لیست اصناف خدمات فنی رشت – بخش سوم: سالن های زیبایی و آرایشگاههای زنانه

لیست اصناف رشت آرایشگاهها/

لیست اصناف خدمات فنی رشت شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان رشت در حوزه خدمات فنی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله «لیست اصناف خدمات فنی رشت» را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزورهای کسب و کار، تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند، همواره به لیست های جامع اصناف نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار «لیست اصناف خدمات فنی رشت» در چند بخش متعدد ارائه می گردد. در این بخش فهرست سالن های زیبایی و آرایشگاههای زنانه رشت را در قالب جدول زیر مشاهده می کنید:

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

جهت ورود به صفحه اصلی سایت نخبگان تایمز (پورتال رسمی کتاب نخبگان ایران) روی همین لینک کلیک کنید.

گیلانرشتحامدعلی زادهکرمان موتور 0467547665502019/2اتو سرویس و تعمیرگاه مجازآتشگاه – روستای پسیخان – جاده رشت فومن  – جاده (آتشگاه) – بلوار شهید افتخاری – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانرشتحلیمهمحمودیهیرسا025408958701310000000930211آرایشگری زنانهبلوار قلیپور فلکه قلیپور حسینی 39
گیلانرشتالههرجاییآیلار02546066560000000930211آرایشگری زنانهکمربندی شهید بهشتی جماران نبش کوچه ه 00
گیلانرشتپریرجبی کلوانینادی025498808506610448930211آرایشگری زنانهکمربندی شهید بهشتی ولیعصر شهید رجایی 23
گیلانرشتطیبهرضوان پناه پشتهسپیدار025499417100930211آرایشگری زنانهلاکانی صندوق عدالت بالاتر از 0
گیلانرشتپروانهحبیبیپروا025500115400930211آرایشگری زنانهدیانتی انتهای متحدین 31 ولیعصر 0
گیلانرشتنداقناعتیطپش025501105207273121930211آرایشگری زنانهگلسار 192 نیلوفر5 0
گیلانرشتشهربانوقاسمی چوکامیرخ آرا02558023181315515179930211آرایشگری زنانهمعلم بعد از میدان سرگل گلریزان 0
گیلانرشتفاطمهپارسا غلامیآتنا025634354407725422930211آرایشگری زنانهگلسار کاکتوس بین 130 و 0
گیلانرشتسیده موناشفاعیشعاعی025636276505553210930211آرایشگری زنانهمعلم چهارراه علی آباد اتدای فاز 0
گیلانرشتمعصومهنوریارنیب025640532301312236680930211آرایشگری زنانهسعدی کوچه پورنقاشیان 0 0
گیلانرشتسکینهنبی زادهپردیس025688450106615153930211آرایشگری زنانهمنظریه روبروی هتل پردیس  0
گیلانرشتسکینهعبدی نژادسپیده025690815301324742758930211آرایشگری زنانهلشت نشاء بالا گفشه خ شهدا کوچ 0
گیلانرشتسمیهیکتا میشامندانیشیک025691499501317236248930211آرایشگری زنانهسعدی باقرآباد بالاتر از 0 امیر
گیلانرشتسهیلاسبک دستسایه روشن025692356201315535988930211آرایشگری زنانهطالقانی اول معلم  0 ساحل 1
گیلانرشتکبریزاهدی مرخالیسرخه025695581901314226691930211آرایشگری زنانهبلوار لاکان انصاری شهید عباسی 0
گیلانرشتنسیممحمدی کاکرودیعروس ابریشمین025706174701315504627930211آرایشگری زنانهمیدان جهاد باران  0 باران
گیلانرشتفریدهرمضانی کوچصفهانیخاطره025712295101325222327930211آرایشگری زنانهکوچصفهان خ شهید عسگری  0
گیلانرشتسیده ساراکوثری نظامیرسپینا025803475401310930211آرایشگری زنانهکمربندی شهید بهشتی انتهای فکوری  0
گیلانرشتمریمثابت خادم فرحچشم آبی025804195501314228057930211آرایشگری زنانهبلوار لاکان پور ابوالفضل  0
گیلانرشتندابزرگی چنانیافرا026059154900930211آرایشگری زنانهلشت نشاء پاسداران 0 0
گیلانرشتفاطمهعسگرفرهما026166657501315556560930211آرایشگری زنانهبیستون صفاری پارک نیکمرام خ نیک نسترن 2
گیلانرشتسکینهرجبی گرد پشتهتن تاک026167445901323223491930211آرایشگری زنانهامام زاده هاشم رسالت دو  0
گیلانرشتزهراباقری حشکواییگلها026167668901313237034930211آرایشگری زنانهمیدان پاسداران شهاب زیور 0
گیلانرشتسیده مهرانهروی طالمیستاره026168324201316606629930211آرایشگری زنانهبلوار امام خمینی 18متری نفت  0
گیلانرشتسیده خدیجهموسوی طبالوندانیزلفا026168579601324361667930211آرایشگری زنانهخشکبیجار طالقانی  0
گیلانرشتفاطمهخیری ابراهیم سراییدنیا ناز026168781901315545738930211آرایشگری زنانهعلی آباد پشت بانک صادرات  0
گیلانرشتمریمرضاپور کوشیاهیپرند026169076701324224668930211آرایشگری زنانهخمام امام خمینی یاس 1 0
گیلانرشتالهامحاجی بودیانسوگلی026171040005594833930211آرایشگری زنانهکیلومتر 6 جاده فومن روبروی بانک صادرات  0
گیلانرشتخدیجهشجردوست حسن کیادهپریچهره026171194701313231522930211آرایشگری زنانهسه راه لامپ سازی حاتم حجت 16
گیلانرشتفاطمهزبده شالکوهیشیدا026171342100930211آرایشگری زنانهبلوار دیلمان چهارراه بهشتی خ میر ابوالقاسمی بوستان 24 0
گیلانرشتزهرانجفی خلخالیانیمهفام026172511701317733381930211آرایشگری زنانهبلوار انصاری 0 ولیعصر3 0
گیلانرشتنداباقری شالدهیجیران026217209100930211آرایشگری زنانهخ شهدا 0 داوودزاده 0 عسل
گیلانرشتبنفشهعباسییسنا026218926300930211آرایشگری زنانهسه راه معلولین آسایش هفت  0
گیلانرشتراحلهکاظمیآیناز026222105900131930211آرایشگری زنانهبلوار لاکان جنب باشگاه ادیب  0
گیلانرشتفاطمه صغریمهدی زاده خمامیغنچه026222696700930211آرایشگری زنانهخمام امام خمینی  0
گیلانرشتشیرینصداقتیورازگائیشیرین026223240500930211آرایشگری زنانهکمربندی مدرس شهرک 0  0
گیلانرشتهاجرصبوری پیرموسایی00000026223474300930211آرایشگری زنانهکوچصفهان خیابان سردارجنگل  0
گیلانرشتزهراحسنیدرساجونی026223801501310930211آرایشگری زنانهخ معلم ده متری طالقانی نیک 0
گیلانرشتآسیهطالبی گراکونیسپاس026223967000930211آرایشگری زنانهکوچصفهان شهید عسکری  0
گیلانرشتام البنیثبتی محمد قاسم زاده رشتیفرشته026224072101317725975930211آرایشگری زنانهگلسار خ 103 توحید5  رز
گیلانرشترقیهپورمژدهیرز026224913600930211آرایشگری زنانهشهید رجایی خ 47  0 بلورک
گیلانرشتمریماحمدی چیرانیکژال0262253532930211آرایشگری زنانهخ حمیدیان خ بهبودی  0
گیلانرشتافسانهمعافیزلفا026225676901312224490930211آرایشگری زنانهخ معلم کوچه فلاحتی کوچه معین 0
گیلانرشتسیده مریمحسینی روفچاییقصرعروس026225745201317734631930211آرایشگری زنانهبلوار دیلمان کوی شیرخانی  0
گیلانرشتلیلانظری دلچهرخ026226174001313239810930211آرایشگری زنانهخ آزادگان کوچه معاف  0
گیلانرشتزهراابراهیمی قاضیانیتحسین026226253101315512859930211آرایشگری زنانهکمربندی شهید بهشتی کوچه شهید فلاحی  0
گیلانرشتمعصومهکاتوزیانچهره ها026226375401318852813930211آرایشگری زنانهکمربندی خرمشهر کوچه سعدی  0
گیلانرشتخدیجهزمانی شالکوهیشیما026226397001315522620930211آرایشگری زنانهخ طالقانی پارک نیکمرام  0
گیلانرشترویاپورمهدی زاده فشتکهگلین026226699101310930211آرایشگری زنانهخ تختی زیر ساختمان اصلانی  0
گیلانرشتفاطمهنوغاندوستگلشن0262267566930211آرایشگری زنانهرشت – عینک – بلوار شهید محمد حسین افتخاری – خیابان شهید پور باقر – پلاک -173 – طبقه همکف
گیلانرشتزینبحسین زاده زادکامیماه چمن026226789001310930211آرایشگری زنانهبلوار شهیدبهشتی انتهای جماران  0
گیلانرشتسیده حوریپورمیرحسینی گورابآوازه0262268465930211آرایشگری زنانهبلوار دیلمان چهارراه وحدت  0
گیلانرشتاحیاموذن چیآرایشگاه026310507401310930211آرایشگری زنانهخ شهدا انتهای کوی متحدین  0
گیلانرشتفاطمهفتحی ویشکاییشماییل026311785901317756254930211آرایشگری زنانهبلوار شهید انصاری کوی ارشاد  0
گیلانرشتزینباحمدزاده آلمانیسرمه026312585101314263743930211آرایشگری زنانهفلکه انتظام بلوار شیون فومنی  0
گیلانرشتاقدسنیک چهره گلفزانیمروارید026312710901316668609930211آرایشگری زنانهجاده سنگر روبه روی منطقه آب  0
گیلانرشتزلفینشریف زاده عبدیفرنگیس026316544301316662730930211آرایشگری زنانهبلوار امام خمینی بلوار شهیدباهنر  0
گیلانرشتسیده صدیقهحجازی ازبریآیدا026317029701310930211آرایشگری زنانهخ حمیدیان کوی شهید علیزاده  0
گیلانرشتلیلاسلیمانی لاتیروناس026317857801310930211آرایشگری زنانهخ تختی رو به روی تاکسی تلفنی همسفر  0
گیلانرشتفاطمهطالبی طاهرتک ستاره026317891101310930211آرایشگری زنانهبلوار لاکان خ شهید رجایی  0
گیلانرشتطاهرهپورمحمد علی نوینگل نقش نوین026451867400930211آرایشگری زنانهبلوار امام خمینی آب و برق عاشوری 0
گیلانرشتمژگانآقایی پوربیجارگفشهعروس دریا026469919401314621581930211آرایشگری زنانهخ ارتش جنب پاساژ بهکیش  0
گیلانرشتفرشتهمختاریناوک026469963501310930211آرایشگری زنانهخ زیباکنار روبه روی داروخانه  0
گیلانرشتافسانهشفقیآسمان026469995901310930211آرایشگری زنانهبلوار قلی پور گلزاران  0
گیلانرشتلیلاخورسندیلیندا026470007301316614842930211آرایشگری زنانهمیدان توشیبا آب و برق  0
گیلانرشتسیده  زینبموسوی زاده پیرسراییهمتا026470039701315548033930211آرایشگری زنانهمیدان انتظام بلوار شیون فومنی  0
گیلانرشترقیهحسن زادهیوکابد026470083801310930211آرایشگری زنانهمیدان توشیبا سنگسازی  0
گیلانرشتربابهمرادی پسیخانیپودات026470118801310930211آرایشگری زنانهخ معلم حسین آباد  0
گیلانرشتزهرااشجاری خلیل سراییناز ماهک026470454201310930211آرایشگری زنانهبلوار شهید افتخاری خ سید جمالدین اسدآبادی  0
گیلانرشتفاطمهرضایی پورماوردیانیعروس شرقی026470511701310930211آرایشگری زنانهتخته پل کوچه صالح نژاد  0
گیلانرشتمریمنیک مهرچهرآذین0264707671013132444441930211آرایشگری زنانهخ حاجی آباد کوچه گنجه ای  0
گیلانرشتخیرالنساءجعفرزاده چماچاییعسل بانو026470803001310930211آرایشگری زنانهمیدان انتظام بلوار شیون فومنی  0
گیلانرشتزهراحاجتی پیشوریعسل026470813801317726157930211آرایشگری زنانهژاندارمری کوچه شهید علیزاده  0
گیلانرشتزهرارشیدپور توچاهیچهره آرا026470867801313232840930211آرایشگری زنانهمیدان پاسداران خمیران زاهدان  0
گیلانرشتمریمحسینینازرخ026470890301315524997930211آرایشگری زنانهبلوار شهید رجایی خیابان بهداری  0
گیلانرشتفاطمهیوسفی مژدهیعروس026470925301310930211آرایشگری زنانهاول جاده جیرده خیابان گلها  0
گیلانرشتمعصومهصفری کتم جانینگین026471131101310930211آرایشگری زنانهکمربندی شهید بهشتی جماران  0
گیلانرشتمعصومهرستگار رودپستیعروس دریا026479046000930211آرایشگری زنانهخشکبیجار روستای باغ محله  0
گیلانرشتاکرمیعقوبیگیسو026480354000930211آرایشگری زنانهکوچصفهان خیابان شهید بهشتی خ معلم شرقی  0
گیلانرشتخدیجهعلیزاده امیرآبادیآرایشگاه026636668800930211آرایشگری زنانهلشت نشاء زیباکنار  0
گیلانرشتسمیهپژدم حسین آبادینوبهار026636726301314230192930211آرایشگری زنانهشهرک قدس نبش کوچه دهم  0
گیلانرشتمریمحق جو لچه گورابیمه گل027219121600930211آرایشگری زنانهخ شهدا پشت ترمینال خط کناره  0
گیلانرشتجهاندختمحمد علی پورمحک027220541100930211آرایشگری زنانهامام خمینی پشت مخابرات مرکز 6  0
گیلانرشتپروانهتیموری بادیه دره027349930001315531424930211آرایشگری زنانهخ آرسن میناسیان  0
گیلانرشتژیلاتاثیر نفیسگلتاج027448076600930211آرایشگری زنانه17شهریور چهارراه چهل تن  0
گیلانرشتمنیژهزمانی چپرپردیآرایشگاه027514321200930211آرایشگری زنانهرسالت 0 غلامعلیپور 0
گیلانرشتهاجرعلیزاده پورلاتیآرایشگاه028183657300930211آرایشگری زنانهشهدا بابایی دهم 0
گیلانرشتسیده هانیهرییس زاده ضیابریبیست028538537100930211آرایشگری زنانهسعدی بلوار معلم بهارانه 0 ملک 4
گیلانرشتفریدهنیازمند سراوانیکادوسه028539592600930211آرایشگری زنانهشهید بهشتی روبروی رودباری مشایخی 0
گیلانرشتمعصومهنصیری کرباسدهیآرایشگاه028783807100930211آرایشگری زنانهلولمان تختی  0
گیلانرشتصغریقرائتی مهوشآرایشگاه028820094300930211آرایشگری زنانهیخسازی شهدای گمنام آریا 32
گیلانرشتتهمینهکاظمی بلسیآرایشگاه زنانه032113439100930211آرایشگری زنانهخشکبیجار خ سید جمال الدین اسدآبادی  0
گیلانرشتمحبوبهخانعلی پور جیردهآرایشگاه زنانه032113785301310930211آرایشگری زنانهکمربندی شهید بهشتی شهرک قدس  0
گیلانرشتسمیهملاثیآرایشگاه زنانه032123875700930211آرایشگری زنانهخمام خ امام خمینی  0
گیلانرشتمریمقنبری ملاسرائیآناهیتا032124206401310930211آرایشگری زنانهمیدان شهید قلی پور کوی حسینی  0
گیلانرشتکبریفیض امام دوست گفشهآرایشگاه زنانه032124552600930211آرایشگری زنانهلشت نشاء روستای لیجاه  0
گیلانرشتلیلاجوادیسوگند032124901401310930211آرایشگری زنانهخ حمیدیان خ 24  0
گیلانرشتمنیرهحقگوی نخودچریروبان032126632901315508722930211آرایشگری زنانهبلوار شهید قلی پور خ خزر  0
گیلانرشتمعصومهابراهیم زاده لختکیصدف032126956601317728841930211آرایشگری زنانهژاندارمری کوی امینی  0
گیلانرشتشقایقعباسیآرایشگاه زنانه032127500401310930211آرایشگری زنانهبلوار شهید بهشتی سه راه الکتریک  0
گیلانرشتسیده فاطمهمیرکاظم نژاد مژدهیگل آسا032131943301310930211آرایشگری زنانهخ شهدا پشت ترمینال خط کناره  0
گیلانرشتسیده رقیهپورموسوی هندخالهمو آرا0321321050930211آرایشگری زنانهمیدان شهید قلی پور پیربازار  0
گیلانرشترقیهصداقت لچه گورابیآرایشگاه زنانه032191867201310930211آرایشگری زنانهبلوار شهید انصاری پشت نظام مهندسی  0
گیلانرشتمریمبابائی زاده خشکرودیلبخند0321918780930211آرایشگری زنانهلولمان کوچه شهید قنبری  0
گیلانرشتسیده عادلهقدیمی سربازی شالکدهیعاطفه032191888801310930211آرایشگری زنانهخ شهدا دیانتی  0
گیلانرشتسمیهابراهیمی بهدانیگلین0321918996930211آرایشگری زنانهسنگر شهر صنعتی  0
گیلانرشتخاطرهقربانیجینا0321919031930211آرایشگری زنانهخ گلسار بلوار دیلمان  0
گیلانرشتمرضیهپناهی طالمیوندا0321935987930211آرایشگری زنانهسنگر روستای طالم  0
گیلانرشتطاهرهفاتحی میاندهیآرایشگاه زنانه032193656200930211آرایشگری زنانهسنگر روستای طالم  0
گیلانرشتسیده زهرارضوی پورتوچاهیآرایشگاه زنانه032193667000930211آرایشگری زنانهلشت نشاء خ سردار جنگل  0
گیلانرشتهاجررهبر چوکامیآرایشگاه زنانه032193969100930211آرایشگری زنانهخمام قریه چوکام  0
گیلانرشتاسمرشاه ملکیآرایشگاه زنانه032193980801310930211آرایشگری زنانهبلوار معلم ساختمان همکاران  0
گیلانرشتفاطمهفرزین تمرینمهرآسا032194031001312224490930211آرایشگری زنانهخ معلم کوی فلاحی  0
گیلانرشتزهرادوستیآناهید032194085001315501138930211آرایشگری زنانهچمارسرا کوچه انعام  0
گیلانرشتلیلاعلیزاده سیاه صوفیانیزیبا رخ032194142501313255471930211آرایشگری زنانهرودبارتان روبه روی دبستان شهید مصطفی کریمی  0
گیلانرشتمتینجهاندیده پیشتریآرایشگاه زنانه03219416410131552689930211آرایشگری زنانهیخسازی بلوار شهدای گمنام  0
گیلانرشتحبیبهقاسم پورآهو032194200001310930211آرایشگری زنانهجماران چهارراه بصیری خ آزادگان روبروی کوچه آزاده
گیلانرشتسکینهاخوان جانکبریسالومه0321942216930211آرایشگری زنانهکوچصفهان خ شهید باهنر  0
گیلانرشتسهیلافتوحی چوکامیآرایشگاه زنانه032205372800930211آرایشگری زنانهخمام چوکام  0
گیلانرشتفاطمهواحدالعین شهرستانیماهسون032207384801318810733930211آرایشگری زنانهبلوار مدرس پیرکلاچای دوم  0
گیلانرشتنسرینجانعلی پور چنار رودخانیگل میخک032207510601310930211آرایشگری زنانهحمیدیان 12 متری شهید علیزاده  0
گیلانرشتسارااسماعیلیسولار032207722801310930211آرایشگری زنانهجماران 8 متری برازنده  0
گیلانرشتزهرازارعیرها032208252301318846945930211آرایشگری زنانهخ شهدا دیانتی  0
گیلانرشتمژگانرضاصفت پاسکیابیبلورین032208410501317763327930211آرایشگری زنانهخ سعدی کوی یوسف زاده  0
گیلانرشتمحدثهسعادت خواهبونا032208788201312236149930211آرایشگری زنانهبلوار معلم حسین آباد  0
گیلانرشتبهارهپورکار جدیدالست03119927830000000000930211آرایشگری زنانهفلکه قلیپور کوی حسینی خ کانال یاس 00
گیلانرشتصدیقهفرجودی صومعهصدف03120929580000000000930211آرایشگری زنانهسردار جنگل کوچه خباز  00
گیلانرشتفاطمهفولادی سراوانیگل آرا031227500500930211آرایشگری زنانهسنگر روستای امام زاده هاشم رسالت دو 00
گیلانرشتمریممسرور گیلواییقصر زیبابب شقایق031231126100930211آرایشگری زنانهکوچصفهان خ شهید باهنر سه راهی رضانژاد 00
گیلانرشتلیلارضایی فتمه سریرضایی031347401200930211آرایشگری زنانهپل بوسار اول کوی مرادیان  00
گیلانرشتزیبابابایینازنین031361294400930211آرایشگری زنانهبلوار امام خمینی پیام نور امید 0
گیلانرشتسلمازعابدینیچهرک031589214600930211آرایشگری زنانهمنظریه خ میهن ششم 0
گیلانرشتنرجسفرزانه کاریعروس آریایی032276804800930211آرایشگری زنانهسه راه پاستوریزه کوی متحدین  0
گیلانرشتمریمفتوحی کلرمیآرامه032289213700930211آرایشگری زنانهدروازه لاکان 16متری سمیه یوسف زاده 0
گیلانرشترقیهنصیری ضیاییتیک تاک032297166300930211آرایشگری زنانهشهید بهشتی کوی بیانی 12 0
گیلانرشتسکینهنصیحتی تکلمیعروس آفتاب033177345000930211آرایشگری زنانهبلوار ولیعصر کوی عرفان یک  0
گیلانرشتمیناپیری جبل کندیمه آسا033356981700930211آرایشگری زنانهبلوار معلم نبش بهارانه 3  0 ملک 4 1
گیلانرشتماریاآقایی اصلی جورشریماهو033854244300930211آرایشگری زنانهلشت نشاء شهید میر هاشمی  0
گیلانرشتسکینهرضاییمروارید شهر033880502300930211آرایشگری زنانهبلوار معلم کوچه گوهری پشت فروشگاه احمدی 00
گیلانرشتطاهرهارزاقینرسی033895257700930211آرایشگری زنانهشهید رجایی 0 انتهای کوچه 52 0
گیلانرشتمریمغلامینقشینه033955256100930211آرایشگری زنانهتختی باقر آباد روبروی نمایندگی سامسونگ 0
گیلانرشتمرضیهعابد مسرور خواهمرمر033999609300930211آرایشگری زنانهسردار جنگل یونس آباد شهید مطهری 0
گیلانرشتمعصومهشبانکار طبالوندانیمژگان034000606000930211آرایشگری زنانهخشکبیجار سردارجنگل روبروی مطب دکتر نجاتی 0
گیلانرشتآزادهقره شیخ لوآبرنگ034079335300930211آرایشگری زنانهصفاری نرسیده به پارک نیکمرام  0
گیلانرشتطاهرهوطن دوست حاجی زادهعروس وطن034080923800930211آرایشگری زنانهخ آزادگان میدان پاسداران نبش ک شهید بیگلو 0
گیلانرشتفضهدلجوی خرمیفرخنده034082396400930211آرایشگری زنانهفلکه انتظام بلوار میرزا کوچک خان آرسن میناسیان 0
گیلانرشتزهراتنها گیلواییپانیزا034102720000930211آرایشگری زنانهکوچصفهان خیابان شهید مطهری روبروی بخشداری 0
گیلانرشتنسرینموسی پور عزیزخناچاییگیسوطلایی034104216800930211آرایشگری زنانهمجتمع آزادگان وحدت  0
گیلانرشتاکرمعبدالوندونوشه034121954200930211آرایشگری زنانهبلوار انصاری پارس 3  0
گیلانرشتفاطمهفژیامی فتوتعروس شمال034123339501324361297930211آرایشگری زنانهخشکبیجار خ شهید مطهری  0
گیلانرشتسعیدهخدمتگزار مسجد ازگمیچلیپا034143978000930211آرایشگری زنانهبلوار شهید افتخاری خ امام حسین  00
گیلانرشتمهنازمحبوبیملودی034145040500930211آرایشگری زنانهبلوار شهید افتخاری خ امام حسین  0
گیلانرشتشهنازباقری چوکامیزنبق034161510200930211آرایشگری زنانهخمام چوکام خ شهدا  0
گیلانرشتاعظمبهشتی نیرییاقوت034163151800930211آرایشگری زنانهکمربندی شهید بهشتی نوبهار  0
گیلانرشتسیده ربابهمحمدی سید حسین زادهعروس ناز034186154600930211آرایشگری زنانهکوچصفهان شهید باهنر  0
گیلانرشترقیهقهرمانی مخسریهانیه034188011900930211آرایشگری زنانهحمیدیان 12متری جمهوری  0
گیلانرشتحوریپوراسماعیل دافچایینازنین034193210800930211آرایشگری زنانهبلوار بهشتی جماران چهارراه بصیری 0
گیلانرشتفریبارمضانی لیفکوییپر034203685100930211آرایشگری زنانهحمیدیان شهید حسن زاده شهید امدادی 0
گیلانرشتحکیمهعمادی کتک لاهیجانیسی تارا034227030300930211آرایشگری زنانهگلسار بلوار سمیه انتهای ده متری سبز بن بست شکوفه 0
گیلانرشتصدیقهممیز کوچصفهانیمروارید نوین034228667500930211آرایشگری زنانهگلسار استاد معین  0 مهر
گیلانرشتسمیرازحمتکشچهره سازان مدرن034233902300930211آرایشگری زنانهشهید رجایی 29  0
گیلانرشتزهراکریم پور رودبارکیقصر یخی034234787900930211آرایشگری زنانهفلسطین خ شهید ایزد دوست  0
گیلانرشتمستانههدایتی شهیدانیتوتیا0342480643930211آرایشگری زنانهامام خمینی آب و برق خوش انس 0
گیلانرشتفخریهشفیعی چپکیگل سرخ034248211700930211آرایشگری زنانهلشت نشاء شهید بهشتی  0
گیلانرشتمهنازشادمند گیلواییرخساره034248287300930211آرایشگری زنانهاستاد سرا خاتم الانبیا ستوده 0
گیلانرشتالههقربانزاده گیویدختر آریایی034495760800930211آرایشگری زنانهحمیدیان 12متری جمهوری روم ایستگاه آخر 0
گیلانرشتلیلاحسین زادهمريم035333978601316615838930211آرایشگری زنانهبلوار امام شریعتی بن بست بهمن 0
گیلانرشتعالیهاسماعیل نژادرکن سرائیزرگیسو035374121600930211آرایشگری زنانهبلوارشهید انصاری گلستان 27 5 0
گیلانرشتمحبوبگلزارچمنی0035404999701314261163930211آرایشگری زنانهکمربندی شهیدبهشتی قاسمیه 2 نبش کوچه 11 0
گیلانرشتهنگامهامیرمستوفیانرز سفيد گلسار035405712501317235363930211آرایشگری زنانهگلسار 4راه گلسار ساختمان بهار 0
گیلانرشتزهراسهامیسالن زیبایی آناهیتا مدرن035442464600930211آرایشگری زنانهاستقامت دوم اتحاد  0
گیلانرشتهدیهمبرزفرد خشکبیجاریخوشه035512722401314224941930211آرایشگری زنانهفلکه گاز _دروازه لاکان 16متری سمیه دعائی 46
گیلانرشتالهامعلیزاده احمدآبادیارنیکا035556424700930211آرایشگری زنانهلشت نشاء روستای زیباکنار  0
گیلانرشتحبیبهعاشوری شهرستانیشقايق035560968301325872949930211آرایشگری زنانهسنگر سه راهی سراوان  0
گیلانرشتسودابهرمضانی گیگاسریقوي سفيد035570364601315527376930211آرایشگری زنانهشهید رجائی بهداری  0
گیلانرشتفاطمهصفرپورآرایش و پیرایش خانومی035662042001324361789930211آرایشگری زنانهخشکبیجار شریعتی  0 فدک
گیلانرشتکبرینوروزی عزیزکیانیروبينا035775883601315536755930211آرایشگری زنانهكمربندي شهيدبهشتي سرلشكرفلاحي  20
گیلانرشتساراحسین زادهآرایشگاه آرا037678885601317754279930211آرایشگری زنانهدیلمان وحدت توحید 2 شرقی-روبروی دبستان شاهد دختران 15
گیلانرشتزهرایوسفیتك عروس شمال038133899601316665296930211آرایشگری زنانهجاده تهران _شهرك غله سرا روبرو مجتمع سيمكو  0
گیلانرشتمریمجمالی سقالکساریبه ثنا0444175667930211آرایشگری زنانهفلكه رازي -قاسميه 2-نبش كوچه 15
گیلانرشتنعیمهفلاح باغیستاره شمال0444491234930211آرایشگری زنانهخشكبيجار – خيابان آيت اله سعيدي
گیلانرشتسیمینصالحیعسل0446611960930211آرایشگری زنانهخیابان تختی – باقرآباد- روبروی ساختمان جاوید
گیلانرشتسارارستمی گلبندیمه گیل0446606449930211آرایشگری زنانهبلوار امام خمینی – کوچه شریعت – روبروی کوچه خرداد
گیلانرشتکیمیافقیر رفتار مقدمچهره نگار0444484249930211آرایشگری زنانهیخسازی-بعد از بیمارستان قائم-خیابان اسد آبادی پلاک 421
گیلانرشتفاطمهجوادی دافساریعروس شهر آرا0445363445930211آرایشگری زنانهسردار جنگل-خیابان شجاعی-بعداز دبیرستان بعثت-پلاک56
گیلانرشتفاطمهصفری دریا کناریپریا0444173653930211آرایشگری زنانهفلکه گاز-بعداز پل تالشان-شهرک پارس خزر-ورودی اول- کوچه باهنر پلاک 19
گیلانرشتعشرتاقبالی خاجانیآرايشگري بهاره0446610413930211آرایشگری زنانهحميديان کوچه شالیزار
گیلانرشتطاهرهفرزانه جوبنهفرزانه0446596507930211آرایشگری زنانهسنگر-بلوار اماحسین-روبروی بانکئملی-جنب الکتریکی سعید
گیلانرشتسیده ریحانهجلال زادهآرايشگاه خورشيد نما0444173113930211آرایشگری زنانهبلوارمدرس -شهرك فجر  آزادگان -چهارراه باشگاه تخت جمشيد
گیلانرشتمریمرشتی طلبآرايش سرمه0444486479930211آرایشگری زنانهخيابان حافظ -كوي كيهان 
گیلانرشتمریمحق شناسگلگونه0446598413930211آرایشگری زنانهفلکه رازی-به سمت یخ سازی-کوچه شقایق
گیلانرشتفاطمهقلی پور طالمیساحل نو0445144538930211آرایشگری زنانهرشت- خیابان شهدا-خیابان 25 متری شمالی زیر ساختمان احساس- ساحل نو
گیلانرشتنساءفرخنده بدابی0446360320930211آرایشگری زنانهمعلولین-نرسیده به نوآوران-کوچه جانباز
گیلانرشتفاطمهطهماسبی قدیم0447694385930211آرایشگری زنانهرشت میدان معلم اول صفاری ساختمان بین الملل طبقه اول واحد 3
گیلانرشتنگاررمضانی مقدم لختگیساناز0448714022930211آرایشگری زنانهرشت – باسکول – کوچه شرافت – کوچه طالقانی اول – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانرشتزهراپیروقاسمی پورنگاه0449056029930211آرایشگری زنانهرشت – شالکو – خیابان امین الضرب – کوچه شهید جلیل شفیعی – ساختمان ساختمان مادر – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرشتساراشکراله زاده شادآرا0449056902930211آرایشگری زنانهرشت ، باقرآباد ، کوچه شهید کمال خسراقی ، کوچه شهید حقانی ، ساختمان رفیع ، طبقه همکف ، واحد 1
گیلانرشتریحانهریحانیتگین0449057576930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه فرعی 171 (دوم) – خیابان استاد معین – پلاک 0 – طبقه همکف
گیلانرشتلیلامکوندیشاینی0449062439930211آرایشگری زنانهرشت – چهارراه گلسار – خیابان 78 علی اسحاقی معافی – بلوار گلسار – طبقه دوم
گیلانرشتغزالهجاهدیسالن زیبایی دلارا044961715001333231954930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار معلم – کوچه وحدت – بلوار معلم – ساختمان حافظ 138 – پلاک 0 – طبقه سوم – واحد 5
گیلانرشتمارییزدان پوررویال0450071180930211آرایشگری زنانهرشت ، بیانی ، کوچه یاس ، کوچه نورانی جنوبی
گیلانرشتمریمغضنفری رادبهارناژ0450189364930211آرایشگری زنانهرشت ، نقره دشت ، کوچه ((بشری)) ، بن بست (مبرهن) ، پلاک 82 ، طبقه همکف
گیلانرشتمتینقهرمانی پیله داربنیپرنس0450200573930211آرایشگری زنانهرشت – پستک – خیابان استاد معین – کوچه 25 – طبقه همکف
گیلانرشتسیده مریمحبیب زاده کوزانی0450310701930211آرایشگری زنانهرشت ، سلیماندراب ، کوچه بیست و یکم ، بن بست (رجب پور ) ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده صفوراموسوی مالوانیزیباسرای سمن ناز0450321273930211آرایشگری زنانهرشت ، معلولین ، خیابان ایران ، خیابان 18 متری گلستان ، طبقه همکف
گیلانرشتمناتیمورزاده نمینی0450322280930211آرایشگری زنانهرشت ، معلم ، کوچه بهارانه (شهیدمحسن نظری ) ، بلوار معلم ، ساختمان قصر سفید ، طبقه اول ، واحد غربی
گیلانرشتکبریتقی پورکلیدبرآرایشگاه گلها0450325310930211آرایشگری زنانهرشت ، جانبازان ، کوچه ابریشم 11 ، کوچه سپیدرود ، پلاک -6 ، طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهرنجبر0450412828930211آرایشگری زنانهرشت ، لاکانی ، کوچه پانزدهم ، خیابان عطا آفرین ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمخدادادیزیبا سرای سحر0450657897930211آرایشگری زنانهرشت ، دیانتی ، بن بست تقوا ، کوچه نهم ، طبقه همکف
گیلانرشتزهرامحمدی شاه ویرسالن زیبایی واله0450663983930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار معلم ، خیابان گلها ، بلوار معلم ، ساختمان خیام ، طبقه اول شرقی ، واحد 2
گیلانرشتپروانهامیرفریاربزک0450666464930211آرایشگری زنانهرشت ، منظریه ، کوچه شفیعی ، خیابان بهرام ، ساختمان بزک ، طبقه اول
گیلانرشتفاطمهربیع پورپیشه وری0450670320930211آرایشگری زنانهرشت ، جماران ، کوچه بوستان ، کوچه چهاردهم ، پلاک -54 ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهمهین نجاتیرویا0451739692930211آرایشگری زنانهرشت ، حمیدیان ، خیابان نسترن ، بن بست لاله ، پلاک 86 ، طبقه همکف
گیلانرشتمژدهدلجوپور0451744339930211آرایشگری زنانهرشت ، صفاری ، کوچه نکیسا6 ، بن بست ( رضازاده ) ، ساختمان سهراب ، پلاک 24 ، طبقه همکف
گیلانرشتشیوااخترکاویانانستیتو زیبایی ملیکا045306856801333521497930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار شهدای گمنام ،  خیابان 56 ، کوچه فرزانه
گیلانرشتالههرودباریسروناز045307210001333663839930211آرایشگری زنانهرشت ، حمیدیان ، خیابان رزمندگان اسلام ، کوچه هفتم
گیلانرشتهاجروثوقی راد0453170190930211آرایشگری زنانهرشت ، احمد گوراب ، خیابان شهریور ، خیابان مهر ، طبقه همکف
گیلانرشتحبیبهامیدی بازقلعهآرایشگاه نرگس خاتون0453180313930211آرایشگری زنانهرشت ، جماران ، روبروی کوچه 29 ، خیابان شهید قربان زاده ، طبقه همکف
گیلانرشتزهراعباس زادهخانه زیبایی عروسک0453720190930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوارلاکان  ، شهرک سید احمد خمینی ، کوی مردکاری ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمغدیری کفترودیرویای عروس0454443437930211آرایشگری زنانهپیله داربن ، جاده پیربازار  ، تخته پل  ، طبقه اول
گیلانرشتزهرااکبریحوری045501775501333444300930211آرایشگری زنانهرشت ، لاکان ، خیابان جاده لاکان ، خیابان مدافع حرم ، ساختمان آتیه سازان ، واحد 2
گیلانرشتفرشتهصیدپیشه045543970201300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار شهید افتخاری ، کوی امام حسین ، کوی طالقانی ، ساختمان حسین ، طبقه همکف
گیلانرشتسمیهچشم صیادانملکه رویایی045570724401333367741930211آرایشگری زنانهرشت ، فلکه گاز ، کوچه حجت ، کوچه سعید ، پلاک 84
گیلانرشتفرحنازفقهی فخبیسونیا045620553301300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، خیابان استاد معین  ، کوچه 28
گیلانرشتمرسدهنوعی یگانهآرسیما0456209345930211آرایشگری زنانهرشت ، شهید انصاری ، کوچه استاد معین ، کوچه وحدت ، ساختمان دیبا ، طبقه همکف ، واحد 1
گیلانرشتزهراچمنی حصارلومبینا0456218992930211آرایشگری زنانهرشت ، آتش نشانی ، کوچه شریعتی ، کوچه ده متری شقایق ، طبقه همکف
گیلانرشتکتایونپیشورسالن زیبایی چهره برتر0456386710930211آرایشگری زنانهرشت ، حسین آباد ، کوچه نهم ، کوچه دوازدهم ، ساختمان شاهین ، طبقه همکف
گیلانرشتمدینههمرنگ کافیسارا0456584706930211آرایشگری زنانهرشت ، خیابان امام خمینی ، خیابان چهل تن ، خیابان 17 شهریور ، روبروی پارکینگ بیمارستان امیرالمومنین ، پلاک 138 ، طبقه اول
گیلانرشتسمیهروستای ویشکاسوقهگلدیس0457542015930211آرایشگری زنانهرشت ، گلباغ نماز ، روبروی پارک گلباغ ، جنب رستورات میچکا ، ساختمان آرنیکا ، طبقه اول ، واحد 1
گیلانرشتمریمحقی پس ویشه0457543670930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار شهید بهشتی ، کوچه لاله ، فرعی پنجم ، طبقه همکف
گیلانرشتکبریده نقرهزیباکده بهناز045769014401312243767930211آرایشگری زنانهرشت ، استادسرا ، خیابان استاد سرا ، خیابان شهید سهیل دبیری ، پلاک 142 ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده زهراابوهاشمی شهرستانیشکیل045782647801300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، حمیدیان ، جمهوری دوم ، کوچه دوم ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهاحمدی لیچائیدیاکو0457972053930211آرایشگری زنانهرشت ، میدان زرجوب ، اول خیابان لاهیجان ، نبش کوچه شهید اسماعیلی ، ساختمان خزر ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده آرزوواحدیپر045798126801300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، استقامت 2 ، روبروی درمانگاه الزهرا ، بن بست امیدی 
گیلانرشتکبریخوش پسندازگمیسرمه045798721101333243247930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار معلم ، خیابان 25 متری شادی ، خیابان گلها ، پلاک 2 ، طبقه دوم
گیلانرشتطاهرهاحمدی کوزه گرانیآرایشگاه  بانو گیلان0460015508930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار انصاری ، کوی امام رضا ، کوچه اول ، بعد از مدرسه عصمت ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهطالبی طاهر013333444460460028427930211آرایشگری زنانهرشت ، چله خانه ، کوچه شهیدعیسی خیراندیش ، خیابان دکترحشمت ، ساختمان آدنیس ، طبقه پنجم
گیلانرشتشیداچراغ چشم آستانهشیدا ناز046003205801300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، راهنمایی ، کوچه فردوسی ، بن بست سوم ، طبقه همکف
گیلانرشتهاجرسلیمیانستیتو زیبایی پرستش046004026601300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار شهید افتخاری ، خیابان شهید بابایی ، خیابان شهید رحیمی ، پلاک 63 ، طبقه همکف
گیلانرشتبهارهبدرهسریرا0460045310930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، کوچه سوگند ، خیابان 96 ، ساختمان آزالیا ، پلاک -35 ، طبقه سوم
گیلانرشتعارفهآفتابی طالمیالماس046080208001300000000930211آرایشگری زنانهسنگر ، سنگر ، بلوار خرداد ، کوچه شهید دانا ، طبقه اول
گیلانرشتسمیهرحمتیگراناز0460809138930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک شهید بهشتی – کوچه گلستان اول – خیابان فرهنگ توحیدی – پلاک 12 – طبقه دوم
گیلانرشتفاطمهبختیارستاک046116889201300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، منظریه ، روبروی پیتزا گارمون ، بلوار آزادی ، ساختمان کریم ، پلاک -238 ، طبقه پنجم
گیلانرشتاکرمبردبارنژادآرنیکا046129837501333511082930211آرایشگری زنانهرشت ، کمربندی بهشتی ، خیابان ملت ، خیابان شهید جهانگیررفتاری ، ساختمان میلاد  ، طبقه همکف
گیلانرشترزیتاپورتحویلیزیبا046178267601333620693930211آرایشگری زنانهرشت ، کسبخ ، کوچه شهید چمران ، کوچه 25 ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمسورچی0461792907930211آرایشگری زنانهرشت ، تختی ، خیابان تختی ، کوچه شهید رضا فلیحی  ، طبقه همکف
گیلانرشتنسرینمهدی زادهعطیه046179627801300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار نماز ، کوچه ابن سینا ، بن بست بهار ، ساختمان نگین ، طبقه همکف
گیلانرشتجیرانفیاضی046221070701333343216930211آرایشگری زنانهرشت ، سلیمانداراب ، کوچه عبادی ، کوچه بیست و یکم ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهمبصرآلمانیسالن روشان0462349577930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، خیابان 134 ، کوچه توحید 1 ، طبقه همکف
گیلانرشتزلیخالطفی پشگمان046235598701300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، سلیماندراب ، کوچه بیست و یکم ، کوچه (طالبی ) ، طبقه همکف
گیلانرشتکاملیاسپهرم046238647201300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، آفخرا ، کوچه گذر حاج آقا بزرگ  ، کوچه آفخرا ، طبقه همکف
گیلانرشتاناحیدری پورقزوینیعروس آرزوها 046251410201333506417930211آرایشگری زنانهرشت ، راز ی ، کوچه فلاحتی ، کوچه نهم ، پلاک 129 ، طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهرزمجوی صفاسالن ژست0462541198930211آرایشگری زنانهرشت ، خیابان نامجو – روبروی ورزشگاه ، کوچه (توحیدی) ، کوچه نظری ، ساختمان سمیه ، پلاک 8 ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمدانش گیلوائیمریم بانو046254487601300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار لاکان ، کوچه شهید احصاری ، کوچه آسیا ، ساختمان محسن 2 ، طبقه همکف
گیلانرشتبهنازقدیم طلبلمیس046328906001333761930930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، خیابان 130 ، نبش توحید 10 ، طبقه همکف
گیلانرشتزهرازیادی پرست046329187401333236448930211آرایشگری زنانهرشت ، لاکانی ، کوچه اسلامی ، پل 22 بهمن ، پلاک -36 ، طبقه اول
گیلانرشتمنیژهنژادزنجانی مرزدشتیراشن046373312101300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، سه راه پاستوریزه ، کوچه خوش فکر ، خیابان شهید کریمی ، طبقه اول
گیلانرشتنشمیلخزلیزیبایی نشمیل046376850701333754168930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، خیابان 130 ، کوچه توحید 8 ، طبقه همکف
گیلانرشتملیحهبینائیوندا046377257001333119935930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، بلوار گلسار ، خیابان 104 ، پلاک -32 ، طبقه همکف
گیلانرشتاکرمصفاری نیاآرایش طراوت046567358001333332045930211آرایشگری زنانهرشت ، مطهری ، بلوار شهید مطهری ، کوچه شهید علیرضا تقی زاده ، ساختمان کوشک ، طبقه همکف
گیلانرشتویداعامریآئینه046568416101333330771930211آرایشگری زنانهرشت ، مطهری ، کوچه (( خمیران زاهدان )) ، کوچه شهید غلامرضا قربانی ، پلاک 45 ، طبقه اول
گیلانرشتساراموسی پورلاکسارسایه مژه046596084301300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، بیستون ، خیابان طالقانی ، کوچه نوری ، ساختمان ( کسری ) ، پلاک 45 ، طبقه اول
گیلانرشتلیلاامجدی بلگوریسلما046596096301333508069930211آرایشگری زنانهرشت ، حمیدیان ، خیابان پرستار [دانشگاه] ، کوچه نوزدهم  ، پلاک 12 ، طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهنگهبان طشیآرایشگاه شهزاد0465978695930211آرایشگری زنانهرشت ، توشیبا ، خیابان 15 خرداد ، روبروی بنفشه دو ، پلاک -36 ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمحسن نژادفخرآبادی046598897801300000000930211آرایشگری زنانهلشت نشاء ، لشت نشاء ، کوچه دانش ، خیابان شهید مهدی زاده ، پلاک 62 ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهشیبائی مقدم چماچائیقصر زیبایی رادا046598908101333426940930211آرایشگری زنانهرشت ، دروازه لاکان ، کوچه آزادگان 5 ، خیابان شهید رجایی ، طبقه همکف
گیلانرشتصدیقهجودتی گورابیساوا046598996001300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، فلاحتی ، انتهای حسین آباد ، کوچه شهید حسین فرزانه ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانرشتالهامیعقوبی شنبه بازاریتیوا046599348201300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، نیکمرام ، کوچه نسترن ، خیابان منصورحلاج ، ساختمان 37 ، پلاک 37 ، طبقه همکف
گیلانرشتنرگسعزیززاده دوبخشریفیکس046600220901333126820930211آرایشگری زنانهرشت ، تختی ، کوچه چهارم ، کوچه بهارانه 1[زهرا دقیقی]  ، پلاک 41 ، طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهسحرخیزعربانیبزکسان0466004576930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، خیابان ارکیده خ 176 ، ساختمان سفید ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهعزیزدوست لیفکوئیهنگامه046600464601333431726930211آرایشگری زنانهرشت ، دروازه لاکان ، خیابان گلها ، کوچه فتاحی ، طبقه همکف
گیلانرشتزینتعباسیمشاطه046600466301334429660930211آرایشگری زنانهخمام ، خمام ، خیابان امام خمینی ، خیابان تختی ، پلاک -46 ، طبقه همکف
گیلانرشتفرشتهمومنیخانمی046600901301333730206930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، بلوار سمیه ، خیابان 136 ، پلاک 77 ، طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهافشاریشیما046601136001300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، حمیدیان ، بلوار شهیدحمیدیان ، خیابان شهید برادران بهبودی ، طبقه همکف
گیلانرشتام لیلاشریعتی گیلانیبنفشه046601149601333222560930211آرایشگری زنانهرشت ، استادسرا ، کوچه انقلاب ، خیابان استاد سرا ، پلاک 179 ، طبقه همکف
گیلانرشتفرشتهانوشهثمیلا  046601499401333513282930211آرایشگری زنانهرشت ، استقامت ، کوچه یاسر 2 ، کوچه سلمان ، ساختمان گلپیرا ، طبقه همکف 
گیلانرشتسیده زهرامیرباذلفاره046601525801333504252930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار شهدای گمنام ، کوچه شهرک الغدیر ، کوچه شهید خجسته ، ساختمان فرنود ، طبقه دوم
گیلانرشتمستانهپورقلی تکرمیبهارگل046601763801300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، معلولین ، خیابان 18 متری گلستان ، کوچه سوگند ، طبقه همکف
گیلانرشتمیترارضائی لاکساررامک0466017724930211آرایشگری زنانهرشت ، رشتیان ، خیابان شهید عابدی ، کوچه هفدهم ، ساختمان باران ، پلاک -135 ، طبقه اول ، واحد 1
گیلانرشتسمیهروستای گورابیزیباسرای لیاناگل0466020548930211آرایشگری زنانهرشت ، رودبارتان ، روبروی کوچه لاله  ، خیابان رودبارتان ، ساختمان علیرضا ، طبقه همکف
گیلانرشتساراحاجی زاده گلوندانیزیباکده 21046602104201333544686930211آرایشگری زنانهرشت ، معلولین ، کوچه شهیدپوردارابی سوم ، خیابان اتحاد ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهبازرسآرایشگاه موژان0466021057930211آرایشگری زنانهرشت ، دروازه لاکان ، 16 متری سمیه  ، کوچه هفتم ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمصالحی شیجانی046602849401300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، پارک شهر ، کوچه بهاری ، کوچه بهاری شرقی ، ساختمان تیهو ، طبقه همکف
گیلانرشتائمهپورحسین تکرمیگیلماه046603430501333508777930211آرایشگری زنانهرشت ، حمیدیان ، کوچه بیست و یکم ، خیابان نو آوران ، ساختمان المهدی ، طبقه همکف
گیلانرشتآذینشاه مقصودعارفه0466034599930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، بلوار سمیه ، خیابان 130 ، ساختمان 130 ، طبقه همکف
گیلانرشتسمیهعالمیسه گل046604031701300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، معلولین ، خیابان استقامت دو ، خیابان مالک اشتر ، پلاک 67 ، طبقه همکف
گیلانرشتسحرباغدارامیدیآوا رخ046604437601300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، حمیدیان ، کوچه بیست و یکم ، خیابان نو آوران ، ساختمان المهدی ، طبقه همکف
گیلانرشتزهرانیک اندیش پاچه کناریآوین046604602501300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، آب و برق ، کوچه شهید ناصرخوش انس ، کوچه سوم ، طبقه همکف
گیلانرشتسمیراقنبری نوشریثنابانو046604801501333464144930211آرایشگری زنانهخشکبیجار ، جیکتاجیان ، کوچه شهیدابراهیمیان ، بلوار شهید مطهری ، ساختمان امید ، طبقه همکف
گیلانرشتشهربانویکتازادکوچصفهانیآرایشگاه حنا046604876001300000000930211آرایشگری زنانهکوچصفهان ، خیابان شهید عسگری ، کوچه ((فلسطین)) ، خیابان شهید عسگری ، گیل  ، طبقه اول
گیلانرشتزهراعلی جانی خمامیآرایشگاه مریم046604950901334425678930211آرایشگری زنانهخمام ، فرهنگ ، کوچه ((دبستان شهیدصادقی)) ، خیابان فرهنگ ، ساختمان گیلان گستر ، پلاک -72 ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده صدیقهفتاحیآرایش و زیبایی سلما046604959501333537101930211آرایشگری زنانهرشت – علی آباد – خیابان نبوت – کوچه هفدهم[نبوت نهم] – ساختمان عارف – پلاک 1 – طبقه اول – واحد 1 – 
گیلانرشتسیده فاطمهسید حسینیشادلین046605111501300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک شهید بهشتی ، کوچه گلستان نهم شهید علی رحیمی ، خیابان فرهنگ توحیدی ، ساختمان نور ، پلاک 51 ، طبقه اول
گیلانرشتمهریچگینی046605511701300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، علی آباد ، کوچه 3 ، کوچه بهار 1 ، پلاک -15.1 ، طبقه همکف
گیلانرشتشهلارفیع نژادشکارزادهسالن زیبایی سارا0466055284930211آرایشگری زنانهرشت ، فلسطین ، خیابان فلسطین ، خ ایزد دوست شرقی ، ساختمان فردوسی 2 ، طبقه همکف
گیلانرشتمحدثهبلالائیمارت046605761401333779776930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، خیابان 169 ، کوچه فرعی 169 ، طبقه همکف
گیلانرشتلیلاعیدی تمریننقش046606036701333352085930211آرایشگری زنانهرشت ، رودبارتان ، کوچه واعظ ، خیابان ((رودبارتان)) ، ساختمان خاتم ، پلاک 116 ، طبقه همکف
گیلانرشتاقدسجوادی پیرموسائیرخ آرا046606066001333721949930211آرایشگری زنانهرشت ، بلواردیلمان ، بلوار آذر اندامی ، کوچه سبز ، ساختمان گلساران ، طبقه همکف
گیلانرشتمتیناحمدی جکتاج دینانیهنرمندان0466072972930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار شهید انصاری ، خیابان ارشاد ، کوچه ششم ، ساختمان کوهسار ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده مریمسیدین گورابیعروس ایران0466081678930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، خیابان 126 ، بهار 3 ، پلاک 12 ، طبقه اول
گیلانرشتآرزوطالمی خوشکاروندانیسالن زیبایی آرزو0466083683930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار گیلان ، کوچه ((سیزدهم)) ، بن بست (مومن پور) ، ساختمان پاسارگاد ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده مریمافتخاریالی آرا0466083763930211آرایشگری زنانهرشت ، فلاحتی ، کوچه چهارم ، کوچه دوم ، طبقه همکف
گیلانرشتلیلازمانی چپرپردیعروس شب0466087196930211آرایشگری زنانهرشت ، کوی طالقانی ، کوچه طالقانی-[فرعی ششم] ، بن بست چهارم ، پلاک -98 ، طبقه سوم
گیلانرشتفهیمهمیلانی رودسریآگرین0466095949930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک امام حسین ، کوچه امام حسین ، کوچه دهم ، ساختمان یادگارپدر ، طبقه همکف
گیلانرشتمرضیهرفیع زاده چیرانیمهتا046609754801300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، صفاری ، کوچه فولادلوی سوم ، کوچه فولاد لوی دوم ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمپریوش سیاه اسطلخیعروس آریایی0466097624930211آرایشگری زنانهخمام ، شهید مطهری ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شهیدمسعودمرزدشتی ، طبقه همکف
گیلانرشتزهرانجفی خلخالیانی0466097734930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک شهید بهشتی ، بلوار دکترآذراندامی ، کوچه شبنم ، پلاک 30 ، طبقه همکف
گیلانرشتزهراعزلتی طبالوندانیماه ناهید046609776601333851974930211آرایشگری زنانهرشت ، سرچشمه ، خیابان رسالت ، خیابان شهید ایزددوست ، طبقه همکف
گیلانرشتپروانهحسن زاده مبرزبهدانییمنانو0466097803930211آرایشگری زنانهرشت ، پیرکلاچای ، کوچه (قنبری) ، کوچه نسترن ، طبقه همکف
گیلانرشتزهراکشاورزقاضیانیماه شب0466098808930211آرایشگری زنانهرشت ، آب و برق ، خیابان میثم 2 -ک[شریعت] ، کوچه آذر ، طبقه همکف
گیلانرشتسکینهدهقانی شهرستانیسریر0466100596930211آرایشگری زنانهرشت ، باهنر ، کوچه هفتم ، کوچه (دلدار ) ، طبقه اول
گیلانرشتسحرزیبائی کاریسحر زیبایی046611238501333130112930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، کوچه ((پارکینگ)) ، بلوار دیلمان ، برج آرنگ ، طبقه چهارم ، واحد 6
گیلانرشتشهینجوادی شلوه علیاروژان گل0466113598930211آرایشگری زنانهرشت ، حمیدیان ، کوچه هشت متری موسی پور ، کوچه هشت متری موسی پور ، طبقه همکف
گیلانرشتنرجس خاتونپنج تن پناه گشتیزیباکده گل نرگس046613429601333500918930211آرایشگری زنانهرشت ، بیستون ، خیابان طالقانی ، کوچه نوری ، ساختمان ( کامیاب ) ، طبقه همکف
گیلانرشتشهیننزهت شعارفانک046613432301333320389930211آرایشگری زنانهرشت ، پارک شهر ، بلوار حافظ ، بن بست علاءالدین ، پلاک -89 ، طبقه اول
گیلانرشتسحرافکاری چرودهشارین046613854501333761723930211آرایشگری زنانهرشت – بیستون(پیرسرا) – خیابان آیت اله طالقانی – بن بست زحل – ساختمان آیدا – طبقه سوم
گیلانرشتمعصومهشریفی کیاسرائینایس046613860201333549505930211آرایشگری زنانهرشت ، معلولین ، خیابان اتحاد ، خیابان حکیم زاده ، طبقه همکف
گیلانرشتسمیهنجاتی شهرستانیعروس سرای ستارگان046613985601333764850930211آرایشگری زنانهرشت ، نیروی انسانی ، خیابان دفاع ، خیابان دفاع ، پلاک 80 ، طبقه همکف
گیلانرشتسمیهمنفردی ماوردیانیتاج بانو0466140442930211آرایشگری زنانهرشت ، استقامت ، خیابان استقامت ، بن بست لاله ، پلاک -34 ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده فاطمهاجاق زاده محمدیالماس شمال0466140680930211آرایشگری زنانهرشت ، سبزه میدان ، میدان اسد آبادی ، بن بست مهتاب ، ساختمان درافشان  ، پلاک 99 ، طبقه چهارم
گیلانرشتسیده لیلاگلزارپورصادقیلنا046614158301333117040930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، کوچه بهمن ، خیابان 144 ، پلاک 29 ، طبقه همکف
گیلانرشتمتینخوش کردارویان046614184401333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، کوچه ((پارکینگ)) ، خیابان 142 ، ساختمان گلسار ، پلاک -31 ، طبقه اول ، واحد 1
گیلانرشتطاهرهایمانی فولادیگل مریم046614302901333125967930211آرایشگری زنانهرشت ، سعدی ، خیابان آزادگان ، بن بست وحدت ، پلاک 106 ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده نرجسرضوی مال بیجارزیبایی طراوت0466154668930211آرایشگری زنانهرشت ، دروازه لاکان ، کوچه دوم  ، بن بست (بهار) ، کوچه بهمن ، ساختمان مهر ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده افسانهجمالی چماچائیمطهر046615507001333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، صفاری ، کوچه اکبری ، کوچه فولادلوی اول ، طبقه همکف
گیلانرشتمریممحمدیدرفام0466157866930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار – خ123   ، کوچه ولی عصر ، بن بست اول ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گیلانرشتسکینهخوشخوان گیگاسریفاطمه گل046615799501300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، احمد گوراب ، خیابان شهریور ، کوچه شهریور 4 ، طبقه اول
گیلانرشتفاطمهدانشورکلوانیسالن قصرینا0466158684930211آرایشگری زنانهرشت ، حمیدیان ، خیابان رزمندگان اسلام ، خیابان 12متری شهید علیزاده ، ساختمان دنیا ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمرنجبرمبارک آبادیسالن عروس خانم0466159238930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، خیابان 122 ، کوچه گل یخ ، ساختمان ارشیا ، طبقه همکف
گیلانرشتزهرامحمدزاده مقدم پیشروریمی گل046615924301300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، دیانتی ، کوچه شهید ابراهیم امینی ، بن بست ((سوم)) ، پلاک 79 ، طبقه همکف
گیلانرشتراضیهمهدوی نیاحوریان046615951101333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، فلسطین ، خیابان فلسطین ، کوچه شریفیان ، ساختمان پویانه 2 ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهخوشنودکمساریمهرا046616453401333851705930211آرایشگری زنانهرشت ، شالکو ، کوچه شهید دلجو ، بن بست استقلال ، طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهسرداری گیلدهیشیدا046617306001300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، سلیمانداراب ، کوچه (فرعی ششم) ، کوچه فروردین 6 ، طبقه همکف
گیلانرشتمرضیهگل علی زادهزیباکده لورا046617318001333773222930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، خ 122 ، کوچه میخک ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهحسین دوست توچاهیمعجزه046618416601300000000930211آرایشگری زنانهلشت نشاء ، لشت نشاء ، کوچه شهید حسینی ، خیابان شهید سیدمیرهاشمی ، طبقه همکف
گیلانرشتمرسدهحاجی زین العابدینیمرسده دلپذیر0284326014930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، بین خیابان 96 و 98 ، بن بست میخک ، پلاک -83 ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهاسعدبلنددوستنگارین رو046620114101333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، استقامت ، کوچه شهید برادران لطفی ، کوچه شهید معافی ، طبقه همکف
گیلانرشتصفالطفی رضواندهسالن زیبایی پرنا046620122401300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، فلکه گاز ، بلوار شهدای مدافع حرم ، بن بست زمانی ، ساختمان پردیسان ، طبقه همکف
گیلانرشتآمنهبرادران رزازمهناز0279183036930211آرایشگری زنانهرشت ، چله خانه ، کوچه شهیدعیسی خیراندیش ، خیابان دکترحشمت ، طبقه همکف
گیلانرشتفخریحسین زاده پس ویشهملکه زیبایی0466201645930211آرایشگری زنانهرشت – یخ سازی – کوچه هفتم محمدرضا حیدرزاده – کوچه شهیدمحمدحسین کوچکی – طبقه اول
گیلانرشتنسیبهحسام محمودی نژادنسیما 046621103401333543319930211آرایشگری زنانهرشت ، فاز دوم معلم ، کوچه فرعی اول ، خیابان شهید شاپور رسول زاده ، ساختمان مجتبی ، طبقه همکف
گیلانرشتلیلامحمدی شالکوئیزیبا سرای گیسو0466216388930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار معلم ، خیابان شهید کیومرث اعلایی ، بلوار معلم ، ساختمان روزبه ، طبقه اول
گیلانرشتعادلهاسفندیاری ده مجنونیسالن زیبایی ویس046621655801333820190930211آرایشگری زنانهرشت ، فلسطین ، خیابان فلسطین ، بن بست خوش خلق ، پلاک 120 ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهسعادت فرگل افشان 046621669301333544044930211آرایشگری زنانهرشت ، صفاری ، خیابان صفاری ، بن بست شهید رحیم شعاعی ، ساختمان  اردلان   ، طبقه همکف
گیلانرشتمنیژهجوادی پردسریآرایش گل آرا046622366701333365520930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه(فلکه گاز) – کوچه کادوس – خیابان شهید حاج علی گلستانی(مجیدیه) – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهقاسمی پاساریبانوی تک046622385801333619602930211آرایشگری زنانهرشت ، جماران ، کوچه ((ششم)) ، کوچه شهید جمال مهدی زاده ، طبقه همکف
گیلانرشتصغریشهودی سراوانیآرایشگاه0279205979930211آرایشگری زنانهرشت ، جماران ، کوچه شهید جمال مهدی زاده ، کوچه سوم ، پلاک 20 ، طبقه اول
گیلانرشتلیلایکتا حسن کیادهآرزو0279191244930211آرایشگری زنانهرشت ، پل عراق ، کوچه شهدا ، خیابان [دانشسرا] ، طبقه همکف
گیلانرشتماریاخطائی درافشانیمروارید 046623401101333544010930211آرایشگری زنانهرشت ، علی آباد ، خیابان بعثت[شهدای هاشمی] ، کوچه (نونواز) ، ساختمان گلزار ، طبقه همکف
گیلانرشتآتیهعربانی داناآرایشگاه زنانه آدینه046623665201333522608930211آرایشگری زنانهرشت ، سردار جنگل  ، خیابان شهید رحیم شعاعی ، نبش کوی شارمی ، گاراژ شادی 1 ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمحبیبی کلاشمیمرکز زیبایی گیل بانو046624718001333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، علی آباد ، خیابان علی آباد ، کوچه بهار ، ساختمان تکتم ، طبقه چهارم ، واحد غربی
گیلانرشتسمیهپورمهدی برزهندانیپرشیان046624941701333233208930211آرایشگری زنانهرشت ، ضیابری ، خیابان شهید عطا آفرین ، کوچه ماسالی 1 ، طبقه همکف
گیلانرشتآسیهعسجدی کیژدهیگل گیسو0466249784930211آرایشگری زنانهرشت ، بل انصاری ، کوچه بهاران ، کوچه بهارستان 1 ، طبقه همکف
گیلانرشتلیلایوسفی کوزه گرانیاکلیل0466250037930211آرایشگری زنانهرشت ، علی آباد ، کوچه (پامچال 2) ، خیابان ولیعصر شرقی ، پلاک 32 ، طبقه همکف
گیلانرشتزهرامقدادی کاسانیسالن زیبایی بانوی مهر 046625015501333513612930211آرایشگری زنانهرشت – یخ سازی – کوچه شهیدمحمدحسین کوچکی – کوچه (امید) – ساختمان الهه نور – طبقه سوم – 
گیلانرشتآیداحسن زاده مقدم قاضیانیشیفون046625310001300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، مطهری ، کوچه پارس ، بلوار شهید مطهری ، پلاک 283 ، طبقه اول
گیلانرشتمریمخداپرست طشیتینا046625423501333774830930211آرایشگری زنانهرشت ، پستک ، خیابان استاد معین ، بن بست دوازدهم-بن(محمدزاده) ، طبقه همکف
گیلانرشتآذرقاسم نژادآرایشگاه0284247460930211آرایشگری زنانهرشت ، دلاور ، کوچه واله ، کوچه دلاور ، پلاک 5 ، طبقه اول ، واحد غربی
گیلانرشتمریممیرزائی بوساریالناز0284167035930211آرایشگری زنانهرشت ، هاشمی ، خیابان بعثت[شهدای مسجد هاشمی ] ، کوچه نهم ، طبقه همکف
گیلانرشتحکیمهتقی پوردهکاءگلبرگ شقایق0466271053930211آرایشگری زنانهرشت ، علی آباد ، خیابان 16 متری شهیدقاسم کولی وند ، خیابان علی آباد ، ساختمان امین  ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهعاشورپورمژدهیکلبه عروس 046627114401333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، شکار اسطلخ ، خیابان (اصلی شکار اسطلخ) ، کوچه شادی 3 ، پلاک -196 ، طبقه همکف
گیلانرشتریحانهحسینی اصلیزیباسرای ماه ستی046627120601333263867930211آرایشگری زنانهرشت ، فلاحتی ، کوچه ششم ، کوچه دوم ، ساختمان محمدمهدی ، طبقه همکف
گیلانرشتفائزههوشمندچایجانیآبانه046627152701333534227930211آرایشگری زنانهرشت ، نیکمرام ، خیابان نیک ، کوچه مریم ، طبقه همکف
گیلانرشتشیماندائی بهمبریزویا ندائی046627387601333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک شهید بهشتی ، کوچه (حسنی راد) ، کوچه گلستان دهم ، پلاک 18 ، طبقه اول
گیلانرشتزرینظرحقیقی کیساریزیباکده مهشید 0466274120930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک فجر ، کوچه دوستی ، کوچه زنوریان ، طبقه همکف
گیلانرشتفخریحسین زادههدیه نو046628900701333551260930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک مصطفی خمینی ، کوچه (سهند) ، خیابان شهید سیدجواد میری ، پلاک 18 ، طبقه همکف
گیلانرشتلیلاحسن زاده شالمائیمهرآور046628906601333460414930211آرایشگری زنانهرشت ، فلکه گاز بلوار بهشتی ، کوچه پنجم ، کوچه دلاور ، ساختمان علیرضا ، طبقه همکف
گیلانرشتژیلابی غم لسکوکلایهنساء نوین046629045401333844226930211آرایشگری زنانهرشت ، چمران ، کوچه منصورنظری ، خیابان شهید عارف رضاپور ، طبقه همکف
گیلانرشتساراحلیمیمتین046629227501333516058930211آرایشگری زنانهرشت ، معلولین ، خیابان 18 متری گلستان ، خیابان شهیدحسین جمال زاده ، طبقه همکف
گیلانرشتفهیمهعابرنصیرمحلهسالن پرنیان0466299948930211آرایشگری زنانهرشت ، معلم ، خیابان شهید کیومرث اعلایی ، بلوار معلم ، پلاک -12 ، طبقه دوم ، واحد 4
گیلانرشتنسیمبهبودیانستیتو آرایش آویژه 046629997301333236903930211آرایشگری زنانهرشت ، نیکمرام ، کوچه 12 متری هاله ، بلوار برادران شهید شمسی پور ، ساختمان شارمین ، طبقه اول ، واحد 2
گیلانرشتزهراشیرودزمانینیلو0466300038930211آرایشگری زنانهرشت ، چمران ، بلوار شهید چمران ، بن بست فارغ دل ، طبقه همکف
گیلانرشتزینترجبی کویخیعروس خاتون0466300250930211آرایشگری زنانهرشت ، هاشمی ، خیابان 13 آبان ، بن بست 14 ، پلاک -144 ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده زینبسیدی بیعرقعروس شهر046630180301311111111930211آرایشگری زنانهرشت ، نخودچر ، خیابان آیت اله طالقانی ، کوچه (( شهروز احمدی )) ، طبقه همکف
گیلانرشتشهلااصلاحیآی تن046630205501333571608930211آرایشگری زنانهرشت ، شهید رجایی ، بلوار شهدای گمنام ، خیابان شهید هادی خوش خلقت ، طبقه همکف
گیلانرشتمنیژهصوری اوچ آغاجسالن زیبایی آرام نو0466303153930211آرایشگری زنانهرشت ، پیرکلاچای ، خیابان صبا ، خیابان گلکار ، طبقه همکف
گیلانرشتلیلارحیمیسالن آیسان046630322001333330515930211آرایشگری زنانهرشت ، پارک شهر ، کوچه بهاری ، خیابان سید ابوالقاسم ، ساختمان آلاچیق ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهجنگجوی چیرانیتوکا046630344401333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، حمیدیان ، بلوار شهید محمدحسین عطری ، خیابان نوبهار ، طبقه همکف
گیلانرشتآمنهسرخیل کوزانیماه گونه ها046630797601333543736930211آرایشگری زنانهرشت ، چمارسرا ، کوچه شهید حسین حسن خواه ، بن بست 10 متری احمد فرح بخش ، پلاک 189 ، طبقه اول ، واحد 2
گیلانرشتحمیدهحق شناس بسته دیمیماه رخسار0466308049930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک شهید بهشتی ، خیابان ((گلستان)) ، بن بست گلستان ، ساختمان شایان ، طبقه همکف
گیلانرشتسمانهبرومندبلسکلهماهین نو0466312263930211آرایشگری زنانهرشت ، سام ، خیابان سردار جنگل ، بن بست نهضت ، ساختمان سردارجنگل ، پلاک -152 ، طبقه سوم ، واحد جنوبی
گیلانرشتلیلاءعوضی کته سری046631233301333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، پل عراق ، خیابان دانشسرا ، بن بست شهیدمحمد(میثم)بیگلو ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده مهرنازاجاق زاده محمدیسپید آرا 046631538201333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، بیستون ، خیابان آیت اله طالقانی ، خیابان شهید سیدجواد عادلی ، ساختمان آموگ  ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمبزرگی مالوانیعروس دریا 046631552901333119616930211آرایشگری زنانهرشت ، کوی حسینی ، کوچه بیست و سوم ، کوچه فرعی هشتم ، طبقه همکف
گیلانرشتهانیهعباسی دشت آبادیهانیه عباسی046631562201333368478930211آرایشگری زنانهرشت ، ورزشگاه ، کوچه یوسفی ، کوچه زیور ، پلاک 1,232 ، طبقه همکف
گیلانرشتطراوتربیعی نژادنیل اسپا046631565001333234568930211آرایشگری زنانهرشت ، لاکانی ، خیابان شهید امین اصغری ، بن بست اول ، ساختمان آرین ، پلاک 25 ، طبقه دوم ، واحد 3
گیلانرشتزهرارحیمی بیدرونیستایش 046631572301333811468930211آرایشگری زنانهرشت ، پیرکلاچای ، کوچه سوم ، کوچه (حمایت) ، طبقه اول
گیلانرشتزهراحسین پورصیقلانملکه زیبایی 046631630901333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، کیژده ، کوچه شهید کریم اسدی ، کوچه 5 ، پلاک 23 ، طبقه همکف
گیلانرشتهاجرحدادزاده کوچصفهانیعروس گلسار046631712001333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، خیابان شقایق ، کوچه اول ، ساختمان هخامنش ، طبقه سوم
گیلانرشتسمیهاوسان لوعسل بانو0466317234930211آرایشگری زنانهرشت ، پل عراق ، کوچه پنجم ، خیابان دانشسرا ، ساختمان گل گندم ، طبقه همکف
گیلانرشتزهرهخردپیشهآرنیکا 046631848201333757920930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک شهید بهشتی ، کوچه گلستان دهم ، کوچه (حسنی راد) ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده سمیهقاسمی پورمقدم خمامیسنار046632253101333333333930211آرایشگری زنانهخمام ، امام خمینی ، خیابان دکتر امین چمساز ، خیابان امام خمینی ، پلاک -290 ، طبقه اول
گیلانرشتفاطمهعاشورنژادفشتمیدل آرام046632262301334556648930211آرایشگری زنانهجانکبر ، خیابان خلیج فارس[محمدحسین ارشاد] ، خیابان شهید اکبری ، پلاک 98 ، طبقه همکف
گیلانرشتلیلامحمدی فشتکهرخ پاک046632267101334429929930211آرایشگری زنانهخمام ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، کوچه سعادت ، پلاک 8 ، طبقه همکف
گیلانرشتصنمرهنمائی تجددماهک046632540801333605466930211آرایشگری زنانهرشت ، منظریه ، خیابان شهیدولی فیض امام دوست ، خیابان 15 خرداد ، پلاک -46 ، طبقه همکف
گیلانرشتسمیهنوری کته کل شکارسرائیآرایشگاه سولین0466330100930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک ابریشم ، کوچه ابریشم 6 ، خیابان شهید دوزنده ، پلاک -58 ، طبقه همکف
گیلانرشتنسیممهریان دروخانم گل046633031801333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، دیلمان ، خیابان میر ابوالقاسمی ، کوچه بوستان سوم ، پلاک -48 ، طبقه همکف
گیلانرشترقیهغلامی دوگوریزیباسرای ماریانا0466331290930211آرایشگری زنانهرشت ، حمیدیان ، کوچه (  نوروزی ) ، کوچه ششم  ، طبقه همکف
گیلانرشتسپیدهحازمیبلور046633137201333260177930211آرایشگری زنانهرشت ، زیر کوچه ، کوچه (فردوسی) ، کوچه شهید کامران ملک پور ، پلاک 203 ، طبقه اول
گیلانرشتهستیفیضی لچه گورابیآرامیس046633145101333333333930211آرایشگری زنانهلچه گوراب ، خیابان ( جاده لچه گوراب ) ، بن بست حقگو ، پلاک 122.001 ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده خدیجهسیدین افرمجانیشوکا ناز046633257401333440835930211آرایشگری زنانهرشت ، دروازه لاکان ، کوچه دکترمعین 2[سپیدرود] ، کوچه استاد معین ، ساختمان نوبهار ، طبقه همکف
گیلانرشتزهرهبرزگرچالکیاسریمرکززیبایی ریرا0466332814930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، خیابان 171 ، طبقه سوم ، واحد 5
گیلانرشتحمیدهمحرمیپرسان046633575401333761237930211آرایشگری زنانهرشت ، راهنمایی ، کوچه فردوسی ، بن بست سوم ، پلاک 71 ، طبقه همکف
گیلانرشتاعظمکاس پورقاضیانیمهتو046633582601333616578930211آرایشگری زنانهرشت ، کوی شهید بیانی ، خیابان شهید بیانی ، کوچه 20 متری فرهنگیان ، ساختمان قائم ، طبقه همکف
گیلانرشتغزالهعبادیسالن زیبایی غزاله046634289201334402064930211آرایشگری زنانهلشت نشاء ، کوی آبنده ، کوچه مانی ، خیابان شهید شیرودی ، طبقه همکف
گیلانرشتطاهرهمقدم گورابیعروس آرا046634450601333243984930211آرایشگری زنانهرشت ، سعدی ، کوچه چهارم ، کوچه ششم ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمپورحسن پسیخانییاس نوین046634511201333506993930211آرایشگری زنانهرشت ، رشتیان ، کوچه شصت ویکم ، کوچه شهیدحسن سمیع زاده  ، پلاک 14 ، طبقه همکف
گیلانرشتمائدهخداپرست گراکوئیسایما046634966301333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، کسبخ ، کوچه وحدت 1 ، کوچه وحدت ، طبقه همکف
گیلانرشتجمیلهافدستاسانی0279644044930211آرایشگری زنانهرشت ، جماران ، کوچه شهید سید عباس سید زاده ، خیابان سیداحمدخمینی ، طبقه همکف
گیلانرشتافسانهابراهیمی کتمجانیزیبان رو046635517401333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، سه راه پاستوریزه ، کوچه ((شتاب)) ، کوچه پنجم[امیر] ، طبقه همکف
گیلانرشتسیده سحرخوب رفتارماه گیل046635751201300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار انصاری ، کوچه  شهید موسی نژاد ، خیابان شهید موسی نژاد ، طبقه همکف
گیلانرشتمنیرمعصومی خشت مسجدیزیباکده نلین 046635766201333845420930211آرایشگری زنانهرشت ، سه راه پاستوریزه ، کوچه هشتم ، کوچه (قربانپور) ، طبقه اول
گیلانرشتخدیجهسیف مطهری0466357715930211آرایشگری زنانهرشت ، معلم ، کوچه 10 متری شهید حسن مبرا   ، بلوار معلم ، ساختمان مهرآئین ، پلاک 17 ، طبقه سوم ، واحد 6
گیلانرشتفرزانهطلوعمارال 0466359328930211آرایشگری زنانهرشت ، ماهی رودخان ، کوچه فرعی اول ، کوچه شالیزار ، طبقه اول
گیلانرشتلالهآخوندزاده بستیسالن زیبایی لیلیوم046635943301333252789930211آرایشگری زنانهرشت ، استادسرا ، کوچه شهید حسین موسوی ، کوچه شهید حسین نوری ، طبقه همکف
گیلانرشتسمانهبیداررودبردهوسمه046636053901300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، منظریه ، کوچه مسعود ، بلوار آزادی ، پلاک -238 ، طبقه سوم
گیلانرشتسمیهسماک محمدزادهمینوسا046636069101332589662930211آرایشگری زنانهرشت – بیستون – بلوار معلم – خیابان آیت اله طالقانی – ساختمان مهستان – طبقه اول – 
گیلانرشتمهسامنفردی طشیالیا0466360756930211آرایشگری زنانهرشت ، علی آباد ، بلوار شهیدان شمسی پور ، بن بست ((پرویز لطفی نیا)) ، ساختمان 1011 ، طبقه چهارم ، واحد شرقی
گیلانرشتزینبلطفی نهزمیلیانا046636278001333856101930211آرایشگری زنانهرشت ، دیانتی ، کوچه صدف ، کوچه مروارید ، طبقه همکف
گیلانرشتآرزوفتحیسالن زیبایی خفته046636278801334429472930211آرایشگری زنانهخمام ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، بن بست ( پاساژ توکل ) ، پلاک -290 ، طبقه اول ، واحد 3
گیلانرشتفرزانهصادقیقصر نیلوفر046637302201333601997930211آرایشگری زنانهرشت ، آب و برق ، کوچه عمار 4 ، بلوار شهید باهنر ، پلاک 73 ، طبقه همکف
گیلانرشتراضیهبصیرجعفری هندوخالهدلساناز0466373330930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار معلم ، کوچه 10 متری پنجم طالقانی ، بلوار معلم ، مجتمع ونوس ، طبقه سوم ، واحد 6
گیلانرشتمریمتوکلی بنکدهپریا0466373393930211آرایشگری زنانهرشت ، بیجارپس اول ، بلوار پایانه ، جاده ( سنگر ) ، طبقه همکف
گیلانرشتشیواباسرهسالن زیبایی شانار046637342901333427729930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک قدس ، کوچه ده متری اول جنوبی ، بلوار شهید حق پرست ، ساختمان فرجاد ، طبقه همکف
گیلانرشتطاهرهترسول کویخیمنظومه0284942676930211آرایشگری زنانهرشت – کوی کشاورز – بلوار ولی عصر – کوچه کشاورز – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانرشتصغریمحمدپوردلیجانیسالن زیبایی نوین آرا 0466373522930211آرایشگری زنانهرشت ، حسین آباد ، خیابان شهید حبیب پور رجب ، بن بست (نایب) ، پلاک 155 ، طبقه اول
گیلانرشتهدیهواحدیهدیه واحدی046637361801333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، پل طالشان ، مسکن مهر ، کوچه ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرشتافسانهپورشهرانیمرکز زیبایی حنا 046637422801333533999930211آرایشگری زنانهرشت ، بیستون ، خیابان آیت اله طالقانی ، کوچه نوری ، پلاک 25 ، طبقه اول
گیلانرشتسارهحدائقی آزاد0466374262930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار دیلمان ، خیابان بوستان ، بلوار دیلمان ، پلاک -18 ، طبقه پنجم
گیلانرشتمریمرشیدی قصریمریم رشیدی046637430201333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، خیابان گلسار ، خیابان 172 ، طبقه دوم ، واحد 4
گیلانرشتمرجانسعادت مسروریمهان0466374856930211آرایشگری زنانهرشت ، چهاربرادران ، بلوار شهید مطهری ، خیابان حسام ، مجتمع نوین ، طبقه چهارم
گیلانرشتمعصومهخوشحال گورابسریعروس زیبا0466375595930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، بلوار توحید ، بلوار گیلان ، پلاک 112 ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهپیشوازی املشیمهسا0466378464930211آرایشگری زنانهرشت ، سعدی ، کوچه وحدت[هفتم] ، کوچه شهدا(فلاحتی) ، پلاک 114 ، طبقه همکف
گیلانرشتزینبغلام پورفلک دهی0466390924930211آرایشگری زنانهرشت ، معلولین ، بلوار شهید بهشتی ، کوچه شهید شهریار واحدی ، طبقه همکف
گیلانرشتلیداجاذبی حسن کیادهقصر زیبای تاج046639106601333554230930211آرایشگری زنانهرشت ، (سکوتی ) ، کوچه دوم شهید قبادی ، خیابان نوبهار ، طبقه همکف
گیلانرشتزهرامهدی پورویشکاسوقهمیتسا0286265682930211آرایشگری زنانهرشت ، قلی پور ، بلوار شهید قلی پور ، کوچه پروین اعتصامی ، ساختمان  کریستال ، طبقه اول
گیلانرشتآذرپیشوازی املشیخانه زیبایی آذین046639139501332589004930211آرایشگری زنانهرشت ، رشتیان ، بلوار شهید رجائی ، کوچه پنجاه و دوم ، ساختمان سعید2 ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمپیراستهسایه روشن 0466392827930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک فجر ، کوچه اول (سپیدرود) ، کوچه استاد معین ، پلاک 9 ، طبقه اول
گیلانرشترقیهرهبرتکرمیسالن زیبایی ارشنوس 046639350001333780965930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، بلوار گیلان ، خیابان 171 ، طبقه سوم ، واحد 6
گیلانرشتزهراهاشمی فردسالن زیبایی فرد046639404401333122924930211آرایشگری زنانهرشت ، مرادیان ، کوچه ((سالار سلمان پور)) ، کوچه مرادیان ، طبقه همکف
گیلانرشتسودابهبوئینیسودابه0288094583930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار شهید انصاری ، کوچه میرزا کوچک1 ، خیابان میرزا کوچک3 ، طبقه همکف
گیلانرشتمریمخضری کورابلاغیپرنیا046640767001300000000930211آرایشگری زنانهلشت نشاء ، امام خمینی ، خیابان عطاء آفرین ، بلوار امام خمینی ، ساختمان یحیایی ، طبقه اول
گیلانرشتآمنهبابک پورتاج نقره ای0466407764930211آرایشگری زنانهرشت ، جماران ، کوچه بیست و ششم ، کوچه لاله ، طبقه همکف
گیلانرشتمنیرجعفرپورزیده سرائینیلوفرانه0279521870930211آرایشگری زنانهرشت – بیستون – خیابان آیت اله طالقانی – بن بست رضی زاده – ساختمان گیلان – پلاک 700 – طبقه اول – واحد 1 – 
گیلانرشتطاهرهگل علی زادهنیمرخ046641203001333260314930211آرایشگری زنانهرشت ، ضیابری ، کوچه ماسالی2 ، کوچه کوزانی ، طبقه همکف
گیلانرشتمرضیهخوالیتابان دخت 046641314901333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، صداوسیما ، خیابان (بوستان شهیدان نهی قناد) ، خیابان (رودبارتان) ، طبقه همکف
گیلانرشتمهرانگیزشریف زاده عبدیشهیرا0285058035930211آرایشگری زنانهرشت ، پارک شهر ، کوچه مهرداد ، بن بست (تخت جمشید ) ، ساختمان تخت جمشید1 ، طبقه همکف
گیلانرشتعسلجعفریعسل جعفری046641829701333737040930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک شهید بهشتی ، کوچه (حسنی راد) ، کوچه گلستان دهم ، ساختمان ارکیده ، طبقه همکف
گیلانرشتطیبهیاورقلی لله کاءآرایشگاه هدیه 046642339201333333333930211آرایشگری زنانهجیرسرباقرخاله ، خمام ، کوچه (( محمدعلی صمیمی )) ، جاده  اصلی جیرسرباقرخاله ، پلاک 182 ، طبقه همکف
گیلانرشتمه لقازراعتی آبکناروصال0284327129930211آرایشگری زنانهرشت ، استادسرا ، کوچه سهیل دبیری 3 ، خیابان شهید سهیل دبیری ، ساختمان 77 ، طبقه همکف
گیلانرشترقیهعلیزاده تجنپدیده 046642456401333521179930211آرایشگری زنانهرشت ، هاشمی ، کوچه گلریزان 7 ، بلوار معلم ، ساختمان لاله ، طبقه دوم ، واحد 2
گیلانرشتفاطمهپیک طلب کارزن046642760301333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، دیلمان ، خیابان بوستان ، بلوار دیلمان ، پلاک -18 ، طبقه دوم
گیلانرشتزینبجعفرزاده میشامندانیسالن زیبایی نگاره 0466427811930211آرایشگری زنانهرشت ، جانبازان ، بلوار امام رضا ، کوچه قنبرزاده ، طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهساکت چکوسرییونا046642788101333528064930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – کوچه (آرام) – بلوار 8 دی – ساختمان الماس – پلاک 47 – طبقه اول – 
گیلانرشتبهیننیکنامیبهاره0284366686930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوار معلم ، کوچه وحدت[هفتم] ، بن بست شهید رضازاده ، پلاک 16 ، طبقه همکف
گیلانرشتصدیقهفاتحی فرواهیلا0466429167930211آرایشگری زنانهرشت ، شالکو ، کوچه حقوقی ، خیابان شهید غلامرضا جوادپور سماک ، ساختمان مگالیت ، طبقه همکف
گیلانرشتمحترمبربینچهره نگار برتر046643161701333424941930211آرایشگری زنانهرشت ، شهرک فجر ، بلوار (15متری شهرک فجر) ، کوچه زنوریان ، طبقه همکف
گیلانرشترؤیاقوی روحعروس سرا0279206338930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – خیابان ولی عصر(عج) – بلوار آزادی(منظریه) – ساختمان رها – طبقه اول
گیلانرشتهانیهیوسف پورمقدم شالکوئیعروس نیلی 0466437118930211آرایشگری زنانهرشت ، دیلمان ، خیابان بوستان ، بلوار دیلمان ، پلاک -18 ، طبقه سوم
گیلانرشتالهامولی پورچنارلقفضیلت0466437276930211آرایشگری زنانهرشت ، کوی بیانی ، کوچه میثم تمار ، خیابان 20 متری فر هنگیان ، طبقه همکف
گیلانرشتصغراستاری قربانیآرایشگاه0279203533930211آرایشگری زنانهرشت ، فرهنگ ، کوچه مهرگان ، خیابان (حاتم ) ، پلاک -4 ، طبقه همکف
گیلانرشتمهریعلی پورشفت محلهفرشته046645203601333833980930211آرایشگری زنانهرشت – دیانتی – کوچه ((دوازدهم)) – خیابان 16 متری استقلال – ساختمان ولیعصر – طبقه همکف – 
گیلانرشتسمیهعلیپورسلیماندارابیجذاب سالن 046645395901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه مسعود – بلوار آزادی(منظریه) – ساختمان کریم – طبقه چهارم – واحد 8 – 
گیلانرشتمدینهفتحی پورجوبیجارکلیآرایشگاه046645592901312237620930211آرایشگری زنانهرشت ، استادسرا ، کوچه نشاط ، کوچه انقلاب ، پلاک -17 ، طبقه همکف
گیلانرشتزهرااعلم عصمتی تبریزسالن ژینا046645602501333621170930211آرایشگری زنانهرشت ، دباغیان ، کوچه بوعلی سینا 2 ، خیابان شهید علی اکبر محمدنژاد ، طبقه همکف
گیلانرشتپارمیسامدادیزلفان0466456032930211آرایشگری زنانهرشت ، گلسار ، کوچه یلدا ، کوچه توحید 11 ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانرشتریحانهسمائی منگودهیرستا046646830601333621290930211آرایشگری زنانهرشت ، بیانی ، کوچه شانزدهم ، خیابان بیانی 15 متری خرداد ، ساختمان ابوالفضل ، طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهرسولی رودبارکیستاره0466468568930211آرایشگری زنانهرشت ، کیژده ، کوچه هفتم ، کوچه (رسولی ) ، پلاک -48 ، طبقه همکف
گیلانرشتلادنفلاح توشه جولادن فلاح046646862201300000000930211آرایشگری زنانهرشت ، علی آباد ، کوچه شهیدسید سعید اجاق زاده ، بلوار شهیدان شمسی پور ، پلاک -14 ، طبقه چهارم
گیلانرشتعقیقجهانیارمقدمچوم046647055401333721866930211آرایشگری زنانهرشت ، دیلمان ، کوچه وحدت سوم ، خیابان وحدت ، طبقه اول
گیلانرشتسیده فاطمهحسینی تملی046647090901333333333930211آرایشگری زنانهخشکبیجار ، مطهری ، بلوار شهید مطهری ، خیابان سردارجنگل ، پلاک -284 ، طبقه همکف
گیلانرشتزهراهادی تمرینچهره046649262101333333333930211آرایشگری زنانهرشت – صف سر – کوچه شهید رجایی – خیابان شهید ناصر رحیمی – طبقه همکف
گیلانرشتسیده فروغفتاحیشکیلان046649285301333761723930211آرایشگری زنانهرشت ، بلوارانصاری ، کوچه ولی عصر2 ، کوچه سوم ، طبقه همکف
گیلانرشتحوامهدوی جفرودیلورنیل0288595516930211آرایشگری زنانهرشت ، باهنر ، خیابان میثم 2 ، بلوار شهید باهنر ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانرشتمرضیهجمالیتک ماه0466515406930211آرایشگری زنانهرشت – نیکمرام – کوچه شهیدکیومرث اعلایی – خیابان داور – پلاک -188 – طبقه همکف
گیلانرشتزهراپورصفرلیفکوئیمه گل بانو046651559201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – سلیمانداراب – بلوار (15متری شهرک فجر) – کوچه توحید 2 – طبقه همکف
گیلانرشتآزادهکمالی کیابانیسبزه ناز046652904101333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، حمیدیان ، کوچه ششم [هفتم] ، خیابان 24 متری جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانرشتپروینحسن نصیریانآرایشگاه0286338474930211آرایشگری زنانهرشت – فلسطین – خیابان فلسطین – کوچه فردوسی[ سوم ] – ساختمان ارشیا – طبقه همکف
گیلانرشتمتینمظفرهوربان046652918801333854579930211آرایشگری زنانهرشت ، دیانتی ، کوچه پامچال14 ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانرشتمائدهحاجتی پیشوری0466530063930211آرایشگری زنانهرشت ، سعدی ، کوچه (جنگلی) ، خیابان ((آزادگان)) ، پلاک 122 ، طبقه همکف
گیلانرشتآرزویوسفی چکووریسارینا 046654362001333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، کوی بیانی ، کوچه میثم تمار ، کوچه شانزدهم ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانرشتاعظمبصارتی معروفبانوی شرقی 046654365801333542981930211آرایشگری زنانهرشت – عینک – کوچه ((مسعود شرقی)) – کوچه 29 – طبقه همکف
گیلانرشتسپیدهخانی پورکنچاهتک046654396001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – کوچه انو شیروان – کوچه واله – ساختمان مینو – طبقه همکف
گیلانرشترقیهمریانه همدانی کردمحلهعروس سرای تیل 046654398601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – صفاری – خیابان آیت اله طالقانی – کوچه شهید ابراهیم نژاد – ساختمان سینا – طبقه همکف
گیلانرشتآمنهخوشحال گورابسرینازگل0466545219930211آرایشگری زنانهرشت – باغ فرجاد – کوچه بیست وهشتم – کوچه آزاده – طبقه همکف
گیلانرشتآیداپوراصغری خمامیآیلا046654523901300000000930211آرایشگری زنانهرشت – سعدی – کوچه شهدا ی فلاحتی – کوچه معین – ساختمان ایلیا – طبقه اول – واحد شرقی
گیلانرشتسیده صدیقهموسویغزل0466545243930211آرایشگری زنانهرشت ، رشتیان ، خیابان شهید هادی خوش خلقت ، بن بست 57 ، پلاک -53 ، طبقه همکف
گیلانرشتمونایونس حقیقیگل نرگس 046654546401333858418930211آرایشگری زنانهرشت – آتش نشانی – کوچه ((احمد فلاحتی)) – کوچه عابدین کاشفی – طبقه همکف
گیلانرشتحدیثبرونینهال 046655094301333564675930211آرایشگری زنانهرشت – نخودچر – خیابان توحید 7 – خیابان توحید – طبقه همکف
گیلانرشتشبنمطالبی تکلیمیشبنم طالبی046655653801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – چهارراه گلسار – کوچه شهید رحمت امانی – خیابان بنت الهدی (83) – پلاک -20 – طبقه پنجم – واحد 11
گیلانرشتفاطمهرمضان زادهباربی0285030507930211آرایشگری زنانهرشت – هاشمی – کوچه دوم(22) – خیابان 13 آبان – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهآذرکیش کهل دشتزیباسرای طنین046655673601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – عینک – کوچه 12 – خیابان شهید پور باقر – طبقه همکف
گیلانرشتمریمبلالیآفتاب0280165113930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه گل مینا – کوچه گل مینا 2 – طبقه همکف
گیلانرشتسوناصفری شنبه بازاریسالن زیبایی نازدنیا 046655688201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – نخودچر – خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی – کوچه بهارشانزدهم – طبقه همف
گیلانرشتسهیلامحبوبی مصردشتیارغوان ناب 046655959201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – پیرکلاچای – کوچه (شهرک کوثر) – خیابان فجر آزادگان – ساختمان طاها – طبقه همکف
گیلانرشتزینبحکیمی فرآرایشگاه0280168242930211آرایشگری زنانهرشت – جماران – کوچه پنجم – کوچه نهم – طبقه همکف
گیلانرشتشهین دختانصاری جوبنیآرايشگاه بلوند0466561966930211آرایشگری زنانهرشت – باهنر – کوچه 18(میثم) – خیابان 18 متری شهید کریم پور – طبقه همکف
گیلانرشتنسیبهپوررجب بلگوریتاج نقره ای046656199701333660238930211آرایشگری زنانهرشت – کوی سندی – کوچه ( اول ) – کوچه شهیدمحمد منتظری – پلاک -248 – طبقه همکف
گیلانرشتمریمقاسم زاده046656199901333571194930211آرایشگری زنانهرشت – استقامت دوم – خیابان اتحاد – خیابان استقامت دوم – ساختمان بیت الفرشتگان – طبقه همکف
گیلانرشتمهوشکمالی اکنون آزادآرایشگاه0279653043930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه شهیدامیرصالح رجایی[پامچال] – خیابان ولی عصر(عج) – طبقه همکف
گیلانرشتسپیدهبهروزخوش قلبنیاز 046656444401333755141930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان 154 – بلوار گیلان – ساختمان میرداماد – طبقه دوم – واحد 4
گیلانرشتفهیمهفرزانگی طالمیزیبایی دنیا 046656448501333442496930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – کوچه دکترمعین 2[سپیدرود] – بن بست دوازدهم – ساختمان 14 – طبقه همکف
گیلانرشتزهراغلامی احمدگورابی046656480101300000000930211آرایشگری زنانهرشت – نخودچر – خیابان پاسداران – بن بست (توکلی ) – پلاک 310 – طبقه همکف
گیلانرشتانیسرستگارنسبسالن زیبایی موتاب 046656518201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – حسین آباد – بلوار معلم – کوچه سیزدهم – ساختمان آیلین – طبقه همکف – واحد 6
گیلانرشتمعصومهطهماسبیوفا 046656519301333615422930211آرایشگری زنانهرشت – آب و برق – کوچه چهارم [بیستم] – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانرشتفرزانهصدیقی سیاه اسطلخی046656652301333116509930211آرایشگری زنانهرشت – پل بوسار – کوچه عسگری – بن بست یاسمن – ساختمان فرشید  – طبقه دوم – 
گیلانرشتفاطمهمعطوفی اسلام پناه046656734901333333333930211آرایشگری زنانهکوچصفهان – میدان ساعت – خیابان شهید باهنر – بلوار شهید مطهری شرقی – پلاک -112 – طبقه همکف
گیلانرشتمبعثقدس خواه دریائیپرنس046656790901333333333930211آرایشگری زنانهرشت ، رشتیان ، خیابان شهید هادی خوش خلقت ، کوچه سی وچهارم ، طبقه همکف
گیلانرشتزهراخدابنده توسروندانی0466568981930211آرایشگری زنانهرشت – پیرکلاچای – خیابان (دکترشریعتی) – بن بست یازدهم – طبقه همکف
گیلانرشتآسیهشادفلکدهیلاله046656902901314242388930211آرایشگری زنانهرشت – شهید نظری – کوچه بتنی – کوچه شهید حاتم مهدوی – طبقه همکف
گیلانرشتانیسابراهیم زاده کویخیآرایشگاه ویده0466569986930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار نماز(نیروی انسانی) – کوچه (ابن سینا) – بلوار نماز – ساختمان پارس – طبقه اول – واحد 1
گیلانرشتمعصومهزاداحمدی طارمسریپدیده0284755693930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه (سادات ) – کوچه گل یخ – ساختمان مارال – طبقه همکف
گیلانرشتمهنازنجاتی کویخی046657541101333813413930211آرایشگری زنانهشمس بیجار – روستای پیر بازار – پیربازار – خیابان احمدرزمجو – کوچه شهیدجورسرایی – طبقه همکف
گیلانرشتفرزانهحنیفی میان گفشهآرایش درسا046657685901333507210930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – کوچه شهید مجید پدید ماسوله(21) – بلوار شهید رجائی – ساختمان   وحدت  – طبقه همکف
گیلانرشتصفوراحاج زاده کسبخی046657692001300000000930211آرایشگری زنانهرشت – چله خانه – خیابان دکترحشمت – کوچه شهیدعیسی خیراندیش – پلاک -59.2 – طبقه همکف
گیلانرشتلیلاشامخی کهنه گورابیزیباسرای عروس باران046657692701333000000930211آرایشگری زنانهرشت – حافظ آباد – کوچه شهید محمود پور رستمی – کوچه شهید دانش حجتی – طبقه همکف
گیلانرشتالهامقدیری046657793301333440880930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – کوچه یوسف زاده – بلوار (15متری شهرک فجر) – طبقه همکف
گیلانرشتسمیههاشمیموژان سفید046657795101333333333930211آرایشگری زنانهرشت – پستک – خیابان استاد معین – بن بست پانزدهم – ساختمان سعید – طبقه همکف – 
گیلانرشتراحلهواسع لشکریرویای من046657870401333843551930211آرایشگری زنانهرشت – صداوسیما – کوچه زرین بال – کوچه شهید پاکدامن – ساختمان گلها – طبقه همکف
گیلانرشتخدیجهیعقوبی کلاچاهیکتایون یعقوبی046657870801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – سه راه معلولین – کوچه سوم – کوچه آسایش 7 – ساختمان علی اصغر – طبقه همکف
گیلانرشتسهیلامحمدی شیشه گورابی046658270401333333333930211آرایشگری زنانهجیرکویه – روستای حاجی بکنده خشکبیجار – جاده ( جیرکویه ) – جاده اصلی جیرکویه – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهصداقت کالمرزی4168733999046658400401333759355930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان – کوچه (شادبخش) – کوچه توحید 3 – طبقه همکف
گیلانرشتالهامیسابکیزیبایی فریار 046658401401333333333930211آرایشگری زنانهرشت – ساغریسازان – کوچه (رحمت سمیعی) – خیابان تحویلی – پلاک 39 – طبقه اول
گیلانرشتزینبشادپوردوایرانیزیباکده نسترن 046658405901333532195930211آرایشگری زنانهرشت – معلولین – کوچه گلستان 6 – کوچه جانباز – طبقه همکف
گیلانرشتطاهرهرنجبربیجرودکلیآرایشگاه0279655381930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – خیابان امیر کبیر – خیابان رزمندگان اسلام – طبقه همکف
گیلانرشتمهریعشیره طلبگلسر0349859637930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – کوچه سوم – کوچه پنجم – پلاک 77 – طبقه همکف
گیلانرشتمکرم ساداتصلح جوزیبایی شهره0466585848930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار نماز – خیابان شقایق – ساختمان جاوید – پلاک -260 – طبقه پنجم – واحد 13
گیلانرشتسیده نیوشابخشنده حسینیسالن زیبایی یوشا046658585401333112289930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان 96 – کوچه ارغوان – طبقه همکف
گیلانرشترحیمهمهرابیسالن روهینا 046658779801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – معلولین – کوچه سعید – خیابان مالک اشتر – طبقه همکف
گیلانرشتگلعلیجانی کلنکشیبهاران 046658780901333664062930211آرایشگری زنانهرشت – کوی بیانی – کوچه نورانی جنوبی – کوچه چهاردهم – طبقه همکف
گیلانرشتزینبمهریارتکرمی046658783801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – خ حافظ – کوچه قلمستان 3 – بن بست جهان – ساختمان کوه نور – طبقه همکف
گیلانرشتنجمهروحی بلسیدیم ماه 046658791601333720528930211آرایشگری زنانهرشت – شالکو – خیابان دفاع – خیابان ( پارس 2 ) – پلاک 102 – طبقه همکف
گیلانرشتسوگندروشن خیالسوگل روشن 046658973801333585946930211آرایشگری زنانهرشت – هاشمی – خیابان شهید احمد مسیبی – کوچه باران زنده یاد مجیدخوشه چین – طبقه همکف
گیلانرشتفریدهیابندههنر شهر046659634801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – صفاری – خیابان صفاری – کوچه شهید محمدرضا حنیفه پور – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهپارینهبی بی گل046660576901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – تختی – کوچه شهید حسن یوسفی نژاد – کوچه سرخبنده 2 – طبقه همکف
گیلانرشتنسیمشفیع پورمقدمزیباسرای احساس 046660588701333765314930211آرایشگری زنانهرشت – نیروی انسانی – کوچه یعقوب زاده – خیابان دفاع – طبقه همکف
گیلانرشتپانته آشهشهانیسالن آرایش و زیبایی تی تی046660688501312263839930211آرایشگری زنانهرشت – معلم – کوچه نیایش – بن بست بن نیایش-بن دوم – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانرشتمریممحمودی نودهزیبا سرای پری 046660847201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – خیابان (24متری جمهوری اسلامی 1) – کوچه سوم – طبقه همکف
گیلانرشتسعیدهپایداری دروئیسعیده0281878728930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان – کوچه بهارستان – بلوار دیلمان غربی – طبقه همکف
گیلانرشتآمنههادیزاده مرخالیگلناز0279770147930211آرایشگری زنانهرشت – چمارسرا – کوچه سرچشمه – خیابان شهیدابوالحسن رمضان زاده – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانرشتنگیننویدی پشتیریبرفانک 046661047501333333333930211آرایشگری زنانهرشت – تختی – کوچه کاج – کوچه سعدی – ساختمان نگین – پلاک -100 – طبقه همکف
گیلانرشتمهساغلامی کلکومهسا 046661546301333526652930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – کوچه (مقدسی ) – کوچه بیست ودوم – پلاک 20 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرشتفرشتهاکبری گیگاسریفرشته زیبایی 046661591801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – بوسار – بلوار برادران شهید محبی – بن بست شهیدفرهادپورکار – ساختمان کیان – طبقه همکف
گیلانرشتمرضیهمحمودی نازکسرامتین بانو046661935001333840895930211آرایشگری زنانهرشت – کیژده – کوچه آزاده – کوچه طالقانی – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرشتمریمحیدرزادهسالن زیبایی ماریا046661985301333758069930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان استاد معین – بن بست رسالت – طبقه همکف
گیلانرشتماریاعاشوری لسکوسالن زیبایی ماه رویان 046661989201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – استخر – بلوار (کشاورز) – کوچه شهید حق شناس – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانرشتآمنهگلریزآرایشگاه0466620436930211آرایشگری زنانهرشت – بل مدرس(پشت ترمینال) – کوچه یازدهم – کوچه مرداد – طبقه همکف
گیلانرشتزهراابراهیم زاده کویخیگیشه046662047601333738060930211آرایشگری زنانهرشت – بالا کویخ – خیابان عرفان – خیابان شهیدمحمدتقی ترسول کویخی – طبقه همکف
گیلانرشتکبریجعفری چیرانیمه رو 046662050701333521074930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – خیابان نواب – کوچه بیست ودوم – پلاک 79 – طبقه همکف
گیلانرشتسیده مرسدهسیدمؤمنتینا046662297501300000000930211آرایشگری زنانهرشت – صفاری – خیابان صفاری – خیابان شهید بیژن آرمیده – ساختمان بین الملل – طبقه چهارم – واحد 13 – 
گیلانرشتسارارؤفی جمال پلکوئیرزبانو046662298201300000000930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه آفتاب گردان – کوچه (سادات ) – ساختمان شیرین – طبقه همکف
گیلانرشتسیدآمنهرضائیان هندوانه پردسریمهتاب فروزان046663340001333130141930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه ((پارکینگ)) – بلوار دیلمان – برج آرنگ – طبقه هشتم – واحد 13
گیلانرشتزینبراداسطلخ کوهییاس 0466633449930211آرایشگری زنانهرشت – کسبخ – کوچه سیکاس 7 – کوچه وحدت – طبقه همکف
گیلانرشتمیترامرادی فربه آرا رویال046663349101333333333930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه اول – خیابان 104 – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانرشتسعیدهفکری خطیبیالهه شرقی046663849901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – هاشمی – کوچه بارش 2 – کوچه بارش 3 – ساختمان سعید – پلاک 22 – طبقه اول
گیلانرشتمعظمهفلاحسالن مه ريس0466639965930211آرایشگری زنانهرشت – چمران – کوچه نسیم – خیابان جام جم – پلاک -3 – طبقه همکف
گیلانرشتزهراهنرمندجوانرازک 046664452701333571965930211آرایشگری زنانهرشت – نقره دشت – کوچه شهید حمیدرضا شهنازی پور – خیابان شهید حبیب زاده(نقره دشت) – ساختمان چکاوک – طبقه همکف
گیلانرشتفرزانهیابنده پوردیبا رخ046664494501333333333930211آرایشگری زنانهرشت – خمیران زاهدان(ساغریسازان) – کوچه شهید محمدعلی نوشاددل[رسائی] – کوچه خمیران زاهدان – پلاک 245 – طبقه همکف
گیلانرشتشهرهصفری سیاهرودیمرکز تخصصی ناخن شهره صفری 046665641301332111889930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان 92 – بلوار گلسار – ساختمان حکیم – طبقه اول – واحد 1
گیلانرشتصدیقهذاتی برهانی046665655301333321727930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه حاج اسیری – بلوار آزادی(منظریه) – طبقه همکف
گیلانرشتشادینامدارحشکوائینیکارو0466656561930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه بنفشه اول – خیابان 15 خرداد – ساختمان نصر – طبقه همکف
گیلانرشتمهنازشریف آبادیزیباچهره046665658001333533977930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک مصطفی خمینی – کوچه شهید حسین خباززاده – خیابان شهیدحمیدرضا جوادزاده – طبقه همکف
گیلانرشتسهیلاضیاءشهرستانینقره نگار 0466661764930211آرایشگری زنانهرشت – معلولین – خیابان حکیم زاده – خیابان ایران – طبقه همکف
گیلانرشتمریمتولمی مقدمگل 046666501601333552121930211آرایشگری زنانهرشت – پاسکیاب – کوچه شهیدعظیم حسن نژاد – کوچه شهیدمحمدحسین کوچکی – طبقه همکف
گیلانرشتصدیقهقاسمی شیرکوهی046666536801333667315930211آرایشگری زنانهرشت – کوی بیانی – کوچه پانزدهم – کوچه فرعی دوم[فرعی اول] – طبقه همکف
گیلانرشتمریمصورتی نودهفیکاروی046666547201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – آب و برق – کوچه نسترن 2 – کوچه حاجی پور نصیری – طبقه همکف
گیلانرشتلطیفهخان پورلطیفه خان پور046666931501333738555930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان یاس – بلوار گلایل 1 – پلاک -366 – طبقه همکف
گیلانرشتزهرهبشریزیبایی درناز046667037301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – کوچه شهیدعبدالرضاقیصری29 – بلوار شهید رجائی – ساختمان عمارت 107 – طبقه سوم – واحد غربی  – 
گیلانرشتمدینهقنبری نساز046667411801333558323930211آرایشگری زنانهرشت – نخودچر – کوچه بیستم – کوچه هفدهم – طبقه همکف
گیلانرشتلوناسمیعیلونا سمیعی0466674594930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان هدایت – خیابان 159 – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانرشتساحلتوحیدی کلورزیسایه0466680948930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – خیابان شهیدولی فیض امام دوست – خیابان 15 خرداد – طبقه دوم – واحد 6
گیلانرشتآذرعلیزادهآذردخت 046668710801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – چمران – خیابان جام جم – خیابان جنٌت – ساختمان افشین – طبقه همکف
گیلانرشتسیده معصومهصحاوی046668712501333234708930211آرایشگری زنانهرشت – چهلتن – کوچه نائب رضااعتماد – خیابان چهل تن – طبقه همکف
گیلانرشترقیهمرجان کنسستانیمرجانه0466687140930211آرایشگری زنانهرشت – کوی فلاحتی(حسین آباد) – خیابان شهید پرویز منفرد دوست – بن بست 23 – مهران شیر محمدزاده – ساختمان مادر – طبقه همکف – 
گیلانرشتلیلافلاحی ویشکائیآرایشگاه نیلوفر آبی0466687154930211آرایشگری زنانهسنگر – آزادگان – کوچه شهید چمران – خیابان آزادگان – طبقه اول
گیلانرشتآرزوسلطانیپاذیر046668715801333606659930211آرایشگری زنانهرشت – فکوری – خیابان شهید فکوری – بن بست هفتم – طبقه همکف
گیلانرشتنیوشاعلی پورمرکز زیبایی ماژ046668717901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – سبزه میدان(پیرسرا) – میدان (سبزه میدان) – بن بست (نصرت) – ساختمان ارم – طبقه چهارم – واحد 13 – 
گیلانرشتپگاهشیرعلیمدوسا0353799194930211آرایشگری زنانهرشت – توشیبا(کوی بیانی) – کوچه بهار 2 – کوچه شهید محسن لک – پلاک -102 – طبقه همکف
گیلانرشتافسانهصفری اولمسالن زیبایی آنوهه046668727301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – خیابان (حمیدیان) – کوچه ( ششم ) – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهابراهیمی چابکیمارال تک 046669137701333506041930211آرایشگری زنانهرشت – یخسازی (حافظ آباد) – کوچه دوم – کوچه شهیدسیروس قبادی – ساختمان میلاد – طبقه همکف
گیلانرشتیاسمنپیشه ورعروس سرای ایراندخت 046669350801333541306930211آرایشگری زنانهرشت – علی آباد – خیابان 13 آبان – بن بست 17 – پلاک 32 – طبقه همکف
گیلانرشتزهراشادشیرایهلیوسا0466693791930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار(بل دیلمان) – کوچه ((پارکینگ)) – بلوار دیلمان – طبقه سوم – واحد 4
گیلانرشتصدیقهحیدری جیرندهیچهره های نو0466693865930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – بلوار آزادی(منظریه) – کوچه شهید علی غبرانژاد – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهاحمدی پاسکیابیملینا046669391601333543087930211آرایشگری زنانهرشت – عینک – بلوار شهید محمد حسین افتخاری – خیابان شهید پور باقر – طبقه همکف
گیلانرشتفریدهپورسهیلینسترن0466701989930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – کوچه شهید روزبه مهدیلو – کوچه (آسیا) – طبقه همکف
گیلانرشتنیلوفراکباتانی نژاداطلسی046670205701333232840930211آرایشگری زنانهرشت – باقرآباد – کوچه ( سیدعلی کیا ) – کوچه فتح الله قلی پور – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهجهاندیده کوشالشاهیمینا0357784169930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان شقایق – کوچه هفتم[فرعی78] – ساختمان مینا – طبقه اول – 
گیلانرشتعارفهنوحمهشید 046670791901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – قاسمیه – کوچه دهم – کوچه نهم – پلاک 11 – طبقه اول
گیلانرشتهاجرگلبرگ آجی بیشهآرایشگاه0279794079930211آرایشگری زنانهرشت – بل امام رضا – کوچه سمیه 3 – کوچه 12 متری اول – طبقه همکف
گیلانرشتزینبجهدی جعفرآبادسودا0466707929930211آرایشگری زنانهرشت – قاسمیه – بلوار شهید بهشتی – کوچه شهید علی مشایخی – طبقه همکف
گیلانرشتسیده سپیدهصفائی نودهینگار 046670803001333782296930211آرایشگری زنانهرشت – پستک – خیابان استاد معین – کوچه بیست ودوم – طبقه اول
گیلانرشتراضیهواقف کودهیواقف 046670886401333245094930211آرایشگری زنانهرشت – کوی فلاحتی – کوچه دهم – بن بست نسیم 4 – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانرشتطاهرهجعفری توچائیسارا046670961901333365092930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – خیابان شهید حاج علی گلستانی(مجیدیه) – بلوار آزادی(منظریه) – طبقه همکف
گیلانرشتنسرینمحمدنژادگیلدهآرایشگاه0466710552930211آرایشگری زنانهرشت – بل مدرس(پشت ترمینال) – کوچه ((صفر علی افضلی)) – کوچه مرداد – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهامینیاننل0466712586930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار امام خمینی – کوچه عاشوری – بلوار امام خمینی – ساختمان طاها – طبقه اول – واحد 1
گیلانرشتمنصورهمحجوب نوازلیدی0466714790930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – کوچه شهیدعبدالرضاقیصری29 – بلوار شهید رجائی – طبقه همکف
گیلانرشتآناهیتاقربانیسالن زیبایی آرا0466714852930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک شهید بهشتی – کوچه گلستان دهم – خیابان فرهنگ توحیدی – طبقه همکف
گیلانرشتآرزورضازاده شالکوهیرخ046671688301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – شالکو – کوچه گل مریم – خیابان پارس اول – طبقه همکف
گیلانرشتزینبفردیعروس سرای مبینا 046671763301334490583930211آرایشگری زنانهاشکیک – روستای چوکام – خیابان کوثر – خیابان شهدا – پلاک 996 – طبقه همکف
گیلانرشتمتینخوشکنارزیباکده عسلک0466720178930211آرایشگری زنانهرشت – آب و برق – کوچه ( میرپسندیده ) – کوچه سیزدهم – طبقه همکف
گیلانرشتسیده سوگندرضوی آلمانیسرمه سو0466720184930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار گیلان – کوچه نیلوفر 3 – کوچه دهم – ساختمان پوریا5 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهقدسی کرباسدهیموژانا0466720199930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان 122 – کوچه میخک – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانرشتفرحنازشعربافی دوستدارتل0466721530930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه (سلیمانی ) – کوچه میخک 11 – پلاک -7 – طبقه اول
گیلانرشتمریمعاشوریپریفام0340583661930211آرایشگری زنانهرشت – کوی فلاحتی – کوچه (دوم ) – کوچه اول – طبقه همکف
گیلانرشتمژگانیوسفی نژادبجارپسیپاذیز0466725534930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان(صف سر) – کوچه حافظ – خیابان شهید ایرج اقدامی – ساختمان رز – طبقه همکف
گیلانرشتمریمملک دوست کله سریمریم آرا046672558201300000000930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه سرو – کوچه ((سرو دوم)) – طبقه همکف
گیلانرشتخدیجهمحدثی گیلوائیآرایشگاه0279192575930211آرایشگری زنانهرشت – رودبارتان(ساغریسازان) – کوچه شهید مهدی نهی قناد – خیابان رودبارتان – پلاک -32 – طبقه همکف
گیلانرشتمحدثهحسن پورتوشهمحدثه0466733661930211آرایشگری زنانهرشت – چهارراه گلسار – کوچه (ماهک ) – خیابان یادگار امام – پلاک -3 – طبقه اول
گیلانرشتتهمینهشافعی بوساریآرایشگاه0291494794930211آرایشگری زنانهرشت – پل بوسار – کوچه بهار – بلوار بوسار – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهابراهیمگلچهره0279788110930211آرایشگری زنانهرشت – صف سر – خیابان شهید مهدی هنرپرور – خیابان گلستان – طبقه همکف
گیلانرشتکبریصلاحی چولابی046673716201333582367930211آرایشگری زنانهرشت – قلی پور – کوچه اول (بهارستان ) – بن بست سوم – طبقه همکف
گیلانرشتزهرااسکندری لاسکیترانه0288099078930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – خیابان رزمندگان اسلام – کوچه ششم – طبقه همکف
گیلانرشتنوش آفرینمهرجوهرا 046673747901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – معلم(صفاری) – بلوار معلم – بن بست (اول) – ساختمان آتی و سام – طبقه اول
گیلانرشتزهراهمتی شالکوهیهل نساء046673749601333764908930211آرایشگری زنانهرشت – اسماعیل آباد – خیابان شهید حسن موسی نژاد – بن بست سوم گلها – پلاک 337 – طبقه همکف
گیلانرشتکیمیاعابدمسرورخواه میاندهیآرایشگاه0276604008930211آرایشگری زنانهرشت – راز ی – کوچه (نهم) – خیابان یونس آباد – طبقه همکف
گیلانرشتسمیهجعفری بسته دیمیهستی0279649304930211آرایشگری زنانهرشت – جماران – کوچه هشتم – کوچه شهید سید عباس سید زاده – طبقه همکف
گیلانرشتآمنهکسب گرحقیقی زادحسینفارا0466739744930211آرایشگری زنانهرشت – چهارراه پورسینا(چله خانه) – کوچه یاس – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهقناعتی گله پردسریتک آرا046673999501300000000930211آرایشگری زنانهرشت – باهنر – کوچه فرعی شانزدهم – خیابان 18 متری شهید کریم پور – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرشتصنوبرشبانزیبایی نیکا رخ046674000401333341882930211آرایشگری زنانهرشت – چله خانه – کوچه شبان – خیابان 17 شهریور – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهنیازخواهآنتیک0466741131930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار معلم – کوچه لاله – کوچه 10 متری پنجم طالقانی – ساختمان یاران – طبقه دوم – واحد 3
گیلانرشتکبریعلیزاده سوقه046674206901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – قلی پور – کوچه شهیدپوشیده نامجو1 – خیابان سرداران شهید پوشیده نامجو – ساختمان صائب – طبقه همکف
گیلانرشتسمیهمبارکی خاجانییاس سفید0348595173930211آرایشگری زنانهرشت – بل ولیعصر(جاده انزلی) – خیابان عرفان – بن بست عرفان 2 – طبقه همکف
گیلانرشتشهربانوسرابستانیعروس شقایق0466749783930211آرایشگری زنانهرشت – جماران – خیابان (جماران) – خیابان شهید اسماعیل قربانزاده(جماران) – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهصادقی امیرشهیدیمعجزه046674991901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه فرعی 171 (دوم) – خیابان استاد معین – ساختمان مهر – طبقه ششم – واحد 11 – 
گیلانرشتفاطمهمظلومی چولابیمروارید0281865476930211آرایشگری زنانهرشت – رودبارتان – کوچه شهید نوروزی – خیابان رودبارتان – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانرشتسحرشهدادآرایشگاه0286341863930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – بلوار شهید رجائی – بن بست بیست وسوم – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانرشتزینبغیب خواه ماشکپریسان046675081201333828569930211آرایشگری زنانهرشت – سه راه پاستوریزه – کوچه شهید مرتضی پوریوسف – خیابان شهدا – پلاک -1,255 – طبقه اول – واحد غربی
گیلانرشتفاطمهپوردهقانی پیشکناریخانم طلا046675093401314271566930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک قدس – کوچه خوش کلام – کوچه ( برازنده ) – طبقه همکف
گیلانرشتراضیههاشمی کلیمهسا0466751022930211آرایشگری زنانهرشت – پستک – خیابان گاز – خیابان 179 – طبقه همکف
گیلانرشتالههرضائیآرشیدا 046675104801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – پیرکلاچای – کوچه (کلانتری 15) – خیابان فجر آزادگان – طبقه همکف
گیلانرشتراضیهغلام پورزریابی رودبنهزیبایی وانیا0466751083930211آرایشگری زنانهرشت – حاجی آباد(بانک ملی) – کوچه گنجه ای – بن بست میخچی – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانرشتکبریتوفیقی طالمیسالن زیبایی گلوریا0466751097930211آرایشگری زنانهرشت – استقامت دوم(مفتح،معلولین) – خیابان استقامت دوم – خیابان مالک اشتر – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهحق نژادمژدهیتاجلی0277047900930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان 137 – بلوار سمیه – طبقه همکف
گیلانرشتسحرنادریسحر نادری 046675476901333726248930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان 127 (تابستان) – خیابان 122 – پلاک 38 – طبقه اول
گیلانرشتخدیجهگونه گررز طلایی0466759490930211آرایشگری زنانهرشت – پل عراق – کوچه (شهیدعلیرضا عبداله زاده) – خیابان دانشسرا – طبقه همکف
گیلانرشتسیده فرحامیرکیائی جوپشتیدر0348694612930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار توحید – بن بست توحید 5 – ساختمان آرت – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانرشتمهسامتقی گراکوئیمهسان0280141721930211آرایشگری زنانهشکاراسطلخ – روستای حومه – جاده ( شکاراسطلخ ) – خیابان شهید سیدرضا اسدی – پلاک 423.001 – طبقه همکف
گیلانرشتناهیدرجبیآرایشگاه شقایق0466765044930211آرایشگری زنانهرشت – کوی شهریار – خیابان شهید محمود حاجی زاده – خیابان کوی استاد شهریار – ساختمان ابوذر – طبقه اول
گیلانرشتکبریطالب سربازی خواجکینی046676512501333621130930211آرایشگری زنانهرشت – باهنر – کوچه فرعی شانزدهم – خیابان 18 متری شهید کریم پور – طبقه همکف
گیلانرشتفرشتهآراستهفرشته آراسته046676523701333663368930211آرایشگری زنانهرشت – جماران – کوچه هفتم – کوچه شهید جمالعلی مهدی زاده – طبقه اول
گیلانرشتسکینهپرتوی گشتیالهام پرتو 046676530301333571329930211آرایشگری زنانهرشت – چمارسرا – خیابان آیت اله طالقانی – بن بست (( نادر طالبی )) – ساختمان کسری – طبقه اول – واحد 2 – 
گیلانرشتنازنینملک زاده بجارکنینازنین 046676598401333333333930211آرایشگری زنانهرشت – معلولین – کوچه پیمان – خیابان مالک اشتر – طبقه همکف
گیلانرشتمریمآشینههنر آرا0466769106930211آرایشگری زنانهرشت – نیکمرام – کوچه کاج – کوچه شهیدکیومرث اعلایی – طبقه همکف
گیلانرشتحمیدهنوروزی ابدی خسمخیمونیکا046677340201333517106930211آرایشگری زنانهرشت – راز ی – کوچه (شقایق) – کوچه شهید حسین خباززاده – طبقه همکف
گیلانرشتفروهندهجمشیدپورتانا0466773643930211آرایشگری زنانهرشت – پستک – خیابان استاد معین – بن بست 27 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهکاظمی کوچصفهانی046677402001333333333930211آرایشگری زنانهکوچصفهان – وحدت – کوچه وحدت(1) – خیابان وحدت – طبقه همکف
گیلانرشتپروانهبهاردهبنهبهار0276108551930211آرایشگری زنانهرشت – جماران – کوچه شهید جمالعلی مهدی زاده – کوچه دوم – طبقه همکف
گیلانرشتطوبینوری طالمیمهرناز0466774099930211آرایشگری زنانهرشت – ماهی رودخان – کوچه فرعی دوم – کوچه فرعی اول – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهباقرزاده شاخالیآرایشگاه عروس قشنگه046677606001333554588930211آرایشگری زنانهرشت – نخودچر – کوچه (( علی مهدی زاده )) – کوچه پائیزان پنجم [ولیعصر دوم] – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانرشتنادیاحبیب زاده کوچصفهانینادیا046678373101333738306930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار سمیه – خیابان 139 – 141 – طبقه سوم – واحد 5
گیلانرشتکبریاکبری طالمیکلانه046678376501334525347930211آرایشگری زنانهسنگر – امام خمینی(شریعتی،طلوع) – خیابان شریعتی – بن بست سعادتی – طبقه همکف
گیلانرشتلادنناصری لرد046678380201333423515930211آرایشگری زنانهرشت – پل طالشان – کوچه سهند 8 – کوچه بنفشه – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهعزیزی کتیگریصامره0466783993930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار دیلمان – بعد از خیابان نسیم – بلوار دیلمان – افرا – طبقه چهارم – واحد 7
گیلانرشتشیرینجعفرزاده مقدمسالن زیبایی شیرین مقدم046678503701333773691930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار گیلان – خیابان 192 – بلوار گیلان – پلاک 355 – طبقه همکف
گیلانرشتمریممیرفقیرپارسا046678748801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار دیلمان – خیابان بوستان – بلوار دیلمان – ورنا – پلاک -18 – طبقه اول
گیلانرشتهاجررحیمیآرایشگاه0276610310930211آرایشگری زنانهرشت – سعدی – خیابان سعدی – کوچه تعاونی انصار – طبقه همکف
گیلانرشتاکرمنجف پورسیاهرودی046679373801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار نماز – کوچه مهرآیین – بلوار نماز – ساختمان تندیس – طبقه اول – واحد 3
گیلانرشتمهنازمحمدی صفت گورابسری00363422190930211آرایشگری زنانهرشت – آج بیشه – کوچه وحدت – کوچه شهید حمید رضا طالع – طبقه همکف
گیلانرشتمریمجوادی دافسارییلدا0344416219930211آرایشگری زنانهرشت – نقره دشت – کوچه ( افتخار ) – کوچه اشرف – پلاک 51 – طبقه همکف
گیلانرشتمریمحامدی گنجگاه046679538301333758562930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان (کوی امام رضا) – کوچه همت – بلوار دیلمان – ساختمان زیگورات – طبقه ششم
گیلانرشتفاطمهجاویدماشکیرز تی تی046679539001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – کوی شهریار – خیابان شهید محمود حاجی زاده – خیابان کوی استاد شهریار – طبقه همکف
گیلانرشتعاطفهشبری ثابت046679563301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – چهارراه میکائیل – خیابان پور سینا – خیابان (نامجو) – طبقه همکف
گیلانرشتطلعتحمیدی مقدمآفرین046679568401333245345930211آرایشگری زنانهرشت – معلم – کوچه بهار – خیابان مهرشریف – ساختمان گیل کومه – طبقه دوم – واحد 3
گیلانرشتزهراخانجانی کویخیسپیده خانجانی 046679574901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – بلواردیلمان(شهرک بهشتی) – خیابان عبداله شیرخانی – کوچه بهار – آرین – طبقه سوم – واحد 5
گیلانرشتسیده محبوبهکریمی یوسفیتک ستاره0466798238930211آرایشگری زنانهخشکبیجار – بو علی – خیابان طالقانی – خیابان جوانان – طبقه همکف
گیلانرشترحیمهملکی کیویآرزو046681733801332442734930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – کوچه (عادلی 1) – خیابان 16 متری سمیه – طبقه همکف
گیلانرشتفرشتهپیشورسلیمان دارابیسالن تخصصی زیبایی فرشته ها0466822561930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – بلوار شهید رجائی – بن بست شانزدهم – ساختمان مهربد – طبقه دوم – واحد 3
گیلانرشتفاطمهفردمقدم تازه آبادیبرنزه0277140847930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار نماز(نیروی انسانی) – کوچه اول – کوچه فردوسی – طبقه همکف
گیلانرشتفریدهتیرآرایشگاه0280164214930211آرایشگری زنانهرشت – حافظ آباد(شهرک الغدیر) – بلوار شهید محمد حسین افتخاری – کوچه شهید دانش حجتی – طبقه همکف
گیلانرشتالمیراپورجعفرگیلاندهیالمیرا پورجعفر046682263501333333333930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان (کوی امام رضا) – خیابان بوستان – بن بست مهستان یکم – طبقه اول
گیلانرشتسعیدهپورقنبرمقدم فومنیچهره ناب نو046682266301333515693930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – بلوار شهید محمدحسین عطری – خیابان نوبهار – ساختمان گل – طبقه همکف
گیلانرشتزهرهخوشفکرآجی بیشهآرایشگاه پری ماه046682271201333119616930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک فرهنگیان – کوچه شهدای گمنام 1 – خیابان توحید – ساختمان 114 – طبقه همکف
گیلانرشتبهنازتحیری طبالوندانیغنچه رز0370152625930211آرایشگری زنانهخشکبیجار – بازار – کوچه سیدجمال الدین اسدآبادی – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرشتپروینبروهان پشپریا0362557793930211آرایشگری زنانهاسلام آباد – ندارد – خیابان شهید علیرضا اسدی – خیابان دکتر معین – پلاک 73 – طبقه همکف
گیلانرشتزهراهوشمندسلیماندارابیمارال0353578606930211آرایشگری زنانهرشت – پل طالشان – خیابان (پل طالشان) – کوچه شهیدحسن زاده – طبقه همکف
گیلانرشتلیلاکاتبیرومینا0361944458930211آرایشگری زنانهرشت – سعدی – کوچه پانزدهم – کوچه نهم – ساختمان کاتبی – طبقه همکف
گیلانرشتمیناپهلوان دختعروس سرمه046682413001333751263930211آرایشگری زنانهرشت – بلواردیلمان – خیابان عبداله شیرخانی – کوچه بهار – طبقه اول – واحد 2
گیلانرشتپروانهعاشورییگانه0370290316930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – کوچه چهل ودوم – کوچه ((رضا معتبر)) – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهآسوده دل کیسمیگلها0466825031930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه بوستان 8 – بن بست (مقدم ) – ساختمان سپهر – طبقه همکف
گیلانرشتاکرمقدیری کساریمهتاب0363610729930211آرایشگری زنانهرشت – آب و برق – کوچه رسالت[آهکی] – کوچه رسالت 3 [فرعی ششم] – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانرشتطاهرهپورفریدفدرا0466827654930211آرایشگری زنانهرشت – توشیبا – خیابان پاستور – بلوار امام خمینی (ره) – پلاک -859 – طبقه همکف
گیلانرشتمرضیهخدابخشی دوبخشریزرگيس0466827749930211آرایشگری زنانهرشت – استقامت – خیابان شهید مراد بلال زاده – کوچه رز – طبقه اول
گیلانرشتسیده الهامافضلی فتاتوئیگیسو کمند046684636601300000000930211آرایشگری زنانهرشت – کوی آهکی – کوچه سید محمد بشیری – کوچه رسالت 3 [فرعی ششم] – ساختمان قائم(عج) – طبقه همکف
گیلانرشتمریمحسین زاده عثماوندانیآرایشگاه0277021396930211آرایشگری زنانهرشت – راز ی – خیابان (رازی) – بن بست پنجم – طبقه همکف
گیلانرشتپروانهزمانی سلوگلوآرایشگاه0273863467930211آرایشگری زنانهرشت – خمیران زاهدان – خیابان دانشسرا – کوچه دهم – طبقه همکف
گیلانرشتمریمحسینی نوخالهشایلی0466848586930211آرایشگری زنانهرشت – معلم – کوچه بهار – بلوار معلم – ساختمان اردلان – طبقه اول – واحد 1
گیلانرشتشیوانوبهار_046684859301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – کوی حسینی – کوچه 51 – خیابان کوی حسینی – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهسعادتی باهوش سرشکهسیب گل0466848598930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان (کوی امام رضا) – کوچه همت – بلوار دیلمان – ساختمان زیگورات – طبقه سوم
گیلانرشتمریمبرندهترگل046684860401333242861930211آرایشگری زنانهرشت – معلم – کوچه بهار – خیابان شهیدمحمدتقی مهرشریف – ساختمان گیل کومه – طبقه سوم – واحد 4
گیلانرشتمولودصفائیآرایشگاه0280169573930211آرایشگری زنانهرشت – آب و برق(آب منطقه ای) – بلوار امام خمینی – خیابان 18 متری نفت – طبقه همکف
گیلانرشتمریمیوسفی پورکاسب نیاآسمانه0367105641930211آرایشگری زنانهرشت – دیانتی – کوچه شهید برادران مولایی – کوچه بیستم – طبقه همکف
گیلانرشتزهراموسوی نودهیآرایشگاه آیناز0372659059930211آرایشگری زنانهرشت – باهنر – کوچه دلدار – کوچه سیزدهم – طبقه همکف
گیلانرشتسکینهروحی فلک دهیآرایشگاه0276092666930211آرایشگری زنانهرشت – سلیمانداراب – کوچه شهدا 14 – کوچه شهدا 16 – پلاک -41 – طبقه همکف
گیلانرشتخدیجهیزدانی بدابیماه خانم0466849812930211آرایشگری زنانهرشت – قاسمیه – کوچه شهید میرصادق میر ابوالقاسمی – کوچه نهم – پلاک -2 – طبقه اول
گیلانرشتسمیراسلطانیریبال0276106969930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان 171 – بلوار گیلان – پلاک 313 – طبقه همکف
گیلانرشتسیدکبریآقازاده دافساریژست نو0367631764930211آرایشگری زنانهرشت – عینک – کوچه ( اول ) – کوچه ولی عصر – طبقه همکف
گیلانرشتسمانهرمضانی زیردهیسالن زیبایی می ماه0466850019930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه شهیدقربان میرزائیان(میهن) – بلوار آزادی(منظریه) – ساختمان عطا – طبقه دوم
گیلانرشتزهراهمرنگ رودبردهمسی گل0466851698930211آرایشگری زنانهرشت – فلکه گاز(سه راه لامپ سازی – بلوار نامجو – بلوار شهید بهشتی – مجتمع زیتون – طبقه اول
گیلانرشتبهارهاحمدینورسته0466852198930211آرایشگری زنانهرشت – جاد ه لاکان – بلوار لاکان – بن بست توحید اول – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهدوست عباسناخن طلایی 046685226001333782229930211آرایشگری زنانهرشت – پستک – خیابان 179 – خیابان گاز – طبقه همکف
گیلانرشتگیتیباقری نیانبات046685243201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – نقره دشت – خیابان شهیدابوالحسن رمضان زاده – کوچه کشتکار – مجتمع یعقوبیان – طبقه چهارم – واحد شمالی
گیلانرشتزهراامانیانپریا0277116763930211آرایشگری زنانهرشت – چهارراه حشمت(فکوری،بیانی) – کوچه ( سوم ) – کوچه شهید محمد هدایتی – طبقه همکف
گیلانرشتشیواییلاقی دوبخشریمرکز زیبایی لیلی بانو046685244001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – کوچه شانزدهم [ششم] – بلوار برادران شهید حمیدیان – مجتمع ترنج – طبقه دوم – واحد 2
گیلانرشتکبریرستگارکنارسریسالن افسون046685322001333223868930211آرایشگری زنانهرشت – سعدی – کوچه دوم – کوچه شهید ساسان پورنقاشیان – ساختمان میخک – طبقه همکف
گیلانرشتمهینبشردوست بجارکناریژینا046685363701300000000930211آرایشگری زنانهرشت – قلی پور – کوچه وحدت – کوچه دوم شهیدان نامجو – طبقه همکف
گیلانرشتهاجرصفرپورلاتیپرسون نو046685461601333843240930211آرایشگری زنانهرشت – سه راه پاستوریزه – کوچه هفتم – کوچه متحدین – طبقه همکف
گیلانرشتزینبصفرزاده قاضیانیزیبا ناز046685462101333333333930211آرایشگری زنانهرشت – گیل(کسبخ) – کوچه شهید ناصرخوش انس – بن بست (( علی موسی زاده )) – طبقه همکف
گیلانرشتزینبمشهدی سروندانیرز طلایی046685462901334520537930211آرایشگری زنانهسنگر – جاده کوچصفهان – بلوار امام رضا – بلوار شیخ عباس حقیقی – طبقه همکف
گیلانرشتزهرااسداله پورهلستانیدریا046685464501333856802930211آرایشگری زنانهرشت – سه راه پاستوریزه – کوچه مهاجر(1) – خیابان شهدا – ساختمان قیصری – طبقه دوم
گیلانرشتسودابهاسدالهی ترقیسوگند0360571971930211آرایشگری زنانهرشت – کوی طالقانی – کوچه طالقانی – بن بست دوم[شقایق] – طبقه همکف
گیلانرشتزینبضمیری نخودچریاکسیر046685953801333543913930211آرایشگری زنانهرشت – ولکس – کوچه ( عباسی ) – خیابان امام حسین – ساختمان تندیس – طبقه همکف
گیلانرشتزهراهادی پورچنانیبانوی شمالی046685966901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – جماران(باغ فرجاد) – کوچه آزادگان – خیابان شهید اسماعیل قربانزاده(جماران) – طبقه همکف
گیلانرشتطاهرهمهیانباران مد046686025301333237101930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان(دلاور) – کوچه واله – کوچه دلاور – طبقه همکف
گیلانرشتمنیرهیابندهگل آذین0280739702930211آرایشگری زنانهرشت – سه راه پاستوریزه – کوچه نخل 3 – خیابان پاستور – طبقه همکف
گیلانرشتپرستوقربانیسوفی0466860431930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار گیلان – خیابان ارکیده خ 176 – ساختمان خنچه عسل – طبقه اول
گیلانرشتفاطمهامجدی پس ویشهخانوم خانوما046686044001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – شهید نظری – کوچه شهید حاتم مهدوی – خیابان شهید نظری – طبقه همکف
گیلانرشتزهراصداقتکتایون صداقت 046686045101333750435930211آرایشگری زنانهرشت – بلواردیلمان – بلوار دیلمان – بن بست بارش – طبقه دوم
گیلانرشتسمیهبابائی بارکوسرائیرز زرد046686045601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان – کوچه بوستان دوم – خیابان استادمحمدتقی میرابوالقاسمی – دیلمان – طبقه اول – واحد 2
گیلانرشتسپیدهاحمدی دوست مقدم کودهیسپید آرا046686046501333333333930211آرایشگری زنانهرشت – کوی فلاحتی – کوچه یازدهم – خیابان شهید پرویز منفرد دوست – طبقه همکف
گیلانرشتپریسازارعی کهن046686048601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – حاجی آباد(مسجدصفی،بازار) – خیابان شهید عالمی(سردار) – خیابان انقلاب – ساختمان پزشکان گاندی – طبقه همکف – 
گیلانرشتفرشتهزاهدی کنارسریآرایشگاه0273866056930211آرایشگری زنانهرشت – جماران – کوچه دوم[پنجم] – خیابان شهید فکوری – طبقه همکف
گیلانرشتمریمصانعی راسته کناریآرایش و ناخن سهره046686537301333584992930211آرایشگری زنانهرشت – هاشمی – کوچه بارش 3 – کوچه فرعی 3 – ساختمان هدهد – طبقه همکف
گیلانرشتسیده مریماحمدی پلکوئیماه لیلی046686544401332823689930211آرایشگری زنانهرشت – دیانتی – خیابان غدیر – خیابان ( 12 متری گلستان ) – طبقه همکف
گیلانرشتآمنهابتهال جومژده ابتهال جو046686552001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – سبزه میدان(شهرداری،استادس – میدان (سبزه میدان) – بن بست احتساب – ساختمان کسری – طبقه سوم – واحد 9 – 
گیلانرشتنکیساصباغیاننکیسا0466865553930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه مریم – خیابان 143 – ساختمان مجتمع باران – طبقه دوم – واحد 6
گیلانرشتمنیرهکیائی فردنیا بانو046687214301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان(بهشتی،کوی فلاحی) – خیابان نوبهار – بن بست یازدهم – طبقه همکف
گیلانرشتخدیجهنصیحتی گیلوائیگلدمیس 046687286901333851074930211آرایشگری زنانهرشت – کوی امام رضا – کوچه امام رضا (ع ) – کوچه هلال 7 [شهید افتخاری] – طبقه همکف
گیلانرشتهماخلیلی کیسمی046687409601333231220930211آرایشگری زنانهرشت – معلم(حسین آباد) – بلوار معلم – خیابان شهید حبیب پور رجب – ساختمان حافظ – طبقه همکف – 
گیلانرشتفاطمهکاظمی کنف گورابیماهک0356873157930211آرایشگری زنانهرشت – کوی امام رضا(بلوار خرمشهر – کوچه امام رضا (ع ) – بن بست بهار 1 – طبقه همکف
گیلانرشترقیههمتی دزدکیپریسا 046687411101333585453930211آرایشگری زنانهرشت – چمارسرا – کوچه ((مجید ابراهیمی)) – کوچه پنجم – ساختمان نیما – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهمسیبی خاجانیدیبارخ جدید046687416401332843554930211آرایشگری زنانهرشت – صداوسیما – کوچه شهید سید رضا پاکدامن – کوچه شهید حسن عبادی – طبقه همکف
گیلانرشتنوریستوده شریفیآرایشگاه0277016326930211آرایشگری زنانهرشت – استقامت دوم(معلولین) – کوچه شهید شهریار واحدی – خیابان اتحاد – طبقه همکف
گیلانرشتزلیخافتح اله زاده کفترودی046687590601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – استقامت دوم(مفتح،معلولین) – خیابان مالک اشتر – بن بست بهار – طبقه اول
گیلانرشتروزگارحیدری گردویشهعسل آرا0466880956930211آرایشگری زنانهرشت – جماران(باغ فرجاد) – کوچه آزادگان – خیابان شهید اسماعیل قربانزاده(جماران) – طبقه همکف
گیلانرشتپویهقلی پورخرشکیسالن زیبایی پویه0466880972930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار دیلمان – خیابان نسیم – بلوار دیلمان – طبقه چهارم – واحد 8
گیلانرشتسکینهنیرومندگیلوائیمائده0280742218930211آرایشگری زنانهرشت – احمد گوراب – کوچه شهریور 4 – خیابان شهریور – طبقه همکف
گیلانرشتمریمقاطعی کلشتریزیباکده کاملیا0367493264930211آرایشگری زنانهرشت – کمربندی مدرس(شکارچی،کسبخ) – کوچه ( سوم ) – کوچه گل سرخ – ساختمان یکتا – طبقه همکف
گیلانرشتصغراداداری گشتیآموزشگاه و آرایشگاه آریانا0466883268930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان – کوچه وحدت سوم – خیابان وحدت – پلاک 15 – طبقه اول
گیلانرشتسودهمحمدی پورپامساریزیبایی ماه تیسا0346666483930211آرایشگری زنانهرشت – خ حافظ – کوچه آموز 1 – کوچه غیاثوند – ساختمان محتشم – طبقه همکف
گیلانرشتمرجانروشنی رادزیبایی مرجان046688518501333333333930211آرایشگری زنانهرشت – پستک – خیابان 179 – کوچه شانزدهم – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانرشتسانازقویدل کوشکینیلسا بانو 046688523401332828801930211آرایشگری زنانهرشت – صداوسیما – کوچه یاس – کوچه شهید سید رضا پاکدامن – طبقه همکف
گیلانرشتشقایقذوقی میاندهعروس آوان046688526701333537759930211آرایشگری زنانهرشت – قلی پور – کوچه جوادی – کوچه امام حسین ( ع ) – ساختمان مهدی – طبقه همکف
گیلانرشتزهرارضائی برسریساحل نو0466885363930211آرایشگری زنانهرشت – فکوری – خیابان شهید فکوری – کوچه دوازدهم – طبقه همکف
گیلانرشتزهرارحیمیمدیسا 046688540601333114053930211آرایشگری زنانهرشت – کوی فلاحتی – کوچه 17شهریور(12) – کوچه هجدهم – ساختمان گل سرخ – طبقه همکف
گیلانرشتزهرادوست حق بجاربنهآرامیس046688552001333870443930211آرایشگری زنانهرشت – بیجاربنه – کوچه شهید حمید رضا طالع – کوچه شهید جوادی – طبقه همکف
گیلانرشتنازنینرسولینازنین رسولی046688557101333333333930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار گیلان – خیابان 163 – ساختمان 163 – طبقه اول – واحد 4
گیلانرشتمولودقربان زاده046688564301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – بهشتی – کوچه دوم – کوچه شهید علی مشایخی – طبقه همکف
گیلانرشتفریباخلیلی تربه برزیباکده هلنا0277066464930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان (کوی امام رضا) – کوچه چهارم – کوچه محراب 4 – طبقه همکف
گیلانرشتمهدیهیگانی خانقاه برزن روز0466885761930211آرایشگری زنانهرشت – کمربندی شهید بهشتی –  انتهای خیابان شهید فکوری  – خیابان شهید فکوری – طبقه همکف
گیلانرشتثریاصداقت خشت مسجدیحس زیبا 046688963901333730316930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه شهید صفرعلی اصغر یوسفی – کوچه بهار 12 – پلاک 76 – طبقه همکف
گیلانرشتزهراداداری0466896104930211آرایشگری زنانهرشت – نقره دشت – کوچه شیخ محمود منصوری – بلوار شهیدان حبیب زاده – ساختمان محسن – طبقه اول – واحد شرقی – 
گیلانرشتفرشتهسجادی کوهیآباندخت046689613601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – کیژده – کوچه 12 – کوچه شهدای اسلام – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهپورسیف اله رودسریلیلیا0274028766930211آرایشگری زنانهرشت – زرجوب(امین الضرب) – کوچه شکوفه – خیابان شهید طالبی – پلاک 337 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهرضائی فخبیگلاره0466896187930211آرایشگری زنانهرشت – کوی حسینی – کوچه هفدهم – خیابان کوی حسینی – پلاک -156 – طبقه همکف
گیلانرشتزهرهجهانی شکارسرائی046690431801333852282930211آرایشگری زنانهرشت – دیانتی – کوچه بیست و ششم – کوچه شهید برادران مولایی – طبقه همکف
گیلانرشتانوشاثابت قدم جدیآرایشگاه0278232108930211آرایشگری زنانهرشت – نقره دشت – خیابان (نقره دشت) – کوچه 10 متری پتکی – طبقه همکف
گیلانرشتلیلایزدانی مردخهرکسانا0466904328930211آرایشگری زنانهرشت – زرجوب – کوچه (داود زاده) – کوچه عدالت [دوم] – طبقه همکف
گیلانرشتسهیلاپایزداندینا0466904337930211آرایشگری زنانهرشت – استقامت – کوچه ایمان – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرشتکبریفتاحی شیرایهآرایشگاه0274519792930211آرایشگری زنانهرشت – عینک(تندگویان) – خیابان امام حسین – خیابان شهیداسماعیل اصغری – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانرشتعادلهدرویشیرویای آبی0370154855930211آرایشگری زنانهرشت – خمیران زاهدان – کوچه دهم – خیابان دانشسرا – قائم – طبقه همکف
گیلانرشتمریمقلیزاده امامزاده هاشمیآرایشگاه نایس0377145560930211آرایشگری زنانهرشت – پیرکلاچای – کوچه فلاحتکار 2 – خیابان شهرک صبا – طبقه همکف
گیلانرشتمهنازرحمتی جیلدانیندارد0270120915930211آرایشگری زنانهرشت – بل مدرس(پشت ترمینال) – کوچه ((صفر علی افضلی)) – کوچه مرداد – طبقه همکف
گیلانرشتنسیمبزرگی مالوانینسیم بزرگی046691561201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – هاشمی – کوچه گلریزان 7 – بن بست گلریزان 5 – ساختمان آریا – طبقه دوم – واحد 4
گیلانرشتمانازاداسمعیل چوبریسالن زیبایی مانا046691619901333110093930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه ((پارکینگ)) – بلوار دیلمان – برج آرنگ – طبقه ششم – واحد 9
گیلانرشتزرینبلبل آبادیپرند0270126957930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار سمیه – کوچه 11 متری گیل – ساختمان سبز – طبقه اول – واحد 2
گیلانرشتزهراپهلوان فردچوبهآرایشگاه مریم0385746592930211آرایشگری زنانهرشت – باهنر – کوچه عمار اول – بلوار شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانرشتشیداعادلی کودهیشیدا عادلی0466917086930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان گلسار – خیابان 172 – طبقه دوم – واحد 3
گیلانرشترقیهشعبانیکلاسیک046691717801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – معلولین – خیابان آرسن میناسیان – کوچه شهید عباس محمدی(فرعی سوم) – کیارش – طبقه پنجم
گیلانرشتاکرمآخرتی شیجانیبیتا صادقی046691732101333333333930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه دوم – خیابان ارکیده خ 176 – طبقه همکف
گیلانرشتشکوفهعنصری دلچهآرایشگاه0277119352930211آرایشگری زنانهرشت – سبزه میدان(پیرسرا) – خیابان آیت اله طالقانی – بن بست بقراطی 1 – مجتمع تجاری سبز – طبقه اول – واحد 7
گیلانرشتصغرارفیع زاده کاسانیآرانو046691855701333549951930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – کوچه عرفان – کوچه سوم – ساختمان مهدی – طبقه همکف
گیلانرشتراضیهخدابخشی دوبخشری046691918301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – حسین آباد – کوچه دوازدهم – خیابان شهید حبیب پور رجب – ساختمان ماهان – طبقه همکف
گیلانرشتلیلافارغ دل محلهسحر فارغ دل046691977401333843833930211آرایشگری زنانهرشت – چمران(استخر) – بلوار شهید چمران – بن بست فارغ دل – رضا – طبقه اول
گیلانرشتمریمنوزاد046692257401332230451930211آرایشگری زنانهرشت – رودباری – کوچه نعمت جو(1) – بلوار آیت اله ضیابری – طبقه همکف
گیلانرشتمریماحمدی مرزدشتیآنک0281829048930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان – کوچه سوم – خیابان دکتر حسابی – طبقه همکف
گیلانرشترخسارهدستوارهمتینا دستواره046692736201333261213930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار معلم – کوچه 10 متری پنجم طالقانی – بلوار معلم – مجتمع ونوس – طبقه پنجم – واحد 11
گیلانرشتآناهیتانصیریان نیاسالن زیبایی آنی0466930908930211آرایشگری زنانهرشت – چهارراه گلسار – کوچه 80 – بلوار گلسار – ساختمان برج کاوه – طبقه دوم – واحد 4شمالی
گیلانرشتنرگسآذربین بوسارینرگس آذربین046693130101333333333930211آرایشگری زنانهرشت – خمیران زاهدان(گذر فرخ) – کوچه شهید ابراهیم حقیقی – بن بست مساح – ساختمان غزل – طبقه همکف
گیلانرشتمنورجریانی حرفهفریبا0269332222930211آرایشگری زنانهرشت – باقرآباد – کوچه اسدی – خیابان باقرآباد – پلاک -419 – طبقه همکف
گیلانرشتآزیتاتقدیری میشامندانییاس0263166018930211آرایشگری زنانهرشت – آزاد(بلوار امام رضا) – کوچه ابوذر طالقانی – کوچه ششم – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرشتایلنازخلیلی کرباسدهوستا0406029764930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – کوچه (هفتم ) – کوچه شهید حمید بیانی – ساختمان امین – طبقه همکف – 
گیلانرشتمریمخوب بستیصبا0384450429930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک قدس – کوچه هفتم – کوچه شهید خیراله کرمی – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهکمساری حقیقیثریا0269279947930211آرایشگری زنانهرشت – سام(بیستون) – خیابان شهید رحیم شعاعی – کوچه نوزاد – پلاک -21 – طبقه همکف
گیلانرشتفیروزهرضائیانزیبایی مونا0276094572930211آرایشگری زنانهرشت – استقامت(رازی) – خیابان استقامت – خیابان سردار جنگل – طبقه اول
گیلانرشتسمانهساعیمیلانا0269965516930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – خیابان تابان شمال – بن بست گل مژده دوم – پلاک 67 – طبقه چهارم
گیلانرشتمینادرخشان صیقلانییاسمینا046709567201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – سه راه معلولین – کوچه آسایش 5 – بن بست ((محمدرضا صبح خیز))((عباس فتحی – طبقه همکف
گیلانرشتسمیهغلامی مقدمبزک کده0467095877930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان  – خیابان بوستان – بن بست مهستان یکم – آیپ – طبقه دوم
گیلانرشتطاهرهفارغی مژدهیویدا رز0363143527930211آرایشگری زنانهرشت – سه راه معلولین – کوچه (هشتم) – بن بست ((ولی جمالی)) – پلاک -36 – طبقه همکف
گیلانرشتهاجرقاسمی برزهندانیعروس دنیا0273867495930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک مصطفی خمینی – کوچه (سلطانی) – خیابان شهیدحمیدرضا جوادزاده – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهسبزه کاردل آرا0269965840930211آرایشگری زنانهرشت – دیانتی – خیابان شهید غلامرضا جوادپور سماک – خیابان شهید ناصر دیانتی – پلاک 88 – طبقه همکف
گیلانرشتسارازمانی خطیبسارا زمانی046709597601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – دیانتی – کوچه شهیدولی حسین نژاد – خیابان بامروت 2 – طبقه همکف
گیلانرشتخدیجهبرمانماه0274041729930211آرایشگری زنانهرشت – خ حافظ – کوچه قلمستان 3 – کوچه حجتی – طبقه همکف – واحد 7
گیلانرشتطوبیصادقی نژادماسولهطوبی صادقی046709614301333366239930211آرایشگری زنانهرشت – صندوق عدالت – کوچه شهید احمد مسیبی – بن بست ((سید حسین سعیدی)) – طبقه همکف
گیلانرشتنادیابیگدلینادیا بیگدلی046709617101333538962930211آرایشگری زنانهرشت – صفاری – خیابان خیام – خیابان داور – ساختمان مهتا – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهنصیری شکاراسطلخیسی گل0274521850930211آرایشگری زنانهرشت – دیانتی – خیابان غدیر – خیابان ( 12 متری گلستان ) – طبقه همکف
گیلانرشتسمیهعاشری منگودهیریحان بانو046709623901332428701930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک فجر – کوچه زنوریان – بلوار (15متری شهرک فجر) – طبقه همکف
گیلانرشتمهرنوشخانجانی کویخیپرمون0269943706930211آرایشگری زنانهرشت – بیستون – خیابان آیت اله طالقانی – کوچه نوری – ساختمان گل مریم – طبقه همکف
گیلانرشتآتیهسبحانیآوند0277122633930211آرایشگری زنانهرشت – احمد گوراب – کوچه لاله 3 – خیابان شهید اسماعیل حسن زاده – طبقه همکف
گیلانرشتطیبهشکوری شیرآبادنوبهار0269329922930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک قدس – بلوار شهید بهشتی – بلوار شهید حق پرست – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهفانی اخلاقطاووسه0274043086930211آرایشگری زنانهرشت – سعدی(استادسرا) – کوچه شهید سهیل دبیری 1 – کوچه شهید حسین نوری – طبقه همکف
گیلانرشتآذرسلیمانی بزایهمهریماه0375235443930211آرایشگری زنانهلشت نشاء – مروان کلایه – کوچه شهید قائد – خیابان میرزا کوچک – طبقه همکف
گیلانرشترقیهقاسمی جوریابیسالن نیلوفر0274040497930211آرایشگری زنانهرشت – زرجوب(امین الضرب) – کوچه (داود زاده) – بن بست (داود زاده) – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهکاس زاده ماتکیرز0285199287930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک مصطفی خمینی – کوچه (سهند) – خیابان شهیدحمیدرضا جوادزاده – طبقه همکف
گیلانرشتاعظمعباس پورویشکائیلعبت0274031066930211آرایشگری زنانهرشت – دافساری – خیابان شهید غلامحسن فتحی – کوچه طالقانی – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهنوریلیلیان0276091119930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – بلوار شهید رجائی – کوچه شهیدعبدالرضاقیصری29 – ساختمان عمارت احد – طبقه همکف
گیلانرشتنسیمزهدقدسیحریر0273861669930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه پامچال – کوچه بهار 4 – ساختمان ونوس – طبقه همکف
گیلانرشتصغریخوشدل توچائیهلن0269617584930211آرایشگری زنانهرشت – پارک شهر – خیابان سید ابوالقاسم – کوچه بهاری – طبقه همکف
گیلانرشتنسرینشمس صدری کچائیبهار0278203313930211آرایشگری زنانهرشت – نخودچر(عینک) – کوچه ارکیده – خیابان شهید پور باقر – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهرجبی شهیدانیسالن زیبایی سرمه وسمه046709689901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – پیام نور – خیابان پیام نور – کوچه پیام 3[دهم] – ساختمان عمارت مسیحا – طبقه همکف
گیلانرشتمریمالهیاریآنیل 046709693501333333333930211آرایشگری زنانهرشت – بیستون – بلوار معلم – خیابان آیت اله طالقانی – ساختمان مهستان – طبقه چهارم – 
گیلانرشتزهراعلی پوررودپشتیعروس گیلان 046709695901333333333930211آرایشگری زنانهلشت نشاء – مروان کلایه – کوچه اندرزگو – خیابان سردارجنگل – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرشتهاجرغلام نیاآرانو046709707401333333333930211آرایشگری زنانهرشت – لاکانی – کوچه ششم – خیابان شهید امین اصغری – طبقه همکف
گیلانرشتمرسدهکاظمیتیکا046709714801333770682930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار گیلان – انتهای 179 – خیابان بیستم – نبش پارک – طبقه دوم
گیلانرشتصدیقهیزدان پرست توسروندانیگیل ناز0385500075930211آرایشگری زنانهرشت – استقامت – خیابان استقامت – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرشتفریدهبحریدخت آریایی 046709727601333669894930211آرایشگری زنانهرشت – باهنر – کوچه 14(یادمان شهیدمیرحسین موسوی) – خیابان 18 متری شهید کریم پور – ساختمان عمارت آروین – طبقه همکف
گیلانرشتزهراگلدوست پیربازارییلدا گلدوست046709730901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه(فلکه گاز) – بلوار شهید بهشتی – کوچه ((شهرام روستا)) – پلاک 417 – طبقه سوم – واحد 5
گیلانرشتمریمعلی نژادستاره0380237224930211آرایشگری زنانهرشت – بل انصاری – کوچه گلستان – خیابان شهید بشیری – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهحکمی کیاسرائیمهسا بانو046709736801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – قلعه سرا – کوچه پنجم – بن بست فرعی دوم-بن(چهارم) – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهشفیعیمهرانه046709740201333424845930211آرایشگری زنانهرشت – پل طالشان – کوچه (حزین لاهیجی) – بلوار شهیدمدافع حرم حامد کوچک زاده – طبقه همکف
گیلانرشتیلدامرادییلدا مرادی046709751201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان – کوچه گلستان – بن بست ثابت – ساختمان گلها – طبقه همکف
گیلانرشتسحرربیع زادشهرستانیرز تو046709756001333750727930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان – خیابان میر ابوالقاسمی – کوچه بوستان 1 – پلاک -36 – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهعزتی عرقطوعروس ناب046709760801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – کوی ولی عصر – خیابان ولی عصر(عج) – بلوار شهید بهشتی – راد – طبقه اول – واحد 2
گیلانرشتارینببامدادماسولهءدوژه046709762601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – پستک(بلوار گیلان) – خیابان (اصلی پستک) – خیابان بیستم – طبقه اول
گیلانرشتنسترنشادبجارکنارینسترن شاد046709768001333265768930211آرایشگری زنانهرشت – معلم – بلوار معلم – کوچه دانش 2 – ساختمان کاسپین – پلاک 3 – طبقه دوم – واحد 5
گیلانرشتفائزهشعبانیفائزه شعبانی046709899901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – کوی طالقانی – کوچه طالقانی – بن بست چهارم – پلاک -98 – طبقه دوم
گیلانرشتساقینظیف کارنیلا046709901201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – پاسکیاب – بلوار شهدای گمنام – کوچه شهید مسعود پوررضا(پنجم) – طبقه همکف
گیلانرشتفریوشواله شیداآژند0347212733930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه مریم – خیابان 141 – طبقه همکف
گیلانرشتخدیجهعلیجانی هندوانه پردسریماه آرا0283792476930211آرایشگری زنانهرشت – فلسطین(ایستگاه عمو) – کوچه شهید اکبری مژدهی – خیابان شهید کریمی – پلاک 80 – طبقه همکف
گیلانرشتمحترمصالحی تمرینسمیرا0275337460930211آرایشگری زنانهرشت – تختی – کوچه شهید حسن یوسفی نژاد – کوچه جوان 13[دوازدهم] – پلاک 18 – طبقه اول
گیلانرشتحمیدهیابندهنشاط نو0403037528930211آرایشگری زنانهرشت – علی آباد – خیابان داور – خیابان شهید کیومرث اعلایی – ساختمان تکتم – طبقه سوم – واحد 7
گیلانرشتآناهیتایوسفیان جیلدانیآناهیتا یوسفیان046709906601333751055930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان 122 – خیابان 127 (تابستان) – پلاک -42 – طبقه همکف
گیلانرشتسحرحسین پورماه ناز046709909601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – صداوسیما – کوچه دریای اول – کوچه فاز2نیروی دریایی[دریای سوم] – طبقه همکف
گیلانرشتهدیهحق دوست کویشاهیماژ046709911201332131497930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه ((پارکینگ)) – خیابان 142 – پلاک -31 – طبقه اول – واحد 2
گیلانرشتپریساراجعی جیرسرائییاس0365284679930211آرایشگری زنانهرشت – شالکو – کوچه هفتم – خیابان دفاع – ساختمان امیرالمؤمنین – طبقه همکف
گیلانرشتآتنااکبرپوراشکیکیآتنا اکبرپور046709913001333329006930211آرایشگری زنانهرشت – پل عراق – خیابان آزادگان – کوچه خمیران زاهدان – مجتمع پزشکی فارابی – طبقه دوم – 
گیلانرشتعاطفهلطیفی پیربستیآیلین 046709914001333333333930211آرایشگری زنانهکوچصفهان – معلم – خیابان معلم – خیابان نواب صفوی – طبقه اول
گیلانرشتنسرینرشیدکریقنیکودل046709916201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان – خیابان بوستان – بلوار دیلمان – پلاک -18 – طبقه چهارم
گیلانرشتمعصومهمعینی ماسوله مقدمگلبرگ معینی046709918201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – صفاری – خیابان شهید بیژن آرمیده – خیابان خیام – ساختمان مشکات – طبقه همکف
گیلانرشتزهرااحمدزاده جانکبریپدیده046709920401333333333930211آرایشگری زنانهکوچصفهان – عسکری – کوچه تختی – خیابان شهید عسکری – ساختمان خاتون – طبقه دوم – واحد 29
گیلانرشتپروانهبقائی مرادلوپروانه بقائی046709921301332120401930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار ولی اله اردشیری – کوچه شاهد1 – ساختمان پژواک – پلاک 139 – طبقه دوم – واحد 2
گیلانرشتزینبعیسی زاده بلگوریبانو جاویدان0384428035930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – کوچه شصت ویکم – خیابان شهید هادی خوش خلقت – طبقه همکف
گیلانرشتاحیاءباقری چلکیشان 046709926701333333333930211آرایشگری زنانهرشت – کوی شهریار – خیابان کوی استاد شهریار – بن بست سوم – ساختمان پردیس – طبقه اول
گیلانرشتزهراگلعلی زاده لاله دشتیخانوم گل ناز046709927501334464179930211آرایشگری زنانهرشت – بلوارامام رضا – کوچه ابوذر طالقانی – کوچه ششم – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهپاکزادپسیخانیشانل0276991821930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار معلم – خیابان شهید سید احمد هاشمی – بلوار معلم – ساختمان مسکونی تجاری فلاحتی – طبقه دوم – واحد 3
گیلانرشتموناشعبانی چوکامیعلیه0467099381930211آرایشگری زنانهرشت – علی آباد – کوچه اول – بلوار شهیدان شمسی پور – طبقه دوم
گیلانرشتمهینپورابراهیم دافچاهیسرمه نوین0467099424930211آرایشگری زنانهخمام – معلم(شهرک خوش اندوخته) – بلوار معلم – خیابان (اداره ثبت احوال) – ساختمان آپادانا – طبقه دوم – واحد 5
گیلانرشتمهبانوگوهری لاسکیآلما0467099571930211آرایشگری زنانهرشت – لاکانی(آفخرا،چهلتن) – کوچه (نائب رضااعتماد) – کوچه ضیاءالعلما – پلاک -69 – طبقه اول
گیلانرشتسمانهمرادیماه تیک0467099821930211آرایشگری زنانهسنگر – رود برده – بلوار پانزده خرداد – بن بست ((محمد حسین اسماعیلی )) – طبقه اول – واحد 2
گیلانرشتنسرینتربانعروس ایده آل0467099869930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه مریم – خیابان 143 – ساختمان مجتمع باران – طبقه اول – واحد 1
گیلانرشتشکوفهنیازی قاضیانیگلدیس0467099897930211آرایشگری زنانهرشت – لاکانی(پیرسرا) – کوچه (حشمتیه) – کوچه نور بخش – طبقه همکف
گیلانرشتاولیاءکرفمیملیناز0279787103930211آرایشگری زنانهرشت – تختی – بلوار آیت اله احسان بخش – خیابان تختی – طبقه اول
گیلانرشتمعصومهحکیمیرز سفید0467100096930211آرایشگری زنانهرشت – جماران – کوچه دوم[پنجم] – خیابان شهید فکوری – طبقه همکف
گیلانرشتآمنهعلی پورطشیطنین0280683892930211آرایشگری زنانهرشت – شکار اسطلخ(جاده انزلی) – کوچه ششم – خیابان شهیدسیدرضا اسدی – طبقه همکف
گیلانرشتفریباحسن پورکماءپرمون0467100179930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان (کوی اساتید) – خیابان 145 {ک توحید7} – طبقه دوم
گیلانرشتمریمقنبرنیای کیساریبانوی شرقی0467100199930211آرایشگری زنانهرشت – دیانتی – خیابان شهید ناصر دیانتی – بن بست ((غلامحسین روح بخش)) – طبقه همکف
گیلانرشتآتیهیوسفی مقدمصنم آرا046710021201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – معلولین – کوچه شهید ابوطالب هوشیار – کوچه شهید علیرضا برنونی – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانرشتزهراعاشورزاده بنکدهیالناز0350650630930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه سهیل – کوچه شهید حسین مشتاقی – طبقه همکف
گیلانرشتمهریسرابی آسیابرسرمه0378060320930211آرایشگری زنانهرشت – دباغیان(پشت دخانیات) – کوچه شهیددکترحسن عضدی – بن بست ((حسن گلبرگ)) – پلاک 2.003 – طبقه اول
گیلانرشتثریاکامران کفترودیستی0381175341930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – کوچه استاد معین – کوچه اول (سپیدرود) – ساختمان زمرد – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهاکبری فرمان براباتریتک ناز0285057568930211آرایشگری زنانهرشت – آب و برق – کوچه ششم – کوچه عاشوری – پلاک 48.002 – طبقه همکف
گیلانرشتجمیلهعنایت جوفریده عنایت جو0467101103930211آرایشگری زنانهرشت – صفاری – خیابان صفاری – خیابان شهید بیژن آرمیده – ساختمان بین الملل – طبقه دوم – واحد 5 – 
گیلانرشتمریمحمیدی کوچصفهانیمعجزه0406671120930211آرایشگری زنانهکوچصفهان – شهید بهشتی – خیابان شهید بهشتی – بن بست 17 شهریور – پلاک 152 – طبقه همکف
گیلانرشتمیخککامیابمیخک0467101234930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار توحید – بن بست توحید 1 – طبقه چهارم
گیلانرشتزهراقندی ملاسرائیساناز0280736348930211آرایشگری زنانهرشت – آزاد – کوچه سمیه 5 – خیابان پرند – طبقه همکف
گیلانرشتکبرابافکرلچه گورابیعروس سرای شیک0278256805930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه شهید نادر ابروفراخ (پائیز) – کوچه ولی عصر – پلاک -33 – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهحسین زاده صنعت کار الماسه0467101683930211آرایشگری زنانهرشت – شهرداری(شریعتی،تختی) – کوچه شهید کامران ملک پور – کوچه ( موزیک ) – پلاک -247 – طبقه همکف
گیلانرشتزهرابلالی غرقهمه فام0467101691930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – بلوار (15متری شهرک فجر) – کوچه شهیدمحمدرجب حسن زاده – پلاک -17 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهصدیق ویشکائیطلوع0277069053930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک ابریشم – کوچه شهید محمدرضا راستگو – کوچه ولی عصر – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانرشتخدیجهغلامی مرجقلالها0467101746930211آرایشگری زنانهرشت – چهاربرادران(میکائیل) – خیابان اصغرنیا – خیابان شهیدغلامرضاقربانی – پلاک -394 – طبقه ششم – واحد 21
گیلانرشتسارافاتحیسان آرا046710176301332135645930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه اول – خیابان 104 – پلاک -5 – طبقه دوم
گیلانرشتساراباقری پوراصیلسحر آرانو046710177001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه میخک 11 – بن بست ( قربانعلی زاده ) – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانرشتنگیننوپورمصردشتیناز تی تی0467101774930211آرایشگری زنانهرشت – قلی پور – کوچه شهید عارف رضاپور – بلوار شهید قلی پور – طبقه سوم
گیلانرشتفاطمهحسن پورسیاه اسطلخیگندم046710180701333125891930211آرایشگری زنانهرشت – معلم(صفاری) – بلوار معلم – بن بست دوم(ارم) – ساختمان یامرتضی علی 126 – طبقه اول
گیلانرشتگیتاپورمندپوپر046710181201333470299930211آرایشگری زنانهرشت – فلکه گاز – بلوار شهید بهشتی – کوچه مقدس – ساختمان حسام – طبقه همکف
گیلانرشتخدیجهرجبی بالاگفشهآفینا0344853890930211آرایشگری زنانهبالامحله گفشه – روستای گفشه لشت نشاء – ندارد – خیابان (بالاگفشه) – خیابان شهدا – پلاک 160 – طبقه همکف
گیلانرشتسیده فاطمهموسوی رودبردهصدف0467101873930211آرایشگری زنانهسنگر – آزادگان – کوچه شهید چمران – خیابان آزادگان – طبقه اول
گیلانرشتشقایقخرم شالمائیحورا0467102432930211آرایشگری زنانهرشت – سلیماندراب – کوچه چهاردهم – کوچه شهید حسین عبادی – طبقه همکف
گیلانرشتمریماحمدی دوله ملالالماس زرین 046710273901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – کوچه امیرکبیر 9 – خیابان امیر کبیر – طبقه اول
گیلانرشتریحانهعاشوری مقدم کوزانیآیلار0277131956930211آرایشگری زنانهرشت – معلولین – کوچه آسایش 10 – خیابان دکتر حکیم زاده – طبقه همکف
گیلانرشتندایحیائی تکرمیندا یحیایی0467102882930211آرایشگری زنانهرشت – معلم(صفاری) – خیابان شهید کیومرث اعلایی – بلوار معلم – پلاک -12 – طبقه اول – واحد 1
گیلانرشتسکینهظلمتی طبالوندانیخاطره0281904006930211آرایشگری زنانهرشت – خواهر امام(مطهری،صیقلان) – کوچه حاج میرزا خلیل رفیع – بن بست اخوان – پلاک 336 – طبقه همکف
گیلانرشتسمیهحق طلب قلتوقیدریا046710292101333333333930211آرایشگری زنانهکوچصفهان – حسن آباد – کوچه عماد – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانرشتسیده سلطانپیش بانهما0284761671930211آرایشگری زنانهرشت – سبزه میدان(پیرسرا) – خیابان آیت اله انشایی – کوچه بهزادی – ساختمان آلومینیوم – طبقه اول – واحد 2 – 
گیلانرشتمریماحمدی پورشهرستانیالماس برتر046710294401333333333930211آرایشگری زنانهرشت – پل طالشان – کوچه چهارم – کوچه شهیدحسن زاده – طبقه همکف
گیلانرشتطیبهجورابچیتاج مهر0347082873930211آرایشگری زنانهرشت – آزادگان(خمیران زاهدان) – کوچه ((حمید هنرمند)) – کوچه کوزه گران – طبقه همکف
گیلانرشتسیده آمنهسعادتی پورمرزدشتیسیده آمنه سعادتی پور046710304501333850976930211آرایشگری زنانهرشت – چمران – کوچه شهید عارف رضاپور – کوچه دانش 3 – طبقه همکف
گیلانرشتمریمعروجی زاده پوردشتیشمائل0371865475930211آرایشگری زنانهرشت – شالکو – کوچه اول – کوچه 8 متری فجر – طبقه همکف
گیلانرشتزینبزمانی کاربندیگل یخ0279200620930211آرایشگری زنانهرشت – نخودچر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهید دکتر چمران – طبقه همکف
گیلانرشتمهینوزیری توتکابنیپرتو0269942474930211آرایشگری زنانهرشت – چله خانه(چهلتن) – خیابان دکترحشمت – کوچه ( شهرداری ) – طبقه همکف
گیلانرشتساغرقنبرپورمقدمساغر مقدم046710307601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار توحید – بن بست توحید 1 – ساختمان علی – طبقه دوم
گیلانرشتزهرهنصرت دوست مستمندنصرت دوست 0467103093930211آرایشگری زنانهرشت – سعدی – کوچه هشتم – کوچه جانباز[دهم] – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانرشتزهراخوشدل میشامندانیمتینا خوشدل046710310001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – معلولین – خیابان نو آوران – کوچه گل نرگس – طبقه همکف
گیلانرشتکبریشهبازی مرخالیسحر شهبازی046710311401333556372930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – بلوار شهید رجائی – بن بست شانزدهم – ساختمان مهربد – طبقه دوم – واحد 4
گیلانرشتمژگانصبح سحریایده0261722087930211آرایشگری زنانهرشت – هاشمی – خیابان بعثت[شهدای هاشمی] – کوچه (هشتم) – طبقه همکف
گیلانرشتسکینهسمندرالمانیپریسا0378490907930211آرایشگری زنانهخشکبیجار – بو علی(نواب صفوی) – کوچه زینبیه – خیابان نواب صفوی – طبقه همکف
گیلانرشتزهرامهلبصدف0382825998930211آرایشگری زنانهرشت – بل خرمشهر – کوچه هشتم – کوچه شهید باقری – طبقه همکف
گیلانرشتهلناپاتهلنا پات046710312801333528488930211آرایشگری زنانهرشت – علی آباد – کوچه شهیدسید سعید اجاق زاده – بلوار شهیدان شمسی پور – پلاک -14 – طبقه اول
گیلانرشتشهربانوشعله ورمبرهنزیبایی گوهر0467103131930211آرایشگری زنانهرشت – سبزه میدان(پیرسرا) – میدان (سبزه میدان) – بن بست (نصرت) – ساختمان ارم – طبقه سوم – واحد 9 – 
گیلانرشتسیده نرجس خاتونمیرخوشحالعروس رویاهای من046710313601333570551930211آرایشگری زنانهرشت – چمارسرا(یخسازی) – کوچه شهید حسین حسن خواه – بن بست 10 متری احمد فرح بخش – طبقه همکف
گیلانرشتحمیدهگل پورلاسکیپرستیژ0284530420930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – خیابان گلها – کوچه آزادگان – طبقه همکف
گیلانرشتآمنهحاجتیاطهر035518805101333835663930211آرایشگری زنانهرشت – بل خرمشهر – کوچه شهید رجبعلی محمدی – کوچه طالقانی – طبقه همکف
گیلانرشتسیماحاتمیسیما حاتمی046710323201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – پل طالشان(شهرک گلشهر) – کوچه پیام 1 – بن بست پیام 1 – ساختمان پردیسان – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهمحمدزادهژاله 046710422001333232585930211آرایشگری زنانهرشت – لاکانی(پیرسرا) – کوچه منوچهری – خیابان شهید امین اصغری – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانرشتمیناعاطفی نشرودکلیرامک046710547001333751516930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان 137 – بلوار سمیه – ساختمان 137 – طبقه همکف – 
گیلانرشتزهراصادق پورموسسه چهره پردازان جوان0467108063930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار توحید – بن بست توحید 1 – ساختمان علی – طبقه سوم
گیلانرشتسکینهتقی زاده علیسرائیآسنا0407952026930211آرایشگری زنانهرشت – معلولین – خیابان ایران – بن بست وارش 11 – آسنا – طبقه اول
گیلانرشتمعصومهعزتیسحر عزتی046710998201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – هاشمی – کوچه شهید بهمن عزیزپور فرعی دوم – کوچه (هشتم) – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانرشترقیهمعصومی خشت مسجدیهدیه0269951797930211آرایشگری زنانهرشت – دیانتی – کوچه خوش بیان – کوچه (بیست و دوم) – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهبهنام فرهلناز046711036301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – صف سر – خیابان شهید مهدی هنرپرور – خیابان گلستان – طبقه همکف
گیلانرشتسیده حدیثرضوی المانیخانه عروس046711050001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان 122 – بلوار سمیه – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهنیک خواه سهیلی دوستشیلر0467110583930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه ولی عصر – خیابان 125 – طبقه همکف
گیلانرشتزینباحمدی سلیماندارابینگین0269273788930211آرایشگری زنانهرشت – جماران(باغ فرجاد) – کوچه بیست وهشتم – کوچه آزاده – طبقه همکف
گیلانرشتسوسنحاجی سبحانیستارگان0274538797930211آرایشگری زنانهرشت – ورزشگاه – بلوار نامجو – بن بست لادن – طبقه همکف
گیلانرشتالنازرحمانی پورخاله سراالناز رحمانی046711644801333779471930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان گلسار – خیابان 168 – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانرشتشیداعسکرپورشیدا0374209881930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار توحید – توحید 3 – طبقه همکف
گیلانرشتکبریخوشدلدُر0269323979930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک ابریشم – خیابان شهید دوزنده – کوچه شهید محمدرضا راستگو – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانرشتمریمولی زاده کلورزیطراوت0276608252930211آرایشگری زنانهرشت – گیل(کسبخ) – کوچه شانزده – بن بست چهارم – طبقه همکف
گیلانرشتسحرمقدم چوکامیزیبای ماندگار 046711776201332841043930211آرایشگری زنانهرشت – صداوسیما – خیابان جنت – خیابان جام جم – ساختمان مهرسام – طبقه اول
گیلانرشتفاطمهنیک نظرمرخالیزیبایی ماه عروس046711867201333558329930211آرایشگری زنانهرشت – حافظ آباد – کوچه زواری – بن بست چهارم – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانرشتشادیباقرزاده کمساریسالن زیبایی پریچه046712702001333441085930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – بلوار شهدای مدافع حرم – کوچه رهبر – پلاک -1 – طبقه همکف
گیلانرشتصدیقهوارسته ویشکائیترنگ0284757383930211آرایشگری زنانهرشت – کوی حسینی – خیابان کوی حسینی – بن بست چهاردهم (14) – طبقه همکف
گیلانرشتسیده فهیمهفصیح الزمان لنگرودیگلسا0274508563930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه شهید صفرعلی اصغری یوسفی – کوچه پامچال – ساختمان نیکان – طبقه همکف
گیلانرشتمریمدوستدارنظام کیژدهبهناز0274515440930211آرایشگری زنانهرشت – پشت ترمینال(امام رضا،آزاد – خیابان دوم – کوچه مرداد – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانرشتخیرالنساءیوسفیصبا0269276161930211آرایشگری زنانهرشت – استقامت – کوچه رز – خیابان شهید مراد بلال زاده – طبقه همکف
گیلانرشتسکینهآذریونبیکران 0467127336930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار گیلان – خیابان 157 – طبقه سوم
گیلانرشتسمانهآمنهعروس سرای شانل0467127344930211آرایشگری زنانهلشت نشاء – مروان کلایه – کوچه جعفری – خیابان میرزا کوچک – پلاک -202 – طبقه همکف
گیلانرشتشیواسروری اسکلکیشیوا سروری046712736201333470741930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک قدس – کوچه هفتم – کوچه شهید خیراله کرمی – طبقه همکف
گیلانرشتانسیهجمال زاده نفوتی………….046715796001300000000930211آرایشگری زنانهرشت – هاشمی – کوچه رسالت – بن بست (سوسن جعفری) – طبقه اول
گیلانرشتفهیمهسیفی ایمن آبادیناز آفرین0467165105930211آرایشگری زنانهرشت – قاسمیه(سلیمانداراب) – بلوار شهید بهشتی – خیابان قاسمیه 2 – پلاک 360 – طبقه همکف
گیلانرشتزهرارنجکش کرباسدهیتژه0269954494930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار ولی عصر(دیانتی) – کوچه ولیعصر پنجم – بن بست (محمدی ) – طبقه همکف
گیلانرشترقیهمدللبوژان0269740450930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه کادوس – کوچه فرعی اول – طبقه همکف
گیلانرشتمژگاننظریچهره سازان تهران046716515001333782423930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان گلسار – خیابان 172 – طبقه اول – واحد 2
گیلانرشتریحانهیارمحمدیار0467165160930211آرایشگری زنانهرشت – بلواردیلمان(شهید انصاری) – کوچه ولی عصر – بن بست (اول) – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانرشتنسیمسرخی رزراز گل سرخ0467165167930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار(بل دیلمان) – کوچه ((پارکینگ)) – بلوار دیلمان – طبقه اول – واحد 1
گیلانرشتسیده مریمزهراپناهیستاره شرقی 046716517001333508051930211آرایشگری زنانهرشت – معلولین – خیابان مالک اشتر – کوچه وحدت – طبقه همکف
گیلانرشتراضیهیحیائی لیفکوئیکمند0407690021930211آرایشگری زنانهرشت – شهیدمحمدرضا نظری – کوچه ( سوم ) – خیابان شهید  محمدرضا نظری – پلاک -83 – طبقه همکف
گیلانرشتفروزانجمیلیمرجان0269596629930211آرایشگری زنانهرشت – معلولین – کوچه گلستان 4 – کوچه جانباز – پلاک 69 – طبقه همکف
گیلانرشتمهوشروستائی رودبارکیساناز محمدی0467165461930211آرایشگری زنانهرشت – استقامت دوم(مفتح،معلولین) – خیابان شهرک شهیدمفتح – بن بست پنجم – طبقه همکف
گیلانرشتمرواریدبنده مسئولشرمین0409082439930211آرایشگری زنانهرشت – قلی پور – خیابان گلزاران – بن بست ( شقایق ) – ساختمان سارینا – طبقه همکف
گیلانرشتفهیمهرحمان طلب واقعیتاج گل0467167531930211آرایشگری زنانهرشت – لاکانی – کوچه شهید علیرضا اذانی[نهم] – خیابان شهید احمد عطا آفرین – طبقه همکف
گیلانرشتشهینکلهری ندائیعفیفه046716771001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه نعمتی – کوچه هفتم – طبقه همکف
گیلانرشتنسیمهپرکاننسیم046716843701333333333930211آرایشگری زنانهرشت – جماران – خیابان شهید اسماعیل قربانزاده(جماران) – خیابان سیداحمدخمینی – طبقه همکف
گیلانرشتشقایقامین کوشالیشادی امین046716897901333525925930211آرایشگری زنانهرشت – نقره دشت – خیابان شهیدابوالحسن رمضان زاده – خیابان شهید حبیب زاده(نقره دشت) – ساختمان قویدل – طبقه اول – 
گیلانرشتمتینشهرکی فخبیمتین شهرکی046716901601333782763930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار توحید – بن بست توحید 1 – طبقه سوم
گیلانرشتشهربانوابراهیمی حریریاسطوره نوین046716905201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – پاسکیاب – کوچه شهید سردار خجسته – بن بست ششم – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانرشتغزالهجوادی امشیملکا046716907001333230240930211آرایشگری زنانهرشت – سعدی(باقرآباد) – کوچه سلیمانی – خیابان باقرآباد – طبقه همکف
گیلانرشتحاجیه سلطانرنجکش کرباسدهیمهکامه0381053958930211آرایشگری زنانهرشت – بل خرمشهر – کوچه چهارم – کوچه فرعی سوم – طبقه همکف
گیلانرشتآمنهپرنسالن پرن046716978301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – پیام نور – خیابان (پیام نور) – کوچه امید – طبقه همکف
گیلانرشتمریمزینالی کرنقسوسا0467169890930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک مصطفی خمینی – خیابان شهید سیدجواد میری – کوچه (سهند) – طبقه اول
گیلانرشتراضیهگرفمیآون046717187301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – شهید انصاری – کوچه شبنم – کوچه اصغرنیا – پلاک -9 – طبقه اول – واحد 1
گیلانرشتمریمفیروزی046717315601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – یخ سازی – کوچه دوم – کوچه هفتم محمدرضا حیدرزاده – طبقه همکف
گیلانرشتزینبموسی نژادشالکوهیآنالی046717392901333246354930211آرایشگری زنانهرشت – سعدی – کوچه شهدا(فلاحتی) – کوچه هیجدهم – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرشتخدیجهمحجوب توانای شالکوهیطلایه0375873816930211آرایشگری زنانهرشت – پیرکلاچای دوم – کوچه (شهیدباقرزاده2) – کوچه شهیدمحمدعلی باقرزاده – طبقه همکف
گیلانرشتزینبرنجبرمبارکسیه مو046717636101333529765930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – کوچه امیرکبیر 2 – خیابان امیر کبیر – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهحمیدیمهرآرا046717638601333424303930211آرایشگری زنانهرشت – قاسمیه – کوچه بیست و چهارم[چهارم] – خیابان قاسمیه 2 – پلاک -361 – طبقه همکف
گیلانرشتدرساسرابی آسیابردرسا سرابی046718130701333333333930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار گیلان – خیابان 157 – طبقه اول
گیلانرشتمنورجریانی حرفهدنیای هنر جریانی0420944228930211آرایشگری زنانهرشت – سبزه میدان(شهرداری،استادس – خیابان استاد سرا – بن بست مهتاب – پلاک -101 – طبقه اول – واحد 2
گیلانرشتسمیهنوروزیگیل لاکو0467192369930211آرایشگری زنانهرشت – پیرسرا – کوچه فرعی سوم – کوچه شهید نقیبی راد – ساختمان هدی – پلاک 51 – طبقه همکف – 
گیلانرشتنسیمشهریپرنیان0266325549930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان – کوچه وحدت سوم – کوچه شقایق – ساختمان بهار – طبقه همکف
گیلانرشتلیلاپورجفابیشهگل رو0408494916930211آرایشگری زنانهرشت – قلی پور – کوچه سوم – بن بست ((مسعودابراهیمی)) – ساختمان طاها – طبقه همکف
گیلانرشتزینببه افتادهسایه ها046719245901333431328930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – کوچه شهید ناصر قربانی – کوچه شهید مسعودی – پلاک 3 – طبقه اول
گیلانرشتسیده سکینهعیسی پورفرگوشیویدا رز046719269801334552122930211آرایشگری زنانهکوچصفهان – عسکری – کوچه بازارچه امام حسین – خیابان شهید عسکری – طبقه همکف
گیلانرشتفرزانهغلامعلی نژادموتاب نوین046719304301333527351930211آرایشگری زنانهرشت – استقامت – خیابان استقامت – بن بست شهید سیامک شه پرست – ساختمان پرهام 2 – طبقه همکف
گیلانرشتفائزهحقیآفرنگ0417768175930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – کوچه شصت و پنجم – کوچه شصت و چهارم – ساختمان پاتریس – طبقه همکف
گیلانرشتقمرتاجورهنرمند0269331971930211آرایشگری زنانهرشت – چهاربرادران(میکائیل) – خیابان شهید نادر صفایی – بن بست هشتم – ساختمان اردلان – طبقه همکف
گیلانرشتفریدهنظریگل آرا0280174004930211آرایشگری زنانهرشت – قلی پور – خیابان گلزاران – بن بست شکوفه – طبقه همکف
گیلانرشتشاهدختخداویردی نژادملائیسلوا0467195658930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار شهید انصاری – کوچه (عابد) – کوچه بلوک اول – طبقه همکف
گیلانرشتمنیژهسالاری جوبنیسرگیس0276607137930211آرایشگری زنانهرشت – گیل(کسبخ) – کوچه جعفری مذهب – کوچه شانزده – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهصالحیآرایشگاه نایس0412687587930211آرایشگری زنانهرشت – سام – کوچه (( اسماعیل فرزانه )) – کوچه دانشور – ساختمان 34 – پلاک 34 – طبقه دوم – واحد 5 – 
گیلانرشتفرشتهمحسنی توچائیسالن زیبایی نگین046720257501334402664930211آرایشگری زنانهلشت نشاء – گنجا محله – کوچه شهیدحسین حسینی – خیابان شهید میرهاشمی – پلاک 247 – طبقه همکف
گیلانرشتزهرانیک فطرت شالدهیگل عروس0417768832930211آرایشگری زنانهرشت – پل طالشان – کوچه آزادگان 6 – کوچه آزادگان – طبقه همکف
گیلانرشتسیارهمیرزائی نسازپروین046720880801333585280930211آرایشگری زنانهرشت – قلی پور – کوچه ((شاهین مدنی)) – کوچه فرعی نهم – طبقه همکف
گیلانرشتمریمهادی نیاگردپشتهآذین0403037852930211آرایشگری زنانهامامزاده هاشم – روستای سراوان – ندارد – کوچه ( لقمانی ) – کوچه ( هاشمی ) – پلاک 59.1 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهرکن غلامگلواره0411243511930211آرایشگری زنانهرشت – ماهی روخان – کوچه فرعی اول 1 – کوچه پارس 3 – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانرشتناهیدخطیرمبرهنونوس0269328258930211آرایشگری زنانهرشت – احمد گوراب – کوچه شهید دکتر چمران – کوچه ( اول ) – طبقه همکف
گیلانرشتسمیهعلی نیاسمیه علی نیا046720911501333333333930211آرایشگری زنانهرشت – حاجی آباد(مطهری) – کوچه گنجه ای – خیابان انقلاب – مجتمع پزشکان فارابی – طبقه چهارم – واحد 10
گیلانرشتزهراخرسندی کرباسدهیآراریش و زیبایی عروسک0386579958930211آرایشگری زنانهرشت – استخر(کرد محله) – کوچه شهید حق شناس – کوچه شهید محسن حقیقت جو – ساختمان دیدار – طبقه همکف
گیلانرشتمریموفادارنیکخوگیلانیمریم وفادار046721048701333587761930211آرایشگری زنانهرشت – علی آباد – بلوار شهیدان شمسی پور – بن بست ((پرویز لطفی نیا)) – ساختمان 1011 – طبقه سوم – واحد شمالی
گیلانرشتزهرایکتای چهاردهشمیم یکتا046721332801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار توحید – بلوار گلسار – ساختمان کاسپین – طبقه ششم – واحد 16
گیلانرشتالهامنبیموژان0467213363930211آرایشگری زنانهرشت – تختی – کوچه دوم [جوان 1] – کوچه جوان 3 – ساختمان هما – طبقه همکف – 
گیلانرشتمرضیهدادرس کوچکدهرها دادرس0467214650930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان 104 – کوچه نیلوفر – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانرشتهیلابوبردحره0273550209930211آرایشگری زنانهرشت – بل خرمشهر – کوچه شهید باقری – خیابان محراب – طبقه همکف
گیلانرشتسعیدهامیدی فتحکوهیسالن من و ماه0410865347930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان – خیابان میر ابوالقاسمی – بن بست بوستان 9 – ساختمان نیم رخ – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهبهروزی ماشلیچهره های برتر0407949834930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه سهیل – کوچه عباسی – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانرشترقیهابوالقاسمیشقایق ابوالقاسمی046722472701333333333930211آرایشگری زنانهرشت – استخر(کرد محله) – کوچه شهید مهدی ایمانی – بن بست شهید حجت اله لیلاج – ساختمان امام علی – طبقه همکف
گیلانرشتزینبصدرینگار صدری 0467224733930211آرایشگری زنانهرشت – بلواردیلمان(شهرک بهشتی) – خیابان فرهنگ توحیدی – بلوار دیلمان – طبقه سوم
گیلانرشتشیواباقرخواه چماچائیبهارک0345976617930211آرایشگری زنانهرشت – باهنر – کوچه سوم – خیابان میثم 2 – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانرشتسیمینمحمدی هزاررودنوول0269278724930211آرایشگری زنانهرشت – هلال احمر – خیابان هلال احمر – کوچه فرعی اول – پلاک 37 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهبلوری نوربخششمیم0467224771930211آرایشگری زنانهرشت – لاکانی – کوچه اسلامی – بلوار 22 بهمن – مجتمع مهر – طبقه دوم
گیلانرشتنغمهمهربان لختکینغمه046722478401333260359930211آرایشگری زنانهرشت – لاکانی – بلوار حافظ – کوچه قلمستان – ساختمان ارکیده – طبقه همکف – 
گیلانرشتسیده مینامحب احمدیآکاژو046722479101333333333930211آرایشگری زنانهرشت – کوی حسینی – کوچه شهید عباس (کمال) خسراقی (7) – کوچه شهید احمدوارسته – طبقه همکف
گیلانرشتحواشفیع زاده دافچاهیآل گونه0266345561930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار معلم – کوچه نسیم [ نسیم 1] – کوچه وحدت[هفتم] – پلاک 24 – طبقه همکف – واحد 5
گیلانرشتمریمکاظمی کوزانیآیتک0422265436930211آرایشگری زنانهرشت – سام(نقره دشت) – خیابان شهید حبیب زاده(نقره دشت) – بن بست رستگار – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهمهدی زاده حسن آبادیپیوند0277134113930211آرایشگری زنانهرشت – دیانتی – کوچه (شهید ناصر دیانتی) – کوچه صدف – پلاک -13 – طبقه همکف
گیلانرشتالههحیدری شادهیراحل046726255901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک صبا(کوی شهریار) – خیابان شهرک صبا – بن بست شانزدهم – طبقه همکف
گیلانرشتمحدثهارسلانی لالمیتارا046726259001314240576930211آرایشگری زنانهرشت – پل طالشان – کوچه شهید فتحی – بن بست (اول) – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهابراهیم زاده لاکانیلیان نو046726268701333333333930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک فجر – کوچه دوستی – کوچه زنوریان – ساختمان معین – طبقه همکف
گیلانرشترخسارهره انجامرخساره0269938294930211آرایشگری زنانهرشت – کرد محله – کوچه اول – کوچه شهید برادران مولایی – طبقه همکف
گیلانرشتکلثومپورمقدم چوکامیآنتیک0285220619930211آرایشگری زنانهرشت – جانبازان – خیابان شهید دوزنده – کوچه ولی عصر – طبقه همکف
گیلانرشتطیبهنصرتی فرشمیبانوان0467263006930211آرایشگری زنانهرشت – کیژده – کوچه تختی – کوچه 25[21] – طبقه همکف
گیلانرشتمریمجوانمردخوشدلتلماه0467263008930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار(پستک) – کوچه شانزدهم – خیابان استاد معین – طبقه اول
گیلانرشتشیرینعلی نژادی المانیشیرین علی نژاد046726302001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک صبا – کوچه دوازدهم[شهیدنیک منش] – خیابان شهرک صبا – طبقه همکف
گیلانرشتمیتراابراهیمی صف سریترنج0467263024930211آرایشگری زنانهرشت – علی آباد – کوچه (فرعی دوم سعادت) – بن بست سعادت – پلاک 14 – طبقه اول
گیلانرشتمیناصیادرضاپورکلوریسپینود0467263027930211آرایشگری زنانهرشت – چمارسرا(رشتیان) – خیابان شهید عابدی – بن بست دوم(ارم) – پلاک 18 – طبقه اول
گیلانرشتمعصومهحقگوآزاده حقگو046726303901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – علی آباد – کوچه (10 متری) – کوچه پنجم – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرشتاعظمامیدبخشروژان نو046726304301332123914930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار(بلوار نماز،راهنمایی – بلوار نماز – کوچه استاد معین – پلاک 164 – طبقه همکف
گیلانرشتبهنازتیغ فشانآلما تی تی046726304501333847582930211آرایشگری زنانهرشت – فلسطین(استخر) – خیابان فلسطین – کوچه شهید محمدرضا غلامعلی پور – پلاک 49 – طبقه همکف
گیلانرشترقیهعظیمیمتینا0340448559930211آرایشگری زنانهرشت – ولکس – کوچه گل شمعدانی3 – خیابان 12 متری قربانی – طبقه همکف
گیلانرشترقیهابراهیم خواه چهاردهشمیم0467263065930211آرایشگری زنانهرشت – راز ی – خیابان شهید مسعود قلی زاده – کوچه (لاله) – ساختمان حباب – طبقه همکف
گیلانرشتطراوتپورصبوریطراوت صبوری046726313901333111785930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – خیابان 97 – کوچه ((پورحسنی)) – ساختمان 33 – طبقه همکف
گیلانرشتسهیلاکاردان آجی بیشهسایه0266295262930211آرایشگری زنانهرشت – آزاد(آج بیشه) – کوچه چهاردهم – خیابان پرند – طبقه همکف
گیلانرشتشعلهقربان پورلفمجانییاس سفید046726334301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – خیابان (شالیزار) – کوچه هفتم – طبقه همکف
گیلانرشتسمیراپوراسماعیل دلزنده کسمائیمادر046726507001333506231930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – خیابان 24 متری جمهوری اسلامی – بلوار دانشجو – ساختمان سحر – طبقه همکف
گیلانرشتسیده معصومهعباسیمد روز0379544149930211آرایشگری زنانهرشت – نقره دشت – بلوار شهیدان حبیب زاده – کوچه (آریا) – پلاک -12 – طبقه اول
گیلانرشتشبنمعلی نژادرز آبی046726735901333602454930211آرایشگری زنانهرشت – دباغیان – کوچه شهید رجائی 2 – خیابان شهید علی اکبر محمدنژاد – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهصفری چولابیآریانا0421326420930211آرایشگری زنانهرشت – اسماعیل آباد – کوچه محراب 4 – خیابان محراب – ساختمان مادر – طبقه همکف
گیلانرشتطاهرهرضازاده شیخانیسایه نو046728875601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – دلاور – کوچه دلاور – کوچه شهید حمید بیانی – طبقه همکف
گیلانرشتمریمدل افکارمریم دل افکار046729053901333334662930211آرایشگری زنانهرشت – چله خانه(چهلتن) – کوچه (چله خانه) – بن بست زرگر – طبقه همکف
گیلانرشتمرضیهکریمی تازه آبادی گلوندانیبانوی بهشت0467291851930211آرایشگری زنانهرشت – بیستون – بلوار معلم – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک -647 – طبقه اول – واحد 1
گیلانرشتزهراترسولنسیم ترسول046729191101333537449930211آرایشگری زنانهرشت – نقره دشت – کوچه شیخ محمود منصوری – بلوار شهیدان حبیب زاده – ساختمان مصطفی – طبقه اول – واحد 2 – 
گیلانرشتطلعتپوررمضانطلا0467291996930211آرایشگری زنانهرشت – بیستون – بلوار معلم – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 513 – طبقه اول
گیلانرشتراضیهعراقی دلچهناردیس046729209601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – چمران – کوچه لاله 2 – کوچه (پنجم ) – طبقه همکف
گیلانرشتمریمکاظمیمهرنوش کاظمی 0467292325930211آرایشگری زنانهرشت – کوی طالقانی – بلوار شهید قلی پور – کوچه طالقانی – ساختمان کوروش – طبقه دوم – واحد 3
گیلانرشتزهراآتش پرواپروا0467292362930211آرایشگری زنانهرشت – تختی – خیابان تختی – خیابان جوان – طبقه چهارم
گیلانرشتشیواچوپانیبیاض رویا046729576401333614064930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه شهیدقربان میرزائیان(میهن) – بلوار آزادی(منظریه) – ساختمان عطا – طبقه چهارم
گیلانرشتپریاحمیدی پورقزوینیپریا حمیدی پور046729578501333121265930211آرایشگری زنانهرشت – چهارراه گلسار – کوچه ( سوم ) – خیابان شهید غلامرضا بخت پسند – پلاک 20 – طبقه پنجم
گیلانرشتسیده فاطمهشهابی ضیابریجانان شهابی046729770401333851587930211آرایشگری زنانهرشت – فلسطین – کوچه شهید محسن حقیقت جو – کوچه گل سرخ – ساختمان رضا – طبقه همکف
گیلانرشتزینبثقفیسارا ثقفی046730904901333252057930211آرایشگری زنانهرشت – ضیابری – کوچه مجاهد – بلوار آیت اله ضیابری – طبقه اول
گیلانرشتمعصومهلطیفی پیربستیقصر قو046731533301333544342930211آرایشگری زنانهرشت – صفاری – کوچه صفاری دوم – خیابان شهید بیژن آرمیده – ساختمان مشکات – طبقه اول
گیلانرشتمیناتاخیرهسیتا0363125205930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه شهیدامیرصالح رجایی[پامچال] – خیابان ولی عصر(عج) – طبقه همکف
گیلانرشتسمانهکاظمی کرباسدهیماهک046732093501334564061930211آرایشگری زنانهلولمان – لولمان – کوچه دکترمعین 3 – خیابان شهدا – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانرشتفتانهغلامیآب و آیینه0266343655930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – کوچه سوم – کوچه شهید خیراله کرمی – طبقه همکف
گیلانرشتسمیهمنصوریروژان منصوری046732098101333333333930211آرایشگری زنانهرشت – بل دیلمان – خیابان نسیم – بلوار دیلمان – طبقه دوم – واحد 4
گیلانرشتفاطمهندیمیآوینا046732157101333424149930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – کوچه بنفشه – کوچه اول (سپیدرود) – طبقه همکف
گیلانرشتآزیتاقدیمی شالدهیآزیتا قدیمی046732618001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – چهارراه گلسار – کوچه ( سوم ) – خیابان شهید غلامرضا بخت پسند – ساختمان پیوند – طبقه سوم – 
گیلانرشتزینبشکوهنژلا گل046733388201332528326930211آرایشگری زنانهرشت – علی آباد – کوچه شهیدسید سعید اجاق زاده – بلوار شهیدان شمسی پور – پلاک -14 – طبقه سوم
گیلانرشتخدیجهادهمی ویشکائیذلفا046733734101333333333930211آرایشگری زنانهبرکاده پائین – روستای بلسبنه – ندارد – خیابان انقلاب – خیابان شهدا – پلاک 653 – طبقه همکف
گیلانرشتاخترفتحینگین تاج0266298940930211آرایشگری زنانهرشت – شالکو – کوچه حسینی – خیابان دفاع – طبقه همکف
گیلانرشتملیحهنورزاده گورابجیریسوگند0417771024930211آرایشگری زنانهگورابجیرصحرا – روستای چاپارخانه – ندارد – کوچه گلایل21 – خیابان شهیدرجبی نیا – پلاک 217 – طبقه همکف
گیلانرشتپروانهضروریانپروانه0288096165930211آرایشگری زنانهرشت – صیقلان – بلوار شهید مطهری – کوچه مالک – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانرشتهاجررحیمیفرح0467344235930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه نرگس – بلوار سمیه – ساختمان شقایق – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهصفریمونا صفری046734424601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – کوی طالقانی – کوچه طالقانی – بلوار معلم – ساختمان کاسپین – طبقه سوم – واحد 6
گیلانرشتکبریرجب زاده گله پردسریمحدثه رجب زاده046734427501333333333930211آرایشگری زنانهرشت – پل عراق – کوچه شهدا [شهید حسین نجفی] – خیابان دانشسرا – ساختمان ماهک 10 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهحسینی شنبه بازاریدل آرا 046734481201333243280930211آرایشگری زنانهرشت – حسین آباد – کوچه 22 – خیابان شهید پرویز منفرد دوست – ساختمان پرستو – طبقه همکف
گیلانرشتزهراوطن پرست مبارکیعروس باشکوه شهیرا0467344847930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان – خیابان وحدت – بن بست وحدت اول – پلاک -28 – طبقه اول
گیلانرشتسیده مرسدهکیابی نارینه0467344945930211آرایشگری زنانهرشت – معلم(صفاری) – کوچه صفاری دوم – بن بست پامچال 15 – ساختمان ساشا – طبقه همکف
گیلانرشتشهینمحمدی قنات غستانیعروس ملکه0467345033930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه شهید علی غبرانژاد – بلوار آزادی(منظریه) – ساختمان عمارت حاجتی – طبقه چهارم – واحد 7 – 
گیلانرشتافسانهصدیق نوشریعروس آدینه0467345151930211آرایشگری زنانهرشت – فلسطین – کوچه شهید محسن حقیقت جو – کوچه شهیدمحمدصادق اکبرزاده[هفتم ] – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرشتمهدیهموقری شیرایه046736148701333333333930211آرایشگری زنانهبالامحله گفشه – روستای گفشه لشت نشاء – ندارد – خیابان شهدا – خیابان ولیعصر – پلاک 383.3 – طبقه همکف
گیلانرشترقیهساعیپایون0467371435930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه (غبرانژاد 1) – کوچه شهید ابوالحسن خوشرفتار – ساختمان شایان – طبقه اول
گیلانرشتگیتینادم پورراسته کناریگیتی نادم پور046737153101333737498930211آرایشگری زنانهرشت – بل دیلمان – خیابان نسیم – بلوار دیلمان – طبقه پنجم – واحد 9
گیلانرشتفاطمهفلاح جوریابیپایش0406036533930211آرایشگری زنانهرشت – توشیبا(کوی بیانی) – کوچه بهار 2 – کوچه شهید محسن لک – ساختمان طاهر – طبقه همکف
گیلانرشتنغمهرفیع زاده پسیخانینغمه رفیع046737154501332131029930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه نرگس – کوچه اول – ساختمان پروانه – طبقه چهارم
گیلانرشتمریمیعقوبی درودخانیقصر الین046737155601333333333930211آرایشگری زنانهرشت – صف سر – خیابان گلستان – بن بست (چهارم ) – طبقه اول
گیلانرشتشهلاعباس زاده چکوسریندا رضایی046737158001333543107930211آرایشگری زنانهرشت – صفاری – خیابان صفاری – خیابان شهید بیژن آرمیده – ساختمان بین الملل – طبقه سوم – واحد 10 – 
گیلانرشتشهربانویکتائی سکاچائینساء046737159201333328904930211آرایشگری زنانهرشت – پل عراق – کوچه شهدا [شهید حسین نجفی] – خیابان دانشسرا – پلاک -66 – طبقه اول
گیلانرشتشهرزادفرضی حسن کیادهآناهیتا0266352222930211آرایشگری زنانهرشت – کسبخ – کوچه وحدت 1 – کوچه وحدت – طبقه همکف
گیلانرشتکبریمحمدپورپس بجارگفشهفرزانه0407019654930211آرایشگری زنانهرشت – لاکان – کوچه رجایی 1 – جاده ( لاکان ) – پلاک -442 – طبقه همکف
گیلانرشتمهساغلامی مقدممهسا مقدم046737588401333507629930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک شهید بهشتی – کوچه گلستان سیزدهم – خیابان عبداله شیرخانی – ساختمان مهرشاد – طبقه همکف
گیلانرشتآسیهمعتمدپورکارطلایه0269944713930211آرایشگری زنانهرشت – کوی فلاحتی – کوچه بهار – کوچه شهدا(فلاحتی) – طبقه همکف
گیلانرشتزهراجعفرزاده ايمن آباديآموزشگاه الناز0467379399930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – کوچه چهل ودوم – بلوار شهید رجائی – طبقه دوم
گیلانرشتفائزهلطیفی پیربستیپری رو046737947001334562463930211آرایشگری زنانهرشت – کوی فلاحتی – کوچه اول شهید فرزانه – کوچه سوم – طبقه همکف
گیلانرشتالههابراهیمی شیرتریالهه ابراهیمی046737955301333539371930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – بلوار شهدای مدافع حرم – کوچه واله – پلاک 9 – طبقه اول
گیلانرشتزهراآقائی شهیدانیماهک046738605801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – جماران – خیابان شهید اسماعیل قربانزاده(جماران) – خیابان سیداحمدخمینی – طبقه همکف
گیلانرشتناهیدابراهیم زاده شیخانیبانو شیخانی046738665001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – معلولین – خیابان مالک اشتر – کوچه پیمان – طبقه اول
گیلانرشتمعصومهپیرفلک سرشکهایران چهره0426113070930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – بلوار برادران شهید حمیدیان – خیابان نسترن – طبقه همکف
گیلانرشتسیده مهریشریفی توچائیآرایشگاه زنانه نایس0378362241930211آرایشگری زنانهلشت نشاء – توچاه – کوچه شهید اکبرنیا – خیابان شهید میرهاشمی – طبقه همکف
گیلانرشتالههعباسیالهه عباسی046738941701333513595930211آرایشگری زنانهرشت – فلکه گاز – کوچه ( منجی ) – کوچه ( برازنده ) – ساختمان آرین – طبقه همکف
گیلانرشتفروغرضای حقدوستماندانا حقدوست046738953801333470894930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان – کوچه شهید خیراله کرمی – بلوار شهدای مدافع حرم – ساختمان فیاض یک – طبقه دوم – واحد 3
گیلانرشتفرشتهوحدانی جیرهندهفرشته 046739321801333333333930211آرایشگری زنانهلشت نشاء – سادات محله(خشکرود،ولم) – کوچه شهیدان حسن و علی خلیلی – خیابان مطهری – طبقه همکف
گیلانرشتمژگانقربانیمژگان قربانی046739395201333663096930211آرایشگری زنانهرشت – باهنر – کوچه شقایق1 – کوچه دوازدهم – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهایمانی ذوالپیرانیفاطیما046739414301334523756930211آرایشگری زنانهطالم سه شنبه – روستای اسلام آباد – ندارد – کوچه عرفان – خیابان شهید ایرج بحرانی – پلاک 420 – طبقه همکف
گیلانرشتدنیاعلف چین سیاوان محلهنوس046739449501333586033930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – کوچه شصت – کوچه باران زنده یاد مجیدخوشه چین – طبقه همکف
گیلانرشتکبرامحمودی جوبنهچهره نو0467395391930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه شهید مهدی قاسمی – کوچه شهید کریم نوبخت – ساختمان امیران – طبقه همکف
گیلانرشتآرزوعسکرخواه حسن کیادهآرزوی نو 046739542401333225601930211آرایشگری زنانهرشت – معلم – کوچه بهار – خیابان شهیدمحمدتقی مهرشریف – ساختمان گل مریم – طبقه سوم – واحد 7
گیلانرشتفرزانهواحدیرزفام0467399337930211آرایشگری زنانهرشت – خرمشهر(کوی امام رضا،باران – کوچه بهار 17 – کوچه هلال 7 [شهید افتخاری] – طبقه همکف
گیلانرشتمنیرالساداتاکبرزاده ویشکائی نژادمنیره0277024642930211آرایشگری زنانهرشت – صفاری – کوچه مویدی – خیابان صفاری – پلاک 157 – طبقه اول
گیلانرشتژیلاقنبرپورسالک معلمیروشان0467401982930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – کوچه شهید علیزاده – کوچه شهید بشردوست – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانرشتمریمقدیریعقیق0467402680930211آرایشگری زنانهرشت – هاشمی – کوچه ملی شمالی – بلوار شهیدان شمسی پور – ساختمان آنتیک 1 – طبقه سوم – واحد 6
گیلانرشتحمیدهبوریائی دوستآزالیا0266282883930211آرایشگری زنانهرشت – میان تکیه(چهاربرادران) – کوچه ((علی معتمد)) – کوچه شهید ساسان جنتی(توتونچی) – طبقه همکف
گیلانرشتمژدهمجیدی مبارکیموژانه0422134289930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک شهید بهشتی – کوچه گلستان نهم شهید علی رحیمی – خیابان فرهنگ توحیدی – ساختمان نور – پلاک 53 – طبقه دوم – 
گیلانرشتشهینفتوحیمبینا فتوحی0467416672930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار(پستک) – کوچه پنجم – کوچه سوم – ساختمان کاج – طبقه همکف
گیلانرشتسارااحمدیبانوی پارسی046741724801333603850930211آرایشگری زنانهرشت – باهنر – کوچه دلدار – کوچه سوم – طبقه همکف
گیلانرشتافسانهعاشوری برمچیماهی ماه046741737701333333333930211آرایشگری زنانهخمام – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان دکتر چمساز – پلاک -24 – طبقه همکف
گیلانرشتفرزانهقیامی رشت آبادیکلاله آرا046741742501333722500930211آرایشگری زنانهرشت – بلواردیلمان(شهید انصاری) – کوچه ششم – کوچه هشتم – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانرشتزینبنوروزی کلوندانیمهسان نوروزی046741743501333333333930211آرایشگری زنانهرشت – سلیمانداراب(معلولین) – کوچه اسدی – کوچه شهید بهزاد (علی) خرم – طبقه همکف
گیلانرشتمریمریحانی متحدبانوی ایرانی046741757201333331686930211آرایشگری زنانهرشت – مطهری – کوچه مطهر – بلوار شهید مطهری – ساختمان آریا – طبقه سوم – واحد شمالی
گیلانرشتآرزوخالقی هزاررودابرو طلایی046741766301333333333930211آرایشگری زنانهرشت – هلال احمر(دیانتی،ولی عصر) – کوچه اول – بن بست چهارم – طبقه همکف
گیلانرشتاکرمایمن آبادیآیرال 0467418511930211آرایشگری زنانهرشت – پستک – کوچه شانزدهم – بن بست آیدین نداف – پلاک 29 – طبقه اول – واحد 1
گیلانرشتفاطمهباقرزاده بالاگفشههاله0404278789930211آرایشگری زنانهبالامحله گفشه – روستای گفشه لشت نشاء – ندارد – خیابان (بالاگفشه) – خیابان شهدا – پلاک 166 – طبقه همکف
گیلانرشتمحبوبهیکتاچپه زادیاسمین046742041301333668104930211آرایشگری زنانهرشت – جماران(باغ فرجاد) – کوچه آزاده – کوچه آزادگان – پلاک 54 – طبقه اول
گیلانرشتسیده طاهرهموسوی پورچنچهعروس یاسمن 046743008501333220382930211آرایشگری زنانهرشت – بیستون(پیرسرا) – خیابان آیت اله طالقانی – بن بست غلامی – طبقه همکف
گیلانرشتپریسادهقان کهنچهره نما0361944998930211آرایشگری زنانهرشت – بالا کویخ – خیابان عرفان – خیابان شهیدمحمدتقی ترسول کویخی – طبقه همکف
گیلانرشتعاطفهلطفی تورآقایعاطفه لطفی 046744204201332127328930211آرایشگری زنانهرشت – قلی پور – کوچه شهیدپوشیده نامجو1 – خیابان سرداران شهید پوشیده نامجو – ساختمان سبلان – طبقه همکف
گیلانرشتزهرامهربان بدابیالمیرا مهربان046744221801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – معلم(صفاری) – بلوار معلم – بن بست (اول) – ساختمان آتی و سام – طبقه دوم – واحد 2
گیلانرشتمریمحمیدیملکه زیبایی0467442279930211آرایشگری زنانهسنگر – امام خمینی(شریعتی،طلوع) – خیابان شریعتی – بن بست سعادتی – طبقه همکف
گیلانرشتلیلابابازاده جیلدانیلیانا046744253301333333333930211آرایشگری زنانهفخرآباد – روستای علی آباد زیبا کنار – خیابان (به طرف چالکش لات) – خیابان ( فخرآباد ) – پلاک 230 – طبقه همکف
گیلانرشتنسیمواقف کودهیعطر طلایی0418798962930211آرایشگری زنانهرشت – دروازه لاکان(دلاور) – کوچه ششم – بن بست (رامین ) – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانرشتزهراکوچک پوردهبنهشیما کوچک پور0467443317930211آرایشگری زنانهرشت – فلسطین(استخر) – کوچه صاحبدل – کوچه دوم (صفار) – ساختمان حمید اردلان – طبقه همکف
گیلانرشتنسرینرحیمی جوبنینسرین رحیمی046744350401333605660930211آرایشگری زنانهرشت – جماران – کوچه دوم – کوچه ندایی 3 – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمهبرزگرمبارکیترنج آرا0269324986930211آرایشگری زنانهرشت – آزاد – بلوار امام رضا – کوچه آزاد – طبقه همکف
گیلانرشتمهنازکاظمی پورماتکمهناز کاظمی046744409801333333333930211آرایشگری زنانهرشت – دیلمان – خیابان میر ابوالقاسمی – بن بست بوستان 21 – طبقه اول
گیلانرشتفاطمهصمیمی فردماه شی046744410601333444546930211آرایشگری زنانهرشت – پل طالشان(شهرک گلشهر) – کوچه مخابرات اول – خیابان ابن سینا – طبقه همکف
گیلانرشتساراامیریاطلس046744411201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – خیابان ولی عصر(عج) – کوچه شهید حسین مشتاقی – طبقه همکف
گیلانرشتافسانهعیسی زاده ماشینچیالی046744412101333333333930211آرایشگری زنانهکوچصفهان – حسن آباد – کوچه عماد – خیابان شهید بهشتی – پاساژ حبیب زاده – طبقه دوم – واحد 10
گیلانرشتالههصالح نژادتاج برتر046744413001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – قلی پور – بلوار شهید قلی پور – کوچه پنجم – طبقه همکف
گیلانرشترویاضیاءپوررزیتا0266348582930211آرایشگری زنانهخشکبیجار – مطهری – کوچه ( صفاری ) – کوچه موعود – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانرشتنرجس خاتونرهنمای فرنودنیلوفر0274537034930211آرایشگری زنانهرشت – گذر فرخ(مطهری) – خیابان شهیدغلامرضاقربانی – بن بست اختر – پلاک 315 – طبقه همکف
گیلانرشتمریمصادقی سفیدمزگیملینا صادقی046744606101300000000930211آرایشگری زنانهرشت – سیاه اسطلخ – کوچه شهید محمد علیمحمدی – خیابان شهید ناصر حجتی – طبقه همکف
گیلانرشتمهریتینابانوفر0467446089930211آرایشگری زنانهرشت – بلوار شهید انصاری – خیابان میرزا کوچک3 – بلوار شهید انصاری – پلاک 372 – طبقه سوم
گیلانرشتمریمشوبیرحقیقیروژا0467449179930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – بلوار سمیه – خیابان 131 – طبقه همکف
گیلانرشتآسیه صداقت حوریا0426561871930211آرایشگری زنانهپلکو – روستای حومه – ندارد – کوچه توحید – جاده اصلی پلکو – پلاک 3.002 – طبقه همکف
گیلانرشتخورشیدستوده جیردهیفلورا0269966523930211آرایشگری زنانهرشت – سلیماندراب – خیابان ( سلیمانداراب ) – کوچه آسایش 7 – طبقه همکف
گیلانرشتآتناسامی خشکبیجاریسامی رخ046746000001333538241930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – کوچه شهید میر صالح رجایی – کوچه نهم – پلاک 33 – طبقه اول
گیلانرشتسمیرابشارتی پسیخانیلیما0467460132930211آرایشگری زنانهرشت – هاشمی – کوچه گلریزان 7 – بلوار معلم – ساختمان لاله – طبقه اول – واحد 1
گیلانرشتزهرارشیدی مژدهیچهره نور0467460158930211آرایشگری زنانهرشت – بل امام رضا(بل مدرس) – کوچه شهید افضلی – کوچه نوبهار – طبقه همکف
گیلانرشتمتینروزمهرسالن زیبایی روزمهر046748768801333333333930211آرایشگری زنانهلشت نشاء – بالاجورشر(امام خمینی،بهشت – بلوار امام خمینی – بلوار شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانرشتمحبوبهزیباشهرستانیمحبوبه زیبا046748772001333668048930211آرایشگری زنانهرشت – منظریه – کوچه نعمتی – خیابان ولی عصر(عج) – طبقه همکف
گیلانرشتمیناقهرمانلومینا قهرمانی046748773401333333333930211آرایشگری زنانهرشت – سه راه پاستوریزه – کوچه (نوری) – خیابان (25 متری شمالی) – طبقه همکف
گیلانرشتحدیثخوشه چین گیلکبانوی خاص046748774001333221171930211آرایشگری زنانهرشت – سعدی – خیابان (شاهد) – خیابان سعدی – ساختمان مهدی – طبقه دوم – واحد شمالی
گیلانرشتمحبوبهعاطفیمحبوبه عاطفی046748774601333728927930211آرایشگری زنانهرشت – اسماعیل آباد – کوچه همت – بلوار دیلمان – ساختمان زیگورات – طبقه پنجم – واحد 11
گیلانرشتمعصومهلطیفی پیربستیجلوه0418795725930211آرایشگری زنانهرشت – استادسرا – خیابان شهید سهیل دبیری – کوچه نشاط – پلاک 52 – طبقه اول
گیلانرشتفاطمهامین آلمانیمرکز زیبایی بانو آلمانی0467487758930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه پنجم – کوچه ولی عصر – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانرشتزینبجوادی شلوه سلفینگار0467487927930211آرایشگری زنانهرشت – صف سر – کوچه شهید حسین حسن خواه – کوچه هشت متری موسی پور – طبقه همکف
گیلانرشتمرضیهایمان طلب کردمحلهمه نگار0467496669930211آرایشگری زنانهرشت – سه راه پاستوریزه – کوچه ( سوم پاساژ ایران ) – خیابان شهدا – پلاک 732 – طبقه اول
گیلانرشتفرزانهفروزانهنر0438061749930211آرایشگری زنانهرشت – آفخرا(چله خانه) – کوچه آفخرا – کوچه ( مدرسه صدیقه کبری ) – طبقه همکف
گیلانرشترقیهسیاه چهره خشنودهانیپری0427536352930211آرایشگری زنانهکیژده – روستای حومه – ندارد – خیابان شهیدمحمدرضا ابراهیمی – بن بست (( عباس اسماعیل زاده )) – پلاک 331.001 – طبقه همکف
گیلانرشترقيهزاهددوست پسيخانيدیبا0432288796930211آرایشگری زنانهرشت – چهارراه پورسینا(چله خانه) – بلوار حافظ – خیابان دکترحشمت – پلاک -33 – طبقه همکف
گیلانرشتخدیجهامدادی لشکریانیعسل0433711734930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – کوچه چهاردهم – کوچه گل نرگس – طبقه همکف
گیلانرشتزهرارضانژادكژدهيطلائیه0467496781930211آرایشگری زنانهرشت – شهرداری(شریعتی،تختی) – کوچه شهید کامران ملک پور – کوچه ( موزیک ) – پلاک -245 – طبقه همکف
گیلانرشتزینبحسن زاده پیربستیمرجان حسن زاده046749678801333516300930211آرایشگری زنانهرشت – صف سر – کوچه امیرکبیر 9 – بن بست (( رضا حامدی )) – طبقه همکف
گیلانرشتنسيم شهاب رويرز0432169138930211آرایشگری زنانهپلکو – روستای حومه – ندارد – کوچه شهید اسدی – جاده اصلی پلکو – پلاک 190 – طبقه همکف
گیلانرشتسیده نساءرهنمادافساریماه نور046749680301332125528930211آرایشگری زنانهرشت – کوی حسینی – کوچه پانزدهم(15) – خیابان کوی حسینی – پلاک 235 – طبقه همکف
گیلانرشتزهرادهقان بجارکناریستاره دهقان046749681101333549621930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – کوچه شانزدهم [ششم] – بلوار برادران شهید حمیدیان – مجتمع ترنج – طبقه سوم – واحد 5
گیلانرشتخدیجهکاظمیتیناز046749682101333333333930211آرایشگری زنانهرشت – ولکس – کوچه دهم – خیابان باقرالعلوم 2 – طبقه همکف
گیلانرشتساریناربیع بابائیسارینا بابایی046751128201333770386930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار(پستک) – خیابان استاد معین – بن بست چهاردهم – ساختمان پاسارگاد – طبقه همکف
گیلانرشتمدینهبهاری فرشمیماه پیشونی046751209201333333333930211آرایشگری زنانهرشت – شهرک فرهنگیان – بلوار ( ولیعصر ) – بن بست ( 28 ) – ساختمان شهریار – طبقه همکف
گیلانرشتمحبوبهصفری شیخ احمدلومحبوبه صفری046751210501333322628930211آرایشگری زنانهرشت – پارک شهر(صندوق عدالت،چهلت – کوچه احدی – بلوار حافظ – پلاک -265 – طبقه همکف
گیلانرشترقیهشیرشکارطالمیپرنیان0467512187930211آرایشگری زنانهسنگر – امام حسین(کمالی،شهریار) – بلوار امام حسین (ع) – بن بست (( علی نیازمند )) – طبقه همکف
گیلانرشتمریمفلاح صیقلانیزیبایی ماهک0432310154930211آرایشگری زنانهرشت – کوی بیانی – کوچه فرعی اول – کوچه نورانی جنوبی – پلاک 45 – طبقه همکف
گیلانرشتهاجرنقی زاده صیقلانیآناهیتا گل0467512441930211آرایشگری زنانهرشت – سلیمانداراب – کوچه شهید حسین عبادی – خیابان شهدا – ساختمان ابوالفضل – طبقه همکف
گیلانرشتفاطمه جلالی مقدمسرمه ناز0421006384930211آرایشگری زنانهرشت – آب و برق – کوچه چهارم [بیستم] – کوچه ( ششم ) – ساختمان بهاران – طبقه همکف
گیلانرشتسحرانههاشمیتاج ماه046751249901318855017930211آرایشگری زنانهرشت – فلسطین – کوچه شهید محسن حقیقت جو – کوچه گل سرخ – ساختمان باران – طبقه همکف
گیلانرشتشکوفهآقابزرگی طالمیشمیم گل0467527917930211آرایشگری زنانهرشت – کوی بیانی – کوچه نورانی جنوبی – کوچه چهاردهم – طبقه همکف
گیلانرشتمریمبقائی دائمیترمه نوین046752794601333502185930211آرایشگری زنانهرشت – رشتیان – کوچه شهیدعبدالرضاقیصری29 – بن بست پرستو – طبقه همکف
گیلانرشتالهامعنایت شعارنیم رخ0432312609930211آرایشگری زنانهرشت – کیژده – کوچه ششم – کوچه شهید سید علیزاده – ساختمان 769 – طبقه همکف
گیلانرشتمریممسیبی پورآجی بوزایهبلورک0413870654930211آرایشگری زنانهرشت – آفخرا(چله خانه) – خیابان 17 شهریور – بن بست میلانی – پلاک 99 – طبقه اول
گیلانرشتمعصومهقمین اصلیسامره اصلی046752827901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – هاشمی – کوچه گلریزان 7 – بلوار معلم – ساختمان لاله – طبقه سوم – واحد 4
گیلانرشتآمنهعلیخانیپردیس0467528936930211آرایشگری زنانهرشت – چهارراه گلسار – کوچه شهید غلامرضا بخت پسند – خیابان شهید غلامرضا بخت پسند – ساختمان قانون – طبقه دوم
گیلانرشتسیده سمیراهژبررودبردیسمیرا هژبر046752895101333333333930211آرایشگری زنانهرشت – جماران – کوچه دوم – کوچه ندایی 3 – طبقه همکف
گیلانرشتهاجرمحمدینازنین آرا046752916401333333333930211آرایشگری زنانهرشت – دیانتی – کوچه احمد سعیدزاده – کوچه ابراهیم فخرائی – ساختمان ثامن – طبقه همکف
گیلانرشتمعصومهصدوقماوی0426113619930211آرایشگری زنانهخشکبیجار – آغوزکل(جیکتاجیان) – کوچه شهید محمدعلی ابراهیمیان – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرشتمریمحسنی اصلعسل 046753561401333333333930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه مریم – خیابان 143 – ساختمان مجتمع باران – طبقه ششم – واحد 22
گیلانرشتسهیلاروحیسهیلا روحی046753854001333333333930211آرایشگری زنانهرشت – گلزاران(کوی حسینی) – خیابان ( کوی حسینی ) – خیابان درفک – طبقه همکف
گیلانرشتباهرهدهقان خمامیناتلی046753858401333333333930211آرایشگری زنانهرشت – معلم(حسین آباد) – کوچه 6 متری دوم – بلوار معلم – ساختمان مهندسین – طبقه اول – واحد 2 – 
گیلانرشتفاطمهرهبردليرنسرین رهبر0264862902930211آرایشگری زنانهرشت – سبزه میدان(پیرسرا) – میدان (سبزه میدان) – کوچه نور بخش – طبقه همکف
گیلانرشتیوکابهرودکلی نجاتییوکابه رودکلی046753891501333333333930211آرایشگری زنانهرشت – شالکو – کوچه آزاده – خیابان دفاع – طبقه اول
گیلانرشتثریابلادرپرشینگ0280739261930211آرایشگری زنانهرشت – کوی حسینی – کوچه فرعی دوم – کوچه بیست و سوم – طبقه همکف
گیلانرشتمريمرنجبرمرزدشتيبارانا0467542696930211آرایشگری زنانهرشت – کوی شهریار – خیابان شهید محمود حاجی زاده – خیابان کوی استاد شهریار – ساختمان پردیس – طبقه همکف
گیلانرشتنگینعمارلونگین عمارلو046754270901333333333930211آرایشگری زنانهرشت – حمیدیان – خیابان رزمندگان اسلام – کوچه شهید علیزاده – طبقه همکف
گیلانرشتسارافروغیسارا فروغی0467554009930211آرایشگری زنانهرشت – سبزه میدان(استادسرا،بیستو – کوچه مستوفی – خیابان آیت اله طالقانی – ساختمان بیستون – طبقه سوم – واحد 8 – 
گیلانرشتمعصومهنوروز زادهخاطره ماندگار0434335110930211آرایشگری زنانهرشت – استقامت – بلوار شهید بهشتی – کوچه منصف – طبقه همکف
گیلانرشتمینوحق نژادزن روز0264704974930211آرایشگری زنانهرشت – گلسار – کوچه ولی عصر – کوچه ده متری گلها – ساختمان مهسا – پلاک 133 – طبقه همکف – 
گیلانرشتنسیبهسلیمی جیرهندهینسیم سلیمی046755460101333333333930211آرایشگری زنانهرشت – مسکن مهر – خیابان (سرو 1) – خیابان (غدیر 4) – طبقه همکف
گیلانرشتمتينمولائي اشكيكيسبزینه0263172968930211آرایشگری زنانهرشت – بلوارانصاری – کوچه سوم – کوچه شهیدعباس حسینی – ساختمان سینا – طبقه همکف – 
گیلانرشتحوريهمروتي ملاسرائيفیروزه0265361001930211آرایشگری زنانهرشت – هاشمی – کوچه شهید بهمن عزیزپور فرعی دوم – خیابان 13 آبان – طبقه همکف
گیلانرشتمریمستواسپیده ستوا0467297697930216آرایشگری زنانه و ترمیم واصلاح ابرو(تاتو)با روش میکروپیگمانتاسیونرشت – گلسار – خیابان 139 – بلوار سمیه – ساختمان 141 – طبقه چهارم – واحد 7

تابستان 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *