لیست اصناف توزیعی آستانه

لیست اصناف توزیعی آستانه اشرفیه

لیست اصناف توزیعی آستانه اشرفیه، شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان آستانه اشرفیه در حوزه توزیعی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله لیست اصناف توزیعی آستانه اشرفیه را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف مانند «لیست اصناف توزیعی آستانه اشرفیه» نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار لیست اصناف توزیعی آستانه اشرفیه در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

<
استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینمحمدپور پنچاهخواربار فروشی محمدپور000497313301342121405522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – شهید بهشتی – جنب پاساژ رحیمی پور
گیلانآستانه اشرفیهیاسرعباسی امیرهندهخواربار فروشی چهارفصل025878953901424423010522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای امیرهنده جنب کارخانه برنجکوبی شاخه طلائی  0
گیلانآستانه اشرفیهتقیپوراسمعیل فوشازدهخواربار فروشی پوراسمعیلی025878986301420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای فوشازده روبه روی کارخانه برنجکوبی قاسمی معبود  0
گیلانآستانه اشرفیهمهدیقاسمی محسن آبادخواربار فروشی مهدی025880132300522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای محسن آباد دستک  0
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینکامل مرد ششکلخواربار فروشی میهن025877180101420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای سوخته کوه بازار  0
گیلانآستانه اشرفیهعلیگرامی چهاردهخواربار فروشی گرامی025876190301424383705522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای شیرکوه چهارده ن  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمودنوروزی حسن کیادهخواربارفروشی نوروزی025875693201424827092522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهدا جنب اداره مخابرات  0
گیلانآستانه اشرفیهحبیبعبدامانیخواربار فروشی وحید025877996501420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)استقلال ایثار  0
گیلانآستانه اشرفیهحاجی گلپاک نعمتخواربار فروشی پاکنعمت025877651201424224114522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سردار جنگل 0  0
گیلانآستانه اشرفیهسیدهادیباقری نژاد امیرهندهخواربار فروشی سیدهادی0258774057014254423323522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای امیرهنده ن  0
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهکشاورز اسکندریخواربار فروشی حسنی025876268501424230581522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای نیاکو انتهای شهید شاهوی نرسیده به 0
گیلانآستانه اشرفیهعلیفلاح پژند داخلیفروشگاه خوراکی علیرضا025876459101424222035522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان جمهوری مجتمع معلم  0
گیلانآستانه اشرفیهسیروسرحمتی فشتمیخواربار فروشی رحمتی025878305601325264404522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای تازه آباد روبه روی رستوران فرهو  0
گیلانآستانه اشرفیهاحمدباقری توچائیخواربار آرامان025878090801424827194522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر – میدان ثاراله  
گیلانآستانه اشرفیهام البنینهاشمی خشکواییاطلس026407365001424983879522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک 458 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدکشاورز گیلدهکشاورز026411843801424983539522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهرضامحیطیمحمد000483129701424231979522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار دکتر معین –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیعلیزاده درگاهیمهرعدالت027506936901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر صفرابسته بالامحله  –
گیلانآستانه اشرفیهگل آقامحمودی مقدمپدرسالار010190754101424933377522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای پرکاشت یاورزاده –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیعلیزاده درگاهمهرعدالت027914678901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای صفرابسته  –
گیلانآستانه اشرفیهگلنازمرادی دهکاءبهرام028167144401424862192522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای انبارسر  –
گیلانآستانه اشرفیهمسلمهادی پور حسنعلی دههادی پور028167414101420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای پایین رودپشت  –
گیلانآستانه اشرفیهتامین علیمیرزائی فخرآبادیمیرزائی028167547201420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای نبی دهکا  –
گیلانآستانه اشرفیهفریدونپورابراهیمی لفمجانیمیلاد028167637101420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)استقلال جنب مدرسه 17شهریور  –
گیلانآستانه اشرفیهرحمانعاشوری فشتمیعاشوری028167849301315263031522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای تازه آباد خوشکاروندان –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحبوبهحسن پور لشکامیمعلم028569630001420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فلسطین – معلم –
گیلانآستانه اشرفیهحسنمحسنی رودپشتیمحسنی028569885401422382579522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر پایین محله روستای پایین رودپشت  –
گیلانآستانه اشرفیهحمراءعلی نژاد رنجکشسینا028570275401424862105522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – بندرکیاشهر – روستای دهکاء
گیلانآستانه اشرفیهبهزادخانجانی فخرآبادساحل028570476801424772397522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای نقره ده  –
گیلانآستانه اشرفیهسیامکشفاعتی درگاهیشفاعی028708670401424862050522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای انبارسر شهیددریارو –
گیلانآستانه اشرفیهام لیلارحیمی پورعسگری028751488001424225470522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خوش سیرت –  –
گیلانآستانه اشرفیهفروزانباژرنگباران029555939401424233132522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهدا شهید زندی  –
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمحمدی حسن کیادهآبی029612385801424822930522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر شهدا  –
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلصالح کیاسرائیامیرعلی029612655501424322437522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای پشل-جنب مخابرات –  –
گیلانآستانه اشرفیهسیده لیلاکاظمی بشکاءبهارنو029779484201424237293522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید بهشتی پشت مسجدجامع  –
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهحقیقی ملاسرائیستاره030403439201424231309522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – بلوار دکتر معین- 16متری حسین آباد 
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیصدیقی کیسمیتک030403810501420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای کیسم –  –
گیلانآستانه اشرفیهموسیندیمی اشمان کماچالیسفیدرود030749134001420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر اشمان کماچال  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاامین رضائی آستانهباران030754153101424231692522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه هدایت – خیابان شهیدمدرس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدشبرنگ لیچاهیفرشاد030965277301420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای نقره ده  –
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاعاشوری دهنه سریخزر030966570101420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر دهنه سرسفیدرود  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیآذریان رشت آبادیآذریان031517263901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجن گوکه – – –
گیلانآستانه اشرفیهمحمداکبری دوست لسکوکلایهرضا031519891801420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای لسکوکلایه  –
گیلانآستانه اشرفیهحسینگلی پور صفرابستهاستقلال031526332101420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر نقره ده بالا  –
گیلانآستانه اشرفیهزهراباخدای دهبنهستاره دریا031550912601424983759522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر دستک شهید گمنام –
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیسالم ویشگائیمحمد031814061901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای انبارسر  –
گیلانآستانه اشرفیهداودکاظمی حسین آبادساحل031824375301424228544522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میدان جمهوری نبش جاده کیاشهر  –
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهعطاراشرفیاشرفی031824576701424224710522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نواب صفوی –  –
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلپورکشاورز قاسمیکشاورز031824756501424231404522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهید نواب صفوی –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیاخوشاخوش031825221201424953567522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای اشمان دهکاء  –
گیلانآستانه اشرفیهکاظمدلخوش صفرابستهتک031825433401420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای صفرابسته میان محله  –
گیلانآستانه اشرفیهفرهادنصرتی حسن کیادهافسریه031825645601424821382522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر شهدا-نرسیده به امامزاده  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمودرمضان نژاد دهکاءمیثم031825836201420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای دهکاء  –
گیلانآستانه اشرفیهاحمدملکی امیرآبادملکی032232563101420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر پایین رودپشت بالامحله  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدقربان زاد گوهریقربان زاد032339993001424224967522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهدا-بازار بصیر –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاپورحسن رودپشتیپارسا032342675501420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر پایین رودپشت  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمودپورحسن رودپشتیپورحسن032343776801420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر پایین رودپشت بالامحله  –
گیلانآستانه اشرفیهرحمتنقدیمعین032775716301424823855522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر شهید رجائی  –
گیلانآستانه اشرفیهفتانهرضازاده گویشاهیمیهن032836398901424239398522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهیدبهشتی پشت مسجدجامع  –
گیلانآستانه اشرفیهحسینکریمی نازکسراسینا033060407301420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای نازکسرا –  –
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهبرمال زنبرمال زن033068164901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر لسکوکلایه بالامحله  –
گیلانآستانه اشرفیهعباسناصری تجن گوکهناصری033672613701424227274522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای کورکاء عبداله آباد  –
گیلانآستانه اشرفیهحسینپوررمضان حسن کیادهصدف033672725201424820298522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر کوی شهید رجائی  –
گیلانآستانه اشرفیهسیدابراهیمحسینی حسین آبادسید026495491501424229305522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار دکتر معین 16 متری حسین آباد  0
گیلانآستانه اشرفیهسعیدرمضانی چهاردهخواربارفروشی سعید027428658201420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار دکتر معین آقاسیدحسن  0
گیلانآستانه اشرفیههادیرجب خواه اصیلجيره طلايي028362512601424825588522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر امام خمینی جنب مدرسه زینب  0
گیلانآستانه اشرفیهعلیشعبان زاده تجن گوکهعلی029805499401424221680522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای نازکسرا خ ورزش – روبروی زمین ورزشی  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدصنایع پرکارعمو محمد030212114601424988222522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای دهنه سر سفیدرود  0
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدقاسمی تجن گوکهقاسمی033761487201424262267522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای تجن گوکه پایین –  0
گیلانآستانه اشرفیهمیرهاشمفامیل زوارجلالیدومینو033858908401424220305522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نواب صفوی چهارراه عیسی پور  0
گیلانآستانه اشرفیهیاسرمتین فریاس034006037801424273314522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای مردمکده کوچه سرافراز  0
گیلانآستانه اشرفیهسیدهادیتروندمعین034031115401424235763522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهدا-جنب آژانس حرم ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهاقدامی گورابیسادات034104439801424933514522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای پرکاپشت یاورزاده روبه روی مسجد  0
گیلانآستانه اشرفیهامیدکمالی لیچائیامید000480801301424980307522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندرکیاشهر روستای لاکوژده  –
گیلانآستانه اشرفیهعباسلطفی نژاد جلالیاستقلال000478345301424224695522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)استقلال –  –
گیلانآستانه اشرفیهتقیفتحی پور کشلفتحی پور000299994401424235366522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای کشل آزادسرا –  –
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبذکریاپور درگاهمطهر000485311601424234341522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خوش سیرت –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمسافر داخلمسافر000299748901424433314522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای داخل –  –
گیلانآستانه اشرفیهنادرعلی پور درگاهعلی پور000477333901424322345522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روستای سوخته کوه –  –
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمابادگرچهاردهمحبت045024945301311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرکوه چهارده ، خیابان کوثر ، خیابان ولیعصر ، پلاک 202 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشاهینگروهیشاهین 045035655101342825660522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، امام خمینی ، خیابان شهیددادمان ، خیابان امام خمینی ، پلاک 560 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمتین فررهگذر045218757401342137737522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید بهمن موروثی ، بلوار جانبازان
گیلانآستانه اشرفیهبهمنصادق دقیقیصادقی 045318355001342853743522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک ، خیابان شهدا ، خیابان امام رضا ، پلاک 279 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوالفضلصدیق پورحسن کیادهخونه به خونه045363019101342823141522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، کوچه ( شریفی ) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسرضائی امیرکیاسریرضائی0004863014522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، کوی شهید بهشتی ، کوچه ((شهید ارژن)) ، خیابان ((شهید باهنر)) ، پلاک 46 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونهادی پورهادی پور045532522201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاچاءچهارده ، کوچه ( فرعی 4 ) ، خیابان آقاسید ناصرالدین ، پلاک 191 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپرمو گورابجواریپرمو0004827882522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – روستای کارسیدان
گیلانآستانه اشرفیهمحسنرجبی پورتوکل0004843002522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سردار جنگل – راهنما –
گیلانآستانه اشرفیهکلثوممهدی نژادکینچاهیماکان045556615501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نازکسرا ، خیابان دکتر معین ، خیابان ( جاده لشت نشاء ) ، پلاک 163 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسالارپیرخندان لسکوکلایهخندان 045557303201342846001522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لب دریالسکوکلایه ، خیابان شهید عباس نامی ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 502 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحاتمعلی پورکیسمیحاتم 045557839101342160403522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جاده سر ، خیابان به طرف کیسم پایین ، کوچه استقلال ، پلاک 32 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمهدی خواه چهاردهخانواده 045691982701311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاچاءچهارده ، کوچه ولیعصر ( عج ) ، کوچه استقلال ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکبرمحبوبی حسن کیادهمحبوبی000483788801342822136522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه هفت تیر ، خیابان امام خمینی ، پلاک -622 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفباقری پورکدوسرائیبرادران رضا 045712230701311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، بلوار معین ، کوچه شهید حلوایی ، کوچه شهید کامران حلوایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیب الهمحمدپور پنچاهمحمدپور0004851858522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – شهید بهشتی-جنب بانک تجارت
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهبخشی زاده پیچاهیبخشی زاده0004842094522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار دکتر معین 16متری حسین آباد  –
گیلانآستانه اشرفیهمریمحبیبی لیچائیپدر045910712201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)محسن آبادپائین ، خیابان شهید مرتضی خرمنی ، خیابان شهید محمد علی بزرگی ، پلاک 651 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرعلیاسدیاسدی045968528901342137947522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان ایثار ، خیابان استقلال ، پلاک 104 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرمجیدحسینی امیرکیاسرکاج 045971064901342820480522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید صدیقی نژاد ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزمحمدپورحسنعلی دهمحمدپور046109858101342854065522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک ، خیابان امام رضا ، خیابان شهید گمنام ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدشمسی پورچهاردهشمسی پور046290210201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرکوه چهارده ، کوچه ( بازارچه ) ، خیابان کوثر ، پلاک 55 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقخرمنی لیچائیساحل046290411601311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)محسن آبادپائین ، خیابان ( بطرف روستای نوبیجارمحله ) ، خیابان ( جاده محسن آباد پایین ) ، پلاک 128 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیتعالی خواه آستانهرضا046328021301311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، آخوند محله ، کوچه عزمی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینروحی خواه فشتمیروحی خواه0004844225522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، بلوار معین ، کوچه شهید مختار جوانبخت ، کوچه شهیدتقی پور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپورنظرلفمجانیامید0004853440522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، هفتاد و دو تن ، کوچه شهید عبداله میربلوک ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیروسصحتی زیردههمسفر046363153401342840973522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه ، کوچه ( بازارچه 1 ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 162 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلطف الهدرویشی کماچالیدرویشی0004822190522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، فردوسی ، کوچه شهید اکبر عبدالله پور ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسامانکریم پورجوریابیتک046597037301311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه پورمحمدی ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسهدایتی تازه آبادفردوسی046597039201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، فردوسی ، کوچه یلدا ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدقناد شیرین طبع جلالیشیرین کام0004842859522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، کوچه آیت الله ضیایی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودقاسمی حسن کیادهقاسمی0004841087522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید نور پرور ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک -427 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریممحمدیاسکله046597701401342822379522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، کوی شهید بهشتی ، خیابان ((شهید باهنر)) ، خیابان شهید مهرزاد کاظمی ، پلاک -19 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمتوشههمسایه0004853872522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه چهارم ، کوچه ابراهیم یونسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهنژادحسن پاکدلفروشگاه حامد046597707901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، بلوار معین ، کوچه شهید کامران حلوایی ، کوچه شهید حلوایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیناشعبان پورلسکوکلایهسوپرمارکت اهل بیت046599449801342137594522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، بلواردکتر معین ، کوچه شهید علی زعیمی ، خیابان اهل بیت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدمحبی رضائیمحبی0465995081522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)داخل پائین ، خیابان ( بطرف روستای امام دوست ) ، خیابان شقایق ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسرورپورآقائی کیسمیفرهنگ046599531701311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، جسیدان ، کوچه شهیدمصطفی مرادی ، بن بست فاز1معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیروسنیک پی سالکدهنیک پی0466008348522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سالکده ، کوچه ( استخر ) ، خیابان طالقانی ، پلاک 65 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدشمس حقیپارس046600836801342120312522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، امام خمینی ، خیابان شهید ارژن ، خیابان امام خمینی(ره) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسقوامیقوامی0466008543522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیاهکوچه ، خیابان شهید محمدپور ، خیابان ( آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 9 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلپاکدامنتبرک0004803842522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، پشت مسجد جامع ، کوچه ولیعصر ، کوچه آیت الله ضیایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده صغریاسماعیل زادهمصطفی046602704801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، پشت مسجد جامع ، کوچه امینیان ، کوچه ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهرجب پورلسکوکلایهگردشگری046602706001342846062522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهکاء ، خیابان عسگر آباد دهکاء ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیفلاح قویدلفلاح0004834975522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید آتش زمزم ، خیابان امام خمینی ، پلاک -134 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیمحمودپورحسن کیادهدرنا000484411701342825495522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شقایق 1 ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینالماسی ماشکسجاد0466027808522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار شهید مطهری ، خیابان جهاد ، ساختمان پائیز ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودعلی اکبری دستکعلی اکبری0466030695522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک ، کوچه گلستان شمالی 6 ، خیابان امام رضا ، پلاک 627 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودبخشودهمعین 046603382501342126489522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید احسان طلب ، خیابان امام خمینی ، پلاک 75 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامعلیعلی دوست لسکوکلایهعلیدوست0466033828522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه ، خیابان حافظ ، خیابان امام خمینی ، پلاک 367 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرهمهدی پورماشکمیرزاپور046604033101311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ماشک سپهداری ، ماشک سپهداری ، کوچه تختی ، خیابان امام رضا ، پلاک 108 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضابیوسندهفروشگاه مواد غذایی مروارید کیسم046604360701342160038522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلده پایین ، جاده ( کلده پایین ) ، جاده اصلی کلده پایین ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینضیاءبخش حسن کیادهسوپرمارکت سفیدرود046606120101342821135522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه لاله 12 ، بن بست ولایت دوم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبررمضان پورگیلدهآفتاب046606862401342859127522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لوخ ، خیابان ( بطرف روستای دستک ) ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 57 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهدیمیرزاده اشمان کماچالیهادی0004825328522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید بهمن موروثی ، بلوار جانبازان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیبزرگی چورکوچانیبزرگی0466068968522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چورکوچان ، خیابان شهید علیرضانژاد ، خیابان شهید خوش سیرت ، پلاک 177 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکمیلمحمدعلی پورحسن کیادهچشمک046607120001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، خیابان امام خمینی ، مجتمع شهرداری ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاغلامعلی پورکورکاءعلیپور046610887101311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کشل آزادسرا ، خیابان ( زمین مرکزتحقیقات شیلات ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 128 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیانوشصاحبی دهکاءتوحید0466111872522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهکاء ، کوچه شهید حاتم یوسفی منتهایی ، خیابان شهدا ، پلاک 463 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلپرورده کیسمیسهند0466111874522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیسم بالا ، خیابان تمدن ، خیابان فرهنگ ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمعباس پورکشلعباسپور0466115863522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه ، خیابان شیلات ، خیابان جاده کورکاء ، پلاک 2,673 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومههدایتی اشکاءایوب046611813701345766079522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خوشکاروندان ، خیابان ( بطرف روستای فشتم ) ، خیابان شهدای خوشکاروندان ، پلاک 491 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرپرندآورپرندآور046611814301342167266522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مردمکده ، جاده (مردمکده) ، جاده اصلی مردمکده ، پلاک 359 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسینبابائی دستکچهارفصل 046612379701342859747522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لوخ ، خیابان جانبازان ، خیابان شهدا ، پلاک 26.001 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدسجده حسن کیادهالبرز0466125079522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه شهید مهرداد طبخ کار ، خیابان فلسطین شمالی ، پلاک -38 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسپرندآورسوپرمارکت پوریا046613195601342132116522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، پشت وادیه ، خیابان شهید جمشید پرند آور ، کوچه شهید پرندک ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینساجدی دستکیساجدی046616007301342859818522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سلیم چاف ، کوچه دریا ، جاده اصلی سلیم چاف ، پلاک 81 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودنوعی رودپشتیمحمدطاها 046616201801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین رودپشت ، کوچه شهید فرخ رفاهتی ، کوچه شهید بهزاد ملکی ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنکاظمی نژادماشکیسالار0004828889522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه ، خیابان شهید نادر حسن دوخت ( 3 ) ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، پلاک 807 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرضائیان آستانهرضائیان0004852001522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، آقا سید محمد ، کوچه بازار بصیر ، خیابان شهدا ، پلاک 158 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیرحمان دوسترحمان دوست0002976803522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)داخل پائین ، خیابان شقایق ، خیابان ( جاده داخل پایین ) ، پلاک 358 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادزیباچهره سیاهکوچهآبی 046616535801342130607522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیاهکوچه ، خیابان ( بطرف روستای بازکیاگوراب ) ، خیابان شهدا ، پلاک 249 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزاصغرنیای حسن کیادهاصغر نیای0004853224522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (شرافتی) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاکشاورزجسیدانی0004819674522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، جسیدان ، کوچه (فلاح پور) ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاتیره دستتیره دست 046616879701342125584522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه ((فرعی اول)) ، کوچه بازار جلالیه 2 ، پلاک -7 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهلطیفی چهاردهعرفان 046616956001342127901522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه ، کوچه بوستان سوم ، خیابان شهید نادر حسن دوخت ، پلاک 481 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتورجصلیبی فشتمیصلیبی0004788164522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلالیه 2 ، کوچه ((فرعی اول)) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمفرضی حسن کیادهرضا0004827774522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (صیاد فر) ، خیابان امام خمینی ، پلاک -192 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمخدیوی نقره دهیامین محمد0004825760522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نقرده ، خیابان شهید شاه عباسی ، خیابان امام حسین ، پلاک 187 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمقصودشمسی پورعاشورآبادیسفید رود 046617556701311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تمچال ، جاده ( تمچال ) ، جاده اصلی تمچال ، پلاک 159 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلعلی اکبرزادهعلی اکبرزاده0004768917522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه المهدی ، خیابان شهید محمدعلی بشلیده ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدشعبانیان آستانهرضا0004797379522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امام خمینی ره بازار جلالیه 2  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحق پرست کیسمیتک 046618501701311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیسم بالا ، خیابان فرهنگ ، خیابان تمدن ، پلاک 75 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیومرثمرادپورلیچاهیمرادپور 046618782101311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نبی دهگا ، جاده ( نبی دهکاء ) ، خیابان (( شهیدفرامرز جامع دوست )) ، پلاک 66 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنادراسماعیل پور پنجاهاسماعیل پور0004826551522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پنچاه ، کوچه کاج یازدهم ، خیابان ( آقاسید محمد ) ، پلاک 344 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفهیمهشجردوست حسن کیادهمحله 046619254001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، کوی گرامی ، خیابان شهید بشلیده 1 ، خیابان شهید بشلیده ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایراندست گشادهگلایل0002980974522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه ، خیابان ساحل ، خیابان شهید نادر حسن دوخت ، پلاک 932 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمحسین پوربیربنهالبرز 046619436901342853028522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک ، خیابان شهدا ، خیابان امام رضا ، پلاک 261 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنکارگرقوی بازوجلالیکارگر0004852217522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، پشت حرم ، خیابان شهیدنواب صفوی ، خیابان استقلال ، پلاک -85 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدعلیحسن نیای کینچاهحسن نیای0002987483522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 2,665 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدقربانایثاربخشایثار بخش0004826767522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)محسن آباددستک ، کوچه شهید رمضانعلی صفری ، جاده اصلی محسن آباد ، پلاک 59 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاضلپرتوی حسن کیادهپرتوی0004838139522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شقایق 7 ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفیروزعلیمحمدحسنی آهندانیفیروز0004843758522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، شهیدخوش سیرت ، میدان معلم ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرعبدی تجنقائم046621312101311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجن ، خیابان بنده نواز ، خیابان شهید حیدری ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاباصلحسن پورفوشازدهیصابر0466217208522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فوشازده ، خیابان شهید آقایی نژاد ، خیابان امام خمینی ، پلاک 91 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدجانعلی پورلشکامیجانعلی پور0004765023522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، دشتستانی ، کوچه شهید حسن محمودی ، خیابان دشتستانی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلی پورگیلدهعلی پور 046622186201342848331522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گیلده پایین ، خیابان شهدا ، خیابان آزادگان ، پلاک 222 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاآهاززنده یاد میلاد آهاز 046622186901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کتشصت آبادان ، خیابان شهید حسن پور ، خیابان شهدا ، پلاک 112 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضامرادپورگیلدهعلیرضا 046623030501342859609522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لوخ ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، خیابان شهید خیرخواه ، پلاک 158 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدگلشاهی کریمگلشاهی0002984678522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک ، کوچه گلستان جنوبی 5 ، خیابان امام رضا ، پلاک 514 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلاءالدینهاشمیهاشمی0004814090522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (شهید صدیقی نژاد1) ، خیابان امام خمینی ، پلاک -310 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسرلفوتیلفوتی 046624114601311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کین چاه ، کینچاه ، کوچه فجر3 ، خیابان امام رضا ، پلاک 18 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادپورحسن رودپشتیدوستان046624901501342450764522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین رودپشت ، جاده ( پائین رودپشت ) ، خیابان (( بازارچه )) ، پلاک 13 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاعلی نژادرنجکشصادرات 046625496601342856406522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهکاء ، خیابان شهید حمید داداشی ، خیابان شهدا ، پلاک 890 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرفرهادیفرهاد0004828349522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، نواب ، کوچه شهید یاسر رحیمی پور ، کوچه شهید علی ذکری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضارجبی اشکم دهکاءرجبی0002991123522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اشمان دهکاء ، خیابان ( بطرف لبشکاء ) ، خیابان دکتر معین ، پلاک 60 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهحسن پورگیلدهقاسمی046626523901342853938522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لوخ ، خیابان شهید کشاورز ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 474 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعباس پورچهاردهعباسپور0101905419522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کتشصت آبادان ، خیابان شهید حسن پور ، خیابان شهدا ، پلاک 120 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیحسن زاده رودپشتیحسن زاده0002989281522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین رودپشت ، خیابان پل شهدا ، خیابان ولی عصر ( عج ) ، پلاک 431 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآمنهباصریامیرعلی 046627856401342135327522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، جسیدان ، بلوار امام حسین ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرعلیمرتضی پورچهاردهمزتضی پور0101906210522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گاچراچهارده ، خیابان بقعه ، خیابان شهید محمدصادق صادقی ، پلاک 47 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودمهدی نیای لیچاهیمانی0101906093522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)محسن آبادپائین ، خیابان ( جاده محسن آباد پایین ) ، بن بست نسیم 6 ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیاکبری گیلدهاکبری 046629275001342828008522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گیلده بالا ، کوچه شهیدمرادپور ، خیابان امام حسین ( ع ) ، پلاک 188 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهریارکریمی رشت آبادیمعین 046629275701342137577522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، بلواردکتر معین ، خیابان اهل بیت ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیآقابراری0002995151522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، هفتاد و دو تن ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدتقی زاده چهاردهتقی زاده0004790978522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرکوه چهارده ، خیابان امام خمینی ، خیابان امام رضا ، پلاک 227 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغرانصیری لفوتسبحان 046629276901342135585522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان سردار جنگل ، بن بست کشاورز ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسحقیقت ثابت کوچصفهانیاشرفیه 046629277001342120847522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید آتش زمزم ، خیابان امام خمینی ، پلاک -150 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهبهبودفرح بخشیاس 046629277201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)استخربیجار ، خیابان ( بطرف روستای تمچال ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 727 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپورمعصوم کنچاهمدرس046629277501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، سیدجمال الدین اسدآبادی ، خیابان ظفر ، خیابان شهیدمدرس ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفتاواتاوتاواتاو0101856991522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چورکوچان ، خیابان خادم حسینی ، خیابان ( جاده دهشال ) ، پلاک 111 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضانیای کماچالیرضانیا0004837672522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید احسان طلب ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیسعیدی فرسوپر تابان0466296163522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خوشکاروندان ، کوچه گلستان 1 ، بلوار ( کمربندی آستانه لاهیجان ) ، پلاک 156 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدپورمحمدحسن نیاکیاحمد 046629660901342130553522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نیاکوه ، نیاکو ، خیابان دوچرخه سازی ، خیابان شهید شاهدی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرمضانیرمضانی0002990548522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)داخل پائین ، کوچه گلستان 6 ، خیابان ( جاده داخل پایین ) ، پلاک 85 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمظفرعلی نیای صفرابستهعلی نیای0002979824522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)صفرابسته بالا ، صفرابسته پایین ، کوچه سعدی ، خیابان ( صفرابسته ) ، پلاک 569 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنایمانی امیر کیاسرایمانی0101867140522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهکاء ، کوچه شهید کامران محمدی پور ، خیابان شهدا ، پلاک 445 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنعمت اللهخوش نشین چوریخوش نشین0002979491522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چورکوچان ، خیابان خادم حسینی ، خیابان ( جاده دهشال ) ، پلاک 39 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنرحیمی دستکیپژمان0004858691522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک ، خیابان شهید رضا صادقی ، خیابان امام رضا ، پلاک 646 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلاکبرپورحسن کیادهاکبرپور0004761859522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شقایق17 ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثممحمددوست پنچاهمحمددوست 046630863201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پنچاه ، خیابان ( کمربندی آستانه به لاهیجان ) ، خیابان ( آقاسید محمد ) ، پلاک 8 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینریاضی کلاهدوزمحلهریاضی0004862223522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)محسن آبادپائین ، خیابان ( بطرف روستای نوبیجارمحله ) ، خیابان ( جاده محسن آباد پایین ) ، پلاک 130 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزانهمتین فرروزنه 046633046901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)استخربیجار ، کوچه (بتن باران شمال ) ، خیابان ( آستانه به کیاشهر ) ، پلاک 104 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیدلکشاچهاردهدلکشا 046633047801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاچاءچهارده ، خیابان شهید بروزنیکدل ، خیابان آقاسید ناصرالدین ، پلاک 95 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیرهنمای لشکامیسوپر آرمین0004758803522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان ایثار ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعسکرطاهری لسکوکلایهطاهری0101869811522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه ، خیابان حافظ ، خیابان امام خمینی ، پلاک 343 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرضیهمیرزاپورماشکصاحب 046634320501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، زنده دل ، بلوار شهید مطهری ، خیابان شهید مصطفی دوست ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهاحمدی مجردمحمد مهدی 046634513001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، خیابان آقا سید حسن ، خیابان شهیدخوشحال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیانوشابراهیمیان حسن کیادهدریا 046634523401311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان امام خمینی ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادابراهیمی گوهریمیلاد 046634523601311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)استخربیجار ، خیابان ( جاده تمچال ) ، خیابان ( کانال ) ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیدرویش کردارگوهریدرویش کردار0004758794522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پرکاپشت مهدیخانی ، کوچه شقایق ، خیابان دکتر معین ، پلاک 56 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمتوشهتوشه 046635181501342160201522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیسم بالا ، خیابان شهیداصغرشفیعی ، خیابان تمدن ، پلاک 139 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجوادجلیلی حسن کیادهجلیلی0101903180522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شهید حیدری نژاد ، خیابان انقلاب ، پلاک -14 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمیرزاجانی ششکلامین 046635233801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رشونده ، خیابان ( کانال ) ، خیابان شهید ابراهیم زاده ، پلاک 78 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینخردمندخردمند 046637467301342164779522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجن گوکه پایین ، کوچه شهید علیزاده ، خیابان امام خمینی ، پلاک 31 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرارتجائی گوهردانیارتجاعی0101862213522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پرکاپشت مهدیخانی ، کوچه شقایق ، خیابان دکتر معین ، پلاک 42 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینصفری تازه آبادصفری0004758470522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تازه آبادمرزیان ، جاده (تازه آبادمرزیان) ، خیابان امام رضا ( ع ) ، پلاک 138 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدپردکترنج 046637472401311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، آخوند محله ، کوچه (فلاح پسند) ، کوچه شهیدمصطفی مرادی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجعفرحسینی امیرهندهحسینی0101861314522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امیرهنده امیرسلطان ، خیابان بصیرت ، خیابان شهیدفاضل حقیقی ، پلاک 138 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدامین اسمعیلی تجن گوکهامین0101861530522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجن گوکه پایین ، خیابان امام خمینی ، خیابان فضیلت ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیرمضانی چهاردهرمضانی0466374918522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، بلواردکتر معین ، کوچه شهید اسما عیل زاده ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیعاشوری کیسمیعاشوری 046638128101342160727522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیسم بالا ، کوچه شهیدعلی عباسی ، خیابان تمدن ، پلاک 62 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبرهانی کتک لاهیجانیبرهانی0101862861522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تازه آبادمرزیان ، جاده (تازه آبادمرزیان) ، خیابان امام رضا ( ع ) ، پلاک 126 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمهادی پورلاکمه سریبهاران0101862645522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)داخل پائین ، کوچه گلستان 6 ، خیابان ( جاده داخل پایین ) ، پلاک 27 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنعمت الهمقام آساءخواربارفروشی مقام آسا046639503700000000000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اشمان کماچال ، کوچه شهیدهادی پور ، کوچه شهیدمقام آسا ، پلاک 9 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرضیحسینی امیرهندهحسینی0101903945522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجن گوکه پایین ، کوچه سعدی 2 ، خیابان فضیلت ، پلاک 9 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدکیاءحسینی امیرهندهحسینی0101866565522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجن گوکه پایین ، کوچه بوستان سیزده ، خیابان امام خمینی ، پلاک 220 ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلصابری کدوسرائیصابری0002992562522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -1 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسنموسوی اجدادجلالیموسوی0002990980522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه شهید اسماعیل فلاح ، خیابان سردار جنگل ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهراضیهنیکرورضا 046642388301341134450522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، ایستگاه کیسم ، میدان سلطان جلال الدین اشرف ، کوچه شهید مرتضی گرامی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهملوکمنصوری مساح رودبنهابراهیمی 046642388501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ماشک تهرانچی ، کوچه شهید علی خانجانی ، خیابان امام حسین ( ع ) ، پلاک 13 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحرمعلیجعفرنژادلچائیساحل0101866457522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)محسن آبادپایین ، کوچه ساحل 3 ، خیابان شهید محمد علی بزرگی ، پلاک 315 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنسرینرمضانی خشکرودیمحمدی0466431053522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، شهدا ، کوچه شهیدمحمد نژاد ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالرضاحجازی حسن کیادهحجازی0004840845522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، شهدا ، کوچه ایمان ، خیابان شهدا ، پلاک 1,577 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبسجده حسن کیادهچکاوک0004967587522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، شهدا ، خیابان شهدا ، میدان شهرداری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادرضی خوشکاروندانیتوحید 046644042201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلالیه 3 ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمزامهران ماشکیامیرعلی 046644467201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیسم جویکل ، خیابان ( جاده کیسم جویکل ) ، بن بست مهر ، پلاک 73 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیدالهذکریازاده کارسیدانیصدف0101866025522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کارسیدان ، خیابان رسالت غربی ، خیابان شهید علی آقایی ، پلاک 174 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنصنعت گرحسن کیادهبهمن0004840953522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، امام خمینی ، خیابان (اصلی امام خمینی) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباساکبری نژادچوکامیاکبری نژاد0004761103522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه شهید مهرداد طبخ کار ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپرویزحق شنو ایثار046645614901342128351522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، ایثار ، کوچه دوازدهم ، خیابان ایثار ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدطالبی محسن آبادشهروندان 046645648201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سلیم چاف ، کوچه مولوی ، جاده اصلی سلیم چاف ، پلاک 135 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسحقعلی نیای لفمجانیپیمان0004835874522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، خط کمربندی ، کوچه بلال ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیفلاح آستانهسوپر فلاح0101892663522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، دشتستانی ، کوچه شهید محمودآتش پوش ، خیابان دشتستانی ، پلاک 23 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرایران پورماشکخواربار فروشی فرهاد0101907325522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ماشک تهرانچی ، کوچه فجر سوم ، خیابان امام حسین ( ع ) ، پلاک 263 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمعینباقری نژادامیرهندهمعین 046646550801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امیرهنده بالا ، کوچه ( مخابرات ) ، خیابان ( جاده امیر هنده بالا ) ، پلاک 430 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدآقائی خواه کیسمیمحمد0004885913522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جاده سر ، خیابان به طرف کیسم پایین ، بن بست (کاظم پورعباس ) ، پلاک 57 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهرابعاشوری کیسمیعاشوری0104371955522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغربشلیدهبشلیده0101892771522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، حسین اباد ، خیابان شهید محمدعلی بشلیده ، خیابان آقا سید حسن ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمثابتی امیرهندهثابتی0101903621522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امیرهنده امیرسلطان ، خیابان شهیدفاضل حقیقی ، خیابان بصیرت ، پلاک 12 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامفکوری رودپشتیفکوری 046647285501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین رودپشت ، خیابان پل شهدا ، خیابان ولی عصر ( عج ) ، پلاک 145 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمرضائی لسکوکلایهرضایی0101909987522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه ، خیابان دکتر معین ، کوچه ( بازارچه 1 ) ، پلاک 204 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسن پوراطلس 046648615901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 2,647 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیامکخوشاگیل 046648618201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه حمزه ، خیابان استقلال ، پلاک -76 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصدیقهربانی کیسمیسوپرمارکت نور046648816401341133659522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – آموزش و پرورش – بلوار آزادی – خیابان فرهنگ – ساختمان نور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیدالهشفیعی ثابتشفیعی ثابت0004860749522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه ، کوچه ( بازارچه 1 ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 168 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینمحمدیمحمدی0004759702522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شهید حیدری نژاد ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانمحمددوست لشکامینگین0352292440522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اشمان کماچال – روستای کیاشهر – کوچه خانه بهداشت – خیابان آقاسیدعلی کیا – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسلمخوش نشین چورکوچانیایرانیان0351546881522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید بهمن موروثی – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمت طاریکدمیریاکانجانبوایرانیان0466521277522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار جانبازان – کوچه شهید بهمن موروثی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآقاگلصدیقی حسن کیادهصدیقی0004838463522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه ((گل نرگس)) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعذرادلدارجوپشتمهدی0351447127522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نازکسرا – روستای گورکا – خیابان مخابرات – خیابان دکتر معین – پلاک 175 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانعلینیکودهنه سرینیکو0101888375522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)انبارسر ، کوچه ( درویش حقجو ) ، خیابان امام رضا ( ع ) ، پلاک 777 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهرحیمی دستکیرهگذر046653626901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لب دریالسکوکلایه ، خیابان ( بطرف روستای امیرکیاسر ) ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 280 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدزمانی ششکلیزمانی0101913411522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ششکل جیرسووپیله محله – روستای دهشال – جیرسو و پیله محله – کوچه زمانی – خیابان بی بی فیروزه – پلاک 156 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداودکمانکشرفاه0466548647522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر ، شهدا ، کوچه پاسداران 1 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهیوسفی کورکاحسام 046655192101311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار شهید مطهری ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفبهمن یارمارال0004820833522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – فردوسی – بلوار امام رضا – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینطاهری تجن گوکهطاهری 046655192201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجن گوکه پایین – روستای کیسم – کوچه بوستان پانزدهم – خیابان امام خمینی – پلاک 234 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنوچهرلطفیلطفی0101922734522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین رودپشت – روستای دهگاه – خیابان پل شهدا – خیابان ولی عصر ( عج ) – پلاک 451 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدابراهیمپیغمبریامیرحسین0004756996522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین رودپشت – روستای دهگاه – خیابان پل شهدا – خیابان ولی عصر ( عج ) – پلاک 147 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتکذبانصفری محسن آبادحاج حیدر0344909367522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک – روستای دهگاه – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک 287 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیبحرکاظمیبحرکاظمی0101923084522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گیلده بالا – روستای دهگاه – کوچه شهیدمرادپور – خیابان امام حسین ( ع ) – پلاک 186 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلیصادق دقیقیسلامت0104374004522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)محسن آباددستک ، کوچه ( فرعی چهارم ) ، جاده اصلی محسن آباد ، پلاک 63 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیجعفری توچائیدهکده0354144094522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)صفرابسته بالا – روستای کیاشهر – خیابان (به سمت روستااشمان دهگاه ) – خیابان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالحسینجعفری چهاردهجعفری0101903513522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( آموتیا ) – خیابان کوثر – پلاک 142 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمراددرویش پورحسن کیادهشهرک0353538357522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – شهرک قدس – کوچه سنایی – خیابان حافظ – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادباربدحسن کیادهباربد0004831630522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – امام خمینی – کوچه (جاذبی) – خیابان امام خمینی – پلاک 81 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرشیدپالیزوان دستکیپالیزوان0004750306522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک – روستای دهگاه – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک 297 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادمفتخربازکیائیمیلاد 046658824501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، بازار بصیر ، کوچه بازار بصیر ، خیابان شهدا ، پلاک -122 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاحسن زاده رودپشتیحسن زاده0101924856522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین رودپشت – روستای دهگاه – خیابان پل شهدا – خیابان ولی عصر ( عج ) – پلاک 433 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیرضائی لسکوکلایهرضائی0264964372522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان دکتر معین – کوچه ( بازارچه 1 ) – پلاک 214 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهروحیلاعلی دوست توستانیوزرا046659093901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – شهیدخوش سیرت – میدان معلم – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدوارسته متعلق محلهوارسته 046659707801342167556522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مردمکده – روستای گورکا – خیابان شهیدکیومرث حسنی – جاده اصلی مردمکده – پلاک 209 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسکندرمؤتمنی ششکلیمهر سجاد 046659710901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ششکل جیرسووپیله محله – روستای دهشال – جیرسو و پیله محله – کوچه فرعی 1 – خیابان بی بی فیروزه – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسودابهمبارکی—-046659890501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – کوچه ((علیرضا نظری)) – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهمحمددوست لشکامیمحمددوست 046659891301342135811522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه اخوت – خیابان دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفیهرمضانیعماد 046659976401311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، زنده دل ، بلوار شهید مطهری ، خیابان انتظام ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهرحمتغلامی لفوتغلامی0101926762522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ماشک تهرانچی – روستای گورکا – کوچه فجر پنجم – خیابان امام حسین ( ع ) – پلاک 397 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبربنبن0004914212522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گیلده پایین – روستای دهگاه – خیابان وحدت – خیابان آزادگان – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدکشفی رشت آبادیکشفی 046660918801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه ، پشت مسجد جامع ، کوچه ((نانوایی )) ، خیابان وحید ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاشیردل چهاردهشیردل 046661367301342173656522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاچاءچهارده – روستای چهارده – کوچه شهید بروزنیکدل – خیابان آقاسید ناصرالدین(ع) – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیدحاجی محمدی حسن کیادهامیر046661553501342827043522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – امام خمینی(کوی سعیدی) – خیابان امام خمینی – خیابان فلسطین جنوبی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینفلاح رادامیرحسین 046661559301342142096522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیاهکوچه – روستای کیسم – جاده اصلی سیاهکوچه – جاده اصلی سیاهکوچه 1 – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسیحسین پورگیلدهحسین پور0004856902522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گیلده بالا – روستای دهگاه – خیابان جانبازان – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 117 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظممحمدپورامیرکیاسرمحمدپور0101916324522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امیرکیاسر – روستای کیاشهر – کوچه شهیدرضایی – جاده اصلی امیرکیاسر – پلاک 562 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهربانونویدخمامیگل گندم0351390427522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآمنهسقطی جلالیکسری0101935545522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه توحید – خیابان امام خمینی – پلاک -233 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلسفری چهاردهحرم 046664545701311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کاچاءچهارده – روستای چهارده – خیابان شهیدمحمد اسحاقی – خیابان آقاسید ناصرالدین(ع) – پلاک -211 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرجبی تمی چال046666049501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تمچال – روستای گورکا – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک 182 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنوچهرجعفری چهاردهخواربار فروشی جعفری0004886155522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان شهید حسین عبدالهی – خیابان کوثر – پلاک 138 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحترمآتشین باریکتا0101936552522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه کودک شاد – خیابان شهیدمدرس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیشفیعی ثابتدریا0004752212522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لب دریالسکوکلایه – روستای کیاشهر – جاده اصلی لب دریا لسکوکلایه – خیابان شهید سید عباس نامی – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادمیرزاجانی لچائینمونه0361843878522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نوبیجارمحله – روستای کیاشهر – کوچه شقایق – خیابان بهار – پلاک 522 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدرضوی پی چایخواروبارفروشی بهار0357451115522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نبی دهگا – روستای کیاشهر – خیابان (( ساحلی )) – بن بست یاس 2 – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرشادکاظم پوردهکائیکاظم پور0101862969522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهکاء – روستای دهگاه – کوچه شهید احمدی اول – کوچه شهید احمدی – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاعلی پورنبی دهکاءعلیپور0265953147522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)صفرابسته بالا – روستای کیاشهر – خیابان (به طرف روستای پرکاپشت ) – خیابان ( صفرابسته ) – پلاک 86 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاقربانی امیرکیاسرقربانی0101944652522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امیرکیاسر – روستای کیاشهر – خیابان (دریا) – جاده اصلی امیرکیاسر – پلاک 887 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدقربان پورگوهردانیوحید 046667929901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه یکم – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – ساختمان یاس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهصحتی زیردهیخانواده 046667930001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)درگاه – روستای دهشال – کوچه (شرکت سی پی دی) – خیابان شهید موروثی – پلاک -13 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمهمان نوازحسن کیادهمهمان نواز0266148788522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید پیشقدم – خیابان (امام خمینی) – پلاک 613 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاعلی پورچهاردهعلیپور0101916432522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( فرعی پنجم ) – خیابان کوثر ( 1 ) – پلاک 810 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحجت انصاریانصاری0004836989522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان اهل بیت – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهنازشریفیآیلار0361839266522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاکوژده – روستای کیاشهر – کوچه ابوذر – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 101 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفحقیقت پسندآستانهپاک0004803950522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه (آموزشگاه علمی و زبان) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرضادرددلسوپرمارکت سید0466687212522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – کوی گرامی – خیابان اندیشه اول – خیابان شهید اشرفی اصفهانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیعیسی پوررودپشتیسوپرخواربار شاهد046668952401342134689522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهید حسین پور – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینقاسمی معبودیادگار پدر0366337895522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فوشازده – روستای دهشال – خیابان (بطرف ششکل) – خیابان امام خمینی – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخسرومحمدی کویشائیمحمدی0360227095522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اشمان دهکاء – روستای کیاشهر – کوچه استخر ماهی – خیابان دکتر معین – پلاک 145 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزانهنجفی لسکوکلایهدهکده046669529301311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه – روستای کیاشهر – کوچه گلزار شهدا – خیابان شهید محمد غلامی – پلاک 322 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادنخستین حسن کیادهبهار0101863004522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – پلاک -35 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلیدلخوش فشتمیعدالت 046669748001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امیرهنده امیرسلطان – روستای کیسم – خیابان شهیدفاضل حقیقی – خیابان بصیرت – پلاک -22 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبشعبان نژادلیچاهیدریا0004750414522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)محسن آبادپایین – روستای کیاشهر – کوچه ساحل 2 – خیابان شهید محمد علی بزرگی – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرضانیای کماچالیرضانیا0004963991522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید ناصر جعفری قدسی – کوچه شادروان حاج محمدرضا افلاکی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهراماکرمی حسن کیادهمونه0004763333522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – پلاک 216 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصدرالدینپورتقیساسان0366219244522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – شهدا – کوچه ((ستار اصغرنژاد)) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهطلعتقربانپورامیرهندهقربانپور0004957473522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – فلسطین(ایثار) – خیابان فلسطین – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلکاظمی محسن آبادیکاظمی 046671521601311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)محسن آباددستک – روستای دهگاه – جاده اصلی محسن آباد – کوچه شهید سلیمان کاظمی – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنادرکریمیکریمی0004963559522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – خیابان بهشت جلالیه ضلع شرقی – بن بست دوم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاضلخوش روجیرهندهخوش رو0004854231522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان شهید محمدعلی بشلیده – خیابان آقا سید حسن – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینکاظمی قصابعلی سرائیپرداران کاظمی0372524109522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه – روستای گورکا – کوچه بعثت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 2,589 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاپوررحیملوکس 046672461201342137660522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید  محمد منتظری – بلوار امام حسین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکلثومدهقان پورخانواده 046673254101311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهسر – روستای کیاشهر – خیابان شهیدغلامرضاپروانه – جاده اصلی دهسر ( 1 ) – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدپرزیوندخواربار فروشی رفاه 046673254301342133744522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه شهید قربانی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراقربان نیای حسن کیادهرها 046673522001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه (شهید ارژن) – خیابان (شهید باهنر) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرابرمالبرمال 046673762401311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان معلم – خیابان امام خمینی – پلاک 531 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهرفیع صداقتسینا046674550401342176249522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لفوت بالا – روستای گورکا – خیابان امام سجاد – خیابان امام خمینی – پلاک -62 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاپرزیوندسامان 046674575701342179317522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کماچال میان محله – روستای کیسم – کوچه دانش 5 – خیابان جاده میان محله کماچال – پلاک 107 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرفیع درگاهیقائم0004957797522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)درگاه – روستای دهشال – کوچه (مسجد جامع) – کوچه (برنجکوبی) – پلاک 242 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده معصومهمحمدی جلالیمروارید0004841312522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شادروان حاج محمدرضا افلاکی – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیشفیعی ثابتشفیعی0004957041522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه – روستای کیاشهر – کوچه ( بازارچه ) – خیابان شهید محمد غلامی – پلاک 180 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقدرتپورمیرزاپور میرزا0004852541522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -19 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدیوسفی کورکاءیوسفی0466756287522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – خیابان ( آیت اله وحید ) – کوچه شهید محمدتقی امینیان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسنفرحمندبندریسپیدان 046675629301311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – ساختمان خسروانجم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهخانی پورماشکیپیراسته 046675885001342176027522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ماشک تهرانچی – روستای گورکا – کوچه فجر پنجم – خیابان امام حسین ( ع ) – پلاک 381 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهگداعلیپرسنده خیالشاهرخ0004853548522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت وادی اشرف(آخوندمحله) – خیابان بهشت جلالیه ضلع جنوبی – خیابان ابوذر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی رضافلاح پورسالکدهساحل0377495506522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – جاده آستانه(جاده زیباکنار – خیابان امام رضا(ع) – بلوار امامت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیابراهیم زادهاحمد0382609248522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – زمین شهری – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان شهیدبلبلی – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهنامانصاری فردبهنام0379283151522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدنیک بخت طارمسریپدر 046679509101311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چورکوچان – روستای گورکا – خیابان ابریشم – خیابان شهید نادر زندی – پلاک -165.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنقنبری کورکاءقنبری0378340647522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کشل آزادسرا – روستای گورکا – خیابان گلها – کوچه ساحل – پلاک -340.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاجهان بین جسیدانیخواربار فروشی غدیر0101763107522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – بلوار آزادی – پلاک 183 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلعلی پورصیقلدهعلی پور0382094129522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)صیقلده – روستای دهگاه – خیابان به طرف دشمنکرده – خیابان آیت الله واصف – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدصبوری چوریدلپذیر0004828457522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت اله بهشتی – بلوار شهید مطهری – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدزیرک چهاردهزیرک0380714648522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان شهید علیرضا رئوفی – خیابان کوثر – پلاک 720 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینبمروت دارنوشریبهار 046681530601311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک – روستای دهگاه – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک -693 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادشیرزادجلالیسجاد0004837348522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید حلوایی – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحترمعبدالهی کیسم جوهکلمحله 046682281401311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – زایشگاه – کوچه شهید علی ذکری – خیابان شهید عبداله عیسی پور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینموسی نژادکماچالی046683305901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه ((مهدی محمدی)) – بلوار امام حسین(ع) – ساختمان امیرحسین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمجعفریجعفری0466833063522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شقایق 8 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدقنبرپورماشکیعرشیا 046683903001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ماشک سپهداری – روستای گورکا – جاده (ماشک سپهداری) – خیابان امام رضا – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاسماک سالکدهسالک 0466850656522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سالکده – روستای کیاشهر – کوچه ( پشت بازارچه ) – خیابان طالقانی – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدداودقیمی فشتمیقیمی0101757561522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خوشکاروندان – جاده ( خوشکاروندان ) – خیابان شهدای خوشکاروندان – پلاک 129 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهرضاصنعتی خرم رودبنهگل گندم0382135537522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تمچال – روستای گورکا – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیضابط ششگلمرتضی0401535315522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ششگل – ششکل – خیابان امام حسین – خیابان شهدا – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنادرخوشحال کتشالیخوشحال 046685200201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پشل – روستای دهشال – پوشل – خیابان شهید حسن دلبری – خیابان شهید سید احمدمیرقدیمی – پلاک 79 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاهمرنگنیکان0400677570522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امیرکیاسر – ندارد – کوچه خزر9 – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیصادق دقیقیاحسان 0401233934522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک – ندارد – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک -243 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرانطاهری گوکهطلائی 046686327501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تازه آبادمرزیان – خیابان شهید بازرگانی – خیابان امام رضا ( ع ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهملیحهحمزه دوست حسن کیادهبنیامین 046690120601342825589522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – امام خمینی (بخشداری) – کوچه ((رمضان اصغرنیا)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاحسین زاده رودکلی0004841636522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار شهید مطهری – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنرسولیمحسن 0402181949522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان شهید آرام بن – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 668 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرویاسرمست حسن کیادهایمان 0402180834522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی امام – کوچه شهید خلیل زیرک – خیابان (سپیدرود) – پلاک -106 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاعاطف ظفرمندساحل0101757345522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهکاء – روستای دهگاه – کوچه شادروان محمد آرای – خیابان شهدا – پلاک 482 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاغلام پورپیربستیبرادران غلام پور0402577789522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه شهید تیزرو جلالی – خیابان شهید حمیدرضا مصطفی دوست – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیاسدییاس0101762748522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – کوی گرامی(جاده کیسم) – خیابان عدالت – خیابان شهید اشرفی اصفهانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمانراغبی مقدمگلها0004851426522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهذکریاگلشاهی کریمگلشاهی 046691232301311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک – روستای دهگاه – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک 423 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده بمانیهاشمی نسبسویر مارکت فرهنگ 0401320255522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان شهیدحمید نظرپور – خیابان استقلال – ساختمان جلال 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشیوااحمدزاده چهاردهمهران 0401535207522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان کوثر ( 1 ) – خیابان حاج محمد مصطفی پور – پلاک 990 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیخبازقوی پنجه آستانهسپیدرود0004828781522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – سردار جنگل – خیابان شهدا – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلاحبیبی کینچاهخواربارفروشی تقی زاده 0400810711522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری سوم – کوچه شهید رامین بازرگانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقنبرقنبری بنکسربندر0101758460522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه شهید تیزرو جلالی – کوچه شهیدزنده دل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمموسی زاده ماشکاهورا0403051822522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه – روستای گورکا – کوچه مرکز بهداشت – بلوار عدالت – پلاک -889 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدحافظیحافظی 046694070001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لب دریالسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان باران – جاده اصلی لب دریا لسکوکلایه – پلاک 381 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمانمیرزائی جوپشتمیرزائی 046694189501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کشل آزادسرا – روستای گورکا – ندارد – خیابان امام خمینی – خیابان گلها – پلاک 172 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلرمضانی پورمأمودانرضا0401320471522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه گلستان 1 – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 146 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحبوبهسکوتیمائده 0410257649522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – فردوسی(راهنمایی و رانندگی – کوچه شهید اکبر عبدالله پور – خیابان فردوسی – ساختمان پانیز – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادغلامی نقره دهیقوی سفید 0406995400522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نقرده – روستای کیاشهر – خیابان شهید شاه عباسی – خیابان امام حسین – پلاک 175.003 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسارافلاحفلاح0408694818522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید اکبر شکرگزار – کوچه شادروان حاج محمدرضا افلاکی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسلیمانخیرجوی حسن کیادهخیرجو0004834435522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیبنیادی اشمان کماچالیبنیادی0101781861522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اشمان کماچال – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه خانه بهداشت – خیابان آقاسیدعلی کیا – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادشفیعی ثابتبندر 046701289001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – شهرک قدس – خیابان (معلم) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلاسلامی کنفیاسلامی0004825868522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغرانژادجعفریپدیده 0408694710522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – استقلال(فلسطین،ایثار) – کوچه شهیدحمیدفتحی مقدم – خیابان فلسطین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسفلاح مهدی دوستپویا0004769816522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( سیاهکوچه ) – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 60 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمرمضانی دستکبندری 0402570524522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه گلستان شمالی 1 – خیابان امام رضا – پلاک 179 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیپرتودانشجو 0403053287522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امشل – روستای کیسم – ندارد – کوچه اندیشه – جاده اصلی امشل – پلاک -27.005 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدکشاورزدارابیکشاورز0101776350522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – خیابان (آقا سید جنید ) – خیابان سردارپاسدارشهید علی اصغر اکبری – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداریوشفرحناک تجن گوکهداریوش0407006843522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجن گوکه پایین – روستای کیسم – ندارد – کوچه بوستان پانزدهم – خیابان امام خمینی – پلاک 198 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعلی خواه داخلیعلی خواه0467037848522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چورکوچان – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید خادم حسینی – خیابان اصلی چورکوچان – پلاک -319 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده فاطمهبقاعیشقایق 0405381098522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – خیابان (شهید منتظری) – طبقه همکف – واحد 8
گیلانآستانه اشرفیهاکبرآتش سخناکبر0004829356522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید قاسم نژاد – خیابان سردار جنگل – پلاک -367 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرانمیرزائی دهکامیرزائی0410254844522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)انبارسر – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا ( ع ) – خیابان شهید دریارو – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهساسانارزان سرای ساسان0410343836522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمحسن نیای دستککلوچه جوادیان0002996815522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا – بن بست (( سیدعلی حسینی )) – پلاک -787 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودامینی چهاردهامینی0002998280522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان امام رضا – خیابان کوثر ( 1 ) – پلاک 183 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهافراسیابکوه نژادافراسیاب0101778913522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه ( بازار بصیر ) – کوچه (( جابر مهربان )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزیوررمضان پورکیاسرائیصدرا0413242404522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان شهیدحمید نظرپور – خیابان استقلال – ساختمان جلال 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدجامه خورشید046706024201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – کوچه شهید غلامحسین صفری – ساختمان رامتین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودفتحی گوهردانیطاها 046706512501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – بلوار دکترمعین(اهل بیت) – کوچه شهید موسی نژاد – خیابان اهل بیت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمرهنماامیرهندهامیرسلطان0101781645522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امیرهنده امیرسلطان – روستای کیسم – ندارد – کوچه (سنگدشت ) – خیابان بصیرت – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضااندایشاندایش0263818910522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهداء – پلاک -3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونمهربخش جوکلمهربخش0004842427522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه – روستای گورکا – کوچه بوستان یکم – خیابان شهید نادر حسن دوخت – پلاک -531 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودصابرهمیشه گیحضرت0004766030522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – صقتی(پشت سپاه) – خیابان فلسطین – میدان حافظ – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدنورین دهشالجواد046707872001342123965522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – آزادی – بلوار آزادی – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیحسن دوست پنچاهملوان 0408694926522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیدزیرکزیرک046708352001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پنچاه – روستای کیسم – ندارد – کوچه کاج 11-شهید اسماعیلی – خیابان شهدا – پلاک 360 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیهادیان فرایران ملوان0004829464522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه – روستای گورکا – خیابان گلستان – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,577 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادچتینسوپرمارکت سجاد0467092228522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خوشکاروندان – روستای گورکا – خیابان شهدای خوشکاروندان – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک -450 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهتردستتردست0004791553522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سوخته کوه – روستای دهشال – ندارد – کوچه شادروان عزیزالله رهنما – خیابان شهید رجایی – پلاک 182 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیسعادت فر046709223001342162464522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پشل – روستای دهشال – پوشل – خیابان شهید سید احمدمیرقدیمی – خیابان شهید عباس ظهیری – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرفیعشهماری گلستانگلستان 0411034934522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد(بلوار دکترمعین) – کوچه پنجم – کوچه مطهری پنجم – ساختمان پارسه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیداسمعیلفخرحسینیسید0101802609522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه دکتر آیت اله ضیائی – خیابان شهید منتظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیپاشائی مرندیساحل 046709428701342131486522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه بازار جلالیه 2 – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهدادراستفرهنگ 0414999531522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – فرهنگیان – کوچه دانش دوم – خیابان (دانش) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخلیلخوشدل لسکوخوشدل0101767675522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ماشک تهرانچی – روستای گورکا – کوچه شهید محمدرضا جعفری – خیابان امام حسین ( ع ) – پلاک 618 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینپازوکیحسین 046710578801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – شهرک قدس – خیابان (معلم) – خیابان (حافظ ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینتسلیمانی چهاردهابراهیمی046712030301342173795522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( فرعی ششم ) – خیابان کوثر ( 1 ) – پلاک 762 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیحسنی نژادلیچاهیمهران 046712030401311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نقرده – روستای کیاشهر – کوچه باهنر – خیابان شهید شاه عباسی – پلاک 345 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنادراکبری پرست حسن کیادهدوستان 046712859001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهفلاح مهدی دوستسروش046713592001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ششکل جیرسووپیله محله – روستای دهشال – جیرسو و پیله محله – کوچه پورصفر – خیابان بقعه بی بی سیده فیروزه – پلاک 141 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاعلی نیاآستانهعلی نیا 046713592101342132364522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید قاسم نژاد – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیکوچکی پنچاهکوچکی0104379039522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پنچاه – روستای کیسم – ندارد – کوچه کاج 11-شهید اسماعیلی – خیابان شهدا – پلاک 316 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلکاظمی نژادماشکیدرخشان 046713816501342126727522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه – روستای گورکا – خیابان ( جهاد کشاورزی ) – بن بست شهید رمضان علیپور – پلاک -2,335 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمتآهنگولی آهنگ046713816701342164462522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجن گوکه پایین – روستای کیسم – ندارد – کوچه بوستان پانزدهم – خیابان امام خمینی – پلاک 144 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینکشاورزجسیدانیکشاورز0004836449522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – پاساژ احمدی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونصمیمیصمیمی 046714655501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – شهدا – خیابان (فلسطین) – خیابان (فلسطین جنوبی) – پلاک 175 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضامسرورحسن کیادهتک 0414385134522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعسگردلدارگوهردانیامیرحسین0101801926522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)استخربیجار – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید حسین موسی نژاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -436.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضالقائی آستانهحضرت0004830515522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان امام خمینی – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاصغرمعززلسکوامیر 046716893301311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چورکوچان – روستای گورکا – ندارد – کوچه شقایق – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمجتبیمیرحسینی ماشکتک0416549480522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه (قویدل) – خیابان شهید آیت اله بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهصداقتیولیعصر0004804084522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – مسجد72تن(استقلال،پشت حرم) – کوچه قدیری – خیابان استقلال – ساختمان ولیعصر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاقربانی حسین آبادکوثر0101805297522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه جمهوری اسلامی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرنجبرنیاکیرنجبر0101806088522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – نیاکو – کوچه گلهای 3 – خیابان شهید عباس شاهوی – ساختمان رنجبر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکام بخشخادمی دهکاءضیاء0101805954522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهکاء – روستای دهگاه – ندارد – کوچه شهید حاتم یوسفی – خیابان شهدا – پلاک 823 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثممیرزائی دهشالمیثم 0420841418522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهشال – روستای دهشال – ندارد – کوچه ( نورین ) – خیابان امام خمینی – پلاک 129 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههمااحمدی لیچاهیحلال0421836019522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید عبداله عیسی پور – کوچه شهید حمید نظرپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیاوشصحتی زیردهءمیلاد 0419911438522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان امام خمینی – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 164 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانقاسمی جلالیساحل0101811059522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پل سفید رود – کوچه شهید نادر تقی پور – خیابان پارک شرقی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعیسیقاسمی نژادلیچائیسید0101809550522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید اسماعیلی – خیابان (امام خمینی) – پلاک -3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهسلطان کوچکیملچ ملوج 0421836127522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – پلاک -24 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزاجتماعی حسن کیادهاجتماعی0004755341522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – امام خمینی – کوچه (دبستان کوثر) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکامراننیکخوی مردمکدهپرهام 046722963801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)استخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -779 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرضیهرحیمی کلدهآل محمد 046723779601342134652522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – ساختمان خسروانجم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرستمرحمانی ماشکرحمانی046724077301342176054522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ماشک تهران چی – روستای گورکا – خیابان ( بطرف روستای جوپشت ) – خیابان امام حسین ( ع ) – پلاک 200 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسننوروزی شادهیمواد غذایی سیب0421878489522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد(کمربندی) – کوچه مطهری پنجم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرحصارپیروزسجاد0101944544522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( فرعی پنجم ) – خیابان کوثر ( 1 ) – پلاک 826 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعیسی پوردهکائیعیسی پور 0419548926522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهکاء – روستای دهگاه – کوچه شهید عسکر کمال زاده – خیابان شهدا – پلاک 872 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرامنصوری چوری046724939401311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار ( طالقانی ) – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبدورفردغزال0101808759522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید علی خوشحال – خیابان اهل بیت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرمانکتیورحسن کیادهآرمان 0424753557522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی امام – کوچه ((آرمان کتیور)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاامیدی کیسم جوهکلمیثم 046725672601311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سالستان – روستای کیسم – ندارد – کوچه گلستان 3 – خیابان شهید علی زنده دل – پلاک 168 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینراستگاردوقلوها 046725673901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پنچاه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( پنچاه ) – جاده اصلی پنچاه – پلاک 114 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهمتین فرساسان 046725674001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مردمکده – روستای گورکا – ندارد – جاده (مردمکده) – جاده اصلی مردمکده – پلاک 367.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهانشائی رودپشتیرامین 046726295701311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه سلمان – خیابان فلسطین – طبقه همکف – واحد 6
گیلانآستانه اشرفیهعلیرنجبرنیاکینیما0101904412522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – نیاکو – بلوار شریعتی – خیابان شهید عباس شاهوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمصطفیحسینی حسین آباد0004828673522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار دکتر معین – بن بست چهارم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدصنعتی خرم رودبنهمجید 0425963910522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تمچال – روستای گورکا – ندارد – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک -132 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیکاظمی محسن آبادیتک046727938301300000000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه گلستان جنوبی 2 – خیابان امام حسین – پلاک -50 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراامیرفلاحی لفوتگیل آنا 046727968901342138342522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کشل آزادسرا – روستای گورکا – ندارد – کوچه ((محمدرضا عباس پور)) – خیابان امام خمینی – پلاک 253 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیخسروکیهان حسن کیادهکیهان046728314901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – شهدا – خیابان (فلسطین جنوبی) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینبذکریازاده کارسیدانیآرمان ها 0426057666522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کارسیدان – روستای دهشال – ندارد – خیابان رسالت غربی – خیابان سالمندان – پلاک 58.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدجلیلی حسن کیادهسورنا 046730850401311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه هواشناسی دوم – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفداکاردهنه سریشادمارکت 046730851201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – زمین شهری – خیابان (شهدا) – بن بست گل رز 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرنجبرشفیعیشفیعی 0426817466522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان شهیدمدرس – بلوار آزادی – پلاک -234 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضامنصوری رودگلیمطهر0004826119522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه شهید فخر حسینی – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزکوچکی حسن کیادهبرتر0467315257522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید اسماعیلی – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغریرمضان نیای گوهردانیامیررضا 0424053954522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – یخ سازی – خیابان (دانش) – خیابان شهید حمیدرضا مصطفی دوست – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینمقدسی داخلدهشال 046731526501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)داخل بالا – روستای دهشال – ندارد – کوچه دانش یکم – خیابان شهید عیسی عاشوری – پلاک -419 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکرمشنگل نیامازیار 0424757045522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – شهدا – کوچه پاسداران – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرنجبرشیشه گورابیگلستان0101825210522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سالکده – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه ( پشت بازارچه ) – خیابان طالقانی – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدقاسمی محسن آبادحامد 0424757369522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان مروارید – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمرتضویخانواده 046733079201342160895522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان تمدن – پلاک 201 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبفتح اله زاده صداقتیصداقت046733208901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی امام – خیابان (امام خمینی) – کوچه (مسجد جامع) – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسلیمهرحیمی پاکدامنرضا 046733455201342130991522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه – روستای گورکا – کوچه مرکز بهداشت – بلوار عدالت – پلاک 909 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاحسینعلی خواه ماشکیحسینعلی خواه 046734596101342176410522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ماشک سپهداری – روستای گورکا – جاده (ماشک سپهداری) – خیابان امام رضا – پلاک 94 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمرجبی حسین آبادسپیدان 046736343401311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه (کتایون) – خیابان ( آیت اله وحید ) – پلاک -30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرمضانی پورآرمین 046736948801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهیدپور باقری – کوچه ((ذکریا امین پور)) – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیصادقی شیرایهاطلس 046738308401311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کین چاه – روستای گورکا – کینچاه – خیابان امام رضا – خیابان به طرف کینچاه – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیمینملک بسته دیمیدریا 0421915761522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه ( بازارچه ) – خیابان امام خمینی – پلاک 134 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهریحانهپاک نیتمیثم 046739150601311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید مختار جوانبخت – بلوار شهید مطهری – ساختمان عمارت رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضامحتشمی تبریزیمحتشمی0101942638522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – استقلال – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاعزمی کوچصفهانیعزمی046740597601342122712522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان ( آیت اله وحید ) – بلوار آزادی – پلاک 279 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنموسی پورچفلیامیرسلطان 046740597901342164877522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امیرهنده امیرسلطان – روستای کیسم – ندارد – کوچه شهید فاضل حقیقی 2 – خیابان شهیدفاضل حقیقی – پلاک -40 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاشيرزادي لسكوكلايهدوستی0101835864522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان تختی – خیابان امام خمینی – پلاک 160 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزیباطاهری تجن گوکهنیازمند 046740690901311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجن گوکه پایین – روستای کیسم – ندارد – جاده ( تجن گوکه ) – خیابان امام خمینی – پلاک 157 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدنصرتی دهشالاطمینان 046740910001311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – خیابان شهدا – کوچه شهید قاسم نژاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرارجبي ماشكکوثر0004840305522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – زایشگاه – بلوار شهید مطهری – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدپورقاسمی آستانهپورقاسمی0004853008522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – خیابان ( آیت اله وحید ) – خیابان شهداء – پلاک 69 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمفلاح طلب گوهریفلاح0101905635522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چورکوچان – روستای گورکا – ندارد – جاده ( چورکوچان ) – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 297 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسین زاده کلدهپرهام 046742615101311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلده بالا – روستای کیسم – ندارد – جاده ( کلده بالا ) – خیابان سیدالشهدا – پلاک 59 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلیاصغرپورششکلخوشه 046742736201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ششکل جیرسووپیله محله – روستای دهشال – جیرسو و پیله محله – خیابان بقعه بی بی سیده فیروزه – کوچه بقعه شیخ بهاالدین یوسف – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنپوررجبعلي آستانهمعین0434285027522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه صادق – کوچه شهید نظری – پلاک -36 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاشعبانی کیسمیستاره شهر 046743161401311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه (دبیرستان شهید محمدرضا قربانی) – بلوار امام حسین – ساختمان مائده – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیکیمیاپورنقره دهیایرانیان 046743594801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نقرده – روستای کیاشهر – کوچه گلستان 5 – خیابان امام حسین – پلاک 186 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاکریمی زادگوهریکیانا0101834533522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)استخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه شادروان سیروس قایقران – خیابان دکتر حشمت – پلاک -1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدحاتم چوريحاتم0002976470522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چورکوچان – روستای گورکا – ندارد – جاده ( چورکوچان ) – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک -309 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضارمضان نياي گوهردانيرضوان0004764340522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چورکوچان – روستای گورکا – ندارد – جاده ( چورکوچان ) – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک -269 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراکریمی زادگوهریکشفی 046744866501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه تختی – کوچه ((علیرضا نظری)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاديعلي نياي چهاردهعلی نیا0101805306522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان شهید رحمتی – خیابان شهید علیرضا رئوفی – پلاک 672 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاتیره دستلبنیات سنتی سپیدان 046746170701311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان (شهید منتظری) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطهمورثاحمدنژادلیچائیاحمدنژاد0004860209522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان کانال – کوچه ابوذر – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیبرجعلی زاده مجرهنیلوفر0431274758522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – شهرک قدس – خیابان (شهدا) – خیابان (معلم) – ساختمان آرتمیس 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدون رعنای رهبرخواه رعنایی رهبر خواه0004807330522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)داخل بالا – روستای دهشال – ندارد – کوچه گوهران سوم – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 217 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدگنجی آستانه گنچی0434284020522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدباقرپوررویال0004852325522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – پاساژ نصر – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهایمانچمن آراکیسمیپردیس 046747358701342166125522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امشل – روستای کیسم – ندارد – کوچه مطهر – جاده اصلی امشل – پلاک 59 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی ضابطی تجن گوکه ضابطی0004783129522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجن گوکه پایین – روستای کیسم – ندارد – جاده ( تجن گوکه ) – خیابان امام خمینی – پلاک 171 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنصورتروشهتروشه0004794358522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه دکتر آیت اله ضیائی – خیابان شهید منتظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهام البنین رجبی لفوتنیما0435948171522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)صفرابسته بالا – روستای کیاشهر – صفرابسته پایین – خیابان اشمان کماچال – خیابان صفرابسته – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیم اسمعیل پورشرفشاده تک مارکت0467478188522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه (حر) – خیابان شهید منتظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمد محمدی نژاد شیوائی یاس0435299938522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه جمهوری اسلامی – بلوار شهید مطهری – ساختمان شقایق – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهسابهمن یاردرگاهیآفتاب 046748105301311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کارسیدان – روستای دهشال – ندارد – خیابان رسالت غربی – خیابان سالمندان – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهاد تنها رودپشتیترنگ0101840727522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پائین رودپشت – روستای دهگاه – ندارد – خیابان پل شهدا – خیابان ولی عصر ( عج ) – پلاک 229 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیم کشاورز اسکندری سبز0431379690522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – خیابان سردارپاسدارشهید علی اصغر اکبری – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک -82.002 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهاکبری لاله دشتیپژمان 046748956201342131066522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخدیجهنیک کارمکرمخزر 046749333601311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین شمالی) – کوچه شهید رضا شفیع پور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاهمرنگ حسن کیاده سامان0101840835522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شقایق 8 – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسينصفري پنچاهصفری0101837986522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه شهید فخر حسینی – خیابان فردوسی – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهبهمنتيغ نوردكوركاءموادغذایی سپیدرود0101845438522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کورکاه – روستای گورکا – کوچه شیلات – بلوار عدالت – پلاک -2,757 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعالی دخت سیاهکلکادوس 046752187301342166390522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امشل – روستای کیسم – ندارد – خیابان آزادگان – جاده اصلی امشل – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرعلی شفیعی بالاجورشریشفیعی0004952870522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)صفرابسته بالا – روستای کیاشهر – صفرابسته پایین – کوچه وحدت – خیابان صفرابسته – پلاک 113 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده معصومهحسینی کتک لاهیجانی وحدت0004839803522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید حمید نظرپور – بن بست دوازدهم – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهجابرجهانی جیرندهجهانی 046754566601342183052522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)پرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – کوچه شهیدخوش سیرت – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک 139 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسيدمرتضيموسوي فوشازدهموسوی0004763873522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فوشازده – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید آقایی نژاد – خیابان امام خمینی – پلاک 161 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنعيسي پورزیتون سرای محسن0004840296522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – بازار بصیر – کوچه ( بازار بصیر ) – خیابان سردار جنگل – پلاک 135 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلي اكبرقربان زاده كارسيدانيقربانزاده0004808337522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه هدایت – خیابان شهیدمدرس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآسيهگودرزي كيسميمیلاد 0406823438522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – استقلال(فلسطین،ایثار) – کوچه شهیدحمیدفتحی مقدم – خیابان فلسطین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاباذرمحمدي پورگيلدهمحمدی پور0440020905522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لوخ – روستای دهگاه – خیابان شهید میرحسینی – خیابان ( لوخ به گیلده ) – پلاک 85 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفررجبی اشمان کماچالیصابر 046755692301311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهسر – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان مسجدجامع – خیابان ( بازار دهسر ) – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدخداجودهشالدهشال 046755693101342185145522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهشال – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید ذکریاپور – خیابان امام خمینی – پلاک 220 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسودابه نیای محمدی کلیدسر شفیعی0437182337522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه ((حسین میرزایی)) – خیابان شهید حسن ناطق – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرمحمدجعفري رشت آباديستاره0004828997522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک 91 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهتوفيقي مريدانيدوستان0431787054522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان آقا سید حسن – خیابان شهید علی خوشحال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسناكبري اشمان كماچاليخواربار فروشی ساحلی0101849574522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهسر – روستای کیاشهر – ندارد – جاده اصلی دهسر – خیابان ( بازار دهسر ) – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادصديقي حسن كيادهصدیقی0004838679522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – شهدا – کوچه پاسداران – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرمحمدطالبی کیسمیامیر 046759649301311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – کوچه صلح – خیابان تمدن – پلاک 88.1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنرمضانپورششكلبرادران رمضانپور0258750881522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ششگل – روستای دهشال – ششکل – خیابان شهدا – خیابان آیت اله نخعی – پلاک 305 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنآينه افروزآینه افروز0002998829522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امشل – روستای کیسم – ندارد – خیابان آزادگان – جاده اصلی امشل – پلاک 243 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلي اصغرخورسندبازكياگورابخورسند0004804525522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – خیابان امام خمینی – کوچه بازار جلایه1 – پلاک -34 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسيتاواتاوتاواتاو0004841528522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید حلوایی – کوچه شهید کامران حلوایی – پلاک 125 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرپورمحمدششکلسوپرمارکت ساحل046761863301342859097522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سلیم چاف – روستای دهگاه – ندارد – جاده اصلی سلیم چاف(1) – جاده اصلی سلیم چاف – پلاک 124 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهشهبازیعلی 046762037801342132383522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان شهید حمیدرضا مصطفی دوست – خیابان کارگر – ساختمان نامین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاكبردهقاني امامدهقانی0002977261522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه (آبیاری) – کوچه شهید ابراهیم مرادی پور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیررضاسماکامیر شکلات046762598201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان مروارید – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسينغمگساركيسميخواربار فروشی غمگسار0004800272522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهیداصغرشفیعی – خیابان تمدن – پلاک 159 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسپورنظرلفمجانیپورنظر046763419801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – استقلال – خیابان شهیدنواب صفوی – کوچه ((مهدی شیرزادراد جلالی)) – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحواءسلیمانی ایشکاءامیر 046763616801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – نظری – کوچه شهید نظری – خیابان دکترشریعتی – پلاک -86 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمهدی دوست جلالی046764111201311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – مسجد72تن(استقلال،پشت حرم) – کوچه قدیری – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیاوشقربانی لشکامییزدان 046764113301311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه پوریای ولی پنجم – کوچه (پوریای ولی) – ساختمان رویال 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليرحيمي پورآستانهشهرام 0446364456522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اشمان کماچال – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه گل لاله – خیابان آقاسیدعلی کیا – پلاک 109 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحيدرعليبهشت پسندگوهريبهشت پسند0004842751522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه (شهید مرتضی علوی) – خیابان بهشت جلالیه ضلع غربی – پلاک -98 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهايرجرضائي نازكسراخواربار فروشی رضائی0258756059522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نازکسرا – روستای گورکا – ندارد – کوچه ( حرم ) – جاده اصلی نازکسرا – پلاک 293 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسيروسپورقربانعلي آستانهخواربار فروشی امیر0004843542522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید معمری – کوچه (شهید جعفرپور) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهنوعي ششكليارغوان 0448392036522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چورکوچان – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید خادم حسینی – جاده اصلی چورکوچان – پلاک -367 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينفقيه شجاعيآقا پورنور0446808257522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چورکوچان – روستای گورکا – ندارد – کوچه شهیدنادر عموپور – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک -228.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليهدايتي تازه آبادهدایتی0004836341522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید محمد بختیاری – خیابان استقلال – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهجلالاصغري لسكوكلايهشهروند کیاشهر0448564915522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاشهر – شهدا – کوچه پاسداران – خیابان (شهدا) – ساختمان ارکیده – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهافسانهوارسته گيلدهاصغری0445077788522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه اخوت – خیابان دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراکشاورزجسیدانیکیوان046770926401342130739522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه (( علی آوریده )) – خیابان (شهید محمد منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليسليمي ابراهيم سرائيخواربار فروشی کامران0258755817522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه گلستان 1 – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 338 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمندهدار درگاهیپاتوق000296186101424224993552511آبمیوه فروشیبلوار دکتر معین جنب پمپ بنزین  0
گیلانآستانه اشرفیهحسینمحمددوست لاکمه سریآبمیوه بستنی سنتی تختی010184028601420552511آبمیوه فروشیمیدان معلم –  –
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهاصلاح کارکماچالیتک0460052835552511آبمیوه فروشیآستانه اشرفیه ، بهشتی ، خیابان جابر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعارفنیک رو پرکاپشتیتوچان 0465969998552511آبمیوه فروشیکورکاه ، خیابان گلستان ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 1,581 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونفامیل نظری جلالینظری0379091241552511آبمیوه فروشیآستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – میدان حافظ – کوچه ((علیرضا نظری)) – پلاک -39 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاصبوري چوريحسام 0440021363552511آبمیوه فروشیآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسميهكشاورزجسيدانيمحمدی خواه 0445553017552511آبمیوه فروشیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینفرحآبمیوه و بستنی حامد0466308372552514آبمیوه، بستنی و فالوده فروشی آستانه اشرفیه ، زنده دل ، خیابان پاسداران ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنرگسهمراه رشت آبادی046647359901311111111552514آبمیوه، بستنی و فالوده فروشی آستانه اشرفیه ، خوش سیرت ، میدان ام الشهدا ، خیابان شهید رجائی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنصورهحقی نشروکلیبنیامین 046716062001311111111552514آبمیوه، بستنی و فالوده فروشی آستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسمحمدی دیلمانیباران 046723500201342183856552514آبمیوه، بستنی و فالوده فروشی پرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهیدبهشتی – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک -56 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوهاباصغرپورلشکامیاصغرپور0467010140524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )آستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان شهید رجائی – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینحق پرست رودپشتیاتمیک 0466202156502026باطری فروشیآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، کوچه (قویدل) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهرامرضی خوشکاروندانیگیلان باطری آستانه 046640927201311111111502026باطری فروشیآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، خیابان استقلال ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاشعبانیشعبانی0004855562502026باطری فروشیکورکاه – روستای گورکا – خیابان (شهید کروبی) – بلوار عدالت – پلاک -1,557 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبی خوش کلامفروش باطری 1100435886284502026باطری فروشیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید علی اکبر علیرضانژاد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرادزرین پورحسن کیادهگیلاس 046711249701311111111552512بستنی فروشیکیاشهر – جاده آستانه(جاده زیباکنار – خیابان امام رضا(ع) – بلوار امامت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهران حسینی نژاد حسن کیاده شاتوت0435300592552512بستنی فروشیکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلآتش سوداآتش سودا 046607245701342126891523212پتو فروشی (خرده)آستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه یکتا ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -40 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحوریهرعنای مهرپورکالای خواب مهر0410347648523212پتو فروشی (خرده)آستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه (کتایون) – کوچه صابر – پلاک -45 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصاحبجلالی پوریلدا0427189059523212پتو فروشی (خرده)آستانه اشرفیه – فردوسی(راهنمایی و رانندگی – کوچه شهید اکبر عبدالله پور – خیابان فردوسی – ساختمان پانیز – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکلثومندافی کورکاءخواب مانی 046736880201311111111523212پتو فروشی (خرده)کیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین شمالی) – کوچه شهید رضا شفیع پور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرضیهکاظمی محسن آبادیدریا 046764287801311111111523212پتو فروشی (خرده)کیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینخوشحال آستانهمروارید000495376901424236174523825خرازیآذرزرتشت –  –
گیلانآستانه اشرفیهافسراسلامی کنارسریاجناس عروس فاطمیه024838145101424230364523825خرازیامام خمینی پاساژ فاطمیه – –  2
گیلانآستانه اشرفیهاشرفاحمدپور کارسیدانینگین شهر024838245801420523825خرازیاستقلال –  –
گیلانآستانه اشرفیهسایهصیادی کیسمیصیادی029145354701424352686523825خرازیکیسم بالا تمدن  –
گیلانآستانه اشرفیهسایهصیادی کیسمیصیادی024837972601424352686523825خرازیکیسم بالا تمدن  –
گیلانآستانه اشرفیهحامدمسافرکیاشهر024838627001414221795523825خرازیبندر کیاشهر خ امام  پاساژ ایران  265
گیلانآستانه اشرفیهآمنهحبیبی  امیرکیاسرتینا024838659401424825786523825خرازیبندر کیاشهر امیرکیاسر  266
گیلانآستانه اشرفیهسیده عذرارضوی پیچاهیآرش024838346501424236563523825خرازیخ سردار جنگل پشت ابزار یراق تقوی  270
گیلانآستانه اشرفیهمسعودخداپرست  تاسندهارزانسرای خداپرست024838526301424423222523825خرازیخ سردارجنگل کوچه آتش پوش  273
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمنظیری آستانهدلفین024838235001424220464523825خرازیآستانه اشرفیه پشت حرم  343
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهتقی نژاد لیموئیمبارکه 0421508000523825خرازیبندرکیاشهر – کوی شهید رجائی 
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهشریفی حسین آباد…..0437133206523825خرازیآستانه اشرفیه – پاساژ حرم
گیلانآستانه اشرفیهبهرامخباز آستانهلوازم خیاطی خباز0004944770523825خرازیامام خمینی(ره) نبش بازار شماره 1  –
گیلانآستانه اشرفیهحجت الهفلاح ابدیترمه 046603391601342126894523825خرازیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحمیدرضااحمدی امیرکیاسررنگارنگ 046621698001311111111523825خرازیآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه (نظری) ، خیابان شهید آذر زرتشت ، پلاک -12 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضااصغرنژادلسکوکلایهلوازم خیاطی معین0004873344523825خرازیآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان وحید ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمودفلاح مهدی نژادماهک0329644787523825خرازیآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعظمترعنای رئوفشیرزاد0466381341523825خرازیآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، کوچه (شیرزاد) ، پلاک -17 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهریلاشائیآفتاب 046649129701311111111523825خرازیآستانه اشرفیه ، حرم ، کوچه (نجات دهنده) ، کوچه میثم ، پلاک -20 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفروزاندهقان زادساحیوارنا 046651164201311111111523825خرازیکیاشهر ، کوی سعیدی ، خیابان امام خمینی ، کوچه شهید قدوسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیبرمهلوازم خیاطی برمه0267853690523825خرازیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه بازار جلایه1 – کوچه ((فرعی دوم)) – پلاک -47 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهرامیاپیرلاکمه سریفروشگاه باران0351980235523825خرازیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادچاوشی اکبریخرازی مارال0350408430523825خرازیکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه محمدپور – خیابان فلسطین شمالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنرادمقدمسپیده0101879484523825خرازیکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید پیشقدم – خیابان (امام خمینی) – پلاک 593 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیدلسوزچهاردهیمهدی0101756986523825خرازیشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان شهید علیرضا رئوفی – خیابان کوثر – پلاک 682 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینناصریناصری0004977485523825خرازیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((حسین ناصری)) – کوچه (فرشته) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقپورعباس چورکوچانیمروارید 0467078691523825خرازیآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیپورمیرزاجانیفاخته 0467217504523825خرازیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان سیمرغ2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادینظری دهندهنظری0427186254523825خرازیآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه ( یکتا ) – خیابان سردار جنگل – پلاک -82 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطيبهمرادي داخلپوشاک نگین0332096884523825خرازیآستانه اشرفیه – نظری(حرم) – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – کوچه شهید نظری – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغريشيرزادرادجلاليگل مریم0101779371523825خرازیآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – بلوار آزادی – پاساژ رحیمی پور – طبقه همکف – واحد 8
گیلانآستانه اشرفیهاحمدآزادبرپوشاک فصل 046757970401311111111523825خرازیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – بلوار آزادی – کوچه شهید نظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسندلخوش جلالیدلخوش 046637517501311111111523832خرده  فروشی پرنده های زینتی (قناری و غیره) آستانه اشرفیه ، بلوار معین ، بلوار دکتر معین ، خیابان شهید باهنر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلرضائی امیرهندهرضایی 046638133701342164257523832خرده  فروشی پرنده های زینتی (قناری و غیره) تجن گوکه پایین ، خیابان فضیلت ، خیابان امام خمینی ، پلاک 121 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیحسینیشهر قناری 046649130001311111111523832خرده  فروشی پرنده های زینتی (قناری و غیره) کیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان امام خمینی ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدتمجیدی آستانهتمجیدی 046719298101311111111523832خرده  فروشی پرنده های زینتی (قناری و غیره) آستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید غلامحسین اسماعیلی – خیابان استقلال – ساختمان جلال 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمجیدالدینمتولی جلالیپرطلایی 046764110501342138886523832خرده  فروشی پرنده های زینتی (قناری و غیره) آستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهسجده حسن کیادهگوارا0366218129523317خرده فروش دستگاه تصفیه آبکیاشهر – پاسداران(شهدا،فلسطین) – کوچه پاسداران – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنرگس الساداتجلیلی نیا آستانهآریوداد025876549001420523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبخوش سیرت نبش کوچه مرادی  0
گیلانآستانه اشرفیهیوسفیوسفی پور چهاردهفروش سنگهای ساختمانی یوسفی پور031827053401420523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبروستای شیرکوه چهارده –  –
گیلانآستانه اشرفیهرضااسمعیلی بارکوسرائیسنگ فروشی حضرت0466878936523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبلاکوژده – روستای کیاشهر – خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 304 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیمحمدینقش جهان 046734182101311111111523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبلاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان کانال – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 211 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفیروزمحمودی جیرینده046740910401311111111523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – ندارد – کوچه سفیدرود – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک 303 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدهادیحسینی نژاد حسن کیادهعطاری شفاء025880110701424826681523111خرده فروشی  گیاهان داروییبندرکیاشهر فلسطین شمالی جنب اداره 0
گیلانآستانه اشرفیهفریدونمقتدر گیلوائیعطاری رازی01018193400144229068523111خرده فروشی  گیاهان داروییامام خمینی(ره) شریعتی  –
گیلانآستانه اشرفیهامیرهادی زاده ولمیعطائی031880084601420523111خرده فروشی  گیاهان داروییمیدان حافظ –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسیناخوان آستانهداروهای گیاهی اخوان033205408101420523111خرده فروشی  گیاهان داروییامام خمینی(ره)-جنب بانک کشاورزی –  –
گیلانآستانه اشرفیهبهروزصادق پورگیلدهسرای حکیم046289819301311111111523111خرده فروشی  گیاهان داروییکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه (( ندیمی)) ، خیابان فلسطین شمالی ، ساختمان زمرد 11 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهلاجوردی فشتمیعرفان 046606902901311111111523111خرده فروشی  گیاهان داروییآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهیلابیگلریسلامت 046625899601311111111523111خرده فروشی  گیاهان داروییکیاشهر ، شهدا ، خیابان فلسطین جنوبی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنمحمدی خواه آستانهجلال 046639387601311111111523111خرده فروشی  گیاهان داروییآستانه اشرفیه ، شهدا ، خیابان بهشت جلالیه جنوبی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدمؤمنی لیچائیمومنی0382676710523111خرده فروشی  گیاهان داروییآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان شهیدنواب صفوی – پلاک -92 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیاخوان آستانهاخوان0104373969523111خرده فروشی  گیاهان داروییآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه تختی – خیابان شهید آذر زرتشت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاحجت انصاریکاوه0004822082523412خرده فروشی ابزارآلات صنعتیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید آتش زمزم ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضادلدار جوپشتدلدار010183496501420523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاروستای کورکاء –  –
گیلانآستانه اشرفیهزهرابزرگ امیدآریا046597627101311111111523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاآستانه اشرفیه ، کمربندی ، کوچه (فلاح) ، بلوار شهید مطهری ، ساختمان میرنور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهرامشجاعی حسن کیادهشجاعی0004861432523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاکیاشهر ، زمین شهری ، کوچه گل رز 5 ، خیابان شهدا ، پلاک 349 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیحسن زاده نقره دهیلوله سبز شیراز0004767145523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاکیاشهر ، فلسطین جنوبی ، خیابان (( کانال  )) ، خیابان فلسطین جنوبی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرمضان نژادپنچاهپاسارگاز زرین 046646830001342126313523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید احسان طلب ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیقاسمعلی پورمیرانیقاسمعلی پور0466486122523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاآستانه اشرفیه ، کمربندی ، کوچه (فلاح) ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشادامیدی تلیکانیتاسیسات امیدی 046662809901311111111523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید مختار جوانبخت – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاقاسمی تجن گوکهقاسمی0362490223523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاتجن گوکه پایین – روستای کیسم – کوچه بوستان پانزدهم – خیابان امام خمینی – پلاک 204 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرضیهمنصورپوردهکاءفلاح0365004180523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاانبارسر – روستای دهگاه – کوچه یاس 3 – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 681 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیماءقنبرپورماشکیآب رسان 046692495701342122822523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضادلدارگوهردانیبست بستوار عدالت 0406837472523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاآستانه اشرفیه – پارک ساحلی – کوچه نور – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهشفیعی ثابتتاسیسات مدرن0467225840523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید منصور ظهیری – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدامیری تلیکانیامیری 046748235001311111111523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید محمد بختیاری – خیابان استقلال – ساختمان حافظ ایمانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراعلی اکبری دهکاءلوله و اتصالات گازی آرسام 046762036801342134237523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – خیابان شهید آیت اله بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیاکبرپوراشمان کماچالیکیهان شعله شمال 046762598301311111111523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکادهسر – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان ( بازار دهسر ) – جاده اصلی دهسر – پلاک 269.1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسپهدارسلیمیمحله نو046765046201311111111523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاکیاشهر – امام خمینی (بخشداری) – کوچه ((رمضان اصغرنیا)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاکشفیکشفی025877280801424223997522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )شهید بهشتی کوچه جابر  0
گیلانآستانه اشرفیهرحیمرعنای مهرپورحضرت030090675001424227771522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )امام خمینی(ره) –  –
گیلانآستانه اشرفیهابراهیماسپدکارممتاز030239868801424227621522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )امام خمینی(ره) بازار جلالیه 3  –
گیلانآستانه اشرفیهسیده صغریمجتبویعاطف032312382701424223466522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – خیابان شهید آذر زرتشت – خیابان امام خمینی – پلاک -252 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینخادمی مراددهندهسوغات گیلان033034596201420522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – آزادی – بلوار آزادی – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاغلام زادهغلام زاده000497334901424222409522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )امام خمینی(ره) جنب مرکزبهداشت  –
گیلانآستانه اشرفیهپوریانیافتاحخزر046597088801311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )دستک ، کوچه گلستان شمالی 5 ، خیابان امام رضا ، پلاک 437 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاصابرهمیشگیحسن0004942432522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان امام خمینی ، خیابان آذر زرتشت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرماندهداردرگاهیدهدار046600814001311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه ، کمربندی ، کوچه (فلاح) ، بلوار شهید مطهری ، ساختمان میرنور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکمالاحمدنژادلیچائیکمال 046603385901311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لاکوژده ، کوچه ابوذر ، خیابان فلسطین جنوبی ، پلاک 97.001 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتهمینهپردختهامیر 046616197501342136602522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه سلمان ، خیابان فلسطین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعزیزحسین پورصفرابستهآجیل فروشی کامبیز046619030901342127169522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )نقرده ، کوچه باهنر ، خیابان شهید شاه عباسی ، پلاک 325 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدافلاکی جلالیشهر آجیل 046623030201342140162522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه ، فردوسی ، خیابان فرهنگ ، بلوار امام رضا ، ساختمان وحید ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادسلیمی ابراهیم سرائیسوغات گیلان 046629276701311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )خوشکاروندان ، کوچه گلستان 1 ، بلوار ( کمربندی آستانه لاهیجان ) ، پلاک 348 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدزاری زادهزارع 046630836801311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه ، فلسطین ، خیابان فلسطین ، بلوار امام رضا ، ساختمان امیر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمحافظی جلالیحافظی0274014840522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه تختی ، خیابان شهید آذر زرتشت ، پلاک -28 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدصالحی نقره دهصالحی 046633494101311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )نقرده ، کوچه گلستان 5 ، خیابان امام حسین ، پلاک 192 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسحسین پورجوبکلآجیل فروشی آتی046638632401342123379522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کیسم جویکل ، خیابان ( جاده کیسم جویکل ) ، کوچه ( هاشمی ) ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاکاسب زادهکاسب زاده 046639388101342123481522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه ، منتظری ، کوچه ضیائی ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضافارسی آستانهفارسی 046643409901311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه ، نواب صفوی ، خیابان حرم ، خیابان شهیدنواب صفوی ، پلاک -102 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهساسانصابرهمیشگیجانان 046644013801311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه ، برنج فروشان ، کوچه (خجسته) ، کوچه شهید محمودآتش پوش ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادسلمانی نژادآستانه046644014401311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – سیدجمال الدین اسدآبادی – خیابان شهیدمدرس – کوچه هدایت – ساختمان سینا – طبقه دوم – 
گیلانآستانه اشرفیهعلیفتحی نژادگورابجواریارمغان شمال 046645761901311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان امام خمینی ، کوچه بازار جلالیه 3 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیداکبرپورشاخص 046652960501311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )دهسر – روستای کیاشهر – جاده اصلی دهسر – خیابان ( بازار دهسر ) – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرپورعباس چورکوچانیپورعباس0004910067522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید غلامرضا منعم – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمپورمقدم آستانهآجیل و بادام آستانه0342873138522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – حرم – خیابان امام خمینی – خیابان آذر زرتشت – پلاک -17 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاقصاب شیدادوستکوچان0351621074522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه تختی – خیابان شهید آذر زرتشت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجلالفلاح مرادی نژادآستانهآجیل فروشی جلال0342900071522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه آیت الله ضیایی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینشجردوست حسن کیادهشجردوست 046662206901311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید صدیقی – کوچه اسماعیلی – پلاک -14 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودمعصومی نقره دهییادگار پدر ض046662207201311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )نقرده – روستای کیاشهر – خیابان شهید شاه عباسی – خیابان امام حسین – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرعلیعابدی آستانهعابدی 046663460001342124060522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه (نظری) – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبرمخیده—-046667321001342133899522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – حسین آباد(بلوار دکترمعین) – خیابان اهل بیت – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیفلاح خوشدل نیاکیداداشی 046677181301342122382522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان ( آیت اله وحید ) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصراصغرپورلشکااصغرپور 046679324801311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – فردوسی(فرهنگ،کمربندی) – خیابان فرهنگ – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزوقارینوین 046682125401311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )دهسر – روستای کیاشهر – کوچه گلستان 8 – جاده اصلی دهسر ( 1 ) – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیصابرهمیشگیزرگیل 046682237001311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – بلوار آزادی – خیابان ( آیت اله وحید ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعموئی اشمان کماچالعموئی 046683902501342123161522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – بلوار دکتر معین – پلاک 314 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینمهرجومهرجو 046684928401311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کیاشهر – امام خمینی (بخشداری) – کوچه ((رمضان اصغرنیا)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینافلاکی آستانهممتاز0101759359522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – کوچه حر – بلوار آزادی – پلاک 255 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعظیمآقاجان نژادمطهر0382855809522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه ((علی پور داداشی )) – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریماصغرپورلشکامیظهیری 0466934738522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کورکاه – روستای گورکا – خیابان ساحل – خیابان (کمربندی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمداصلاح کارکماچالیتوکل0004882775522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – پاساژ احمدی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینقربانی تیزرومیلاد0408695825522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – میدان حافظ – کوچه ((علیرضا نظری)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانچائی چی خیرخواهحضرت 0416496592522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان شهید آذر زرتشت – کوچه ((علیرضا نظری)) – پلاک -18 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادمیری رشت آبادیمیری 046709337701342134923522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – حرم – خیابان حرم – کوچه (( حسین رضاپور )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثمطیران سیدانیمیثم 046714933801311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید رعنای رئوف – خیابان ابوذر – ساختمان ادیب – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهاخباری حسن کیادهوحید 046716455301311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقاسپدکارمروارید 046724155801311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه هدایت – خیابان شهیدمدرس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليرضاشيرين كام چوريآجیل و خشکبار فروشی گلزار شهدا0424477042522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید اسماعیل فلاح – خیابان بهشت جلالیه ضلع غربی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهرابموسی زاده جوهکلیسلطان0467489631522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – بلوار امام حسین – ساختمان لفوتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتهمینهآخشیجنعیمی046749002201342134365522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – پل سفید رود – بلوار جانبازان – بلوار گلها – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراصفرپورفلاح کماچالیبرادران باقرپور046750078501342129834522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید رعنای رئوف – خیابان ابوذر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشکوفهراغبی مقدممقدم 046750078701342122507522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرانپرگرپرگر 046750078901311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه ((حبیب اله غلامیان)) – بلوار امام حسین(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیتیزروآستانه046750207101311111111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – میدان حافظ – کوچه ((علیرضا نظری)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغراحقیقی دهنه سریناب 0427806349522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کیاشهر – کوی امام – کوچه پیروزی – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – پلاک -44 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاقرباني دهشالقربانی 0467560875522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهگداعليمهديان آستانهآجیل فروشی مهدیان0004927347522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – کوچه ((مهدی شیرزادراد جلالی)) – خیابان شهیدنواب صفوی – پلاک -31 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحجتحميدي ثابت نويرآجیل و خشکبار حجت0258752679522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – کوچه ((مهدی شیرزادراد جلالی)) – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدامين جسيدانيآجیل فروشی ارمغان0004934440522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان ( آیت اله وحید ) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهگداعلیکشاورزجسیدانیآجیل و خشکبار حاج علی 046764111001342126232522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه (( علی آوریده )) – خیابان (شهید محمد منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليفارسي آستانهبلوط0258750125522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )آستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((آذر زرتشت)) – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -44 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهلطفی چهاردهحیدرنیا028163598801424383810522225خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ایروستای شیرکوه چهارده –  –
گیلانآستانه اشرفیهقاسمفیضی پاپکیادهیفیضی034401630701424221680522225خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ایآستانه اشرفیه – خ استقلال کوچه ایثار  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیباخترچوریزرین دانه 045054007201342136306522225خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ایآستانه اشرفیه ، جاده کیسم ، کوچه یکم ، خیابان 18متری خزر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشیراللهعباسیتوزیع آرد کیاشهر0362902532522225خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ایلاکوژده – روستای کیاشهر – خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 298 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمههدایتی لسکوسرزمین کوچولوها046616200001311111111523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه (سراجی) ، خیابان شهید آذر زرتشت ، پلاک -52 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمغلامی لفوتغلامی 046627014601311111111523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان امام خمینی ، خیابان آذر زرتشت ، پلاک -35 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهصنعتی برقی حسن کیادهآراد 046628135901342820263523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه محمدپور ، خیابان فلسطین شمالی ، ساختمان صدف ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلخانجانی لسکوخانجانی0466445570523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان امام خمینی ، خیابان آذر زرتشت ، پلاک -15 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیقربان پورراسخفسقلی 046654035201311111111523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه شهید مهرداد طبخ کار ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیقربانی للوچه سریسرزمین شادی 046671638001311111111523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید صدیقی نژاد1) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمخانجانی لسکوشهرک اسباب بازی مانوئل0467039415523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان حرم – پلاک -54 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحکیمهکشاورزدستکسعید 046707870501311111111523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک -518 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدعباسی کلوانیفروشگاه عباسی0467228730523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دکتر دشتستانی – خیابان امام خمینی – پلاک -203 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهاسدی کیسمیلوکس 046732566201311111111523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیکیسم جویکل – روستای کیسم – جاده (کیسم جویکل) – جاده اصلی کیسم جویکل – پلاک -59 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينكفشدارجلاليفرهنگ سرای کودک 0432626874523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشیواقویدل پارمیس0467468435523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیکیاشهر – شهدا – کوچه پاسداران – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهگلستاناسلام زاده نوشهرعصر شادی 0467709267523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیکیاشهر – شهدا – کوچه ((ستار اصغرنژاد)) – خیابان (شهدا) – ساختمان فلاح پور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمقدم زن جلالیجلالیه 0427619798523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیآستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان ( آیت اله وحید ) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضارحیمی پورجورشریسمفونی 046762872901311111111523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – پلاک -15 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادپاکدل حسن کیادهپاکدل 046654034801342826064523454خرده فروشی انواع ایرانیت و لوله های ایرانیتی و پوشش سقف سولهکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان شهیددادمان ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیغلامی فلاح خیرجلالیغلامی 046758276701341131913523454خرده فروشی انواع ایرانیت و لوله های ایرانیتی و پوشش سقف سولهآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شادروان حاج محمدرضا افلاکی – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک -277 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاجرخورسندی آستانه046687483801311111111523878خرده فروشی انواع چسب صنعتیآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهید نظری – بن بست چهارم – پاساژ ماهان – طبقه اول – واحد 8
گیلانآستانه اشرفیهمجیدفزونیحضرت 046739644201311111111523419/7خرده فروشی انواع درب و پنجره و حفاظ پیش ساخته آهنیکیاشهر – شهدا – کوچه جانبازان – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنسلیمانی طالمیعلوی0465164988523821خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آنآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومههمت دوستساعت فروشی مهرداد0466562465523821خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آنکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید صدیقی نژاد1) – خیابان امام خمینی – پلاک 224 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرپورمحمدی حسین آبادپورمحمدی0450317750523251خرده فروشی انواع ساک، چمدان و لوازم سفرآستانه اشرفیه – خیابان آذرزرتشت- پاساژ حرم
گیلانآستانه اشرفیهسیداسماعیلنصرزادهمعطر032339312301424223980522212خرده فروشی انواع شیرینیطالقانی –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضااسماعیل دوست جلالینواب027426960001420522212خرده فروشی انواع شیرینیامام خمینی ره روبه روی داروخانه قدس ح  0
گیلانآستانه اشرفیهمونسقنبرپورصیادگل بهار046602985401342822357522212خرده فروشی انواع شیرینیکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان فلسطین جنوبی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمغریب نوازحسن کیادهشیرین کده مهر 046629276501342824002522212خرده فروشی انواع شیرینیکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه پوریای ولی ، خیابان شهیدتیرماهی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیداشرفمرتضی پورحسن کیادهبهارک 046629419601342812469522212خرده فروشی انواع شیرینیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (صیاد فر) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 196 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلیحیدری چهاردهویلانچ0101780206522212خرده فروشی انواع شیرینیشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( فرعی ششم ) – خیابان کوثر – پلاک 740 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجابربندرچی بصیرعسل0101806961522212خرده فروشی انواع شیرینیدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک 442 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهرضازاده لیچائیحمید 046725816501311111111522212خرده فروشی انواع شیرینیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان شهیدمدرس – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهری ساداتمیرجعفری حسن کیادهشیرینی کده مهر شعبه 2046755677901311111111522212خرده فروشی انواع شیرینیکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – مجتمع تجاری کوروش – طبقه همکف – واحد 17
گیلانآستانه اشرفیهقدرتزینالیپرهام 046759853901311111111522212خرده فروشی انواع شیرینیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسيحسن نژادابديتشریفات 044763143601342129728522212خرده فروشی انواع شیرینیآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دکتر دشتستانی – خیابان امام خمینی – پلاک -157 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضابشارتیکندو0467709262522212خرده فروشی انواع شیرینیکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -246 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنسیبهکریمی پنچاهکاغذ پدیده 0467092194523632خرده فروشی انواع کاغذ بسته بندی شدهآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – ساختمان بازارچه دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروزفلاح پور لله وچه سریقصابی شهاب025878809101424823281522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزبندرکیاشهر شهدا  –
گیلانآستانه اشرفیهرحیمجعفری دستکجعفری000486679101424983290522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزبندرکیاشهر دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیمرادی داخلشالیزار033082622601424232263522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکارسیدان-جنب خانه سالمندان –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضانگهبانی طاعتیطاعتی033083274401424815042522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزبندرکیاشهر روستای لب دریا  –
گیلانآستانه اشرفیهبرجعلیابراهیمیابراهیمی000486355401424772202522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزبندرکیاشهر روستای نقره ده  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیعبادت طلب تجن گوکهعبادت طلب0004915867522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزاستقلال جلال 1  –
گیلانآستانه اشرفیهحسندری حسن کیادهفردین0004864561522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکیاشهر ، زمین شهری ، کوچه گل رز 5 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادصادقی دستکقصابی نمونه0466033850522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزدستک ، کوچه گلستان شمالی 6 ، خیابان امام رضا ، پلاک 625 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرئوف حسین آبادرئوف0004808229522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار شهید مطهری ، بلوار دکتر معین ، پلاک 612 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالحمیدامینیان فرجلالیه 046614069501342125569522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان امام خمینی ، کوچه بازار جلایه1 ، پلاک -40 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمصفری پنچاهخانواده 046616196401342136461522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه ، فردوسی ، خیابان فردوسی ، کوچه نصر ، پلاک -1 ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمحمودگلشاهی کریمگلشاهی0004866683522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزدستک ، خیابان شهید رضا صادقی ، خیابان امام رضا ، پلاک 612 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمندرویش پورداخلکباب سرای بهمن0101853754522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزداخل پائین ، خیابان ( بطرف روستای لاکمه سر ) ، خیابان ( جاده داخل پایین ) ، پلاک 70 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدکیومرثی استانهبرادران کیومرثی0004856677522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودقصابی کیسمیسوپرگوشت شمال0466221818522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان شهیدنواب صفوی ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمزهفتحی گیلوائیحمزه0466230269522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان امام خمینی ، کوچه بازار جلالیه1 ، پلاک -37 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدآرمینقاسمی نژادحسن کیادهآرمین 0466255001522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکیاشهر ، شهدا ، کوچه گل رز 4 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیناسمعیل زاده کشلدایی محمد046629419801311111111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزصفرابسته بالا ، صفرابسته پایین ، کوچه نیلوفر ، خیابان ( صفرابسته ) ، پلاک 264 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلاخان زادهدریا0104377025522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شقایق17 ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاقربان پورپهمدانیبرتر 046633753601342821254522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شقایق 8 ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرحربیعی نازکسراکباب سرای اسدزاده0101886253522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزنازکسرا ، خیابان شهیدکاظم خلیلی ، خیابان ( جاده لشت نشاء ) ، پلاک 627 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرجاصغرپورحسن کیادهاصغرپور0004865568522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه ( شهید باانصاف ) ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک 547 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدامیدی رشت آبادیامیدی0101913303522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزشیرکوه چهارده ، کوچه ( فرعی چهارم ) ، خیابان کوثر ، پلاک 730 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیحسین زاده بابائیدلفین 046648087201311111111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، خیابان امام خمینی ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاحسین دوست داخلممتاز 046654035001311111111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزداخل پائین – روستای دهشال – خیابان ( بطرف روستای لاکمه سر ) – خیابان ( جاده داخل پایین ) – پلاک 144 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیمینسخاوت طلبرضا نیا 046658574001342856288522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزدهکاء – روستای دهگاه – کوچه فضیلت – خیابان شهدا – پلاک 558 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیپاکزادحقیقی چهاردهپاکزاد0004928786522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان کوثر ( 1 ) – خیابان حاج محمد مصطفی پور – پلاک 832 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداودقصاب شیدادوستشیدادوست 046667976601342124639522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه – بازار بصیر – کوچه بازار بصیر1 – کوچه بازار بصیر – پلاک -125 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفبرومندملاسرائیبهروز0004957806522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه ((رحیم خوش نقش)) – کوچه (الماس) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدمسلمیامیرعلی 046675010201342137962522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانگل پورسوپر گوشت بره طلا 046675610701311111111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه – صقتی(پشت سپاه) – کوچه شهید محمدحسن نوری دژ برد – خیابان فلسطین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدآهوزطاها 046682128101311111111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان شهیدعباس حسن پور – خیابان امام خمینی – پلاک 463 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضادلیریمجید 046684653101342827868522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرجمهمان نوازفشتمیآهو0004810611522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – خیابان امام خمینی – کوچه بازار جلایه1 – پلاک -31 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهرابوقاری چوریمهمان نواز0104371415522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 688 – طبقه همکف – واحد جنوبی
گیلانآستانه اشرفیهحسنمصطفوی آستانهجگرلند 046713591801311111111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه – آخوند محله – کوچه (شهید عزمی ) – خیابان بهشت جلالیه ضلع جنوبی – پلاک -14 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپرژکمحمد 046715420801311111111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید کامران حلوایی – کوچه شهید حلوایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحبیبیکباب سرا0004856137522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزنازکسرا – روستای گورکا – ندارد – کوچه شقایق(1) – جاده اصلی نازکسرا – پلاک 379 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهساغفاریغفاری 046723994701342125714522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت اله بهشتی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینصادق نیای کیسمیفواد046724579401342141366522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه توحید – خیابان امام خمینی – پلاک -26 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهرئوفی چهاردهعادل 046744597301311111111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – مجتمع تجاری نور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمد قربانی حسن کیاده قصابی احمد0434644988522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکیاشهر – کوی امام – خیابان (سپیدرود) – خیابان (امام خمینی) – پلاک 180 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرواریدخسروی حسن کیادهخسروی 046745695601311111111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکیاشهر – کوی امام – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – خیابان (امام خمینی) – مجتمع خدادادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسف ملکی امیرآبادقصابی دنیا0101839676522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزپائین رودپشت – روستای دهگاه – ندارد – خیابان (( بازارچه )) – خیابان ولی عصر ( عج ) – پلاک 123 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیصیادفرکمال0004867798522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکیاشهر – کوی امام – خیابان (سپیدرود) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -220 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدصالح پوربارکوسرائیچمن046754989101311111111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجعفرعلي پورگيلدهعلیپور0467570427522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلوخ – روستای دهگاه – خیابان شهدا – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 100 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی یوسفی ستاره شب0434281215522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزداخل پائین – روستای دهشال – جاده (داخل پائین) – جاده اصلی داخل پائین – پلاک 118 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاتاواتاودوبرادران 046770952901311111111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکین چاه – روستای گورکا – کینچاه – خیابان امام رضا – خیابان به طرف کینچاه – پلاک 32 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهراممحمد علی پور حسن کیادهمیوه فروشی تک گل025879965301420522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتبندرکیاشهر شهید رجائی نبش شهید ر 0
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهآوازهآوازه031318443501420522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتروستای کیسم بالا –  –
گیلانآستانه اشرفیهصفرسلیمانی چهاردهسلیمانی031526745701420522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتشیرکوه چهارده –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسینآزادبرآزادبر031861084201420522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتاستقلال-جنب مسجد 72 تن –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمودشبرنگ لیچاهیحشمت033034307501420522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتبندرکیاشهر روستای نقره ده بالا محله  –
گیلانآستانه اشرفیهنادرراه نور گلرودباریمجید000492867801424383187522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتروستای شیرکوه چهارده –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسین پورچهارفصل046597041901311111111522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتآستانه اشرفیه ، حسین اباد ، خیابان شهید محمدعلی بشلیده ، خیابان آقا سید حسن ، پلاک -78 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهناصحی کیسمیسهند046597516501311111111522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکیسم بالا ، خیابان تمدن ، خیابان فرهنگ ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهذکریایوسفی سالکدهیوسفی046597517801311111111522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتسالکده ، کوچه ( بازار چه ) ، خیابان طالقانی ، پلاک 46 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونکریم پورجوریابیالماس046597626701311111111522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهید رجائی ، ساختمان الماس ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسلطانعلیچهره پوش صادقچهره پوش0004926232522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه (تجن) ، کوچه بازار جلایه1 ، پلاک 156 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضایونسی صیقلده دهکائیچهارفصل 046620850701311111111522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتدهکاء ، کوچه شادروان محمد آرای ، خیابان شهدا ، پلاک 470 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادمحمدخواه کیسمیمیلاد0004952330522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکیسم بالا ، خیابان شهیداصغرشفیعی ، خیابان فرهنگ ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسنقاسمی زاهدبازار میوه046645117801311111111522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکیاشهر ، شهدا ، کوچه ایمان ، خیابان شهدا ، پلاک -292 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسنزمان نژادزمان نژاد0101914085522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجن گوکه پایین – روستای کیسم – خیابان فضیلت – خیابان امام خمینی – پلاک 139 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضافدائیفدائی0004909349522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید صدیقی نژاد – خیابان امام خمینی – پلاک -204 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنقربان نیای حسن کیادهحسن0384275142522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پلاک -51 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهرنگحسین نیای حسن کیادهحسین نیا 046719298701311111111522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونغلام نژادتجن گوکهمیوه فروشی ابوالفضل 0467211134522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجن گوکه بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان نیایش – جاده (اصلی تجن گوکه بالا) – پلاک 131 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهقاسمی اسطلخ بیجاریچهارفصل 0467489629522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه بعثت – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينعباسيان چوريعدالت0432451739522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچورکوچان – روستای گورکا – ندارد – جاده ( چورکوچان ) – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 291 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمانشعباني سياهكلدهاستقلال0004916874522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمالكاظمي دهشاليمیوه فروشی کاظمی0258755601522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتسالکده – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه ( بازار چه ) – خیابان شهید سیدضیاحسینی – پلاک 314 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسید احمدحسین زاده علوینانوایی چندمنظوره علوی000494275601424223369522226خرده فروشی انواع نانامام خمینی ره دکتر دشتستانی  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینسیاح صابرعلی000488187601424221916522226خرده فروشی انواع نانآذرزرتشت –  –
گیلانآستانه اشرفیهعبدالعلیصفریصفری000494300701424224654522226خرده فروشی انواع نانبلوار دکتر معین –  –
گیلانآستانه اشرفیهاحمدحسن نژادحسن نژاد0466530031522226خرده فروشی انواع نانکیاشهر ، زمین شهری ، کوچه گل رز 5 ، خیابان شهدا ، پلاک 377 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمعاشوری گیلدهآهن فروشی وحید025879742301420523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادبندرکیاشهر روستای سلیم چاف  0
گیلانآستانه اشرفیهامینبی غم چورکوچانیآتا029635748201424237070523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادبلوار جانبازان –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسیننصرتیشایان 046660244101342826515523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلاکوژده ، خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) ، خیابان فلسطین جنوبی ، پلاک 276 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیراغبیراغبی0466738713523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادآستانه اشرفیه – کوی گرامی – کوچه چهارم – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضامحمدنژادکوملهشایان 046703788401311111111523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) – خیابان فلسطین جنوبی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضامرامی حسن کیادهمرامی 046705477301311111111523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادلاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان کانال – خیابان فلسطین جنوبی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفلاح شجاعی مردمکدهآهن فروشی فلاح شجاعی 046708351801342124084523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادآستانه اشرفیه – فرهنگیان – کوچه ((مهدی صفری)) – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدعباسیکاوه0435193666523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادآستانه اشرفیه – فرهنگیان – کوچه ((مهدی صفری)) – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظممحمدی خواه حسن کیادهمحمدی خواه 0427323747523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادکیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین) – بلوار (امامت) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهالهامبی غم چورکوچانیصنایع فلزی رحیمی046741937201342122680523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولاداستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – خیابان سپیدرود – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -281.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليفلاح ابديکسری 0467701984523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادشهرصنعتی کیاشهر – روستای کیاشهر – خیابان ( شهرک صنعتی ) – خیابان یاس 1 – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکبرخسروانجم کارسیدانیخسروانجم0466344772523349/3خرده فروشی آیینه و شمعدانآستانه اشرفیه ، مطهری ، کوچه میثم ، کوچه (نجات دهنده) ، ساختمان فاطمیه ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپورشیخ آستانهپورشیخ 046662206401342126176523349/3خرده فروشی آیینه و شمعدانآستانه اشرفیه – حرم – خیابان حرم – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولموسی نژاد کماچالیمروارید سفید024838267401424221783523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیامام خمینی (ره) پشت پاساژ فاطمیه کوچه میثم  40
گیلانآستانه اشرفیهسیدرضاعلی مرادی آستانهآبی0344068459523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیخیابان امام خمینی نبش کوچه شهید نظری  0
گیلانآستانه اشرفیهحدیثهعبدی دهنه سریماهور0466037332523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیکیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان ( اصلی فلسطین شمالی ) ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهیلاعامه کن طارمسریپاسارگاد0466118106523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیآستانه اشرفیه ، حرم ، کوچه (نجات دهنده) ، کوچه میثم ، پلاک -6 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده ملیحهحقگونقره نگین0466342058523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -60 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیبرادران مفیدآستانهگلسنگ0466562392523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – خیابان امام خمینی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدزندبافدریا0411320582523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا – بن بست ( بندری ) – پلاک -379 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهریحانهذاکرادیبیگالری ریحانه0467022273523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه اول – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهبهمنقربان نیای حسن کیادهنازلی0467147509523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – مجتمع عرشیا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحامدابراهیمی فشتمیگالری ح0467327756523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – کوچه حر – بلوار آزادی – پاساژ نصرتی – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهکیوانتقوی فلاح پورمد روز0467343441523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهابوالفضلرهنوردائمیفیروزه0467364540523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک -37 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامینرضائیآویزه0413961228523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه انتظار چهارم – بن بست ((عباس رضایی)) – پلاک -66 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهیلاشعبانی پورشیرجوپشتگل رز0467400228523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهخوشنودجلالي مقدمبدلیجات لیان0467625155523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیآستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان ( آیت اله وحید ) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمخوش برش آستانهعابد 045277425301342123113523838خرده فروشی بذرهای گیاهی و دانه های روغنیآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، کوچه نور ، خیابان طالقانی ، پلاک 43 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداودحسین پور لشکامیبرنجفروشي عدالت025879832201424224968522222خرده فروشی برنجمیدان جمهوری ن  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیاخوانبرنجفروشی اخوان000481866701424224072522222خرده فروشی برنجبلوار دکتر معین ن  0
گیلانآستانه اشرفیهمهردادپرهیزکار آستانهبرنجفروشی پرهیزکار000482006801424223524522222خرده فروشی برنجکمربندی بلوار امام رضا ن  0
گیلانآستانه اشرفیهعلیاجدادی حسن کیادهاجدادی025877572101424824727522222خرده فروشی برنجبندرکیاشهر کوی امام  –
گیلانآستانه اشرفیهمهدیعلیپور نیکخوهدیه025878607701424228193522222خرده فروشی برنجبلوار دکتر معین روبه روی بانک کشاورزی  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمددرستی دهکاءشالیزار025879551701424862225522222خرده فروشی برنجبندرکیاشهر روستای دهکاء روبه روی د –
گیلانآستانه اشرفیههوشنگقصابی کیسمیسرسبز کیسم026741030101424352317522222خرده فروشی برنجروستای کیسم بالامحله –  –
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهحقیقت شناس کماچالیفهیم010193061801424227178522222خرده فروشی برنجمیدان امام حسین –  –
گیلانآستانه اشرفیهرضاصانع دوست کارسیدانیصانع دوست028161813301424333326522222خرده فروشی برنجروستای کارسیدان –  –
گیلانآستانه اشرفیهایرجباقرپور چهاردهباقرپور029731231901424383111522222خرده فروشی برنجروستای شیرکوه چهارده –  –
گیلانآستانه اشرفیهمنصورشریف نیای چوریشریف نیا029769944001424221849522222خرده فروشی برنجبلوار آزادی –  –
گیلانآستانه اشرفیهغفوررمضان زاده رودپشتیماهان03325687970142238522222خرده فروشی برنجبندرکیاشهر پایین رودپشت پایین محله  –
گیلانآستانه اشرفیهناصرپرستشپرستش034084904601424221680522222خرده فروشی برنجخ سردارجنگل ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهحسینحسن پور فلاح دهکاءحسن پور000477456201424862319522222خرده فروشی برنجبندرکیاشهر دهکاء بالامحله  –
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلاقدام طلبمروارید گیلان 045128613601311111111522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، آزادی ، کوچه شهید قربانی ، بلوار آزادی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمطلبفلاح پوراصغریفلاح پور و پسران 045367782201342132779522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، بلوار شریعتی ، بن بست قائم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاثانی حسن کیادهثانی045395457901342823825522222خرده فروشی برنجکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (شرافتی) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادپرساپرسا 045533263901342137094522222خرده فروشی برنجکورکاه ، خیابان شهید تقی سلیمانی ، خیابان ( جاده لاهیجان ) ، پلاک 13 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسیفلاح علیپور داخلعلیپور0455675375522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، شهدا ، خیابان شهدا ، بن بست (حیدرنژاد) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیممحمدی خواه کیسمیمحمدی خواه0004816005522222خرده فروشی برنجروستای کیسم بالامحله –  –
گیلانآستانه اشرفیهرضاآسوده کیسمیآسوده 045815020701342126848522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه (ناصری) ، کوچه فرشته
گیلانآستانه اشرفیهمحمدصحتیشمال045860746701311111111522222خرده فروشی برنجدرگاه پائین ، درگاه پایین ، خیابان شهیداحمدیکتا ، کوچه (موذن ) ، پلاک 45 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودعبدی نیکسائیممتاز0004819026522222خرده فروشی برنجمیدان جمهوری –  –
گیلانآستانه اشرفیهمسعودکریمیکریمی0004819134522222خرده فروشی برنجبندرکیاشهر امام خمینی(ره)  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدتقیآقابزرگی چورکوچانیآقابزرگی046354588701342141627522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، برنج فروشان ، کوچه (جهانی) ، خیابان طالقانی ، پلاک -54 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنبی اللهفلاح خوشدل نیاکونبی الله046355301501342134023522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، فلسطین ، خیابان فلسطین ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنمحمددوستفروشگاه برنج محمددوست046358166701342135883522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، زنده دل ، خیابان کارگر ، بلوار شهید مطهری ، ساختمان زمزم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبعاشوری گورابجواریاطمینان 0465969932522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، خط کمربندی ، کوچه بلال ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریممحبی سالکدهامیدی046603391201342824251522222خرده فروشی برنجکیاشهر ، شهدا ، خیابان فلسطین جنوبی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهپردختهحضرت0004820284522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، میدان حافظ ، خیابان امام خمینی ، خیابان جابر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنعمتعاشوری سالکدهعاشوری046611487001342843443522222خرده فروشی برنجسالکده ، خیابان شهید سیدضیاحسینی ، خیابان طالقانی ، پلاک 20 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرشیداقدام طلب کماچالیاقدام طلب 046616189101342142744522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه رنجبر ، بلوار شریعتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروزمحمودی جیریندهبورس برنج اعتماد0004817768522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار شهید مطهری ، بلوار دکتر معین ، پلاک 608 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرستگارکینچاهبرادران رستگارو پسران0004808553522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، بلواردکتر معین ، کوچه شهید اسما عیل زاده ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصردهداردرگاهیگیلان سبز0004764016522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدشفیعدرخشانسرگل0004817336522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، بلوار شهید مطهری ، پلاک 119 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنادرپرستشپرستش0466187475522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، فلسطین ، خیابان فلسطین ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپرویزیپرویزی0004791877522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید جوانمرد ، بلوار دکتر معین ، پلاک 450 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدعلیحسین پورلشکامیحسین پور 046620339501342124705522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدپرساپرسا0002981441522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، آزادی ، بلوار امام حسین ، بلوار آزادی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانعلیکاظمی دهشالیکاظمی 046623030301342843464522222خرده فروشی برنجسالکده ، کوچه ( بازار چه ) ، خیابان طالقانی ، پلاک 54 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلصفرپورصفرپور0002989614522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، آزادی ، کوچه شهید قربانی ، بلوار آزادی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلقربان پورمردمکدهیمزرعه 046624903201342134596522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه نهم دی – خیابان سردار جنگل – پاساژ (حاتم ) – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهسیدجلالپورحسینی درگاهدفتر فروش برنج طلای سفید046625597901342129814522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، برنج فروشان ، کوچه (جهانی) ، خیابان طالقانی ، پلاک -44 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجلیلموسی زادگورابجواریموسی زاد0004900502522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، برنج فروشان ، کوچه شهید محمودآتش پوش ، کوچه (جهانی) ، پلاک -32 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیعلیرضانژادگوهردانیبرنج هادی 046626888401342126444522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، کوچه شهیدتقی پور ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرمضان پورمیرصادقیسینا 046626896301342130296522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، بلواردکتر معین ، خیابان اهل بیت ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیپاکنعمتمروارید0104372530522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه شهید محمودآتش پوش ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاعظمصبوری چوریصداقت 046628809601311111111522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، بلوار شهید مطهری ، پلاک 622 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیپوررضائیان آستانهپوررضائیان0002980326522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، برنج فروشان ، کوچه (جهانی) ، خیابان طالقانی ، پلاک -62 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینفقیه محمدی جلالیبحر 046633055801311111111522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه تختی ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامینمیرزاجانی ششکلامین 046634525801311111111522222خرده فروشی برنجرشونده ، خیابان شهید مرتضی احمدی پور ، خیابان شهید ابراهیم زاده ، پلاک 127 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدابوالحسننورحسینی نیاکینورحسینی0004764880522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، بهشتی ، خیابان جابر ، خیابان امام خمینی ، پلاک -246 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاملغلامی دهکاءغلامی 046641314401311111111522222خرده فروشی برنجلله وجه سر ، کوچه گلستان ، خیابان جاده دستک به کیاشهر ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسینجلیلی حسن کیادهکندوج 046641320101311111111522222خرده فروشی برنجکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شقایق17 ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدقاسمی لله وجه سریقاسمی0104372422522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، بلواردکتر معین ، کوچه شهید اسما عیل زاده ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرضائی لسکوکلایه0104374760522222خرده فروشی برنجلسکوکلایه ، خیابان کارگر ، خیابان دکتر شریعتی ، پلاک 13 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخسروجانعلی پوربرنج فروشی نمونه 046648087801311111111522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، بلوار شهید مطهری ، پلاک 626 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلفلاح تبسم چهرهتبسم چهره 046649311701342142128522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه رنجبر ، بلوار شریعتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیقصابی کیسمیقصابی 046649371301311111111522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه ، فردوسی ، کوچه (مولودی) ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیدهکردچهاردهعدالت 046650532901342174200522222خرده فروشی برنجشیرکوه چهارده ، کوچه ( آموتیا ) ، خیابان کوثر ، پلاک 162 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکامرانفلاح دوست مقدممقدم 046651163701311111111522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد(کمربندی) – کوچه مطهری 5 – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیف الهرهبررهبر0347042957522222خرده فروشی برنجکتشصت آبادان – روستای چهارده – خیابان شهید حسن پور – خیابان شهدا – پلاک 96 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکبریاخوان آستانهنجفدری 046654034501342134690522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – آزادی – کوچه شهید قربانی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفیروزمددیبهاره 046654865501311111111522222خرده فروشی برنجکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه ((ماهی فروشان)) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظمحسین پوردرگاهحسین پور0101923741522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان آقا سید حسن – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنقیآخرت دوست بارکوسرائیاطمینان0101870088522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – امام خمینی(منتظری،جسیدان) – کوچه شهید احسان طلب – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنتیردادمعطر 046655568501311111111522222خرده فروشی برنجلسکوکلایه – روستای کیاشهر – کوچه ( بازارچه ) – خیابان شهدا – پلاک 214 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفشریف نیای کماچالیمروارید گیلان0466574393522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – آزادی – بلوار امام حسین – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسکندرفلاح کلاکیپنج ستاره0350273319522222خرده فروشی برنجامیرهنده بالا – روستای دهشال – کوچه ( مخابرات ) – خیابان ( جاده امیر هنده بالا ) – پلاک 434 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسدهداردرگاهیدهدار 046659520301342134619522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید چترنور – خیابان آقا سید حسن – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسین پورلشکامیمحمدطاها 046659520401311111111522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(جانبازان) – کوچه ( مجتمع دکتر حشمت ) – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعارفصفری دهکاءمروارید گیلان 046659520501342856770522222خرده فروشی برنجدهکاء – روستای دهگاه – خیابان شهید حمید داداشی – خیابان شهدا – پلاک 898 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاعلی اکبری بارکوسرائیفروش محصولات کشاورزی شمال046660669501342822525522222خرده فروشی برنجکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه ((مسجد جامع )) – کوچه ((گل نرگس)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاعبدالهی درگاهیشالیزار 046660918701311111111522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه (مولودی) – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآسیهمیرزاجانی کینچاهامیری 046661368901311111111522222خرده فروشی برنجسالکده – روستای کیاشهر – خیابان شهید سیدضیاحسینی – کوچه ( بازار چه ) – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهنصرتی ششکلبرادران نصرتی0362351309522222خرده فروشی برنجششکل جیرسووپیله محله – روستای دهشال – جیرسو و پیله محله – کوچه پورصفر – خیابان بقعه بی بی سیده فیروزه – پلاک 157 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیتاواتاوتاواتاو0365982376522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه ( یکتا ) – خیابان سردار جنگل – پلاک -74 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمیرزاجانی ششکلمیرزاجانی0101909771522222خرده فروشی برنجرشونده – روستای دهشال – خیابان ( کانال ) – خیابان شهید ابراهیم زاده – پلاک 80 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهعاطف ظفرمندمروارید 046666451601311111111522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه شهید قربانی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهرجبی پوررجبی پور0101900483522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان آقا سید حسن – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینفلاح رنجکش جلالیرنجکش0266704658522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنوچهرفیض بخشستاره شمال0101865234522222خرده فروشی برنجکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید یحیی پور – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینفلاح قاسمی گیلدهفلاح قاسمی 0466715735522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه شهید محمودآتش پوش – کوچه (( مظاهر جهانی )) – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیتقوی فلاح پورتقوی0004817876522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – کوچه نور – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک -71 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمحقانی حسن کیادهصداقت0466730739522222خرده فروشی برنجکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شقایق 8 – خیابان (شهید رجایی) – پلاک -64 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلشفیعی ثابتشفیعی0375917705522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – ساختمان بازارچه دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفقیه محمدی جلالیمحمدی0004961005522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – خیابان استقلال – کوچه (فرشته) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالحسینکاظمی خیریخیری0466769871522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت اله بهشتی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعاطف ظفرمندمروارید گیلان0002962112522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین اباد – کوچه یازدهم – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلالپرنیانآرمین0466794137522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه ( بازار بصیر ) – خیابان شهدا – پلاک 114 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدشکرگذارچوریبرنج فروشی شکرگزار046682166601342136306522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوطالبکشاورزگیلدهکشاورز0289428377522222خرده فروشی برنجدستک – روستای دهگاه – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک 451 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلقاسمی تجن گوکهبرکت 046684153801342164123522222خرده فروشی برنجتجن گوکه پایین – روستای کیسم – خیابان امام خمینی – بن بست (( حسن عبادت طلب )) – پلاک -192 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیندهداردرگاهیمروارید0384947830522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسلمکارگرآسیابریکارگر0101756014522222خرده فروشی برنجسوخته کوه – روستای دهشال – کوچه گلستان – خیابان فردوسی – پلاک -29 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپاک نعمتقدیر 046686239501342134908522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – فلسطین(ایثار) – خیابان فلسطین – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدفتح اله پورلسکوکلایهفتح اله پور0400626317522222خرده فروشی برنجکیاشهر – جاده آستانه(جاده زیباکنار – خیابان امام رضا(ع) – بلوار امامت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیموسی نژادممتاز0004815214522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید احسان طلب – بلوار آزادی – ساختمان گل یاس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمتعلیاصغرنژاددهکائیتوحید0466934525522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – بلوار دکتر معین – پلاک -318 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسزارع باخیرممتاز0320210901522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان (شهید منتظری) – بلوار آزادی – پلاک 149 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدتخت آبنوسیآبنوسی 0406536342522222خرده فروشی برنجلسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان شهید محمد غلامی – خیابان امام خمینی – پلاک -216 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحبوبهخیراندیشباقرالعلوم 0404176662522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – خیابان استقلال – کوچه (فرشته) – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمازیارقصاب شیدادوستشیدادوست 046698787701342129831522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – آزادی – بلوار آزادی – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیروسصیادی کیسمیصیادی0101758028522222خرده فروشی برنجکیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان ساحلی – خیابان تمدن – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداودارقنددستکیارقند0004818991522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه یاس – بلوار گلها – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدخسروی دانشخسروی دانش0004814315522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار شهید مطهری – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینشعبانی کورکاشعبانی 046702649801342123090522222خرده فروشی برنجکورکاه – روستای گورکا – کوچه شیلات – بلوار عدالت – پلاک 2,711 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشریفعلیپرتومروارید0403915763522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه شهید قربانی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیپورداداشی کماچالیبرنج فروشی پورداداشی 046712029901342120986522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – بلوار آزادی – بن بست دوم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیجعفری رشت آبادیجعفری 046712913901341143289522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید غلامحسین اسماعیلی – خیابان استقلال – ساختمان جلال 9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی رضاباژرنگشمال0410271070522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه مروارید – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصالحقربان نیای درگاهقربان نیا 0419911330522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – فردوسی(فرهنگ،کمربندی) – خیابان فرهنگ – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمبزرگی چورکوچانیبزرگی0004818883522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه دوم – خیابان سردار جنگل – پلاک -49 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودبی غماطمینان 0422158770522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت اله بهشتی – بلوار شهید مطهری – پلاک -201 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودذکریازاده کارسیدانیذکریازاده 046723499701342124126522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین اباد – کوچه شهید هادی رجبی – بلوار دکتر معین – پلاک -525 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدکوچکیگیلانه 046723926501342125159522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه شهید محمودآتش پوش – کوچه (( مظاهر جهانی )) – پلاک -74 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیشاهویخرده فروشی برنج سبحان 046724295001342125317522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه ششم – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعسگرحبیبی لسکوکلایهحبیبی046724717901311111111522222خرده فروشی برنجلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان معلم – خیابان امام خمینی – پلاک -575 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنادرجانعلی پورجانعلی پور0004817552522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – آزادی – بلوار آزادی – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلتقی زاده کلیشمیلسکو 046731702301311111111522222خرده فروشی برنجلسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان شهید آرام بن – خیابان دکتر معین – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمزرین پورحسن کیادهزرین0004816329522222خرده فروشی برنجکیاشهر – فلسطین – میدان ام الشهداء – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهمنصورآقاحجت انصاری کماچالیمنصور انصاری0004811285522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – خیابان امام خمینی – پلاک -64 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدابوطالبمیرحیدری محسن آبادصداقت 046737553301311111111522222خرده فروشی برنجمحسن آباددستک – روستای دهگاه – جاده اصلی محسن آباد ( 1 ) – جاده اصلی محسن آباد – پلاک 231 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمرئوفبازرگانی رحیم رئوف0004837132522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان شهیدمدرس – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلامین پورحسن کیادهخوشه زرین 046740598501311111111522222خرده فروشی برنجکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید احمدپور[شقایق 17] – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنصورآقاپاک نعمتبرنج فروشی حاج منصور پاک نعمت046741774801342122614522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه شهید محمودآتش پوش – خیابان سردار جنگل – ساختمان امیدوار – پلاک 14 – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهحسينمحمددوست لشكاميبرکت0101835756522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت اله بهشتی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرجبی پوربرنج فروشی رجبی پور  046742281901342122212522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – بن بست ( رجبی پور ) – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادآقابزرگی چورکوچانیبرنج گیلان آقا بزرگی0467440305522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان (نیاکو) – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی کامل مرد ششکلی سلامت0004818775522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت اله بهشتی – بلوار شهید مطهری – پلاک -195 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده صغراحسینی لشکامیبهمن 046747381601342123724522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمد رستم نژاد بورس برنج  گیلان0467475896522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینبرگ ریزانایاز046747644501311111111522222خرده فروشی برنجکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمحمددوست لشکامی محمددوست0004823746522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان آقا سید حسن – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخدیجهاحدیصادق 046748348301311111111522222خرده فروشی برنجسوخته کوه – روستای دهشال – ندارد – کوچه شهید ایرج محمددوست – خیابان شهید رجایی – پلاک 206 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضارعنای رهبرخواهرهبرخواه 046750078401311111111522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – خیابان ( آیت اله وحید ) – خیابان شهداء – پلاک -59 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهيعقوبشريف نياشریف نیای0435116639522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه ((علی پور داداشی )) – بلوار امام رضا – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهجليلدرويشيطاها0441039654522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه ((علی پور داداشی )) – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهيمشعبان پورلسكوكلايهبرنجفروشی شعبانپور0004792992522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه یاس – بلوار گلها – ساختمان طوبی – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهحسينحيدري كارسيدانيحسین حیدری0101847992522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری هفتم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف – واحد 8
گیلانآستانه اشرفیهمحسنپرگرپرگر0004821075522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه ((علی پور داداشی )) – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادعاشوری گورابجواریرضا 046762037501311111111522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری هفتم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسحقرضائيمروارید گیلان0004816653522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه (( سلیمان بردبار )) – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمودحسینیان کیسمیحسینیان046770119901342121111522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – خیابان استقلال – کوچه (فرشته) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسدالهفلاح بذرافشان گيلدهبذرافشان0004816113522222خرده فروشی برنجآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه شهید محمودآتش پوش – خیابان سردار جنگل – ساختمان امیدوار – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهافشینابراهیمی دستکایرانیان045502150301342853877523211خرده فروشی پارچه دستک ، خیابان شهید اسماعیل حسین پور ، خیابان امام رضا ، پلاک 656 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقکشاورزکشاورز046604268101342853485523211خرده فروشی پارچه دستک ، خیابان شهید گمنام ، خیابان امام رضا ، پلاک 639 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانعلیفدائی ویسرودیفدائی0004832529523211خرده فروشی پارچه آستانه اشرفیه ، حرم ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، کوچه (نجات دهنده) ، پلاک -8 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرنجبرپیربستیرنجبر0002994360523211خرده فروشی پارچه آستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانپیغلهپارچه سرای پیغله 046634482301311111111523211خرده فروشی پارچه آستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -111 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیشعبان زاده امیرآبادیپارچه سرای سعید0004856353523211خرده فروشی پارچه دستک ، کوچه گلستان جنوبی 3 ، خیابان امام رضا ، پلاک 424 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیفتح جلالیفتح0004802403523211خرده فروشی پارچه آستانه اشرفیه ، مطهری ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، خیابان امام خمینی ، پلاک -8 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمقربانی نازکسراقربانی 046667976701311111111523211خرده فروشی پارچه آستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – خیابان امام خمینی – پاساژ شاهوی – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهقاسمخسروانجمخسروانجم0004837780523211خرده فروشی پارچه آستانه اشرفیه – نظری(حرم) – کوچه شهید نظری – کوچه (( رفعت نجات دهنده )) – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلمحمدی کلدهپارچه سرای محمدی 046672336101342123066523211خرده فروشی پارچه آستانه اشرفیه – حرم – خیابان حرم – کوچه (( حسین رضاپور )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادنیک فرنیکفر046683903101311111111523211خرده فروشی پارچه دستک – روستای دهگاه – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک 331 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادعلی پورلنبرارزانسرای علی پور 046703658601311111111523211خرده فروشی پارچه آستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک -39 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصابرحسین پورلله وجه سریایران بانو 0407591023523211خرده فروشی پارچه کیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید مهندس صدیقی نژاد – خیابان (امام خمینی) – پلاک 206 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمرتضوی لنبرمرتضوی046704040401311111111523211خرده فروشی پارچه آستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – خیابان دشتستانی – کوچه توحید – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیراحمدسیدزاده کلاچاهینساجی ایران 046722903601342122303523211خرده فروشی پارچه آستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهافلاکی جلالیافلاکی 046755142501311111111523211خرده فروشی پارچه آستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – بلوار آزادی – خیابان ( آیت اله وحید ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاتابکفتوحی جغنابفتوحی046765045901311111111523211خرده فروشی پارچه کیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – مجتمع عرشیا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجيدجعفري دافچاهينساجی کاشان0274738924523211خرده فروشی پارچه کیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسپیدهربیعی چافیکشاورز 046691644001311111111523217خرده فروشی پارچه های پرده ایدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک 685 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپهلوانی حسن کیادهآیناز 046704777401311111111523217خرده فروشی پارچه های پرده ایکیاشهر – شهدا – خیابان (فلسطین جنوبی) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینجوان بخت کینچاهگروه تاسیسات ایران046645742401342126351523319/11خرده فروشی پکیج و شوفاژآستانه اشرفیه ، جانبازان ، بلوار جانبازان ، خیابان جاده کیاشهر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفضهآذرپورحسن کیادهساینا 046675384001311111111523319/11خرده فروشی پکیج و شوفاژکیاشهر – امام خمینی – کوچه (پیرفلک) – خیابان آدینه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلینصراله زاده آستانهدی046707869901311111111523319/11خرده فروشی پکیج و شوفاژآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – کوچه دکتر آیت اله ضیائی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفضهحسنی دهکاءگیل جامه026743132001420523234خرده فروشی پوشاک زنانهب روستای انبارسر  –
گیلانآستانه اشرفیهنصیبهتقی پور سیاهکوچهپوشاک زنانه تقی پور033266387501420523234خرده فروشی پوشاک زنانهسیاهکوچه-روبه روی مسجد –  –
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهزیباچهره سیاکوچهخاطره027428054001420523234خرده فروشی پوشاک زنانهسیاهکوچه شهدا  0
گیلانآستانه اشرفیهحرمتخدمتگزار جلالیباران029968922601424232879523234خرده فروشی پوشاک زنانهخیابان استقلال –  0
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرپورمحمدی حسین آبادپورمحمدی045138779601311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهالههرعنای رهبرخواهگل تی تی 045143431801342139657523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، نواب صفوی ، خیابان حرم ، خیابان شهیدنواب صفوی ، پلاک -1 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرضیهمقتدرشعارآک045373779401342141194523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینهدایتی توچائینسل جوان046287749801342141091523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزانهدرویش پورتازه آبادیسوگند046597016401311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه جمهوری اسلامی ، بلوار شهید مطهری ، ساختمان شقایق ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلامحمدی امیرکیاسررز0466008262523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید قدوسی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ کاسپین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهحیدری چوریآوا046601157601311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، فرهنگیان ، خیابان دانش سوم ، خیابان دانش دوم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهرامدلیریترنج046603164501311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده صغریمیرجعفری حسن کیادهفاطیما0466032850523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید چترنور ، خیابان آقا سید حسن ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهریاکبرپورکرباسدهیبهار046609305301311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلایه1 ، کوچه ((فرعی دوم)) ، پلاک -46 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهاحسان پورآوازه0466108693523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، جسیدان ، بلوار امام حسین ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعزیزهرشیدی آستانه0466108870523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه تختی ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسیندرویش زادهرز مشکی0466116972523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، کوچه آیت الله ضیایی ، خیابان وحید ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهحسین زاده نالکیاشریحسین زاده0466121714523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، نواب صفوی ، کوچه میثم ، خیابان حرم ، ساختمان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطیبهتوشهباران 046616200101342138481523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه (نظری) ، میدان حافظ ، ساختمان خاتون ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاعظمشجاعی نیاساحل 046616265901311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهتمچال ، جاده ( تمچال ) ، جاده اصلی تمچال ، پلاک 131 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپوراصغری سیاه اسطلخیارزانسرای خانه و جامه 046616521401311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، دکتر شریعتی ، خیابان شهیدمدرس ، خیابان امام خمینی ، پلاک -154 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسیتیزروآستانهتیزرو 046617186101342120738523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصدیقهفامیل نظری جلالیکارینا 046617186301311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، میدان حافظ ، کوچه تختی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحانیهفرضی حسن کیادهیگانه0416223078523234خرده فروشی پوشاک زنانهکوي امام – جنب مسجدجامع
گیلانآستانه اشرفیهشادیپویامنشپوشاک 900466208503523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه (( ندیمی)) ، خیابان فلسطین شمالی ، ساختمان زمرد 11 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیسیاه پوش رودبردهپوشاک روژان 046620987901311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، جسیدان ، کوچه (همیشگی) ، بلوار امام حسین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآمینهاسداله زاده سرشکهفروشگاه سارا0466210387523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید صدیقی نژاد ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمینااصغرنژاددهکائیپوشاک 85046621848801342824551523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه (( ابوذر )) ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدمهرافشارتیما 046621896601311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، زایشگاه ، بلوار شهید مطهری ، خیابان شهیدنواب صفوی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرابرج ثریاپوشاک 55046624901201311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان شهیدتیرماهی ، خیابان فلسطین شمالی ، ساختمان مروارید ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمشتاقیتینا 046626492001342135337523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، خیابان استقلال ، پلاک 127 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریبابهروزکارسیدانیایلیات 046626887101342141109523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهصدیق پورحسن کیادهترنج0466281361523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان امام خمینی ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینبموسی پورحسن کیادهشکیلا 046638138501342826271523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه (( ندیمی)) ، خیابان فلسطین شمالی ، ساختمان کیان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهاکبری چوریمادیار 046638138701311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، آقا سید محمد ، کوچه بازار بصیر ، خیابان شهدا ، پلاک 146 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنرگستقی خواهارکیده 046639316401311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، متولی صحرا ، خیابان وحید ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنااذرانشماه سو 046642388901311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهدستک ، کوچه گلستان جنوبی 5 ، خیابان امام رضا ، پلاک 504 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمصطفوی آستانهگل سنگ 046642389001342141073523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادعبدالهی صیقلانیپرند0466444669523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهسلسله حسن کیادیحجاب برتر 046645650101311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر ، کوی شهید بهشتی ، خیابان ((شهید باهنر)) ، کوچه ((مسجد جامع )) ، پلاک 24 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرویافلاح زحمتکش نیاکوئیگیلداد 046646892001311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهرامیننظری حسن کیادهنظری0466473095523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه هفت تیر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکبریرجبی رشت آبادیخانوم خانوما 046649129501311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان امام خمینی ، بن بست صفا ، پلاک -89 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفیهلامعی حسن کیادهلامعی0466505326523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – کوی شهیدرجایی – خیابان شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهبقالیانمهربانو046654034401311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه ((نانوایی )) – خیابان وحید – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعادلهفلاح قویدلارزانسرای مادام 046659519701342128347523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار دکتر معین – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهربانوحجازی حسن کیادهخلیج فارس 046659711801342827715523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – شهدا – کوچه شهیدمحمد نژاد – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهیساریپوشاک مسیح0315364981523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهمهینخسروینیک0466624923523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان امام خمینی – پلاک 45 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرحنازتهمتن آستانهغزال0466673207523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – میدان حافظ – کوچه ((علیرضا نظری)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمعشقی توچاهیعشقی 046668846501311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه ((مسجد جامع )) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکبریملکی طوله لاتیخاتون0466691643523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – پلاک 51 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهفرهادغلامی نژادکیسمی0466708690523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان حرم – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرمینشفیعی ثابتایرانیان 046671273101311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه ((بهمن سعیدی)) – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان کیان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهشیرین کام چوریپوشاک مژده 0466745660523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهدیوبادیاس 046675300301311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – آخوند محله – کوچه (شهید عزمی ) – خیابان شهداء – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهجنابی حق پرستآسیا 0466769896523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – ساختمان مادر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهنازخدمتگذاردیلمانینازنین0466771814523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلآقاجان پورکماچالیآقاجانپور0466803556523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه (شهید کاسب قانع) – کوچه شهید محمدتقی امینیان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهحاجی زاده چوریدیپون 0466811493523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – خیابان امام خمینی – کوچه جابر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهالههندیمیراتا046685200001342125898523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – ساختمان نارنج – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهقلندریفروشگاه ماهک0379742253523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهپرموگورابجواری046686328601311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه ((بهزاد عمویی)) – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – پلاک 85 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصدیقهقلندریبنفشه 046689410101311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – قصاب محله – کوچه نصر – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکبریپارسانیاحباب 0466894106523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(هفتاد و دو تن) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان استقلال – پلاک -151 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمدینهمهربان جلالیمجلسی مارال 0466894108523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه سوم
گیلانآستانه اشرفیهراحلهقاسم دوستشیک 0466898309523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهمرضیهابراهیمی لله وجه سریآلاله046691233501311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان (شهدا) – کوچه شهیدمحمدپور – پلاک 57 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپروانهمصطفوی آستانهجزیره 0466912337523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهشعاعی تاج الدینرزگالری046691644101342141004523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهقاسمیبانو شرقی 046692496001311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنقیزنده دل گیلوائیبانو0402499594523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهسیده مهتابتپلنگحجاب گل یاس 0466932914523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه صابر – کوچه (مسجد جامع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهداداشی پینچاهنیلا046693468001311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید محمد بختیاری – خیابان استقلال – ساختمان حافظ ایمانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهیلاصنعتی برقی حسن کیادهبرقی 046694022901311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – پلاک 40 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثممهرجومکث 046694190801311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – مجتمع شهرداری – طبقه همکف – واحد 84
گیلانآستانه اشرفیهآیداکوچک نژادحسن کیادهبانوی شهر 046703645001311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پاساژ مرکز خرید نازیلا – پلاک 43 – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهمژگانپورشمسائی درگاهیمرجان 046703651701311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهسارامرشدیعسلک0467036574523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلیامینسایه0101938242523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید فخر حسینی – کوچه (شهید جعفرپور) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهریایمانی شیشه گورابیاطلس 0467036599523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه شهید محمودآتش پوش – خیابان دکتر دشتستانی – پلاک -31 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهکفشگرگوهریآوا 0467037887523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده معصومهفلاح مرادی نژادآستانهرووبان 046703789101342134831523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – بنده کل – کوچه شهیدحمیدفتحی مقدم – کوچه حمزه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدپورعبداله کیسمیحاجی ارزونی046704302901342124529523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان حرم – پلاک -42 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرافتحی گوهردانیپوشاک مادر 0467060241523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهرجبی کیسم جوهکلدوجین046707870401342136085523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهصفاجوآستاراخان0004981665523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – پلاک -24 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنصادق دقیقی……..0467092223523234خرده فروشی پوشاک زنانهدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک 315 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآمنهتاواتاوشیک پوشان 0467094280523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینبشریفی حسین آبادلیلی0467094301523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – زایشگاه – بلوار شهید مطهری – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشیواتهمتن آستانهخرازی تک پوشان0004913313523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهارهآژجورشریپوشاک دریا046713679601342823012523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – شهدا – میدان شهرداری – کوچه شهیدمحمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاعظمباصریماهک 0467141361523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه ((مهدی محمدی)) – بلوار امام حسین(ع) – ساختمان امیرحسین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهگلدرانیابریشم 046714651901311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهعبدالهی حسین آباد046714711301311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهراحلهرجبی کیسم جوهکلیرایکا 046715491701311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه صابر – کوچه (مسجد جامع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرایوسفی کتشصت آبادان046717543401311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – میدان حافظ – کوچه جابر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرجانتوانای خشکرودیارزانسرای آرتین0467185212523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان حرم – پلاک -38 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرشقربان نیای حسن کیادهآسو046718962601300000000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهقربانی حسن کیادهگیلاکو0467192986523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – مجتمع تجاری کوروش – طبقه همکف – واحد 40
گیلانآستانه اشرفیهشاهینشکیبای بازاردهیآنتیک046719782201342127563523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((علیرضا نظری)) – میدان حافظ – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهبرقی فومنیعیسی 0467201727523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – ساختمان خسروانجم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکبریکریمی پنچائیپوشاک قشم 0421086009523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(هفتاد و دو تن) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعظیمهبهبودی فرح بخشآراستک046720670101311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال – کوچه ((مهدی شیرزادراد جلالی)) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده صدیقهحسینی چهاردهنارگل گالری046721591201342125882523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه یلدا – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهدروگربازکیائیمدنیک046721749701311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه ((حبیب اله غلامیان)) – بلوار امام حسین(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیکسرائیکسرائی 0420847892523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصررحیمی کلدهنیلوفر آبی 0421655446523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف – واحد 74
گیلانآستانه اشرفیهریحانهکمال پوردهکاپوشاک 850467237853523234خرده فروشی پوشاک زنانهدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا – خیابان شهدا – پلاک -36 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهقربان پورامیرهندهشیک پسندان 046723931201311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان فلسطین – کوچه تختی 1 – مجتمع مهران فرد – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهآمنهحیدری امیرکیاسربهار0422753873523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمههدایتی رشت آبادیهدایتی 046725461101342141252523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شادروان حاج محمدرضا افلاکی – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهحیدری لیچائیدنیا 046726925201311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – بالا محله – خیابان (شهید رجایی) – کوچه ((ذکریا امین پور)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراآمادهبوتیک بلوت046726926001342120656523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه حمزه – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرخندهزمردی کیسمیپوشاک آی سن 0422752002523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – مجتمع شهرداری – طبقه همکف – واحد 90
گیلانآستانه اشرفیهآرزومحمدپورپنچاهزن روز 0423858377523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 42
گیلانآستانه اشرفیهسیده رضوانهحسینی چهاردهدانژه046728679001342135622523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – خیابان امام خمینی – ساختمان رنجبر – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهزهرافلاح چوشاهستانیغزل0101827548523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده معصومههاشمی پورلاکمه سریستاره قشم 046732975401311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان شهداء – پلاک -155 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرحسینشفیع پورحسینینگین بانو 046733455301311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهمرضیهچکیده046737185301342136957523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهحسین زاده دستکحسین زاده 046738793701311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک -532 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعزتمحمدپورلفوتیفروشگاه هدیه0101830388523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهالنازنداف لسکوکلایهفروشگاه ماناد0467401894523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصديقهچفرستهبویتک اوتن 0467421832523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلاامیرفلاحی لفوتشیک شو 046742715701311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه صابر – کوچه (مسجد جامع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبی بی شهربانوبختومه دخت046743293001342822377523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – مجتمع تجاری کوروش – طبقه همکف – واحد 19
گیلانآستانه اشرفیهمریمفلاح باقری نژادلیالستانی046743733501311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهید نظری – بن بست چهارم – پاساژ ماهان – طبقه اول – واحد 12
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهبنیادی ایشمان کماچالیملودی 046745400201311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغرااصغرپورلشکامیحورسان0467454004523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه سوم
گیلانآستانه اشرفیهخدیجهکفش دارجلالیالماس شرق046745976101311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – حرم – خیابان حرم – کوچه (( حسین رضاپور )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهشاملوشاملو046745976901311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – نظری – خیابان دکترشریعتی – کوچه شهید حمید تقوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفورارسولیان لفمجانیشیک و پیک0428747928523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه حمزه – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهساجدهرنجی ابراهیم سرائیشینا 046746503301311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههانیههویداپورماه عسل0350358131523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – خیابان امام خمینی – ساختمان رنجبر – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهسکینه زحمت کش بیدریغ آستانه میثاق0435992375523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – نظری – کوچه شهید نظری – خیابان دکترشریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهکریمی پنچاهماه سو 046747362601311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهپنچاه – روستای کیسم – ندارد – کوچه کاج 11-شهید اسماعیلی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغری علی پور چوریکیانا0431735982523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – جاده چورکوچان(حسین آباد) – خیابان اهل بیت – خیابان شهید علی خوشحال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقمرکاظمی بازکیائیگالری عسل 046753441201311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهدنیااجتماعی حسن کیادهدنیا 046754253301311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – مجتمع تجاری کوروش – طبقه همکف – واحد 18
گیلانآستانه اشرفیهزهراامیرپوردیلمیسردار 046755194401311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه سوم
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهاحمدی آستانهگل کوه 046757043201311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – خیابان شهداء نهم دی – پاساژ بازار بزرگ حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیذاکرادیبیماهک046757043601311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهربابهنورپرورحسن كيادهگل پری0434085341523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – کوی امام – کوچه ((احمد شرافتی)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهنیک پی حسن آبادیکیوان 046759649501311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید اسماعیل فلاح – خیابان بهشت جلالیه ضلع غربی – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاداداشی نیاکیکیمیا 046760755501311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید حلوایی – کوچه شهید کامران حلوایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرحکاکیانکلاسیک 046760967501311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامه ليلاگنجعلي بگپیردیر0434921214523234خرده فروشی پوشاک زنانهکورکاه – روستای گورکا – بلوار عدالت – کوچه شهید نادر حسن دوخت – پلاک -769 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهميثمفدوياسپرت یاران 1100446384792523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – مطهری – کوچه (( رفعت نجات دهنده )) – کوچه شهید نظری – پلاک -25 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهعباسیشیوانا 046768366401311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه تختی 1 – کوچه تختی – مجتمع مهران فرد – طبقه همکف – واحد 2 – 
گیلانآستانه اشرفیهسعیدهسلطانی حسن کیادهخانم روسری046770316901342136067523234خرده فروشی پوشاک زنانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثمفدویاسپرت یاران 046770693701311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – کوی امام – کوچه (مسجد جامع) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -151 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمسمائییکتا 046770926601311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پاساژ مرکز خرید نازیلا – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهسونارسولیونوس 046622061101342820020523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شجردوست ، طبقه سوم
گیلانآستانه اشرفیهشوکتدانشمندقرکانلوماهک 046634480401311111111523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهنرجساکبردوست لسکوکلایهباجی0466440423523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه سوم
گیلانآستانه اشرفیهموناحاج جعفری قدیمیخاتون 046656497301311111111523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید قدوسی – خیابان امام خمینی – پاساژ کاسپین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمکمانکششیک شو0466912332523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهماهرخکاس پورتوچائی—-046703650901311111111523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان شهیدمدرس – بلوار آزادی – پلاک 242 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهشریفیبهارک 046713592401311111111523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((علیرضا نظری)) – میدان حافظ – ساختمان خاتون – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلامحمدپورپنچاهآوا046713598401311111111523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهسمیراغریبی حسن کیادهترمه 046716048101311111111523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پاساژ مرکز خرید نازیلا – طبقه همکف – واحد 14
گیلانآستانه اشرفیهرقیهگرامی حسین آبادستاره0467250693523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه ((بهزاد عمویی)) – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهعلیزاده شایع گیلوائیستایش 20467342680523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه توحید – خیابان امام خمینی – پلاک -231 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرارضائی ابراهیم سرائیبی تا 046746171101342141318523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهتروشهفروشگاه فرناز0467648766523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان امام خمینی – بن بست (صفا) – پلاک -75 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآزیتاسعید لولائیپوشاک ماه025877751901420523222خرده فروشی پوشاک مردانهبندرکیاشهر امام خمینی روبه روی ب 0
گیلانآستانه اشرفیهمختارخوش برش آستانهلباس فروشی خوش برش000491374501424224159523222خرده فروشی پوشاک مردانهبازار بزرگ شمال پشت حرم  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپورفلاح اسطلخ بیجاریپوشاک مد روز010184331601420523222خرده فروشی پوشاک مردانهامام خمینی جنب بانک ملی مرکزی  0
گیلانآستانه اشرفیهناصربنیادی اشمان کماچالشوک025877953301424226112523222خرده فروشی پوشاک مردانهامام خمینی ره روبه روی بانک ملی  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیصبوری گوهریپوشاک سل تی تی033673010101420523222خرده فروشی پوشاک مردانهبلواردکترمعین آقاسیدحسن(ع)  –
گیلانآستانه اشرفیهسیدمسعودحسینی امیرکیاسرحسینی0456914900523222خرده فروشی پوشاک مردانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید قدوسی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 50 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادشیرین کام چوریمیلاد045792357001311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، جسیدان ، کوچه شهید باقر پور ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنهدایتی توچائیشیک پوشان046597017401342141090523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمقتدرشعارابراهیم سرائیمقتدرشعار0004830398523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، مطهری ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، خیابان امام خمینی ، پلاک -35 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدهدایتی توچائیسهیل046599499501311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاحسینی جوپیشیتک تیپ046601151701311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمداسمعیل پورامیرکیاسراسماعیل پور0466011825523222خرده فروشی پوشاک مردانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه ((ماهی فروشان)) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظمعفت دوست آستانهعفت دوست 046603156601311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثممهرجومکث0466031599523222خرده فروشی پوشاک مردانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، خیابان امام خمینی ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحسنحسینی امیرکیاسرحسینی0002993461523222خرده فروشی پوشاک مردانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید صدیقی نژاد ، کوچه (شهید صدیقی نژاد1) ، پلاک 294 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدحسینی امیرکیاسرحسینی 046621896901342823172523222خرده فروشی پوشاک مردانهکیاشهر ، کوی سعیدی ، خیابان امام خمینی ، کوچه شهید قدوسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادجعفریآس تین 046627175401311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -45 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرحسن پورگیلدهریکه0466278698523222خرده فروشی پوشاک مردانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (شهید صدیقی نژاد1) ، خیابان امام خمینی ، پلاک -240 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلدهدارماشکپوشاک دیاکو046628545001342140154523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، شهید بهشتی ، کوچه فتح المبین ، بلوار آزادی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهنامرجب پورفوشازدهیاوتانا0466309311523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه حر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنرهبرطارمسریبرند 046634466701342123395523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -58 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیسعیدی شیجانیسعیدی0466393170523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه میثم – خیابان حرم – ساختمان حرم – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدرضاشفیعی کنارسریسعید 20466553752523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان شهیدمدرس – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیدهدارپوشاک آستارا 046660543901342129950523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیابراهیمیبارکد 046661553301311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – خیابان امام خمینی – پلاک -62 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلخورسندجلالیخورسند0101926870523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان استقلال – خیابان حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیربرادران مفیدآستانهپوشاک امیر046671523301342133087523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیعلیزاده اصلیژیان 046675022101311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – فردوسی(راهنمایی و رانندگی – خیابان فردوسی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدهرویهروی0004886812523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان امام خمینی – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیحسینی جوپیشمکث0378565929523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیدیوان حسینیحسینی0101803175523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهضیاءمنصفپوشاک سهیل0336722757523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – ساختمان بازارچه دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیتخت فیروزهپوشاک سید 046688847301311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانتقوی فلاح پورپویا 046694022201311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک -95 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیربیعی سروندیربیعی0466969942523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دکتر دشتستانی – خیابان امام خمینی – پلاک -207 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشاهروزخدادادی حسن کیادهمد روز 0467036552523222خرده فروشی پوشاک مردانهکیاشهر – کوی امام – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – خیابان (امام خمینی) – مجتمع خدادادی – طبقه همکف – واحد 13
گیلانآستانه اشرفیهحسینسلیمانی طالمیسلیمانی0004977053523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیخورسندجلالیدیپلمات 0416560753523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ شاهوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاکاظمی پورکاظمی پور046708351501311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – ساختمان مادر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیآیت اللهیمرد روز 0467092221523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – ساختمان احسان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمهدیفرهمندفرهمند0269320310523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان شهیدمدرس – بلوار آزادی – پلاک -142 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهعباسمحمدی نژادشیوائیژست 046714286101311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیهرویهروی0004830407523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف – واحد 35
گیلانآستانه اشرفیهآرشخرمی فرآرش 0467206680523222خرده فروشی پوشاک مردانهکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – مجتمع تجاری کوروش – طبقه همکف – واحد 39
گیلانآستانه اشرفیهمحمدتندروحسن کیادهگاندو 046722108801311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضامشتاقیبرگ سبز0467229109523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیآتش افروزآتش افروز 0421909900523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – پلاک -20 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادکاظمی تجن گوکه046726294301311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه سلمان – خیابان فلسطین – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهنرجسرشیدپورتوچائیامید 046732976801342140321523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – مطهری – خیابان شهداء نهم دی – کوچه (( رفعت نجات دهنده )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليعفت دوست آستانهعفت دوست0431729248523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف – واحد 46
گیلانآستانه اشرفیهمهدیدارچینی آستانهگالری نازنین 0467448663523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – صقتی(پشت سپاه) – خیابان فلسطین – میدان حافظ – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشاهينسحرخيزجيرهندهشاهین 0467551932523222خرده فروشی پوشاک مردانهکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهید سیاوش باقری – کوچه شهیدمحمدپور – ساختمان آرشین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينديوانه حسينيحسینی0004977710523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان امام خمینی – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -37 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحميدسيرتي پنچاه0467570433523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – بلوار آزادی – پاساژ رحیمی پور – طبقه همکف – واحد 9
گیلانآستانه اشرفیهحسینخوشکارفشتمیکا اچ046761131401311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهسعيدرمضاني پورششكلپوشاک ریکه( شعبه 2)0441427546523222خرده فروشی پوشاک مردانهکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان سیمرغ2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرانعلی نژادایشکاءآریا 046768879601311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان امام خمینی – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدبابائی داخلسلطان 046770453001311111111523222خرده فروشی پوشاک مردانهآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید جمشید پرندآور – کوچه (شهید مرتضی علوی) – ساختمان حامد پرموز – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعفت الساداتمتولی جلالینی نی گل0466174807523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهشجائی لیچائینی نی 0466480871523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه پیروزی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهزهرابشارتی رادگلها 0466493074523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید صدیقی نژاد1) – خیابان امام خمینی – پلاک -236 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودعنایتی دلجو046654253301311111111523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاشکانکیمیاگررودبارکیآنتیک 046655569701342141319523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهحق جوارزان پوش 046669164501342122837523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – کوچه دکتر آیت اله ضیائی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمزلقیکودک شو 046679043101341122487523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه شهید قربانی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراملکی کهنگیبارانک 046689410001342141095523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهمحسنحقینی نی کده0466912343523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرعلیقربان زادگوهریملکه 046704777701311111111523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرامحبعلی زادهاسرا 046717542601311111111523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف – واحد 4
گیلانآستانه اشرفیهنسرینیونس پورکینچاهخانم کوچولو و آقا کوچولوپ046717543001342122884523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – پلاک -63 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرپورموسی لطفیوروجک0467228729523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه شهید حمید تقوی – خیابان دکترشریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهربانومرتضوی سمامینی نی کوچولو0467256735523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – میدان حافظ – کوچه جابر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخدیجهپورموسی لطفیوروجک 2046728513901311111111523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسینمکاری لسکوکلایهرایمون046733209101311111111523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – مجتمع تجاری کوروش – طبقه اول – واحد 28
گیلانآستانه اشرفیهمجیدناصریمیثاق 046744866401342121694523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((حسین ناصری)) – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -78 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنوشینرمضان پوردستکیهیراد046746843301311111111523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادشریفیارزانسرای کودک 20046753441801311111111523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پلاک -30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهکشاورزثابتپاندا 046756087101342135055523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید باقر پور – خیابان (شهید محمد منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهبهشتی نژادآی تک 046761446901311111111523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیرضائینمایندگی تشک رویال آرامش010183162001424228797523323خرده فروشی تخت، کمد، میز و قفسهبلوار دکترمعین روبه روی پمپ بنزین  –
گیلانآستانه اشرفیهصدیقهرمضان پورگیلدهشهر ادویه 046645117601311111111522244خرده فروشی ترشیجات و ادویه جاتآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه میثم – خیابان حرم – ساختمان حرم – پلاک 48 – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهحسینرنجبرنیتعطاری و ادویه جات مشهد الرضا046742182901311111111522244خرده فروشی ترشیجات و ادویه جاتآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -18 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلقاءفتح اله پور دستکیگلشاهی029798664401424983458523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنبندرکیاشهر دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهزینبعلی پورتوسعه فن آوری گیل045215262901311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید جوانمرد ، بلوار دکتر معین ، پلاک 396 ، طبقه اول ، واحد غربی
گیلانآستانه اشرفیهعلیتروشهتروشه0004879503523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه حر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیونسمهدی نیای لیچاهیآرین046605303701342821236523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه محمدپور ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنعلی نژادلسکوکلایهعلی نژاد 0466108714523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، دکتر شریعتی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمانهقربانیان آستانهآستان موبایل 046616571201342140371523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -35 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینرحمانی حبشیرحمانی 046625446401311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، بهشتی ، خیابان جابر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاپستاالماس 046628809901342125141523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -101 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسمعتمدنیاآریا0466308633523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه شهید باقری ، کوچه محمدپور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدباقریموبایل فرزین0466308634523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبنیادیساحل0002963875523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکیاشهر ، کوی سعیدی ، خیابان امام خمینی ، کوچه شهید قدوسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاشکانگل پوراشکان 046642488401311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، پشت مسجد جامع ، خیابان وحید ، کوچه آیت الله ضیایی ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیشفیعی ثابتموبایل جامع 046643535101311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، متولی صحرا ، کوچه شعبانیان ، کوچه آیت الله ضیایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمطلوعی کیسمیعلاءالدین 046643934201342134517523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینباحورعلاءالدین046645231401342124289523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادققربان پورپارسیان0466456486523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان وحید ، خیابان طالقانی ، پاساژ نصر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیشعبانی پیچاهیسیب تل 0466472833523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه پیروزی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیباقری درگاهآرنو 046654252901342130548523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شاهوی ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهعلیدلاورشیداجلالیدلاور0101924424523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه شهید کاسب قانع – کوچه حر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسامدلجوآستانهارتباط با ایرانسل046656498501311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – حرم – خیابان استقلال – خیابان حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسین پورلفمجانیحسین پور0004961977523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ شاهوی – طبقه اول – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهمحسنحقیقت دهنه سریحقیقت0365819594523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف – واحد 9
گیلانآستانه اشرفیهمسعودصادق دقیقیصادقی 046667930401311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آندستک – روستای دهگاه – کوچه گلستان شمالی 4 – خیابان امام رضا – پلاک 359 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسفندیارقربانی دستکقربانی0364916142523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آندستک – روستای دهگاه – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک 459 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینرضائی امیرکیاسرموبایل شهر 046670218901311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه محمدپور – خیابان فلسطین شمالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیجعفری لفوتجعفری 046670328201311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – دکتر شریعتی – خیابان شهیدمدرس – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیعلی نیاتاسندهیموبایل علی نیا 046673075501342137178523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکامرانکارگرآسیابریالکتریکی بهرام0004954884523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – پلاک -42 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنخلیق درگاهیخلیق0101764546523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان ( آیت اله وحید ) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحسانکارگرقوی بازوجلالییاس0377192677523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 9
گیلانآستانه اشرفیهمحدثهزمانی ششکلیموبایل مدرن 046684653601342134195523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان ( آیت اله وحید ) – بلوار آزادی – پلاک 297 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایوبآزادمنشپدیده0374798197523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پلاک -92 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمددهدست چهاردهیموبایل محمد 046694188801342129061523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 29
گیلانآستانه اشرفیهحسینسالورتلگراف 0410159658523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – خیابان امام خمینی – پلاک -146 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیامیری تلیکانیموبایل شهر 046702654101311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 11
گیلانآستانه اشرفیهمجتبینوروزی حسین آبادموبایل تندیس046703592801342141076523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادمحمدپورفوشازدهینیلا 0409393908523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکیاشهر – شهدا – کوچه شهیدمحمدپور – کوچه ((ستار اصغرنژاد)) – ساختمان 96 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادافرازه داخلیپارسا موبایل0101804398523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – کوچه توحید – خیابان دکتر دشتستانی – پلاک -119 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسن پورآقای موبایل 046715302401342140243523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – مطهری – خیابان شهداء نهم دی – کوچه (( رفعت نجات دهنده )) – پاساژ فاطمیه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرمینبهمن یارپارسیک 0467175433523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان ( آیت اله وحید ) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهرامعلی پورباران 046719747601311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکیاشهر – کوی امام – کوچه (بازار ماهی فروشان) – خیابان (امام خمینی) – پلاک 107 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرحمتی ابراهیم سرائیرحمتی 046720304801342127116523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 47
گیلانآستانه اشرفیهرضاسماک جلالیمدیکا موبایل 0420841202523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – ساختمان احسان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیصیادفرمهدی0101794996523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکیاشهر – امام خمینی – کوچه ( گلزار شهدا ) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسشیدادوستآستان تل 046720931101311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – بلوار آزادی – پاساژ رحیمی پور – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمضابطی چهاردهپرتو 0467295281523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه ( بازار بصیر ) – خیابان شهدا – پلاک 154 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرمانمفتخربازکیائیآرمان 046732566401342129741523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 30
گیلانآستانه اشرفیهمیثمندیمی اشمان کماچالیمارکو موبایل 046739644301342138663523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ شاهوی – طبقه اول – واحد 10
گیلانآستانه اشرفیهليلاستمديده كماچاليسپهر0467406910523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 16
گیلانآستانه اشرفیهمسعودرضواني توچائينوین0432458140523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهياسينقربان دوست دستكيقائم دستک0467540675523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آندستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک -524 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسيناماني توچاهيپاسارگاد0440740952523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیراجعفری گیلدهالیاس 046759649401342122487523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیههادیحاتمی آستانهموبایل حاتمی046760967401311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – حرم – خیابان حرم – کوچه (( حسین رضاپور )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفوزیهپیرانآرین 046762877601311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 32
گیلانآستانه اشرفیهمهدیشعبانیان آستانهآکسیم046767105501311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – حرم – خیابان حرم – کوچه (( حسین رضاپور )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاميرحسينمحمددوست ماشكموبایل فروشی امیر0258755160523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهباقرآتش بهارموبایل 24046771026701311111111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 10
گیلانآستانه اشرفیهمحمدباقریمیلان045968449801342824150522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان شهیدتیرماهی ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمصابرجلالیصابر چای0466166066522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه حر ، خیابان امام خمینی ، پلاک 247 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهریارنجفی پاشاکینجفی 046624113901342134680522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوآستانه اشرفیه ، بازار بصیر ، کوچه بازار بصیر ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -141 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلکارگر گرانسایهکارگر0466376597522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه توحید ، خیابان امام خمینی ، پلاک -247 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرحسینناصرعلویعلوی 046649309901342134802522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوآستانه اشرفیه ، بهشتی ، خیابان جابر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلرضائی خوبدهرضائی0369673162522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوآستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – خیابان شهید آذر زرتشت – خیابان امام خمینی – پلاک -254 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلمحمدخواه کیسمیچای شهر 046669166001311111111522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکیسم بالا – روستای کیسم – خیابان فرهنگ – خیابان تمدن – پلاک -79 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدجلال دوست آستانهچای دامنه0376595498522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوآستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – کوچه ((علیرضا نظری)) – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدمهدی نیاچای سرچین 0423845674522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه ( یکتا ) – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادسازنده اطاقوریکارمین 0467490933522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف – واحد 7
گیلانآستانه اشرفیهحامدصادق نژادصادق نژاد0466060470523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیآستانه اشرفیه ، زنده دل ، خیابان کارگر ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمزهرضاپوررضاپور 046618482601311111111523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار دکتر معین ، کوچه (قویدل) ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهپریساسروشسروش 046618482801311111111523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار دکتر معین ، کوچه (قویدل) ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهنجفنصیرینجف نصیری 046638133001311111111523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیآستانه اشرفیه ، جاده کیسم ، خیابان 18متری خزر ، جاده کیسم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیننصیری دتورسریمجید 046638226801311111111523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیآستانه اشرفیه ، جاده کیسم ، خیابان 18متری خزر ، جاده کیسم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرزادنصیرینصیری 046638228901311111111523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیآستانه اشرفیه – کوی گرامی(جاده کیسم) – خیابان (روستای سالستان) – کوچه ((مهرزاد نصیری)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطالبرضائی تلیکانیرضائی 046640929101311111111523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیآستانه اشرفیه ، جاده کیسم ، خیابان 18متری خزر ، جاده کیسم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلالنصیرینصیری 046684653301311111111523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیآستانه اشرفیه – جاده کیسم – خیابان (روستای سالستان) – کوچه ((مهرزاد نصیری)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفشیرین کام چوریساختمانی ولی عصر0004848910523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان شهید رجائی – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولاحمدی تلیکانیاحمدی046717542801311111111523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیآستانه اشرفیه – کوی گرامی(جاده کیسم) – جاده (کیسم) – خیابان (روستای سالستان) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدابراهیمخلیلی پنچاهصنایع چوبی رادفا 046722583701342124537523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه شهید حمید تقوی – خیابان دکترشریعتی – پلاک -66 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجعفرنبات پورکلنادانینبات پور0467245287523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – ندارد – جاده ( پرکاپشت یاورزاده ) – خیابان شهیدبهشتی – پلاک -73 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمنصیری دتورسرینصیری 046731783001311111111523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه ( بتن باران شمال ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 246 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدآزادبرعمده فروشی انواع چوب آزادبر046735528101341123182523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیپنچاه – روستای کیسم – ندارد – کوچه کاج 11-شهید اسماعیلی – خیابان شهدا – پلاک 314 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیجهان دیده حاجی ابراهیم دهیجهان دیده 046742718001311111111523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان انتظام – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیمرتضی پورحسن کیادهکار نو046747379001311111111523829/11خرده فروشی چوب پرده و انواع لوازم پردهکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانعلیخوش نشین چورکوچانحبوبات فروشی خوش نشین025877931701420522223خرده فروشی حبوباتشهدا نبش بازار بصیر  0
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسین نژادحسین نژاد031823230801424239412522223خرده فروشی حبوباتفردوسی –  –
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهپرستشحبوبات فروشی پرستش034012842401420522223خرده فروشی حبوباتشهدا شهید قاسم نژاد  0
گیلانآستانه اشرفیهعبدالحسینپرستشپرستش000478871301424222933522223خرده فروشی حبوباتشهدا –  –
گیلانآستانه اشرفیههرمزخوش نقش مردمکدهخوش نقش0004786042522223خرده فروشی حبوباتآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه ( بازار بصیر ) – خیابان شهدا – پلاک 152 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنقیابراهیم پورچوری0004808121522223خرده فروشی حبوباتآستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – خیابان ( آیت اله وحید ) – خیابان شهداء – پلاک -63 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثاقدلاوررفیعیدلاور027477581901424984377523894خرده فروشی حلببندرکیاشهر روستای دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهجمشیداصغری لسکوکلایهاصغری 046655191601311111111523894خرده فروشی حلبلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان شهید رجبعلی نیا – خیابان آیت اله طالقانی – پلاک 377 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادخسروانجم صیقلسرائیخسروانجم0354824882523894خرده فروشی حلبکورکاه – روستای گورکا – خیابان شیلات – خیابان جاده کورکاء – پلاک 2,675 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیذکریاپورحسن کیادهکاسپین0374468821523894خرده فروشی حلبکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضارمضانی پورلسکوکلایهحلب فروشی رمضانی پور0466912355523894خرده فروشی حلبآستانه اشرفیه – پل سفید رود – خیابان پارک شرقی – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیفلاح اکبری نژاددستکفلاح 046710592301311111111523894خرده فروشی حلبدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه ( فرعی دوم ) – خیابان امام رضا – پلاک 622 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهلاامجدیانبام گستر شمال 0419621096523894خرده فروشی حلبکیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیاصغری لسکوکلایهبندرکیاشهر 0467241557523894خرده فروشی حلبکیاشهر – امیر کیاسر – خیابان شالیزار – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالحسن یاوری فریاوری فر0004912630523894خرده فروشی حلبآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه (آموزشگاه علمی و زبان) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیم علی پور علیپور0004864669523894خرده فروشی حلبکیاشهر – شهدا – کوچه پاسداران – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلییوسفی سالکدهورق آلات ایران 0431339558523894خرده فروشی حلبکیاشهر – شهرک قدس – کوچه (ساحل) – خیابان (شهدا) – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهاسدالهرضائی لسکوکلایهرضائی046629274301300000000523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلسکوکلایه ، خیابان حافظ ، خیابان امام خمینی ، پلاک 299 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمختارامینی رودپشتیامینی046629277401342450721523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورپائین رودپشت ، خیابان (( بازارچه )) ، خیابان ولی عصر ( عج ) ، پلاک 129 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسامفلاح مهرسالکدهفلاح 046630862201342843267523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورسالکده ، خیابان طالقانی ، کوچه ( بازار چه ) ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمجاوری رودپشتیمحمد 046633053201311111111523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورمحسن آباددستک ، جاده اصلی محسن آباد ، کوچه شهید محمد جعفر صفری ، پلاک 72 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیناکبری دستکیاکبری0466382376523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوردستک ، خیابان شهید رضا صادقی ، خیابان امام رضا ، پلاک 640 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنصداقتی تجن گوکهخوراک دام و طیور صداقت0466486215523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورتجن گوکه پایین – روستای کیسم – خیابان فضیلت – کوچه سعدی 2 – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحمیدی اصیلگل سم 046650851201311111111523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شهید حیدری نژاد ، خیابان شهیدرجایی ، پلاک 130 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههایزهنصرتی حسن کیادهگیل دانه 046660544801311111111523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکیاشهر – شهدا – کوچه (چاپچی) – کوچه شهیدمحمد نژاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحجت الهباقرپورکماچالیباقرپور046682835001342121471523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – کوچه توحید – خیابان دکتر دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهگلیآقائی پوردهکاءقاسمی 046683051501311111111523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوردهشال – روستای دهشال – خیابان شهید ذکریاپور – خیابان امام خمینی – پلاک 484 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاحسن پورگیلدهخزر046699861101311111111523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورچورکوچان – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید خوش سیرت – جاده اصلی چورکوچان – پلاک -381 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعترتپرکارکوملهآرشیدا 046701627501342121360523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان سردار جنگل – کوچه شهید محمودآتش پوش – پلاک 49 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنیژهزارع خواجوندکماچالیسلامت 0467037974523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورآستانه اشرفیه – بنده کل – کوچه ( بلال ) – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجعفرشهیدیان اکبرگیلان جوجه046718889001342137790523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورآستانه اشرفیه – آزادی – کوچه (رودی) – بلوار آزادی – ساختمان V.I.P – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهدلجوآستانهشایان 046725566101311111111523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکماچال میان محله – روستای کیسم – ندارد – کوچه دانش 1 – خیابان جاده میان محله کماچال – پلاک 134 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمناصری حسن کیادهناصری 046737435401311111111523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکیاشهر – جاده آستانه(جاده زیباکنار – کوچه ((رحیم نظامی دوست)) – بلوار امامت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدعبدی نیکسائیعبدی 046754472001311111111523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(جانبازان) – کوچه ( مجتمع دکتر حشمت ) – بلوار جانبازان – ساختمان محمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهاکبری اشمان کماچالیدهسر 046758868201311111111523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوردهسر – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان مسجدجامع – جاده اصلی دهسر – پلاک 229 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراصفری فشتمیجوجه فوکلی 046763555101311111111523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکورکاه – روستای گورکا – کوچه شیلات – بلوار عدالت – پلاک -2,753 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمرتضیمیرنژادکارسیدانیبرج میلاد 046615095001311111111523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان شهید رجائی ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانعلیبلندکردارکارسیدانیبلندکردار 0467094304523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – خیابان سردار جنگل – کوچه (شهید مرتضی علوی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمنصراله پورحسین آبادبهاران 0467173711523474خرده فروشی در و پنجره پیش ساخته چوبیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمتقویبورس درب حقی046687893701311111111523477خرده فروشی درب های ضد سرقتآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه (دبیرستان شهید محمدرضا قربانی) – بلوار امام حسین – طبقه همکف – واحد 4
گیلانآستانه اشرفیهزهرامحمدی گالشیالماسی 046760043901311111111523477خرده فروشی درب های ضد سرقتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکبراباقری صیقلسرائیغریب 046634528201342122797523475خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی )آستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان شهید رجائی ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناهیدبرمهبرمه 0466381355523475خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی )آستانه اشرفیه ، پشت وادیه ، کوچه شهید پرندآور ، کوچه شهید پرندک ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاروشن سنگاچینروشن 046639055801311111111523419/5خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته فرفورژهلاکوژده ، خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) ، خیابان فلسطین جنوبی ، پلاک 284 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیشیرزاد جلالیشیرزاد0455016532523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، بلوار دکتر معین ، خیابان شهید باهنر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیگروسیگروسی046625500401311111111523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنآستانه اشرفیه ، بلواردکتر معین ، کوچه شهید اسما عیل زاده ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبنیاددوچرخه فروشی آزادگان0374681137523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنکیاشهر – شهدا – خیابان (فلسطین) – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاچکیدهکاسپین 0403926236523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاشیرزادجلالیمیکائیل0101780314523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنآستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبراسمعیلی پنچاهامید046684653901342130506523877خرده فروشی رنگ (بجز رنگ ساختمان)پنچاه – روستای کیسم – کوچه گلها – جاده اصلی پنچاه – پلاک 308 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادحسن پورکورکاءفروشگاه رنگ فرزاد حسن پور 046755194001342130846523877خرده فروشی رنگ (بجز رنگ ساختمان)کورکاه – روستای گورکا – کوچه شهید نادر حسن دوخت – بلوار عدالت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضابارکازرانبارکازران0002999395523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید دکترقندی ، خیابان امام خمینی(ره) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالرضارسولیرسولی0004753327523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)دستک – روستای دهگاه – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک 647 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسنضیائی نیارنگ فروشی ضیائی0256787841523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید علی اکبر علیرضانژاد – بلوار دکتر معین – پلاک 681 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهيمحسن پوركوركاهدریاتابان0004810386523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)کورکاه – روستای گورکا – کوچه شهید نادر حسن دوخت – بلوار عدالت – پلاک -849 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدروشنی آستانهپرهیزکار030732586101424225490523213خرده فروشی روبالشی و ملافه و روتختی و حولهشهید بهشتی نرسیده به درمانگاه شفا  –
گیلانآستانه اشرفیهسمانهمیکانیک حسن کیادهیلدا 046656376801311111111523213خرده فروشی روبالشی و ملافه و روتختی و حولهکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید صدیقی نژاد1) – خیابان امام خمینی – پلاک 250 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهربابهرفعتی حسن کیادهترمه 0467054782523213خرده فروشی روبالشی و ملافه و روتختی و حولهکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان مروارید – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدفاضلفاطمی حسن کیادهبه روز046625500801342826108523236خرده فروشی روپوش و مانتوکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه محمدپور ، خیابان فلسطین شمالی ، ساختمان صدف ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهثریاعلی پورجوپشتیروژان 046626896601311111111523236خرده فروشی روپوش و مانتوآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرستمی منفردطهرانیمادر 046627219101311111111523236خرده فروشی روپوش و مانتوآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه میثم – خیابان حرم – ساختمان حرم – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحسنفلاح مهدی نژادفلاح0269308570523236خرده فروشی روپوش و مانتوآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکبراپیش قدم حسن کیادهمانتو مانتو0466486346523236خرده فروشی روپوش و مانتوکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه پیروزی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعذرافلاحتی مقدم خمامیباران 046654035401311111111523236خرده فروشی روپوش و مانتوآستانه اشرفیه – استقلال – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحجتمرتضائیکوک 0466745682523236خرده فروشی روپوش و مانتوآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهسمیرااسمعیل پورتجنخاتون 046684017501311111111523236خرده فروشی روپوش و مانتوآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمحسن پورلسکوکلایهحسن پور0101758244523236خرده فروشی روپوش و مانتوکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرامرادی داخلمهربانو046691233401311111111523236خرده فروشی روپوش و مانتوآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهسیده نسیممجاوری مقدمآیلین 046692038001311111111523236خرده فروشی روپوش و مانتوآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهروح الهحسن دوستحسن دوست0467259638523236خرده فروشی روپوش و مانتوآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمت الهحسن دوستتک پوش 046746198001342133844523236خرده فروشی روپوش و مانتوآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداريوشقاسمي لردهپوشاک بیوسا 0467556933523236خرده فروشی روپوش و مانتوآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((آذر زرتشت)) – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -64 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمابراهیم زاده بازقلعهابراهیم زاده 046611315101342134669505002خرده فروشی روغن موتورپنچاه ، خیابان ( بطرف نیاکو ) ، خیابان ( کمربندی آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 84 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبابکسماک جلالیسماک0004988831505002خرده فروشی روغن موتورآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید جوانمرد ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیعلی نژادشادهیعلی نژاد0101754216505002خرده فروشی روغن موتورشیرکوه چهارده – خیابان کوثر ( 1 ) – خیابان حاج محمد مصطفی پور – پلاک 944 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسففلاح ابراهیمی بازقلعهشرکت پخش فیلتر و روغن موتور گیلان0004998288505002خرده فروشی روغن موتورآستانه اشرفیه – نیاکو – کوچه یاس 1 – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاصادقی لفوتامیررضا 046758867801311111111505002خرده فروشی روغن موتوراستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -969 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیامینامین 046650851001311111111503019/4خرده فروشی رینگ و لاستیک خودروآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری 7 – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادترومیده046685798301342120784503019/4خرده فروشی رینگ و لاستیک خودروپنچاه – روستای کیسم – کوچه گلها – جاده اصلی پنچاه – پلاک 298 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمتخضرائی خدابخشخزر046694189201311111111503019/4خرده فروشی رینگ و لاستیک خودروآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید منصور ظهیری – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشیرینعلینجفیرودبار طارمیان026409704201424984388522246خرده فروشی زیتونبندرکیاشهر روستای دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهگرجیعلی مفیدی پورگلورزی046666049101311111111522246خرده فروشی زیتونآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه شهید محمدتقی امینیان – کوچه شهیدمصطفی مرادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلاآخشیجسالار 046757043901311111111522246خرده فروشی زیتونآستانه اشرفیه – آقا سید محمد(سردار جنگل) – کوچه شهید قاسم نژاد – خیابان شهدا – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودقربان زادگوهریپمپیران 046669265901311111111523442خرده فروشی ژنراتور ترانسفورماتور برقی و موتور آب و موتور برقی و مشعلآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید منصور ظهیری – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودلطفی نژادجلالیلطفی نژاد 046616762601342131621522101خرده فروشی سبزیآستانه اشرفیه ، میدان حافظ ، خیابان امام خمینی ، خیابان جابر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهینشکری سرشکهگیلانه0466703275522101خرده فروشی سبزیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه تختی – خیابان فلسطین – مجتمع مهران فرد – طبقه همکف – واحد 4
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاپورمحمدی حسین آبادمحمدپور0004937785522101خرده فروشی سبزیآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان شهید آذر زرتشت – کوچه (( حسین رضاپور )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادمحمددوست لشکامچهارفصل 0466862861522101خرده فروشی سبزیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدکاظمقیمی فشتمیقیمی0004887594522101خرده فروشی سبزیآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – خیابان امام خمینی – کوچه بازار جلایه1 – پلاک -28 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلاسماعیلی پورلوکلایهچهارفصل 046750155201311111111522101خرده فروشی سبزیکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -328 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنصادقی امیرکیاسرطاها 046759036901311111111522101خرده فروشی سبزیکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدخورسندبازكياگورابجلالیه0004926988522101خرده فروشی سبزیآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – خیابان امام خمینی – کوچه بازار جلایه1 – پلاک -36 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحترممهرآفرينگیل سفره 0467660218522101خرده فروشی سبزیکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -208 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاپورعباساستریو کارینو0004955891523712خرده فروشی سی دی و فلاپی خام.آستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه فرشته ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدفلاح نیااطلس0376292138523712خرده فروشی سی دی و فلاپی خام.آستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینشیرزادرادجلالیباران 0405383013523712خرده فروشی سی دی و فلاپی خام.آستانه اشرفیه – استقلال(هفتاد و دو تن) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمرجب پوردموچالیمیلاد 0421906006523712خرده فروشی سی دی و فلاپی خام.آستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – کوچه نور – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسيدجلالگلشني فشتميگلشنی0467593623523712خرده فروشی سی دی و فلاپی خام.آستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – ساختمان مادر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجهانگیراکبرپورجهان000486524401420523424خرده فروشی سیمانبندرکیاشهر کوی شهید رجایی  –
گیلانآستانه اشرفیهسمیهتوفیقی مریدانینجفی030401730201424239390523424خرده فروشی سیمانروستای کشل آزادسرا –  –
گیلانآستانه اشرفیهعارفنیک پی سالکدهکچ و سیمان نیک پی030538153701424825787523424خرده فروشی سیمانبندرکیاشهر روستای امیرکیاسر  –
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمحمودپورغریب مسکینالماس شرق-پورمحمدی0465970342523424خرده فروشی سیمانآستانه اشرفیه ، جسیدان ، خیابان شهید منتظری ، بلوار امام حسین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودپرگرپرگر046610887201311111111523424خرده فروشی سیمانآستانه اشرفیه ، کوی گرامی ، خیابان شهید بشلیده ، بلوار امام رضا ، پلاک 106 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدهادیجلیلی نیاآستانهجلال0004821948523424خرده فروشی سیمانچورکوچان ، کوچه پهلوان جعفر یوسف نژاد ، خیابان ( جاده دهشال ) ، پلاک 18 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیبلدافشانبلدافشان0002987051523424خرده فروشی سیماندستک ، کوچه گلستان جنوبی 5 ، خیابان امام حسین ، پلاک 23 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهریحانهفلاحمصالح شهبازی 046626888901342182043523424خرده فروشی سیمانتمچال ، جاده ( تمچال ) ، جاده اصلی تمچال ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمداصغرنژاددهکائیاصغرنژاد0002987267523424خرده فروشی سیمانانبارسر ، کوچه یاس 3 ، خیابان امام رضا ( ع ) ، پلاک 753 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودحسین پورلشکامیحسین پور0101901598523424خرده فروشی سیمانسوخته کوه ، خیابان وحدت ، خیابان شهید تقی خلیلی ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهرحم دل تجن گوکهعسگری پور 046647522001342164837523424خرده فروشی سیمانتجن گوکه پایین ، خیابان فضیلت ، خیابان امام خمینی ، پلاک 79 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضااحمدی جلالیجلالی 046649309601342125059523424خرده فروشی سیمانپنچاه ، خیابان ( بطرف نیاکو ) ، خیابان ( کمربندی آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 74 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهآتشکارمصالح فروشی حسن پور 046651886401342134236523424خرده فروشی سیمانآستانه اشرفیه ، جاده کیاشهر ، خیابان (اصلی جاده کیاشهر) ، بلوار جانبازان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدحسین پورحسین پور 046654252101311111111523424خرده فروشی سیمانسوخته کوه – روستای دهشال – خیابان وحدت – خیابان شهید تقی خلیلی – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضادهداردرگاهیدهدار0101921727523424خرده فروشی سیمانآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(پاذک ساحلی) – بلوار سفیر امید – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیفلاحی دهشالفلاحی0365643128523424خرده فروشی سیماندهشال – روستای دهشال – خیابان شهیدمحمدرضا عابدین پور – خیابان امام خمینی – پلاک 590 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانکریمی تجن گوکهکریمی0101923417523424خرده فروشی سیمانتجن گوکه بالا – روستای کیسم – کوچه گلستان 5 – جاده اصلی تجن گوکه بالا – پلاک 86 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهابوذررضاپورعرفان0002987816523424خرده فروشی سیمانآستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان پاسداران – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرهاسمعیلیغلامی 046670869101311111111523424خرده فروشی سیماننقرده – روستای کیاشهر – خیابان شهید شاه عباسی – خیابان امام حسین – پلاک 161 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفیروزکریمی امیرکیاسریکریمی0004854879523424خرده فروشی سیمانامیرکیاسر – روستای کیاشهر – خیابان (دریا) – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک 753 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوذرمحمددوست لشکامیمحمددوست0320269454523424خرده فروشی سیمانآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(پارک ساحلی) – جاده (کیاشهر) – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلتیزغمتیزغم0466987697523424خرده فروشی سیمانکیاشهر – زمین شهری – خیابان (شهدا) – بن بست گل رز 10 – ساختمان گلستان 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدشعبانی کورکاءشعبانی0410205821523424خرده فروشی سیمانکورکاه – روستای گورکا – خیابان (شهید کروبی) – بلوار عدالت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمینافلاح اکبری نژاددستکیساحل0411784900523424خرده فروشی سیمانلوخ – روستای دهگاه – خیابان شهید خیرخواه – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 322 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفآتش بهارآتش بهار 0419549168523424خرده فروشی سیمانآستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان پاسداران – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفنوروزی حسن کیادهنوروزی0467315224523424خرده فروشی سیمانکیاشهر – امام خمینی(فلسطین جنوبی) – خیابان ابوشهدای گیلان حاج اسماعیلیان – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاعبدالهی چهاردهاعتماد0101803283523424خرده فروشی سیمانشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان شهید حسین عبدالهی – خیابان کوثر – پلاک 82 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزانهشهبازی کشلمحمدرضا دهدار 046741802901311111111523424خرده فروشی سیمانپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – ندارد – کوچه لاله – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک 342 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینشفیعی ثابتایرانیان 046741803001311111111523424خرده فروشی سیمانامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان (دریا) – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک -673 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزریعلی نژادی گورابجواریمصالح ساختمانی رضاپور046747365801311111111523424خرده فروشی سیمانکارسیدان – روستای دهشال – ندارد – خیابان رسالت غربی – خیابان سالمندان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنصورکریمی امیرکیاسرکچ و سیمان کریمی0467502151523424خرده فروشی سیمانکیاشهر – امیر کیاسر – خیابان شالیزار – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينتروشهحسین تروشه 0440666677523424خرده فروشی سیمانآستانه اشرفیه – نیاکو – کوچه یاس 1 – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراحقدوست كارسيدانيحقدوست0297644690523424خرده فروشی سیمانآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید بهمن موروثی – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهحیدریرضوانی 046647522301311111111523869/1خرده فروشی صنایع دستیآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان امام خمینی ، خیابان آذر زرتشت ، پلاک -27 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیامینامین0466767128523869/1خرده فروشی صنایع دستیآستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – میدان حافظ – کوچه ((علیرضا نظری)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمجردبیربنهصنایع دستی محمد 046697764301311111111523869/1خرده فروشی صنایع دستیپرکاپشت مهدیخانی – روستای گورکا – ندارد – خیابان گلستان – خیابان دکتر معین – پلاک 174 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرطالبی خوشکاروندانیطالبی 0467054785523869/1خرده فروشی صنایع دستیآستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – میدان حافظ – کوچه ((علیرضا نظری)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیماقربان پورپهمدانیگیل بانو046712852001311111111523869/1خرده فروشی صنایع دستیدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک -526 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفهیمهایلی چلکاسری046716811601311111111523869/1خرده فروشی صنایع دستیکیاشهر – امام خمینی (بخشداری) – کوچه ((رمضان اصغرنیا)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنبچه نوبچه نو 046727125201342126254523869/1خرده فروشی صنایع دستیآستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – میدان حافظ – کوچه ((علیرضا نظری)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیغفاری توچائیبرادران غفاری034407220701424220770523851خرده فروشی طلا و جواهراتامام خمینی نبش کوچه شهید نظری  0
گیلانآستانه اشرفیهمجیدقنوعی رستگارطلافروشی مروارید000490150901424222453523851خرده فروشی طلا و جواهراتامام خمینی ره جنب حرم  –
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنصالح جلالی آستانهجواهری ارکیده000490395501424225717523851خرده فروشی طلا و جواهراتامام خمینی ره –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیپرنیانگنجینه طلا000490408901424222093523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – مطهری – کوچه شهید نظری – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودزمانیانجواهری زمانیان0457439593523851خرده فروشی طلا و جواهراتکیاشهر ، زمین شهری ، خیابان شهدا ، خیابان رحمت الله بلبلی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدمصطفویمصطفوی0004902075523851خرده فروشی طلا و جواهراتامام خمینی میدان امام خمینی  34
گیلانآستانه اشرفیهغلامعلیغفاری توچائیجواهری غفاری0465986505523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه ، مطهری ، کوچه میثم ، کوچه (نجات دهنده) ، ساختمان فاطمیه ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیخسروانجم کارسیدانیجواهری خسروانجم0465999806523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه ، مطهری ، کوچه میثم ، کوچه (نجات دهنده) ، ساختمان فاطمیه ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهسیده طوبیمیرحقگوی جلالیجواهری شمس0004904314523851خرده فروشی طلا و جواهراتمیدان امام خمینی ره –  –
گیلانآستانه اشرفیههوشنگخانی لیچائیخانی0466112558523851خرده فروشی طلا و جواهراتکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (جاذبی) ، خیابان امام خمینی ، پلاک -63 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادرمضانی پورششکلجواهری رمضانی پور0466246362523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه ، مطهری ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیداحمدپزین فوشازدهطلا فروشی سید0466278648523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلخسروانجم کارسیدانیجواهری خسروانجم0466323918523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه ، مطهری ، کوچه میثم ، کوچه (نجات دهنده) ، ساختمان فاطمیه ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادعلی نیاجواهری علی نیا0466464381523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -26 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرضافیروزمندفیروزمند0345906242523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – مطهری – کوچه میثم – کوچه (نجات دهنده) – ساختمان فاطمیه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیعلی نیای رودسریجواهری علی نیا0466639203523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – مطهری – کوچه شهید نظری – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلمصطفویجواهری مصطفوی0004962120523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – مطهری – خیابان شهداء نهم دی – کوچه (( رفعت نجات دهنده )) – پاساژ فاطمیه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاایازیجواهری ایازی0466835213523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – نظری(حرم) – کوچه شهید نظری – کوچه (( رفعت نجات دهنده )) – پلاک -14 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدغفاری توچائیبرادران غفاری0004957581523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – مطهری – خیابان شهداء نهم دی – کوچه (( رفعت نجات دهنده )) – پاساژ فاطمیه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمشیرزادجلالیطلا فروشی شیرزاد0403939047523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف – واحد 75
گیلانآستانه اشرفیهعنایتیوسفی حسن کیادهطلای شایان0385611858523851خرده فروشی طلا و جواهراتکیاشهر – کوی امام – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – خیابان (امام خمینی) – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده نسرینمجاوری مقدمطلا فروشی بهاری0403938913523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینصابریگنجینه صابری0403893468523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنمحمدپورجواهری محمدپور0420467992523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف – واحد 39
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاعلی نیای رودسریعلی نیا0101807968523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – مطهری – کوچه شهید نظری – بلوار آزادی – پلاک -650 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدفامیلی آستانهطلای فامیلی0467293173523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان ( آیت اله وحید ) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفردینغفاری توچائیجواهری برادران غفاری0426996737523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدوحیدحسینیان کیسمیجواهری رز0467312262523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیزردوستجواهری زردوست0467331599523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکمال الدینندافی کشلطلای ندافی0467366648523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمداسماعيل پوراميركياسرایده آل0467425519523851خرده فروشی طلا و جواهراتکیاشهر – کوی امام – خیابان (امام خمینی) – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنحق جوآستانهجواهری حق جو0442015618523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – نظری(حرم) – کوچه (( رفعت نجات دهنده )) – خیابان شهداء نهم دی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادغفاريبرادران غفاری0248378494523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – مطهری – کوچه شهید نظری – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضيفتح جلاليفتح جلالی0004901617523851خرده فروشی طلا و جواهراتآستانه اشرفیه – مطهری – بلوار آزادی – خیابان شهداء نهم دی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدروح الهحسینی نسب نیاکیمهر026581322601424233053523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورامام خمینی –  –
گیلانآستانه اشرفیهسیده سمانهحسینی فتیدهلوازم خانگی بلور010181621101420523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوربندرکیاشهر کوی امام – –
گیلانآستانه اشرفیهشهنازصیادیلوازم خانگی صدف010181711001424823054523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوربندرکیاشهر کوی امام  –
گیلانآستانه اشرفیهرفعتنجات دهنده بشرنجات دهنده031880814601424222336523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورامام خمینی(ره) شهیدنظری  –
گیلانآستانه اشرفیهامیرحسینصنعتی برقی حسن کیادهامیر032269504001424825488523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوربندرکیاشهر فلسطین شمالی  –
گیلانآستانه اشرفیهزهراقربانیان آستانهارمغان045962097401342131266523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان شهیدحمیدفتحی مقدم ، کوچه حمزه ، پلاک 10 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنکریمی پنچاهسعید0004827450523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه ((فرعی دوم)) ، کوچه ((فرعی اول)) ، پلاک -83 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدمیرنصرالهی پارسامیرنصرالهی 046619854001342122493523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دشتستانی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیعموئی گیلدهعموئی0002988598523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلالیه 3 ، کوچه ((فرعی اول)) ، پلاک -24 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرااصغرنژادلسکوکلایهرستین0002994576523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دشتستانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -193 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودحاجی شمسی حقیشمس0004759153523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (شهید صدیقی نژاد1) ، خیابان امام خمینی ، پلاک -302 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخاتونمحمدی کلدههدیه0002992670523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه (ناصری) ، خیابان شهید آذر زرتشت ، پلاک -76 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیشفیعی نژادبجارگفشهپدرخوب 046638135801311111111523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورنوبیجارمحله ، خیابان بهار ، کوچه شقایق ، پلاک 278 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهحق شناس تجن گوکهمروارید 046648199101342164922523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورتجن گوکه پایین ، کوچه بوستان یازده ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهنازرفعت خوشکاروندانیرفعت0101920936523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – استقلال – کوچه ((مهدی شیرزادراد جلالی)) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلسهامیبرادران سهامی 046676633901311111111523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکام بخشمافیسورنا 046678148301311111111523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید مهندس صدیقی نژاد – خیابان (امام خمینی) – پلاک 202 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهضیاءکریمی پنچاهسبحان0466839640523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه توحید – خیابان امام خمینی – پلاک -245 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادعموئی گیلدهبهزاد0101942854523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه بازار جلایه1 – کوچه ((بهزاد عمویی)) – پلاک -45 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلاایمانی عرصه دوکاهنیما0400706742523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان شهیدعباس حسن پور – خیابان امام خمینی – پلاک 481 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعلیجان فرزادلاهیجیبلور فروشی حسن فرزاد0256835037523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهساساندلدارگوهردانیلوازم خانگی دلدار046698517501342823661523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکبرفلاح اکبری نژاددستکفلاح0101771855523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوردستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک 353 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرداداصغرنژاددهکائیاصغرنژاد0101870529523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – پلاک 210 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلاددیدارمیلاد 046702602901342140409523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید فخر حسینی – کوچه (شهید جعفرپور) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسیفرزادفرزاد0004790438523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان حرم – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعلی نیای دموچالیعلی نیا0101811383523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – بازار بصیر – کوچه شهید قاسم نژاد – کوچه (بازار بصیر 1) – پلاک 123 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینبزمانی خلخالیجمشیدی 046719298401311111111523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 28
گیلانآستانه اشرفیهمهدیرجبی پوررجبی0101809226523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دکتر دشتستانی – خیابان امام خمینی – پلاک -137 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمکیمیاءجوبیجارکلیکیمیا 046720654601341143250523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان شهیدحمید نظرپور – خیابان استقلال – ساختمان جلال 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسرعلیجان فرزادلاهیجیکادوئی فرزاد0101805081523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان شهیدنواب صفوی – پلاک -92 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهزهرانیروشمرضا 046728314501342138213523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – جسیدان – بلوار آزادی – خیابان (شهید منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده کبریمیرگلی امیرکیاسربردیا 046732565901311111111523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکیاشهر – شهدا – خیابان (شهدا) – بن بست گل رز 19 – ساختمان قاسم نژاد – طبقه پنجم
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاقصاب شیدادوستشیدادوست0101825750523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان شهید آذر زرتشت – کوچه ((علیرضا نظری)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسیمختاری حسن کیادهبانو 046736929501311111111523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پاساژ مرکز خرید نازیلا – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهبهروزمهرزاده تبریزیمهرزاد 046747346901342123763523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دکتر دشتستانی – خیابان امام خمینی – پلاک 199 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانعليمحبي محسن آباديمحبی0101777357523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوردستک – ندارد – خیابان امام رضا – بن بست ( بندری ) – پاساژ بندری – پلاک 407 – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهالياسفلاح قاسمي گيلدهالسا0004831189523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان شهید آذر زرتشت – کوچه ((علیرضا نظری)) – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرجبی046762442201311111111523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکورکاه – روستای گورکا – خیابان ساحل – خیابان شهید نادر حسن دوخت – پلاک -866 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکبرحسن پورحسن پور0446757716523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوردستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه گلستان جنوبی 2 – خیابان امام رضا – پلاک 414 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنسیبهشمسی پورعاشورآبادیباران 046290343301342133935523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید بهمن موروثی ، بلوار جانبازان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسامسلطان کوچکیبرف شادی046600772901311111111523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه شهید باقری ، کوچه محمدپور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاعبدالهی حسین ابادعبداللهی 046607327001342124020523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه ، حرم ، کوچه (جهانی) ، خیابان طالقانی ، پلاک 14 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبمحسنی درگاهصادق046611393001311111111523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه شهید حمید نظرپور 1 ، خیابان استقلال ، ساختمان جلال1 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپوررضائیان آستانهرضائیان0101888483523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، کوچه نور ، خیابان طالقانی ، پلاک 59 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیداحمدی بلوچیاحمدی0004756240523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – خیابان شهیدرجایی – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده هاجرجهان بین درگاهکریمی 046661553401342128847523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید غلامحسین اسماعیلی – خیابان استقلال – ساختمان جلال 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرمضان زاده رودپشتیرمضان زاده0364062747523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفپائین رودپشت – روستای دهگاه – خیابان ولی عصر ( عج ) – کوچه (( بازارچه 1 )) – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمودحسینی پورپلاستیک فروشی حسین پور0004823206523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – میدان حافظ – کوچه ((علیرضا نظری)) – پلاک -1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپوررجبعلی آستانهپوررجبعلی0359321640523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاپورمقدم آستانهپورمقدم 046670440801342126590523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – حرم – خیابان حرم – کوچه (( حسین رضاپور )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینبعلی پورصیقلدهپانیذ پلاست 046677298101311111111523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – حسین اباد – کوچه یازدهم – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشاپورراست روان چوریراست روان0372499181523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – کوچه نور – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهعزیزی محسن آبادتم پلاس 0466859158523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفانبارسر – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا ( ع ) – بن بست ( پوررضایی ) – پلاک 975.004 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینفارسی آستانهفارسی0101889382523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهیدمدرس – کوچه کودک شاد – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینوهابی ماشکوهابی0377667287523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه ( یکتا ) – خیابان سردار جنگل – پلاک -96 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدندیمیفروشگاه رنگارنگ0411676903523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – نظری – کوچه شهید نظری – خیابان دکترشریعتی – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقصادقیانفروشگاه صادقیان 046702578101311111111523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان شهداء نهم دی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکبریفلاح شجاعی مردمکدهی046704295601311111111523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – خیابان شهدا – کوچه شهید قاسم نژاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده صغریهاشمی کتشصت آبادانهاشمی 046704780001311111111523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – بازار بصیر – خیابان شهدا – کوچه ( بازار بصیر ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهافشینجمالی تهامیافشین 046707870801311111111523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه حمزه – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرابهمن یاردرگاهیایده آل0419395709523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفلسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان تختی – خیابان امام خمینی – پلاک -162 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفنوروزی حسن کیادهفردوس0467221063523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلینصرالهی گیسلبهشت046726922801300000000523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه شهید کاظم جعفر پور – کوچه ((ابراهیم پورمیربلوک جلالی)) – ساختمان آرین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیبنیادی ایشمان کماچالیبنیادی0004836017523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهربانورضوانی توچائیسبحان 046733455501311111111523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک -99 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغر خدیوی نقره ده خدیوی0004762434523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقعبداله پور046747887401342122552523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیاخواتی حسن کیادهاخوان 046748105001311111111523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفکیاشهر – کوی امام – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – خیابان (امام خمینی) – مجتمع خدادادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعيدچكيدهسعید0467545148523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهيونسعباس پورتجن گوكهآرمین0443851334523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفتجن گوکه بالا – روستای کیسم – ندارد – کوچه (غلام نژاد) – جاده (اصلی تجن گوکه بالا) – پلاک 107 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفريدونرضواني توچاهيرضوانی0258756275523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – خیابان امام خمینی – کوچه بازار جلایه1 – پلاک -30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمپرحلم گوهری——–046687706601342128368523115خرده فروشی عرقیات گیاهیآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید غلامحسین صفری – کوچه شهید آتش زمزم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهالساءعلوی 046693641801311111111523115خرده فروشی عرقیات گیاهیکیاشهر – شهدا – خیابان (شهدا) – میدان شهرداری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاطوافی فردشفابخش فرد 046720847901342128909523115خرده فروشی عرقیات گیاهیآستانه اشرفیه – زایشگاه – خیابان شهید عبداله عیسی پور – بن بست سوم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیررحیم زادهارمغان تندرستی 046749119901311111111523115خرده فروشی عرقیات گیاهیکیاشهر – کوی امام – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -77 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدفخرایی پورحکیم 046750969601311111111523115خرده فروشی عرقیات گیاهیآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان (شهید منتظری) – بلوار آزادی – پلاک 147 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاصادقی دستکشفا046761118601342853080523115خرده فروشی عرقیات گیاهیدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا – کوچه شهید رضا صادقی – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشادداداش بیگی حسن کیادهپونه046764111401311111111523115خرده فروشی عرقیات گیاهیکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید مهندس صدیقی نژاد – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرشفتحی ماشکابن سینا046764113501311111111523115خرده فروشی عرقیات گیاهیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه هدایت – خیابان شهیدمدرس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنشالیابن سینا 046764113701311111111523115خرده فروشی عرقیات گیاهیکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – کوچه شهید رضا شفیع پور – ساختمان یگانه 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیرمضانپور  کارسیدانیدنیای عطر024838592001424225017523123خرده فروشی عطریاتخیابان امام خمینی روبرو بانک کشاورزی  268
گیلانآستانه اشرفیهلیلاکنفچیان لسکوکلایهآوا046289528001342826533523123خرده فروشی عطریاتکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه شهید باقری ، کوچه محمدپور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهفلاح جعفرآبادییاس046603152901311111111523123خرده فروشی عطریاتآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -90 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفیاض بخشارکیده 046651887401311111111523123خرده فروشی عطریاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان شهید آذر زرتشت – خیابان امام خمینی – پلاک -258 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسمنرمضانیلیمو 046651889501311111111523123خرده فروشی عطریاتآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان دکترشریعتی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآسیهحسن پورچهاردهبهدید0467120309523829/1خرده فروشی عینک آفتابیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – بلوار آزادی – خیابان دکترشریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادمحمدی رودپشتیتابان 046661368001311111111523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(امام خمینی) – کوچه شهید کاسب قانع – کوچه حر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنظام الدیننوربخش ثابتعینک نوربخش046664544901342130195523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – پاساژ نصر – طبقه همکف – واحد 18
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمصفری پنچاهمواد پروتینی خانواده027903433201424236461522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیفردوسی –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمودمحبوبی حسن کیادهمحبوبی000476344101342826881522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه پیش قدم ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک -577 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکمیلمحمدعلی پورحسن کیادهچشمک0466099557522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، خیابان امام خمینی ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالههاشمی سعادتمواد پروتئینی هاشمی0004813524522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنیحیی نژادکلشتریگلرنگ0101855552522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلالیه 2 ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودحسین پوراربوکلایهشهروند0101897050522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهشفیعی ثابتآفتاب0400011669522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدحسینیثامن0467092291522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرااسلام زاده نوشهرشمال 046724553801311111111522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -214 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیآذرکسب کارسیدانیمهدی 046727785601311111111522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیآستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – ساختمان خسروانجم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیلدافروغ بخش فسائیبازرگانی و بخش لبنیات اقتصاد0466060947522231خرده فروشی فرآورده های لبنیآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه (( طالقانی )) ، بلوار جانبازان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرخندهثناگوحسن کیادهارمغان مادر046622123401342824116522231خرده فروشی فرآورده های لبنیکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، خیابان فلسطین شمالی ، پلاک -58 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامینطاهرافشارسپیدان046625499801311111111522231خرده فروشی فرآورده های لبنیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه تختی – خیابان فلسطین – مجتمع مهران فرد – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهزهرااصغرپورلشکامیسپیدان 046642388401311111111522231خرده فروشی فرآورده های لبنیآستانه اشرفیه ، فردوسی ، کوچه شهید اکبر عبدالله پور ، خیابان فردوسی ، پلاک -6 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهعباسیبزرگپور 0466660493522231خرده فروشی فرآورده های لبنیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری هفتم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف – واحد 12
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپنداشتهپنداشته0004843434522231خرده فروشی فرآورده های لبنیآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – کوچه حر – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیناندیری اقبلاغسبلان046747808801311111111522231خرده فروشی فرآورده های لبنیکیاشهر – کوی امام – کوچه (بازار ماهی فروشان) – کوچه پیروزی – مجتمع خدادادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقيهآتش جامهدهکده نو 0467507428522231خرده فروشی فرآورده های لبنیآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شادروان حاج محمدرضا افلاکی – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک -215 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجاویدزریسپیدان 5046767107001311111111522231خرده فروشی فرآورده های لبنیآستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه شهید تیزرو جلالی – خیابان شهید حمیدرضا مصطفی دوست – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمشرفیفرش فروشي شرفي025879393501424827363523512خرده فروشی فرش ماشینیبندرکیاشهر فلسطین شمالی نرسیده به 0
گیلانآستانه اشرفیهسیدجلیلناصرعلویفرش و موکت علوی000481230101424223212523512خرده فروشی فرش ماشینیطالقانی –  –
گیلانآستانه اشرفیهرحیمرضاپور رودبنهرضاپور000482129101342124868523512خرده فروشی فرش ماشینیطالقانی –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلییگانه ماشکیگانه 045970590301311111111523512خرده فروشی فرش ماشینیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید آتش زمزم ، خیابان امام خمینی ، پلاک -8 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقماششیرزادی آقبلاغنقش جهان 046606075101342123940523512خرده فروشی فرش ماشینیآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان وحید ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفیروزاسدی قالهریفرش الماس طوس046617481201311111111523512خرده فروشی فرش ماشینیآستانه اشرفیه ، بلواردکتر معین ، بلوار دکتر معین ، بن بست هفتم-بن سوم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادبصیرینگارستان 046619806601311111111523512خرده فروشی فرش ماشینیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید احسان طلب ، خیابان امام خمینی ، پلاک 57 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیشفیعی ثابتشفیعی0466220603523512خرده فروشی فرش ماشینیکیاشهر ، فلسطین ، میدان ام الشهدا ، خیابان فلسطین جنوبی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیکاوسشفیعی ثابتشفیعی ثابت 046627860001342825535523512خرده فروشی فرش ماشینیکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان فلسطین جنوبی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینشفیعی ثابتشفیعی0002979383523512خرده فروشی فرش ماشینیآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان وحید ، خیابان طالقانی ، پاساژ نصر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجعفرفرخی میکالشاهکار درین 046657204801311111111523512خرده فروشی فرش ماشینیآستانه اشرفیه – آزادی – کوچه شهید قربانی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاپرهیزکارپرهیزکار0004834111523512خرده فروشی فرش ماشینیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – پلاک -18 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدعیوضی کهرانعیوضی 046687573101311111111523512خرده فروشی فرش ماشینیکیاشهر – شهدا – خیابان (فلسطین جنوبی) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنشمس نصرتیشمس نصرتی0101888924523512خرده فروشی فرش ماشینیآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرعلی اکبری دستکنگین 046722053301311111111523512خرده فروشی فرش ماشینیدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه ( فرعی دوم ) – خیابان امام رضا – پلاک 634 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراخانی نژادچوریجهان فرش046723926701311111111523512خرده فروشی فرش ماشینیآستانه اشرفیه – حسین اباد – کوچه یازدهم – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیترومیدهترومیده 046727129001341129502523512خرده فروشی فرش ماشینیآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید احسان طلب – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمقدادکاظم خواه حسن کیادهلوازم یدکی اجاق گاز کاظم خواه0004940418523319/1خرده فروشی قطعات و لوازم یدکی وسایل گازسوز و روشناییکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید پهلوانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 384 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرهادیفخرحسینیصاحب0101935869523349/1خرده فروشی قفسه و ویترین فلزیآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – خیابان (شهید منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسنآمونسید0466788165523426خرده فروشی قیرگونی و مصالح عایق کاری و کنفآستانه اشرفیه – قصاب محله – کوچه نصر – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعید احمدی جلالی مقدماطمینان0434663129523426خرده فروشی قیرگونی و مصالح عایق کاری و کنفآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآسیهدرویشی کماچالیمقدس نژاد000483309501424226288523425خرده فروشی کاشی و سرامیکبلوار آزادی-روبه روی اداره کار –  –
گیلانآستانه اشرفیهزهرارهپیمای گوهردانیایران دوست046599521201342127072523425خرده فروشی کاشی و سرامیکآستانه اشرفیه ، شهیدخوش سیرت ، خیابان شهید ابراهیم مرادی پور ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاعظماحمدیاندرویش نژاد046611698201342182259523425خرده فروشی کاشی و سرامیکتمچال ، جاده ( تمچال ) ، جاده اصلی تمچال ، پلاک 224.001 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهکریمی ابدی لنگرودیکاشی سرامیک عینی 046626492401342134033523425خرده فروشی کاشی و سرامیکآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه ششم – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادپاکدل حسن کیادهپاکدل 046633493601342826064523425خرده فروشی کاشی و سرامیککیاشهر ، امام خمینی ، کوچه پیروزی ، کوچه (جاذبی) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدعلییوسفی خوشکاروندانییوسفی0004795149523425خرده فروشی کاشی و سرامیکآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه ششم – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفتاححاجی زاده چوریکاشی سرامیک حاجی زاده0466793250523425خرده فروشی کاشی و سرامیککورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – بلوار عدالت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبابکعینیعینی 0410156205523425خرده فروشی کاشی و سرامیکآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه ششم – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهمحمدیساحل0411786257523425خرده فروشی کاشی و سرامیکلوخ – روستای دهگاه – خیابان شهید خیرخواه – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 320 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهدیموسوی گیلدهمادر 046719298901311111111523425خرده فروشی کاشی و سرامیکمحسن آباددستک – روستای دهگاه – جاده اصلی محسن آباد – کوچه شهید محمد جعفر صفری – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمد حسین پور لشکامی یکتا 0434658815523425خرده فروشی کاشی و سرامیکخوشکاروندان – خیابان شهدای خوشکاروندان – جاده اصلی خوشکاروندان – ساختمان یکتا – پلاک 766 – طبقه همکف – واحد 3 – 
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاابراهیمی لله وجه سریایرانیان046758276801311111111523425خرده فروشی کاشی و سرامیکامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان (دریا) – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک 767 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليرضاغلام زاده پركلاچايغلام زاده0297667840523425خرده فروشی کاشی و سرامیکاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – خیابان سپیدرود – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 97 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهصدیقی نژادکالای پزشکی سیمرغ046642694101342822055523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیکیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان ( اصلی فلسطین شمالی ) ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادصفری مذنبیجواد 046662200401311111111523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – ساختمان بازارچه دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهصادقی صبورکیان طب کاسپین 046674422801342850515523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیشهرصنعتی کیاشهر – روستای کیاشهر – کوچه ( شهرک صنعتی 1 ) – خیابان یاس 4 – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهقاسمیکالای پزشکی قاسمی0372465459523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیتجن گوکه پایین – روستای کیسم – کوچه بوستان پانزدهم – خیابان امام خمینی – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلآزادبرتجهیزات پزشکی آزادبر0422791775523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – میدان حافظ – کوچه جابر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاسلیمانی طالمیسلیمانی 046730585301342134512523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((علیرضا نظری)) – میدان حافظ – طبقه اول – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهثریامحمدی خواه حسن کیادهنوین 0467473279523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه (پوریای ولی) – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان آروین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدآذري آستانهآریان طب 0467502145523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه دکتر آیت اله ضیائی – بلوار آزادی – ساختمان پزشکی معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاحامیان رودسریحامیان0435298490523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجابرکفاش توچاهیمداوا طب سپیدرود 046754562401342131239523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیآستانه اشرفیه – استقلال – کوچه ((مهدی شیرزادراد جلالی)) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیناتقی پوراسطلخ بیجاریسلام046768622501342823067523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید مهندس صدیقی نژاد – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصرحجت انصاری کماچالیلوازم بهداشتی دیلم000482565201424223695523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانشهید بهشتی جنب درمانگاه شفا  0
گیلانآستانه اشرفیهفیض الهپورحسن رودپشتیلوازم بهداشتی فرزاد025879774701422382643523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانپایین محله روستای پایین رودپشت –  –
گیلانآستانه اشرفیهعنایتیوسفیآوا029286749701424827487523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانبندرکیاشهر شهدا  –
گیلانآستانه اشرفیهآیتیزدانی سالکدهخانه ایرانی045792202301342826661523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکیاشهر ، فلسطین ، خیابان (اصلی فلسطین) ، بلوار امامت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکمال الدینپاکدل حسن کیادهپاکدل045911061901342827236523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان شهیددادمان ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیداحمدحسینی سالکدهحسینی 046109534401342825596523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکیاشهر ، شهدا ، کوچه ایمان ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولآتش بهارآتش بهار046600792701311111111523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانآستانه اشرفیه ، زنده دل ، خیابان شهید مصطفی دوست ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادفاتحی فشتمیفاتحی046606090801342140064523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، خیابان جهاد ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراعلی پوردستکیمارلیک046619808501311111111523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختماندستک ، کوچه لاله جنوبی 2 ، خیابان امام رضا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیسلسله حسن کیادهیسبحان0004773879523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شهید حیدری نژاد ، خیابان شهیدرجایی ، پلاک 128 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاباقرپورکماچالیباقرپور 046637507101311111111523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، بلوار دکتر معین ، خیابان شهید باهنر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاحسین پرستحسین پرست0101920828523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانآستانه اشرفیه ، پل سفید رود ، کوچه شهید نادر تقی پور ، بلوار گلها ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمحمدبیگی حسن کیادهمحمدبیگی0004760204523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه آزادگان ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک -471 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدصفامیراحمدیشمس0365324864523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهروزکریمی امیرکیاسرکریمی0361694257523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکیاشهر – شهدا – کوچه ((ستار اصغرنژاد)) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودکشاورزدستککشاورز0101935653523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختماندستک – روستای دهگاه – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک 490 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاوظیفه شناس لسکوکلایهرضا 046694188401311111111523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانلسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه ( بازارچه ) – خیابان امام خمینی – پلاک 144 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیعموئی گیلدهخانه بهتر0466978348523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه نهم دی – خیابان سردار جنگل – پلاک -120 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلیصبائی حسن کیادهصبائی 046698800201311111111523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکیاشهر – شهدا – کوچه شهیدمحمد نژاد – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدپورملائیپورملائی0101817866523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانتجن گوکه پایین – روستای کیسم – ندارد – جاده ( تجن گوکه ) – خیابان امام خمینی – پلاک 207 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهریحجت انصاریدیلم0101819448523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه ششم – بلوار آزادی – طبقه پنجم – واحد 8
گیلانآستانه اشرفیهشاهینابراهیمی نقره دهیابراهیمی 046759970401311111111523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکیاشهر – زمین شهری – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان شهیدبلبلی – ساختمان چکاوک 14 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهراستیناخوانی حسن کیادهآیدین 046761126401311111111523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاحلوائی جلالیحلوایی046763484101342138951523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان اهل بیت – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسپهدارسلیمیعصرنو 046765046101311111111523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکیاشهر – امام خمینی (بخشداری) – کوچه ((رمضان اصغرنیا)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزین العابدینسالمی درگاهساحل 046770926501342126608523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(جانبازان) – کوچه ( مجتمع دکتر حشمت ) – بلوار جانبازان – ساختمان محمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدشعبانیتشک رویا046746505601311111111523899/13خرده فروشی کالای خوابکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثممختاریناز 046747252801311111111523899/13خرده فروشی کالای خوابآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – خیابان امام خمینی – ساختمان رنجبر – طبقه همکف – واحد 7
گیلانآستانه اشرفیهایرجتقی پور داخلصفر و یک026640006601424226110523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنسردار جنگل –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدشریفی جسیدانیسپهر رایانه027427085801424221895523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنامام خمینی ره بازار روز شماره  0
گیلانآستانه اشرفیهامیرمهدی نیا لیچاهیفروش و تعمیر و ارتقاء کامپیوتر مهدی نیا000489033501342826814523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنبندرکیاشهر امام خمینی – –
گیلانآستانه اشرفیهبمانیباقرپورکماچالیایران کامپیوتر0466171972523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنآستانه اشرفیه ، میدان حافظ ، کوچه جعفر پور ، کوچه ((قنبرپور)) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلالحسن دخت کورکاءایلیا0101934646523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – خیابان امام خمینی – کوچه ((رحیم خوش نقش)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدهادیرضائی ساداتیهادی سیستم0256917260523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان شهداء نهم دی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیاجتماعی حسن کیادهکامپیوتر مهدی0467138162523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدجانعلی پورلشکامیآوا رایانه 0416531085523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرانکاس پورتوچاهیآرش رایانه0467390939523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ شاهوی – طبقه اول – واحد 40
گیلانآستانه اشرفیهمحمدذرعیایتا پردازان 046764607601342134497523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید غلامحسین صفری – کوچه شهید آتش زمزم – پلاک -61 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهشرارهطبخ کارحسن کیادهآراد 046630849201311111111523899/2خرده فروشی کامواکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه محمدپور ، خیابان فلسطین شمالی ، پلاک -39 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنرجبی تمیچالپاک دان0380722424523836خرده فروشی کاه و علوفه حیواناتتمچال – روستای گورکا – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک 158 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودتیره دستمحمود000497950801424234474523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآذرزرتشت میدان حافظ  –
گیلانآستانه اشرفیهصاحبقنبری میان پشتهگلچین 2046600831501311111111523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، میدان حافظ ، کوچه (نظری) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاتیزرو جلالیکفش رضا0466196504523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلایه1 ، کوچه ((فرعی دوم)) ، پلاک 67 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده حمیدهفلاح رسول نژادلیالستانیکفش رئوف 046625499601311111111523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه ، دکتر شریعتی ، خیابان امام خمینی ، بن بست شهید چترعنبرین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصمدخانی پورکفش ملی0327881801523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -101 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیتیغ بازماشکدیاکو 046639077501342141583523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، کوچه آیت الله ضیایی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 299 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرانکپیمان طلب مستقیم046643391801311111111523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان شهید منتظری 2 ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرحمتی چهاردهارزانسرا0466475217523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه تختی ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیعاشوری چهاردهعاشوری0101934862523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( فرعی ششم ) – خیابان کوثر – پلاک 764 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیاصغرپورکینچاهاصغرپور0004911731523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه بازار جلایه1 – کوچه ((بهزاد عمویی)) – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیدریانوردکورکاهفروشگاه کفش دریانورد0374808688523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف – واحد 80
گیلانآستانه اشرفیهنیمادریانوردکورکاهفروشگاه کسری0374805991523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف – واحد 28
گیلانآستانه اشرفیهحسنمحمدی فوشازدهنیکا0422164100523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمداخباری حسن کیادهاخباری0467230588523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید محمد زیرک – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهولیکفاش توچائیوحید نو0423087456523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان حرم – پلاک -44 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسقنبری میان پشتهکفش گلچین0467305849523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان شهیدمدرس – بلوار آزادی – پلاک -144 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینقاسمی معبودنیکا 0429245992523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلدلجوآستانهدلجو0004979067523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان حرم – پلاک -52 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاهادي پوررنگارنگ0004911515523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه ((بهزاد عمویی)) – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – پلاک 89 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحيدمهدي پورجميليوحید 0444083438523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسارامهدي پورجميليوحید 0467653377523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلشفیع پور امیرهندهفن آوران زراعت و دامپروری سپیدرود025878720101420523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیروستای چهارده –  0
گیلانآستانه اشرفیهفهیمهکشاورز گیلدهکشاورز026737177101424983600523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیبندرکیاشهر روستای دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهامیدعلیفلاح اکبری نژاد دستکخوشه طلایی029612072901424984448523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیبندرکیاشهر دستک-سه راه محسن آباد  –
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمفلاح شجاعی مردمکدهبرزگر000299983601424223666523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیسردار جنگل شهیدقاسم نژاد  –
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاکریمیکریمی046597707701311111111523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیپرکاپشت یاورزاده ، کوچه شهیدخوش سیرت ، جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده ، پلاک 133 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدقدرتی آستانهگیلان سبز0465995263523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دشتستانی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمژدهعاشوری کیسمیطبیعت سبز046602721601311111111523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیکورکاه ، خیابان شیلات ، خیابان جاده کورکاء ، پلاک 2,683 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیرفیعدرگاهیرفیع0466109371523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیدهکاء ، کوچه شادروان محمد آرای ، خیابان شهدا ، پلاک 508 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحدثهطوسی مجردشالیزار 046642388101311111111523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیکیسم بالا ، خیابان فرهنگ ، خیابان تمدن ، پلاک 99 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثمسلسله حسن کیادهیسلسله0466451694523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیکیاشهر ، شهدا ، کوچه شهیدمحمد نژاد ، خیابان شهدا ، پلاک -168 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبابکحمیدی اصیلحمیدی0466472849523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (صیاد فر) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهگیوتاشعبادیحیات سبز 046662206601311111111523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیکیاشهر – امام خمینی – خیابان سپیدرود – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرابابائی بازکیائیفروشگاه ارغوان0466695294523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری هفتم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهزهراگلستانیخدمات کشاورزی شمال 0414791780523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – پلاک -38 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلازینعلی حسین آبادآستان0419548602523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – پلاک -60 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمفلاح اکبری نژاددستککیمیا0420847244523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -829.007 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهشيدقاسملوئيشهر سبز 0467436463523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید اسماعیل فلاح – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدی حیدرنیا معاف کشارزی 1050004788929523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه ((رحیم خوش نقش)) – کوچه (الماس) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرشحسین نیای حسن کیادهزمین و کشاورز 046756088401311111111523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -44 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهدهداردرگاهیگلباران سبز046760043801342137440523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجيدطوسي مجردشالیزار0450119097523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیدهشال – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید ذکریاپور – خیابان امام خمینی – پلاک 496 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرمعاشرتیکیف و کمربند امیر0467083524523254خرده فروشی کیفآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحیاءقنبرزاده سالستانییاس0426820423523254خرده فروشی کیفآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((حسین ناصری)) – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -74 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنپیروجلالی آستانهپیرو0466121754523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان امام خمینی ، خیابان آذر زرتشت ، پلاک -25 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمقربانی لله وجه سریهم پا 046616679201342826106523258خرده فروشی کیف و کفشکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه (( ندیمی)) ، خیابان فلسطین شمالی ، ساختمان کیان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقمحمدپوررودبنهصدرا 046624114401342140020523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان وحید ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزلیخاپورحسن رودپشتیآمیتیس046641323701311111111523258خرده فروشی کیف و کفشدستک ، کوچه گلستان جنوبی 2 ، خیابان امام رضا ، پلاک 400 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدامینکیف امین0466423888523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دشتستانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -155 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپرویزاکبری نمه دشتشیک 0466439228523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلمهری کتک لاهیجانیامیر 046646551901311111111523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دشتستانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -161 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعادلهعلی پورنودهیسامیار 046647287001342141098523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاضلرجبی لفوتتمشک آبی 046647521801342134486523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهفضهذکریاپورشیخعلی کلایهآرمین 046649189001311111111523258خرده فروشی کیف و کفشکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه (( ندیمی)) ، خیابان فلسطین شمالی ، ساختمان زمرد 11 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاقلی پورمستور چرم 046650361501311111111523258خرده فروشی کیف و کفشکیاشهر – امام خمینی – کوچه ((ماهی فروشان)) – خیابان امام خمینی – پلاک -125 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیعابدین پورفرحمندکفش و کتانی فرحمند0365101821523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – کوچه توحید – خیابان دکتر دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده معصومهابراهیمی فشتمیفروشگاه گلریز0466691647523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان امام خمینی – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -21 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمنصوریمرسده0101932848523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنسیماردبیلیسراج 0466840174523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهمجیدیکفشدوزک 0466870877523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دکتر دشتستانی – خیابان امام خمینی – پلاک -135 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغفورپیروجلالی آستانهپیرو0004979832523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((حسین ناصری)) – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -66 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده زهرانصیری پورکماچالیپاکوچولو046703647701311111111523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – ساختمان مادر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادرحیمی انارستانیبهزاد0004978276523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک -85 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمصبوری چوکامیمانلی 046703661301311111111523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهابوذرتندروحسن کیادهکفشدوزک046717440201311111111523258خرده فروشی کیف و کفشکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخدیجهحسین پورآناهیتا0467185211523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه سوم
گیلانآستانه اشرفیهعلینیک قلبپانیک 0420852647523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – میدان حافظ – کوچه ((علیرضا نظری)) – پلاک -29 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودپیردیررودبارکیپدرام 046719730401342129546523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان امام خمینی – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک 41 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیپیروجلالی آستانهپیروجلالی0467206673523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف – واحد 37
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرضامرادیایده آل 0467273032523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهسیمیناعلائیپاپوش0428748170523258خرده فروشی کیف و کفشکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاپاکپورکیسمیآنتیک046741804601342129545523258خرده فروشی کیف و کفشآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ شاهوی – طبقه اول – واحد 42
گیلانآستانه اشرفیهلیلاتندروکفشدوزک0434066984523258خرده فروشی کیف و کفشکیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغریهادی پورچوشاهستانیهادی پور000495064001342126672523342خرده فروشی گل های مصنوعیآستانه اشرفیه ، منتظری ، کوچه ضیائی ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسناحدی امیرآبادیغنچه طلائی0466089141523342خرده فروشی گل های مصنوعیکیاشهر ، شهدا ، کوچه پاسداران 1 ، خیابان شهدا ، ساختمان ارکیده ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآمنهفلاح قویدلگلکده ارکیده 046642676001342129038523342خرده فروشی گل های مصنوعیآستانه اشرفیه ، آخوند محله ، کوچه عزمی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخدیجههادی پورحسن کیادهگلچین0344638804523342خرده فروشی گل های مصنوعیکیاشهر – امام خمینی – کوچه آزادگان – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک -463 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسودابهتروشهتزئینات عرفان0004752104523342خرده فروشی گل های مصنوعیدستک – روستای دهگاه – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک 462 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهرستگارکیسمیگلکده مینیاتور0101761849523342خرده فروشی گل های مصنوعیکیسم بالا – ندارد – خیابان سپیدرود – خیابان تمدن – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسروشاحمدیگل آرا0101884671523342خرده فروشی گل های مصنوعیکیاشهر – شهدا – کوچه ((ستار اصغرنژاد)) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنعمتقربان نیای حسن کیادهقصر گل سرخ 0426829594523342خرده فروشی گل های مصنوعیکیاشهر – شهدا – خیابان (فلسطین جنوبی) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمفیروزمندفیروزمند 046710618201342123902523429/9خرده فروشی گونیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – پلاک -36 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسيدحسينپورشفيع نياكيسید0467600338523429/9خرده فروشی گونیآستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – کوچه نور – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضابیگی آستانهبیگی0004813308523817خرده فروشی لباسهای ورزشیآستانه اشرفیه ، پشت مسجد جامع ، کوچه آیت الله ضیایی ، خیابان وحید ، پلاک 21 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفامیل آستانهفامیل0002994909523817خرده فروشی لباسهای ورزشیآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان وحید ، خیابان طالقانی ، پاساژ نصر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینصبائی حسن کیادهتختی0101893454523817خرده فروشی لباسهای ورزشیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (شهید صدیقی نژاد1) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 316 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضافتح اله زاده صداقتیآیلار0466551925523817خرده فروشی لباسهای ورزشیکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید پهلوانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپاداشتفرشاد046714822001311111111523817خرده فروشی لباسهای ورزشیکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعليفايقيفایقی0004834759523817خرده فروشی لباسهای ورزشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ شاهوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدشعبانی کورکاءالكتريكي معين025880197101424227519523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیروستای کورکاء روبه روی آژانس میلاد  0
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحسنجلیلی حسن کیادهپیمان031550988201420523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیبندرکیاشهر کوس شهید رجایی  –
گیلانآستانه اشرفیهبهزادقربان زاد گوهریتکنوالکتریک032990535301420523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیبلوار دکترمعین جهاد  –
گیلانآستانه اشرفیهجمالمرادی چافجرمرادی033676314001424224428523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیسردارجنگل-نبش کوچه نهم دی –  –
گیلانآستانه اشرفیهآرمانفاضلی املشیچشم انداز032344914001424236243523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیروستای امشل ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهحسنبهره مند گواسرائیجهان نما033957034301424223558523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیبلوارمعین 16 متری حسین آباد – روبروی گرمابه قدردان  0
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپورباقری حسن کیادهالکتریکی آرمان000487590701424825729523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیبندرکیاشهر کوی شهید رجایی  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدباقراقدام طلب گوهردانیالکتریکی امیر000495603401424222007523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیسردار جنگل –  –
گیلانآستانه اشرفیهبهمنوحیدی حسن کیادهوحیدی 045707222401342823524523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (جاذبی) ، خیابان امام خمینی ، پلاک -73 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبمانیاقبالی کماچالیالکتریکی میرجعفری0004975255523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیامام خمینی ره –  –
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلیاقدامی لاله دشتیالکتریکی شمال0459753370523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -56 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانعلیمحمدعلی زاده موافقمشعل0004966796523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید خلیل زیرک ، خیابان سپیدرود ، پلاک 98 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضافدائی رادفدائی راد0004956574523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه (ناصری) ، خیابان شهید آذر زرتشت ، پلاک -68 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبرجی حسن کیادهالکتریکی برجی0004898400523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (جاذبی) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 71 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسقصاب شیدادوستکیان0466113138523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه شهید احسان طلب ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرجبهمن یاربهمن یار046611586801311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه ، شهیدخوش سیرت ، کوچه افلاکی ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنجمهمهدی نژاداصلی چهاردهامین 046617750301311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیشیرکوه چهارده ، کوچه ( بازارچه ) ، خیابان امام رضا ، پلاک 211 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادابراهیم پورچهاردهدنیای نور 046621311701311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیشیرکوه چهارده ، خیابان شهید علیرضا رئوفی ، خیابان کوثر ، پلاک 724 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضامهدی دوست جلالیعلم و تکنیک0004955027523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه ، نواب صفوی ، خیابان شهیدنواب صفوی ، بن بست (مهدی دوست) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراحسن دوست پنچاهگیلان نور0466254931523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه ، پشت مسجد جامع ، کوچه شعبانیان ، خیابان وحید ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادشفیعی ثابتشفیعی0004869605523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -9 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیومرثقنبرپورچورکوچانیالکتریکی مهتاب0466345228523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه ، بازار بصیر ، کوچه بازار بصیر1 ، کوچه بازار بصیر ، پلاک -121 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغریپورنعمتی حسن کیادهرامین0466380864523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکیاشهر ، زمین شهری ، کوچه اسماعیلیان ، خیابان شهیدتیرماهی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیپوردرویش نوکندهالکتریکی سعید صنعت046645583001342126562523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار دکتر معین ، خیابان جهاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهرامعلیحسن پورلسکوکلایهحسن پور0004965465523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان معلم – خیابان شهدا – پلاک 601 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودراستکارکماچالیخدمات فنی رستکار0004965249523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – آخوند محله – خیابان طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنامینی چهاردهمارال 046660544301342173670523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( فرعی چهارم ) – خیابان کوثر – پلاک 748 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدشاهینمیرتقی حسن کیادهشاهین 046666439001311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکیاشهر – کوی شهیدبهشتی(فلسطینشمالی – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان فلسطین شمالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمحیدریحیدری0359934265523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – استقلال(هفتاد و دو تن) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده خدیجهمیریوسفی حسن کیادهحقگو 0466704405523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکیاشهر – شهدا – کوچه شهیدمحمد نژاد – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرنظری ماتکنظری 046673523001311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیاستخربیجار – روستای گورکا – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -447 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظمرادفرکالای برق رادفر0375103397523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضارضاپورحسن کیادهپدیده خزر0374641977523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – خیابان (شهید رجایی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدابراهیممرادی جورشریالکتریکی رعد0101949912523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیسلیم چاف – روستای دهگاه – جاده (سلیم چاف) – جاده اصلی سلیم چاف – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدتحمیلی رشت آبادیمجید0290593140523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – جسیدان – بلوار امام حسین – کوچه شهید احسان طلب – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیماعلائی آستانهمصطفی 046688535101342129353523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – امام رضا(مسجد 72 تن) – کوچه (شهید ابراهیم قربانعلی پور) – خیابان استقلال – ساختمان جلال 5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعباسحسینی دستکسید 046693643101311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیدستک – روستای دهگاه – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک 560 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیصادق نیاآستانهصادق نیا0004953877523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – نظری – کوچه شهید نظری – خیابان دکترشریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتورجمنصوری رودکلیمنصوری0004967155523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دکتر دشتستانی – خیابان امام خمینی – پلاک 139 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسلمپسرکلوطاها و ایلیا0467009793523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان معلم – خیابان امام خمینی – پلاک 555 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثمصدیقیخدمات فنی و الکتریکی میثم0101778805523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه جلالیه – پلاک 172 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحواعیسی نژادرودبنهکالای برق عیسی نژاد 046703794401342123589523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – خیابان شهدا – کوچه شهید قاسم نژاد – پلاک 45 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهجلالی کلدهپاسارگاد 046704809601311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 43
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمصدیقی ماشکصدیقی0467054777523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه شهید حسن محمودی – کوچه بازار جلالیه 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهولیآب آذرنورسازان چهارده 046708352201311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ولیعصر – خیابان آیت الله مدرس – پلاک -455 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینثانی حسن کیادهثانی 0406528350523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید پیشقدم – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبابککرمی پورلوتوس 046714655301342822220523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – مجتمع تجاری کوروش – طبقه همکف – واحد 41
گیلانآستانه اشرفیهحسنپستادستبرق و الکتریک ترا0467205654523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه سلمان – خیابان فلسطین – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهعلیعزلت طلب کماچالیرضا0004881228523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه (کتایون) – خیابان ( آیت اله وحید ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیعلی اکبری دستکینور 046736887101311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک -476 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیشکیبای چفلیالکتریکی الماس046738542901311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیتجن گوکه پایین – روستای کیسم – ندارد – کوچه بوستان پانزدهم – خیابان امام خمینی – پلاک 196 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضابنیادی اشمان کماچالیبنیادی 046740598301311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیاشمان کماچال – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان جاده اشمان کماچال – خیابان آقاسیدعلی کیا – پلاک 337 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلی مفتخرمفتخر0432433633523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – سردار جنگل – خیابان شهدا – خیابان سردار جنگل – پلاک -15 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمازیاربخشی زاده لیچاهیبابابرقی 046753440701311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – یخ سازی – بلوار گلها – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسيدحسينفاضليفاضلی0445743561523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – امام رضا(مسجد 72 تن) – کوچه (شهید ابراهیم قربانعلی پور) – خیابان استقلال – ساختمان جلال 11 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهاکنجیان اندزقیپارس نوین 046765565401311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیآستانه اشرفیه – استقلال(فلسطین،ایثار) – خیابان ایثار – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقنبرموسي نيابیژن0446650977523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیپنچاه – روستای کیسم – ندارد – کوچه گلها – جاده اصلی پنچاه – پلاک 316 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحرفه دوست بی آزارتسلا 046766249001311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه (شهید ارژن) – خیابان (شهید باهنر) – پلاک -38 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضارجبیکوچان الکتریک 046767105001311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکورکاه – روستای گورکا – کوچه گلستان یکم – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,595 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلپورشیخ آستانهحضرت 046616531601342123952523884خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمانآستانه اشرفیه ، نواب صفوی ، کوچه میثم ، خیابان حرم ، ساختمان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنقنبری حسن کیادهکادوپیچ 046629275901342141052523884خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمانآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهسعیدصمدنی اسفهلانصمدی0467148862523884خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمانآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدتيغ نوردكوركاءمهیاز0435191976523884خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمانآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان حرم – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهلیلانصرتی کیسمیصدف 046718723301342137683523829/13خرده فروشی لوازم خیاطیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه حمزه – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلرفیعی کماچالیرفیعی 046748104701311111111523829/13خرده فروشی لوازم خیاطیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید قاسم نژاد – خیابان سردار جنگل – پلاک -353 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسيده رقيهعلوي گيلدهارزان سرای پارسائی0467540461523829/13خرده فروشی لوازم خیاطیدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک 321 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشعبانعلیحاتم چوریحاتم 046603389901342123928523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دشتستانی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحامی حسن کیادهچکاوک0101863868523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – بن بست (اسد آبادی) – ساختمان حمید – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهجلالگروسیعصر صورت 046684017601342827634523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریکیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین) – بلوار (امامت) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرشاميرفلاح لفوتآرسام0440657570523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – حسین آباد(کمربندی) – کوچه مطهری پنجم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانصنعتگرصنعتگر010194677401424826577523882خرده فروشی لوازم صید وشکاربندر کیاشهر کوی امام  39
گیلانآستانه اشرفیهمحسناجتماعی حسن کیادهلوازم صیادی اجتماعی0460943449523882خرده فروشی لوازم صید وشکارکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان شهدا ، خیابان امام خمینی ، پلاک -38 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهرامرستمی کیسمیلوازم صیادی رستمی0465958904523882خرده فروشی لوازم صید وشکارکیسم بالا ، خیابان فرهنگ ، خیابان تمدن ، پلاک 87 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیانوشکوچکی حسن کیادهصیادی حمید0466258794523882خرده فروشی لوازم صید وشکارکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید خلیل زیرک ، خیابان سپیدرود ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدیوسفیان گواسرائییوسفیان0004755665523882خرده فروشی لوازم صید وشکارکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه هفت تیر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیآذرپورحسن کیادهآذرپور0101875996523882خرده فروشی لوازم صید وشکارکیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشریفعلیمختاری گورابجواریصیدو شکار پرندو آبزی0101941298523882خرده فروشی لوازم صید وشکارآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – پاساژ نصر – طبقه همکف – واحد 20
گیلانآستانه اشرفیهحسنپرموزدنیای شکار گیل0413152837523882خرده فروشی لوازم صید وشکارآستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – کوچه شهید داود ریاحینی – خیابان ( آیت اله وحید ) – پلاک -157 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبپاداشت دهکائیلوازم صیدو شکار پاداشت0467191949523882خرده فروشی لوازم صید وشکارکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – کوچه پیروزی – پلاک -9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاحاجتی کنارسریلوازم ماهیگیری سفیدرود0467281615523882خرده فروشی لوازم صید وشکارکورکاه – روستای گورکا – کوچه شیلات – بلوار عدالت – پلاک -2,743 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودیوسفی حسن کیادهلوازم صیادی رضا0467285834523882خرده فروشی لوازم صید وشکارکیاشهر – کوی امام – کوچه پیروزی – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینببخشودهطاهاچرم 046755528801311111111523829خرده فروشی لوازم کیف و  کفشآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – بلوار آزادی – پاساژ رحیمی پور – طبقه همکف – واحد 4
گیلانآستانه اشرفیهبلودحبیب زاده جبه داراکنجی034007150801424824440523814خرده فروشی لوازم و ابزارآلات کشاورزیبندرکیاشهر فلسطین جنوبی  0
گیلانآستانه اشرفیهعلیخلیلی حشکوائیگیلان سبز 046620707601311111111523814خرده فروشی لوازم و ابزارآلات کشاورزیآستانه اشرفیه ، شهیدخوش سیرت ، میدان معلم ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهعیسی زاده دتورسریفروشگاه اره موتوری عیسی زاده0256908477523814خرده فروشی لوازم و ابزارآلات کشاورزیآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – بن بست ((حسین مهددخت)) – پلاک -44 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرصمیمی سالکدهثابت پور 046696706401311111111523814خرده فروشی لوازم و ابزارآلات کشاورزیکیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین) – بلوار (امامت) – ساختمان آیسان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدعلیدوست دهشالیابتکار0418435773523814خرده فروشی لوازم و ابزارآلات کشاورزیآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه ( یکتا ) – خیابان سردار جنگل – پلاک -34 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقنبرحسن خواهحسن خواه 0421193215523814خرده فروشی لوازم و ابزارآلات کشاورزیتمچال – روستای گورکا – ندارد – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک 226 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیمحمدی میکالصداقت 046755194301311111111523814خرده فروشی لوازم و ابزارآلات کشاورزیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید قاسم نژاد – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصر رزمگیر درگاهی فروشگاه یاسر0004802835523814خرده فروشی لوازم و ابزارآلات کشاورزیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید قاسم نژاد – خیابان سردار جنگل – پلاک 232 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاپارساپورپارساپور046756963401311111111523814خرده فروشی لوازم و ابزارآلات کشاورزیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید اسماعیل فلاح – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاعلی اکبریسرخابی 046617007901311111111523816خرده فروشی لوازم ورزشیآستانه اشرفیه ، جسیدان ، کوچه (همیشگی) ، بلوار امام حسین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرحیمی امیرهندهفروشگاه رحیمی 046644553701342124819523816خرده فروشی لوازم ورزشیآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان وحید ، خیابان طالقانی ، پاساژ نصر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیپورطاهری حسن کیادهپل چوبی 046675986801311111111523816خرده فروشی لوازم ورزشیکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضامنصوری چوریمنصوری0380999534523816خرده فروشی لوازم ورزشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهناصری حسن کیادهبانوان 0467221091523816خرده فروشی لوازم ورزشیکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – مجتمع شهرداری – طبقه همکف – واحد 76
گیلانآستانه اشرفیهحسینبیگی آستانهبیگی 046727605701311111111523816خرده فروشی لوازم ورزشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمداکبری نیاکوقایقران 046768622801342136304523816خرده فروشی لوازم ورزشیآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – پاساژ نصر – طبقه همکف – واحد 14
گیلانآستانه اشرفیهرویاپورموحدیقصر لوستر مشعل031562802801424826012523343خرده فروشی لوستر، آباژور، آیینه و شمعدانبندرکیاشهر – خ شهدا ساختمان دلاور  0
گیلانآستانه اشرفیهخرسندصدیقی کیسمیبرادران صدیقی 046622328601342134060523343خرده فروشی لوستر، آباژور، آیینه و شمعدانآستانه اشرفیه ، یخ سازی ، بلوار گلها ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرانعلی پورنیکخونیکخو 046732566301311111111523343خرده فروشی لوستر، آباژور، آیینه و شمعدانآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید غلامرضا منعم – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنیرهفربدفشتمیروشنایی رستاک 046734575301342137756523343خرده فروشی لوستر، آباژور، آیینه و شمعدانآستانه اشرفیه – دکتر معین – خیابان جهاد – بلوار دکتر معین – پلاک -222 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسنعیمی حسن کیادهخزر046603067801342825206522316خرده فروشی ماهیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (صیاد فر) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمظفرعزیزی دهکاهیساحل 046617189501342856681522316خرده فروشی ماهیانبارسر ، کوچه ( کانال ) ، خیابان امام رضا ( ع ) ، پلاک 462 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالحسینصادق دقیقیدریای شمال 046625497001342854472522316خرده فروشی ماهیدستک ، خیابان شهید رضا صادقی ، خیابان امام رضا ، پلاک 602 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمزهشجاعی لیچائیشجاعی0466297061522316خرده فروشی ماهیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (صیاد فر) ، خیابان امام خمینی ، پلاک -176 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانعلیپورقربان حسن کیادهپورقربان0466444668522316خرده فروشی ماهیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه ((ماهی فروشان)) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 101 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودحقگوی اشمان کماچالیحقگو0466590940522316خرده فروشی ماهیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه شهید حسن محمودی – کوچه بازار جلالیه 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهرسولی خشکرودیرسولی 046659976201311111111522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – خیابان شهیدرجایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاخوش کارحسن کیادهارسطو0466688467522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی امام – کوچه (مسجد جامع) – کوچه (بازار ماهی فروشان) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینفتح اله زاده صداقتیساحل خزر 046671399701342824762522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – امام خمینی – کوچه ((مسجد جامع )) – کوچه ((پشت بازار ماهی فروشان)) – پلاک 92 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسصالح حسن کیادهسپیدرود0466788351522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید اسماعیلی – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانحقیقی دهنه سریسپیدرود0466793244522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی امام – کوچه پیروزی – کوچه (بازار ماهی فروشان) – پلاک 79 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدچائیچی حسنعلی دهچائیچی046681999701311111111522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی امام – کوچه (شهید بهشتی) – کوچه پیروزی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادگلشاهی کریمگلشاهی0466823392522316خرده فروشی ماهیدستک – روستای دهگاه – کوچه شهید رضا صادقی – خیابان امام رضا – پلاک 604 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنصنعت گرحسن کیاده046683901301311111111522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی امام – کوچه (مسجد جامع) – کوچه (بازار ماهی فروشان) – پلاک 88 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبفرضی حسن کیادهصیادان شمال0467043727522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید پیشقدم – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینصنعت گرحسن کیادهمجید0467060240522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی امام – کوچه (مسجد جامع) – کوچه (بازار ماهی فروشان) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاربیعی سیاهکوچهربیعی0467065145522316خرده فروشی ماهیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه شهید حسن محمودی – کوچه بازار جلالیه 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلیپورغلامیخزر0467131932522316خرده فروشی ماهیدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه ( فرعی دوم ) – خیابان امام رضا – پلاک 614 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرمحمدعلیمتولی جلالیمتولی جلالی 046714136301311111111522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی امام – کوچه پیروزی – کوچه (بازار ماهی فروشان) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمسمیع پورحسن کیادهسمیع پور0467173440522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی امام – خیابان (امام خمینی) – کوچه (بازار ماهی فروشان) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیقربانی دستکآراد 046719010901311111111522316خرده فروشی ماهیدستک – ندارد – کوچه شهید رضا صادقی – خیابان امام رضا – پلاک 584 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهتقویمی سیاه کوچهدریا 046723784801342135019522316خرده فروشی ماهیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه شهید حسن محمودی – کوچه بازار جلالیه 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحجت اللهعلی اکبرزاده کریمیکناره 046724348901342823511522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی امام – کوچه (مسجد جامع) – کوچه (بازار ماهی فروشان) – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکورشپاداشت دهکائیپاداشت 046732565701311111111522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – کوچه پیروزی – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهریارپورمعصومی حسن کیادهپورمعصومی 046740598101311111111522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – کوچه پیروزی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسامان  نوروزی حسن کیاده سالار0434900951522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید اسماعیلی – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیبارکازرانهانی 046749333701311111111522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – کوچه پیروزی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضارضاپورحسن کیادهرضاپور 046764110001311111111522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی امام – کوچه (مسجد جامع) – کوچه (بازار ماهی فروشان) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمريمعباسي ترك مرادحسن كيادهماهی فروشی اژدر0467674040522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی امام – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهباطني حسن كيادهحسین نیا0447342218522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی امام – خیابان (امام خمینی) – کوچه (بازار ماهی فروشان) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلي رضارضاپورحسن كيادهرضاپور0467707977522316خرده فروشی ماهیکیاشهر – کوی امام – کوچه پیروزی – کوچه (بازار ماهی فروشان) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدکاظم پوراشکاءاستوا 046624113701342141373523837خرده فروشی ماهی آکواریوم و ملزومات آکواریومآستانه اشرفیه ، آزادی ، بلوار آزادی ، کوچه شهید احسان طلب ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلاپورآستانهدریای کوچک 0467545644523837خرده فروشی ماهی آکواریوم و ملزومات آکواریومآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه ( یکتا ) – خیابان سردار جنگل – پلاک -30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخرسندصدیقی کیسمیبرادران صدیقی046601907601342135652523324خرده فروشی مبلمان منزلآستانه اشرفیه ، یخ سازی ، بلوار گلها ، خیابان جمهوری اسلامی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعبدالهرسولی پیچاهیطهران 046603390101311111111523324خرده فروشی مبلمان منزلآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، خیابان استقلال ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحافظایمانیایمانی046606043401311111111523324خرده فروشی مبلمان منزلآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه شهید محمد بختیاری ، خیابان استقلال ، ساختمان حافظ ایمانی  ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدرجبی پورمبلمان منزل آکاژو 046621879101311111111523324خرده فروشی مبلمان منزلآستانه اشرفیه ، حسین اباد ، بلوار دکتر معین ، کوچه دوم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهروح الهفلاح ابدی کشلفلاح ابدی0466294233523324خرده فروشی مبلمان منزلآستانه اشرفیه ، حسین اباد ، بلوار دکتر معین ، بن بست (صدقی) ، پلاک -605 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیفلاح ابدی کشلیفلاح ابدی0376384259523324خرده فروشی مبلمان منزلآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهماهرخمشکین فام گوهریشریفی0004848469523324خرده فروشی مبلمان منزلکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید ظهراب پهلوانی – خیابان (امام خمینی) – پلاک -340 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادعبداللهیان بلوچیمبلمان اشرافی046701522501342126750523324خرده فروشی مبلمان منزلخوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه گلستان 1 – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 224 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمنصورهاسمعیلی کیسمیمبل اهورا 046703796501311111111523324خرده فروشی مبلمان منزلکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعارفبخشی اقبلاغنیما0467105988523324خرده فروشی مبلمان منزلکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرصفریمبلمان نقره ای 046712030501311111111523324خرده فروشی مبلمان منزلکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوالقاسمصادقی ماشکآذین 0423848812523324خرده فروشی مبلمان منزلپنچاه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( پنچاه ) – جاده اصلی پنچاه – پلاک -214 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدربیعی نازکسراتک0467300392523324خرده فروشی مبلمان منزلآستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان آقا سید حسن – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعباسعلي پورلفوتعباسی0432450183523324خرده فروشی مبلمان منزلآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – بلوار آزادی – کوچه شهید نظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنصادقي ماشكصادقی0441135190523324خرده فروشی مبلمان منزلپنچاه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( پنچاه ) – جاده اصلی پنچاه – پلاک 216 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهجعفرفرخی میکالفرخی 046767310801341143138523324خرده فروشی مبلمان منزلآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرصادرجبی چلیکدانیژولیس046770452601342126834523324خرده فروشی مبلمان منزلآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – بلوار امام حسین – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکامرانمحمدپورلفوتیاهورا 046110517801342176058523872خرده فروشی محصولات شیمیایی پاک کنندهآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان امام خمینی ، کوچه بازار جلایه1 ، پلاک -38 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکامبیزپورهاشم فخارلنگرودیکامبیز0466664345523872خرده فروشی محصولات شیمیایی پاک کنندهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (شهید صدیقی نژاد1) ، خیابان امام خمینی ، پلاک -220 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمزارعمرغ فروشي رحيمي025878909801424983767522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغبندرکیاشهر روستای دستک  0
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیپورقربان دستکیمرغ فروشی پورقربان025878997101424983470522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغبندرکیاشهر روستای دستک سه راه محس 0
گیلانآستانه اشرفیهعسگرحسن پور دهکاءمرغ فروشی پوریا025879216301424862373522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغبندرکیاشهر روستای دهکاء  0
گیلانآستانه اشرفیهمقصودهوشیارماهی فروشی امیر025877974901424820124522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکیاشهر – کوی امام – خیابان (امام خمینی) – کوچه (بازار ماهی فروشان) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسیناحمدیسوپرمرغ خاتون010182934601424221338522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغمیدان حافظ –  –
گیلانآستانه اشرفیهمدینهصادقی دستکسینا028699696701424983153522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغبندرکیاشهر دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهعیسیعیسی پور دهکاءمرغ فروشی سبز028699944801420522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغبندرکیاشهر روستای دهکاء  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدجعفرپوریوسفی ششکلممتاز029298179601424343507522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغروستای ششکل –  –
گیلانآستانه اشرفیهامیرنصرتی حسن کیادهماهی فروشی بندر028031710701424826626522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغبندرکیاشهر امام خمینی بازار ماهی فروشان  0
گیلانآستانه اشرفیهحسنزنده دل گیلوائی مرغ و ماهی کوچان0451135850522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، خیابان استقلال ، کوچه شهید حمید نظرپور 1
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنخمانماهی فروشی شمال000485948201342822606522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، کوچه ((ماهی فروشان)) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهروح الهصحتی زیردهصحتی046110842401311111111522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلسکوکلایه ، کوچه ( بازارچه 1 ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 170 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیگلشنی حسن کیادهنمونه046605963001342821780522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید قدوسی – خیابان امام خمینی – پاساژ کاسپین – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهحسینکاویانیجوجه طلائی046607355201311111111522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، خیابان امام خمینی ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزمعصوم زاده حسن کیادهمعصوم زاده0004865460522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکیاشهر ، شهدا ، خیابان فلسطین جنوبی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرهسپارپورحسن کیادهرهسپارپور0004861540522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (ذوقی) ، کوچه ((پشت بازار ماهی فروشان)) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهرامپورطهماسبی حسن کیادهکامپوره0004766786522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (صیاد فر) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 176 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضابهزادی جلالوندسپیدان0101853322522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکیاشهر ، شهدا ، خیابان شهدا ، میدان شهرداری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضااخوان آستانهاخوان0462724442522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه تختی ، خیابان شهید آذر زرتشت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهسام کنتمجیدی046610870301342133506522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه ، هفتاد و دو تن ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، خیابان استقلال ، پلاک 153 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاصفرپورصفرابستهرضا 046616007801311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه (( طالقانی )) ، بلوار جانبازان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیضابط توستانیپا طلایی046621698501311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان شهدا ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -7 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمزنده دل گیلوائیبنیادی046621786401342125818522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلالیه 2 ، کوچه ((فرعی اول)) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده صدیقهمیرموسوی محسن آبادسید 046630861601342853397522315خرده فروشی مرغ و ماکیاندستک ، کوچه صداقت ، خیابان امام رضا ، پلاک 579 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپروینرضائی خوبدهمرغ آرمین046636031501342130427522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان امام خمینی ، کوچه بازار جلایه1 ، پلاک -27 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمقدادصادقی چهاردهبرادران صادقی 046646658901311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانشیرکوه چهارده ، کوچه ( فرعی سوم ) ، خیابان کوثر ، پلاک 806 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیحسین زاده بابائیدلفین 046648087301311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، خیابان امام خمینی ، مجتمع شهرداری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیاکبری نژاددریا0466513839522315خرده فروشی مرغ و ماکیانکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه محمدپور – خیابان فلسطین شمالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاجرتکمراطلس 0466542520522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه شهید ناصرفخرحسینی – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدابراهیمی حسن کیادهسعادت0466544291522315خرده فروشی مرغ و ماکیانکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – خیابان شهیدرجایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرمینشیرزادجلالیمرغ فروشی پرنیان 046655192401342123300522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – خیابان امام خمینی – خیابان وحید – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیتجنمهدی 046661367401342124629522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان امام خمینی ، کوچه بازار جلالیه 2 ، پلاک -39 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیفلاح شجاعی مردمکدهمرغ فروشی چهار فصل0466660590522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه (آموزشگاه علمی و زبان) – کوچه دوم – پلاک -37 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیپورآقائی کیسمیمرغ شمال0466664509522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – حرم – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدکوچکی حسن کیادهکوچکی0466673494522315خرده فروشی مرغ و ماکیانکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید خلیل زیرک – خیابان سپیدرود – پلاک -104 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهروح انگیزجدکارهبلوار 046669161901311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه ((حبیب اله غلامیان)) – بلوار امام حسین(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهپوراحمدی فشتمیمهرشاد0466846532522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه بازار جلالیه 2 – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرضاپورتجن گوکهدوبرادران0466857987522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاآذری آستانهسپیدرود0466883294522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان شهیدنواب صفوی – پلاک -106 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرانریاضی حسن کیادهمهران 0466886864522315خرده فروشی مرغ و ماکیانکیاشهر – شهدا – کوچه پاسداران – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدباقرکمال زاده گیلانیکمال زاده0466894092522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – خیابان امام خمینی – کوچه بازار جلایه1 – پلاک -32 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاجرحق شناس ماشکیسیمرغ0466894094522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه بازار جلالیه 2 – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیداداشی نیاکیداداشی0466977648522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – پلاک -96 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرهنوع وطنیثامن 046712030101311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان آیت اله طالقانی – کوچه صابر – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلپاریاب اشمان کماچالیشمال 046717328201311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهساغفاریپرتئینی غفاری046723956001311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت اله بهشتی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیحصارپیروزجواد 046725816301342173056522315خرده فروشی مرغ و ماکیانشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ( فرعی پنجم ) – خیابان کوثر ( 1 ) – پلاک 828 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادکشاورزجسیدانیکشاورز 046728315001342123160522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید احسان طلب – بلوار آزادی – ساختمان گل یاس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمزراعت کارکیسمیبرادران 046733208701342130546522315خرده فروشی مرغ و ماکیانکورکاه – روستای گورکا – خیابان گلستان – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,573 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدنقیبکتاشسیمرغ 0467363432522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهعباسی دهنه سریدریا 0467369489522315خرده فروشی مرغ و ماکیانانبارسر – روستای دهگاه – ندارد – کوچه ( کانال ) – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 440 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده منیرمیرموسوی چهاردهسیمرغ 046741804501311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانامشل – روستای کیسم – ندارد – کوچه اندیشه – جاده اصلی امشل – پلاک -27.007 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقاسمغلامحسن نیاخالکیمرغ کیسم0467440272522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههانیهنیک پی سالکدهمیلاد 046744385401311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیصیادفرکمال 046752150401311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانکیاشهر – کوی امام – خیابان (سپیدرود) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -220 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودمهدی خواهمسعود046753440401311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – خیابان ( آیت اله وحید ) – خیابان شهداء – پلاک -55 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهریدشسهراب 046762037101311111111522315خرده فروشی مرغ و ماکیانآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – خیابان امام خمینی – کوچه بازار جلالیه 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاردشيرصادق دقيقيصادق0467646552522315خرده فروشی مرغ و ماکیاندستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک 285 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلیکشاورزگیلدهمصالح ساختمانی کشاورز046673346101342853536523422خرده فروشی مصالح ساختمانیدستک – روستای دهگاه – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک 434 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیسمواتیهستی010182318701424229030523867خرده فروشی مصنوعات چوبی(باستثنای درب وپنجره پیش ساخته)آذرزرتشت –  –
گیلانآستانه اشرفیهاحمدصادقی ماشکگالری مبل صادقی0004850635523867خرده فروشی مصنوعات چوبی(باستثنای درب وپنجره پیش ساخته)آستانه اشرفیه ، بلوار معین ، خیابان جهاد ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرنجات دهنده بشرنبی محمد0004847894523867خرده فروشی مصنوعات چوبی(باستثنای درب وپنجره پیش ساخته)آستانه اشرفیه – نظری(حرم) – کوچه شهید نظری – کوچه (( رفعت نجات دهنده )) – پاساژ نجات دهنده – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدسیف خانی حسن کیادهدنیای چوب اسالم سیف خانی0258017439523867خرده فروشی مصنوعات چوبی(باستثنای درب وپنجره پیش ساخته)کیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراحبيبي لسكوكلايهنسیم 0429982607523867خرده فروشی مصنوعات چوبی(باستثنای درب وپنجره پیش ساخته)کیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرهفاتحی فشتمیسفالستان طاها 046654034201311111111523861خرده فروشی مصنوعات گلی و دستی و سفالیاستخربیجار – روستای گورکا – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -763 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیتیزروجلالیمصنوعات گلی تیزرو046671959601342134891523861خرده فروشی مصنوعات گلی و دستی و سفالیآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان شهید آذر زرتشت – کوچه (( حسین رضاپور )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعیسیمیرموسوی حسنعلی دهکیمیا 046740908801311111111523861خرده فروشی مصنوعات گلی و دستی و سفالیدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه گلستان جنوبی 2 – خیابان امام رضا – پلاک -366 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیبخشودهپدیده 045791917401311111111523233خرده فروشی مقنعه و روسریآستانه اشرفیه ، میدان حافظ ، کوچه ((قنبرپور)) ، خیابان جابر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیملولوئی کیسمیآفتاب046599515701311111111523233خرده فروشی مقنعه و روسریآستانه اشرفیه ، نظری ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، کوچه (نجات دهنده) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدراست کارکماچالیالیزه 046610936301342141080523233خرده فروشی مقنعه و روسریآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهاعظمسقای جلالیرز سفید 046611701001311111111523233خرده فروشی مقنعه و روسریآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه تختی ، خیابان فلسطین ، مجتمع مهران فرد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده شکوفهمیراحمدی امیرکیاسرابریشم 046625497401342820088523233خرده فروشی مقنعه و روسریکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه (میرکی) ، کوچه پوریای ولی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهساریهشجردوست حسن کیادهماه بانو 046641328201311111111523233خرده فروشی مقنعه و روسریکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شجردوست ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمیثمنوروزی حسن کیادهخاص 046644243701311111111523233خرده فروشی مقنعه و روسریکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه محمدپور ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهسلسله حسن کیادهیحجاب برتر 046645224701311111111523233خرده فروشی مقنعه و روسریآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ پارادایس ، طبقه سوم
گیلانآستانه اشرفیهآمنهاجودی شهرستانیلاکوجان 046678438201311111111523233خرده فروشی مقنعه و روسریکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -226 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینبقربان زادگوهردانیگیسو046703940301311111111523233خرده فروشی مقنعه و روسریآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهراحلهحسین پورلسکوکلایهحریر سبز046704768001342141386523233خرده فروشی مقنعه و روسریآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه سوم
گیلانآستانه اشرفیهصادقحسین پورجوهکلشال و روسری مادر0467139049523233خرده فروشی مقنعه و روسریآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه سوم
گیلانآستانه اشرفیهسیده فاطمهعلی مرادی آستانهفروش شال وروسری بانوی خاص046718733401311111111523233خرده فروشی مقنعه و روسریآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیروکیلی آستانهژوآن 046755195001311111111523233خرده فروشی مقنعه و روسریآستانه اشرفیه – جسیدان – بلوار آزادی – خیابان شهید منتظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدشمس نصرتی046768365801311111111523839خرده فروشی ملزومات حیوانات خانگیکیاشهر – زمین شهری – کوچه گل رز 2 – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهربابهرشیدی حقی آستانهلوازم آرایشی رشیدی025878618501424224600523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – بلوار دکتر معین – جنب چاپخانه سینا  0
گیلانآستانه اشرفیهپیمانحاتم چوریآیلار 2046612511901311111111523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه ، دکتر شریعتی ، خیابان شهیدمدرس ، خیابان امام خمینی ، پلاک -236 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپیمانحاتم چوریآیلار 046612543201311111111523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – امام خمینی – کوچه ضیائی – خیابان امام خمینی – ساختمان پزشکی معین – پلاک 127 – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهکاظمپورمحمدی حسین آبادلوازم آرایشی سرمه0466139299523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرحسنناصری علویآرمیس 046617184601342124259523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان وحید ، خیابان طالقانی ، پاساژ نصر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسحرروحانی امیریسحرآرا046627188801342136890523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان شهیدنواب صفوی ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهفلاح ابدی کشلماه آرا 046630863101311111111523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهفلاح ابدی کشلباران 046631093401311111111523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، خیابان استقلال ، خیابان شهید آذر زرتشت ، پلاک -86 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاعظمعلی دوست گورابجواریفروشگاه آفتاب0101890649523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه ، شهیدخوش سیرت ، کوچه شهید اکبر شکرگزار ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمونااصغرنیای حسن کیادهنیل 046646661901311111111523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه محمدپور ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریبانبویسارینا 046652120101311111111523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیدستک ، کوچه گلستان جنوبی 5 ، خیابان امام رضا ، پلاک 500 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرضامیرحقگوی جلالیشاندیز0101881758523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – فردوسی(راهنمایی و رانندگی – خیابان فردوسی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآمنهذکریازاده کارسیدانیلوازم آرایشی رز0004963127523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – نظری – کوچه شهید نظری – خیابان دکترشریعتی – پلاک -88 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادقهرمانی حسن کیادهآیسان 046701288801311111111523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه سوم
گیلانآستانه اشرفیهحسیناسلامیلیانا 0409020605523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهسیامکثانی حسن کیادهلاکو046720932801311111111523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پاساژ مرکز خرید نازیلا – طبقه همکف – واحد 10
گیلانآستانه اشرفیهزینبدادبینجزیره 046724555201311111111523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهالههفلاح پورسیاهگورابیآرایش گلرخ 0466609204523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهآدم پیرابکتاش0004870647523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهجواندل صومعه سرائینیلسا046729169701311111111523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهیدتقی پور – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدهبهروزیانایران چهره 0467478089523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهاسمعیلی بارکوسرائیشمیم 046748930201342134487523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – جسیدان – بلوار آزادی – خیابان شهید منتظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرااندامساحل 046754955001342141096523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهفائزهرضاپوررودبنهکادوس046755193401311111111523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهمحمد رمضان پورگیلدهرمضانپور0101839568523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه ( فرعی یکم ) – کوچه گلستان جنوبی 3 – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعيسيكاظمي بازكيائيلوازم آرایشی ستایش0467570676523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان شهیدمدرس – بلوار آزادی – پلاک -146 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهخوان نعمادرگاهیاکسیر 046761113201342141253523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شادروان حاج محمدرضا افلاکی – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرااسدالله زاده سرشكهنوشین0443849609523122خرده فروشی مواد آرایشی و لوازم آرایشیکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدنظیری آستانهسیگارفروشی مهرداد025878371301420522920خرده فروشی مواد دخانیاتآذرزرتشت ن  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدتیغ نورد کورکاءملایم027881054401424223290522920خرده فروشی مواد دخانیاتروستای کورکاء –  –
گیلانآستانه اشرفیهموسیعلی پور جسیدانیعلی پور031550844301420522920خرده فروشی مواد دخانیاتشهید بهشتی-جنب بانک مسکن –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرجب پوردموچالیرجب پور0466068701522920خرده فروشی مواد دخانیاتآستانه اشرفیه ، بازار بصیر ، خیابان سردار جنگل ، کوچه بازار بصیر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمالسیف عسکری بارکوسرائینیاکو 046649310101311111111522920خرده فروشی مواد دخانیاتسیاهکوچه – روستای کیسم – خیابان شهید محمدپور – خیابان ( آستانه به لاهیجان ) – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرجبی کیسم جوهکلی0002962976522920خرده فروشی مواد دخانیاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((آذر زرتشت)) – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -54 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرمضان نژادگیلدهحامد 0466741875522920خرده فروشی مواد دخانیاتکیاشهر – شهدا – خیابان (شهدا) – میدان شهرداری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباساعلائی چوریکوچان 046680234701311111111522920خرده فروشی مواد دخانیاتآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه ( یکتا ) – کوچه نهم دی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراراد046681999501311111111522920خرده فروشی مواد دخانیاتآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان فردوسی – کوچه شهید فخر حسینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرشجهانی درگاهآرش046690120201311111111522920خرده فروشی مواد دخانیاتآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه یکم – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسننظری جلالی0466926713522920خرده فروشی مواد دخانیاتآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانمحمدیایمان 046706514601311111111522920خرده فروشی مواد دخانیاتکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پاساژ مرکز خرید نازیلا – طبقه همکف – واحد 15
گیلانآستانه اشرفیهمهردادنوروزی حسن کیادهنوروزی046721749901311111111522920خرده فروشی مواد دخانیاتکیاشهر – کوی امام – کوچه ((احمد شرافتی)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزانهفرهادی حسن کیاده046727606201342126997522920خرده فروشی مواد دخانیاتآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – خیابان استقلال – کوچه (فرشته) – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهساسانکشاورزفیاض بازکیائیدخانیات پک0427114522522920خرده فروشی مواد دخانیاتآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شادروان حاج محمدرضا افلاکی – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدكوچكي حسن كيادهسام0431786263522920خرده فروشی مواد دخانیاتکیاشهر – کوی امام – کوچه پیروزی – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – پلاک -57 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمحمودی کلدهدخانیات دو سیب046760435101342138127522920خرده فروشی مواد دخانیاتآستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – ساختمان خسروانجم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیبرغانیهابامبو046770120101311111111522920خرده فروشی مواد دخانیاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهید اسماعیل حسین پور – خیابان امام رضا – پلاک 652 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیهمهدوی منشمروه 046670219301311111111523126خرده فروشی مواد شوینده وپاک کنندهآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – ساختمان بازارچه دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرانمهدی پورپردیس046288852001311111111523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیآستانه اشرفیه ، نواب صفوی ، کوچه شهید اسلامی [دوم] ، کوچه میثم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمپرهیزکارآستانهپرهیزگار0465970050523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان استقلال ، خیابان حرم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرجانبشارتی رادشریفی046603389301342126730523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیآستانه اشرفیه – فرهنگیان – کوچه ((مهدی صفری)) – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمداحساسگلها046608856101311111111523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیشیرکوه چهارده ، خیابان کوثر ، خیابان حاج محمد مصطفی پور ، پلاک 868 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینحیدریحیدری046611121401342132995523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیآستانه اشرفیه ، دشتستانی ، خیابان جاده کیاشهر ، کوچه (خجسته) ، پلاک -22 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههانیقربان دوست دستکهانی 046642389401311111111523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان امام خمینی ، کوچه بازار جلالیه 2 ، پلاک -41 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسامرهرستگارکیسمی046657893901311111111523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیآستانه اشرفیه – امام خمینی – کوچه ضیائی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقشمسی پورعاشورآبادیکیمیا 046709223101342139345523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیکورکاه – روستای گورکا – کوچه شیلات – بلوار عدالت – پلاک -2,747 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلربیعی نازکسراارزنسرای ربیعی 0467255313523121خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – خیابان امام خمینی – کوچه بازار جلالیه 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولشمس نصرتیشمس0004926880523881خرده فروشی مواد و لوازم قنادی و تزیینات سفره عقد و جشن تولدآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعمادابراهیمی لسکوکلایهشادباش 046723628201342141772523881خرده فروشی مواد و لوازم قنادی و تزیینات سفره عقد و جشن تولدآستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهمسعودباخترچوريلوازم قنادی سبز0004876473523881خرده فروشی مواد و لوازم قنادی و تزیینات سفره عقد و جشن تولدآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان شهید آذر زرتشت – کوچه (( حسین رضاپور )) – طبقه همکف – واحد 7
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهزوارجلاليتارت0446384036523881خرده فروشی مواد و لوازم قنادی و تزیینات سفره عقد و جشن تولدآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدصابرمحمدی نژادمریدانیآریل046764110701342139316523881خرده فروشی مواد و لوازم قنادی و تزیینات سفره عقد و جشن تولدآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیغلامی لفوتفرهنگ پلاستیک033059780901420523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیامام خمینی(ره) بازار جلالیه 3  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیپورمقدم آستانهپورمقدم031182564901424226219523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکینواب صفوی جنب کوچه شیرزاد  0
گیلانآستانه اشرفیهمحسنقربانپورامیرهندهمدرن 045428287601342120115523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – کوچه تختی – ساختمان الدوز – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحموددکمائیدکمائی0002975787523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیاستقلال –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلیکریمی زادگوهریمیلاد045968439001311111111523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، کوچه شهید اسماعیل نظری
گیلانآستانه اشرفیهعلیمظفریمظفری0465970384523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه ، خوش سیرت ، کوچه شهید پور شمسایی ، خیابان شهید خوش سیرت ، پلاک 96 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیررمضان نژاددهکائیکوشا046597043901311111111523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه تختی ، خیابان استقلال ، پلاک -10 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضانیکدل حسنعلی دهپلاسکو پارسا046600755601342854330523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیدستک ، خیابان شهدا ، خیابان امام رضا ، پلاک 335 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینفلاح ابراهیم پورداخلیفروشگاه فلاح046609535601342823344523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیکیاشهر ، شهدا ، خیابان فلسطین جنوبی ، خیابان شهدا ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمسعودپرنیانپرنیان 046611588101311111111523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه ، پشت مسجد جامع ، کوچه ((نانوایی )) ، خیابان وحید ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاپرحلم گوهریآرین 046616266901342129806523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه ، حسین اباد ، خیابان شهید محمدعلی بشلیده ، خیابان آقا سید حسن ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراعموئی گیلدهماندگار 046616874501342824515523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (شهید صدیقی نژاد1) ، خیابان امام خمینی ، پلاک -228 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاسبحانیسبحانی0002981873523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه شهید محمودآتش پوش ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده بمانیموسوی نژادششکلیپیمان 046630067201311111111523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان امام خمینی ، کوچه بازار جلایه1 ، پلاک -43 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده کبرینقوی حسن کیادهپردیس 0466308625523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه ، فردوسی ، کوچه شهید اکبر عبدالله پور ، خیابان فردوسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیدصالحی مریدانیدنیای لوکس پلاستیک0002980866523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه توحید ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدصفرقیمی فشتمیقیمی0101856775523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلایه1 ، کوچه ((فرعی دوم)) ، پلاک -48 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاجربهارمستفروشگاه جلال046634522901342122604523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، کوچه آیت الله ضیایی ، خیابان وحید ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانخجسته سرکلهجلال 046648556701311111111523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، کوچه شهید عبداله عیسی پور ، کوچه ابراهیم یونسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرابزرگی چورکوچانیمحمدی0101915749523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه بازار جلالیه 2 – کوچه ((فرعی اول)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسربنیادی اشمان کماچالشایان0004964890523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان دشتستانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهعلی پورچوریبی بی سنتر046662206801342129164523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان دشتستانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدندیمی ایشمان کماچالیندیمی0101889931523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – خیابان امام خمینی – کوچه بازار جلالیه 3 – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسنی فلاح طارمسریحسنی0101861638523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه تختی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهسعادت فردانیال 0466788473523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه توحید – خیابان امام خمینی – پلاک -235 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلاخادم کوشاهیسروش 046682564901311111111523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه (شهید بهشتی) – کوچه (مسجد جامع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدربیعی ماشکگیللا پلاستیک0381037758523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – خیابان امام خمینی – کوچه بازار جلالیه 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهمرامی حسن کیادهحسینی 046694188601342123158523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار شهید مطهری – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرجب پوردموچالیباران 046701660401311111111523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – کوچه شهید رضا شفیع پور – مجتمع شهرداری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاجرخوشحال آستانه046706025301342129973523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه صادق – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههوشنگعباس پورکینچاهعباسپور0004820401523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه (مسجد بازار جلالیه) – کوچه بازار جلالیه 2 – پلاک -21 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرانتقی پورالماس شهر046717342801342126360523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدنیک فردستکیایران کار0467185210523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیناحسین پورپهمدانیگیل آوا 046724155501311111111523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه ((محمدتقی اسکورسازه بحرینی)) – کوچه شهید صبوری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسجلال دوست آستانهجلال دوست0004812949523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه ((آذر زرتشت)) – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک -62 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده مریممیریآسایش046744369701311111111523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – یخ سازی – خیابان (دانش) – خیابان شهید حمیدرضا مصطفی دوست – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهنصرتی ششکلیآریا 046746505001342133233523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیآستانه اشرفیه – خوش سیرت – کوچه (شرکت مسافربری معین آستانه) – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمخدمتگذاردیلمانیرضا 046747530001311111111523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان مروارید – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاحسن نژادفریدرضا 046747808701311111111523866خرده فروشی مواد و مصنوعات پلاستیکیکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقعطابخش صیقلسرائیعطابخش028129758601424225736523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیسردارجنگل –  –
گیلانآستانه اشرفیهتیمورعطابخش صیقلسرائیعطابخش046603390701311111111523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان شهید رجائی ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعسکرثناگوی کارسیدانیثناگو0004897609523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان شهید رجائی ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصرحسین دوستحسین دوست 046616461201342124208523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه شهید قاسم نژاد ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -349 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضادوست جلالیفروشگاه پارس046617335801342126153523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه توحید ، خیابان امام خمینی ، پلاک -243 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصاحبعطابخش صیقلسرائیعطابخش 046643937001341140045523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه ، صبوری ، خیابان شهید علی صبوری ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضافتح جلالیباد آب شمال 046646661701311111111523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه ، راهنمایی و رانندگی ، خیابان فردوسی ، بلوار آزادی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصعبآسمانی نژادحسن کیادهگیل آوا0466536280523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیکیاشهر ، فلسطین ، خیابان (اصلی فلسطین) ، خیابان فلسطین جنوبی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصاحبعطابخش صیقلسرائیعطابخش0101932632523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید قاسم نژاد – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیب الهنصراله پوردموچالنصراله پور 046666427701311111111523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان شهید رجائی – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخسروشفیق ششکلپیام0004963775523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان شهید رجائی – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضابرگ ریزانبرگریزان0004894363523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان شهید رجائی – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدگیلانی ثابتگیلان نیرو0377632882523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه شهید حمید تقوی – خیابان دکترشریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیبنیادی ایشمان کماچالینیاز0373900633523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – خیابان سردار جنگل – بن بست (گلزار) – پلاک 299 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزرسولی جمادیرسولی 046696706501311111111523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیکیاشهر – زمین شهری – خیابان شهیدبلبلی – خیابان (شهدا) – ساختمان چکاوک 14 – طبقه همکف – واحد 16
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاشکریکیا تراکتور046713591601311111111523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه ( بتن باران شمال ) – جاده اصلی استخربیجار – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمیلهرحیم پوردهکاءعلیرضا0427642119523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیپائین رودپشت – روستای دهگاه – ندارد – خیابان ولی عصر ( عج ) – کوچه شهید بهزاد ملکی – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعيسيبنيادي ايشمان كماچاليسجاد0004888934523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید قاسم نژاد – خیابان سردار جنگل – پلاک -227 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانخانجانخانجانی046764110101342121111523818خرده فروشی موتورآلات و  لوازم یدکی ماشین های کشاورزیآستانه اشرفیه – پارک ساحلی – بلوار سفیر امید – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحجت الهخدادایخدادادی010187905201424823831523895خرده فروشی موکتبندرکیاشهر کوی امام  –
گیلانآستانه اشرفیهطوفانصدیق پور حسن کیادهلوازم التحریر نیما025876559801424822103523621خرده فروشی نوشت افزاربندرکیاشهر امام خمینی  –
گیلانآستانه اشرفیهپگاهارتفائی حسن کیادهلوازم التحریر پگاه025878115001424826077523621خرده فروشی نوشت افزاربندرکیاشهر فلسطین شمالی کوچه طبخ ک –
گیلانآستانه اشرفیهرضاقاسمی پنچاهتربيت نو0416227115523621خرده فروشی نوشت افزارشهيد بهشتي
گیلانآستانه اشرفیهابوالقاسم عباسی صادق 0418398618523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – خیابان سردارجنگل – کوچه نهم دی 
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیلطفی نژاد جلالیفردوسی010189424501424224690523621خرده فروشی نوشت افزاراستقلال – – –
گیلانآستانه اشرفیهسلیمانرضائی لبشکاءرضائی 046606036601311111111523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان سردار جنگل ، کوچه (پاک نعمت) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرویاحسین پوردانش 046633755001342127513523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه تختی ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرقربان پورمردمکدهشهریار0004914320523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه ، دکتر شریعتی ، خیابان شهیدمدرس ، خیابان امام خمینی ، پلاک -238 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدنجف پورامیرکیاسرنجف پور0101894785523621خرده فروشی نوشت افزارکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید قدوسی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 52 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنحسن نیای دستکصادق0002984246523621خرده فروشی نوشت افزاردستک ، خیابان شهید رضا صادقی ، خیابان امام رضا ، پلاک 650 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسینی گوهردانیحسینی 046652118401342139947523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید بهمن موروثی – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرهادیناصری علویعلوی0343760758523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – بهشتی – خیابان جابر – خیابان امام خمینی – پلاک -230 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهعلی پورچوریبی بی سنتر046659712704342129164523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دشتستانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادحسین پورلشکامیحسین پور0466695301523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپورمحمدی فلاحمطبوعاتی معین0002980434523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – پاساژ ذرعی – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلفیروزمندنوشت افزار کوروش 046673760801311111111523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغریساسانساسان0379453251523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمندانائیبوستان0004772224523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – روبروی حرم – بلوار آزادی – کوچه (مسجد جامع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسآذری آستانهتوحید0004770642523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان استقلال – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیتروالنوشت افزار تابان0466839671523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه شهید کاظم جعفر پور – کوچه ((ابراهیم پورمیربلوک جلالی)) – ساختمان آرین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراپرساآدوناک046686268101311111111523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – کوچه دکتر آیت اله ضیائی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادنصرتی حسن کیادهمهرداد046686671701311111111523621خرده فروشی نوشت افزارکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پاساژ مرکز خرید نازیلا – طبقه دوم – واحد 64
گیلانآستانه اشرفیهحکیمهکشاورزدستکسعید 046691748801311111111523621خرده فروشی نوشت افزاردستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک 518 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیمیرتقی حسن کیادهنگار 0467010161523621خرده فروشی نوشت افزارکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پاساژ مرکز خرید نازیلا – طبقه اول – واحد 47
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرزارع باخیرسیاهکوچهبهداد0467038799523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان (شهید منتظری) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیعطاراشرفیاشرفی 0418271327523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – نواب صفوی – خیابان شهداء نهم دی – خیابان شهیدنواب صفوی – پلاک 98 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینهدایتی حسن کیادهطلوع مهر 0416520621523621خرده فروشی نوشت افزارکیاشهر – امام خمینی – کوچه آزادگان – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیماءحیدری نژادآستانهایران تحریر046713876601342123478523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحبیبیگلستان 046714284801342122972523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – روبروی حرم – کوچه (مسجد جامع) – خیابان آیت اله طالقانی – پاساژ نصر – طبقه همکف – واحد 50
گیلانآستانه اشرفیهمهدیاکبریخیام 0411949372523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان شهیدمدرس – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیاصلاح کارکماچالیاصلاح کار046716637201342120859523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید آتش زمزم – خیابان امام خمینی – پلاک -142 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنرهنمای لشکامیرهنما046716639601342128820523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار دکتر معین – خیابان جهاد – پلاک 168 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراادبی سکاچاگالری شهرما046718115201311111111523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – کوچه حر – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 4
گیلانآستانه اشرفیهسیداحمدمیرگل درگاهیفرهنگ0004827018523621خرده فروشی نوشت افزارکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید مهرداد طبخ کار – خیابان (فلسطین شمالی) – پلاک -26 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرعنای مهرپورنوشت افزار مهر0411870097523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – آخوند محله – کوچه (شهید عزمی ) – خیابان شهداء – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیداسماعیلمحمدپورفلاح نیاکوئیمطبوعاتی محمدپور0101859796523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید غلامحسین صفری – کوچه شهید آتش زمزم – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشکیباپرساسنجاق 046734595001311111111523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه ششم – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینکیمیاجوبیجارکلیلوازم التحریر رنگارنگ0427426233523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار دکتر معین – خیابان شهید آیت اله بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنسرینیوسف پوربازکیائیتندیس0432454760523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین – کوچه شهید کامران حلوایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلآبکارتوحید 046745313301311111111523621خرده فروشی نوشت افزارشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان شهید رحمتی – خیابان شهید علیرضا رئوفی – پلاک 676 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمديادگاريرفاه 0429244877523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان اهل بیت – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاكبرشفيعي ثابتفرهنگیان0467464550523621خرده فروشی نوشت افزارکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف – واحد 11
گیلانآستانه اشرفیهعلی معصوم زاده حسن کیاده دهخدا0101908548523621خرده فروشی نوشت افزارکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – ساختمان صدف – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصاحبپندیدن046753426001311111111523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – کوچه ((مهدی شیرزادراد جلالی)) – خیابان شهیدنواب صفوی – پلاک -5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاديرجبي پوردانشجو0002982448523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک -19 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهادريسنديميبوعلی0004772764523621خرده فروشی نوشت افزارآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دکتر دشتستانی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمهديحامي حسن كيادهحامی0101894029523621خرده فروشی نوشت افزارکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه (کانون فرهنگی بقیه اله) – خیابان (امام خمینی) – پلاک 163 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجيدپسنديدهامین صنعت 0467452965523479/2خرده فروشی و نصب شیشه سکوریت و لوازم جانبیآستانه اشرفیه – پشت سپاه – خیابان امام خمینی – کوچه شهید غلامحسین صفری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیپورحسین دستکینگین030400214401420523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیبندرکیاشهر دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنخاک نهاد طارمسریایران مهر010178344301424237965523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – خیابان امام خمینی – کوچه بازار جلالیه 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیحقیقت ثابتپارس025683075801424224899523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیامام خمینی ره روبه روی بانک ملت –  0
گیلانآستانه اشرفیهکاظممیرزائیفروش لوازم خانگی میرزائی046597387801342125649523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان امام خمینی ، کوچه بازار جلایه1 ، پلاک 44 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدتیره دستتیره دست0004833968523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان شهید منتظری 2 ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامعلیکوچکی پنچاهفرهنگیان کوچکی046616536801342127239523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلالیه 3 ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیمیرنصرالهی پارسامیرنصرالهی 046619701201342139203523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه ، آزادی ، کوچه (رودی) ، بلوار آزادی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیعادلعادل046634749501311111111523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، خیابان استقلال ، خیابان شهید آذر زرتشت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیررحیمی امیرهندهامیر 046638136001311111111523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیدستک ، کوچه گلستان جنوبی 2 ، خیابان امام رضا ، پلاک 420 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهرامصادقیصادقی 046640929301342853288523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیدستک ، کوچه لاله جنوبی 2 ، خیابان امام رضا ، پلاک 72 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاخجسته پورآستانهخجسته پور0004824096523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه ، دکتر شریعتی ، خیابان شهیدمدرس ، خیابان امام خمینی ، پلاک -232 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیبزرگی پیچاهیبزرگی 046644031601311111111523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه ((فرعی دوم)) ، کوچه ((فرعی اول)) ، پلاک -75 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاحق جوآستانهپارسا0256827153523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – مطهری – کوچه شهید اسماعیل نظری – خیابان امام خمینی – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضابردبارطارمسریفروشگاه بردبار 046661368701342822638523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه ((مسجد جامع )) – کوچه ((گل نرگس)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپورشیخ اشرفییاس اشرفیه 046676574601342127640523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهزمردیسورنا0466785503523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید مهندس صدیقی نژاد – خیابان (امام خمینی) – پلاک -201 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیشمس نصرتیپوریا0101872867523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه توحید – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادحق جوآستانهحق جو 046690119601342124609523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – حسین اباد – کوچه یازدهم – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلربیعی دیبادیبا0101766128523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – میدان حافظ – کوچه ((علیرضا نظری)) – پلاک -31 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاحاتم چوریاسنوا0466978345523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – سردار جنگل – خیابان سردار جنگل – بن بست (پاساژ حاتم) – پاساژ حاتم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاامینامین0101768907523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – فردوسی(راهنمایی و رانندگی – کوچه شهید اکبر عبدالله پور – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسلیمانبردبارطارمسریبردبار0004789279523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیصبوری چوریصبوری0410264202523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت اله بهشتی – کوچه شهید جوانمرد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهنوری هریسصادقی046705477401311111111523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیکیاشهر – فلسطین – کوچه (ابوذر) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرشادسلیمانیلوزم خانگی مهرشاد046729534601311111111523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید منصور ظهیری – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمازیارحق شنوحق شنو046732559801311111111523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیکیاشهر – فلسطین – بلوار (امامت) – بن بست ((نعمت اله آژاک)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرابرزگرماشکیبردبار0101812831523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیکیاشهر – شهدا – خیابان (فلسطین) – خیابان (فلسطین جنوبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیرحیمی پورجی چلاس046741280301342127824523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – پارک ساحلی – کوچه نور – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدبردبارطارمسریبردبار 046745976701311111111523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسنكوچكي پنچاهتوکل0004834327523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – نیاکو – کوچه یاس 1 – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدعلی پورحسینی نیاکیفرهنگ046759648601311111111523311خرده فروشی وسایل خانگی برقیآستانه اشرفیه – حسین آباد(کمربندی) – کوچه مطهری پنجم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیمهدی پور درگاهمهدی پور029287280101420523413خرده فروشی یراق آلاتروستای پشل –  –
گیلانآستانه اشرفیهمیرفاضلمیرگلی امیرکیاسرآرش031572544401424820112523413خرده فروشی یراق آلاتبندرکیاشهر روستای امیرکیاسر  –
گیلانآستانه اشرفیهمجیدحسین پور اصل لسکوکلایهابزار یراق صنعت031572699101420523413خرده فروشی یراق آلاتبندرکیاشهر لسکوکلایه بالامحله  –
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلیمیرجوادی تاجانیابزار یراق بابا علی032990009301420523413خرده فروشی یراق آلاتتجن گوکه پایین –  –
گیلانآستانه اشرفیهسیدمظفرجلالیسید025675000901424772488523413خرده فروشی یراق آلاتبندرکیاشهر روستای نقره ده پایین محله  0
گیلانآستانه اشرفیهبیژنصنایع پرکارصنایع028394771601424988043523413خرده فروشی یراق آلاتبندرکیاشهر دهنه سر سفیدرود  0
گیلانآستانه اشرفیهعلیدریاییابزاریراق پیام000482140801424224500523413خرده فروشی یراق آلاتبلوار دکتر معین –  –
گیلانآستانه اشرفیهاصغرساکتی طارم سریابزار یراق آرش0004807222523413خرده فروشی یراق آلاتروستای کیسم بالامحله –  –
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیکشاورزگیلدهکشاورز045557166601342853077523413خرده فروشی یراق آلاتدستک ، خیابان شهید رضا صادقی ، خیابان امام رضا ، پلاک 626 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحجتصدیقی حسن کیادهصدیقی0462905123523413خرده فروشی یراق آلاتکیاشهر ، کوی شهید بهشتی ، کوچه ((گل نرگس)) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیممهدی نیای لیچاهیمهدی نیا046356165501311111111523413خرده فروشی یراق آلاتمحسن آبادپایین ، خیابان شهید محمد علی بزرگی ، بن بست ( حسن نژاد ) ، پلاک 299 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهدلداردلدار0002961096523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید بهمن موروثی ، بلوار جانبازان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدابوطالبمیرتقی حسن کیادهسید046597090001342824379523413خرده فروشی یراق آلاتکیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان شهیدتیرماهی ، خیابان فلسطین شمالی ، پلاک -61 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمظفردلجوی ششکلمیثم046597759701311111111523413خرده فروشی یراق آلاتدهکاء ، کوچه فضیلت ، خیابان شهدا ، پلاک 552 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدتقوی فلاح پورتقوی046601094801311111111523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه یکتا ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -44 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاشفیعی ثابت لسکوکلایهشفیعی 046611182201342840540523413خرده فروشی یراق آلاتلسکوکلایه ، خیابان حافظ ، خیابان امام خمینی ، پلاک 363 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضااسماعیل زادهاسماعیل زاده0002988274523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید موقری ، بلوار دکتر معین ، پلاک 284 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنصرالدینپاکدل حسن کیادهپاکدل 046619437701342822596523413خرده فروشی یراق آلاتکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (جاذبی) ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدعزیزی دهکائیعزیزی 046624902501311111111523413خرده فروشی یراق آلاتلله وجه سر ، کوچه (شوقی ) ، خیابان جاده کیاشهربه دستک ، پلاک 122 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدلطیفی آستانهلطیفی 046625866901342122914523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه اخوت ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -134 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاعابدیعابدی 046625903001342122188523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار دکتر معین ، خیابان جهاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهطبخ کارحسن کیادهمجید 046637506201342821296523413خرده فروشی یراق آلاتکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان شهیددادمان ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاقاسمی پژندحسن کیادهابزاریراق رضا0032002787523413خرده فروشی یراق آلاتکیاشهر ، فلسطین ، خیابان (اصلی فلسطین) ، خیابان فلسطین جنوبی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیدرویش علی پورآستانهعلی پور 046642710101311111111523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه ، شهدا ، خیابان شهدا ، کوچه شهید قاسم نژاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالصاحبلطیفی آستانهلطیفی0466434166523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه (جلالی) ، کوچه کاوه ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیمؤیدی لسکوکلایهامیرحسین 046644042801342840235523413خرده فروشی یراق آلاتلسکوکلایه ، کوچه ( بازارچه ) ، خیابان شهدا ، پلاک 210 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیف الهرهنمافروحید046659705301342122824523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه شهید قاسم نژاد – خیابان سردار جنگل – پلاک 237 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظمعلی دوست لسکوکلایهعلیدوست0101936984523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید موقری – بلوار دکتر معین – پلاک -272 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرضیهگلشاهی حسینیآرش0466679768523413خرده فروشی یراق آلاتدستک – روستای دهگاه – بن بست گلستان جنوبی 5 – خیابان امام حسین – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدرضامیرحسینی ماشکمیرحسینی046669165801311111111523413خرده فروشی یراق آلاتماشک تهرانچی – روستای گورکا – کوچه شهید محمدرضا جعفری – خیابان امام حسین ( ع ) – پلاک 610 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمرتضیمیرجعفری مردمکدهمیرجعفری0004775353523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه صابر – خیابان آیت اله طالقانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههوشنگشفیعی ثابتابزار یراق ساختمانی شفیعی0372342313523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان آقا سید حسن – بلوار دکتر معین – پلاک 377 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاموسی نژادکماچالیصفاشیمی0002987591523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید احسان طلب – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضالطیفی آستانهبرادران لطیفی0256789090523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(امام خمینی) – خیابان دکتر دشتستانی – خیابان امام خمینی – پلاک -209 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامعلیساجدی دستکساجدی0002984894523413خرده فروشی یراق آلاتدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک 581 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدتقوی فلاح پورکلینیک ساختمانی الیت046701377101311111111523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفلاح مهدی دوست سکچائیرنگ و ابزار یراق046702578201342121076523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان شهید منتظری – خیابان (شهید منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسیندهداردرگاهیابزار یراق گیلان سبز 046703786201342122328523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبداللهمحمدعلی پورحسن کیادهسفیدرود0101786140523413خرده فروشی یراق آلاتکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شهید حیدری نژاد – خیابان (شهید رجایی) – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدشفیعی ثابتشفیعی0409624987523413خرده فروشی یراق آلاتلسکوکلایه – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان تختی – خیابان امام خمینی – پلاک -94 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفپورمحمدجعفرجلالیزیبا رنگ0410219090523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه ((حسن دلیلیان)) – خیابان ( آیت اله وحید ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدصدیقی حسن کیادهنوین ابزار صدیقی0416511838523413خرده فروشی یراق آلاتکیاشهر – فلسطین – بلوار (امامت) – میدان ام الشهداء – ساختمان صدیقی 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداودفعلیفعلی 046713193101342133519523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – خوش سیرت – کوچه شهید محمدرضا پورشمسایی – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسبحانطالب پورامیرهندهشهر ابزار طالب پور 046714935501342129266523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه چهارم – کوچه شهید قربانی – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضادانائی کنارسریدانایی046722584101342124777523413خرده فروشی یراق آلاتکورکاه – روستای گورکا – کوچه شیلات – بلوار عدالت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحاتمحیدری نژادسالکدهحیدری0101810709523413خرده فروشی یراق آلاتسالکده – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه گلزار شهدا – خیابان شهید سیدضیاحسینی – پلاک 312 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعظیمکوچکی چهاردهکوچکی0425043520523413خرده فروشی یراق آلاتشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان امام رضا – کوچه ( بازارچه ) – پلاک 181 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدسرمست درگاهیدرگاه 046728513801311111111523413خرده فروشی یراق آلاتدرگاه – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید کریمی – جاده اصلی درگاه – پلاک 212 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینحاصل مهریمهر 046730585601311111111523413خرده فروشی یراق آلاتدستک – روستای دهگاه – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک 635 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهیارابراهیمی لله وجه سریابراهیمی0426168801523413خرده فروشی یراق آلاتکیاشهر – زمین شهری – خیابان شهیدبلبلی – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآتیهعلی نیای ارباستانیرضا0427095788523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – بلوار شهید مطهری – ساختمان رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلی پورنقره دهیعلی پور0427641760523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – فرهنگیان – کوچه ((مهدی صفری)) – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفوراحجامی رودپشتیفروش ابزار یراق امیر0429985412523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضانظيري آستانهفرهاد0004915435523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ شاهوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهملیکادرویش حق جوسام046745695201311111111523413خرده فروشی یراق آلاتانبارسر – روستای دهگاه – ندارد – کوچه ( درویش حقجو ) – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 983 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادمصلح رشت آبادیسجاد0101820274523413خرده فروشی یراق آلاتکیاشهر – شهدا – کوچه ایمان – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضا عباس پور کشل شهر ابزار یراق عباس پور046747386501342138567523413خرده فروشی یراق آلاتکورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,661 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسلم مربی ماشکی مربی0004858043523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهید حسین پور – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیبذری شرفشادهشهرابزاریراق بذری046747472401311111111523413خرده فروشی یراق آلاتفوشازده – روستای دهشال – ندارد – خیابان (بطرف ششکل) – خیابان امام خمینی – پلاک 259 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانعلیمحمدی چپرپردیابزار یراق محمدی046755081401342850557523413خرده فروشی یراق آلاتنقرده – روستای کیاشهر – خیابان ( جاده آستانه به کیاشهر ) – خیابان امام حسین – پلاک 6 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهصفرعليمعينيابزار یراق معینی0004798503523413خرده فروشی یراق آلاتدهشال – روستای دهشال – ندارد – خیابان امام خمینی – کوچه بازارچه – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسيدرضاسعادتي بجاركنارينوین0467570707523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهروزخانجاني فخرآباديایزار یراق سالار0441243736523413خرده فروشی یراق آلاتنقرده – روستای کیاشهر – خیابان امام حسین – خیابان شهید شاه عباسی – پلاک 646 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدهاشمراستگوی حقیحقی 046758541101342185246523413خرده فروشی یراق آلاتدهشال – روستای دهشال – ندارد – کوچه ( نورین ) – کوچه بازارچه 3 – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهديغلامي نقره دهيبهار0438862256523413خرده فروشی یراق آلاتنقرده – روستای کیاشهر – کوچه شهید باقری – خیابان امام حسین – پلاک 208 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرنظيري آستانهروناس0441126191523413خرده فروشی یراق آلاتآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (( مظاهر جهانی )) – خیابان طالقانی – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادقرباني دهكاءقربانی0446943908523413خرده فروشی یراق آلاتانبارسر – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا ( ع ) – بن بست ( اسماعیل خواه  1 ) – پلاک 558 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمید رضاشریفی حسین آبادپاسارگاد آستانه031779920701424234545501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکشهید مطهری 0  0
گیلانآستانه اشرفیهفرزادصمیمی راسخشهرباران032189076701420501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکروستای لاکوزده 0 0 0
گیلانآستانه اشرفیهسلیمهآزاد خواه کماچالیمهرشاد032461151201424224169501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبلواردکتر معین انتهای خیابان جهاد 0 0
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیللطیفی آستانهنمایشگاه اتومبیل لطیفی033015249601424233453501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکبلوار دکتر معین 0  0
گیلانآستانه اشرفیهابوذرمحمدی پنچاهنمایشگاه اتومبیل پارسیان034271834801424239618501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکروستای سیاهکوچه بعد از پل 0  0
گیلانآستانه اشرفیهامیدنیرومندامید046603387101311111111501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکتمچال ، کوچه شهیدرضایی ، جاده اصلی تمچال ، پلاک 334 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدکاظمی پنچاهکاظمی046603387501311111111501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکپنچاه ، کوچه گلها ، خیابان ( کمربندی آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 288 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودبنیادی اشمان کماچالحافظ 046621897501342130974501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکآستانه اشرفیه ، جاده کیاشهر ، بلوار سفیر امید ، بلوار جانبازان ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیزیباچهرهزیباچهره 046633491401342142032501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه رنجبر ، بلوار شریعتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدنیرومندچورینیرومند0004858367501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، کوچه شهید عسگر دانا ، خیابان جهاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفشمسسینا 046646800601342130340501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکآستانه اشرفیه ، زنده دل ، خیابان پاسداران ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادشادبهرنمایشگاه اتومبیل محمد 046655191901311111111501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکاستخربیجار ، خیابان ( بطرف روستای تمچال ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 817 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنیاوری فرنمایشگاه اتومبیل بهمن0333916885501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکآستانه اشرفیه – دکتر معین – خیابان جهاد – بلوار دکتر معین – پلاک 206 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینرستمی ذرعیشریفی 046670327601311111111501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکآستانه اشرفیه – نیاکو – کوچه یاس 1 – بلوار شریعتی – ساختمان مادر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاشیرزادجلالیشیرزاد 046670440601342124424501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادعبدی نیکسائیاتو نیک سایی046673074101342130003501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید رامین بازرگانی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولشکوری فشتمیرسول شکوری 046673138901334573901501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکخوشکاروندان – روستای گورکا – جاده ( خوشکاروندان ) – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 745 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدعلی پورنیاکیمهیار046691643701342141775501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکسیاهکوچه – روستای کیسم – خیابان سردارپاسدارشهید علی اصغر اکبری – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 94 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادشمسی نژادقشلاقیبرادران شمسی نژاد046712174101342125668501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید علی اکبر علیرضانژاد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصاحبخسروی دانشخسروی دانش0284272551501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار شهید مطهری – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمرتضیقاسمی نژادقاسمی نژاد 046728514001311111111501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبککیاشهر – جاده آستانه(جاده زیباکنار – خیابان امام رضا(ع) – بلوار امامت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودنجفی اسپیلینجفی046736548901311111111501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهید احمد تنها – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک -160.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدوحیدحسینی راداتوراد046751198101311111111501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( سیاهکوچه ) – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 131 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسرچفرستهچفرسته 046766021601311111111501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری هفتم – بلوار شهید مطهری – پلاک -130 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینطالب پورامیرهندهطالب پور 046766021901342134030501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – خیابان سردارپاسدارشهید علی اصغر اکبری – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک -122 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروزعموئیعمویی046768879401311111111501011خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودرو های سبکسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( سیاهکوچه ) – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 161 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدمشکین چوریگاز پرکنی مشکین0004906328402011عاملیت توزیع گازکورکاه – روستای گورکا – خیابان (شهید کروبی) – بلوار عدالت – پلاک 1,437 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخلیلعموئی اشمان کماچالیبارفروشی و حق العمل کاری مرکزی0454285789512551عمده فروشی انواع بذر و دانه های روغنیآستانه اشرفیه – استقلال – خیابان ایثار – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدابراهیممحمدپورفلاح نیاکوئیبادام محمدپور046620754201342125096512551عمده فروشی انواع بذر و دانه های روغنیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه حر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیبیگلری جیرندهرضا 046654252801342182052512551عمده فروشی انواع بذر و دانه های روغنیتمچال ، جاده ( تمچال ) ، جاده اصلی تمچال ، پلاک 183 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودمدنی چوریبارفروشی جلالیه0004926772512611عمده فروشی انواع میوه و مرکباتآستانه اشرفیه ، دکتر شریعتی ، کوچه هدایت ، خیابان شهیدمدرس ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليرضاحلوائي آستانهقائم0467516188512611عمده فروشی انواع میوه و مرکباتآستانه اشرفیه – سیدجمال الدین اسدآبادی – خیابان دکترشریعتی – خیابان شهیدمدرس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينقربان زاده كارسيدانيامین 0467611235512611عمده فروشی انواع میوه و مرکباتکورکاه – روستای گورکا – خیابان (شهید کروبی) – بلوار عدالت – طبقه همکف – واحد 47
گیلانآستانه اشرفیهحسینروشنی آستانهروهام 046768877701341143594512611عمده فروشی انواع میوه و مرکباتکورکاه – روستای گورکا – خیابان (شهید کروبی) – بلوار عدالت – طبقه همکف – واحد 93
گیلانآستانه اشرفیهیدالهموثقی امینیموثقی046619291601311111111512511عمده فروشی خوراک دام و طیورخلشاء ، خلشاءبالا ، خیابان کتشصت آبادان ، خیابان شهید بهزاد نوروزی ، پلاک 70 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیرجب خواه اصیلجیره طلائی0466475216512511عمده فروشی خوراک دام و طیورآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار شهید مطهری ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمزارع خواجوندکماچالیزارع 046720306201311111111512511عمده فروشی خوراک دام و طیورکماچال بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهید رمضانپور – خیابان شهید منتظری – پلاک 105.002 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهعبداله زادهعبداله زاده 0467400069512511عمده فروشی خوراک دام و طیورکارسیدان – روستای دهشال – ندارد – خیابان رسالت غربی – خیابان سالمندان – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضادلجوی چهارده046682122201311111111512941