لیست اصناف فنی آستانه

لیست اصناف خدمات فنی آستانه اشرفیه

لیست اصناف خدمات فنی آستانه اشرفیه، شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان آستانه اشرفیه در حوزه خدمات فنی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله لیست اصناف خدمات فنی آستانه اشرفیه را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف مانند «لیست اصناف خدمات فنی آستانه اشرفیه» نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار لیست اصناف خدمات فنی آستانه اشرفیه در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانآستانه اشرفیهروح الهآدرروح اله0466108739502051آپاراتیخوشکاروندان ، کوچه گلستان 1 ، بلوار ( کمربندی آستانه لاهیجان ) ، پلاک 90 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدرضائی لسکوکلایهخدمات رینگ و لاستیک حامد046689976901311111111502051آپاراتیکورکاه – روستای گورکا – کوچه بعثت – خیابان (شهید کروبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمژدهیپنچرگیری مژدهی0410344735502051آپاراتیپنچاه – روستای کیسم – ندارد – کوچه گلها – جاده اصلی پنچاه – پلاک 280 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرضیهزمانی پهمدانیرشید مهدی پور 0467128413502051آپاراتیکورکاه – روستای گورکا – خیابان ساحل – خیابان شهید نادر حسن دوخت – پلاک -958 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرنویدحسن کیادهامیر 046755398601311111111502051آپاراتیکیاشهر – شهرک قدس – خیابان (معلم) – خیابان (شهدا) – پلاک -97 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهميرشفيعشفيع پورحسنيسید0004985918502051آپاراتیکورکاه – روستای گورکا – خیابان (شهید کروبی) – بلوار عدالت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهتقوادوست آستانهآرایشگاه لیدا025879530101424235248930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – شهید بهشتی -شهید جعفرپور
گیلانآستانه اشرفیهالههفاتحی فشتمیآرایشگاه عروس طلائی025877985701420930211آرایشگری زنانهبلوار دکتر معین- روبه روی بانک ملی  0
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهعسکری دوست کورکاءآرایشگاه لیلاوی010192352501424231005930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی ره – دکتر دشتستانی
گیلانآستانه اشرفیهپروانهدوستی پورآرایشگاه دلربا025877640401420930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – بلوار دکتر معین- 16متری حسین آباد 
گیلانآستانه اشرفیهسمیهآخشیجآرایش و زیبایی متین025877103601424221879930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه- بلوار دکتر معین -آقاسیدحسن 
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهروحی خواه فشتمیهستی027324756101424223116930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه- امام خمینی ره – دکتر دشتستانی
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهاسمعیل پور کیسمیقرن 21028160330801424352171930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه- روستای کیسم بالامحله
گیلانآستانه اشرفیهمریماسدینگین01018108170124826141930211آرایشگری زنانهبندرکیاشهر – فلسطین شمالی
گیلانآستانه اشرفیهزینبحسین پور لله وچه سریپریا000475401001424820443930211آرایشگری زنانهبندرکیاشهر امام خمینی-نبش کوچه اسدالهی  –
گیلانآستانه اشرفیهزهرارهنما ایمن آبادیمهنا031793356201420930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه- بلوار دکتر معین – 16متری حسین آباد  
گیلانآستانه اشرفیهریحانهنوروزی دهکاءنازآفرین032369491001424863190930211آرایشگری زنانهبندرکیاشهر روستای دهکاء  0
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهثانی حسن کیادهچهره آرا032381957401420930211آرایشگری زنانهبندرکیاشهر کوی امام -نرسیده به مسجد  –
گیلانآستانه اشرفیهمژگاناحدی امیرآبادیخزان033676660201420930211آرایشگری زنانهبندرکیاشهر شهدا  –
گیلانآستانه اشرفیهطیبهرمضانی دستکترنم033760713101424983052930211آرایشگری زنانهبندرکیاشهر دستک  0
گیلانآستانه اشرفیهزهرارضاپورپنچاهعسل 045432978601342139577930211آرایشگری زنانهپنچاه ، خیابان ( کمربندی آستانه به لاهیجان ) ، خیابان ( آقاسید محمد ) ، پلاک 110 ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهاحیاءرمضانی لفوتیمیرمیلا0004920514930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – روستای ماشک -خیابان امام حسین 
گیلانآستانه اشرفیهمهدیهاصغری لیچائیگل نرگس0463043416930211آرایشگری زنانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، خیابان امام خمینی ، مجتمع شهرداری ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمهدیهترابی خرم دشتمیبرلیان046355916501342824420930211آرایشگری زنانهکیاشهر ، شهدا ، میدان شهرداری ، کوچه محمدپور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهثریاپرنگیاس046597037701311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، آزادی ، بلوار آزادی ، کوچه شهید قربانی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمحمدی داخلنقشینه 0465976355930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان سردار جنگل ، کوچه یکتا ، ساختمان (عیسی) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمبخشی پوربارکوسرائینازخاتون 046610654201342139364930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، کمربندی ، کوچه (فلاح) ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشیوامحمددوست لشکامیچکاوک046610887401342141459930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، دشتستانی ، کوچه شهید حسن محمودی ، کوچه جلالیه ، ساختمان آزاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهنازاعلائی چوریبهناز046617154901311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، متولی صحرا ، کوچه شهید موسی نژاد ، خیابان وحید ، ساختمان بهار ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهانسیهکاظمی دستکیمهسان 046618490701311111111930211آرایشگری زنانهدستک ، خیابان امام رضا ، کوچه گلستان جنوبی 3 ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآذرشمس نصرتیسپیده0004924974930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، آزادی ، کوچه (رودی) ، بلوار آزادی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنصیبهکریمی زادگوهردانیماه آرا 046620702601311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، دشتستانی ، کوچه (خجسته) ، خیابان دشتستانی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهربابهحسینی کینچاهزیباکده مهتاج0004875682930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه منصور ظهیری ، خیابان جهاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراکوچکی کورکاءآرایش و زیبایی بهار0004905753930211آرایشگری زنانهکورکاه ، خیابان ( جهاد کشاورزی ) ، خیابان گلستان ، پلاک 1,977 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهافسانهعسگرپورماهک 046624026001311111111930211آرایشگری زنانهلوخ ، خیابان ( بطرف روستای دستک ) ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 247 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهراحلهنوروزی توچائیشکوفه ها0466248999930211آرایشگری زنانهکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهحلیمهخدادادی اشکاءباران 046624902801311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، زایشگاه ، کوچه شهید علی ذکری ، خیابان شهید عبداله عیسی پور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعارفهحقیقت خواه مردمکدهیعروس 0466268870930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید کامران حلوایی – کوچه شهید حلوایی – ساختمان سهیل 9 – طبقه همکف – واحد 6
گیلانآستانه اشرفیههانیهنیک نژادکلیدسرعصر زیبایی 046629277601311111111930211آرایشگری زنانهپشل ، پوشل ، خیابان کارسیدان ، خیابان (کانال 1 ) ، پلاک 28 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهحکیمی جوشلیعروس زیبا 046633754401311111111930211آرایشگری زنانهپرکاپشت یاورزاده ، جاده ( پرکاپشت یاورزاده ) ، جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده ، پلاک 409 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمتیننوروزیبلورک0466352559930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، دشتستانی ، کوچه توحید ، خیابان دشتستانی ، ساختمان کوثر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهحمزه دوست حسن کیادهگلستان 046640923001342825161930211آرایشگری زنانهکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان شهید ارژن ، خیابان امام خمینی(ره) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزینبشاهوینیم رخ 046640923101311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید محمد بختیاری – خیابان استقلال – ساختمان حافظ ایمانی – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهگیلان الساداتحسین پورحسن کیادهتبسم 046640924801311111111930211آرایشگری زنانهکیاشهر ، زمین شهری ، خیابان شهیدتیرماهی ، خیابان رحمت الله بلبلی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههمارفیعی فشتمیهما0466423874930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، مسجد 72 تن ، خیابان استقلال ، بن بست شهید میرزائی ، ساختمان جلال 12 ، طبقه همکف ، واحد 6
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهتجددتارا 046642387501311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، منتظری ، خیابان شهید منتظری ، خیابان شهید منتظری 2 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهسالمی درگاهدوچهره 0466444673930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان استقلال ، خیابان ایثار ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهساراقربانیسارا 046645230501311111111930211آرایشگری زنانهشیرکوه چهارده ، کوچه ( بازارچه ) ، خیابان کوثر ، پلاک 51 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهربابهقربانیان آستانهکوه نور 0466456492930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، ساختمان موقوفه پوررجبعلی ، طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهنداحیدرزادهرویان 046652958601311111111930211آرایشگری زنانهکیاشهر – زمین شهری – خیابان شهدا – خیابان رحمت الله بلبلی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخورشیداسمعیل زادهراز0349989228930211آرایشگری زنانهکیاشهر – شهرک قدس – کوچه سهروردی – خیابان حافظ – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخدیجهمحمدیگل آرا0101920387930211آرایشگری زنانهشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان کوثر – خیابان حاج محمد مصطفی پور – پلاک 966 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهسیده شمایلکریمی طبالوندانیآرایش و زیبائی گلها0466613670930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – فردوسی – بلوار امام رضا – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسامرهذاکرادیبیسامره0004751196930211آرایشگری زنانهکیاشهر – شهدا – کوچه ایمان – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاشرف الساداتنورانینورانی 046667976401311111111930211آرایشگری زنانهکیاشهر – شهرک قدس – خیابان معلم – بن بست (برجعلی زاده) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرقیهخوران لنگرودیزیبا سرای گلین0466679765930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – قصاب محله – کوچه شهید محمد پور – کوچه نصر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهامینچهل گیس0466685507930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه منصور ظهیری – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهحسنی نژادلیچاهیپاکان0361503182930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه ((ابراهیم پورمیربلوک جلالی)) – بن بست ((سید جلال ناصرعلوی)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحدیقهناصری حسن کیادهحدیث 046670618201311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه ، متولی صحرا ، کوچه شهید موسی نژاد ، خیابان وحید ، ساختمان آرشام28 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهیلاعسکری کتشصت آبادانرویا 046673523201311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید باقر پور – خیابان (شهید محمد منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهکیومرثی آستانهآناشید 046674166901311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه تختی – خیابان فلسطین – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهعاطفهثمن ویشکائیعاطفه 046675300701311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید رعنای رئوف – خیابان ابوذر – ساختمان ادیب – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراتقی پورکارسیدانیمونا0101942962930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – پشت وادیه – خیابان شهید خوش سیرت – بن بست یازدهم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراعلیپورکورکاءآفرینا 046675611201311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید چترنور – خیابان آقا سید حسن – پلاک -29 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسحرپورمعصومی حسن کیادهسحر 046678034501311111111930211آرایشگری زنانهکیاشهر – کوی امام – خیابان (امام خمینی) – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – ساختمان یگانه 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحلیمهعطائی حسن کیادهعسل بانو 0466788177930211آرایشگری زنانهکیاشهر – شهرک قدس – خیابان (شهدا) – خیابان (معلم) – ساختمان آرتیس 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرااصغرنژادگورابجواریناز رخ 046679324701311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه شهید کاظم جعفر پور – بن بست ((سید جلال ناصرعلوی)) – طبقه اول – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهزهراآقاجان نژادملاطیطراوت 0466808522930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – بلوار آزادی – بن بست ( کاسپین ) – ساختمان کاسپین – طبقه دوم – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهمبینایساریسلین 046682564101311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه شهید نظری – بن بست یکم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدهقربانی مقدم حسن کیادهشقایق0101945551930211آرایشگری زنانهکیاشهر – شهدا – کوچه پاسداران – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهشعبان زاده دستکیحنا0383307115930211آرایشگری زنانهکیاشهر – فلسطین – کوچه فرعی دوم – کوچه شهید رضا شفیع پور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرارمضانی چهاردهسالن زیبائی مهیا046684035801342173271930211آرایشگری زنانهشیرکوه چهارده – خیابان امام رضا – خیابان امام خمینی – پلاک -29.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهالهامافلاکی جلالیهیلا 046689831101342126041930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان (شهید محمد منتظری) – بلوار امام حسین(ع) – ساختمان اطلس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکبریحقه کاوستینا0101767783930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه فتح المبین – کوچه معاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراپورمرزی پیچاهیماهک 0402523839930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه اخوت – خیابان دشتستانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهصالح جلالی آستانهآراستک0405374014930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه شهید حسین انصاری – کوچه (شهید کاسب قانع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتورانحسن نژادلیچائیکلبه عروس0402947683930211آرایشگری زنانهکیاشهر – شهرک قدس – خیابان (حافظ ) – خیابان شهیدبلبلی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهتابنصیری پورتجن گوکهزیبای سال 0466990318930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – پشت سپاه – کوچه شهید معمری – کوچه شهید آتش زمزم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرابهبودفرح بخشعروس ساحل 046700136301311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – رجایی – کوچه بازار جلالیه 3 – کوچه (الماس) – طبقه چهارم
گیلانآستانه اشرفیهسیده معصومهرضائی فوشازدهماه بانو046700136401342121501930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه یکم – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – ساختمان یاس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهراست کارلی لیا046701699601342133582930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – فردوسی(فرهنگ،کمربندی) – کوچه ((علی پور داداشی )) – کوچه یلدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآذردرویش کردارگوهری—-046702576701342141343930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه تختی – خیابان فلسطین – پلاک -73 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهسیده مریمجلیلی حسن کیادهعروسک0402927455930211آرایشگری زنانهکیاشهر – کوی شهیدرجایی – خیابان (شهید رجایی) – کوچه شهید حیدری نژاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهراستگوی خالکیاسرینگار 046702577201342129828930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید منصور ظهیری – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسرورحسین زاده پیرموسائیونوس0101795787930211آرایشگری زنانهشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان کوثر – کوچه ( بازارچه ) – پلاک 85 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحترم الساداتفاضلیگل آرا0004942108930211آرایشگری زنانهکیاشهر – شهدا – کوچه ((ستار اصغرنژاد)) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمعبدی پیش بیجاریسوزان 0410176541930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – کوچه شهید محمدتقی امینیان – کوچه (شهید کاسب قانع) – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهشیماحقیقت رادسایه0413177236930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهلیلاحبیبی گوهریماه لی لی046713180801311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – بلوار آزادی – کوچه شهید نظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهربانوصدیقی حسن کیادهشیلا 0467144285930211آرایشگری زنانهکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – کوچه شهید رضا شفیع پور – ساختمان یگانه 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبهعلی نژادآرایشگاه آرامش046720846301300000000930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحدثهکاظمی دستکیطراوت0419323095930211آرایشگری زنانهدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه گلستان جنوبی 2 – خیابان امام حسین – پلاک -28 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمجیدی چهاردهساچلی 046725461401311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – استقلال(فلسطین،ایثار) – کوچه دوازدهم – خیابان ایثار – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرضیهمیرزائیپریزاد0467263854930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان جهاد – کوچه شهید رامین بازرگانی – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهافلاکی جلالیبزک سان 0425668057930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – بلوار آزادی – بن بست شهید چترعنبرین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهراشنینا 046727220301342160923930211آرایشگری زنانهجاده سر – روستای کیسم – ندارد – کوچه شهید مرتضی گرامی – خیابان به طرف کیسم پایین – پلاک 192 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاشرفحسین پورمحسن آبادیحسین پور0004922195930211آرایشگری زنانهکیاشهر – زمین شهری – کوچه گل رز 8 – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده مهدیهحسینی دستکپانیذ0422700057930211آرایشگری زنانهلوخ – روستای دهگاه – خیابان ( بطرف روستای دستک ) – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 51 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهبرجعلی زاده مجرههلسا0467328299930211آرایشگری زنانهکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهیده میرپور – خیابان (امام خمینی) – پلاک -355 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهرافلاح شجاعی مردمکدهیصدف0429254775930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – خیابان شهدا – کوچه شهید قاسم نژاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفتانهعباسی کته سریمهرآرا046740690701311111111930211آرایشگری زنانهکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه هواشناسی دوم – خیابان (شهید رجایی) – پلاک 290 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمینرجبی چوریسالن زیبائی گیلا046741249601342424574930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری هفتم – خیابان شهید آیت اله بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهراحلهحجت انصاری کماچالیآرایشگاه زنانه لی لی ناز 0467419369930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – آخوند محله – کوچه (شهید عزمی ) – خیابان بهشت جلالیه ضلع جنوبی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشکوفهجهان بین جسیداننازگل 046743818601311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – کوی گرامی – کوچه اندیشه 2 – بن بست اندیشه – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمعلیدوست امیرهنده شبنم0434280748930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – پلاک -4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشته پیری ابراهیم سرائینوال0101845978930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع(روبروی حرم) – کوچه (شهید کاسب قانع) – کوچه حر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراهمتی چوریتاج 046747798801342120685930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه پنجم – خیابان شهید آیت اله بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمحمدپورسوسهابزن روز 0467526821930211آرایشگری زنانهکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه اول – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهسحرباغ شیریندختران برتر 046753441301311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه (قویدل) – خیابان شهید آیت اله بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرجانهخسروی حسن کیادهزیباسرای مرجان0467534417930211آرایشگری زنانهکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – مجتمع تجاری کوروش – طبقه اول – واحد 32
گیلانآستانه اشرفیهفاطمه پالوایه فاطیما0467555230930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – سیدجمال الدین اسدآبادی – کوچه هدایت – خیابان ظفر – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسهيلاغلامي نقره دهياوینار 0467570429930211آرایشگری زنانهنقرده – روستای کیاشهر – خیابان امام حسین – بن بست گلستان 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنازلييوسف نجات دهندهرز0440021795930211آرایشگری زنانهکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه (پوریای ولی) – خیابان شهیدفرزادتیرماهی – ساختمان درنا 6 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصدیقه  علی پور کنفی اولدا0435942237930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی) – کوچه شهید نظری – کوچه (( هادی دانشور )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسحر پوررمضانی نژاد سحر0467590382930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید باقر پور – خیابان (شهید محمد منتظری) – طبقه همکف – واحد 5
گیلانآستانه اشرفیهفریدهمهربخش جوهکلعسل 046766249101311111111930211آرایشگری زنانهکورکاه – روستای گورکا – کوچه بوستان یکم – خیابان شهید نادر حسن دوخت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهالهامبزرگ زادهرز 046768624401342134316930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان شهید محمدعلی بشلیده – خیابان آقا سید حسن – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهالههرنجبرشفیعینگار 046770120201311111111930211آرایشگری زنانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه هدایت – خیابان شهیدمدرس – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاغیب خواه ماشک046693468201311111111921415انواع حکاکی با لیزرآستانه اشرفیه – پل سفید رود – خیابان ( پارک ساحلی ) – خیابان پارک شرقی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپاکنعمتمهدی024838224201420142502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین بندر کیاشهر ابتدای جاده امیرکیاسر  252
گیلانآستانه اشرفیهحسینفلاح شجاعی مردمکدهیفلاح033793792901424433217502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین روستای چورکوچان بالا ندارد  0
گیلانآستانه اشرفیهمحسنکوچکی کورکاءآهنگری کوچکی033858315001424230262502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین کورکا – روبروی آژانس میلاد –  0
گیلانآستانه اشرفیهاکبرشهبازی کشلآهنگری اتومبیل0004994368502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین استخربیجار ، خیابان ( بطرف روستای تمچال ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 383 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظمجهاندیده لاکمه سریعدالت0002963227502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین استخربیجار ، کوچه (بتن باران شمال ) ، خیابان ( آستانه به کیاشهر ) ، پلاک 218 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنخورسندی لشکریاندوستان0466345249502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین آستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه شهید محمد پور ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنفلاح پورعلی جسیدانیمحسن0466374935502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین آستانه اشرفیه ، صبوری ، خیابان شهید علی صبوری ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاصغررفیع صداقتآهنگری رفیع صداقت0002967471502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین کورکاه – روستای گورکا – خیابان گلستان – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,575 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدجعفری دوست لفوتآهنگری محمد0004993469502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین کورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,675 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسینقیمی فشتمیجلوبندی سازی حسین0403035730502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین کورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – بلوار عدالت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلیلعبداله زاده گوهریاشرفیه0004993685502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین خوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه گلستان 1 – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 192 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلغفوری سیاهکوچهاسماعیل0004990448502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین سیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – خیابان سردارپاسدارشهید علی اصغر اکبری – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 110 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمانسرمست سورکوهیآهنگری رحمان0004993145502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین آستانه اشرفیه – یخ سازی – بلوار شهید مطهری – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدجعفری عاشورآبادیجعفری0004994692502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین پرکاپشت مهدیخانی – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید محمدصادق رنجبر – بن بست گلزار – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادپورمحمدی مردمکدهی0101823952502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین چورکوچان – روستای گورکا – ندارد – کوچه زنده یادیوسف جعفرنژاد – جاده اصلی چورکوچان – پلاک 70 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسيناياسيآهنگری حسین0004999295502057آهنگری وآهن کشی انواع خودروسنگین و نیمه سنگین ششگل – روستای دهشال – ششکل – کوچه شکوفه – خیابان امام حسین – پلاک 284 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهدیپوراشرفیاستاندارد 046628808501311111111524041اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسننورین دهشالباطریسازی حسن024838479601420502021باطری سازیفوشازده –  –
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهحسن پور024837782001413231087502021باطری سازیبندر کیاشهر سه راه انبار سر  234
گیلانآستانه اشرفیهابراهیماحمد دوستیپیمان024838616201424227992502021باطری سازیروستا نیاکو روبرو سایپا زمانی  259
گیلانآستانه اشرفیهسیدعباسجلیلی مقدم حسن کیادهکامیاب045561209301311111111502021باطری سازیکیاشهر ، فلسطین ، خیابان (اصلی فلسطین) ، بلوار امامت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیشادکام گوهریخشایار0466031084502021باطری سازیاستخربیجار ، خیابان ( کانال ) ، خیابان ( آستانه به کیاشهر ) ، پلاک 914 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیاوشحسین زادهسیاوش0466033887502021باطری سازیکیاشهر ، شهدا ، کوچه (چاپچی) ، کوچه شهیدمحمد نژاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنآزادبرآزادبر0004988174502021باطری سازیپنچاه ، کوچه گلها ، خیابان ( کمربندی آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 300 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدهاشممیرزاده اشمان کماچالیباطریسازی میرزاده0004846023502021باطری سازیکورکاه ، کوچه ( پرسیاوش ) ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 1,615 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدسهیلحسین پورحسن کیادهباطریسازی0004844657502021باطری سازیکیاشهر ، جاده آستانه ، خیابان امام رضا ، بلوار امامت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجعفرقویدلجعفر0002967795502021باطری سازیکیاشهر ، شهرک قدس ، خیابان معلم ، خیابان شهدا ، پلاک -119 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاتروالرضا 046651383201311111111502021باطری سازیکورکاه – روستای گورکا – خیابان جهاد کشاورزی – خیابان شهید کروبی – پلاک 1,709 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرانرمضانی کورکاءمهران0466555682502021باطری سازیکورکاه – روستای گورکا – خیابان بعثت – خیابان شهید کروبی – پلاک 2,527 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدسجادپوراشرفیسجاد 046659297501311111111502021باطری سازیآستانه اشرفیه ، زنده دل ، کوچه شهیدفتحی مقدم ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعبدی خرسندمجید0101926546502021باطری سازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – خیابان ( جاده کورکاء ) – پلاک 1,041 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنمزین فشتمیبهمن0101921178502021باطری سازیکورکاه – روستای گورکا – خیابان شهید کروبی – کوچه ( پرسیاوش ) – پلاک 1,943 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسدالهحسین زاده بارکوسرائینیرو0002969593502021باطری سازیکیاشهر – امیر کیاسر – خیابان شالیزار – خیابان (شهدا) – طبقه اول – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهابوذربخشودهباطریسازی ابوذر0004987167502021باطری سازیآستانه اشرفیه – خوش سیرت – خیابان اهل بیت – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمحبی خوشکاروندانیباطری سازی جان 0466839028502021باطری سازیآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه ((علی پور داداشی )) – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرصفری چاله سرائیباطریسازی امیر 0466858364502021باطری سازیآستانه اشرفیه – فرهنگیان – کوچه شهیدفتحی مقدم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمت الهقادری زیردهیقادری 0466899772502021باطری سازیدستک – روستای دهگاه – کوچه گلستان شمالی 1 – خیابان امام رضا – پلاک -105 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسبحانزندی چوریسبحان 0466899803502021باطری سازیآستانه اشرفیه – نیاکو – کوچه یاس 1 – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدسیاه سلی یکتایکتا0101766452502021باطری سازیکیاشهر – شهدا – کوچه ((علی اصغر گلپور)) – کوچه گل رز بیست و پنجم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیداحمدی بازکیائیحامد 046701674201342125019502021باطری سازیکورکاه – روستای گورکا – خیابان (شهید کروبی) – بلوار عدالت – پلاک -1,553 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادروان خواه کیسمیبهزاد0410637981502021باطری سازیکیاشهر – شهدا – کوچه جانبازان – بن بست جانبازان – پلاک -62 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروزبابائی بی گناهباطریسازی بهروز0101801602502021باطری سازیسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – خیابان سردارپاسدارشهید علی اصغر اکبری – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 100 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمالکشاورزجسیدانیسایپا یدک0415022822502021باطری سازیسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( سیاهکوچه ) – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک -8 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیداسمعیلشفیعی نژادنیاکوئیاسمعیل 046712029601311111111502021باطری سازیآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان (نیاکو) – بلوار شریعتی – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسنسعادتی بجارکناریسعید0004994152502021باطری سازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – بلوار عدالت – پلاک 1,025 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدرضاپوراشرفیمحمد 046718884301311111111502021باطری سازیآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار دکتر معین – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – طبقه همکف – واحد 6
گیلانآستانه اشرفیهمحمدوارسته گیلدهرایان 0421085650502021باطری سازیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید مختار جوانبخت – بلوار شهید مطهری – ساختمان نور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیمقدادی خوشکاروندانیعارف0467199590502021باطری سازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – بلوار عدالت – پلاک 975 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضامقدادی خوشکاروندانیجهان0004994584502021باطری سازیخوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه گلستان 1 – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 68 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینفلاح عابدسیاهکوچهحسین0004987491502021باطری سازیآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان (نیاکو) – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادرفیعیرفیعی0004998729502021باطری سازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه گلستان یکم – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 1,591 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیعلی پورکورکأباطریسازی مصطفی 0425210923502021باطری سازیاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 736 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنرفیعی کماچالیباطریسازی حسن 0426188696502021باطری سازیآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(جانبازان) – کوچه ( مجتمع دکتر حشمت ) – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضانظريباطریسازی غلام0004988615502021باطری سازیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید بهمن موروثی – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیاسمعیل نیاگفشه046741145701311111111502021باطری سازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – بلوار عدالت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضافلاح پورعلی جسیدانیباطریسازی رضا 046748336701311111111502021باطری سازیکورکاه – روستای گورکا – خیابان (شهید کروبی) – بلوار عدالت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیپورقربانی ماشکگیلان برق046754472701311111111502021باطری سازیآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاغلامعلی پورماشکساعد 046756088201342126962502021باطری سازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه گلستان یکم – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 1,605 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمقدادامیدی تلیکانیامیدی046757220101311111111502021باطری سازیآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان (نیاکو) – بلوار شریعتی – طبقه همکف – واحد 8
گیلانآستانه اشرفیهابراهيمپرنداخباطریسازی عظیم0314080073502021باطری سازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه شهید نادر حسن دوخت – بلوار عدالت – پلاک -835 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادحیدری چوری046764110901311111111502021باطری سازیآستانه اشرفیه – حسین آباد(کمربندی) – کوچه مطهری پنجم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدسجادحسینی لسکوکلایهحسینی 046768366501311111111502021باطری سازیکیاشهر – امیر کیاسر – خیابان شالیزار – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنمحبی ماشکپیرایشگری حسن025879663201420930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه- روستای ماشک تهرانچی
گیلانآستانه اشرفیهخدابخشرضازادهپیرایشگری سامان025879338601424815271930212پیرایشگری مردانهبندرکیاشهر – روستای لب دریا
گیلانآستانه اشرفیهفرهادپورمحمدی حسین آبادلوازم آرایشی فرهاد025878359601420930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – بلوار دکتر معین- کوچه حلوایی 
گیلانآستانه اشرفیهمهردادحسن پور طارمسریپیرایش مهرداد025877549601420930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی – بازار جلالیه 2 
گیلانآستانه اشرفیهسیدحمیدعلائی درگاهپیرایش سید025878226501424923017930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه- روستای دهشال
گیلانآستانه اشرفیهعلیصدرممتازمهران025877190901420930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – روستای داخل پایین – جنب پمب بنزین  –
گیلانآستانه اشرفیهسیدمصطفیجلالی نقره دهآریا026226587601420930212پیرایشگری مردانهبندرکیاشهر -روستای نقره ده پایین -بازار
گیلانآستانه اشرفیهمهدیحسن نژاد کارسیدانیجوان028160712001424943336930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه-روستای درگاه
گیلانآستانه اشرفیهرضاشفیعی ثابتپایانخل028668517401420930212پیرایشگری مردانهبندرکیاشهر – لسکوکلایه بالامحله 
گیلانآستانه اشرفیهحسینفلاح لیچائیعارف028669720301420930212پیرایشگری مردانهبندرکیاشهر – روستای نقره ده
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیافرازه دستکیپارسا029294357001420930212پیرایشگری مردانهبندرکیاشهر دستک-سه راه محسن آباد  –
گیلانآستانه اشرفیهکورشعیسی پور لسکوکلایهکسری010183409201424826130930212پیرایشگری مردانهبندرکیاشهر- شهدا  
گیلانآستانه اشرفیهمحمداکبری لسکوکلایهرضا030091193701420930212پیرایشگری مردانهبندرکیاشهر -روستای لسکوکلایه  
گیلانآستانه اشرفیهبهروزعلیزاده دیلمانیعلیزاده030091329401420930212پیرایشگری مردانهبندرکیاشهر – روستای صفرابسته  
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزعلیجانی کرفستانفرامرز031792860001420930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه-تجن گوکه پایین
گیلانآستانه اشرفیهرضارمضانی بستیپیرایش سبز031872881001420930212پیرایشگری مردانهروستای شیرکوه چهارده –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسنرهنمای لشکامی09387416262031873222501420930212پیرایشگری مردانهروستای سوخته کوه 
گیلانآستانه اشرفیهحمیدپورحسین دستکحمید032837302301420930212پیرایشگری مردانهبندرکیاشهر روستای دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهحسنغلامی گیلدهملوان033697427101424826062930212پیرایشگری مردانهبندرکیاشهر شهید باهنر-جنب درمانگاه  –
گیلانآستانه اشرفیههرمزخرمی فرباران031480262801424890012930212پیرایشگری مردانهبندرکیاشهر روستای محسن آباد پایین – روبروی پارک ساحلی  0
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیرحیمی پور گیلدهیساحل034007431301424882171930212پیرایشگری مردانهبندرکیاشهر – روستای دستک کوچه شهید صادقی  0
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبهمنی کماچالیمازیار000497101101424229104930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – نظری(حرم) – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – کوچه شهید نظری – پلاک -23 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنپاکار کمساریپاکار010187815301420930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – شهدا -بازاربصیر
گیلانآستانه اشرفیهبهرامعابدین نژادکادوس000492083801424222717930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی(ره) -دکتردشتستانی 
گیلانآستانه اشرفیهحمیدوارستهپیرایش حمید000494264801424220687930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه- شهید بهشتی -شهید منتظری 
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمرهنماقصرجوان000489951501424230352930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه- امام خمینی ره – بازار جلالیه 2  
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاربیعی تجن گوکهربیعی010186825501424262146930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – روستای تجن گوکه 
گیلانآستانه اشرفیهمنوچهرسوسنی جوریابیارمغان0456392463930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، جسیدان ، کوچه شهید باقر پور ، خیابان شهید منتظری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرشعلی پورکیسمیآرش045712554401311111111930212پیرایشگری مردانهکیسم بالا ، خیابان فرهنگ ، خیابان تمدن ، پلاک 95 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاپرستشآرایه موی0458578295930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، میدان حافظ ، کوچه تختی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدیونسی ثابت مقدماورانوس045901597301342124018930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، بهشتی ، خیابان امام خمینی ، کوچه جعفر پور ، پلاک -17 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزحسین پورلشکامیقصر جوانی045970567801311111111930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، بلواردکتر معین ، کوچه شهید اسما عیل زاده ، بلوار دکتر معین ، طبقه اول ، واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیقاطعی درگاهرضا045976316001342131385930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، فردوسی ، کوچه شهید اکبر عبدالله پور ، خیابان فردوسی ، پلاک -4 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرمضانی پورششکلیحمید046290209301342169127930212پیرایشگری مردانهششگل ، ششکل ، کوچه ابن سینا ، خیابان آیت اله نخعی ، پلاک 285 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنایزدیایزدی0465970011930212پیرایشگری مردانهکورکاه ، کوچه ( پرسیاوش ) ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 1,597 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدثابتی ایشمان کماچالیرامیر046598243901342842144930212پیرایشگری مردانهصفرابسته بالا ، صفرابسته پایین ، خیابان اشمان کماچال ، خیابان صفرابسته ، پلاک 393 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمکریم پورامشلپیرایش رحیم0466007691930212پیرایشگری مردانهامشل ، خیابان آزادگان ، خیابان ( جاده کیسم ) ، پلاک 231 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمداکبرپورحسن کیادهاشکان 046603389401311111111930212پیرایشگری مردانهکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شقایق17 ، خیابان شهیدرجایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرنبات پورعلی اکبر046603936301311111111930212پیرایشگری مردانهپرکاپشت یاورزاده ، کوچه شهیدخوش سیرت ، جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده ، پلاک 137 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیاصغری صیقلدهمرتضی0466068421930212پیرایشگری مردانهانبارسر ، کوچه یاس 2 ، خیابان امام رضا ( ع ) ، پلاک 518 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلیزاده کتشصت آبادانحسین 046607174201311111111930212پیرایشگری مردانهکتشصت آبادان ، خیابان شهید حسن پور ، خیابان شهدا ، پلاک 106 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولحسین پورماشکگلها046611700901311111111930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید موقری ، خیابان جهاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسن نژادابدیعلی0004925873930212پیرایشگری مردانهفوشازده ، خیابان (بطرف ششکل) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 197 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاپورکاری نو 046626492901311111111930212پیرایشگری مردانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه پیروزی ، کوچه شهید رضا شفیع پور ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاعسکری گیلدهیقصر آرایشی 046627189001342121722930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیابراهیمی داخلپیرایش ستاره سهیل0004917989930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان امام خمینی ، کوچه بازار جلالیه 3 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایرجرضاپور دهکاءرضاپور0004906868930212پیرایشگری مردانهدهکاء ، خیابان شهدا ، خیابان شهید حمید داداشی ، پلاک 8 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضااصغری صیقلدهرضا0004908774930212پیرایشگری مردانهدهکاء ، کوچه شهید حاتم یوسفی منتهایی ، خیابان شهدا ، پلاک 465 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیعاشوری ششکلپاییزان 046630862601311111111930212پیرایشگری مردانهششکل جیرسووپیله محله ، جیرسو و پیله محله ، کوچه فرعی 1 ، خیابان بی بی فیروزه ، پلاک 52 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدنقیحسینی ده بنهمحشر0466308627930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه شهید عباس شاهوی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبعلیشعبانی گیلدهشعبانی 046630862801311111111930212پیرایشگری مردانهدستک ، خیابان صاحب الزمان ، خیابان شهید اسماعیل حسین پور ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیداحمدزادهچهره جدید 046630862901311111111930212پیرایشگری مردانهمحسن آباددستک ، جاده اصلی محسن آباد ، کوچه شهید محمد جعفر صفری ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیواننیک فردستکیکیوان 046630863001311111111930212پیرایشگری مردانهامیرکیاسر ، خیابان بطرف لب دریا ، خیابان جاده کیاشهر به دستک ، پلاک 745 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیامیری امیرهندهمدی نو046633754801300000000930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان شهید رجائی ، کوچه شهید حسن محمودی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدراستگوحقیحامد 046633754901311111111930212پیرایشگری مردانهدهشال ، خیابان شهید ذکریاپور ، خیابان امام خمینی ، پلاک 568 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروزاسماعیل پورشادهیشهروز 046634521901311111111930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، نواب صفوی ، خیابان حرم ، خیابان شهیدنواب صفوی ، پلاک -27 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانعلیبخشنده پهمدانیآرایش امید0004952006930212پیرایشگری مردانهدهشال ، خیابان شهید ذکریاپور ، خیابان امام خمینی ، پلاک 482 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلاحمدی کیسمیستاره شمال 046635257501342826876930212پیرایشگری مردانهکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه محمدپور ، خیابان فلسطین شمالی ، ساختمان صدف ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانعباس پورثابتگلها0101874017930212پیرایشگری مردانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه پیش قدم ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک 611 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدفرحمندرودپشتیاحمد0004908990930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه شهید قاسم نژاد ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 375 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیناعاطف ظفرمندسینا 046640922901311111111930212پیرایشگری مردانهکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه شهید باقری ، کوچه محمدپور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاعارفیانپارس0466440341930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه بازار جلایه1 ، کوچه ((فرعی دوم)) ، پلاک 62 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهساسانلفوطیساسان 046644034201311111111930212پیرایشگری مردانهاستخربیجار ، کوچه شادروان علیرضا قربانزاد ، خیابان ( آستانه به کیاشهر ) ، پلاک 548 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرعلیجانی جلالوندساحل 046646659301342824549930212پیرایشگری مردانهکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه شهید قدوسی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -6 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادنعمتی حسن کیادهنعمتی0004925441930212پیرایشگری مردانهکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، خیابان شهیدرجایی ، کوچه شهید حیدری نژاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمرتضیمیراحمدی امیرکیاسریسناتور0004757031930212پیرایشگری مردانهکیاشهر – زمین شهری – کوچه گل رز 5 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیقبادعلیزاده گیلدهپیرایش دلپسند0466543711930212پیرایشگری مردانهدستک – روستای دهگاه – خیابان امام رضا – کوچه بهزیستی – پلاک 567 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدرستمی دهکاءرستمی0004756348930212پیرایشگری مردانهانبارسر – روستای دهگاه – کوچه ( کانال ) – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 472 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضانیک پی سالکدهمانی0101917763930212پیرایشگری مردانهسالکده – روستای کیاشهر – کوچه ( بازار چه ) – خیابان طالقانی – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفمحمدپورچهاردهیوسف0101922626930212پیرایشگری مردانهشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ولیعصر – خیابان آیت الله مدرس – پلاک 491 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیدابراهیمی گوهریپارس 046656497901342122371930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار شهید مطهری – خیابان جهاد – ساختمان پائیز – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاصدیقی کیسمینیک0343533094930212پیرایشگری مردانهکیسم بالا – روستای کیسم – خیابان شهیداصغرشفیعی – خیابان تمدن – پلاک 115 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدنصیریپرشین0101926654930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآزادفزونی کشلگلسرخ0354716345930212پیرایشگری مردانهصفرابسته بالا – روستای کیاشهر – خیابان (به طرف روستای پرکاپشت ) – خیابان ( صفرابسته ) – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامجمشیدی رودپشتیحمید0101923957930212پیرایشگری مردانهپائین رودپشت – روستای دهگاه – خیابان (( بازارچه )) – کوچه (( بازارچه 2 )) – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهعلی پورتازه آبادعلیبپور0101937559930212پیرایشگری مردانهتازه آبادمرزیان – روستای چهارده – جاده (تازه آبادمرزیان) – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 86 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیاحمدی زاده رودپشتیچلچله0101923849930212پیرایشگری مردانهپائین رودپشت – روستای دهگاه – خیابان ولی عصر ( عج ) – کوچه (( بازارچه 1 )) – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقسحرخیزماشک046660544101311111111930212پیرایشگری مردانهماشک تهرانچی – روستای گورکا – کوچه فجر پنجم – خیابان امام حسین ( ع ) – پلاک 335 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمصطفیمیرمرادی درگاهسید 046660915001311111111930212پیرایشگری مردانهدهشال – روستای دهشال – خیابان شهید ذکریاپور – خیابان امام خمینی – پلاک 524 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمبابائیسیاه و سفید 046660917401311111111930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهید اسماعیل نظری – بن بست چهارم – پاساژ هاجر خرسندی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهدیطالبی سالستانسیدمهدی0101933963930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – امام رضا(مسجد 72 تن) – کوچه (شهید ابراهیم قربانعلی پور) – خیابان استقلال – ساختمان جلال 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینمحسنی چافیسینا0466645506930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه تختی – خیابان فلسطین – مجتمع مهران فرد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنرضائی امیرهندهآرایش حسن0466660625930212پیرایشگری مردانهامیرهنده امیرسلطان – روستای کیسم – کوچه (سنگدشت ) – خیابان بصیرت – پلاک -19 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلشوقی لله وجه سریابی 046667321801311111111930212پیرایشگری مردانهلله وجه سر – روستای دهگاه – خیابان لاله – خیابان جاده کیاشهربه دستک – پلاک 73 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسشعبانی لسکوکلایهعباس0101865774930212پیرایشگری مردانهلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان حافظ – خیابان امام خمینی – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیهادی پورسالستانمجید0342918358930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – پاساژ احمدی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیآتش پرورحفظ0004918672930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – کوچه ((مهدی شیرزادراد جلالی)) – خیابان شهیدنواب صفوی – پلاک -1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیدحسن زاده نقره دهیامید0004917665930212پیرایشگری مردانهکیاشهر – کوی امام – خیابان (امام خمینی) – کوچه شهید مهدی اسماعیلیان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعینآتش زرمیلاد0369549514930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – بازار بصیر – کوچه ( بازار بصیر ) – خیابان سردار جنگل – پلاک -139 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهباقرموسی نیای سیاهکوچهنسیم شمال0004957149930212پیرایشگری مردانهسیاهکوچه – روستای کیسم – کوچه جانباز حاج غلامرضا فلاح راد – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیسعادت فرآرایش مردانه سعادت0268159053930212پیرایشگری مردانهدرگاه – روستای دهشال – خیابان شهیدپورابراهیمی – جاده اصلی درگاه – پلاک 267 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدمیرهاشمی آستانهسید0004925009930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – استقلال – کوچه ((مهدی شیرزادراد جلالی)) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیجمشیدی عینیجمشیدی0101940183930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهیدتقی پور – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدعلیدوست دهشالیافشین0376589745930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید قاسم نژاد – خیابان سردار جنگل – پلاک 113 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمپرستشآرایشگاه چهره0268127777930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه بعثت – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسامفرزین لاحشریآرایشگاه حسام 046681893601311111111930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه یلدا – خیابان فردوسی – ساختمان مجید حافظی – طبقه همکف – واحد 9
گیلانآستانه اشرفیهخلیلپورمرزی پیچاهینوشاد0384260533930212پیرایشگری مردانهنقرده – روستای کیاشهر – کوچه باهنر – خیابان شهید شاه عباسی – پلاک 367 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدالدیناحمدی کماچالیعارف0379334781930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – آخوند محله – کوچه (شهید عزمی ) – خیابان بهشت جلالیه ضلع جنوبی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلرحیمیرامین0004939367930212پیرایشگری مردانهجاده سر – روستای کیسم – ندارد – کوچه آقاسیدکیا1 – خیابان به طرف کیسم پایین – پلاک 76 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدجوادفلاح پرست لشکامیآرایشگاه قصرجوان0101763431930212پیرایشگری مردانهپشل – روستای دهشال – پوشل – خیابان شهید حسن دلبری – خیابان شهید سید احمدمیرقدیمی – پلاک -75 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمودحسینی حسین آبادپازل 046689831001311111111930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادغریب نوازبهزاد0004920289930212پیرایشگری مردانهکیاشهر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (فلسطین جنوبی) – پلاک 226 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثمشفیعی ثابتیونیک 0466920569930212پیرایشگری مردانهکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهید سیاوش باقری – کوچه شهیدمحمدپور – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبیژنکوچکی کورکاءپیرایش فرزاد0101772214930212پیرایشگری مردانهکورکاه – روستای گورکا – کوچه مرکز بهداشت – کوچه بوستان یکم – پلاک -695 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودآرایآرای0101766236930212پیرایشگری مردانهدهکاء – روستای دهگاه – کوچه شادروان محمد آرای – خیابان شهدا – پلاک 506 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدبشارتی رادایلیا0101770200930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه شهید نظری – کوچه شهید حمید تقوی – پلاک -47 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجوادمیرغفاری لشت نشائیپیرایش گلها0004920073930212پیرایشگری مردانهکورکاه – روستای گورکا – بلوار عدالت – خیابان شهید تقی سلیمانی – پلاک -1,247 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسنمعین فراشرفیه0004924002930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف – واحد 30
گیلانآستانه اشرفیهرشیداسدی کیسمیرشید0101765337930212پیرایشگری مردانهکیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهیداصغرشفیعی – خیابان تمدن – پلاک 129 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرهادشعبانی لیچائیفرهاد0405375453930212پیرایشگری مردانهکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید مهدی خوش سیرت – بن بست (دوم) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدباژیانباژیان0406711737930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – امام رضا(مسجد 72 تن) – کوچه (شهید ابراهیم قربانعلی پور) – خیابان استقلال – ساختمان جلال 11 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینپورکریمی نژادجلالیپیرایش مهران 0400777359930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – پلاک -68 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیسراجی آستانهقصرطلایی سرچین0466997933930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – نظری – خیابان دکترشریعتی – کوچه شهید حمید تقوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدشعبان پورگوهریپیرایش بانی چاو0101781429930212پیرایشگری مردانهپرکاپشت مهدیخانی – روستای گورکا – خیابان شقایق – خیابان دکتر معین – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلغلام نژادتجن گوکهآرایشگاه پارادایس0101773545930212پیرایشگری مردانهتجن گوکه بالا – روستای کیسم – ندارد – کوچه نیایش3 – خیابان نیایش – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهولیکشاورزحسن کیادهمهرشاد 0409585053930212پیرایشگری مردانهکیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاحسین پورلشکامیحمیدرضا 0406709571930212پیرایشگری مردانهسوخته کوه – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید رجایی – خیابان حافظ – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادفلاح خوشدل نیاکوئیسجاد0467025770930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – ساختمان نارنج – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادحیدرنیای چهاردهغروب0407522312930212پیرایشگری مردانهشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ولیعصر – خیابان آیت الله مدرس – پلاک 459 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهرامپوریوسفی ششکلبهرام0101786464930212پیرایشگری مردانهششگل – روستای دهشال – ششکل – کوچه شهیدعلی فاضل – خیابان امام حسین – پلاک 385 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدعلیدوست دهکاحامد0101802717930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان سردار جنگل – کوچه شهید محمودآتش پوش – پلاک -67 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضامحمدنیای لشکامرضا0101768142930212پیرایشگری مردانهکیاشهر – شهرک قدس – کوچه شهید چمران – خیابان (شهدا) – پلاک -165 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمصطفیدرددلمصطفی 0416539807930212پیرایشگری مردانهاشمان دهکاء – روستای کیاشهر – کوچه شالیزار – خیابان دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکامبیزفتحی پورکشلمولامو 046715090001311111111930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه یلدا – خیابان فردوسی – ساختمان مجید حافظی – طبقه همکف – واحد 13
گیلانآستانه اشرفیهبهرامجعفری پورسالکدهقصرطلایی0004957365930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار دکتر معین – بن بست پنجم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیلادفتحی کیسمیمیلانو046716893001311111111930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه ((مهدی محمدی)) – بلوار امام حسین(ع) – ساختمان امیرحسین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسرمقدادی حسن کیادهافشین0101804731930212پیرایشگری مردانهدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک 675 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبرضادوست کارسیدانیماهان 0418038342930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید بهمن موروثی – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرپورمحمودتجن گوکهنیما0101813073930212پیرایشگری مردانهتجن گوکه بالا – روستای کیسم – ندارد – کوچه گلستان 11 – جاده (اصلی تجن گوکه بالا) – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیلوطی سرخکلائیلیان 0467247970930212پیرایشگری مردانهکیاشهر – بالا محله – خیابان (شهید رجایی) – کوچه ((ذکریا امین پور)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبابککوچکی حسن کیادهپویا0004941857930212پیرایشگری مردانهکیاشهر – کوی امام – کوچه لاله 8 – کوچه شهید محمد زیرک – پلاک -2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولمیرزاپورماشک046725963301342140220930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه یلدا – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیصابرزادهگلسار0004905213930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان شهید محمدعلی بشلیده – خیابان آقا سید حسن – پلاک 76 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبروستالیچائیفرانو0467273081930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار دکتر معین – کوچه شهید موقری – ساختمان پریا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینزمانی ششکلیپیرایش حسین 046727314201311111111930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهیدتقی پور – بلوار دکتر معین – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهعلیابراهیمی لسکوکلایهپارادایس0417966612930212پیرایشگری مردانهکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه (شهید ارژن) – خیابان (شهید باهنر) – پلاک 42 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهراناکبری کماچالیمدرن 046728514101342129255930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان دکتر دشتستانی – کوچه (خجسته) – پلاک -12 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاعلی دوست گورابجواریپیرایش رضا0004919787930212پیرایشگری مردانهاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -643 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادینامدارتوسروندانیپسر ایرونی0467315219930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – سردار جنگل – خیابان شهدا – خیابان سردار جنگل – پلاک -19 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودداودی لاشهستاره 0412250491930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – بلوار آزادی – بن بست ( کاسپین ) – ساختمان کاسپین – طبقه چهارم – واحد 10
گیلانآستانه اشرفیهسیدمرتضیمیرحسینیرایکا 0422754340930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه (قویدل) – خیابان شهید آیت اله بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیایمانی پیربستیلوکس0004904638930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیناکریمی نازکسراسینا046737153701311111111930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه یلدا – خیابان فردوسی – ساختمان مجید حافظی – طبقه همکف – واحد 4
گیلانآستانه اشرفیهپوریاعلی پوردهنه سریپوریا 046737186101342129806930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – حسین اباد – خیابان شهید محمدعلی بشلیده – خیابان آقا سید حسن – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاصغرفزونی کشلفزونی 046737186401311111111930212پیرایشگری مردانهصفرابسته بالا – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان شهید بهشتی – خیابان ( صفرابسته ) – پلاک 71 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمنرجب پورمردمکدهفرسام0101832078930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – خوش سیرت – کوچه شهید محمدرضا پورشمسایی – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 102 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیباحمدی بازکیائیحبیب 0467436409930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید احمد تراول – خیابان (شهید محمد منتظری) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکیومرثقهرمانی فرآرایشگاه آبی0004884033930212پیرایشگری مردانهمردمکده – روستای گورکا – ندارد – کوچه شهیدجوادسرافراز – جاده اصلی مردمکده – پلاک 284 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنویدباژرنگپیرایش نوید0004919355930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – جسیدان – بلوار آزادی – خیابان (شهید منتظری) – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباس روحی زاده سالستانی عباس0101843091930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – استقلال(صقتی) – کوچه (فرشته) – کوچه تختی – ساختمان استار – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعليجلال پورقصرشفق0004923967930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – نظری – کوچه شهید نظری – خیابان دکترشریعتی – پلاک 98 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليخسروي دانشعلی0435948495930212پیرایشگری مردانهامیرهنده بالا – روستای دهشال – ندارد – کوچه ( مخابرات ) – خیابان ( جاده امیر هنده بالا ) – پلاک 416 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنصفرپورحسن کیادهپیرامو046747485401311111111930212پیرایشگری مردانهکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -218 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوالقاسممحمدي ششكلپیرایشگری محمدی0004801720930212پیرایشگری مردانهششکل جیرسووپیله محله – روستای دهشال – جیرسو و پیله محله – کوچه پورصفر – خیابان بقعه بی بی سیده فیروزه – پلاک 147 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسينپرناكپاسارگاد0436001588930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – آخوند محله(متولی صحرا) – کوچه شهید داود ریاحینی – خیابان ( آیت اله وحید ) – پلاک -149 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهخورسندبازكياگوراببهاران0004920406930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید احسان طلب – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاعلي نياکاسپین0004918456930212پیرایشگری مردانهکیاشهر – کوی امام – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرحسنشیخانی نژادفلاحموگه 046762853201311111111930212پیرایشگری مردانهامیرهنده امیرسلطان – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهیدفاضل حقیقی – خیابان بصیرت – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهقربانبابازاده ملك دهيپیرایشگری احسان0258752247930212پیرایشگری مردانهسوخته کوه – روستای دهشال – ندارد – خیابان شهید رجایی – خیابان حافظ – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضااندخنقصر0004970976930212پیرایشگری مردانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضيآقاجان پورچهاردهپیرایشگری خزر0258764708930212پیرایشگری مردانهشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان شهید حسین عبدالهی – خیابان کوثر – پلاک 156 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعيلبرقي درگاهيپیرایشگری باران0258754702930212پیرایشگری مردانهدهشال – روستای دهشال – ندارد – کوچه ( نورین ) – کوچه بازارچه – پلاک 194 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامينعلي دوست درگاهتک0101847560930212پیرایشگری مردانهپشل – روستای دهشال – پوشل – خیابان شهید سید احمدمیرقدیمی – خیابان شهید عباس ظهیری – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنوچهر اسمعیلی فخرآبادی پیرایش ارمغان0258770569930212پیرایشگری مردانهنبی دهگا – روستای کیاشهر – خیابان (( شهیدفرامرز جامع دوست )) – بن بست یاس 12 – پلاک 184 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدملاح ماشکدنیای چاپ و تبلیغات مجید046692668901342139090743014تابلوهای تبلیغات و چاپ دیجیتالآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپویاصبائی حسن کیادهصبائی 046754053101311111111743014تابلوهای تبلیغات و چاپ دیجیتالکیاشهر – شهدا – خیابان (شهدا) – میدان شهرداری – طبقه همکف – واحد 4
گیلانآستانه اشرفیهوحیدحسن پورگیلدهنگاه نو046760017401311111111743014تابلوهای تبلیغات و چاپ دیجیتالدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام رضا – خیابان شهدا – پلاک 128 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسینپورتقیچاپ کوثر 046769860801342139788743014تابلوهای تبلیغات و چاپ دیجیتالآستانه اشرفیه – پارک ساحلی – کوچه نور – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیافلاکی آستانههستی046288280201311111111454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)ماشک تهرانچی ، خیابان شهید مهدی حسین زاده ، خیابان امام حسین ( ع ) ، پلاک 491 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصدیقهافلاکی آستانهپارس نوین046604733001342141572454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)آستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان شهید منتظری 2 ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرحسنعلی خواهطرح اندیشان پارسه 046617473201342124441454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)آستانه اشرفیه ، یخ سازی ، بلوار گلها ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسنصفرزاده گل پردسریفراهان 046641311501311111111454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)آستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان شهیدنواب صفوی ، خیابان استقلال ، پلاک -16 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهاسدی حسن کیادههورنو 046655717001342820642454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)کیاشهر – فلسطین شمالی – خیابان امام خمینی – خیابان فلسطین شمالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرهمایونسیاوشیانخانه چوبی 046684652901311111111454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)کیاشهر – کوی شهیدرجایی – جاده زیباکنار – خیابان شهیدرجایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهروزبهخانی پوررودپشتلوکس 046688847401311111111454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)آستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – بلوار دکتر معین – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهسیحونپاکدل حسن کیادهگروه صنعت ساختمان دلتا 046692495801342822626454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)کیاشهر – امام خمینی (بخشداری) – کوچه ((رمضان اصغرنیا)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنرمضان نژادآذران0004822298454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)آستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسکینهزوارجلالیچیدمان 046731070501311111111454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)آستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه شهید فخر حسینی – خیابان فردوسی – ساختمان کسری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده فاطمهعلوی چوریدکوراسیون پازل046740451401342121513454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)آستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ شاهوی – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهقربانعباسی کلوانیایتا دکور046754568501342130609454021تزیینات ساختمان (نصب وتعمیرموکت،کفپوش،پرده کرکره،کاغذدیواری،شومینه وکارهای چوبی و فلزی)آستانه اشرفیه – یخ سازی – کوچه یاس – بلوار گلها – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامعلیعظمیتعمیرلوازم گازسوز مجید000490600401424222587526091تعمیر اجاق گاز و بخاریسردار جنگل –  0
گیلانآستانه اشرفیهمهدیپاداشت دهکائیپاداشت0004888385526091تعمیر اجاق گاز و بخاریکیاشهر ، کوی شهید بهشتی ، کوچه ((شهید ارژن)) ، خیابان ((شهید باهنر)) ، پلاک 88 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهولیتقی زاده کلیشمیتقی زاده0361698393526091تعمیر اجاق گاز و بخاریکیاشهر – شهرک قدس – کوچه ساحل – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفرعلیفرحمندرودپشتیفرهمند0004941092526091تعمیر اجاق گاز و بخاریآستانه اشرفیه – خوش سیرت – خیابان اهل بیت – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیعلی پناه کنف گورابیعلی 0409749832526091تعمیر اجاق گاز و بخاریآستانه اشرفیه – استقلال(پشت حرم) – خیابان استقلال – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلدهدستتعمیر چرخ خیاطی دهدست0004948150526040تعمیر انواع چرخ بافندگی، خیاطی و گلدوزیآستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید قاسم نژاد – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانفدائی رادتعمیرو فروش دوچرخه راد000487938601424226214526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – خیابان امام خمینی – خیابان شهید آذر زرتشت – پلاک 61 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدپورحسن آستانهپیروز0455013403526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهآستانه اشرفیه ، میدان حافظ ، خیابان امام خمینی ، خیابان جابر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلام رضازمردی کیسمیزمردی0101880859526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهکیاشهر – امام خمینی – کوچه پیش قدم – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 591 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیآذرکیشتعمیر دوچرخه آذرکیش0004908558526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهآستانه اشرفیه – بهشتی – خیابان امام خمینی – کوچه جعفر پور – پلاک -15 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمظفرمجاوری مقدمسید 046699359201342128595526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان اهل بیت – بلوار دکتر معین – پلاک 51 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنویدرمضانی پورحسن کیادهتعمیرگاه رمضانی0101820931526092تعمیر دوچرخه و سه چرخهکیاشهر – کوی شهیدرجایی – کوچه شقایق 8 – خیابان (شهید رجایی) – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخسرومعتمدنیاکلیدسازی معتمدنیا0004940958526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه شهید باقری ، کوچه محمدپور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلنظامی بلوچیکلیدسازی برادران نظامی0004940202526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیکیاشهر – شهدا – خیابان فلسطین جنوبی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمباقرپورکماچالیکلید سازی امیر0467042980526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه شهید محمودآتش پوش – خیابان سردار جنگل – ساختمان امیدوار – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحموددليليانمحمود 0467539124526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – بلوار آزادی – کوچه شهید نظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرحسینفلاح بذرافشانمدرن 046763446001311111111526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه یلدا – خیابان فردوسی – ساختمان مجید حافظی – طبقه همکف – واحد 8
گیلانآستانه اشرفیهحسندليليانکلیدسازی گیل0004871222526093تعمیر قفل و دستگیره – کلید لولا فلزیآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – خیابان ( آیت اله وحید ) – کوچه ((حسن دلیلیان)) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونزمانی خلخالیکمک فنرسازی فریدون0004987275502047تعمیر کمک فنرکورکاه – روستای گورکا – کوچه گلستان یکم – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 1,629 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپورشعبان لشکامیپورشعبان 0466129305526032تعمیر کیف و کفش و پوتینآستانه اشرفیه ، نواب صفوی ، کوچه شهید اسلامی [دوم] ، کوچه میثم ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحجتآقائی تلیکانیحجت 046616007701311111111526032تعمیر کیف و کفش و پوتینآستانه اشرفیه ، دکتر شریعتی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهزادعبدی خورسندکفش بهزاد 046630852901311111111526032تعمیر کیف و کفش و پوتینآستانه اشرفیه ، خوش سیرت ، کوچه شهید پور شمسایی ، خیابان شهید خوش سیرت ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبینیک پیاممجید0466767132526032تعمیر کیف و کفش و پوتینآستانه اشرفیه – استقلال(هفتاد و دو تن) – کوچه شهید مجید شیرزاد راد جلالی – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیاصغرپوربارکوسرائیمرتضی0466825648526032تعمیر کیف و کفش و پوتینکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پاساژ مرکز خرید نازیلا – طبقه همکف – واحد 6
گیلانآستانه اشرفیهحسینتقی زاده تجنبرادران 046695037901311111111526032تعمیر کیف و کفش و پوتینآستانه اشرفیه – نظری(حرم) – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – کوچه شهید نظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهنادرتقی زاده تجنکفاشی نادر0380331727526032تعمیر کیف و کفش و پوتینآستانه اشرفیه – مسجد72تن(استقلال،پشت حرم) – کوچه قدیری – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنصوراتحادي كيسمياتحادی0004917125526032تعمیر کیف و کفش و پوتینآستانه اشرفیه – مطهری – کوچه (( رفعت نجات دهنده )) – کوچه شهید نظری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبيرجبي چهاردهجوان0467653364526032تعمیر کیف و کفش و پوتینآستانه اشرفیه – نظری(حرم) – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – کوچه شهید نظری – پلاک -18 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدغریب نواز حسن کیادهمجید034006696901424820441526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیبندرکیاشهر – خ امام خمینی کوچه اسدآبادی  0
گیلانآستانه اشرفیهامیدمحمدپورپنچاهدکتر موبایل045428212001311111111526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، کوچه حر ، خیابان امام خمینی
گیلانآستانه اشرفیهکمیلغریبی حسن کیادهکاسپین046611511501342824297526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (شهید صدیقی نژاد1) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 222 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهراماکبری سالکدهدی 046638081501311111111526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهدرویش پورگوهریتعمیرات موبایل خوج0467261222526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 19
گیلانآستانه اشرفیهمهدیحیدری گوهریمهدی 046733455401342123897526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیآستانه اشرفیه – پشت حرم(میدان حافظ) – خیابان شهید آذر زرتشت – خیابان امام خمینی – پلاک -262 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرشيدمحمددخت حسن كيادهایراتل 0467511982526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیکیاشهر – امام خمینی – کوچه (شهید قدوسی) – خیابان (امام خمینی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسینقربان دوست دستکیقائم دستک046754472601311111111526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک -524 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحسنقمری کیسمینیما 046760967301342160442526073تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیکیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهیداصغرشفیعی – خیابان تمدن – پلاک 133 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاعظیمیحمید045756199201311111111526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان سردار جنگل ، کوچه نهم دی ، پلاک 13 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدشفیعی ثابتشفیعی0466166786526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریدستک ، خیابان شهید گمنام ، خیابان امام رضا ، پلاک 661 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهواسعاحمدی کماچالیاحمدی0002966464526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، آخوند محله ، کوچه عزمی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمددلاورلله وجه سریدلاور0466254724526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریکیاشهر ، فلسطین شمالی ، کوچه شهید مهرداد طبخ کار ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینرفیعی کفترودیرفیعی 046625501101311111111526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه (جلالی) ، کوچه کاوه ، پلاک -3 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنآقابزرگیصداو سیما0466288097526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، شهیدخوش سیرت ، میدان معلم ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلی نژادحسن کیادهعلی نژاد0466466595526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریکیاشهر ، کوی شهیدرجایی ، کوچه شقایق 1 ، خیابان شهیدرجایی ، پلاک 200 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیجعفری نژادصداپشتهجعفری 046647282901311111111526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریدهشال ، خیابان شهید ذکریاپور ، خیابان امام خمینی ، پلاک 488 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوالفضلحقیقت شناس کماچالیخدمات فنی حقیقت0466578943526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – امام خمینی(منتظری) – خیابان امام خمینی – خیابان شهید منتظری – پلاک 480 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکوروشبهروزنیابهروزنیا 046660543801311111111526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – برنج فروشان – کوچه (خجسته) – کوچه شهید محمودآتش پوش – مجتمع جهانبین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرمضانعلینیک فردستکیالکترونیکی نیکفر0365244007526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریدستک – روستای دهگاه – خیابان شهید گمنام – خیابان امام رضا – پلاک 643 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپاکدامن اشرفیهپارس0004881660526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – جسیدان – کوچه شهید احسان طلب – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاعنصری نژادکاوش 0466780347526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه مطهری هفتم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف – واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهبهرامکوچکی حسن کیادهلوازم صوتی وتصویری بهرام0466784380526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید مهندس صدیقی نژاد – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفلاح پورفلاحپور0101912179526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – پاساژ ذرعی – طبقه اول – واحد 14
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاهدایتیاطلس الکترونیک0467016252526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – فردوسی – بلوار امام رضا – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهديرحيمي پوررحیمی0432434640526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – خیابان شهداء نهم دی – پاساژ بازار بزرگ حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشاهروزدلاورلله وجه سرنمایندگی ال جی0443849825526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریکیاشهر – زمین شهری – کوچه گل رز 8 – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهديساحتي رشت آباديمدارالکترونیک0442036529526022تعمیر لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – پشت حرم – کوچه شهید محمد بختیاری – خیابان استقلال – ساختمان حافظ ایمانی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنرنجبر مقدمرنجبر031828715701424233304526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریسردارجنگل بازار بصیر  –
گیلانآستانه اشرفیهجعفرغلامی درگاهفراهوش033835200701424221680526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریخ شهدا کوچه شهید قاسم نژاد  0
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرضاآزادی جلالیخدمات فنی احمد000495513501424228510526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریامام خمینی ره بازار جلالیه 2  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاساعدی خوشکاروندانیاشکان046600825301311111111526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، بازار بصیر ، خیابان سردار جنگل ، کوچه بازار بصیر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیمتین فرخدمات سیم پیچی متین0466009134526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، متولی صحرا ، خیابان وحید ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروزشعاع کاظمیبهروز0004937902526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شاهوی ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیجهان بین جسیدانیجهان بین 046642388701311111111526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان سردار جنگل ، کوچه شهید محمودآتش پوش ، پلاک 83 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودفلاح شجاعی مردمکدهشجاعی 046642568201311111111526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار شهید مطهری ، خیابان جهاد ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادصدیقیسجاد 046642709401342141014526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، کوچه ((فرعی اول)) ، کوچه جلالیه ، پلاک -170 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیرنجبرلفوترنجبر046644466301311111111526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان شهیدنواب صفوی ، کوچه (شیرزاد) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدصاحبپوررضائی آستانهصاحب 046645764101311111111526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه شهید قاسم نژاد ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -215 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاعباسی چوریرضا 046646551601311111111526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه ، نواب ، کوچه شهید یاسر رحیمی پور ، کوچه شهید علی ذکری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضانوروزی حسن کیادهنوروزی 046649784501311111111526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریکیاشهر ، شهرک قدس ، کوچه شهید چمران ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهریاردلدارگوهردانیتعمیرات لوازم برقی شهریار0466511641526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – بازار بصیر – کوچه بازار بصیر – خیابان سردار جنگل – پلاک -147 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدکنف چیان لسکوکلایهتعمیرگاه لوازم برقی خانگی محمد046651511301342120837526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – کوی گرامی – کوچه ((شهید باهنر)) – خیابان شهید بشلیده – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثمبابائی نیاجرهندهتعمیرات لوازم خانگی برقی بابائی نیا0466529593526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریکیاشهر – شهدا – کوچه شهیدمحمد نژاد – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیامیری امیرهندهمهدی 046660544901311111111526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه ((فرعی دوم)) – کوچه ((فرعی اول)) – پلاک -88 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبربندورولی عصر0466715226526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریکیاشهر – شهرک قدس – کوچه (ساحل) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسرصدیقی ماشکخدمات فنی یاسر0400608319526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – کوچه شهید حسن محمودی – کوچه بازار جلالیه 2 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینرحیمی ششکلرضا0467037942526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریدستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهید اسماعیل حسین پور – خیابان امام رضا – پلاک -674 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمهردادفامیل زوارجلالیمعین 0467047788526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه شهید نظری – بن بست یکم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدصالح کیاسرائیصالح0467131933526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – خیابان سردار جنگل – کوچه نهم دی – ساختمان عالی مقام – طبقه همکف – واحد 10
گیلانآستانه اشرفیهداریوشرادمقدممقدم 0419212077526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریکیاشهر – امام خمینی – کوچه شهید مهندس صدیقی نژاد – کوچه (شهید مهندس صدیقی نژاد1) – پلاک 266 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلکریمی پیربستیخدمات سیم پیچی کریمی0004976154526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریکورکاه – روستای گورکا – کوچه شهید نادر حسن دوخت – بلوار عدالت – پلاک 815 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغرفرهودیفرهود0004873560526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – امام خمینی(نواب صفوی،حرم) – کوچه (( حسین رضاپور )) – خیابان حرم – طبقه همکف – واحد 22
گیلانآستانه اشرفیهحسنعوضي آسيابرخدمات فنی نوسان نوسازان شمال 0434622197526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – ساختمان خسروانجم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهكيوانپورصفرعليخزر 0467634854526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریکیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمزندی چوریادیسون046767106901311111111526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه ( اخوت ) – خیابان سردار جنگل – پلاک -140 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیرضائی کاشکیرضائی046770846301311111111526021تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریآستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – کوچه شهید علی ذکری – ساختمان خسروانجم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولداداشی دهکاداداشی0002964990526072تعمیر لوازم و آلات موسیقیآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شاهوی ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهاصغرنصراله پورخدمات پاک شوما0004955675526024تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییآستانه اشرفیه – بازار جلالیه – خیابان امام خمینی – کوچه بازار جلالیه 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایمانخانجانیایمان034407231501424237546526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتامام خمینی پاساژ فاطمیه  0
گیلانآستانه اشرفیهامیرمقدم دهبنهتعمیر طلاامیر0466258839526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتآستانه اشرفیه ، نظری ، کوچه شهید اسماعیل نظری ، کوچه (نجات دهنده) ، پلاک -16 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدسبحانحسینی کالمرزیتعمیرات سبحان0466334157526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتآستانه اشرفیه ، مطهری ، کوچه میثم ، کوچه (نجات دهنده) ، ساختمان فاطمیه ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمیلادحیدری کشلتعمیرات حیدری0466494810526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتآستانه اشرفیه – حرم – خیابان استقلال – خیابان حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباساحمدپورحسن کیادهطلا فروشی اعتماد0466567084526061تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتکیاشهر – امام خمینی(کوی سعیدی) – کوچه شهید قدوسی – خیابان امام خمینی – پاساژ کاسپین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسینسیاره پیمای ششکلی0248382566014243433112502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروروستا ششکل میان محله -نرسیده به بازار-جنب جوشکاری ارغند  239
گیلانآستانه اشرفیهمحسنمهری نقره دهیمحسن 046621897101311111111502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروامیرکیاسر ، کوچه بهاران 1 ، خیابان جاده کیاشهر به دستک ، پلاک 211 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی رضاقربانی لسکوابراهیم 046645203901311111111502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروکورکاه ، خیابان بعثت ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 2505 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدهاشمخدادوست لسکوکلایهسید0365221397502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروکورکاه – روستای گورکا – خیابان (شهید کروبی) – کوچه گلستان یکم – پلاک 1,947 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکبریوسف زاده رودبردئیجلوبندی سازی اتومبیل شهرام0382136868502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرواستخربیجار – روستای گورکا – کوچه ( بتن باران شمال ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 396 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجابرپرستشجابر 0410157752502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( سیاهکوچه ) – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمرجب پورمردمکدهرجب پور0410346101502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودرواستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 742 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلقربانی لسکواسماعیل 046719958901311111111502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروکورکاه – روستای گورکا – کوچه گلستان یکم – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 1,623 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلیلسلمانیان مقدمجلیل 046738308301311111111502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه طبیعت – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک 229 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاميرمحمدرمضاني جوپشتامیر0432457565502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروکورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,992 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیآقاحسینیعلی 046764113601311111111502041تعمیر و تعویض جلوبندی خودروکیاشهر – فلسطین – خیابان (فلسطین) – بلوار (امامت) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمولاقلی ایمانیایمانی0004835766526050تعمیر و رفوی فرشآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه کودک شاد – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکبرپورمعصوم پنچاهتعمیر موتورسیکلت آرین000488043701424220357504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )مدرس –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیمحسنیانمحسنیان028120382801420504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )روستای درگاه جنب حمام  –
گیلانآستانه اشرفیهسعیدغلامعلی خواه ماشکابتکار032776055201420504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )بندرکیاشهر کوی امام  –
گیلانآستانه اشرفیهحسینعبدالهی چهاردهتعمیرگاه موتورسیکلت مهدی033676001101420504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )روستای شیرکوه چهارده – رئوفی –
گیلانآستانه اشرفیهمسعودغلامیمسعود045439515201342853021504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )دستک ، خیابان به سمت دهنه سر ، خیابان امام رضا ، پلاک 717 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمقربان زادگوهریحاجی045912486901311111111504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )آستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه پورمحمدی ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیراحمدفلاح مرادی نژادآستانهفلاح0004895154504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )آستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان شهیدحمیدفتحی مقدم ، کوچه حمزه ، پلاک 86 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهردادنورپرورحسن کیادهنورپرور0466114696504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کیاشهر ، امام خمینی ، کوچه هفت تیر ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیاکبری اشمان کماچالیاکبری0004893572504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )دهسر ، جاده اصلی دهسر ( 1 ) ، جاده اصلی دهسر ، پلاک 289 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیاصغرپورلشکامیعلی اصغر0004891018504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )آستانه اشرفیه ، شهیدخوش سیرت ، خیابان شهید ابراهیم مرادی پور ، خیابان شهید خوش سیرت ، پلاک 505 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدضیاءروشن فکرجعفرآبادیضیاء برادو0004846995504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )آستانه اشرفیه ، نواب صفوی ، خیابان حرم ، خیابان شهیدنواب صفوی ، پلاک -5 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنکیمیاءجوبجارکلیکیمیاجو0002970968504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کشل آزادسرا ، خیابان ( جاده جوپشت ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 233 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینزنده دل گیلوائیزنده دل0002968811504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )آستانه اشرفیه ، پشت حرم ، خیابان استقلال ، کوچه شهید حمید نظرپور 1 ، ساختمان علی نیا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصغرااحدی دهنه سرعاشوری0466375852504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )دهنه سرسفیدرود ، کوچه بهرام سلیمانی ، خیابان (کیاشهر به چمخاله ) ، پلاک 88 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمعابدین نژادلاکمه سریعابدین نژاد0002965241504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چورکوچان ، کوچه پهلوان جعفر یوسف نژاد ، خیابان ( جاده دهشال ) ، پلاک 74 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنقربان زادگوهریقربان زاد 0466393085504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کورکاه ، خیابان شهید کروبی ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، پلاک 1,417 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهروح الهخوان یغماتعمیر موتورسیکلت تیزپر0365317231504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )دهشال – روستای دهشال – خیابان شهیدمحمدرضا عابدین پور – خیابان امام خمینی – پلاک 578 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشهراممحمدپورفوشازدهمحمدپور0101940732504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )دستک – روستای دهگاه – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک 275 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقحسین پورپهمدانیمیکانیکی صادق0315450295504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )آستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه بعثت – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 109 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیامکخوشحال چوریسیامک0101942746504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چورکوچان – روستای گورکا – خیابان شهید خادم حسینی – خیابان اصلی چورکوچان – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمساکت چورکوچانیساکت0101943753504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )چورکوچان – روستای گورکا – کوچه زنده یادیوسف جعفرنژاد – جاده اصلی چورکوچان – پلاک 228 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعسکرنجفی لیچائیمحمد 0466801008504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )کیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصرحیدرپورحیدرپور0101763215504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )استخربیجار – ندارد – خیابان شهید حسین موسی نژاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 422 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاکبرشیخانی نژادفلاحشیخانی نژاد0002968262504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )امیرهنده امیرسلطان – روستای کیسم – خیابان شهیدفاضل حقیقی – خیابان بصیرت – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاپرنداخپرنداخ0384820539504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )آستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید اکبر شکرگزار – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرشادمحمدپورچهاردهمهرشاد0381002705504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )شیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ولیعصر – خیابان آیت الله مدرس – پلاک 487 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیقربانی پنچاهمهدی قربانی0101786572504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )آستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان (نیاکو) – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودصادقی چهاردهصادقی0004890659504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )آستانه اشرفیه – پشت وادیه اشرف – کوچه شهید اسماعیل فلاح – خیابان سردار جنگل – پلاک 459 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرسولاکبری اشمان کماچالیتعمیرگاه رسول0101825642504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )دهسر – روستای کیاشهر – ندارد – جاده اصلی دهسر ( 1 ) – جاده اصلی دهسر – پلاک 299 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامینحسین پورماشکامین 046742183001311111111504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )پشل – روستای دهشال – پوشل – خیابان شهید حسن دلبری – خیابان شهید سید احمدمیرقدیمی – پلاک -83 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليمحمددوست لاشهمحمددوست0434629912504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )آستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه بعثت – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحجتمتین فرتعمیرگاه متورسیکلت متین فر046745728401342182399504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )استخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 746 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیرعنا رهبرخواه مرتضی0004846671504020تعمیر و نگهداری انواع موتور ( موتورسیکلت، موتور گازی و شارژی … )آستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه شهید فخر حسینی – خیابان فردوسی – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهحمیدمصری شیرایهساعت مصری0004918996526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)کیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهیدمحمدپور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینگلستانیجواهری رز0466876766526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)آستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – پاساژ پارادایس – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمحمدجودیساعت سازی تایم0101769473526081تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)آستانه اشرفیه – روبروی حرم – خیابان ( آیت اله وحید ) – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهبودغیبیدرفک سرما026419176101424223710526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرسردار جنگل جنب گیلان بار  –
گیلانآستانه اشرفیهایرجکریمییخچال سازی هیمالیا000489123401424826961526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزربندرکیاشهر شهدا  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیشعبانیشعبانی029799643401424983110526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزربندرکیاشهر دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلغلامی دشمن کردهغلامی045358087301342853462526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزردستک ، کوچه گلستان شمالی 6 ، خیابان امام رضا ، پلاک 629
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفرحی طارمسریمحمد فرحی045912443701311111111526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه مطهری 7 ، بلوار شهید مطهری ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهحسینفرحی طارمسریحسین فرحی046110561901311111111526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرآستانه اشرفیه ، خط کمربندی ، کوچه نصر ، خیابان فردوسی ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاجوادی طارمسریجوادی0466093209526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرآستانه اشرفیه ، مسجد 72 تن ، کوچه شهید ابراهیم قربانعلی پور ، خیابان استقلال ، ساختمان جلال 4 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیبردبارطارمسریبردبار 046633493901311111111526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرکیاشهر ، پاسداران ، کوچه پاسداران 1 ، کوچه پاسداران ، پلاک 35 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسرآقاجانی ماشکآقاجانی0366220286526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرکیاشهر – شهدا – کوچه شهیدمحمد نژاد – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضابردبارطارمسریخدمات فنی بردبار0002966572526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرکیاشهر – امام خمینی(فلسطین جنوبی) – خیابان ابوشهدای گیلان حاج اسماعیلیان – خیابان (فلسطین جنوبی) – ساختمان یادگار – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعطاءالهرمضانی صیقلسرائیرمضانی0004938360526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرآستانه اشرفیه – پارک ساحلی – کوچه نور – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعظیماحمدپورکیاسرائیسرماساز شمال 0419230624526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرآستانه اشرفیه – پشت بازار(لات محله،نواب) – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – کوچه شهید یاسر رحیمی پور – پلاک -36 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسامفلاح پورفشتمیفلاح پور 046733455101311111111526023تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزردستک – روستای دهگاه – ندارد – خیابان شهدا – خیابان امام رضا – پلاک 325 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینحسن نیارادیاتورسازی حسین0004987500502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور آستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه شهید محمد پور ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیررضوان صفت شالکوهیرادیاتور سازی امیر0004992678502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور کورکاه – روستای گورکا – خیابان گلستان – کوچه ( پرسیاوش ) – پلاک 1,953 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهناممزين فشتميبهنام 0435126753502012تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور کورکاه – روستای گورکا – بلوار عدالت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -2,607 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهترومیدهتعمیرچراغ خوراک پزی ترومیده000494019301424220127526099/2تعمیرات وسایل گازسوزشهدا ضلع جنوبی بهشت جلالیه  0
گیلانآستانه اشرفیهمجیدخانجانی شهرستانیتعمیر لوازم گازسوز خانجانی0466221861526099/2تعمیرات وسایل گازسوزکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه لاله 8 ، خیابان سپیدرود ، پلاک -34 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنصبائی حسن کیادهتعمیرگاه صبائی0004905969526099/2تعمیرات وسایل گازسوزکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه (شهید صدیقی نژاد1) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 320 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیشریفی گلرودباریخدمات گازسوزشریفی0004932426526099/2تعمیرات وسایل گازسوزکورکاه ، خیابان جهاد کشاورزی ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 1,639 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهخسرونصراله زاده آستانهدرخشان 046638139401342129770526099/2تعمیرات وسایل گازسوزآستانه اشرفیه ، استقلال ، کوچه شهید مجید شیرزاد ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدنجف زادهشعله آراء0004941425526099/2تعمیرات وسایل گازسوزآستانه اشرفیه – دشتستانی – کوچه شهید محمودآتش پوش – کوچه (خجسته) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیداکبرنیانمایندگی بوتان 0466486439526099/2تعمیرات وسایل گازسوزآستانه اشرفیه ، پشت وادیه ، کوچه شهید پرندآور ، کوچه شهید پرندک ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدغلامی کهنه رودپشتغلامی0004755881526099/2تعمیرات وسایل گازسوزدستک – روستای دهگاه – خیابان امام حسین – خیابان امام رضا – پلاک -530 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلیلزیرک حسن کیادهتعمیرگاه فدک0004884906526099/2تعمیرات وسایل گازسوزکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید محمد زیرک – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضا خانجانی شهرستانی خدمات فنی و گازسوز خانجانی0101847776526099/2تعمیرات وسایل گازسوزکیاشهر – شهدا – کوچه شهیدمحمد نژاد – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنرجبی حسین آباد000498637601424223996502055تعویض روغنبلوار مطهری-جنب ستاد – – –
گیلانآستانه اشرفیهابراهیممحمدپور درگاه024837806201424943217502055تعویض روغنروستا درگاه جنب باطریسازی احمد سرمست  242
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلرمضانی چهاردهرمضانی028755022801424383303502055تعویض روغنروستای کیسم روبروی سازمان جهاد کشاورزی  0
گیلانآستانه اشرفیهسیروسزرکش ساحلیمهران031526432801424824364502055تعویض روغنبندرکیاشهر امام خمینی(ره)  0
گیلانآستانه اشرفیهابراهیممحمدی پورتعویض روغن محمدی پور031530080901424943117502055تعویض روغنروستای درگاه ح  0
گیلانآستانه اشرفیهحمیدصفاری طبالوندانیسام034084512601424231238502055تعویض روغنمیدان امام حسین 25 متری جسیدان  0
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاهمتی سالکدهعلی045363131501342826273502055تعویض روغنکیاشهر ، امام خمینی ، خیابان شهیددادمان ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده حواحسن پورخمسهءفریدون045968618801311111111502055تعویض روغنکیاشهر ، شهرک قدس ، خیابان معلم ، خیابان شهدا ، پلاک -101 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهگداعلیقدیمیقدیمی0004986052502055تعویض روغنروستای تازه آباد –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاشیرزاد جلالیشیرزاد0461108748502055تعویض روغنکورکاه ، خیابان شهید نادر حسن دوخت ( 1 ) ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، پلاک 883 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیعلیپورنقرهتعویض روغنی مرتضی0004995924502055تعویض روغناشمان کماچال ، کوچه شهیدهادی پور ، کوچه شهیدمقام آسا ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاحاتم چوریتعویض روغنی وپنچرگیری حاتم0466009773502055تعویض روغنکورکاه ، خیابان شهید کروبی ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، پلاک 1,455 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضی خوشکاروندانیتعویض روغنی وپنچر گیری0466011812502055تعویض روغنخوشکاروندان ، کوچه گلستان 1 ، بلوار ( کمربندی آستانه لاهیجان ) ، پلاک 322 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنپوررضائی دهنه سریپوررضائی0466030586502055تعویض روغندهنه سرسفیدرود ، کوچه (رحیمی ) ، خیابان کیاشهربه چمخاله ، پلاک 194 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضانیک کارمکرمتعویض روغنی وپنچرگیری0466114555502055تعویض روغنلاکوژده ، خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) ، خیابان فلسطین جنوبی ، پلاک 122 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی رضاعاطف ظفرمندعلیرضا0466117130502055تعویض روغندهکاء ، خیابان آیت الله واصف ، خیابان شهدا ، پلاک 101 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلعابدین نژادمردمکدهعابدین نژاد0004998945502055تعویض روغنآستانه اشرفیه ، خوش سیرت ، کوچه ( علیدوست ) ، خیابان شهید خوش سیرت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضازاده رود پشتیچهارفصل0004996823502055تعویض روغنلاکوژده ، خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) ، خیابان فلسطین جنوبی ، پلاک 124 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیده خاطرهنبی زاده دهکائیعدالت 046619877801342859059502055تعویض روغنلوخ ، خیابان ( بطرف روستای دستک ) ، خیابان ( جاده چمخاله ) ، پلاک 309 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدمحمدبیگیمصطفی 046623030101342827898502055تعویض روغنکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه آزادگان ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک -469 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدعلیحسن زاده نقره دهیاطمینان0004999304502055تعویض روغنکیاشهر ، فلسطین جنوبی ، کوچه گیلان اسماعیلیان ، بن بست (امیری) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدقاسمعلوی چوریسید 046633755701311111111502055تعویض روغنکورکاه ، کوچه بوستان سوم ، خیابان شهید نادر حسن دوخت ، پلاک 587 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیدالهیزدانی کماچالییزدانی0004845340502055تعویض روغنسیاهکوچه ، خیابان شهدا ، خیابان ( آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 90 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیعاشوری گورابجواریعاشوری 046642388601311111111502055تعویض روغناستخربیجار ، خیابان شهید حسن موسی نژاد ، خیابان ( آستانه به کیاشهر ) ، پلاک 458 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاآوازهحمید0002964234502055تعویض روغنکیسم بالا ، خیابان امام حسین ، خیابان تمدن ، پلاک 197 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمقدادامیرپورچهاردهپارس0343563769502055تعویض روغنشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ولیعصر – خیابان آیت الله مدرس – پلاک 489 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفربیع پورکیسمیتعویض روغنی شاهد046655239701342173030502055تعویض روغنکیسم جویکل – روستای کیسم – خیابان ( بطرف روستای امشل ) – خیابان ( جاده کیسم جویکل ) – پلاک 175 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیماصغرپورلشکامیاصغرپور 046656213601311111111502055تعویض روغناستخربیجار – روستای گورکا – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -451 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلدلخوش صفرابستهتعویض روغنی دلخوش0101803616502055تعویض روغنصفرابسته بالا – روستای کیاشهر – صفرابسته پایین – خیابان اشمان کماچال – خیابان صفرابسته – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاعاطف ظفرمندنفیس دو0359222858502055تعویض روغندهکاء – روستای دهگاه – خیابان ( جاده انبار سربه دهکاء ) – خیابان شهدا – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرپاسبان جورشرتعویض روغن ساحل0004991995502055تعویض روغنآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(پارک ساحلی) – بلوار جانبازان – بن بست (( ابراهیم ولی زاده )) – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهناصرعباس پورگیلدهدریاکنار0101927985502055تعویض روغنسلیم چاف – روستای دهگاه – جاده (سلیم چاف) – جاده اصلی سلیم چاف – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینجهان نوردگوهردانیجهان نورد0004996598502055تعویض روغنآستانه اشرفیه – بنده کل – کوچه ( بلال ) – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدبهروزدرگاهیکسرا 046672336201342185385502055تعویض روغندهشال – روستای دهشال – خیابان شهید احمد ابراهیم زاده – خیابان امام خمینی – پلاک 199 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرانکریم زاده دهکامدرن 046675885301311111111502055تعویض روغنانبارسر – روستای دهگاه – خیابان ( بطرف روستای عسگرآباد  ) – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپارساپارسا0380199602502055تعویض روغنآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان (نیاکو) – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرجبفرحمندرودپشتیفرحمند0101950081502055تعویض روغنلوخ – روستای دهگاه – خیابان ( بطرف روستای دستک ) – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیساسانساسان 046683902701311111111502055تعویض روغنکورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهداودهزارجریبی دستکیکاسترول0101940291502055تعویض روغندستک – روستای دهگاه – خیابان ( اساتید ) – خیابان امام رضا – پلاک -715 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضادریانوردکورکاءتعویض روغنی علیرضا 046689976801342139671502055تعویض روغناستخربیجار – ندارد – خیابان سپیدرود – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 309 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامینپورنوروزی لفمجانیامین 046690119901311111111502055تعویض روغنآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان (نیاکو) – بلوار شریعتی – طبقه همکف – واحد 6
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهمحمددوست لشکامیممتاز0004844981502055تعویض روغناستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 778 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدصادقمحمدپورپنچاهسهیل 046704269101311111111502055تعویض روغنآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان (نیاکو) – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعلیعلی دوست گورابجوارگلستان0101790104502055تعویض روغناستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 655 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضارستگارکینچاهتعویض روغنی رستگار0004997614502055تعویض روغننازکسرا – روستای گورکا – ندارد – کوچه ((مهناز پورلعل)) – جاده اصلی نازکسرا – پلاک 422 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهمنمجنون موشائیمجنون0004997830502055تعویض روغنپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – کوچه شهیدخوش سیرت – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک 89 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیونسقویدل کوشلوندانیرخش0416501175502055تعویض روغنامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه بهاران 19 – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک 614 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدعاشوری گورابجواریتعویض روغنی جمشید0004993253502055تعویض روغنآستانه اشرفیه – خوش سیرت – کوچه شهید محمدرضا پورشمسایی – خیابان شهید خوش سیرت – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادعلی پورامیرهندهعلیپور0101807752502055تعویض روغنفوشازده – روستای دهشال – ندارد – خیابان (بطرف ششکل) – خیابان امام خمینی – پلاک 261 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیعاشوریمهدی عاشوری0419621105502055تعویض روغنآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه بعثت – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضارمضانی پوررضا0004987824502055تعویض روغنپنچاه – روستای کیسم – ندارد – کوچه گلها – جاده اصلی پنچاه – پلاک 310 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعیسیحسینی چهاردهسید0004932210502055تعویض روغنشیرکوه چهارده – روستای چهارده – کوچه ولیعصر – خیابان آیت الله مدرس – پلاک 453 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیداسماعیلحسین پورحسن کیادهاسماعیل پور0101826325502055تعویض روغنکیاشهر – شهدا – کوچه شهیدمحمد نژاد – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدشعبانی لالانیمحمد0429983389502055تعویض روغنتمچال – روستای گورکا – ندارد – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسيدهادينجاتایلیا 0435123408502055تعویض روغنکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه (شهید ارژن) – خیابان (شهید باهنر) – پلاک 90 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدفقيه خوشكاروندانيفقیه0432457781502055تعویض روغنکورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1992.01 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضا عسگرپورویشگاه سوتهعسگرپور0002969485502055تعویض روغنکیاشهر – زمین شهری – کوچه شهیدمحمداسماعیلیان – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیعلی پور صیقلده مهدی0004983679502055تعویض روغندهکاء – روستای دهگاه – ندارد – کوچه شهید حاتم یوسفی – خیابان شهدا – پلاک -635 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلي اكبرعاشوري كوچصفهانيعاشوری0002967255502055تعویض روغنآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیممصلح رشت آبادیابراهیم 046760242201311111111502055تعویض روغنآستانه اشرفیه – فرهنگیان – خیابان پاسداران – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهكيوانقهرمانياتوسرویس کیوان0248376813502055تعویض روغنکیسم بالا – روستای کیسم – ندارد – خیابان فرهنگ – خیابان تمدن – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپرويزقويدلقویدل0450118531502055تعویض روغنکیاشهر – شهدا – کوچه شهیدمحمد نژاد – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمداسمعیل پورپنچاهجهان اگزوز0410344951502052تعویض و تعمیر اگزوزسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – خیابان (آقا سید جنید ) – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 80 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدپورحسن سیاه کوچهاگزوز سازی محمد0467526844502052تعویض و تعمیر اگزوزپنچاه – روستای کیسم – ندارد – خیابان شهدا – جاده ( اصلی پنچاه ) – پلاک 328 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیاحمدنژادلچائیجاوید 046765046001311111111502052تعویض و تعمیر اگزوزلاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان ( بطرف روستای نقرده ) – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 233 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیرجب پور مردمکدهطلوع030240640901420453211خدمات تاسیسات برقی ساختمانروستای پرکاپشت مهدیخانی –  –
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمآذرزرتشتآذرزرتشت0004880545453211خدمات تاسیسات برقی ساختمانشهید بهشتی پاساژ ذرعی  –
گیلانآستانه اشرفیهحجتبخشودهالبرز0466045530453211خدمات تاسیسات برقی ساختمانآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان شهیدنواب صفوی ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاشجاعی حسن کیادهشجاعی 046620849401342858090453211خدمات تاسیسات برقی ساختماندهنه سرسفیدرود ، کوچه شهید تقی صنایع پرکار ، خیابان کیاشهربه چمخاله ، پلاک 187 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحموداسکندرزاده حسن کیادهالکتریکی اسکندرزاده0101879268453211خدمات تاسیسات برقی ساختمانکیاشهر ، امام خمینی ، کوچه آزادگان ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک 461 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقیخدادادیآلفا0466668277453211خدمات تاسیسات برقی ساختمانآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – خیابان شهداء نهم دی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهروح الهلطیفیبازتاب024837771201420749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریروستای نیاکو سیاهکوچه  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیملائی ششکل031915300200749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریروستای ششکل –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسینرجبی لفوتآرین034372375501424236572749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریامام خمینی روبه روی اداره مخابرات  0
گیلانآستانه اشرفیهمهیننیکخوی مردمکدهاستودیو یگانه0421149551749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریاستان گیلان شهرستان آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 300 متر بعد از تالار اطلس
گیلانآستانه اشرفیهمجیدتژهمجید000493814401424273084749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریروستای مردمکده –  –
گیلانآستانه اشرفیهجابرصدیقی کورکاهیک0465960066749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – امام خمینی – خیابان شهید منتظری – خیابان امام خمینی – پاساژ رحیمی پور – پلاک 201 – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهمحسنفقیهی کرباسدهیاستودیو پلازا0466118738749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه ، سیدجمال الدین اسدآبادی ، خیابان ظفر ، خیابان شهیدمدرس ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادرضائیان آستانهسایه0004903307749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان وحید ، خیابان طالقانی ، پاساژ نصر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیجعفرپورجلالیپویا0466154658749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه ، بلوار معین ، بلوار دکتر معین ، کوچه شهید حلوایی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلالعلیزاده جلالیکارن046619848000000000000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه ، فردوسی ، کوچه یلدا ، خیابان فردوسی ، ساختمان شیرزاد  ، طبقه همکف ، واحد 8
گیلانآستانه اشرفیهاسفندیاردلاورلله وجه سریاستودیو 17046624625400000000000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکیاشهر ، شهدا ، کوچه (اجتماعی) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف ، واحد 2
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلصادق دقیقیشقایق0004974356749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریدستک ، کوچه صداقت ، خیابان امام رضا ، پلاک 571 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحدیثهصفری خانه کناریترنج046629186000000000000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکیاشهر ، پاسداران ، خیابان فلسطین جنوبی ، کوچه پاسداران ، پلاک 50 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسرقاسمی معبودنیلگون0004907767749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریفوشازده ، خیابان شهید آقایی نژاد ، خیابان امام خمینی ، پلاک 77 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیاحمدی پورلسکوکلایهمهرگان0004972666749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریلسکوکلایه ، کوچه ( بازارچه ) ، خیابان شهدا ، پلاک 138 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهآذرین شالحرفه ای046631571400000000000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریدهسر ، خیابان مسجدجامع ، خیابان ( بازار دهسر ) ، پلاک 11 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدنورالدینمیرحسینیگیلان تصویر0004903190749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه ، روبروی حرم ، خیابان وحید ، خیابان طالقانی ، پاساژ نصر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیناقوامیس ( seen )046637157000000000000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه ، آزادی ، کوچه (رودی) ، بلوار آزادی ، ساختمان بصیر ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیکیان مهرکیان مهر046647856501342130993749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریسیاهکوچه – روستای کیسم – خیابان شهدا – بن بست شهید نادر تقی پور 1 – پلاک 302 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشیریندرویش کردارگوهریحس0466502682749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکورکاه – روستای گورکا – خیابان ( جاده لاهیجان ) – خیابان  امام حسن عسکری ( 1 ) – پلاک 654 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنبلوری فشتمیناب0466566552749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – خیابان امام خمینی – ساختمان موقوفه پوررجبعلی – طبقه چهارم
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضابابائی چهاردهگیل0004916550749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریشیرکوه چهارده – روستای چهارده – خیابان کوثر ( 1 ) – خیابان کوثر – پلاک 141 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهزهراهژبری گیلوائیمردمک046665377000000000000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – دشتستانی(بازار جلالیه) – کوچه توحید – خیابان امام خمینی – پلاک -239 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلی نیادریا0004899731749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکیاشهر – امام خمینی – کوچه (دبستان کوثر) – خیابان (امام خمینی) – پلاک 551 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکورشصدیقی رستگارحسن کیادهکامران0101763323749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکیاشهر – کوی شهید بهشتی – کوچه (شهید بهشتی) – کوچه (مسجد جامع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدیاسرمیرپورحسن کیادهسیاه و سفید0466920398749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکیاشهر – کوی امام – کوچه ((آرمان کتیور)) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیمینآگشتهفرحناک0101770956749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجن گوکه پایین – روستای کیسم – ندارد – کوچه بوستان یازدهم – خیابان امام خمینی – پلاک 130 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسمیهسلیمانی قوشچیرنگین کمان0309194903749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسودابهرحیمیعکاسی طنین0406927795749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریممیرزائی اشکم دهکاهعکاسی آوای شمال0408864369749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان دکترشریعتی – بلوار آزادی – طبقه همکف – واحد 24
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمفلاح پورسالکدهتک فیلم0467127872749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکیاشهر – فلسطین شمالی – کوچه شهید سیاوش باقری – کوچه شهیدمحمدپور – ساختمان آرشین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضازراعت کارچهره0467133545749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – دشتستانی(برنج فروشان) – خیابان امام خمینی – بن بست (صفا) – پلاک -77 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهفقیه خوشکاروندانیوانیل046713649200000000000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(جانبازان) – کوچه ( مجتمع دکتر حشمت ) – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیامکسلمانی نژادآستانهعکاسی میلاد0421690219749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه (آموزشگاه علمی و زبان) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهطاهرهمرادی داخلینیوشا فیلم0420164956749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریداخل بالا – روستای دهشال – ندارد – کوچه شهید علی مرادی پور – خیابان شهید عیسی عاشوری – پلاک 345 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعبدامانیعکس و تصویر مات0467173987749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار دکتر معین – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاامینپر0422211369749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – کوچه شهید حمید تقوی – خیابان دکترشریعتی – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهآرشحبیبی حسن کیادهآرش0467253671749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیمینصبوری چوریعرفان046725618200000000000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه ( بازار بصیر ) – کوچه (( جابر مهربان )) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجتبیمحمدنژادگیلدهخانه و عکس وفیلم افشین0429184788749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریدستک – روستای دهگاه – ندارد – کوچه گلستان جنوبی 2 – خیابان امام رضا – پلاک 416 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدابوذرفخرحسینیعکاسی وزیر0429172228749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – فردوسی(راهنمایی و رانندگی – خیابان فردوسی – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمدیانت پیرکلاچاهیرامین0101795895749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکیاشهر – شهدا – خیابان (فلسطین جنوبی) – کوچه پاسداران – ساختمان طوفان – پلاک 4 – طبقه همکف – 
گیلانآستانه اشرفیهسیدسجادمقام آسابیست0467395855749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهید امیرحسین چتر عنبرین – بلوار دکتر معین – پلاک -56 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاطمهمشکینی چوریرادین0467425026749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – آزادی(جسیدان) – کوچه شهید قربانی – بلوار آزادی – طبقه دوم – واحد 8
گیلانآستانه اشرفیهرضادانیانیانچارلی0467445040749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – فردوسی(راهنمایی و رانندگی – کوچه شهید اکبر عبدالله پور – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاجرصدیقی کورکاءهوشمند0467543362749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – حسین آباد – خیابان اهل بیت – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهالنازکاظم خواه حسن کیادهالین046757648100000000000749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (امام خمینی) – پاساژ مرکز خرید نازیلا – طبقه اول – واحد 52
گیلانآستانه اشرفیهعلی اصغربهمن یارفروغ 0426880351749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – بلوار آزادی – خیابان دکترشریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدعليزادهسالار0309205204749410خدمات عکاسی و فیلمبرداریکیاشهر – کوی امام – کوچه شهید محمد زیرک – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاسلطانی آستانهامیررایانه0458402314729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان ایثار ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیقربانی پوردستکینوین تک 046611180401342853746729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آندستک ، خیابان شهید رضا صادقی ، خیابان امام رضا ، پلاک 648 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدحسینیانتامین رایانه 0466438762729012خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آنآستانه اشرفیه ، پل سفید رود ، کوچه شهید نادر تقی پور ، بن بست (( نعمتی )) ، ساختمان آلما ، طبقه سوم
گیلانآستانه اشرفیهابوطالبکریمی امیرکیاسرخشکشویی ایمان010188402301424825181930114خشک شویی ولباس شوییبندرکیاشهر – امام خمینی ره
گیلانآستانه اشرفیهیعقوبآجنگانلباسشویی ساحل0004920946930114خشک شویی ولباس شوییآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، خیابان شهید رجائی ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشتهپاداشتمعراج 046616755801311111111930114خشک شویی ولباس شوییآستانه اشرفیه ، کمربندی ، کوچه (فلاح) ، بلوار شهید مطهری ، ساختمان میرنور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدقاسمیدریا 046620882001311111111930114خشک شویی ولباس شوییآستانه اشرفیه ، پشت سپاه ، کوچه شهید علیرضا معمری ، کوچه شهید آتش زمزم ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهیحییعلی پورحسنعلی دهخشکشوئی فرشاد046625497301342853604930114خشک شویی ولباس شوییدستک ، خیابان امام حسین ، خیابان امام رضا ، پلاک 474 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحجت الهبحرکاظمیخشکشویی کامبیز0004915759930114خشک شویی ولباس شوییآستانه اشرفیه ، بازار جلالیه ، خیابان امام خمینی ، کوچه بازار جلالیه 3 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدبهمنی کماچالیخشکشویی بهمنی0004914752930114خشک شویی ولباس شوییآستانه اشرفیه ، حرم ، خیابان طالقانی ، خیابان امام خمینی ، پلاک -109 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدکامورآستانهکامور0004885364930114خشک شویی ولباس شوییآستانه اشرفیه ، استقلال ، خیابان استقلال ، کوچه فرشته ، پلاک 62 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاآجنگاناطمینان0004973673930114خشک شویی ولباس شوییآستانه اشرفیه – دشتستانی(سردارجنگل) – کوچه ( یکتا ) – خیابان سردار جنگل – پلاک -92 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهقاسمی تجن گوکهارغوان 046716053401311111111930114خشک شویی ولباس شوییآستانه اشرفیه – دکتر معین – بلوار دکتر معین – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاشریف زاده چورکوچانیاستقلال 0421673768930114خشک شویی ولباس شوییآستانه اشرفیه – بنده کل – کوچه شهیدحمیدفتحی مقدم – کوچه حمزه – ساختمان سلیمان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریبرزنیک پی سالکدهساحل0423850096930114خشک شویی ولباس شوییکیاشهر – فلسطین – کوچه شهید رضا شفیع پور – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعليرضاآجنگانرضا0434283337930114خشک شویی ولباس شوییکیاشهر – کوی امام – کوچه ((طهمورث جاذبی)) – خیابان (امام خمینی) – پلاک -69 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعصومهقربانی درگاهاحمد 046716812201311111111361025رنگ کاری مصنوعات چوبی(باستثنای کارهای ساختمانی)کورکاه – روستای گورکا – خیابان (شهید کروبی) – بلوار عدالت – پلاک 1,473 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینکریمی درگاهصافکاری درخشان024838390601424224022502031صافکاری و گلگیرسازیروستای نیاکو-سیاهکوچه –  –
گیلانآستانه اشرفیهحسینفلیحی لیچائیدوستان024838066001424227992502031صافکاری و گلگیرسازیبندر کیاشهر امیر کیاسر -ج تالار قصرشیرین  227
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلنوروزی پرکاپشتیامید024838087601424227992502031صافکاری و گلگیرسازیروستا تمچال روبرو دانشگاه پیام نور  228
گیلانآستانه اشرفیهغلامحسینصافدل کسمائیصافدل024838022801424230721502031صافکاری و گلگیرسازینیاکو -روبرو مدرسه عابدامامی- نبش سنگتراشی کفشدار جلالی  229
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدشریفی کارسیدانیسید028392927701424233855502031صافکاری و گلگیرسازیروستای چورکوچان چهارراه خوش سیرت  0
گیلانآستانه اشرفیهحسینابراهیم پوردهشالمدرن046597041801311111111502031صافکاری و گلگیرسازیدهشال ، کوچه شهید چمران ، خیابان امام خمینی ، پلاک 656.001 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدجلال پورصافکاری اتومبیل0004986484502031صافکاری و گلگیرسازیاستخربیجار ، خیابان ( بطرف روستای تمچال ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 369 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیاوشرسولی فشتمیصافکاری تلاش0004995816502031صافکاری و گلگیرسازیخوشکاروندان ، کوچه گلستان 1 ، بلوار ( کمربندی آستانه لاهیجان ) ، پلاک 92 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحمتمحمودیصافکاری رحمت0466072534502031صافکاری و گلگیرسازیپنچاه ، خیابان ( بطرف نیاکو ) ، خیابان ( کمربندی آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 156 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدعلینقیموسوی نژاددرخشان 046624112601311111111502031صافکاری و گلگیرسازیکورکاه ، کوچه اباذر ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، پلاک 1,037 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضااخباری حسن کیادهتعمیرگاه اتومبیل حمید0314136423502031صافکاری و گلگیرسازیکیاشهر ، فلسطین ، خیابان (اصلی فلسطین) ، بلوار امامت ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهناصرصادقی امیرکیاسرناصر 046626492601311111111502031صافکاری و گلگیرسازیامیرکیاسر ، کوچه بهاران 1 ، خیابان جاده کیاشهر به دستک ، پلاک 103 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدموسیخدادوست لسکوکلایهصافکاری موسی0004992570502031صافکاری و گلگیرسازیکورکاه ، خیابان جهاد کشاورزی ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 1,631 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنوچهررمضان نیای دهکاءرمضان نیا 046653630201311111111502031صافکاری و گلگیرسازیانبارسر ، کوچه ( کانال ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 78 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیدمستخدم شریفی گل رودباریصافکاری امید0466570752502031صافکاری و گلگیرسازیاستخربیجار – روستای گورکا – خیابان شهید حسین موسی نژاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 426 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیقویدلصافکاری قویدل046666768901342854149502031صافکاری و گلگیرسازیلوخ – روستای دهگاه – خیابان ( بطرف روستای دستک ) – خیابان ( جاده چمخاله ) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفریدونکشاورزدستکعدالت0466684335502031صافکاری و گلگیرسازیدستک – روستای دهگاه – کوچه گلستان شمالی 1 – خیابان امام رضا – پلاک 145 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفیوسفیان آستانهصافکاری اتومبیل0004996382502031صافکاری و گلگیرسازیپنچاه – روستای کیسم – کوچه گلها – جاده اصلی پنچاه – پلاک 304 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودعلی پورحجت 046670218701311111111502031صافکاری و گلگیرسازیآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه شهید محمد پور ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیعلیزاده ماشکعلیزاده0466899770502031صافکاری و گلگیرسازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1992.005 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجوادنوروزپوربرف مجانیجواد0410157104502031صافکاری و گلگیرسازیسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( سیاهکوچه ) – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضامقدسی داخلحمیدرضا مقدسی0410157968502031صافکاری و گلگیرسازیسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( سیاهکوچه ) – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک -10.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسمعیلمحمودی یزدانیتعمیرگاه جهان0004991347502031صافکاری و گلگیرسازیاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 738 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسیمحمودی مقدم انبارلوئیمحمودی0004997281502031صافکاری و گلگیرسازیپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – جاده ( پرکاپشت یاورزاده ) – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک -395 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنگوهریگوهری 046716893201311111111502031صافکاری و گلگیرسازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه بعثت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -2,445 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضایوسفییوسفی 046724498601311111111502031صافکاری و گلگیرسازیآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید صبوری – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهایوبامیری شالامیری0004992903502031صافکاری و گلگیرسازیآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان شهید عباس شاهوی – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدمحمدی پنچاهاحمد0431384121502031صافکاری و گلگیرسازیپنچاه – روستای کیسم – ندارد – جاده اصلی پنچاه – خیابان شهدا – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیعلیرضانژادگوهردانیعلی0101826109502031صافکاری و گلگیرسازیاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 748 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپرویزبهمنیارپرویز0004991779502031صافکاری و گلگیرسازیاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 375 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجواداحمدنژادلیچائیجواد 046740690501311111111502031صافکاری و گلگیرسازیلاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه ابوذر – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهيوسفرضي خوشكاروندانيرضی0004994701502031صافکاری و گلگیرسازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,681 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصادقبهمن ياربهمنیار0004994260502031صافکاری و گلگیرسازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه اباذر – بلوار عدالت – پلاک 1,027 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدرجبياحمد0004992462502031صافکاری و گلگیرسازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,667 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههاديقربان پوركينچاءهادی0432682990502031صافکاری و گلگیرسازیکورکاه – روستای گورکا – بلوار عدالت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 2,605 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضا پشنگصافکاری حمید0004991455502031صافکاری و گلگیرسازیآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(جانبازان) – کوچه ( مجتمع دکتر حشمت ) – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسین بجاری امیلدانیحسین0435136327502031صافکاری و گلگیرسازیکورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهموسيشكيباي چفليصافکاری موسی0248375581502031صافکاری و گلگیرسازیسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – جاده اصلی سیاهکوچه 1 – کوچه جانباز حاج غلامرضا فلاح راد – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاسماعيلشيرين كام چوريشیرینکام0248377271502031صافکاری و گلگیرسازیچورکوچان – روستای گورکا – ندارد – خیابان شهید خادم حسینی – خیابان اصلی چورکوچان – پلاک 239 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدکارگراحمد 046769864401311111111502031صافکاری و گلگیرسازیآستانه اشرفیه – آقا سید حسن – کوچه شهید حسین مهدی کرم – خیابان آقا سید حسن – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنلفوطیسپیدرود 046640922501311111111930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)جوپشت ، کوچه شهید رضا محمدی ، خیابان امام خمینی (ره ) ، پلاک 164 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضاخسروی چهارخانه سرگلستان 046668847201311111111930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)تجن – روستای کیسم – خیابان بازان – خیابان شهرک صنعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرقیموم سیاه اسطلخیپاک شوما0280536122930111قالی شویی (قالی – قالیچه – موکت- تابلو فرش)آستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید جوانمرد – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضابهنام زادهلوله بازکنی بهنام0004919904453113لوله بازکنی و تشخیص ترکیدگی لولهآستانه اشرفیه – سردار جنگل – کوچه (شکوهی) – کوچه نهم دی – پلاک -22 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدشفیعی ثابتلوله کشی انشعاب025879943701420453111لوله کشی آب و فاضلاببندرکیاشهر روستای لسکوکلایه پایین محله  0
گیلانآستانه اشرفیهرحیمپورحسین تاسندهیلوله کشی ساختمان میلاد025876157001424923420453111لوله کشی آب و فاضلابروستای فوشازده ن  0
گیلانآستانه اشرفیهرضاهدایتی چالگرهدایتی032776155901424822626453111لوله کشی آب و فاضلاببندرکیاشهر امام خمینی(ره)-روبه روی شیلات  –
گیلانآستانه اشرفیهصابرنظری درگاهیصابر033673869701420453111لوله کشی آب و فاضلابروستای درگاه –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدندیمی اشمان کماچالیندیمی0004752968453111لوله کشی آب و فاضلاباشمان کماچال – روستای کیاشهر – خیابان جاده اشمان کماچال – خیابان آقاسیدعلی کیا – پلاک 333 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجابرشعبانی ششکلشعبانی0101771315453111لوله کشی آب و فاضلابامیرکیاسر – روستای کیاشهر – خیابان (دریا) – جاده اصلی امیرکیاسر – پلاک 739 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمصالح جلالی آستانهصالح0101817002453111لوله کشی آب و فاضلابآستانه اشرفیه – سردار جنگل – خیابان شهدا – کوچه (آموزشگاه علمی و زبان) – پلاک -13 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمشفیعی ثابتلوله کشی ساختمان شفیعی0004921296453111لوله کشی آب و فاضلابلسکوکلایه – روستای کیاشهر – خیابان آیت اله طالقانی – خیابان امام خمینی – پلاک 207 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیاکبرپوراشمان کماچالیکیهان شعله شمال 046680833701311111111453112لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوزدهسر – روستای کیاشهر – خیابان مسجدجامع – جاده اصلی دهسر – پلاک 213 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسینعاشوری رود پشتییاسین024837983400142502014مکانیکی اتومبیل سبکروستای دستک سه راه محسن آباد  231
گیلانآستانه اشرفیهعلیزین العابدین پور  دهشالدقیق024838378901424923593502014مکانیکی اتومبیل سبکروستا دهشال روبرو بانک صادرات  248
گیلانآستانه اشرفیهمقدادایمانیمقداد024838581201424237253502014مکانیکی اتومبیل سبکزروستاپرکاپشت  یاورزاده کیلومتر 7 جاده کیاشهر  261
گیلانآستانه اشرفیهحسنزمانیسامان قطعه زمانی024838033601423229941502014مکانیکی اتومبیل سبکنیاکو پینچاه  370
گیلانآستانه اشرفیهامیرکشیکی کیسمیپوریا028874728500502014مکانیکی اتومبیل سبککیسم بالا – روستای کیسم – خیابان امام حسین – خیابان تمدن – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجیدکاظمی تجن گوکهاستارت045424533301311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه رنجبر ، بلوار شریعتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمد رضامنصوریتعمیرگاه رضا0455326121502014مکانیکی اتومبیل سبکاستخربیجار ، خیابان ( بطرف روستای تمچال ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 415 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدزبردست فشتمیمکانیکی محمد0462901527502014مکانیکی اتومبیل سبککورکاه ، خیابان شهید کروبی ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، پلاک 1,463 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلیشمسی نژادقشلاقیحسین0004988282502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه جمهوری اسلامی ، بلوار شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجلالپوراشرفی حسین آبادجلال0005000020502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، بلوار دکتر معین ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدصابرهمیشه گیمکانیکی احمد046620214201311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه ، بلواردکتر معین ، کوچه شهید اسما عیل زاده ، بلوار دکتر معین ، پلاک 299 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجلالسلحشورخوشکاروندانیمکانیکی اتومبیل جلال0466216317502014مکانیکی اتومبیل سبککورکاه ، کوچه اباذر ، خیابان ( جاده کورکاء ) ، پلاک 1,029 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضابیگلریبیگلری0004890227502014مکانیکی اتومبیل سبکتمچال ، جاده ( تمچال ) ، جاده اصلی تمچال ، پلاک 30 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنکاسب یوسفی نژادجلالییوسفی نژاد 046625902701311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکپنچاه ، خیابان ( بطرف نیاکو ) ، خیابان ( کمربندی آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 102 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهتقینجفی عاشورآبادینجفی0004992354502014مکانیکی اتومبیل سبککورکاه ، کوچه ( پرسیاوش ) ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 1,617 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینعاشوری گیلدهمکانیکی رامین0466278717502014مکانیکی اتومبیل سبکلاکوژده ، خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) ، خیابان فلسطین جنوبی ، پلاک 58 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهغلامرضاپورمقدم آستانهتعمیرات تخصصی محصولات ایران خودرو0466308605502014مکانیکی اتومبیل سبکسیاهکوچه ، خیابان (آقا سید جنید ) ، خیابان ( آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 82 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهکشاورزقاسمیعبداله 046637494001311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکپنچاه ، خیابان ( آقاسید محمد ) ، خیابان ( کمربندی آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 324 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشادرحیمی جورکویهفرشاد 046650189801311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکامیرکیاسر ، خیابان بطرف کیاشهر ، خیابان جاده کیاشهر به دستک ، پلاک 56 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهرابشعبانیارشان 046651487801311111111502014مکانیکی اتومبیل سبککورکاه ، خیابان بعثت ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 2,541 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیددهدوست چهاردهیدهدست0004992786502014مکانیکی اتومبیل سبککورکاه – روستای گورکا – خیابان جهاد کشاورزی – خیابان شهید کروبی – پلاک 1,633 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسعیدگلشاهی حسینیپاسارگاد 046655716101311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکدستک ، خیابان ولی عصر ، کوچه گلستان شمالی 1 ، پلاک 22 ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهاسماعیلکریمی پورکورکاءمدرن0466557172502014مکانیکی اتومبیل سبککورکاه ، خیابان بعثت ، خیابان شهید کروبی ، پلاک 2,527 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرامینحسین پورلله وجه سرحسین پور0004753543502014مکانیکی اتومبیل سبکامیرکیاسر – روستای کیاشهر – کوچه خزر9 – جاده اصلی امیرکیاسر – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابوالفضلاحمدی پورلشکامیکلینیک تخصصی ابوالفضل 046667930101311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکاستخربیجار – روستای گورکا – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -449 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفمهدی دوست جلالییوسف0101752526502014مکانیکی اتومبیل سبککورکاه – روستای گورکا – کوچه بعثت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 2,481 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدمحمدپوراشرفیمکانیک تخصصی ایران خودرو0372494146502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار دکتر معین – خیابان شهید آیت ا… بهشتی – طبقه همکف – واحد 3
گیلانآستانه اشرفیهرضاحسین پورکشلیمیکانیکی رضا0314068234502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه – جاده کیاشهر(پارک ساحلی) – جاده (کیاشهر) – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنحسینی گوهردانیحسینی0375059689502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه – پارک ساحلی – کوچه نور – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهروح الهنجفی امیرکیاسردوستان0101829778502014مکانیکی اتومبیل سبکامیرکیاسر – روستای کیاشهر – کوچه طبیعت – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک 215 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضافزونی گورابجوارییاسر 046680846801311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکاستخربیجار – روستای گورکا – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -403 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمرتضیمیرزاپورامیرهندهمرتضی 046686239901311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکدستک – روستای دهگاه – کوچه لاله جنوبی 2 – خیابان امام رضا – پلاک -44.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهصفراسمعیلی بارکوسرائیتعمیرات تخصصی سایپا 0402155851502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان شهید عباس شاهوی – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحامدزندی چوریمیکانیکی اتومبیل یاسر0466899789502014مکانیکی اتومبیل سبکچورکوچان – روستای گورکا – خیابان شهید خادم حسینی – خیابان اصلی چورکوچان – پلاک -123 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیسرمست سورکوهیسرمست0004986601502014مکانیکی اتومبیل سبکپنچاه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( پنچاه ) – جاده اصلی پنچاه – پلاک 100 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنعزیزی طارمسریایران خودرو 046692495501311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه جمهوری اسلامی – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدمهدی پوراکبرآبادوحید 046699503201311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکسیاهکوچه – ندارد – جاده ( سیاهکوچه ) – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک -10.002 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحسن جانیتعمیرات تخصصی ایران خودرو0411771108502014مکانیکی اتومبیل سبکسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( سیاهکوچه ) – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 89 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحبیبفاضل ششکلیفاضل 0407180638502014مکانیکی اتومبیل سبکششگل – روستای دهشال – ششکل – خیابان آیت اله نخعی – خیابان امام حسین – پلاک 260 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهرامشیرداربهرام 0410346317502014مکانیکی اتومبیل سبکتمچال – روستای گورکا – ندارد – جاده ( تمچال ) – جاده اصلی تمچال – پلاک 168 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفاضلخوان یغمادرگاهیفاضل 046710620601311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 379 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینکاسب یوسفی نژادجلالییوسفی نژاد0004990232502014مکانیکی اتومبیل سبکسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – جاده ( سیاهکوچه ) – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 135 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسامانکریمی سالکدهسامان 046722583301311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – جاده (امیرکیاسر) – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادداداشی پنچاههدف0423065862502014مکانیکی اتومبیل سبکسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – جاده اصلی سیاهکوچه 1 – کوچه جانباز حاج غلامرضا فلاح راد – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیحمیدی لاشیدانیحمیدی0004987608502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان (نیاکو) – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمحمیدی لاشیدانیبرادران0004987932502014مکانیکی اتومبیل سبکسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – خیابان سردارپاسدارشهید علی اصغر اکبری – جاده اصلی سیاهکوچه – پلاک 86 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشاهیناسمعیلی امیرهندهشاهین 0425963685502014مکانیکی اتومبیل سبکانبارسر – روستای دهگاه – ندارد – کوچه یاس 2 – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 540 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهراممرادیپرشین 046731436001342141718502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید بهمن موروثی – بلوار جانبازان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمنوچهرقوتی رودسریقوتی0004993802502014مکانیکی اتومبیل سبکخوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه گلستان 1 – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 18 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعماددهپاسعماد 046737185201311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکخوشکاروندان – روستای گورکا – خیابان شهدای خوشکاروندان – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 414 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهیحییداوری عزیزآبادداوری0101824311502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه – نیاکو – خیابان شهید عباس شاهوی – بلوار شریعتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحافظصمیمی سالکدهمکانیکی اتومبیل0002971327502014مکانیکی اتومبیل سبکامیرکیاسر – روستای کیاشهر – ندارد – کوچه خزر9 – جاده (اصلی امیرکیاسر) – پلاک -185 – طبقه همکف – واحد 1
گیلانآستانه اشرفیهاحمد بابائی دستک بابائی0315265983502014مکانیکی اتومبیل سبکلوخ – روستای دهگاه – خیابان شهدا – خیابان ( جاده چمخاله ) – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرز همزه نیای بستی گداعلی0434135748502014مکانیکی اتومبیل سبککورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,673 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرامرزخورسندچوریچک 046747382801311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – جاده ( استخربیجار ) – جاده اصلی استخربیجار – پلاک -457 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرزادرعنای رئوفمکانیکی فرزاد 0424349357502014مکانیکی اتومبیل سبکمردمکده – روستای گورکا – ندارد – کوچه امام رضا – جاده اصلی مردمکده – پلاک 294.001 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیاسینشفائی زیردهییاسر 046747809101311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکامیرکیاسر – روستای کیاشهر – کوچه خزر9 – جاده اصلی امیرکیاسر – پلاک -91 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسن سپهری حسن 046748105101311111111502014مکانیکی اتومبیل سبکپرکاپشت یاورزاده – روستای گورکا – کوچه شهیدخوش سیرت – جاده اصلی پرکاپشت یاورزاده – پلاک -93 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپرويزغفاري طارمسريپرویز0004845664502014مکانیکی اتومبیل سبکآستانه اشرفیه – آقا سید حسن – کوچه شهید حسین مهدی کرم – خیابان آقا سید حسن – پلاک -11 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضافتحی پورکشلوحید 046753441901311111111502014مکانیکی اتومبیل سبککورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -1,709 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدشعباني اشليكيمیکانیکی شعبانی0315283441502014مکانیکی اتومبیل سبککورکاه – روستای گورکا – کوچه بعثت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک 2,593 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسيدحسينفاميل زوارجلاليسید0447342866502014مکانیکی اتومبیل سبکپنچاه – روستای کیسم – ندارد – کوچه گلها – جاده اصلی پنچاه – پلاک 296 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحميدعيسي نژادگورابجواريحمید 0467650455502014مکانیکی اتومبیل سبکاستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – خیابان شهید حسین موسی نژاد – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحق جوي چوريجی ام0004990664502014مکانیکی اتومبیل سبکچورکوچان – روستای گورکا – ندارد – جاده ( کانال ) – جاده اصلی چورکوچان – پلاک 371 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاآذرخشتعمیرماشین آلات سنگین آذرخش0466468837502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینپنچاه ، خیابان ( بطرف نیاکو ) ، خیابان ( کمربندی آستانه به لاهیجان ) ، پلاک 212 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدصفرپورفلاح کماچالیصفرپور0466988016502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینخوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه گلستان 1 – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 194 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدجلالنورستانیگیلان لودر 0466812352502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینتمچال – روستای گورکا – ندارد – کوچه ((محمدشمسی پور)) – جاده اصلی تمچال – پلاک 356 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسینتقویمیکانیکی ماشنهای سنگین تقوی0004997506502015مکانیکی خودروهای سنگین و نیمه سنگینخوشکاروندان – روستای گورکا – کوچه (دانش آموز) – جاده اصلی خوشکاروندان – پلاک 301 – طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهسیدحسینصدیقی صابر سیاهکوچهشيشه بري صديقي025878507001420454018نصب انواع شیشه ساختمانروستای نیاکو روبه روی مدرسه عابد  0
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیامیدی گیلدهامیدی027370835301424983665454018نصب انواع شیشه ساختمانبندرکیاشهر دستک  –
گیلانآستانه اشرفیهابراهیمنصرتی رادنصرتی0466060913454018نصب انواع شیشه ساختمانآستانه اشرفیه ، سردار جنگل ، کوچه یکتا ، خیابان سردار جنگل ، پلاک -36 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدآرامملوان0004996715454018نصب انواع شیشه ساختمانآستانه اشرفیه ، بلواردکتر معین ، کوچه شهید اسما عیل زاده ، بلوار دکتر معین ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنرحیمی پورجورشریرحیمی پور0466206380454018نصب انواع شیشه ساختمانآستانه اشرفیه ، پشت حرم ، خیابان استقلال ، کوچه شهید حمید نظرپور 1 ، ساختمان علی نیا  ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفرشادفنونی حسن کیادهشیشه بری فنونی0101836331454018نصب انواع شیشه ساختمانکیاشهر ، کوی سعیدی ، خیابان امام خمینی ، کوچه شهید قدوسی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهبهروزعفت دوست آستانهعفت دوست 046629596201342121503454018نصب انواع شیشه ساختمانآستانه اشرفیه ، بهشتی ، خیابان امام خمینی ، بن بست ( کیاء) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهفردینفنونی حسن کیادهشیشه بری فنونی0004999952454018نصب انواع شیشه ساختمانکیاشهر ، زمین شهری ، کوچه گل رز 5 ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحسناخوان آستانهکالای شیشه اخوان0004989181454018نصب انواع شیشه ساختمانآستانه اشرفیه – نظری – کوچه شهید اسلامی [دوم] – کوچه شهید اسماعیل نظری – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینخوشنودجلالیخشنود0256772251454018نصب انواع شیشه ساختمانآستانه اشرفیه – متولی صحرا – کوچه شعبانیان – کوچه آیت الله ضیایی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدجعفرپورجلالیجعفرپور0004845448454018نصب انواع شیشه ساختمانآستانه اشرفیه – میدان حافظ(بهشتی،صقتی) – کوچه جابر – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدطالب پورکماچالیشیشه بری طالب پور 046706514401311111111454018نصب انواع شیشه ساختمانآستانه اشرفیه – پشت مسجد جامع – کوچه شهیدمصطفی مرادی – کوچه شهید محمدتقی امینیان – پلاک 447 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیخوشنودجلالی مقدمخشنود0467362492454018نصب انواع شیشه ساختمانآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهیداسماعیل اسلامی – خیابان شهداء نهم دی – پاساژ بازار بزرگ حرم – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیههادیعظیمی دهسریعظیمی 046643409601311111111502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودرواستخربیجار ، خیابان ( بطرف روستای تمچال ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 679 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضابزرگی چورکوچانیبزرگی0466574659502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروآستانه اشرفیه – یخ سازی – بلوار شهید مطهری – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمریمحسن زاده توستانیامیر 046720305101311111111502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروآستانه اشرفیه – جسیدان – خیابان (شهید محمد منتظری) – بلوار امام حسین(ع) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینحسن نژادجابر 0467270836502023نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروکیاشهر – شهرک قدس – خیابان (معلم) – خیابان (شهدا) – ساختمان درنا – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهشریعتدلیلیاندزدگیر محمد026419132901424233995502025نصب قفل انواع خودروپشت مسجد جامع –  –
گیلانآستانه اشرفیهعلیرضاباقرپور کماچالیایمن آستان آریا027911195201424229088502025نصب قفل انواع خودروبلوار آزادی –  –
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضااسدی مستقیمکلیدسازی هوشنگ0466544571502025نصب قفل انواع خودروکورکاه – روستای گورکا – کوچه ( پرسیاوش ) – خیابان شهید کروبی – پلاک 1,627 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضاخسرویخسروي025879911301420453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهبندرکیاشهر شهیدبهشتی روبه روب مدرسه فاطمیه  0
گیلانآستانه اشرفیهعبداللهرجبعلی زادخدمات فنی رجبعلی زاد0456932241453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهآستانه اشرفیه ، حسین اباد ، خیابان شهید محمدعلی بشلیده ، خیابان آقا سید حسن ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسیدکمالحسینیکیان 045971111601311111111453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهکیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان ( اصلی فلسطین شمالی ) ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلی پورلسکوعلی پور046601172201342123106453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه مطهری 7 ، خیابان 16متری شهید بهشتی ، ساختمان مهدی پور  ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدنجفی امیرکیاسرخانه گرم046604702001311111111453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهکیاشهر ، فلسطین شمالی ، خیابان ( اصلی فلسطین شمالی ) ، خیابان فلسطین شمالی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیثمشفیعی ثابتشفیعی 046617517601342134121453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهآستانه اشرفیه ، کمربندی ، کوچه (فلاح) ، بلوار شهید مطهری ، ساختمان میرنور ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعباسرنجبرمقدمرنجبر046622187801300000000453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهآستانه اشرفیه ، حسین اباد ، کوچه یازدهم ، بلوار دکتر معین ، پلاک -651 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدرضامظلوم جلالی046654032001311111111453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهآستانه اشرفیه – بلوار معین – کوچه شهیدتقی پور – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمودآذرآتشآذرآتش0466690627453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهآستانه اشرفیه – جاده چورکوچان(حسین آباد) – خیابان اهل بیت – خیابان شهید علی خوشحال – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعیسیجوادزاده حسن کیادهجوادزاده0466802349453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهکیاشهر – کوی امام – کوچه هفتم تیر – خیابان (امام خمینی) – ساختمان آسان – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینعلیرضانژادگوهردانیعلیرضانژاد0004956358453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید اسما عیل زاده – بلوار دکتر معین – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرحیمشفیع شکریشفیع 046701288501311111111453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهدهکاء – روستای دهگاه – جاده (دهکاء) – خیابان شهدا – پلاک 320 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهعلیمهربخش جوگلمهربخش 046720670201311111111453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهآستانه اشرفیه – حسین آباد(کمربندی) – کوچه مطهری پنجم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیحسینعلی خواه ماشکخدمات فنی احمد بردبار046743161301311111111453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهآستانه اشرفیه – فرهنگیان – کوچه شهیدفتحی مقدم – بلوار شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمعین حق شنو جوکلی حق شنو0431057649453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهآستانه اشرفیه – فردوسی – کوچه شهید فخر حسینی – خیابان فردوسی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکاظمعلیرضانژادطاها 046764111101311111111453114نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانهآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه دوم – خیابان بهشت جلالیه ضلع شمالی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدحسن دوست پنچاهحسندوست0459011288502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلآستانه اشرفیه ، قریه نیاکو ، کوچه شهید محمد پور ، خیابان شهید بهشتی ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسینقربان زاده چورکوچانیمیلاد 046626492501311111111502056نصب و تعویض شیشه اتومبیلآستانه اشرفیه ، یخ سازی ، خیابان جمهوری اسلامی ، کوچه (زاهدی) ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحموداندایشمهران الکترونیک046606081601342127980319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیآستانه اشرفیه ، منتظری ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهید منتظری 2 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمیرحمزهموسی زادآرتان 046638041501311111111319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیآستانه اشرفیه ، حسین اباد ، کوچه یازدهم ، بلوار دکتر معین ، پلاک -647 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهامیرحسینعلی پوردرگاهپایا046720931001342124979319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیآستانه اشرفیه – حسین آباد – کوچه شهید غلامرضا منعم – بلوار دکتر معین – پلاک 763 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادتقی پورداخلیچشم سوم0427835252319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیآستانه اشرفیه – دکتر معین – کوچه شهیدتقی پور – خیابان جهاد – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپژمانکریمی امیرکیاسریایمن سازه 046747405501311111111319012نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتیکیاشهر – کوی شهید بهشتی – خیابان (شهید بهشتی ) – خیابان (فلسطین شمالی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمسعودرضوانی توچائیرضوانی0458935819725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهآستانه اشرفیه ، حرم ، کوچه (جهانی) ، خیابان طالقانی ، پلاک -12 ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهزینبعلی پورتوسعه فن آوری گیل046597021401311111111725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهآستانه اشرفیه ، حسین آباد ، کوچه شهید جوانمرد ، بلوار دکتر معین ، پلاک 396 ، طبقه اول ، واحد غربی
گیلانآستانه اشرفیهحسینمحمدی دیلمانیخدمات کامپیوتر سپیدرود0466423891725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهآستانه اشرفیه ، امام خمینی ، خیابان دکترشریعتی ، خیابان امام خمینی ، پاساژ شاهوی ، طبقه اول
گیلانآستانه اشرفیهحمیدرضاآسوده جلالیکوآنتم رایانه 0406527019725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهآستانه اشرفیه – پشت حرم – خیابان استقلال – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهپرهامملکی چوریپرهام 0467054779725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهآستانه اشرفیه – نواب صفوی – کوچه شهید حسین پور – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدجوادحجت انصاری کماچالیآریا سیستم0467421815725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه دوم – خیابان بهشت جلالیه ضلع شمالی – پلاک -47 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفيميرزاطبيبي لاهيجيکیهان رایانه 0467489633725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهآستانه اشرفیه – حسین آباد – بلوار دکتر معین – خیابان شهید آیت اله بهشتی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهسجادكريمي تجن گوكهشهرسبز0467700775725012نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری رایانهآستانه اشرفیه – امام خمینی (دکتر شریعتی) – خیابان شهیدمدرس – بلوار آزادی – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهجمشیدنوروزی پرکاپشتی024837994201424227992502033نقاشی انواع خودروجاده کیاشهر روستا تمچال  241
گیلانآستانه اشرفیهعبدالهعلی پور دهنه سریعبداله024838324901424227820502033نقاشی انواع خودروروستا چور کوچان ابتدای خیابان خوش سیرت  247
گیلانآستانه اشرفیهعلی اکبرفلاح چوشاهستانیصداقت046616271601311111111502033نقاشی انواع خودروآستانه اشرفیه ، پشت وادیه ، کوچه دوم ، کوچه شهید پرندک ، طبقه دوم
گیلانآستانه اشرفیهبهرامابراهیمی گوهریبهرام 046645179901311111111502033نقاشی انواع خودرواستخربیجار ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، بن بست امام حسن (ع) ، پلاک 459 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهوحیدمستخدم شریفی گلرودباری046645186101311111111502033نقاشی انواع خودرواستخربیجار ، خیابان ( بطرف روستای تمچال ) ، خیابان ( کیاشهر به آستانه ) ، پلاک 399 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیعلی پورکورکاءمصطفی0374501300502033نقاشی انواع خودرواستخربیجار – روستای گورکا – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 532 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمصطفیپالیزبان گوهرینوین 046675611601311111111502033نقاشی انواع خودروچورکوچان ، خیابان خادم حسینی ، خیابان ( جاده دهشال ) ، پلاک 299 ، طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمهدیعلی پورکورکاءکامیار 046678034401311111111502033نقاشی انواع خودروکورکاه – روستای گورکا – کوچه (میثاق اول) – خیابان (شهید کروبی) – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمحمدحجت انصاریحجت انصاری 046724076901311111111502033نقاشی انواع خودرواستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – کوچه شادروان علیرضا قربانزاد – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 740 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاحمدپورحسن سیاه کوچهاحمد 0423424959502033نقاشی انواع خودروسیاهکوچه – روستای کیسم – ندارد – کوچه ( مسجد ) – خیابان سردارپاسدارشهید علی اصغر اکبری – پلاک -1.007 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهیوسفخالقی طارمسرییوسف 046727284801311111111502033نقاشی انواع خودرواستخربیجار – روستای گورکا – ندارد – خیابان سپیدرود – جاده اصلی استخربیجار – پلاک 299 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهکریمرفیع صداقتکریم0004990016502033نقاشی انواع خودروکورکاه – روستای گورکا – کوچه بعثت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -2,443 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهرضابحركاظميفرزام0002970428502033نقاشی انواع خودرولاکوژده – روستای کیاشهر – ندارد – خیابان ( بطرف شهر کیاشهر ) – خیابان فلسطین جنوبی – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهحسنآقاجاني ششكلآقاجانی0004984578502033نقاشی انواع خودرودهکاء – روستای دهگاه – ندارد – کوچه شهید حاتم یوسفی – خیابان شهدا – پلاک 765 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهاردشیرخوشحال چوریخوشحال0467534415502033نقاشی انواع خودروکورکاه – روستای گورکا – کوچه بعثت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -2527.01 – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمازيارربيعي سيدانيمازیار0434133518502033نقاشی انواع خودروآستانه اشرفیه – پشت وادیه – کوچه شهید صبوری – خیابان شهید خوش سیرت – طبقه همکف
گیلانآستانه اشرفیهمجيدخوشحال چوريشایان خودرو0248378611502033نقاشی انواع خودروکورکاه – روستای گورکا – بلوار عدالت – خیابان (شهید کروبی) – پلاک -2787 – طبقه همکف

لیست اصناف فنی آستانه  /   لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /   لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  / 

لیست اصناف فنی آستانه  /   لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /   لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه 

لیست اصناف فنی آستانه  /   لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /   لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه 

لیست اصناف فنی آستانه  /   لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /   لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  / 

لیست اصناف فنی آستانه  لیست اصناف فنی آستانه  /   لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /   لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه  /  لیست اصناف فنی آستانه 

مهر 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *