمی مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی
 • ارسطو پاکروانان  دارنده مدال نقره مسابقات جهانی 2012 کره جنوبی و مدال برنز مسابقات جهانی 2009 کره جنوبی
 • مهرداد کلاهی دارنده مدال طلای مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی، مدال نقره مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی و مدال برنز مسابقات جهانی 2012 کره جنوبی
 • سارا حاجی اسفندیاری دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی
 • ذکیه مرادی دارنده پنج مدال مسابقات جهانی شامل مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی، مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی، دو مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی و مدال برنز تیمی مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی
 • فاطمه شادیان دارنده مدال برنز تیمی مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی
 • پیام جمارانی دارنده پنج مدال مسابقات جهانی شامل سه مدل برنز جوموک مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی، 2016 کره جنوبی و 2014 کره جنوبی، مدال برنز پال کیوک پا مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی و مدال برنز تیمی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • شمیم قربانی دارنده مدال برنز پومسه استاندارد مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی
 • اعظم اروجی دارنده مدال طلای شکستن اجسام مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی و مدال برنز پومسه استاندارد مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی
 • الناز حسین آبادی دارنده مدال طلای نوپی آپ چاگی مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی، مدال نقره پومسه ابداعی مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی و مدال برنز تیمی مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی
 • محدثه ابن علی دارنده مدال برنز مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی
 • صفورا اردشیری دارنده مدال برنز تیمی مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی
 • ابوالقاسم گلزاری دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی
 • فرناز شیرازی دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی و مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی
 • داوود رسولی زاده دارنده مدال طلای تیمی مسابقات جهانی 2007 کره جنوبی و دو مدال نقره تیمی مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی و 2007 کره جنوبی
 • محمد جعفر ربیعی پور سلیمی دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2012 کره جنوبی، مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی و مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • محمد عرفان زاهدی دارنده مدال نقره شکستن اجسام مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی
 • حامد قربانی زاده دارنده مدال طلای پومسه استاندارد مسابقات جهانی 2014 کره جنوبی
 • یوسف خاکی نهاد دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی و مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • بهزاد تذکری چنذانق دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • نرگس فرخی نژادراوری دارنده مدال نقره تیمی مسابقات جهانی 2012 کره جنوبی
 • نجمه پور میرزائی دارنده مدال نقره تیمی مسابقات جهانی 2012 کره جنوبی
 • نرجس شریفی دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی، مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی و مدال نقره تیمی مسابقات جهانی 2012 کره جنوبی
 • موسی پارسی پور دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2010 کره جنوبی و مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2012 کره جنوبی
 • زهرا خالقی دارنده چهار مدال مسابقات جهانی شاملمدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی، دو مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی و مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • غزاله منوچهری باغبادراتی دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • عبدالمجید نظم ده دارنده دو مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی و مدال نقره جوموک مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • مهدی آب باریکی دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • شیوا همایونی دارنده چهار مدال مسابقات جهانی شامل مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی، دو مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی و مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 جهانی
 • عاطفه محمد علی زاده دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • فاطمه محمد علی زاده دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • ابوالفضل علمدار دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • صفا پیمان پور دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • زهرا بهرامی دارنده دو مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • فاطمه بهرامی دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • لیلا کشاورز دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی، مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی و مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • کیانا احمدی دارنده دو مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • آرمینا احمدی دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی و مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • نادیا اقبالی نصرآباد دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • علیرضا صفری دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2016 کره جنوبی و مدال برنز تیمی مسابقات جهانی 2017 کره جنوبی
 • عباس ریسی دارنده دو مدال نقره مسابقات جهانی 2011 کره جنوبی
 • مهدی پورخاقی چت رودی دارنده دو مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2015 کره جنوبی و مدال برنز تیمی مسابقات جهانی کره جنوبی
 • امیر مهدی حشم فیروز دارنده مدال طلای تیمی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • معصومه ده ملایی دارنده مدال طلای سونال مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی و مدال برنز سونال مسابقات 2018 کره جنوبی
 • شکوفه مدملیل دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • عباس رضایی دارنده مدال برنز تیمی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • سجاد مهرابی دارنده مدال نقره تیمی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • شاهین ساعتچی دارنده مدال برنز نوپی آپ چاگی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • حسین اسحاقیان دارنده مدال نقره تیمی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • سیده حمیده حسینی دارنده مدال طلای سونال مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی و مدال برنز سونال مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • اشکان مقدسی دارنده مدال نقره تیمی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • مصطفی جمالی دارنده مدال نقره تیمی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • کریم مقدم دارنده مدال برنز انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی و مدال برنز تیمی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • مهدی جمارانی دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • نیان شاهمحمدی دارنده مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی
 • شروین خلیلی ریک دارنده مدال طلای انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی و مدال نقره انفرادی مسابقات جهانی 2018 کره جنوبی

منبع: کتاب نخبگان ورزش ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *