لیست اصناف رودسر توزیعی

لیست اصناف توزیعی رودسر

لیست اصناف توزیعی رودسر، شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان رودسر در حوزه توزیعی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله لیست اصناف توزیعی رودسر را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف مانند «لیست اصناف توزیعی رودسر» نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار لیست اصناف توزیعی رودسر در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانرودسرگیتیحسینی لپاسرسوپرماركت امير0291021054014200000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر اوشیان لپاسر  0
گیلانرودسرسید زهراخرم الحسینیفروشگاه حكيم زاده029102721301426533580522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لشکاجان لشکاجان  0
گیلانرودسرکبریخجستهپرستو003152261301426586367522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امام(ره) جانبازان  0
گیلانرودسرطاهرهافسردهخواربارفروشي افسرده029102811201426210007522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ کشاورز  0
گیلانرودسرناصرشعبانی چافجیریخواروبارفروشي شعباني003066688201426210732522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر-خ شهدا چافجیر  0
گیلانرودسرسیدحسینمعروفی028298416601426422097522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر خ شهدا بازارچه 0
گیلانرودسرصادقخسرویخواروبارخسروي029102911901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ شهدا  0
گیلانرودسرسیدکریمحسینی ارباستانخواروبارفروشي حسيني029102901101420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ انقلاب  0
گیلانرودسرمرتضیفلاحیخواروبافروشي فلاحي029102696201420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ شهدچافجیر  0
گیلانرودسربیژنحسین خواهخواروبارفروشي حسين خواه029102886801420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ولیعصر فلسطین  0
گیلانرودسرمحمداسماعیلی گلسفیدیخواروبارفروشي اسماعيلي028451814001426222268522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ شهدا  0
گیلانرودسرآسیهحسن زادهخواروبارفروشي029102822001426212530522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر احمداباد  0
گیلانرودسرعیسیعلیزادهخواروبارعليزاده029102922701420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر روستای کویه علیا  0
گیلانرودسرحلیمهپورزین العابدین خوش صفت بلالمیخواروبارفروشي پورزين العابدين029102876001420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گسکرمحله بلالم  0
گیلانرودسرسحرنباتی پوردیلمیخواروبارنباتي پور028455691501420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ شهدا  0
گیلانرودسرمسعودموسی پور شاهیخواروبارفروشي موسي پور029102786101426211710522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ شهید هاشم پور  0
گیلانرودسرسلمانعاشوری گواسرائیخواروبارفروشي عاشوري029102854401426222268522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر روستای گواسرا  0
گیلانرودسرسید خدیجهداوطلب وظیفهخواروبار فروشي داوطلب003067253601426222268522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ شهدا  0
گیلانرودسرسیده زهراخرم الحسینیخواروبار فروشي خرم الحسيني028466101801426533580522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر جاده کلدره لشکاجان  0
گیلانرودسرحمیدهشریف نژادخواروبارفروشي شريف029102685401426322413522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر روستای میرک محله  0
گیلانرودسرغفورخاوندکارخواروبارفروشي خاوندكار029102394101426423484522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر خ امام  0
گیلانرودسرسیدمرتضیمهدوی بهادرمحلهخواروبارفروشي مهدوي029018297101420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر-گیلاکجان روستای بهادرمحله  0
گیلانرودسرموسیرمضانی گواسرائیخواروبارفروشي رمضاني029102933501427333685522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر- خ طالقانی گواسرا  0
گیلانرودسرمحمدکریم زاده صحنه سرائیخواروبارفروشي كريم زاده003067095401426211570522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر 72تن  0
گیلانرودسرعلیذکریخواروبارفروشي ذكري029020843001420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر روستای شکرکش محله  0
گیلانرودسراشرف الساداتپاکدامن سالومحلهخواروبارفروشي پاكدامن029073074101420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر سالومحله  0
گیلانرودسرعلیرمضانی گوابریخواروباررمضاني003065500501426233813522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ بعثت  0
گیلانرودسرحسینحقجوتمیجانی029076133401426224935522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر کلکاسرا  0
گیلانرودسرقاسمنیکخو گواسراییخواروبارفروشي گل ياس029076759201420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خ شهدا خ سعدی نبش ک بهار 0
گیلانرودسرسیدابراهیمسیدی نژاد029077828101426229160522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر جاده کمربندی  0
گیلانرودسرحسینمحمدعلی زاده بازنشیننسيم شمال029322665601427625966522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد روستای بازنشین  0
گیلانرودسرمحمدصادقرحیمی مقدم029695628901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر حسن سرا  0
گیلانرودسرمحمدصادقی لیلاسیخواروبارفروشي صادقي003067375901426585928522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای خ امام پاساژبرزگر 0
گیلانرودسرلیلارمضانیرمضاني030314832801426423484522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر چایخانسر  0
گیلانرودسرپروینواعظیواعظي030315610401426483528522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر قاسم آباد سفلی  0
گیلانرودسروحیدرحیم زادهرحيم زاده030316866401426423484522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر قاسم آباد سفلی  0
گیلانرودسرعلی اکبربابائی سیاهکلرودی030321125701426353047522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر خ امام  0
گیلانرودسرحمیدرضاامیریاناميريان030541519501426225347522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر چافجیر  0
گیلانرودسرعلیرضارفیعی رحیم ابادی003153149501420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم اباد خ امام  0
گیلانرودسرزمانمحمدیوسفی باغدشتی003067602401426589621522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای خ امام  0
گیلانرودسرنظامعلیعلیزادهعليزاده003172956401427621766522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد خ امام  0
گیلانرودسرسید تقیموسوی سارسریامید003062520301426584010522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای خ معلم  0
گیلانرودسرحمیراپنجعلی زاده مرسه030931521501420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر سیاهکلرود  0
گیلانرودسرزینبتقوی کل محله030966569201426334330522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر چایخانسر  0
گیلانرودسرتیمورکرمی مقدمسوپرعرشيا030982603701420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر چایخانسر  0
گیلانرودسرعلاالدینصدوق توسلیسوپر مارکت003068286601426433570522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر دوران محله  0
گیلانرودسرجعفرعلییوسفی ولنی031023572901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)وارجارگاه خ انقلاب  0
گیلانرودسرمهدیضیایی031115105501426227229522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ شهدا  0
گیلانرودسرخلیلپسندیده دیلمیسوپر مارکت031273622901426353351522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر سیاهکلرود  0
گیلانرودسرصادقکاظمی لپاسرسوپر مارکت031274219801420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر امام  0
گیلانرودسرلطیفاخواننفیس031274465301426333366522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر چایجان  0
گیلانرودسرسینازمانی نعمت سرا031694770901420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای خ شیخ صدوق  0
گیلانرودسرکلثومقاسم کلائی031956223701427623792522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای روستای رودمیانه  0
گیلانرودسرجعفرمحبی کندسر032041618801420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم اباد اشکور-گرمابدشت  0
گیلانرودسرطالبگلدی درسنگی032042293101420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم اباد روستای درگاه  0
گیلانرودسرصالحعلیزاده032042631101426552456522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم اباد روستای طول لات  0
گیلانرودسرنصرت الهجوان بالنگاه032043159701420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم اباد اشکور  0
گیلانرودسرصفوراپرکاوش032043473501420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم اباد بالنگاه  0
گیلانرودسریاسرامیرزادهنادر032138386501420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر قاسم ابادعلیا  0
گیلانرودسرسلیمانایوبیسينا032139109201420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر خ شهدا  0
گیلانرودسرتیمورکاوسی032295679401420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ گسار  0
گیلانرودسرفاطمهرمضانی کویه032295791801420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر شکرکش محله  0
گیلانرودسرعلیآقارضائی003067958501426433395522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر خ بسیج  0
گیلانرودسرحبیبقاسمی032491119401420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم اباد خ امام  0
گیلانرودسررضارمضانیان چایخانسری032805824701426433080522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر خ امام  0
گیلانرودسرمحمدرضاعاقبت بخیر003067868601426423484522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر گلسرخ  0
گیلانرودسرفاطمهپورعیسی عندلیب032954827001426226439522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – 72 تن – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه شهید میر بابائیان – طبقه همکف
گیلانرودسرحیدرعلیپورشاهراجیحيدربابا033386356501420522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ امام  0
گیلانرودسرمجتبیرحمتی حاجی آبادیخواربار فروشی031888360001427629370522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای روستای حاجی آباد  1
گیلانرودسرعلیآقانیا شوکیخوار بار فروشی031989684701426460480522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار کشاورز ندارد  0
گیلانرودسرذبیح الههادی زادهخواربارفروشی033124721901427622698522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیابان امام خمینی رو به رو بانک صادرات  54689
گیلانرودسرمحسنرمضانی سوگوابرسوپر دوستان033373969201427621915522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم اباد خ آیت اله معصومی  16589
گیلانرودسرمهرابزمانیفروشگاه مواد غذایی بابک033700821601427624582522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلوار اشکور رو به روی کلانتری  18547
گیلانرودسرفرامرزخانعلی زادهسوپر باران033748806801427620456522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد خ آیت اله معصومی 0 0
گیلانرودسرمحمد امین زاده دخانیات شمال 0416022061522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خیابان شهدا نرسیده به پل دخانیات شمال 
گیلانرودسرمحمدکریم زاده صحنه سرائیتاری0417165016522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر- خ 72تن- انتهای خ 72 تن
گیلانرودسرآقابزرگ عبدیخواربار0417745358522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کویه علیا
گیلانرودسرحسینعلیرستم پورواجاریسوپر مارکت بلوار0446833996522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه -ر بلوار دانشگاه 
گیلانرودسرسیدمرتضیموسویموسوی003067296801426230112522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، دریاوارسر ، کوچه خوشدل ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرجعفرتقی زادهشیرین عسل0452076232522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کویه علیا ، خیابان جاده کویه علیا ، چهارراه بازارچه شهید عبداللهی ، پلاک 145
گیلانرودسرفریدهرجب پورسوپرمارکت خاله0452088144522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)داروگرمحله ، رودسر ، کوچه (نوروزی ) ، خیابان (داروگرجنوبی ) ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمانیفلک روسوپر مارکت دریا045291624101342629126522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک شهید انصاری ، بلوار شهید ناصحی ، کوچه دریا ، طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرامیری آبدشتیسوپرمارکت یاس0452941980522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گرمابدشت ، خیابان اصلی گرمابدشت ، خیابان کارگاه شهیدانصاری ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضااسلامی پرستسوپرمارکت گیشا045429234201342617843522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، گیشاکجان ، خیابان کمربندی رودسر ، خیابان شهید بکایی ، پلاک 96 ، طبقه همکف
گیلانرودسرناهیدعشوری لاتیسوپرمارکت حیدری0454924349522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان امام حسین ، خیابان اشکور
گیلانرودسرآرشصفرنیاسوپرمارکت ارش0454924457522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه (صادق پور) ، کوچه شهید خانجانی
گیلانرودسرمحترمعلی پوربندبن بالنگاسوپرمارکت محله0454924889522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان جمهوری ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنوچهرامیری نژاددریاسریسوپر مارکت محمدجواد045517477501342601449522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه ، بندبن ، خیابان (اصلی بندبن) ، خیابان خرمشهر ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنبهزادیسوپر مارکت بهزادی045517714801342615447522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چینی جان ، کوچه دهیاری ، بلوار امام رضا ، پلاک 313 ، طبقه همکف
گیلانرودسرصالحهشریعت ناصریسوپرمارکت مهر کادوس045590477301342674889522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، گیلان ده ، میدان آزادگان ، بلوار امام رضا ، طبقه اول
گیلانرودسرمجتبیخدادادی پرشکوهیمجتبی مارکت045613453901342699032522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک انصاری ، کوچه (نوروزی) ، خیابان سعدی ، ساختمان فانوس ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهمحمدی زادچابکیآرشام045642699401342672616522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، سرولات ، خیابان شهید باور نگین ، خیابان سرولات
گیلانرودسرمحمدعباسیفروشگاه دهکده 0457565048522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرمحله ، شیرمحله ، کوچه رسالت ، خیابان جاده رودسر ، پلاک 179 ، طبقه همکف
گیلانرودسرکبریجانعلی پورآزاربنی خوابار فروشی بهار 045819199401342627786522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه لاله 12 ، بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی ، طبقه همکف
گیلانرودسرقربانعلیاصغری افرمجانیسوپر مارکت برادران اصغری045820431801342627791522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرداری ، کوچه فجر2 ، خیابان انقلاب ، پلاک -345 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرعبدالهی لطرهفروشگاه آینده0458302525522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، گلدشت ، کوچه شهید مسلم امیدوار ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیخلیلی اربوسراسوپرامیرمحمد0458696955522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، گلدشت ، خیابان سردار جنگل ، خیابان شهید حسین کشاورز ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرجعلی زاده سیاهگل چالخوارو بارفروشی علیزادده0459272674522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، ترشکوه ، کوچه جانبازان ، خیابان سردار جنگل 1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهستوده منشسوپرمارکت نور 046023408201342610927522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، چافجیر ، خیابان چافجیر ، خیابان هجرت ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعادل مقدمخواربار فروشی مقدم046193646801342629206522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، عادلی ، کوچه عادلی ، کوچه شهیدانصاری ، طبقه همکف
گیلانرودسرمینارهبرچافجیریسوپر مارکت پگاه046240092701342650384522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حسین آباد ، خیابان (بطرف احمدآباد) ، خیابان ( اصلی حسین آباد) ، پلاک 414 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمحفوظی سالومحلهسوپر مارکت046275579101342639229522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گیلاکجان ، خیابان ساحلی 2 ، خیابان امام رضا (ع ) ازسمت کلاچای ، پلاک 27 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیهمرازکلاچایهخواربار و فروشی 046294043601342600000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید آقاجانپور ، بلوار امام خمینی غربی ، پلاک 1,166 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزریقاسمیان کیاکلایهقاسمیان0309896844522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ ولیعصر  0
گیلانرودسرحسینحقانی کورندهسوپر یلدا046300237601342615112522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان وحدت ، میدان توحید ، ساختمان طاها ، طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمهمحمدعلیزاده کلرودسوپر مارکت مهرشاد046427298101342680233522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهکده قدس ، کوچه ( نظافت ) ، خیابان ( دهکده قدس ) ، پلاک 90 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزلیخارمضانی بازرگانیسوپر مارکت محمدی046427344801342629559522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)احمدآباد ، خیابان اصلی احمدآباد ، کوچه محمدی ، پلاک 28 ، طبقه اول
گیلانرودسرشهرامهادی زاده کندسریسوپر مارکت شهرام0464275570522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آغوزبن کندسر ، جاده اصلی آغوزبن کندسر ، بن بست (محبی ) ، پلاک 155.001 ، طبقه همکف
گیلانرودسرشهریحبیبیخوارو بار فروشی شقایق0464611193522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازنشین سفلی ، کوچه ش یوسف محمدی ، خیابان نسیم شمال ، پلاک 456 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینباباخانی لشکانخوارو بار فروشی 046461321601342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید داریوش خادم الفقراء ، خیابان آیت الله کاشانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاتقی پورسوپرمارکت پارک046461746001342673228522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، امام خمینی ، کوچه مدرس ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراهادی پورسوپرمارکت روشن046500652901342640275522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلانکلایه ، کلان کلایه ، خیابان جاده کلان کلایه ، خیابان جاده روشن آبسر ، پلاک 136 ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمعبودیمعبودی0465025210522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ طالقانی  0
گیلانرودسرمحسنطاهرزاده ترشکوهسوپرمارکت0465091116522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، ترشکوه ، خیابان کانال آب ، خیابان ترشکوه ، طبقه همکف
گیلانرودسرعباسعلیزاده کوشکوهیسوپر مارکت علیزاده046522978801358531280522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوشکوه ، جاده ( اصلی کوشکوه ) ، خیابان شهید پرویز کریمی  ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانرودسرصدیقهروشنیتابلو ندارد046523285301342612940522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک بنیاد ، کوچه یاس ، بلوار شهید ناصحی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسارهصدیقی چافجیریصدیقی0309882810522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر احمداباد  0
گیلانرودسرفرزینعاشوری نژادسوپرمارکت فرزین046595741801342629923522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، چافجیر ، کوچه شهید مهدی زاده ، کوچه گلزار شهدا ، پلاک -65 ، طبقه همکف
گیلانرودسرطیبهحسن زاده اقدملبنیات مادر046596085701342664552522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، کوچه ( اسد اللهی ) ، خیابان شهدا ، پلاک 193.002 ، طبقه اول
گیلانرودسرجلالعبدالهیسوپرمارکت دریا046596399201342630803522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، گسکر محله ، خیابان ساحل گسکر محله ، بلوار ولیعصر ، ساختمان پزشکان مهدی ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهرارجب نژادرودسریسوپر مارکت سام046596401701342625730522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهدا ، خیابان شهدا ، بن بست (صنعتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدهآموزنده نوباوهفروشگاه دریا046597319201342684904522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، ولی عصر ، کوچه شهید امیله ، خیابان اصلی ولی عصر[خ مدرس] ، طبقه اول
گیلانرودسرکلثومنوری مازودرهسوپرمهدیس 046597328301342640124522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاسرا ، کوچه شهید علیزاده ، جاده اصلی کیاسرا ، پلاک 27 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعاطفهنجفی کلدرهسوپر مارکت دزیره0465973298522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه لاله 8 ، بلوار شهید ناصحی ، طبقه همکف
گیلانرودسررقیهاصغری افرمجانیسوپر نایس046597913601342623274522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – صیدر محله – کوچه احمد آرون – خیابان سردار جنگل – ساختمان نایس – پلاک 42 – طبقه دوم – 
گیلانرودسرمحمودرادفرسوپر برادران046598029601342629189522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک شهیدرجائی ، کوچه شهید رجایی 20 ، خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] ، طبقه همکف
گیلانرودسرقبادکیائی وشکیچای وسکو046598030601342619458522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، رانکوه ، کوچه شهید نژاد کریم ، خیابان فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمکمیلیسوپر مارکت کمیلی046598030701342621111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گیشاکجان ، خیابان شهید بکایی ، خیابان شهید سردارحبیب الله شفیعی ، پلاک 373 ، طبقه اول
گیلانرودسرکوثرحبیبی سی سراسوپر باران0465980311522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، گلدشت ، کوچه شهید مسلم امیدوار ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمعلی پناهی پودهخوارو بار فروشی ملکعلی046598071301342600000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دوگل سرا ، بلوار شهید بابایی ، بن بست (پناهی 1 ) ، پلاک 39 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنیژهقاسمی کاکرودیسوپر میلاد 046598084001342600000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه ، کنگا چرک ، خیابان 12 بهمن ، بلوار دانشگاه ، طبقه اول
گیلانرودسرنازحسن پوررحیم آبادیسوپر مارکت تک0465985744522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان قدس ، خیابان امام خمینی(ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرهاجرعزیزیسوپر مارکت حمید046598999801342639263522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حسن سرا ، خیابان ساحلی 1 ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 473 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهغلامی کندسریخواربارفروشی اشکور0465990205522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه شهید خانجانی ، کوچه (عباسی) ، طبقه اول ، واحد جنوبی
گیلانرودسراحمدمومن پورمؤمن پور0316549262522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ ولیعصر  0
گیلانرودسرارسلانامیرپورخورتابیسوپرمارکت چهار فصل0465991357522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، گلدشت ، خیابان سردار جنگل ، خیابان شهید حسین کشاورز ، طبقه همکف
گیلانرودسرهلنخسرودادسوپر صبا0465992709522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک بنیاد ، کوچه شهید جهانی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمعلیجانی چاکلسوپرمارکت جواهردشت خزر046601032101342601451522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گاوماست ، کوچه دانش ، خیابان گلستان ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانرودسرهاشمفرج زاده خورتابیخواربار و فروشی 046601033301342600000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ماچیان ، ماچیان ، کوچه فرهنگ ، خیابان اصلی ماچیان ، پلاک 130 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادغلامی بازنشینسوپر مارکت اویشن0466021282522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بازنشین سفلی ، کوچه ابوعلی سینا ، خیابان نسیم شمال ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدشفیعیسوپر مارکت حمیدرضا046602129301342629443522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ناصرسرا ، خیابان شهید بکایی ، بن بست بارازچه شهیدعاقلی ، پلاک 436 ، طبقه همکف
گیلانرودسربهمنعلی پرست دوستکوهیآفتاب046602148401342630369522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، گسکر محله ، کوچه کلاس محله ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضاروشنیسوپرمارکت پسرخاله046605632601342621010522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، سرپل شرقی ، کوچه جوراب چی ، بلوار ولیعصر ، پلاک 282 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیاوشغلامی نودهیسوپر مارکت عمو کیاء (سیمرغ)0466058125522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، مفتح ، کوچه پارک ، کوچه شهید نورانی ، طبقه چهارم ، واحد غربی
گیلانرودسرصادقحسن زاده اطاقورمهر046605815301342600000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، کاشانی ، کوچه (حیدر پور) ، میدان امام رضا ، طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدبابائیسوپر تک 046606177501342600000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، نوده ، خیابان بهار ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیقربان نیاخواربارفروشی آرمان 046607435401342639540522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حسن سرا ، خیابان ساحلی 2 ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 143 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحقدوست خلیفه محلهسوپرمارکت معین046607454001342513092522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خلیفه محله ، خیابان شهید رضا مرادی ، بن بست لاله 5 ، پلاک 128 ، طبقه همکف
گیلانرودسرصمدنصرالهی سالاکجانینمک فروشی نصرالهی046608396001342623326522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرداری ، کوچه شهید نژاد کریم ، خیابان شهرداری (1) ، طبقه همکف
گیلانرودسرراحلهجهانی زادخواروبار فروشی نگین اشکور0466094190522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان استقلال ، خیابان امام حسین ، طبقه همکف
گیلانرودسرزیباعباس زادهخوار و بار فروشی046611582601342600000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حاجی آباد ، حاجی آیاد ، خیابان شهدا ، خیابان کلاچای به املش ، پلاک 74 ، طبقه اول
گیلانرودسرمحمدباقربذرافشان اشکلکسوپرمارکت آروین0466115953522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، اشکلک ، بلوار امام خمینی ، خیابان شهید چمران ، طبقه همکف
گیلانرودسریداللهیوسفی0310813949522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)انقلاب –  1
گیلانرودسرمهوشحکیمیسوپرمارکت طراوت046612029001342643041522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کویه سفلی ، خیابان شهید تقی جمالی ، خیابان شهید بکایی ، پلاک 120 ، طبقه همکف
گیلانرودسرشهربانوصالح کویشاهیسوپر مارکت رضا 046612466601342670000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، شیخ زاهد محله ، کوچه طبیعت ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهاسمعیلی قاسم آبادیانسوپر مارکت محمد 046613139701342656674522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، کوچه شهید حسین نصیری پور ، خیابان شهدا ، پلاک 338 ، طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلخوش سیمای ابراهیمیسوپر مارکت خوش سیما046613304101342621920522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، 72 تن ، کوچه شهیدان ابوالحسنی ، خیابان بسیج مستضعفین ، پلاک 135 ، طبقه همکف
گیلانرودسرشهینطالشیخوارو بار فروشی 046614335601342600000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، پارک شهر ، خیابان شهید رجایی ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه چهارم
گیلانرودسرسیدمیثممرتضی پورسوپر مارکت046614408501342600000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فقیه محله ، فقیه محله ، خیابان (به طرف روستای کیاسج محله ) ، خیابان جاده کیاسج محله ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلییوسف زاده چابکتیته046614979201342663880522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، امام خمینی ، خیابان 22 بهمن ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف ، واحد 14
گیلانرودسربهروزعبداله زاده کراتیهایپر مارکت رضوان 046614986101342677268522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، کرات محله ، خیابان آزادگان ، بن بست (منتظری) ، طبقه همکف
گیلانرودسرابوطالبنظافتیخواربارفروشی سوغات شمال046615009501342670000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، گیلان ده ، میدان آزادگان ، خیابان بسیج مستضعفین ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاضلدلمانیانخوار بار فروشی فاضل046615010201342660000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)هلوکله ، خیابان معلم ، خیابان استقلال ، پلاک 450.005 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمداسمعیلحسن پورسورخانیشالیزار046616046801342663528522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، سورخانی ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهدای سورخانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیرضوانی پورخوار و بار فروشی046618076501342600000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه ، شبخوسکله ، میدان بسیج مستضعفین ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقیسوپرمارکت صادقی046618804601342614222522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه بوستان 13 ، خیابان چمران ، طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبهشمسی لشکاجانیسوپرمارکت شادی0466188866522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان 35 متری 1 ، بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرزینبحسین پورقاسم آبادسفلیمحصولات  غذایی ارگالنیک شمال046619316201342663619522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، شهدا ، خیابان غفاری ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسریاسرجعفرزادهخواربار فروشی یاسر046619424101342620000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، ملا امیرا ، کوچه محمدی ، خیابان شاهین ، طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهمحمدی کندسرسوپرمارکت پسرخاله0466194252522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، بخشداری ، خیابان فرهنگ ، خیابان شهید امیرسرلشگر قنبر قنبرزاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیخوش سیمای ابراهیمیسوپر مارکت علی خوش سیما046620375601342616616522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، 72 تن ، کوچه عباسپور(1) ، خیابان بسیج مستضعفین ، طبقه همکف
گیلانرودسرمدینهحسن نیالاتخوارو بارفروشی0466203834522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاتک ، کوچه شهیدمسلم حسن نیا ، خیابان سردارجنگل ، پلاک 81 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهمقدسی تیسهموادغذایی احمدآباد046621299101342664131522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، شهدا ، خیابان کشاورز ، خیابان شهدا ، طبقه اول
گیلانرودسرسیدوحیدصادقی قاسم آبادسفلیفروشگاه طنین046621724301342656725522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، کوچه شهید حسین نصیری پور ، خیابان شهدا ، پلاک 318 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزریفتوحی خرشتمیبچه محل046622157001342646164522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چینی جان ، کوچه لاله 7 ، بلوار امام رضا ، پلاک 328 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسید مصطفیداوطلبداوطلب0030673111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر خ طالقانی  0
گیلانرودسرابراهیمقاسم نژاد0046622217601342631144522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، دریاوارسر ، کوچه شعبانی ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرلیلاحسن پورگنجارودیسوپر مارکت حسن پور046622219801342640638522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاکلایه ، خیابان ( شیرعلی پور ) ، جاده اصلی لاکلایه ، پلاک 193 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعلی محمدآرایش شکوهسوپر مهتاب046622238301342617114522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان شهید آوینی ، خیابان شهدا ، ساختمان آرمان ، طبقه همکف
گیلانرودسرکلثوممرادی پیرمحلهسوپر مارکت عارف046622526101342631871522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لسبومحله ، کوچه ولی عصر4 ، جاده اصلی لسبومحله ، پلاک 92 ، طبقه همکف
گیلانرودسرثریابهرامیان پرچکوهیسوپر مارکت دوقلو ها 0466226917522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، گلدشت ، خیابان (اصلی گلدشت) ، کوچه (( نعمت سرا )) ، طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهحسین نژادقاسم آبادسفلیسوپر مارکت درنا 046623527401342657553522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، جاده اصلی قاسم آبادسفلی ، خیابان شهدا ، پلاک 124 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعلیحاجی میرصادقیلبنیات گیل مرد 046623636101342623117522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، 72 تن ، کوچه طیاری ، خیابان بسیج مستضعفین ، طبقه همکف
گیلانرودسرجانعلیصفری کندسریخواروبارفروشی صفری0466236769522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آغوزبن کندسر ، کوچه ( مسجد ) ، کوچه ( هادی زاده ) ، پلاک 378 ، طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیل رضیخواربار0466243738522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مردابسر ، خیابان شهید رضاصادق محبوب ، خیابان جاده رضا محله به کلان کلایه ، پلاک 62 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورحسن زاده لپاسرخواربار دومینو046624411901342670000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، اوشیان ، خیابان شهید لقمان خلج ، خیابان شهیدبالوسه ، پلاک 33 ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدچابک گرکرودیچابک0307341737522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ کشاورز  0
گیلانرودسرمریمبداشتی توت کلهسوپرمارکت افشار046625180301342640645522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، سه راه کلدره ، بلوار ولیعصر ، خیابان کلدره ، طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهشاهین رودسریشاهین0030668788522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ انقلاب  0
گیلانرودسرربیععسکری گرکرودیسوپر بهار046625757301342611030522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، رانکوه ، خیابان تختی ، خیابان کشاورز ، پلاک 236 ، طبقه همکف
گیلانرودسررضامعصومیرودسر0031556443522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر گیلاکجان  0
گیلانرودسراسماعیلمیرزائیمیرزائی0030683981522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ ولیعصر  0
گیلانرودسرسیدمرتضیمظفریسوپرمارکت ستاره آبی046625771201342642522522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)صحنه سرا ، جاده ( اصلی صحنه سرا ) ، بن بست سید 1 ، پلاک 171 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمعاشوریان لشکاجانیسوپرمارکت امیر046626146601342643095522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لشکاجان سفلی ، خیابان کشاورز ، جاده لشکاجان سفلی ، پلاک 216 ، طبقه اول
گیلانرودسرمحسنرحیمی0046626526101342630150522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، گسکر محله ، خیابان کلدره ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرناصرفرقانی لزرجانیفرقانی0307321068522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ انقلاب  0
گیلانرودسرغزالهقاسم شریفیسوپر سالار046628242801342663334522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدرضامیرحسینی رودبارکیسوپرمارکت سید0466285042522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، بلوار معصومی ، خیابان شهیدتیمور حبیبی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، پلاک 591 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیغلامی سفیدداربنیغلامی0030667781522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ امام  0
گیلانرودسرفاطمهلطفی پورسوغات سرا آسمان046628660701342660146522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لمه سرا ، جاده (لیمه سرا) ، جاده اصلی لیمه سرا ، پلاک 278 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمحافظت کارابدیخوار بار فروشی046629207001342650000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، خیابان امام حسین ( ع ) ، جاده اصلی قاسم آبادسفلی ، پلاک 429 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسینخانبابازاده خیابانینیک مارکت046629479801342616657522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، انقلاب ، کوچه شهیدمحجوب ، خیابان انقلاب ، پلاک 192 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهآقاجانی فکجورخواربار فروشی دمکش046629517501342660000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فکجور ، جاده اصلی فکجور ، خیابان فکجور ، پلاک 280 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینشریفی کلدرهشریفی0030673867522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر گسکرمحله  0
گیلانرودسرمهرانمحمدی زاده قاسم آبادخواربار فروشی بهشاد046629803201342675046522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، شیخ زاهد محله ، خیابان فلسطین ، خیابان پاسداران ، طبقه همکف
گیلانرودسرلیلاابراهیمیسوپر مارکت ندا آرا046630437801342654426522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)توسکامحله ، خیابان دریا ، جاده اصلی توسکا محله ، پلاک 43 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهمحمدی چوبهسوپر گیلانه 046630603201342670000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – سورخانی – کوچه صدف – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنصفریخواربار فروشی صبا0466309289522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندبن بنکسر ، خیابان فردوسی ، خیابان ( جاده بندبن ) ، پلاک 154 ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادرمضانیسوپرمارکت رمضانی046630936601342680720522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، ولی عصر ، کوچه علامه طباطبایی ، خیابان اصلی ولی عصر[خ مدرس] ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهشفیعی طیولاسوپرمارکت نمونه046630964001342613902522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، بازار روز ، بلوار امام رضا ، خیابان فرهنگ ، پلاک -25 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیراقدیمی کرنقسوپرمارکت پوررمضان046630992501342619575522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)احمدآباد ، خیابان دانشگاه ، خیابان شهیدرجایی ، پلاک 50 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودکیااحمدی دلیجانیخواربارفروشی کیا احمدی046631007701342687064522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، امام خمینی ، کوچه نماز ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک 761 ، طبقه همکف
گیلانرودسرکشورقربانی شمشادسراخواربارفروشی علی رضا0466310126522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه وحدت 5 ، خیابان شهیدرمضان شعبانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضائی جیرکلیخواربارفروشی صداقت0466310141522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جیرکل ، کوچه (گاوداری ) ، خیابان ( امام زاده   ) ، پلاک 11 ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمحمدی سجیرانیسوپرمارکت محمدی046631018401342783024522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سجیران ، کوچه سعدی ، خیابان امام زاده آقاسیدحسین ، پلاک 43 ، طبقه همکف
گیلانرودسرصادقعباسی نعمت سراخواربار عباسی0466310195522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، گلدشت ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمریحانی توتکلهسوپرمارکت ریحانی 046631022801342640402522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روشن آبسربالا ، کوچه روشن ، جاده اصلی روشن آبسر ، پلاک 212 ، طبقه همکف
گیلانرودسررمضانعلیمنصوریمنصوری0030551287522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ امام  0
گیلانرودسرفریدونگلچین دریاوارسریگلچین0030678470522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ بعثت  0
گیلانرودسرمصطفیشیرعلیزادهخواربارفروشی باران0466326247522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، گلدشت ، کوچه یاسمن 5 ، خیابان شهید حسین کشاورز ، طبقه همکف
گیلانرودسریوسفنظرافکن رودسرییوسف0466347368522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، صیدر محله ، کوچه علی نژاد ، خیابان سردار جنگل ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنطیاریآبان گل 046634742701342623501522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، 72 تن ، کوچه طیاری ، خیابان بسیج مستضعفین ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاابراهیمیخواربارفروشی0030668905522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای کاشانی  0
گیلانرودسراحسانسعیدپور گوابری0030664760522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای شهدا  0
گیلانرودسرمحمدتقیرحیمی کیارمشسوپرمارکت محمد0466372742522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، حسین بکسرا ، کوچه معلم ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضارهبرنودهیرهبر0030665983522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، نوده ، کوچه فجر ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمیرشهیدی بلالمیخواربار فروشی دهکده0466184631522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بلالم ، خیابان ارم ، جاده اصلی بلالم ، پلاک 117 ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیمحمدی کیوانیخواروبارفروشی محمدی0466383966522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، پمپ بنزین ، کوچه آذربهرام ، خیابان انقلاب ، پلاک 41 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهآقاجانی لزرجانیخوارو بار فروش 046638547301342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه ، شیدا ، بلوار دانشگاه ، خیابان چابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادمحمدیخواربارفروشی سیمرغ 046638555201342613734522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان شهید محمد برقزان ، بن بست شادروان زبردست ، طبقه اول
گیلانرودسرصغریرضائی کل محلهخوارو بار فروشی 046638811001342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، امام خمینی ، میدان امام خمینی(ره) ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرابن یامینابوطالبیابوطالبی0466388685522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ بعثت  0
گیلانرودسرزکیهشعبان زاده گواسرائیخواربارفروشی جعفرنیا046638906501342624990522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، صیدر محله ، کوچه برقزان ، کوچه دوم ( سردار جنگل ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرهاجرکریم دوستکریم دوست0030687469522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر خ امام  0
گیلانرودسرمحمدتقیقاسمی جیردهیقاسمی جیردهی046640717601342684338522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهیدسیدرضا جعفری ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمازیارکشت گردلیجانیخوار و بار فروشی046640881101311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شاهمرادمحله ، جاده ( شاهمرادمحله ) ، جاده اصلی شاهمرادمحله ، پلاک 54 ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلامعلیمختاری دامان محلهمختاری0030681094522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، پاسداران ، کوچه قدس ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک -707 ، طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلحسین زاده اصلیاصیل046641099801342699550522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه بوستان 9 ، بلوار قائم ، طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلرضائی گورجیرضائی046642105701342610242522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گیشاکجان ، خیابان شهید عیسی سلیمانی ، کوچه زنده یاد حمید اسلامی ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهگل پورحسنعلی دهفروشگاه بهار046642175101342611229522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، شهرداری ، میدان شهرداری ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمختارحسینیخوارو بار فروشی 046642390501342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بیجارگاه سفلی ، جاده ( بیجارگاه سفلی ) ، جاده اصلی بیجارگاه سفلی ، پلاک 70 ، طبقه همکف
گیلانرودسرداریوشابراهیمی تکامجانیسوپرمارکت داریوش046642391001342676503522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، اوشیان ، خیابان شهید بالواسه ، خیابان آزادگان ، پلاک 262 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهنوری فردخواربارفروشی046642391401342660000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، گیلان ده ، خیابان شهید حسین قاسمی ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسجادرحمانیخواربار رحمانی0466423919522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لشکاجان سفلی ، خیابان (لشکاجان سفلی) ، جاده لشکاجان سفلی ، پلاک 136 ، طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهیوسفی سلاکجانیسوپرمارکت آوای صبا046642400801342695414522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رضامحله ، خیابان شهید یدالله مومن پور ، جاده اصلی رضا محله ، پلاک 314 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنقربان زاده کیوانی0466424050522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر ، انقلاب ، کوچه هوسمی ، بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی ، ساختمان گلسار ، طبقه همکف
گیلانرودسرگل اندامعلیلوئی اقدمسوپرمارک علیلوئی 046642906801342633959522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل شرقی – خیابان سر پلی زاده – بلوار ولیعصر – پلاک 209 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرپورمخدومسوپرمارکت مازیار046642993301342672770522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، دوران محله ، خیابان استقلال ، خیابان شهید قاسمی ، طبقه همکف
گیلانرودسرابوطالبعسکرنیاخواروبار فروشی برادران عسکرنیا046643846601342775211522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، بلوار اشکوری ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، بن بست (ترمینال) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاعلی پورسوپرمارکت ساحل046644865001342689681522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، نوده ، خیابان جمهوری ، بلوار معلم شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرملک علیلطف یاسوریخوارو بار 046645294101342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، امام خمینی ، کوچه زند ، خیابان آیت الله کاشانی ، پلاک 698 ، طبقه همکف
گیلانرودسرپروینبیک دلیجانیخوارو بار فروشی 046647113701342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید قدس اشکوری ، کوچه هویزه ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمشریفی اربوسرائیسوپرمارکت ستاره0466471147522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد ، اشکلک ، خیابان حافظ ، خیابان شهید رجائی ، طبقه همکف
گیلانرودسرنورالهملکی رضامحلهسوپرمارکت  فاریاب0466492586522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رضامحله – روستای بی بالان – جاده اصلی رضا محله – خیابان آزاده – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلاحمدی سیاهکلرودیسوپر بقیه اله046649329901342667423522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – کوچه شهیدعزت اله پسند – خیابان جواهردشت – پلاک 248 – طبقه همکف
گیلانرودسرشریفحسن خانی گره گوابریسوپرمارکت لبخند 046649837301342698733522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین (72تن ) – خیابان شهید انصاری – طبقه اول
گیلانرودسرزهراناظریانسوپرمارکت رفاه046650071301342664034522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – امام خمینی – خیابان شورا شرقی (1) – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرکامبیزحسن زاده لپاسرخواروبافروشی حسن زاده0031727982522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – جیر اوشیان – کوچه نسیم – جاده اصلی اوشیان – طبقه همکف
گیلانرودسرمیتراعابدینی کجیدیسوپرمارکت محله046650564201342770184522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – گلدشت – خیابان دانش – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرفردینابراهیمیخواروبارفروشی ابراهیمی0446999980522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهیدحسن نصراله زاده 1 – خیابان شهید مطهری – پلاک 81 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشیدکاظمی مقدمسوغات سرای خاور خانم0466506480522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لمه سرا – روستای اوشیان – کوچه ((عزیزباقرپورمقدم)) – جاده اصلی لیمه سرا – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانرودسرفردیناکبری بالنگاسوپرمارکت0466506527522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بالنگاه – خیابان بندبن – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرزمانمحمدزاده تکاسیسوپرمارکت زمان0466506576522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – کوچه حجت الاسلام محدث – خیابان آیت اله طلوعی گیلانی – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلمیرشکارخواربار0417748379522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک انصاری – خیابان شهید انصاری – بن بست ( رحیمی ) – طبقه اول
گیلانرودسرحسینعلیحقیقت گورودسریسوپرمارکت0030550172522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک ولی عصر – خیابان (اصلی شهرک ولی عصر) – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرامیربابائیفروشگاه مواد غذایی امیر046651137901342660000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، امام خمینی ، خیابان شورا شرقی (1) ، خیابان امام خمینی ، ساختمان پارسا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیغلامرضائی چناربنخواربار0031682438522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – شهید بهشتی – میدان شهید بهشتی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیدرویشی کلکاسرائیدرویشی0030668896522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – هوسم – خیابان شهید مهدی قاسمی – خیابان ابن سینا جنوبی – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرابرنج کارصحنه سرائیسوپر مارکت شالیزار046651474601342642128522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)صحنه سرا – روستای چینی جان – جاده ( صحنه سرا ) – جاده ( اصلی صحنه سرا ) – پلاک 244 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیپایابسوپرمارکت پایاب0466517081522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دیورود – روستای اشکور سفلی – جاده اصلی دیورود – بن بست ((حسن حسن زاده)) – پلاک 40 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضامیرزازاده حشکوائیخواربار046651907701342671484522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – گیلان ده – خیابان شهید حسین قاسمی – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانرودسرکریمکوه نوردچسلیخواروبارفروشی کوهنورد0031722947522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – اوشیان – خیابان شهیدبالوسه – خیابان شهید لقمان خلج – پلاک 79 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدربیعی رودسریربیعی0030670081522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل شرقی – خیابان سر پلی زاده – کوچه اعتماد – پلاک -7 – طبقه همکف
گیلانرودسرهدایتهدایتی کمنیهدایتی0030681427522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – 72 تن – کوچه شهیدان ابوالحسنی – کوچه شهید میر بابائیان – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقی زاده چابکیخواروبارفروشی تقی زاده046652480601342671249522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان جمهوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزحسن زاده خانسریخواروبارفروشی پرویز0031719126522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خانسر – روستای اوشیان – کوچه شهید علی شعبانیان – خیابان ولی عصر – پلاک 152 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلینورالهیخواربارفروشی امیر حسین 0441941433522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه حجت الاسلام محدث – کوچه شهید صدرا شکوری – پلاک 8 – طبقه اول
گیلانرودسررمضانرمضانیسوپرمارکت0030685239522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – صیدر محله – کوچه احمد آرون – خیابان سردار جنگل – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانرودسریداللهامیرزاده جیرکلسوپر مارکت فرهنگ0466526960522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه وحدت 5 – خیابان شهیدرمضان شعبانی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکرمآقاجانی کلجاریخواربارفروشی اقاجانی0466526981522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)عزت آباد  – روستای اشکور سفلی – جاده (عزت آباد) – جاده اصلی عزت آباد – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانرودسرخلیلشکری کشایهسوپر مارکت046652699001342783029522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کشایه – روستای اشکورعلیارستاق یلاق – خیابان اصلی کشایه – کوچه احمدقلی اکبری – طبقه همکف
گیلانرودسرصفرعلیصفری کندسریخواروبارفروشی صفری0466527005522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آغوزبن کندسر – روستای اشکور سفلی – کوچه شهیدحسین غلامی – جاده اصلی آغوزبن کندسر – پلاک 638 – طبقه اول
گیلانرودسرعزیزصالحی درسنکیخواروبارفروشی صالحی0466527025522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)درسنگ – روستای اشکورعلیارستاق یلاق – خیابان اصلی درسنگ – کوچه علی گلدی درسنکی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاجمالیجمالی0030551179522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – امام خمینی – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 213 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهلطفی نژاددوگلسرترشی سرای بهار046652721001342660000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لمه سرا – روستای اوشیان – کوچه ((عزیزباقرپورمقدم)) – جاده اصلی لیمه سرا – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبطالبیسوپرپروتئین الماس چابک046652721401342664753522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن – خیابان امام خمینی – ساختمان الماس چابک – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده طیبهعبدالهیسوپرمارکت عامری046652723301342613442522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ناصرسرا – روستای چینی جان – کوچه حافظ 9 – خیابان شهید بکایی – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانرودسراحسانعلی محمدی گیلاکجانیخوارو بار فروشی046652726701342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهعشوری دوران محلهعشوری0030618002522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – حمزه آباد – جاده اصلی اوشیان – بن بست موج 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعلیمیرمحمدی توتکلهمیرمحمدی0466527328522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – صیدر محله – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهیدمهین پور – طبقه همکف
گیلانرودسرشاپورباقریسوپر محمد0307323523522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – انقلاب – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – پلاک -52 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاخلیلی فشکل پشتهخواربار0310232159522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – امام خمینی – خیابان استقلال – خیابان امام خمینی – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهحسنی عروس محلهسوپرمارکت صفری046654060101342643061522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کویه سفلی – روستای رضامحله – خیابان بطرف شکرکش – خیابان شهید داوود حیدری – پلاک 11 – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدطالب زادهارزانسرای ناهید0466542753522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – حسین بکسرا – کوچه معلم – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیب الهشعبانی زاده بازنشینخواروبارفروشی شعبانی زاده0031642954522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 200 – طبقه همکف
گیلانرودسرگلبانونیکوئی گزافرودیسوپرمارکت دوستان046655364001342680426522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالاگزافرود – روستای بی بالان – جاده ( بالاگزافرود ) – جاده اصلی بالاگزافرود – پلاک 105 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثممیرزائی کوره تاشسوپرمارکت0466555475522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خراسان پشته – روستای اشکور سفلی – خیابان حافظ – خیابان (مدرسه ) – پلاک 79 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنامیرپورسوپرمارکت امیر0443678277522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کوشکوه – روستای رحیم آباد – خیابان شهید رسول امیرپور – بن بست آزادگان – پلاک 436 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودفرج پوررودسریسوپر فرج پور0030667241522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 230 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصالحاسدیاسدی0030681211522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان طالقانی – میدان طالقانی – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرت الهکامیاب رودسریکامیاب0030687577522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – انقلاب – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – پلاک 315 – طبقه همکف
گیلانرودسرناصرشکریخوراک دام و طیور شکری046658436201342624892522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – چافجیر – کوچه گلزار شهدا – خیابان چافجیر – پلاک -7 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدنصیرنصیری سجیرانیسوپرمارکت نصیری0466586505522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – کوچه محمدزاده – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 243 – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریحبیبی دوستخواربار و لبنیات فرهاد0338673149522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – هوسم – خیابان اصلی هوسم – خیابان طالقانی – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانرودسرسودهدانشورنیلوفروشگاه دانشور 0466586925522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – انقلاب(72تن) – خیابان نیلو فر – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرشفیعرستمی اشکلکسوپرمارکت رستمی0328677939522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – گلدشت – بلوار امام خمینی – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیآقائیسوپرمارکت حسام046659776701342614455522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 7 – بلوار قائم – طبقه همکف
گیلانرودسرشهرامپرهنرپرهنر0030665335522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیهخرسندپورسورکوهیسوپرمارکت یسنا046661158601342533582522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – کوچه (محمدیان ) – خیابان جواهردشت – پلاک 255 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراابراهیم دختخوارو بار فروشی046662854201342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلانکلایه – روستای ماچیان – جاده اصلی کلان کلایه – کوچه شهیدتقی مهری – پلاک 141 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحدادی چافجیریحدادی046663028301342620410522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه فجر – خیابان چافجیر – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصوربابائیسوپرمارکت برادران بابائی0466637707522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – گلدشت – کوچه فتح – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدغلامی کندسریسوپرمارکت محمد غلامی0466637853522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آغوزبن کندسر – روستای اشکور سفلی – جاده ( آغوزبن کندسر ) – جاده اصلی آغوزبن کندسر – پلاک 141 – طبقه همکف
گیلانرودسرایرجپنجه پورخرشتمیپنجه پور0306600825522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – کوچه یزدانی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفخدادادلزرجانیخواربارفروشی خداد046663907701342687983522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – امام خمینی – کوچه ارشاد – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدابراهیممیرقاسمی میاندهیمیرقاسمی046664167601342672375522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – میانده – خیابان سردار جنگل – خیابان امام زاده ابیض – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاهاشم زاده لپاسرخواروبارفروشی0317044638522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – اوشیان – کوچه (مجتمع کوثر) – بن بست ((مجتمع نورفرعی چهارم)) – ساختمان 11 – پلاک 228 – طبقه همکف – 
گیلانرودسررمضانعلیمحمدی رودپشتسوپر مارکت سعید 046664329301342672290522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – توسکا – کوچه خزر 2 – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهکریمی شوکیسوپر شفیعی046664572901342616121522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)احمدآباد – روستای چینی جان – کوچه گلستان – خیابان احمدآباد – پلاک 214 – طبقه همکف
گیلانرودسرحوانصری مقدمسوپر مارکت کاج046664582601342629907522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – کوچه فرهنگ[شهیدرجایی 6] – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرامرادی تمرینسوپرمارکت سید046664687001342634517522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل شرقی – بلوار ولیعصر – خیابان سر پلی زاده – پلاک -139 – طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهغلامیکسرایی046664723601342616121522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرصابرجعفرزادهسوپرمارکت برادران جعفرزاده0466650369522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – خیابان شهدا – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینابراهیم زاده آبدشتیهایپراستار0466651902522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ فرهمند – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرااحمدیانسوپر مارکت کوه پایه046665191101342660000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – بن بست زیبا – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهحاجی مرادیفروشگاه افق کوروش0466651931522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید حمید موسی پور – خیابان شهید مطهری – ساختمان گلستان 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسیننبویخواربار نبوی046665311601342616121522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهدا – خیابان شهید محمد برقزان – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهحسن نیاچابکسوپر مارکت حسن نیا0310175424522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – شهدا(برتلو) – خیابان شهدا – خیابان بعثت – طبقه اول
گیلانرودسرایرجخسروانی فرخواروبارفروشی پویا0030617967522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – جاده ( گاز ) – خیابان امام خمینی – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانرودسرتقیامیدی بی بالانسوپرمارکت امیدی046665831201342690427522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بی بالان – روستای بی بالان – کوچه شهید احمد عابدی – خیابان شهید انصاری – پلاک 102 – طبقه همکف
گیلانرودسرسرورابراهیمیسوپر مارکت0030616528522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شاهمرادمحله – روستای سیاهکلرود – خیابان (( گاز )) – جاده اصلی شاهمرادمحله – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمداسداللهیالبرز0030616852522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – سورخانی(میانده) – خیابان ( اصلی میانده ) – خیابان لوله گاز – طبقه همکف
گیلانرودسرهاجربشردوستسوپرمارکت البرز046666553101342626417522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – کوچه ولیعصر – خیابان چافجیر – طبقه همکف
گیلانرودسرزیباآذرنیای چافجیریسوپر مارکت046666577801342629893522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)احمدآباد – روستای چینی جان – جاده (احمدآباد) – خیابان شهیدمحمودعابدینی – پلاک -38 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضانارنجیمزه046666728501342662204522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – امام خمینی – کوچه قیام – خیابان امام خمینی – پلاک 266 – طبقه همکف
گیلانرودسرآذرنژادلطفی قاسم آبادیخواربار0030678794522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چینی جان – روستای چینی جان – بلوار امام رضا – کوچه شقایق 4 – پلاک 149 – طبقه اول
گیلانرودسرسیده زهراعمادیآرمین0338503093522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – گسکر محله(رامدشت) – خیابان ساحل گسکر محله – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرپوراسمعیلی چنیجانیگیله زی046667000801342620835522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل غربی(طالقانی) – میدان طالقانی – خیابان طالقانی – پلاک 123 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیمحمودیمحمودی046667200701342616121522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرداری – میدان شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – پاساژ یوسفی – طبقه همکف – واحد 3
گیلانرودسرحشمت الهقربانی کلانکلایهسوپرمارکت یاران0466672191522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کیاسرا – روستای ماچیان – کوچه شهید علیزاده – جاده اصلی کیاسرا – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاپناهی زادفروشگاه پارسیان046667505701342686046522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاپورنوروزنودهسوپرمارکت0030690318522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (زارع ) – خیابان سعدی – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرربیعی سوخته کشخواربار فروشی محمدجواد0358252332522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سوخته کش – روستای شوئیل – خیابان اصلی سوخته کش – کوچه هادی ربیعی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدجوادموسوی اشکوریخوابارفروشی0346983597522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلانکلایه – روستای ماچیان – جاده اصلی کلان کلایه1 – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 262 – طبقه همکف
گیلانرودسریونسفلاح نودهیخواروبارفروشی فلاح0030620708522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – نوده – خیابان کشاورز – بلوار امام خمینی شرقی – پلاک -484 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرضازاده چافجیریسوپر مهدی0466696654522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – کوچه ولیعصر – خیابان چافجیر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقصفری بندبنیصفری0031511159522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – معصومی(بالنگاه،بوعلی سینا – کوچه (فلکرو ) – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – پلاک 111 – طبقه همکف
گیلانرودسرزلیخامقامی گرمجانیخوارباروشی مقامی0416019653522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – احمد آباد – کوچه آزادگان [شهیدرجایی 17] – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرملوکجانعلی نیاسیاهکلرودیپارسیان0186875392522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیاطمحله – روستای سیاهکلرود – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 110 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسینصداقت چایجانسوپرصداقت0031654974522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چایجان – روستای سیاهکلرود – کوچه دانش – کوچه لاله – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیامکغلامیغلامی0031557450522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کرجه پشت – روستای رضامحله – کوچه لاله 5 – خیابان مطهری – پلاک 246 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسنآقاجان پورمیاندهآقاجانپور0417122511522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – میانده – کوچه رضوان – خیابان (امام زاده ابیض) – طبقه همکف
گیلانرودسراسحقاثنی عشریخواربارفروشی اثنی عشری046676047201342775829522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان شورا – بن بست (شورا) – طبقه همکف
گیلانرودسرشهربانورخصتی چنیجانیسوپر مارکت شالیزار046676330701342646145522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چینی جان – روستای چینی جان – کوچه لاله 3 – بلوار امام رضا – پلاک 238 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهمهری گوابریسوپر مارکت 046676575901342628068522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسررحمانامین زاده گوابریسوپرمارکت بهروز0466774287522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – کوچه ولیعصر – خیابان چافجیر – ساختمان جام جم – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدشریفی اربوسراسوپرمارکت شریفی046677438701342772737522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – گلدشت – خیابان کمربندی دانش – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضااخوان خانسریسوپرمارکت اخوان0310193854522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خانسر – روستای اوشیان – خیابان شهید رضاعیسی خانی – خیابان ولی عصر – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانآقابراری لطرئیخوارو بار فروشی پرهام0367598745522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – لطره نوده – خیابان ( بالا نوده) – خیابان شالیزار – پلاک 164 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلیمحمدعلی پورچنیجانیپگاه گیلان0370546775522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چینی جان – روستای چینی جان – خیابان املش – بلوار امام رضا – پلاک 215 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاترابی عروس محلهخواربارفروشی046678092401342622313522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان تختی – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدهادیحاجی میرصادقیلبنیات میر صادقی0466786709522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسربهمناکبرپورسوپرمارکت کوهپایه0352967276522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلانکلایه – روستای ماچیان – کوچه بهاران – کوچه نماز – پلاک 103.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرافسانهمنصوریسوپرمارکت منصوری046679060801342629875522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – طبقه اول
گیلانرودسرعلی اکبرعبداله زاده کراتیعبدالله زاده0030627109522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – بن بست زیبا – طبقه همکف
گیلانرودسررحمتمؤمن زاده سجیدانخواروبارمومن زاده0279496294522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سجیدان – روستای سیاهکلرود – کوچه گلستان 2 – خیابان ( اصلی سجیدان ) – پلاک 68 – طبقه همکف
گیلانرودسرصدیقهتدبیرواجارگاهامیر0310240151522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – امام خمینی – خیابان استقلال – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 2 – طبقه اول
گیلانرودسرخدیجهحبیبی دعویسرائیحبیبی0030688260522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دعویسرا – روستای رضامحله – جاده اصلی دعویسرا – خیابان بهارستان – پلاک 104 – طبقه همکف
گیلانرودسرولی الهپورعشوریاسوریپورعشور0030609003522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیاطمحله – روستای سیاهکلرود – خیابان (مخابرات ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 228 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیجعفرپسندجعفرپسند0466798790522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تمیجان – روستای چینی جان – کوچه شهیدنوروزی – خیابان ولیعصر – پلاک 138 – طبقه همکف
گیلانرودسرمونسشعبانی اشکرمیدانیخواروبار فروشی0466802097522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کرفستان – روستای چینی جان – خیابان ( جاده پیله باغ ) – خیابان ( جاده کرفستا ن ) – پلاک 313 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالحسینمیرزائی خسادانعدالت 046680400701342782305522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خسادان علیا – روستای ماچیان – کوچه ( طلای سبز ) – خیابان قائم ( عج ) – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمحلاجیان قاسم آبادیسوپر مارکت ملینا046680726701342653315522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ملک میان – روستای اوشیان – کوچه شهیدمحسن حیدری – خیابان انقلاب – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیشکرائی رودسریفروشگاه شکرائی046680943501342623885522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهیدمهین پور – ساختمان پاساژ فروتن – پلاک 44 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرفرهادترابیفروشگاه ترابی046681790001342622799522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهیدمهین پور – ساختمان پاساژ فروتن – طبقه همکف
گیلانرودسرقربانعرب گریخواربارفروشی عرب گری0466818718522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – صیدر محله – کوچه شهید عباس زارع – بن بست (عربگری ) – طبقه همکف
گیلانرودسرکشورنقی پورخواربارفروشی0466820223522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بخشداری – کوچه گلسار 4 – خیابان شهید امیرسرلشگر قنبر قنبرزاده – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیمهدویان کودکانسوپرمارکت اشکلک0366966288522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرامحمدعلیزادهسوپر مارکت بهزاد0466821431522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – کوچه شهیدباغ شیرین[شهیدرجایی 12] – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – طبقه همکف
گیلانرودسررخسارهرحمتی شیخانیرحمتی0466836553522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه نوروزی – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریامیری قاسم آبادخواربار فروشی046683789301342657395522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ابریشم 2 – کوچه ابریشم 1 – پلاک 1.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرحسن پورپس کلاسیخواربارفروشی0030610585522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیاطمحله – ندارد – خیابان ( جواهردشت ) – بن بست (نادر حسن پور) – پلاک 216 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضانوری بلالمیسوپرمارکت نوری046683981701342630046522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – گسکر محله – خیابان بلالم – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسننجفیسوپر مارکت شهروند0378810330522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 1 – خیابان چمران – ساختمان آوا – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدامیدواردیلمانخواربارفروشی امیدوار046684205501342617903522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – کوچه شهید رجایی 22[سعادت] – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضارمضان پورترشکوهسوپرمارکت رمضانپور0466844229522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – ترشکوه – کوچه ((حسن رستمی)) – خیابان شهید اله قلی جعفری – طبقه همکف
گیلانرودسراحسان الهاصغری افرمجانیامیر0031546545522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید محمدعلیزاده – خیابان فلسطین – طبقه همکف
گیلانرودسرعمادمیرزائی سرایدشتیسوپرمارکت عماد046684749701342652182522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رضامحله – جاده ( رضامحله ) – جاده اصلی رضامحله مرکزی – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرعسکرنیاخواروبار فروشی اشکور0333902419522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهیدرمضان شعبانی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرنادربذرافشان کیارمشیبذرافشان046685090501342682223522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – امام خمینی – کوچه زند – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرسرخی مجدرحسین خانیسوپر مارکت0466854154522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رضامحله – جاده ( رضامحله مرکزی ) – خیابان سعدی – پلاک 375 – طبقه همکف
گیلانرودسرصمدعبدالهی دلیجانیپاییزان0466857326522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرچشمه – کوچه شهید دکتر چمران – بن بست شهید قاسم عینی – طبقه همکف
گیلانرودسرپریسانوروزی نژاددیوشلیسوغات سراترشی لیته مربای تیته046685805101342660203522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لمه سرا – روستای اوشیان – جاده (لیمه سرا) – جاده اصلی لیمه سرا – پلاک 244 – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمرضاپورسوپر الماس046685926101342628843522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورشعبانی اربوسراخواربارفروشی0378132096522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خمپته اربوسرا – ندارد – خیابان سعدی – خیابان سردارجنگل – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهاحمدیخواربارفروشی اختیاری0401078119522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – صیدر محله – خیابان سردار جنگل – کوچه اختیاری – طبقه همکف
گیلانرودسرزیباسلیمانی لیاسیماهان 046687897701342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیسبحانی درزی محلهخواربارفروشی محمدحسین 0443297694522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید فرخ – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرریحانرجبعلی زادهستاره شهر046688232701342600021522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – اسلام آباد – کوچه شهیدابوالفضل بابیزان – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیکرجالیان چایجانیخواروبار فروشی046688233201342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – امام خمینی – کوچه نماز – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمعینابراهیم پوربی بالانفروشگاه سرآسیاب046688365101342685834522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی نقیجعفری تاشسوپرمارکت یاران0378150967522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه جانبازان – بلوار امام رضا – پلاک 88 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمحسن پوررحیم آبادیسوپرمارکت0466886651522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید فرخ – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضامحمدیخواربارفروشی0342299594522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدابراهیم زادهسوپر سعید0345545455522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان ( اشکوری ) – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمهریحیدرنیای رودسریسوپرمارکت بلوط0466897701522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – آبکنار – کوچه فرهنگ – بلوار شورا – طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهعباسی بلدسرسوپرمارکت 046690150301342772333522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهیدرمضان شعبانی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرحرینهجوان تازه آبادیسوپرمارکت لالا عباس0466901505522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – حسین بکسرا – کوچه معلم – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرفردینرستمی لیماسوپر مارکت فردین0380828255522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان هادی رحیم آبادی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرعبداللهچترزرینسوپر مارکت  زرین046690194901342650000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید علی رمضانی – خیابان شهدا – پلاک 248 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیشعبان زاده بلالمیخواربارفروشی0186837058522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 424 – طبقه همکف
گیلانرودسرفهیمهخانی پورسوپرمارکت آیدا0382446349522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمسلمشهابی دوستکوهیسوپرمارکت0307341080522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دوستکوه – روستای رضامحله – ندارد – کوچه آزادگان – خیابان شهید خلیل رمضان نیا – پلاک 290.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاقاسمیان چورکلایهسوپر مارکت رضا0466905360522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حسین آباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان امام خمینی – جاده اصلی حسین آباد – پلاک 243.003 – طبقه همکف
گیلانرودسررضامحمدیخواربار فروشی لبخند046690873901342603094522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – واجارگاه.. – خیابان انقلاب – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرهرمزتقوی گاوماستیخوار و بار فروشی046691030801342600723522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گاوماست – روستای بی بالان – جاده ( گاوماست ) – خیابان جامع – پلاک 245.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادرمضان پورسوپر مارکت فرزاد046691082501342621017522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)احمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان 10متری خزر – خیابان شهیدمحمودعابدینی – پلاک -73.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرایرجآقاجان نیاکندسریسوپرمارکت مهران0365254445522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آغوزبن کندسر – کوچه شهیدحسین غلامی – جاده اصلی آغوزبن کندسر – پلاک 610 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیجانبازی رودسریجانبازی0305418873522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – نواب صفوی(غفاری) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان شهیدنواب صفوی – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانرودسرذبیح الهغلامی کاکرودیسوپرمارکت سینا0336943030522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – شبخوسکله – کوچه شهید مختار صادقی – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده آمنهمیرعباسی شاهمرادمحلهسوپر مارکت سید 046692517101342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرمحله – روستای ماچیان – کوچه شهیدمحمدپور – جاده اصلی شیرمحله – پلاک 321 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاجانی نژادخانسرخواربافروشی جانی نژاد046693248701342774518522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – کوچه (( سعیده امیرزاده )) – کوچه زنده یاد صدیق – پاساژ صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلاعلیزادهخواروبار فروشی0466939209522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهیدرمضان شعبانی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرجمشیدرمضانعلی زاده قاضی محلهسوپر مارکت جمشید0466939674522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سردار جنگل – خیابان سردار جنگل – خیابان نینوا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیقربانی چابکیخواروبار فروشی ولی عصر046693970901342660000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – امام خمینی – کوچه قیام – خیابان امام خمینی – پلاک 260 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینمؤمن زاده سجیدانسوپر مارکت0310167648522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سجیدان – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه گلستان 1 – خیابان ( اصلی سجیدان ) – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانکوهی لشکانخواروبار فروشی کوهی046693974201342690736522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کندسر بی بالان – روستای بی بالان – خیابان کاج – خیابان ( کندسر ) – پلاک 297 – طبقه همکف
گیلانرودسرروح اللهآقامحمدی گورجیخواربارفروشی طلوع 046694526201342617501522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهیدرجائی – خیابان شهدا – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – ساختمان آنا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدکیااحمدی دلیجانخواربار فروشی کیا احمدی046694619301342682580522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – امام خمینی – کوچه نماز – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک 747 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرپورتقی تملیخوار و بارفروشی پورتقی0367695945522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – امام خمینی – کوچه (بازارچه قدس3 ) – کوچه بازارچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیمیرزاآقائی میان پشتهسوپرمارکت046695081901342646029522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – میان پشته – خیابان شهدای میان پشته – خیابان کمربندی رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرشیوابخشی افرمجانیسوپرمارکت سعید0305348562522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لشکاجان علیا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید احمد نخستین – کوچه شهیدجوادزینی – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاامیری چناربنخوار و بار فروشی046695563601342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چناربن – روستای ماچیان – سلطان سرا – خیابان اصلی چناربن – خیابان جاده چناربن – پلاک 20 – طبقه همکف
گیلانرودسرگلعابدینی طیولاسوپر مارکت تک046695875601342646715522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چینی جان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید اسماعیل زاده – بلوار امام رضا – پلاک 194 – طبقه همکف
گیلانرودسرصالحهملامرادنیاسوپر مارکت0466961984522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کویه سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید داوود حیدری – خیابان شهید بکایی – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانرودسرطاهررستم زاده لسبومحلهخواربارو لبنیات رستم زاده046696891601342610725522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – میدان قائم – مجتمع بازارچه شهرک انصاری – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرامیدی قاسم آبادخواربار فروشی046698104201342667553522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)باجیگوابر – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان اصلی باجی گوابر – خیابان جاده باجیگوابر – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمحمدعلیزاده کلرودخواروبارفروشی محمدعلیزاده0466992524522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلرود – روستای اشکورعلیارستاق یلاق – خیابان اصلی کلرود – کوچه محمدبابایی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدباقرمرتضویسورنا046699697301342616607522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – انقلاب(72تن) – خیابان نیلو فر – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرمنیژهآقائی کلدرهخواربارفروشی دهکده 0466999758522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلدره سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان اصلی کلدره سفلی – خیابان جاده کلان کلایه – پلاک 229.008 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرموسی زادهخوار و بار فروشی046699983301342779067522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بیجارگاه علیا – روستای ماچیان – خیابان امام خمینی – خیابان شهیدرجایی – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینرستم پورواجاریخواربار فروشی سوپر کاج0382012607522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – واجارگاه.. – خیابان انقلاب – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلکریم پناه سرایدشتیسوپرمارکت سهیل046700590901342643064522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لاکلایه – روستای رضامحله – خیابان صادقی – جاده اصلی لاکلایه – پلاک 157 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینامیریان چافجیریفروشگاه اعتماد046701363401342628066522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهید محمود عابدینی – خیابان شهدا – ساختمان ایساتیس – طبقه همکف
گیلانرودسرنظامعلیطاهری لشکانیسوپرمارکت اشکور0358844370522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه یاس – خیابان ( کندسر ) – پلاک 207 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحدثهامیریان پزانیخوار و بار امیریان046704455501342699024522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید بکایی – بن بست بارازچه شهیدعاقلی – پلاک 396 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده سمیهسیدمحمدیسناتور046711143202632736651522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کویه سفلی – روستای رضامحله – ندارد – کوچه شهیدسیدموسی سیدآقایی – خیابان شهید بکایی – پلاک 187 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوطالبحاجی پورسوپرمارکت0030550613522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – گسکر محله(رامدشت) – خیابان ساحل گسکر محله – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانصداقت نژادخوابارفروشی0382203069522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه ( حیدری ) – کوچه لاله 7 – پلاک 68 – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلاعیسی زادهسوپرمارکت0030664112522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – گسکر محله – بلوار ولیعصر – خیابان ساحل گسکر محله – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمغلامرضائی اطاقوریسوپر مارکت046715343001342699280522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 11 – بلوار قائم – ساختمان آلین – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیعیسی پورسوپر مارکت گل یخ046715344201342621872522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – انقلاب – خیابان شاهین – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیسلیمی سرایدشتیسوپر مارکت0467154122522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل شرقی – خیابان فلسطین – کوچه شهید کیوان فعال – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغربشردوستخوار و بار فروشی046715841701342686799522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – امام خمینی(کاشانی) – خیابان مفتح جنوبی – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرسامرهکبیری کلکاسرائیخواروبار فروشی046716960701342610490522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلااسماعیل زادهباربد مارکت046717123401342698106522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرهمیشهقربانی شمشادسراهمیشه بهار046717219101342773564522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بخشداری – کوچه ((مرتضی شعبانی)) – کوچه همیشه بهار – طبقه همکف
گیلانرودسرمیتراصمدپورکلکاسرائیسوپرمارکت تک0467172928522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلکاسرا – ندارد – کوچه نیلوفر – خیابان شهدا – ساختمان سید – پلاک 130 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرفاطمهحسنعلی زاده حسین آبادیسوپرمارکت0467174162522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لله رود – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهیدحسن احمدی – خیابان ساحل – پلاک 45 – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادرحیمی مشکلهخواربارفروشی رحیمی 0412940196522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه ( باقریان ) – کوچه بوستان 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهاسماعیل پوردوست کوهیسوپر مارکت دهکده046717490301342637918522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دوستکوه – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید جلیل رمضان نیا – خیابان شهید عبدالله محمدپور – پلاک 314 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدمهریسوپرمارکت0030550496522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل شرقی – خیابان سر پلی زاده – بلوار ولیعصر – پلاک -213 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلپولادخایسوپرمارکت046717735501342634247522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید کیوان فعال – بلوار ولیعصر – پلاک -391 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینیوسف زاده جیرکلسوپرمارکت ریحانه046717737501342776768522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بالنگاه – کوچه ((حسین فلکرو)) – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامعلیرمضانی دوران محلهسوپر مارکت رمضانی0313101681522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – دوران محله – خیابان (دوران محله) – خیابان شهیدبهشتی – طبقه همکف
گیلانرودسرکلثومفتحیمارکت نارنج046717836501342679134522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – اوشیان – کوچه شهید بالواسه – خیابان شهید بالواسه – پلاک 168 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراحکیمیخوار و بار فروشی046718156601342690295522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهکده قدس – روستای بی بالان – ندارد – جاده اصلی دهکده قدس – بن بست فرهنگ – پلاک 319.003 – طبقه همکف
گیلانرودسراکرمخلیلی سورکوهیسوپرمارکت046718182901342642414522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تمیجان – روستای چینی جان – ندارد – جاده ( تمیجان ) – خیابان ولیعصر – پلاک 173 – طبقه همکف
گیلانرودسرجعفربلوری رودسریمحصولات طبیعی مهر046719121501342629080522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرداری – کوچه فجر2 – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرهانیزکریائی شیرمحلهخوارو بار فروشی046719340901342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – نیروگاه – کوچه لاله 2 – خیابان جانبازان[برق] – طبقه همکف
گیلانرودسربهزادغلامی سیاهگلخواروبار فروشی دیار من046719353301358533555522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)هراتبر – روستای رحیم آباد – ندارد – کوچه (فرعی اول ) – خیابان امام خمینی ( ره ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدرضائی چنیجانیخواربارفروشی رضائی 046719359301342619581522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان طالقانی – بن بست (طباطبائی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدهادیاصغری حسین آبادیخواربار0417745682522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حسین آباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان امام خمینی – جاده اصلی حسین آباد – پلاک 657 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهصادقی لنگرودیصادقی0186874502522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)احمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – کوچه محمدی – خیابان احمدآباد – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیعاشوری تکاسسوپرمارکت میثم0365545353522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کرباسرای سفلی – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ولی عصر – کوچه بوستان 6 – پلاک 55 – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیقاسمی روشنسوییت لند0467200021522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه فجر – پاساژ یوسفی – طبقه همکف – واحد 16
گیلانرودسرخدیجهکاظمی مقدممیلاد0030610918522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیه کلام – روستای اوشیان – جاده (لیکلام) – جاده اصلی لیکلام – پلاک 262 – طبقه همکف
گیلانرودسرنیلوفرملک بروجنیسوپرمارکت شقایق046720591101342661111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – گیلان ده – خیابان (گیلان ده) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدناصرخرم الحسینیسوپرمارکت0467209922522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ایزدین – روستای شوئیل – ندارد – کوچه (( سیدقاسم فتحی )) – بن بست (( سیدناصر خرم الحسینی )) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمعصومی دوستکوهی00413754989522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – گسکر محله – کوچه فضیلت – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرضاسلیمانی کشایهپاسارگاد0402515847522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان املش به کلاچای – خیابان جاده رحیم آباد – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدطاهرزادهخواربارفروشی046721024800000000000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – ترشکوه – خیابان شهید اله قلی جعفری – خیابان (ترشکوه) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغراسمعیلی کراتیپورمدرسه0467210360522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – کرات محله – کوچه ایثار – خیابان آزادگان – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمصالحی مرجقیسوپر مارکت وحید 046721394101342662430522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – شهدا – کوچه مسجد جامع – کوچه شهید ملاپور – طبقه همکف
گیلانرودسرستارآقائیفروشگاه ارمغان0467214975522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان شهیدمحمدرضا یعقوبی کیاسه – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبمرادی توتکلهخواربار فروشی مرادی0467216353522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)توتکله سفلی – روستای رضامحله – ندارد – جاده ( توت کله سفلی) – جاده اصلی توتکله سفلی – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینقلی پورمواد غذایی سعید0467216378522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیملک علی پورخشکبار و چای عموعلی046722990301342776653522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – کوچه الغدیر 2 – خیابان ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاحسن زاده لشکاجانیسوپرمارکت حسن زاده0467233845522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لشکاجان علیا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهدای معین – کوچه شهیدجوادزینی – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبیوسف زاده جیرکلیسوپرمارکت046723570201342690217522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی بی بالان – پلاک 182 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاشعبان خواهخوار و بار فروشی0467236833522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – امام خمینی – کوچه قائم – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدنورسیدحسینی چایجانسوپرسید0031720933522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه سرو – خیابان شهدای چایجان – پلاک 186 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیماکریمیخوار و بار فروشی0467246037522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – شبخوسکله – کوچه (گل سوسن) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسربیژنیوسف زاده پودهخوار وبار فروشی046724612101342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – پاسداران – کوچه قدس – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه اول – واحد شرقی
گیلانرودسرآسیهجعفری چنیجانیخوار و بار فروشی0423986719522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چینی جان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان انقلاب – بلوار امام رضا – پلاک 142 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمیرزائیندارد046724942601342624262522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان طالقانی – میدان طالقانی – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودعلی زادهسوپر مارکت علیزاده 0423463004522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – کاشانی – کوچه ((جعفر باقرپور)) – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمعباسی دامانیخواروبار فروشی0373179923522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شیرمحله – روستای ماچیان – جاده (شیرمحله) – جاده اصلی شیرمحله – پلاک 405 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلیعلی خانی پرم کوهیخواربار فروشی علی خانی0377542019522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود (1) – خیابان مولوی – طبقه همکف
گیلانرودسرعارفباقریسوپر مارکت عارف 046726115801342691245522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – پلاک 145 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعابدی گوابریسوپرمارکت صدف0467264994522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – خیابان (اصلی شهرک ولی عصر) – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرصراحیابراهیمی طول لات آزارکیخواربارفروشی عدالت 0428176036522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طول لات – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان شهدا – خیابان جاده اشکورات – پلاک 267 – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلاارمسوپر مارکت ارم046726804101342683932522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – نوده – کوچه بهار دوم – خیابان بهار – طبقه همکف
گیلانرودسرالهامکاظمی درسنکیخوار و بار فروشی046726806001342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – کاشانی – کوچه شهید حسن آقایی پور – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینباقرحسینی سرولاتیخواربارفروشی0322946572522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لیه کلام – ندارد – جاده (لیکلام) – جاده اصلی لیکلام – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدبیناسوپرمارکت رضا0467271523522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – ترشکوه – خیابان نسیم شمال – خیابان (ترشکوه) – طبقه همکف
گیلانرودسرقربانعلیعزیزی آخوندملکیسوپرمارکت شالیزار0467271545522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)آخوندملک – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان جاده آخوندملک – کوچه (محمدی ) – پلاک 90 – طبقه همکف
گیلانرودسرشکرالهعسکرزاده جیردهیخندوانه0420040686522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – دوران محله – خیابان استقلال – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضاآرایشگرشلمانیسوپر آرایشگر0305360842522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – خیابان امام خمینی – پلاک 290 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادنیکنامسوپر مارکت0383712322522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه حیدر بابایی – بن بست گل رز – پلاک 356 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسیننوربخشفروشگاه چای پرشین046727279401342625797522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک انصاری – بلوار غدیر غربی – میدان غدیر – مجتمع بهارنگار – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهامیریان چافجیریآجیل و خشکبار لبخند0467278692522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – 72 تن – کوچه شهید میر بابائیان – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرشهیدهفیلیسوپرسوغات شمال0467279982522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – امام خمینی(ماه گرفته) – خیابان شهید چمران – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه اول
گیلانرودسررحمت علیباقرحسینیسوپرمارکت0186813126522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – اوشیان – خیابان 22 بهمن – جاده (قاسم آباد) – پلاک 337 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضارمضان پورلپاسرخزر0467291987522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – اوشیان – کوچه بوستان 3 – جاده (قاسم آباد) – پلاک 251 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهمحمدیانسوپرمارکت امیرحسین046729213001342783244522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جیرکل – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان ( امام زاده   ) – خیابان ( جاده جیرکل ) – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضانوروززاده لیاسیسوپر مارکت 0031711610522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه لاله – خیابان جواهردشت – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیقربانیبقالی شهر باران046730134901342620824522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 3 – خیابان چمران – ساختمان مهرسا 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرنظامعلیجانعلی زادهخواروبار فروشی0467306140522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خراسان پشته – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان (مدرسه ) – کوچه (حافظ ) – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسیننقدیسوپرمارکت دهکده0467317278522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهرحمتی اصلیخواربارفروشی بهاران 046731760201341624819522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – خانقاه – کوچه شماره 13 – بلوار عباس نجفی غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینشریفی بالنگاهسوپر مارکت شریفی0361506536522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرفیع نژادرودسریخواروبارفروشی0467326658522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – پیش ساخته(کشتارگاه) – کوچه شهید مظفر عوضی – خیابان فلسطین – پلاک 75 – طبقه همکف
گیلانرودسرسپیدهعباسی دامانیسوپرمارکت نسترن046733340701342688573522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه سرو – خیابان کاج – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسبحاناشرفی علیکلایهسوپرمارکت اشرفی046733752101342750376522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)علی کلایه – روستای رضامحله – پائین محله – کوچه شهیدان حسنی – خیابان کشاورز – پلاک 224 – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیمحقق منتظریفروشگاه هانی0467342620522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل شرقی – کوچه جوراب چی – بلوار ولیعصر – پلاک 236 – طبقه همکف
گیلانرودسرشیوامیرزاپوراردومحلهدنیای مواد غذایی046735138401342687097522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – کوچه آیت – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانرودسرصنمبرعلی نژادخواروبار فروشی 0467351474522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نیلو – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان نیلو به رحیم آباد – خیابان شهید خانعلی زاده – پلاک 48 – طبقه همکف
گیلانرودسربهزادکاوهفروشگاه کاوه0467352710522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – گسکر محله(رامدشت) – خیابان ساحل گسکر محله – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهعلیزادهخواروبارفروشی046735468001358533094522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سلوک بن سفلی – روستای شوئیل – ندارد – جاده ( سلوکبن سفلی ) – جاده اصلی سلوکبن سفلی – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرستمعلی چابکخواروبارفروشی خزر0342347339522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – شهدا(غفاری) – خیابان آیت اله غفاری – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهملک نوشریسوپرحامد046736217801311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شاهد – بلوار شهید ناصحی – طبقه همکف
گیلانرودسرفرامرزمؤمن پورسوپرمارکت046736447801342620000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سورجان محله – روستای رضامحله – ندارد – کوچه (گاز) – خیابان (جاده سورچان محله) – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرودسرصمدغنوی چاکانیسوپرمارکت هدیه0426275134522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – شبخوسکله – خیابان پیروزی [اسلام آباد_سلاکجان] – خیابان شهید رجائی[شبخوسکله] – ساختمان هدیه – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضاقربانیسوپرمارکت قربانی 0411138103522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – 72 تن – کوچه شهیداحمد معتمد فروغی – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهامامی نژادسوپرمارکت امامی نژاد0467374734522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گیشاکجان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید بکایی – خیابان شهید سردارحبیب الله شفیعی – پلاک 241 – طبقه همکف
گیلانرودسرکافیهآقاجانی مازندرانیجورباغ046737844201342630712522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – گسکر محله – کوچه (محمدی ) – خیابان شهید باهنر – طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانقوامی کلکاسرائیسوپر مارکت0467378540522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلکاسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه فرهنگ – خیابان شهدا – پلاک 304 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده فخریحسینی شاهی سرائیسوپرمارکت مسعود046737865301342613242522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل شرقی – کوچه درخشان – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرزینتتقی دوست سورکوهیسوپرمارکت دهکده 0412279143522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گواسرای سفلی بالامحله – روستای چینی جان – خیابان ( قربانیان ) – جاده اصلی گواسرای سفلی بالامحله – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانرودسرحوریرمضانی حق پرست رودسریخواربار فروشی رمضانی حق پرست0467382059522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سالومحله – روستای رضامحله – ندارد – کوچه درستکار – خیابان ولیعصر ( عج ) – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدنوروزی نیاسوپر مارکت0030682002522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل شرقی – خیابان بطرف کمربندی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدروح الهمجتهدزادهپرچین0376225873522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – نوده – بلوار معلم – خیابان بهار – ساختمان کولاک – طبقه همکف
گیلانرودسرحسیناحمدی سارسرخوار و بار فروشی046738740701342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رضامحله – روستای بی بالان – ندارد – جاده (رضامحله) – خیابان شهید یدالله مومن پور – پلاک 71 – طبقه همکف
گیلانرودسرهمتعلیمسلم نژادخواروبارفروشی کوهپایه046738755201358530050522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تواسانکش – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان اصلی تواسانکش – کوچه ابوالقاسم شمسی – طبقه همکف
گیلانرودسرگل زیباانوری عین شیخسوپرمارکت مهرسا046739788301342625024522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – کوچه ولیعصر – خیابان چافجیر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرعبدالهی گسکری محلهسوپرمارکت0467398132522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – گسکر محله – خیابان رحیم آباد – بلوار ولیعصر – پلاک 212 – طبقه همکف
گیلانرودسرکورشمرادزاده شوئیلیسوپرمارکت یاس0467401452522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه حسینیه – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادرستم تابارقاسم آبادیسوپرمارکت دژبن0424778613522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بندبن – روستای اوشیان – ندارد – کوچه اعتصامی – خیابان شهید نجمی – پلاک 32 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدامیدعلی پورکلرودسوپرمارکت ماهان046740927801342776566522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرستم زادهخواروبارفروشی046740931201358531111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)گرمابدشت – روستای اشکور سفلی – ندارد – کوچه (مسجد) – جاده اصلی گرمابدشت – پلاک -238 – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبامینی خاناپشتانیسوپرمارکت امین0467409434522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خاناپشتان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه (فرج پور) – خیابان شهدا – پلاک 232 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیاسمعیلی سیاهکلرودیخوار و بار فروشی046741287201342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – مطهری – میدان شهید مطهری – خیابان شهید مطهری غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجلیلمیرمحمدیان توتکلهسوپر مارکت سید0466716169522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهدا – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمیتراناصرحجتی رودسریخوار وبار فروشی046741840501342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سارسرماچیان – روستای ماچیان – سارسرماچیان – خیابان املش به کلاچای – خیابان بهار – پلاک 44 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرعلی محمدیسوپر لاله ها046742815001341626737522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان لاله ها – کوچه لاله 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضاجورابچی رودسریسوپر تک0428283458522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک طالقانی(شهدا) – خیابان حافظ – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدپورمیرزاآقاسوپرمحمد046743171701342617245522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – گیشاکجان – خیابان کمربندی رودسر – خیابان شهید بکایی – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانرودسرارسلانعبدالحسینیسوپر مارکت ارسلان 0467433795522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کویه سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید تقی جمالی – خیابان شهید بکایی – پلاک 128 – طبقه همکف
گیلانرودسرامینخجسته گزافرودیسوپرمارکت046743467301342688269522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – نوده – کوچه آزادگان – بلوار معلم – ساختمان شهاب – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسمشتاق بی بالانیخوار و بار فروشی046743483101342690835522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی بی بالان – پلاک 164 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدقربانیسوپرمارکت قربانی046743491801342776052522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – خیابان شهید مطهری – پاساژ جعفرزاده – طبقه همکف
گیلانرودسرداودمجيدپورسوپر مارکت0031557990522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – چافجیر – کوچه فتح – خیابان چافجیر – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانپایاخواربارفروشی046743713201358530208522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)عزت آباد شرمدشت – روستای اشکور سفلی – ندارد – جاده (عزت آبادشرمدشت) – جاده اصلی عزت آبادشرمدشت – پلاک 133 – طبقه همکف
گیلانرودسرحواحسن پورمقدمخواروبار محصولات ایران زمین046744108601342628606522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهیدمهین پور – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانرودسررقيهكوچكي مژدهيخواربارفروشی سوپرسیامک0467441095522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودحسن پورخوارابار  فروشی 046744257001342660000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)خشکلات – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان سردارجنگل – جاده اصلی خشکلات – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدسرجهانی کسگری محلهسوپرمارکت046744267301342620000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – گسکر محله – خیابان ساحل گسکر محله – خیابان شهید باهنر – پلاک 250 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیپوربابائیسوپرمارکت ایلیا046745172001342639751522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 406 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرابهرامیان پرچکوهیخوار و بار فروشی046745501601342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه فرهنگ – جاده اصلی بی بالان – پلاک 410 – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسمظلومسوپرمارکت دهکده 0408797520522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)احمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – کوچه گلستان – خیابان احمدآباد – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیداسماعیل پوردرسنکیخواروبار فروشی046745759201358532389522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)درگاه – روستای اشکورعلیارستاق یلاق – ندارد – کوچه (مسجد) – جاده اصلی درگاه – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسین نژادبلک مارکت046745772801342662716522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – میانده – خیابان بعثت – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزاسدی غلامیاسدی0467457918522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیدمهین پور – ساختمان امیرپور – طبقه همکف
گیلانرودسرقمرحسینعلی زاده چاخانسرخوار بار فروشی خزر0409564574522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان امام خمینی – جاده اصلی چایخانسر ( 1 ) – پلاک 78 – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهمؤمنی سفیدداربنیسوپر خانواده046746694901341629559522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – احمد آباد – کوچه تجارت – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرعارفرضائی فشکل پشتهخوار و بار فروشی046746771101342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – واجارگاه.. – خیابان حجة اسلام حاج ابواقاسم دیان – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک -69 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهنازمهدویان پس چپریخوار و بار فروشی046747220901342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده فقیه محله – خیابان کلاچای به املش – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانرودسرآزیتابخشیبوفه بیمارستان شهید انصاری046747371101342699644522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهدا – میدان سفیر امید – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرناهيدبهبودي املشيسوپرسرپل0467476596522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه هجرت – خیابان امام خمینی – پلاک 143 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهمحمدكاظمي گوابرسوپر مارکت0186854157522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)باجیگوابر – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان جاده باجیگوابر – بن بست ( فرعی دوم ) – پلاک 145 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرامسلمی دوران محلهمسلمی0305340497522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – دوران محله – خیابان استقلال – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسریاسرآقائی بنکسرسوپرمارکت آقائی046747760301342782442522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – کوچه ( رضایی ) – خیابان جاده اشکور – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلعلی یاریپوریا مارکت0467479350522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهآذرنیاچافجیریمهیار0426288377522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – پلاک 347 – طبقه همکف
گیلانرودسربیژنشهابی کلدرهسوپر مارکت بیژن0467491674522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرودسرشعباندشتيخواربار فروشی0422769714522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)توسکامحله – روستای اوشیان – ندارد – خیابان صدف – خیابان شهید عاطفی راد – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانرودسرحوابصلیسوپر مارکت0186853915522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان امام خمینی – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 162 – طبقه همکف
گیلانرودسرمساعدحسين زاده سجيدانمعصومه0431430059522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سجیدان – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه گلستان 1 – خیابان ( اصلی سجیدان ) – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانرودسروزیرخدائی یاسدی بلاغخوار و بار فروشی046749244101342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – امام خمینی – میدان (شهدا) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – ساختمان دل آرام – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهمحمدعلي نژادلزرجانيخواربار فروشی سید 0439313536522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – لزرجان – خیابان شهیدآیت اله طالقانی – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرهاجرقاسم نژادسرپرمارکت کاج0409571667522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جنگسرا – روستای اوشیان – کله گردن – کوچه ( میر احمدی ) – خیابان جاده جنگ سرا – پلاک 111 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهپاکاریسوپرکیهان0031523728522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان پاسداران – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه همکف
گیلانرودسرفهیمهبی غم جکل مندانیسوپرمارکت شقایق0467509266522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه (( امیرعلی رجبی )) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدیاسرمظفری صحن سرائیسوپر مارکت سید046750942501342626160522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 9 – بلوار قائم – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمقاسمی جیردهیسوپرمارکت پارسیان046750944901342673065522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – دوران محله – خیابان استقلال – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرصفیهمسلمی دوران محلهسوپرمارکت کیوان046751467101342674430522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – هلوکله – کوچه معین 3 – خیابان استقلال – ساختمان کیوان – طبقه همکف
گیلانرودسررامینقنبری زادهسان مارکت046751493901342671111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادبزرگی گوابریسوپر مارکت میلاد046751536501342778051522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده ماچیان – خیابان جاده رحیم آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرعسگرامیدی بی بالانامیدی0305045850522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – خیابان جانبازان – جاده اصلی بی بالان – پلاک 128 – طبقه همکف
گیلانرودسرنیماداشندارد046753420201342690334522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه شهید محمد حسین پاکزاد – خیابان شهدا – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانرودسربهراممحمديسوپر مارکت0317038768522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – مریم دشت – خیابان شهدا – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعلی زاده امیرگوابرسوپر مارکت سموش0467534672522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امیرگوابر – روستای رحیم آباد – ندارد – کوچه ((داوودنوروزی)) – جاده اصلی امیرگوابر – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیآقاجانی مازندرانیخواربارفروشی سالار0355493037522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان شورا – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 217 – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهرمضان پورملجادشتسوپر مارکت046753635101342111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان لاله ها – خیابان مهارت – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدترابلی لنگرودیخوار و بار فروشی046753770901342688141522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – کوی وادی – کوچه مولوی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرساراقاسم نژادسوپر مارکت آچیرود0367137025522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سرولات – روستای اوشیان – ندارد – کوچه شهریار – خیابان شهیدنصراله تفاوت – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانرودسرقربانشعبان پورفروشگاه بهار0467542993522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – کوچه شهید محمد بابایی – خیابان ولیعصر – پلاک 400 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرامرزابراهیمی بی بالانیخواربارفروشی فرامرز046754842501342690733522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه شهید محمد حسین پاکزاد – جاده اصلی بی بالان – پلاک 154 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضااحمدیسوپرمارکت دودوست0467548521522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرعيسيآقاجان زاده كندسريسوپرمارکت تک0404942332522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – رانکوه – خیابان شهید نژادکریم – خیابان فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسرصفوراقربانی چابکیقربانی0417120272522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – شهدا(غفاری) – خیابان آیت اله غفاری – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادباقري پورليشزیتون فروشی گناره0031726435522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – بازار چه قدس – خیابان (شهدا) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانرودسرکوثرپنجعلی پورکلرودسوپر مارکت صداقت046757160001342690776522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دهکده قدس – روستای بی بالان – ندارد – جاده ( دهکده قدس ) – جاده اصلی دهکده قدس – پلاک 319.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضافرخ نیاگواسرائیسوغات سبز046757246301342620000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهید محمود عابدینی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرزینترمضان زاده حسن سرائیسوپرمارکت046757306501311111111522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میان پشته – روستای چینی جان – ندارد – خیابان کمربندی رودسر – خیابان شهدای میان پشته – پلاک 77 – طبقه همکف
گیلانرودسرصفرعلی ربانی لشکاجانی سوپر مارکت ربانی0419566924522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – 72 تن – کوچه شهید میر بابائیان – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرکبرینژادحسن رودسریسوپر مارکت سناتور046758400101342625266522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – خیابان حافظ – کوچه شهید طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهینفتحی رودسریخواربارفروشی0467589468522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – انقلاب(72تن) – خیابان نیلو فر – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسقربان پورميان پشتهسوپرمارکت قربان پور0440544097522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – میان پشته – خیابان آزادی – خیابان وحدت – طبقه همکف
گیلانرودسررحمت الهنورالهیخواروبار فروشی نورالهی046759410601358534611522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شوئیل – روستای شوئیل – کوچه شهیدعلی انصاری – کوچه شهیدامیرهوشنگ قنبرزاده – پلاک 3 – طبقه اول
گیلانرودسرنظام علياجلالي گركبوديخواربار فروشی اجلالی0374938504522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)مازی بن – روستای اشکور سفلی – ندارد – جاده اصلی مازوبن – بن بست ((علی صادقی)) – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیکردارشادسوپرمارکت شاد046760506201341627870522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – احمد آباد – کوچه آزادگان [شهیدرجایی 17] – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبيگل محمديعدالت0186814025522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جنگسرا – روستای اوشیان – کله گردن – خیابان اصلی جنگسرا – خیابان جاده جنگ سرا – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمداسماعیلی چابکسرسوپرمارکت امیرعلی046761397201342664814522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – شهدا(غفاری) – خیابان آیت اله غفاری – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسامانجوانمردقصابسوپر مارکت برادران جوانمرد046761509101342612850522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شاهد – کوچه لاله 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنيوسفي لسبومحلهخوارو بار فروشی0467615292522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان چمران – کوچه بوستان 14 – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانرودسرليلاجام سحرخواربارفروشی رفاه 0429318676522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه حافظ 9 – خیابان شهید بکایی – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثماشکورکیائیخوار و بار فروشی046762133601342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – پلاک 200 – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیمحمدی بازنشینخواربارفروشی محمدی0467624790522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – پلاک 79 – طبقه همکف
گیلانرودسرراحلهحسن زاده سارميسوپر مهدی 0440782882522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – اشکلک – کوچه پامچال – خیابان شهید رجائی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهنازعباسي چنيجانيخوارو بارفروشی النا0384135761522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه قهرمانان – بلوار امام رضا – پلاک 615 – طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهمحمدی وربنخواربارفروش مهیار046763344501342620000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روشن آبسربالا – روستای رضامحله – کوچه شهید حسین رستمی – جاده اصلی روشن آبسر – پلاک 65.003 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهمحجوبی دریاکناریسوپر گلها046763361701342626429522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – 72 تن – کوچه طیاری – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرمختارخانعلي پورگرمجانيسوپورمارکت مختار خانعلی پور0413507214522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرداری – کوچه فجر2 – خیابان انقلاب – پلاک -343 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذردلمانياننگین0467639490522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چابکسر – کرات محله – خیابان (کرات محله) – خیابان آزادگان – پلاک 380 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسينمحمديسوپرمارکت0030671421522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)روشن آبسربالا – روستای رضامحله – جاده ( روشن آبسر ) – جاده اصلی روشن آبسر – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضااکبریخواربارفروشی اکبری0467643075522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسررؤیاشفیعی طیولاسوپرمارکت لبخند046764553301341628932522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین (72تن ) – خیابان شهید انصاری – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلحسین نژادچافجیریسوپر مارکت طاها046764892101341629077522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – رانکوه – کوچه عزیزی – کوچه شهید نژاد کریم – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسقویدلخواربار فروشی046764929801342674259522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سرولات – روستای اوشیان – ندارد – جاده اصلی سرولات – خیابان شهیدنصراله تفاوت – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرمنیرشعبانی شفیع آبادیسوپرمارکت ساحل0467653025522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)درزی محله – روستای ماچیان – درزی محله – خیابان بطرف شاهی سرا – خیابان گسکر محله به رحیم آباد – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانرودسرصادقکریمیسوپرمارکت0309863472522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه حافظ 11 – خیابان شهید بکایی – پلاک 316 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعيدهخانيآقا بزرگ0467654059522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهید یدالله مومن پور – خیابان امام رضا – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادراهنمافرسوپرمارکت مهدی046765569401341622047522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)احمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید برزو مشفق – خیابان احمدآباد – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادحسنقلی پوریاسوریسوپرمارکت یاسور0467656946522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)واجارگاه – شبخوسکله – کوچه ((حسین پدر پور)) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرزلیخاصالحی نژادچایجانیجواهردشت0430004369522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه اله یارصالح نژاد – خیابان گلستان – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانرودسرعاطفهيعقوبي دزليسوپر مارکت حسن0467673246522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)طول لات – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان جاده کوشکوه – خیابان جاده اشکورات – پلاک 156 – طبقه همکف
گیلانرودسرریحانیوسفی قاسم آبادسوپرمارکت گل نرگس046768669001342656451522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید سیف الله حسین پور – خیابان شهدا – پلاک 427 – طبقه همکف
گیلانرودسرامينآروندسوپر مارکت امین0467689754522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمحسن زاده چایجانخوار و بارفروشی046768999301342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)کلاچای – کاشانی – خیابان مفتح جنوبی – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرقربانپورآقائی قاسم آبادیخواربار فروشی پورآقایی و پسران 046769019401342654670522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – خیابان انقلاب – خیابان امام خمینی – پلاک 247 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهعسگریسوپر مارکت سعید046769107901342625730522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – خیابان شهدا – بن بست (صنعتی) – طبقه همکف
گیلانرودسرعارفهدانشورخواربارفروشی0467695109522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نیلو – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان نیلو به رحیم آباد – خیابان امام رضا ( ع ) – طبقه همکف
گیلانرودسربهرامحاجی اکبریخوار وبار فروشی046769539701342680000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی بی بالان – پلاک 234 – طبقه همکف
گیلانرودسراصغریوسف پوراصلیخواربار فروشی046769567501342660000522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لمه سرا – روستای اوشیان – ندارد – کوچه ((عزیزباقرپورمقدم)) – جاده اصلی لیمه سرا – پلاک 59 – طبقه همکف
گیلانرودسرنجمهجعفری چترودیققنوس مارکت046770177101342629641522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهدای دانشجویی – بن بست (لطیفی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضالطفی پورسوپر مارکت کوهستان0409815350522241  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لمه سرا – روستای اوشیان – ندارد – جاده (لیمه سرا) – جاده اصلی لیمه سرا – پلاک 252 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراخانی گرکرودیابمیوه بستنی صادقی046631907201342622457552513آبمیوه و بستنی فروشیرودسر ، امام خمینی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 116 ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیربیعیکافی شاپ کاپوچینو046633966701342620000552513آبمیوه و بستنی فروشیرودسر ، سردار جنگل ، خیابان نینوا ، خیابان شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانرودسرنسریننگهدارکلکاسرائیالاتی تی0466375070552513آبمیوه و بستنی فروشیکلکاسرا ، کوچه جانباز ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرعارفبخشنده رحیم آبادآب میوه و بستنی ستاره046703256201342681111552513آبمیوه و بستنی فروشیرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان ( وادی رحیم آباد ) – خیابان قدس – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرودسرداریوش داوری هادی کیاشریبستنی پل 046745313801342680000552513آبمیوه و بستنی فروشیهادی کیاشر – روستای ماچیان – کوچه ( پلرود ) – جاده اصلی هادی کیاشهر(1) – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانرودسرعزیزآقائی وگولخانیبستنی سنتی عندلیب046747488701342610692552513آبمیوه و بستنی فروشیرودسر – شهرک طالقانی(شهدا) – خیابان شهدا – کوچه هشت متری – طبقه همکف
گیلانرودسرمعینرحیمی تمیجانیآبمیوه و بستنی046765633001342620000552513آبمیوه و بستنی فروشیتمیجان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهیدحبیبی – خیابان ولیعصر – پلاک 114 – طبقه همکف
گیلانرودسراصغرخدادادی دشتکیسمساری031602944101427621689524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )رحیم اباد خ امام ابن سینا  65371
گیلانرودسرمحمدرضاشیرزادنسبسمساری بانی چاو0461502942524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )رحیم آباد ، بلوار معصومی ، خیابان آیت الله خامنه ای ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمودکریمی لیمنجوبیسمساری046644701401342680000524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )کلاچای ، امام خمینی ، کوچه سنبل ، کوچه بنفشه ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورشکوریسمساری شکوری046660596501342772568524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )رحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهیدرمضان شعبانی – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرشاهینحسین وندسمساری بختیاری046675637401342660000524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )چابکسر – امام خمینی(22 بهمن) – کوچه تلاش – خیابان 22 بهمن – طبقه همکف
گیلانرودسرارسلانجعفری رودسریسمساری ارزان -خرید و فروش لوازم خانگی دست دوم0353009753524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )رودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – پلاک -164 – طبقه همکف
گیلانرودسررامینمحجوب دلیجانیسمساری046722491201342680000524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )کلاچای – لطره نوده(پایین گزافرود) – خیابان (پایین گزافرود) – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاسعیدیندارد 046764897901342624262524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )رودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحسینعلی پورکلاچایهسمساری0467695116524011امانت فروشی (کالاهای دست دوم )رحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهیدرمضان شعبانی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمکشاورز چافجیریبستني فيتيله پيچ003156565801426226684552512بستنی فروشیرودسر خ شهدا  0
گیلانرودسرمحمدعلیصادقی لنگرودیبستنی بهمن046221116501342626660552512بستنی فروشیرودسر ، شهرداری ، خیابان بسیج مستضعفین ، کوچه فجر ، پلاک -32 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحاجی آقارفعتی شلمانیفروشگاه حاجی بابا0465967711552512بستنی فروشیرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهیدمهین پور ، ساختمان امیرپور ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدتجلی رانکوهیکافه آبمیوه046611515301342625704552512بستنی فروشیرودسر ، شهدا ، خیابان شهید جنیدی ، خیابان شهدا ، پلاک 91 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمنصیری رادبستنی فروشی عموتقی046625846301342698330552512بستنی فروشیرودسر ، شهدا ، کوچه گلزار شهدا ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاحسنی علیکلایهبستنی و آجیل رضا046628069201342621109552512بستنی فروشیرودسر ، شهدا ، خیابان سعدی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلحسین زادهبستنی فروشی046629463001342629106552512بستنی فروشیرودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان شهید درود ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدرئوفی ترشایهکافه بستنی کتوم0466120831552512بستنی فروشیرودسر – انقلاب – کوچه (میرفندرسکی ) – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسینمیرعلی پورسلاکجانیمیرحامد0339665485552512بستنی فروشیرودسر – گسکر محله(رامدشت) – کوچه شهیدابراهیم سعیدی – خیابان ساحل گسکر محله – طبقه اول
گیلانرودسرفریدامیریان چایجانبستنی فروشی 046689910201342680000552512بستنی فروشیکلاچای – مفتح – بلوار (امام خمینی شرقی) – خیابان مفتح شمالی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحیدرزاده قاسم آبادیبستنی فروشی046700291601342660000552512بستنی فروشیبالامحله قاسم آباد – ندارد – کوچه میرزا – خیابان امام خمینی – پلاک 250 – طبقه همکف
گیلانرودسرنرگسعلی اکبرزاده خانسریپتوسراي بندر029103901701426589236523212پتو فروشی (خرده)کلاچای-خ امام جانبازان  73 ولی عصر 0 73
گیلانرودسرمحمدباقرحبیبی پوررودسریحبیبی پور رودسری045460129201342611156523212پتو فروشی (خرده)رودسر ، امام خمینی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 102 ، طبقه همکف
گیلانرودسرجمالعلی زاده091114034580455285793523212پتو فروشی (خرده)رحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده ، کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 3) ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرعلی نیاندارد045659471201342617499523212پتو فروشی (خرده)رودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، مجتمع تجاری الماس ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنصادقیگالری مروارید046628189001344685615523212پتو فروشی (خرده)کلاچای ، مسجد جامع ، کوچه محراب ، خیابان شهرداری ، پاساژ رضا ، طبقه اول
گیلانرودسرمینابابائی ولنیپتو فروشی046631008201342680000523212پتو فروشی (خرده)کلاچای ، مسجد جامع ، کوچه نماز ، کوچه محراب ، طبقه همکف
گیلانرودسرهدیمحمدعلی پورکالای خواب ماهور046649139601342683409523212پتو فروشی (خرده)کلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه اول – واحد 61
گیلانرودسرسیدمجیدمیرکیائی تمیجانیگلبافت046651460201342623697523212پتو فروشی (خرده)رودسر – امام خمینی – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -106 – طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلامحمدی خسادانیکالای خواب نیوشا046664787301342775474523212پتو فروشی (خرده)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید مطهری – پلاک 134 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراعلی بابائی کلرودعلی بابائی0310053933523212پتو فروشی (خرده)کلاچای – امام خمینی – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسربهمنشعبانیفروشگاه مدرن0467124655523212پتو فروشی (خرده)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شورا – پلاک 183 – طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهحاجی آقاپورفکجورکالای خواب مهتاب0467271862523212پتو فروشی (خرده)چابکسر – بازار چه قدس – کوچه بازارچه قدس – کوچه (بازارچه قدس 1) – طبقه همکف
گیلانرودسرمیناپورامیرواجارگاهکالای خواب طوبی046735944701342603155523212پتو فروشی (خرده)واجارگاه – واجارگاه.. – کوچه شهید مهندس خسرو کیایی – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 149 – طبقه همکف
گیلانرودسرصادقزارع نودهیکالای خواب وتزئینات خانگی آرتا046735945101342682224523212پتو فروشی (خرده)کلاچای – کاشانی – کوچه شهیدکوشیار موسوی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرپریباقی پورگاوماستیکالا خواب حمام 046750619801342686832523212پتو فروشی (خرده)کلاچای – امام خمینی – کوچه سنبل – کوچه لادن – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرامرادی لنبرکالای خواب علی پور046761911101342623407523212پتو فروشی (خرده)رودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان برنج فروشان – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -162 – طبقه اول
گیلانرودسرسیدمهدیمیرکیائیفروشگاه تشک رویا046763816901342622314523212پتو فروشی (خرده)رودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 204 – طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهابراهیمی عابدپتو فروشی ابراهیمی046767429601341610075523212پتو فروشی (خرده)رودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه منفی 1
گیلانرودسراحسانالهی گوائیلوازم یدکی موتورسیکلت احسان046647194101342770931524043تعمیرو فروش لوازم یدکی کارکرده انواع دوچرخه ،سه چرخه و موتور سیکلترحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید هادی بابائی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبمیرزائی00046674820601342633333524043تعمیرو فروش لوازم یدکی کارکرده انواع دوچرخه ،سه چرخه و موتور سیکلترودسر – سرپل شرقی – کوچه جوراب چی – بلوار ولیعصر – پلاک 332 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیرحمن پورفروشگاه لوازم یدکی موتورسسیکلت دوستان046679167801342600230524043تعمیرو فروش لوازم یدکی کارکرده انواع دوچرخه ،سه چرخه و موتور سیکلتواجارگاه – شبخوسکله – کوچه ( پدرپور ) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیعیسی پورخاناپشتانیلوازم یدکی نقلیه موتوری046717457501342680434524043تعمیرو فروش لوازم یدکی کارکرده انواع دوچرخه ،سه چرخه و موتور سیکلتکلاچای – کاشانی – کوچه تربیت دوم – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسررویادلشادرضائیقائم029104050001426586391523825خرازیکلاچای- خ امام خمینی خ جانبازان  96 مجتمع تجاری ولیعصر 0 96
گیلانرودسرسحرعلی پور چافجیریخرازي هستي029104128201426589204523825خرازیکلاچای- خ امام خمینی-شرقی جانبازان  81 مجتمع تجاری ولیعصر 0 81
گیلانرودسرمحمدمرادی پیرمحلهنگار029103944901426587707523825خرازیکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه همکف – واحد 23
گیلانرودسرالههعینیعاشقانه018684930301426589220523825خرازیکلاچای – خ امام جانبازان  0
گیلانرودسرعفتقربانی شمشادسرافروشگاه عاطفه029104330501427626046523825خرازیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه الغدیر 2 – خیابان ولیعصر – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرحمانیپاپيون030281318901426226664523825خرازیرودسر خ شهید هاشم پور  0
گیلانرودسرمحمدخرمی لنگرودی003169614801426583649523825خرازیکلاچای خ شهرداری  0
گیلانرودسرمحبوبهطاهریان032161328901426363421523825خرازیچابکسر قاسم ابادعلیا  0
گیلانرودسرسمیهالبرزی اوانکی032414833801426217081523825خرازیرودسر خ امام  0
گیلانرودسررمضانعلیمحمدیگل سرخ033204775301420523825خرازیرودسر خ امام آنتیک 0
گیلانرودسرحمیدخداشناس رودسری033414553601426220540523825خرازیرودسر خ امام- پاساژ آنتیک  0
گیلانرودسرامیرقربان زاده کیوانی031137374801426216864523825خرازیخیابان امام خیابان امام  0
گیلانرودسرحمزهحبیبی رودسریشيك پوشان031544723901426220219523825خرازیامام امام  0
گیلانرودسرافروزپور عزیزیان رودسری031569692901420523825خرازیخیابان شهید هاشم پور پاساژ آنتیک  0
گیلانرودسرمحمدفرحی لنگرودیخرازی فرحی03240033730142658523825خرازیکلاچای خیابان شهرداری  1
گیلانرودسرمرادمراد ی پیرمحلهخرازی مرادی03241115860142658523825خرازیکلاچای پاساژ امیری  1
گیلانرودسرحسنیوسفی رودسریخرازی حسن045190464901342620295523825خرازیرودسر ، هوسم ، میدان برنج فروشان ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 148 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدابراهیمرضائی لشکاجانیفروشگاه رضائی0452067881523825خرازیرودسر ، شهرداری ، کوچه مسجد ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانرودسرصفرعلی پورفروشگاه شمال0452076664523825خرازیرودسر ، شهرداری ، میدان شهرداری ، خیابان انقلاب ، پلاک 27 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریماحمدی ماچیانیاحمدی045220382701426226798523825خرازیرودسر ، ایران پیما ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، مجتمع تجاری آنتیک ، طبقه اول
گیلانرودسرمحمدعلیبابائی کلرودخرازی 045729235401342680000523825خرازیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید داریوش خادم الفقراء ، خیابان آیت الله کاشانی ، پلاک 614 ، طبقه همکف
گیلانرودسربتولطلوعی رحیم آبادخرازی0458198071523825خرازیرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده ، کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 3) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمپویادوستمانتو رایا046098761801342624442523825خرازیرودسر ، امام خمینی ، کوچه شهید نژاد کریم ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک -64 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراسلیمیخرازی و پوشاک0462726780523825خرازیرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده 1 ، پاساژ جعفرزاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهتابیگانه سویرینگین046284726401342624051523825خرازیرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پاساژ دقتی ، طبقه اول
گیلانرودسرجعفربصیرت نیاخانه جوراب046596359301342622028523825خرازیرودسر ، شهرداری ، میدان شهرداری ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک -15 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرشیدامیریان چایجانخرازی046596798101342600000523825خرازیکلاچای ، مفتح ، بلوار امام خمینی شرقی ، خیابان مفتح شمالی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحسنمظفریخرازی مظفری046598030101342628539523825خرازیرودسر ، رانکوه ، خیابان کشاورز ، خیابان تختی ، پلاک -56 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیفروتننگین0465980312523825خرازیرودسر ، ایران پیما ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، مجتمع تجاری آنتیک ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدشوقی آج بیشهدوخت و دوز آج بیشه0031555328523825خرازیرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدغنیمحمدیثناگل046602292501342629276523825خرازیرودسر – 72 تن – کوچه شهید میر بابائیان – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسررضاانوریخرازی جناب خان046604647301342682581523825خرازیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه مطبوعات ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک 803 ، طبقه همکف
گیلانرودسرامیرمحمدروزگردفروشگاه روزگرد0310298570523825خرازیرودسر ، امام خمینی ، کوچه شهید نژاد کریم ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 32 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدروزگردفروشگاه روزگرد0310295225523825خرازیرودسر ، امام خمینی ، میدان طالقانی ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک -214.2 ، طبقه همکف
گیلانرودسرشقایقبرجیگالری مژگان 0466129971523825خرازیرحیم آباد ، امام خمینی ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی(ره) ، مجتمع ستاره شهر ، طبقه زیر زمین
گیلانرودسرسیدمحمدرئوفی کلاچایهخرازی رئوفی046624958201342687486523825خرازیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، پاساژ شهرداری ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاشفائیشفائی0310594449523825خرازیرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پاساژ دقتی ، طبقه اول
گیلانرودسرمحمدباقرسلیمانی رحیم آبادیخرازی صدف گیلان0466282258523825خرازیرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه (صادق پور) ، کوچه شهید خانجانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنوچهرمومنی نژادمومنی0031697587523825خرازیکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرنبی الهامیریامیری0031673331523825خرازیرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهیداحمد زمانی ، پاساژ پناهی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمژگاناحمدی ماچیانیمدلند046636227601342624870523825خرازیرودسر ، ایران پیما ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، مجتمع تجاری آنتیک ، طبقه اول
گیلانرودسرسیدسجادمیرحق پرست رودسریفروشگاه سید0031559905523825خرازیرودسر ، امام خمینی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلی پورعلی پور0031550617523825خرازیرودسر – انقلاب – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – پلاک 212 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنیهدوستی فردوستی فر0031518217523825خرازیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ فرهمند – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهقاسمیان رودسریپوشاک ویونا046653034101342620974523825خرازیرودسر ، نواب صفوی ، خیابان شهیدنواب صفوی ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، پاساژ نگین ، طبقه دوم
گیلانرودسرنادرمحمدی گسکریبوتیک زیپ046653289701342617202523825خرازیرودسر – گسکر محله – خیابان شهید همت – خیابان دریا – طبقه همکف
گیلانرودسرآزادهره بانخرازی آنتیک0466540864523825خرازیرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهمحمدی سارسریخرازی مدرن0466543266523825خرازیرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه زیر زمین
گیلانرودسرسعیدجعفریگالری سعید0322673662523825خرازیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید خانجانی – میدان انقلاب – پلاک 255 – طبقه همکف
گیلانرودسررحیمکاظمی رادخرازی کاظمی0031634962523825خرازیرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – میدان شهرداری – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمداسماعیلمهدی پوررودسریخرازی مهدی پور046659480601342629918523825خرازیرودسر ، امام خمینی ، کوچه کفش ملی ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، طبقه همکف
گیلانرودسرآزاداصطهباناتیآکوا تی وی046659942901342639588523825خرازیحسن سرا – روستای رضامحله – کوچه الزهرا(س)(1) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 331 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهودامین مقدممدلند046663500302186018600523825خرازیرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه سوم
گیلانرودسرمحمداسماعیلمحمدنیارودسریفروشگاه توفیقی0310561077523825خرازیرودسر – رانکوه – خیابان کشاورز – خیابان تختی – طبقه همکف
گیلانرودسرپریسامحمدنیارودسریفروشگاه توفیقی 20466319813523825خرازیرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهیدمهین پور – پلاک 238 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدپورسیدلزرجانیخرازی046672283501342680000523825خرازیکلاچای – کاشانی – کوچه (باقرپور) – کوچه ماهی فروشان – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهاکبری کلان محلهندارد 0466296561523825خرازیرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیعلی پورمیلاد046684353601342611415523825خرازیرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ آروندی – طبقه دوم
گیلانرودسرفاطمهحیدری مقدمخرازی اشکان0370070834523825خرازیکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پلاک -72 – طبقه همکف – واحد 21
گیلانرودسرفریباکارگرپیش بیجاریخرازی کلاسیک 046700873901342614394523825خرازیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – ساختمان پاساژ فرج پور – طبقه همکف
گیلانرودسرنرگسحسینیان کندسرخرازی ایده آل0348438261523825خرازیچابکسر – امام خمینی – خیابان شورا غربی – خیابان جمهوری اسلامی – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانرودسربهنامخانعلی زاده قاسم آبادخرازی046704521801342656272523825خرازیقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید حسین نصیری پور – خیابان شهدا – پلاک 380.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرهاجرمشکوریمشکوری0303210034523825خرازیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهید نژادکریم – پلاک -19 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزانهامینی فرزینخرازی046714521601311111111523825خرازیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهرضائی فرخرازی پوشاک0312821517523825خرازیکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه اول – واحد 23
گیلانرودسرمرمراکبری للمیخرازی جناب خان046716537901342775622523825خرازیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – کوچه زنده یاد صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعباسجوانمردخرازی جوانمرد0418910319523825خرازیرودسر – شهرک شهیدانصاری(صیدرمحله) – خیابان سردار جنگل – کوچه آذری – پلاک -538 – طبقه اول
گیلانرودسرحسینرضائیخانه جوراب046718137801342680267523825خرازیکلاچای – امام خمینی – کوچه (داروخانه) – کوچه (علیزاده) – طبقه همکف
گیلانرودسرساداتموسوی چلارسخرازی موسوی0467213586523825خرازیرودسر – انقلاب – خیابان شاهین – خیابان انقلاب – پاساژ ایساتیس – طبقه اول
گیلانرودسرحسیننعمتی رحیم آبادیلبخند0467276584523825خرازیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 152 – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریمحبیجنابخان046729186201342689333523825خرازیرودسر – امام خمینی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیحق خواه رودسریخرازی حق خواه0443310053523825خرازیرودسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیرضی زادهفروشگاه رضی زاده0467314495523825خرازیچابکسر – بازار چه قدس – خیابان (شهدا) – کوچه (بازارچه قدس 1) – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریحیدری واجاریارکیده20031523836523825خرازیکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه همکف – واحد 80
گیلانرودسرمحمدتقیاکبری کیاسرائیخرازی046741833401342779302523825خرازیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه ( محمدزاده ) – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 239 – طبقه همکف
گیلانرودسرسيده روشنكهادي پورشاهمرادمحلهفروشگاه نیلوفر0369317895523825خرازیکلاچای – مفتح – کوچه پارک – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدروح الهسیدحسینی سیاهکلهکلبه تم046745525301342684582523825خرازیکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه همکف – واحد 2
گیلانرودسرپرویزصفرنژادخرازی صفرنژاد0433519240523825خرازیرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -214.1 – طبقه همکف
گیلانرودسرشهلاشريفي مايستانيخرازی بهارک0467460477523825خرازیرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده گوهرجوادی سیاهکلهاسباب بازی توپولی046752339601342684582523825خرازیکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه اول – واحد 28
گیلانرودسرسیروسبابائیان روشنیفروشگاه بابائیان0467557573523825خرازیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهید نژادکریم – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهقدمعلي پوردرگاهي کاموا فروشی ک0467561511523825خرازیرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمبکائی لشکاجانیلوازم خیاطی و فانتزی آوا0467563314523825خرازیرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرضیاءرضاپورسرمستانیگالری روژان0467564889523825خرازیرودسر – امام خمینی(شهرداری) – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 66 – طبقه اول
گیلانرودسریعقوبلطفی پلامیخرازی یگانه0467589167523825خرازیرحیم آباد – وادی رحیم آباد – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – بن بست خیام – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمرادی پیرمحلهمرادی046765008701427620720523825خرازیکلاچای – امام خمینی – کوچه حاج رضا – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک -803 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضااصغرخواهشهر پرنده046727010001342623377523832خرده  فروشی پرنده های زینتی (قناری و غیره) رودسر – طالقانی(شهدا) – خیابان شاهدان جاوید – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرامینحسن زادهفروش انواع سنگ های ساختمانی معراج046601785201342632666523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبرودسر – گسکر محله(رامدشت) – کوچه (یوسف خواه ) – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدهمحمدپورکلانکلایهسنگ نگین شمال046605647101342763530523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبشیرمحله ، کوچه شهید جلالی ، جاده اصلی شیرمحله ، پلاک 9 ، طبقه اول
گیلانرودسرامینکاظمیمجتمع سنگ ارم046638859001342660000523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبچابکسر ، دوران محله ، خیابان استقلال ، جاده اصلی اوشیان ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیامیرفتاحی ورنوسفادرانیاصفهان سنگ ابراهیم046657856001342669183523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبچابکسر – سورخانی(تازه آباد) – کوچه مرجان – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینطاهری فردسنگ انتیک 046661391701342600000523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبکلاچای – نوده – خیابان کشاورز – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهپورقاسم چورکلایهشومینه شاهان 046666919401342623958523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبرودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقفهیمسنگ فروشی عرش046674015201342617118523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبرودسر – گسکر محله – کوچه شهیدان رمضان نیا – بلوار ولیعصر – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانرودسررضامرادی لاتسنگ فروشی اشکور0467022190523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبرحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسخوشگومردابسریسنگ فروشی خوشگو046719974401342600000523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبدادامحله – روستای ماچیان – ندارد – خیابان جاده دادامحله – خیابان گسکر محله به رحیم آباد – پلاک 86 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسیننوروزپوربیجارگاهسنگ فروشی نوروز پور0467279835523427خرده فروشی  سنگ ساختمانی آماده نصبرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان شهیدتیمور حبیبی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدکمال الدینمیرجعفری میاندهیخواروبارفروشي027260924301426423694523111خرده فروشی  گیاهان داروییچابکسر خ شهدا  0
گیلانرودسرخدیجهآئینه افروزخواروبار029102865201420523111خرده فروشی  گیاهان داروییخ فرهنگ خ گلسار  0
گیلانرودسروحیدبابائی کلرودعطاری و داروهای گیاهی سینوهه046607876601342680000523111خرده فروشی  گیاهان داروییکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید کوشیار ، بلوار امام خمینی شرقی
گیلانرودسرسیدسجادسیدعباسی شاهمرادمحلهداروهای گیاهی 046622743101342680000523111خرده فروشی  گیاهان داروییکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهیدسیدرضا جعفری ، بلوار امام خمینی شرقی ، پاساژ کاسپین ، طبقه همکف ، واحد 28
گیلانرودسررحمنابراهیم زاده آبدشتیعطاری046623639501342625756523111خرده فروشی  گیاهان داروییرودسر ، انقلاب ، کوچه حسین خواه ، خیابان انقلاب ، پلاک 340 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمانداناعلی پورامیربندهعطاری ابن سینا0466256869523111خرده فروشی  گیاهان داروییچابکسر ، بازار چه قدس ، خیابان شهدا ، خیابان امام خمینی ، پلاک 36 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهرارسولی رادعطاری نیشابوری0466284976523111خرده فروشی  گیاهان داروییرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان جامی ، خیابان امام خمینی(ره) ، پاساژ فرهمند ، طبقه دوم
گیلانرودسرفریباشفقیگیاهان داروئی طارونه0466430617523111خرده فروشی  گیاهان داروییرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده 1 ، خیابان شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیامکبرات پورعطاری اسلامی طیبات046647228901342626014523111خرده فروشی  گیاهان داروییرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه بوستان 13 ، خیابان چمران ، طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیرحمتیداروهای گیاهی046666644401342683536523111خرده فروشی  گیاهان داروییکلاچای – امام خمینی – کوچه (نانوایی) – کوچه محراب – طبقه همکف
گیلانرودسرکلثومجمالی لشکاجانیداروهای گیاهی بهلیمو046689479601342625851523111خرده فروشی  گیاهان داروییرودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهدا – کوچه گلزار شهدا – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدکهن دامانیگیاهان داروئی بوعلی0466901511523111خرده فروشی  گیاهان داروییرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ حکیمی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعلیموسوی صدرعطاری صدر046715362901342613854523111خرده فروشی  گیاهان داروییرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان چمران – بلوار غدیر شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمسعیدیعطاری شفا046723809301342610652523111خرده فروشی  گیاهان داروییرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -149 – طبقه همکف
گیلانرودسرنرجسشفقی نودهیدارو گیاهی شفا0422016394523111خرده فروشی  گیاهان داروییکلاچای – امام خمینی – کوچه زند – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادمرادیانعطاری سینوهه0467245986523111خرده فروشی  گیاهان داروییرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه اول – واحد 24
گیلانرودسرگیتیحسین زادهعطاری اردیبهشت046728002101342689729523111خرده فروشی  گیاهان داروییکلاچای – پاسداران – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه آیت – پلاک 21 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیراحدضیائی پوررودسریداروهای گیاهی ضیائی پور0467339901523111خرده فروشی  گیاهان داروییرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدرهبرنیاگیاهان دارویی046735967301342680000523111خرده فروشی  گیاهان داروییکلاچای – امام خمینی – کوچه (نانوایی) – کوچه محراب – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدیوسفپورمیرفروشگاه گیاهان دارویی ابن سینا046745766201342776502523111خرده فروشی  گیاهان داروییرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصیادی کمال الدین پشتهعطاری تی‌تی‌نو046748905101342616765523111خرده فروشی  گیاهان داروییرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه دوم
گیلانرودسرزینبراسخعطاری راسخ 046753460101342689226523111خرده فروشی  گیاهان داروییکلاچای – آموزش و پرورش – خیابان شهید مطهری شرقی – کوچه مروارید – ساختمان امیر 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضابخشی پوررودسریعطاری آویشن046753639101342620000523111خرده فروشی  گیاهان داروییرودسر – سرپل شرقی – کوچه درخشان – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهغلامی فلاحگیاهان داروئی بهارنارنج046761542901342687281523111خرده فروشی  گیاهان داروییکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف – واحد 11
گیلانرودسرمریمعبداللهی مبرهنعطاری گلاب و عرقیات046770960201342626919523111خرده فروشی  گیاهان داروییرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – مجتمع تجاری الماس – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعلیپاک دامن جیرکلیفروش ابزار و ادوات لوازم پرورش زنبورعسل046749866801342783032523839/7خرده فروشی ابزار وادوات و لوازم پرورش زنبور عسلبنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان جاده اشکور – بن بست (مدرسه ) – پلاک 139 – طبقه همکف
گیلانرودسرعابدجعفرانصاریلوله اتصالات 046633453401342600000523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاکلاچای ، امام خمینی ، میدان شهدا ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینمجردمامودانلوله واتصالات 046653042701342680000523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاواجارگاه – امام خمینی – کوچه شهیدمحمد منتظری – میدان شهید بهشتی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسینرئوفی کلاچایهلوازم ساختمانی رئوفی046667067301342688020523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پاساژ کیا – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمحققفروش مصالح ساختمانی محقق046681243801342624688523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکارودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – پلاک -152 – طبقه همکف
گیلانرودسرعطاءالهخانجانی دوران محلهنوین صنعت046683944901342674226523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاچابکسر – امام خمینی(ماه گرفته) – خیابان شهید چمران – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلمهرعلیزادهلوازم ساختمانی ایده آل046702024701342621197523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکارودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرفرامرزبخشی پوررودسریلوله کشی ساختمان فرامرز 046720561201342633192523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکارودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار نیایش – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاحیدرپورفروش لوازم ساختمانی اعتماد046726405101342628191523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکارودسر – رانکوه – کوچه (فلاح ) – خیابان کشاورز – پلاک 153 – طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهکریمی مردابسربرادران رضایی تبار046727672101342652523523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکارضامحله – روستای رضامحله – جاده ( رضامحله مرکزی ) – خیابان سعدی – پلاک 347 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهحسینعلی زادهخرده فروشی اتصالات فلزی غیرفلزی چدنی و پلیکا046742472001342680017523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکارحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید خانجانی – کوچه ( شهیدحبیب یوسف زاده ) – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادنظریخرده فروشی 046756112801342660000523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکاچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شهید مطهری – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمخیری توتکلهابزاریراق ابراهیم046760499001342680000523453خرده فروشی اتصالات فلزی- غیر فلزی و چدنی و پلیکافقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده رحیم آباد – بن بست ( مرادی 2) – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرعالیهراهنمافرزيتون سراي راهنما فر029103801001426586852522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کلاچای -نوده جانبازان  53
گیلانرودسرسیروسخوشنودخشنود046255008901342616121522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )رودسر ، انقلاب ، بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی ، کوچه هوسمی ، پلاک 63 ، طبقه همکف
گیلانرودسرآزادهعابدی جیردهیآجیل و خشکبار046621380201342680000522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )بی بالان ، خیابان شهدا ، جاده اصلی بی بالان ، پلاک 256 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیدوستی گالشکلامیفروشگاه دوستی046674686701342621972522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )رودسر – نواب صفوی(غفاری) – خیابان غفاری – خیابان شهیدمهین پور – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانرودسربهراممرادخانیآذربایجان0341698936522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کلاچای – امام خمینی – کوچه حاج رضا – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک -807 – طبقه همکف
گیلانرودسرجمیلهحنیفی خوشآجیل و خشکبار حنیفی046687896701342681111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کلاچای – شهرداری – کوچه شهید الیاس باقری – خیابان شهید مطهری غربی – پاساژ بهناد – طبقه همکف – واحد 10
گیلانرودسرمریمرضاپوریایچیطاها046695996701342680000522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )کلاچای – شیخ صدوق – کوچه شهید حجت یوسفی[مهتاب] – خیابان شیخ صدوق – طبقه همکف
گیلانرودسرشعبانقاسم نژادسوغات خشکبار046696394301342660000522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )چابکسر – امام خمینی – کوچه قیام – خیابان امام خمینی – پلاک 268 – طبقه همکف
گیلانرودسربهارهلطیفی سیویریآجیل و خشکبار 0466992547522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )رحیم آباد – بالنگاه – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجوادمیرزاآقائی چایجانخشکبار046722322701342660000522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )سیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه شهیدفرهادآقاجانی – خیابان جواهردشت – پلاک 164 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرامحمودیاجیل و خشکبار046740916101342660000522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )چابکسر – گیلان ده – خیابان (گیلان ده) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسركبريتمجيديگلچین زاینده رود0467487544522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )رودسر – شهرداری – خیابان فرهنگ – کوچه شهید نژاد کریم – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینمحمدزاده چابکیخشکبار دهکده046751477301342661111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )چابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسررضامختاریخواروبارفروشی0467567837522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )رحیم آباد – گلدشت – کوچه یاسمن 5 – خیابان (شهید حسین کشاورز) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضامحمدی کمال الدین پشتهآجیل و خشکبار محمدی046757152201342624086522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )رودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلعسگرزادهخشکبار عسگر زاده046770784001342621111522221خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )گرمابدشت – روستای اشکور سفلی – ندارد – کوچه (مسجد) – جاده اصلی گرمابدشت – پلاک -190 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهحیدری دریاکناریآرد کوبی اطمینان0454404528522225خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ایکلانکلایه ، کلان کلایه ، خیابان جاده کلان کلایه ، خیابان جاده روشن آبسر ، پلاک 150 ، طبقه اول
گیلانرودسرحسنعلیزادهخواربارفروشی علیزاده0407495262522225خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ایحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 416 – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادهوشمندرستگارفروش غلات یلدا046743612101342223195522225خرده فروشی آردو غلات و محصولات نشاسته ایبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه شهید محمد حسین پاکزاد – جاده اصلی بی بالان – پلاک 134 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمابراهیمیاسباب بازي جيرجيرك029103923301426587509523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیکلاچای-خ امام جانبازان  45 ولی عصر  45
گیلانرودسرمولودگلعلی زاده بی بالانسرزمین اسباب بازی046596552601342600000523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهیدسیدرضا جعفری ، بلوار امام خمینی شرقی ، پاساژ کاسپین ، طبقه اول ، واحد 20
گیلانرودسرسید کاظممیر باباییاسباب بازی کودک میربابایی0466131256523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پاساژ دقتی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدشوقیاسباب بازی فروشی شوقی0031658354523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیشهید هاشم پور –  –
گیلانرودسرمجتبیپولادی رادپرنسس من046630952601342663390523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهدا ، کوچه قیام1 ، پلاک 7.1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیکیوانیاسباب بازی کیوانی046633446901342682178523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادشریفگالری عسل046635244501342622129523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیرودسر ، امام خمینی ، کوچه شهید نژاد کریم ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک -44 ، طبقه همکف
گیلانرودسرتقیامیرزادهفروشگاه خانه کودک0466448680523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه محمدزاده ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک 233 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراحسین پورندارد046672911701342627315523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 9 – بلوار قائم – طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجههدایت بازرگانیاسباب بازی آرمیتا 0466878347523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 12 – بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقغلام پورندارد0413213276523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -120 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراآقاجانی لزرجاندنیای اسباب بازی امیرحسین046722490601342685365523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیکلاچای – پاسداران – کوچه آیت – خیابان شهید مطهری شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهینرمضانی بازنشینخانه کادو046739542601342771867523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاآریانژادفروشگاه اسباب بازی آریا046767179801342610320523815خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازیرودسر – رانکوه – کوچه (فلاح ) – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنپی سپاربلالمیصوتی تصویری آفرین046610719501342620534523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیرودسر ، انقلاب ، خیابان شاهین ، خیابان انقلاب ، پلاک 73 ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیجعفری چافجیریچکاوک046627135201342623153523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پلاک -35 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینلاهوتی رودسریگالری لاهوتی046652548601342600000523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیرودسر – انقلاب – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – پلاک -333 – طبقه همکف
گیلانرودسرمقدادغلامی بازنشینفروش آلات موسیقی یاس0466564072523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید مطهری – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانرودسرفروغخلیلیفروشگاه موسیقی ماهان046675687401342681111523345خرده فروشی آلات موسیقی و صوتیکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه دوم – واحد 69
گیلانرودسرحمیدرضاصمیمی عثماوندانیندارد046625849001342626262523351خرده فروشی انواع چرخ های خیاطی و گلدوزی خانگیرودسر ، انقلاب ، خیابان نیلو فر ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیافشاری نژادرودسریفروش چرخ خیاطی و کاموابافی افشاری0467341547523351خرده فروشی انواع چرخ های خیاطی و گلدوزی خانگیکلاچای – شهرداری – کوچه بنفشه – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – طبقه همکف
گیلانرودسرتیموربائی لاشکیزغال فروشی بائی046604549901342611389523896خرده فروشی انواع ریسمان- اسفنج- زغال چوبرودسر ، رانکوه ، کوچه (فلاح ) ، خیابان کشاورز ، پلاک -143 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدقاسمنظرتواسانیذغال تواسان046686096201342770530523896خرده فروشی انواع ریسمان- اسفنج- زغال چوببندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ( جاده روستای نیکسر ) – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 359 – طبقه همکف
گیلانرودسرپویانخالقی نیاذغال دهکده046707234001342608189523896خرده فروشی انواع ریسمان- اسفنج- زغال چوبچایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان سعدی – خیابان شهید مجید کرجالیان – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالحسیننصری گرمجانیزغال نصری046720761901342621535523896خرده فروشی انواع ریسمان- اسفنج- زغال چوبگرمجان – روستای رضامحله – ندارد – جاده اصلی گرمجان – بن بست گلستان 5 – پلاک 187 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیندهشساعت فروشی دهش046601995301342622168523821خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آنرودسر ، امام خمینی ، کوچه شهید نژاد کریم ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک -22 ، طبقه همکف
گیلانرودسرنسترنظفری032159154301426434901522212خرده فروشی انواع شیرینیچابکسر خ امام  0
گیلانرودسررضاسلیمی پورریسنیشیرینی سرای گل گندم0465989417522212خرده فروشی انواع شیرینیرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرالیاسپورشعبانی پاتاوانینان شیرینی شهر باران046612956501342660000522212خرده فروشی انواع شیرینیچابکسر ، امام خمینی ، کوچه قیام ، خیابان امام خمینی ، پلاک 254 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهاحمدی خصالشیرینی فروشی نرگس046624788201342660000522212خرده فروشی انواع شیرینیچابکسر ، امام خمینی ، خیابان 22 بهمن ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمهرزادسلاکجانیندارد046636896601342683529522212خرده فروشی انواع شیرینیکلاچای ، پاسداران ، کوچه آیت ، خیابان شهید مطهری شرقی ، پلاک 38 ، طبقه اول
گیلانرودسرحسناصالتیشیرینی سرای یاس0466371348522212خرده فروشی انواع شیرینیرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیداحمد زمانی ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 73 ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضادوستی بازنشینشیرینی فروشی0030613066522212خرده فروشی انواع شیرینیرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 184 – طبقه همکف
گیلانرودسرنرگسحبیبیشیرینی و بستنی یاس0466555454522212خرده فروشی انواع شیرینیرحیم آباد – گلدشت – خیابان شهید حسین کشاورز – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادپورمؤمن کنگاچرشیرینی فروشی0466643972522212خرده فروشی انواع شیرینیرضامحله – روستای بی بالان – خیابان ولی عصر – جاده اصلی رضا محله – پلاک 424 – طبقه همکف
گیلانرودسرعقیلمحمدی کندسرشیرینی سرای معین0466326298522212خرده فروشی انواع شیرینیرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 202 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیامیدواراشکلکشیرینی فروشی رادین046672428401342770000522212خرده فروشی انواع شیرینیرحیم آباد – گلدشت – کوچه شهید مسلم امیدوار – بلوار (امام خمینی) – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانرودسرآتیهنظربین سیاهمزگیشیرینی و کلوچه0467078837522212خرده فروشی انواع شیرینیرحیم آباد – بالنگاه – کوچه ((حسین فلکرو)) – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرسیمامانیشیرینی سرای سنتم 20376728271522212خرده فروشی انواع شیرینیقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه مخابرات – خیابان شهدا – پلاک 311 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودمحمدحسینی گیل کلایهشیرینی و بستنی محیا046733735401342667551522212خرده فروشی انواع شیرینیخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزفرزادشیرینی فروشی فرزاد046736371301342630695522212خرده فروشی انواع شیرینیرودسر – گسکر محله – خیابان رحیم آباد – بلوار ولیعصر – پلاک 208 – طبقه همکف
گیلانرودسرزبیدهاسماعیلی سلاکجانیسهیل0467467286522212خرده فروشی انواع شیرینیچایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان به سمت چایخانسر – خیابان جاده چابکسر – پلاک 105 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینکلاه دوزیقصابي بهار027207029101420522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزچابکسر-خ امام جنب مصلی  0
گیلانرودسرسیدفرشیدبذری اشکلکفروشگاه پروتئيني029104341301427625945522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرحیم آباد گلدشت  0
گیلانرودسریحییحسن زادگان رودسری030032910501426212310522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسرخ امام شهید میهن پور امیرپور 0
گیلانرودسرپرویزجانی نژادجاني نژاد030591598501427622654522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرحیم آباد خ امام  0
گیلانرودسرمحمدرضاارجی رودسری030609221501426223437522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر خ امام  0
گیلانرودسرموسیاکبری شوکی030609768201420522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرجمشیدفدایی مقدمقصابي003150831901426583389522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکلاچای امام  0
گیلانرودسرعلی اکبرولی زاده کراتی032399773001426523192522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزچابکسر اوشیان  0
گیلانرودسرولیمحمدیان سیاهکلرودی032436868401426353245522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزسیاهکلرود ، کوچه شهیدحسن زاده ، خیابان جواهردشت ، پلاک 216 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفتح الهعلی محمدی0026142654101427628248522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرحیم آباد خیابان امام  0
گیلانرودسرفرامرزعابدینی جیردهیکوشت فروشی فرامرز031498379601426460514522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزخیابان امام خمینی ندارد  0
گیلانرودسرفرخرمضانی یکتائی بلالمیقصابی یکتائی0452100360522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرحیم آباد ، گلدشت ، خیابان کمربندی دانش ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاکهنقصابی 045903857401342674336522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزچابکسر ، سرولات ، خیابان شهید باور نگین ، کوچه شهید تفاوت ، طبقه همکف
گیلانرودسرحرشیخ داداشی دیوشلیسوپر گوشن میثم045927303301342626536522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر ، شهدا ، خیابان شهدا ، بن بست (صفرنیا) ، طبقه اول
گیلانرودسربهرامرمضانی یکتائی بلالمیقصابی046461904201342600000522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزهادی کیاشر ، هادی کیاشهر ، کوچه شهیدنقی خدادوست ، خیابان کمربندی کلاچای ، پلاک 44 ، طبقه اول
گیلانرودسرعلی اکبرسلمل میانلاتیانعمو اکبر046597900901342660041522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزلمه سرا ، خیابان اصلی لمه سرا ، کوچه سلملیان ، طبقه همکف
گیلانرودسربهزادغلامی کیائیقصابی دوستان 046605673601342600000522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکیاسرا ، کیاسرا ، کوچه شهید علیزاده ، خیابان جاده کیاسرا ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدنقیآشوبیقصابی آشوبی0466096956522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر ، شهدا ، کوچه دوم ( سردار جنگل ) ، خیابان شهدا ، پلاک 193 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیمحمدتاباردوگلسرقصابی مصطفی محمد تابار046628494101342670000522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزچابکسر ، گل سرخ ، جاده اصلی اوشیان ، خیابان استقلال ، طبقه همکف ، واحد 5
گیلانرودسرنادررفده چنچهقصابی0466300199522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزچابکسر ، شهدا ، خیابان شورا شرقی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودمشهدی قربانی سیاهکلرودیقصابی زیبا046638878501342667584522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزسیاهکلرود ، کوچه شهیدفرهادآقاجانی ، خیابان جواهردشت ، پلاک 158 ، طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبصالحی لشکاجانصالحی0031628768522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر خ انقلاب  0
گیلانرودسرعلی اصغرمحمدی کندسرقصابی آریا0466410718522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرحیم آباد ، بلوار معصومی ، کوچه (فلکرو ) ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنوچهرغنی پورکمنیغنی پور046644175901341620237522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر ، شهرک انصاری ، خیابان بسیج مستضعفین (72تن ) ، خیابان شهید انصاری ، ساختمان پانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسجادسال دیده آزارکیقصابی سجاد0466445081522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرمظاهراکبریاکبری046644865501342624640522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزناصرسرا ، خیابان شهید احمد عاقلی ، خیابان شهید بکایی ، پلاک 519 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسیناحمدیقصابی احمدی046646175101342621252522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، میدان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمختارفرجی زاهدیقصابی شقایق046653057301342673757522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزچابکسر – شیخ زاهد محله – کوچه طبیعت – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبربزرگی گوابریقصابی آروین0466543004522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزگره گوابر – روستای اشکور سفلی – کوچه ((رامین امیری)) – کوچه ((مسجد)) – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسنعبداله تابارقاسم آبادیقصابی تاباری046654309501342682655522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکلاچای – کاشانی – کوچه شهید کوشیار – کوچه (عسکری) – طبقه همکف
گیلانرودسرمسلمعلیزاده دزلیقصابی وحید0466579404522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزطول لات – روستای رحیم آباد – خیابان شهدا – خیابان جاده اشکورات – پلاک 299 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرمضانی یکتائی بلالمیقصابی یکتائی0466605225522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرحیم آباد – امام خمینی – خیابان الغدیر – کوچه زنده یاد صدیق – پاساژ صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدهادیجوانمردقصابی جوانمرد046663494401342622729522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – شهرداری – کوچه فجر2 – خیابان انقلاب – پلاک -349 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمحمدی علیکلایهقصابی0346343651522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکویه سفلی – روستای رضامحله – کوچه خادم – خیابان شهید بکایی – پلاک 198 – طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبنظری پرشهعدل0031732296522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرحیم آباد – امام خمینی – خیابان الغدیر – کوچه زنده یاد صدیق – پاساژ صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانامیری مازوکله پشتهقصابی طاها046669765701342682679522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعبداله تابارقاسم آبادیتاباری0031694350522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکلاچای – امام خمینی – کوچه (داروخانه) – خیابان شهرداری – پلاک -11 – طبقه همکف
گیلانرودسرفریبرزرادراد046677843201342611111522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرایرجعلی پورگوابرقصابی رضا046689856401342774224522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید مطهری – پلاک 130 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینحاجی خانی رودسریندارد046691309401342624488522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهیدمهین پور – ساختمان پاساژ فروتن – پلاک 36 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرعطاالهقنبری کلانکلایهقصابی046691447601342680234522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکلانکلایه – روستای ماچیان – جاده (کلان کلایه) – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 397 – طبقه همکف
گیلانرودسرطهمورثخادم زادهسوپرگوشت خادم 046701653801342643636522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکویه سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید تقی جمالی – خیابان شهید بکایی – پلاک 154 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرجان پورکرات محلهقصابی جان پور0030627433522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزچابکسر – امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اوسطحسن زادهقصابی صبا046709531601342628047522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – رانکوه – کوچه (احمدپور) – کوچه شهید حمزه علی عزیزی – طبقه اول
گیلانرودسرخیرالهاشکوریانقصابی صدرا0467096214522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید خانجانی – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 285 – طبقه همکف
گیلانرودسرفریبرزحاجی خانیقصابی حاجی خانی046714670901342623880522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – نواب صفوی(غفاری) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان غفاری – پلاک 96 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدصابراشرفی علیکلایهقصابی 046721779201342625353522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – طالقانی(شهدا) – میدان طالقانی – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادعابدی جیردهیقصابی فرهاد عابدینی046725086901342600000522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزواجارگاه – شبخوسکله – کوچه شهید مختار صادقی – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرحجتنوروزی گوابرقصابی ولیعصر0408902000522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – سرپل شرقی – کوچه جوراب چی – بلوار ولیعصر – پلاک 260 – طبقه همکف
گیلانرودسررحیمقربانیقربانی0417203727522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفآقاجانیقصابی وحید0467273351522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزبیجارگاه علیا – روستای ماچیان – خیابان شهیدرجایی – خیابان امام خمینی – پلاک 244 – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدعبداله تابارقصابی046729783101342682122522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکلاچای – کاشانی – کوچه شهید مهراب پور محمد – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلعباس زاده سرکلهقصابی عباس زاده0407138340522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – شهرداری – کوچه ژاندارمری – بلوار شهید امیررضا علیزاده – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدرئوف الدیناشرفی علیکلایهقصابی رایکا046737257501342698584522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 3 – خیابان چمران – ساختمان مهرسا 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرداریوشجعفری گاوماستیگوشت فروشی جعفری0315071411522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزواجارگاه – واجارگاه.. – کوچه شهید مهندس خسرو کیایی – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 143 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدرمضانیقصابی0467391718522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرحشمتنوروزی گوابر00046740562101342622222522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – پلاک 262 – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیبخشی پورقصابی بخشی پور046740965301342622259522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -151 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادراسدیخرده فروشی گوشت قرمز046743755401358536055522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزگرمابدشت – روستای اشکور سفلی – ندارد – کوچه (مسجد) – جاده اصلی گرمابدشت – مجتمع تجاری مسکونی سعید – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضامسلمی دوران محلهخرده فروشی گوشت046750174801342671017522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – پلاک 366 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیقاسمیقصابی بردیا046750444501342617509522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – بازار روز – بلوار امام رضا – خیابان فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعيلحاجي زاده طول لاتقصابی حاجی زاده0467577381522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزطول لات – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان جاده کوشکوه – خیابان جاده اشکورات – پلاک 96 – طبقه همکف
گیلانرودسرشاهینعبدالله تابارقصابی تابار046763981001342688687522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزکلاچای – امام خمینی – کوچه (داروخانه) – خیابان شهرداری – پلاک -9 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادشیخ داداشی دیوشلیقصابی0467682845522311خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهدا – بن بست (صفرنیا) – طبقه اول
گیلانرودسرفرزادعلیجانی030748266501426584338522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکلاچای خ امام  0
گیلانرودسررمضانعلیشعبانپورميوه فروشي003163596901426239487522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتحسن سرا 0  0
گیلانرودسرمحمدابراهیمعابدینیميوه فروشي031127633201426210993522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتامام شهید قاسمی  0
گیلانرودسرحسنمیرزا علیزادهچهارفصل032144812501420522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچابکسر قاسم ابادعلیا  0
گیلانرودسرسیماشیرمحمدفشردهمیوه فروشی محمد045221721301342622110522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر ، کرجه پشت ، کوچه گلستان 2 ، خیابان اصلی کرجه پشت ، طبقه همکف
گیلانرودسرحواصمدی گرکرودیمیوه فروشی صمدی045618792301342620000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر ، سرپل شرقی ، کوچه شهید کیوان فعال ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرسکینه خاتونتقی پورکمنیمیوه فروشی تقی پور046022775401342612471522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر ، احمد آباد ، کوچه تجارت ، خیابان احمد آباد ، طبقه همکف
گیلانرودسرفریدهمحمدنیالطرئیسوپر میوه لوکس 046240060301342600000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکلاچای – کاشانی – کوچه شهیدکوشیار موسوی – خیابان آیت اله کاشانی – ساختمان تجاری جعفری – طبقه همکف
گیلانرودسرمینایاری نژادپشتیریصیفی جات ریحون046597902101342663665522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچابکسر ، امام خمینی ، خیابان جمهوری ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلی نیاخانسریمیوه فروشی یاس046602128901342608189522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچایجان ، کوچه سرو ، خیابان شهدای چایجان ، پلاک 176 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفریدهنوروزپوراطاقوریمیوه فروشی امید 046607266601342600000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکلاچای ، امام خمینی ، کوچه مولوی ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه اول
گیلانرودسرهادینظرافکن رودسریمیوه فروشی نظرافکن046612659401342612383522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – بازار روز – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهیدمهین پور – ساختمان پاساژ فروتن – پلاک 50 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرترابپوررسولندارد0466141672522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – خیابان ابن سینای جنوبی – خیابان شهید مهدی قاسمی
گیلانرودسرماهرخسلطانیخندوانه 0466199913522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان امام حسین ، بن بست گل ، طبقه اول
گیلانرودسرعلی اصغرقنبرزاده لپاسربازارچه میوه و تره بارشهر046622536001342676318522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچابکسر ، گل سرخ ، کوچه غزل 3 ، جاده اصلی اوشیان ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاشریفیمیوه فروشی046624454301342620000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر ، گسکر محله ، خیابان ساحل گسکر محله ، بن بست شریفی ، طبقه همکف
گیلانرودسرداریوششعبان نژادمیوه فروشی046633283601342600000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترضامحله ، خیابان (رضامحله) ، خیابان شهید یدالله مومن پور ، پلاک 79 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده حلیمهسیدمهدوی چابکمیوه فروشی گیلار046636696501342662775522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرحجت الزمانصمدپورمیوه فروشی صمدپور046644946401342772828522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، بن بست (محمدزاده) ، پلاک 277 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیهاحمدخانی چافجیریاحمدخانی046646440101342615779522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر ، چافجیر ، خیابان چافجیر ، خیابان هجرت ، طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهشعبانیانمیوه فروشی سپهر046650007101342660000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچابکسر ، اوشیان ، خیابان شهید بالواسه ، خیابان آزادگان ، پلاک 168 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدباباخانی ریسنمیوه فروشی باباخانی0466542995522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – بن بست (ترمینال) – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالحسنخانعلی زادهمیوه فروشی مهدی0466605230522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتنیلو – روستای اشکور سفلی – خیابان نیلو به رحیم آباد – خیابان شهید خانعلی زاده – پلاک 86 – طبقه همکف
گیلانرودسرشهربانوسلطانی اماممیوه فروشی امیر046663000701342621839522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – صیدر محله(شهدا) – خیابان اصلی صیدرمحله – خیابان شهید جنیدی – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهخدائی یاسدی بلاغارزان سرای میوه و تره بار 046663466701342687312522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکلاچای – مفتح – خیابان شهید مطهری شرقی – خیابان مفتح شمالی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیتقوی میان پشتهتقوی 046666459601342671484522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیدمهین پور – ساختمان امیرپور – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیشاهنظری کرباسرائیمیوه فروشی چهارفصل0466765449522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترحیم آباد – گلدشت – خیابان شهید دادجو – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرجعفرمحمدیمیوه فروشی046677463401342680000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکلاچای – امام خمینی – کوچه ارشاد – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه اول
گیلانرودسرساعدپورقاسم سالوئیمیوه فروشی ساعد 0466774956522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 9 – بلوار قائم – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده سیمارضوی دریاکناری0046685098501342623184522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – سرپل شرقی – کوچه آزاده – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرآرزوافراسیابی سیاهکلرودیاشک مادر0366957838522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – جاده ( سیاهکلرود ) – کوچه شهیدحسن زاده – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینجوزائی کلکاسرائیمیوه  فروشی چهار فصل0379557725522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان امام خمینی (ره) – میدان طالقانی – پلاک -14 – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیببرجعلی زادهارزانکده میوه046689253401342621724522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدتاریمیوه فروشی046692514901342613883522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – 72 تن – کوچه طیاری – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهبحری قاضی محلهمیوه فروشی046694397401342688961522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پلاک -1,118 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدساجدی00046697166301342620265522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – پلاک 264 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدپیکان رودسریمیوه فروشی پیکان0466993557522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلآروندیمیوه فروشی امیر علی0466993621522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکلاچای – مفتح – بلوار (امام خمینی شرقی) – خیابان مفتح شمالی – طبقه اول
گیلانرودسرمهدینعمتی رحیم آبادینعمتی0302760085522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانرودسراصغررضائی نعمت سراارزان سرای گلدشت046707247301342662476522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچابکسر – شهدا – بلوار شورای شرقی – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرهانیهداداشی لپاسرمیوه فروشی چهار فصل 046707248601342660000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچابکسر – بازار چه قدس – خیابان (امام خمینی) – کوچه بازارچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورملیانیارزان سرای میوه و تره بار باغ بهشت 046707249401342679653522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان فرهنگ – ساختمان الماس چابک – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیآرمونمیوه و سبزی ارمون046708146201342612286522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیماشکورکیائیمیوه و تره بار 0467094684522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترحیم آباد – بالنگاه – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهصمدپورکلکاسرائیمیوه فروشی046712037801342620000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان طالقانی – میدان طالقانی – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهرستمی روشنمیوه و تره بار روشن046716504901342640192522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتروشن آبسربالا – روستای رضامحله – کوچه شهید حسین رستمی – جاده اصلی روشن آبسر – طبقه همکف
گیلانرودسرفردینعلیزاده کوشکوهیمیوه و تره بار شهروند046717682401342775964522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترحیم آباد – گلدشت – کوچه (مسجد جامع) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهحسین پورلزرجانیحسین پور0364777175522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه لاله – خیابان جواهردشت – پلاک 61 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودعلی پورارزانسرای آریایی046725213401342779296522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید خانجانی – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 279 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدابوالفضلمظفری چنیجانیارزان سرای سید رامین046725559101342629745522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسجادسیدی سیاهکلهمیوه فروشی 046727331301342682827522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکلاچای – امام خمینی – کوچه زند – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسروزیرخدائی یاسدی بلاغمیوه فروشی046728377901342680000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکلاچای – امام خمینی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – کوچه شهید قدس اشکوری – ساختمان دل آرام – طبقه پنجم – واحد 9
گیلانرودسربشیرقنبرزادهمیوه فروشی0467287580522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – کوچه گلزار شهدا – خیابان شهدا – ساختمان صدیقی – پلاک 192 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمجعفریمیوه فروشی دستچین046733518001342620618522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – پشت سازمان چای – کوچه آذربهرام – خیابان انقلاب – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانرودسرعرفانطاهرپورگلسفیدیمیوه046733648301342620000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتدوستکوه – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید خلیل رمضان نیا – خیابان شهید عبدالله محمدپور – پلاک 334 – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمریحانی توتکلهمیوه فروشی ریحانی046735355401342640402522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتروشن آبسربالا – روستای رضامحله – کوچه روشن – جاده اصلی روشن آبسر – پلاک 212 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالفضلحبیبی00046736537001342622222522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – شهرک شهید انصاری(شهدا) – کوچه ((فنی و حرفه ای)) – کوچه شهیدمصطفی حسین پور – طبقه اول
گیلانرودسرلیلاکاظمی پیش بیجاریسبزی و میوه فروشی ریحانه046739363401342628173522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – میدان قائم – مجتمع بازارچه شهرک انصاری – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمرادی نصرآبادمیوه فروشی شهروند 046740281401342660000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچابکسر – توسکا – خیابان توسکا – کوچه خزر 1 – مجتمع هیراد – طبقه منفی 1
گیلانرودسرشعبانشعبانی پورمیوه فروشی ولیعصر046740963701342622064522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – سرپل شرقی – خیابان بطرف کمربندی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادعاشوری چلارسیجواد 046742660601342610000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرمضانیمیوه فروشی ماندگار046742724201342684834522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتکلاچای – شهرداری – کوچه بنفشه – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحامدتقدیسیندارد046744473101342624262522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – سرپل شرقی – خیابان سر پلی زاده – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمنعمتي رحيم آباديسوپرمیوه نعمتی0467451493522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرامینرضائی گرمجانیمیوه فروشی امین 046748787501342624262522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان کشاورز – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – طبقه همکف – 
گیلانرودسرسمیهقلی پورارباستانمیوه فروشی ترنج 046752951701342660000522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچابکسر – اوشیان – جاده (قاسم آباد) – خیابان شهید بالواسه – پلاک 141 – طبقه همکف
گیلانرودسرصغرييوسفي چايجانمیوه فروشی کاظمی0434930753522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه میعاد – خیابان امام خمینی – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرازنهانباغ میوه راز نهان046757403301342621122522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودسر – شهرک انصاری – خیابان شهید انصاری – بن بست ( رحیمی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرپورنظری میان پشتهمیوه فروشی0467634899522102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهید حیدر پور – خیابان املش – پلاک 47 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالرضافرخ نژادصوتی تصویری سروش045337848101342622624523346خرده فروشی انواع نوارها و سی دی های خام وپر شده مجازرودسر ، شهرداری ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرچنگیزکاظمی سی سراآهن الات قائم0406226429523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادرحیم آباد – گلدشت – کوچه (مسجد جامع) – بلوار امام خمینی – طبقه اول
گیلانرودسرمهرانیوسفی هجرودی00450789394523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادرودسر ، رامدشت ، خیابان خیام ، کوچه (یوسفی ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرعارفکیاپورکراتیآهن الات کیاپور046629697501342676812523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادچابکسر ، جیر اوشیان ، خیابان (اصلی جیر اوشیان) ، جاده اصلی اوشیان ، طبقه همکف
گیلانرودسرکاظممنزوی تبریزیمصالح ساختمانی منزوی0466297009523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادرودسر خ کشاورز  0
گیلانرودسرمحمدقاسمعلی پوربورس اهن آلات خزر0371405959523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادکلاچای – نوده – خیابان البرز – بلوار کمربندی – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورداشته گزافرودیآهن فروشی046724506601342689089523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرارسلانشریفی مایستانیآهن آلات عرفان046756743501342775952523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادتازه آباد – روستای بی بالان – ندارد – جاده (تازه آباد) – جاده اصلی تازه آباد – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیابراهیمی سلاکجانآهن فروشی046770371201342680000523461خرده فروشی آهن آلات بجز فولادواجارگاه – بالا نوده(لزرجان) – خیابان (کمربندی) – بلوار دانشگاه – پلاک 274 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسیننوبختعطر سلطان0466081024523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیرودسر ، شهرداری ، میدان شهرداری ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورآسودهبدلیجات  آسوده 046619029401342616876523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیرودسر ، ایران پیما ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، مجتمع تجاری آنتیک ، طبقه اول
گیلانرودسراحسانبخشعلی پورسلاکجانیگالری زرنگار0466193254523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، پاساژ شهرداری ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیداسدسیدحسینی چایجانبدلیجات 046620350301342600000523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرصدیقهرضائی چایجانبدلیجات 046632956401342680000523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیکلاچای ، نوده ، خیابان لاله 3 ، بلوار امام خمینی شرقی ، مجتمع تجاری حضرت ولیعصر (عج ) ، طبقه زیر زمین
گیلانرودسرمحمدحسینمیرزائی چابکیگالری رز046667491301342662254523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیچابکسر – امام خمینی(22 بهمن) – خیابان امام خمینی – بن بست زیبا-بن(تقی پور) – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمصحرائیگالری الگانزا046674079301342686608523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه اول – واحد 21
گیلانرودسرهادیقربان زاده سجیدانترمه046680849501342687377523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ رضا – طبقه اول
گیلانرودسرآرشخلیلیآمیتیس0379345254523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان هادی رحیم آبادی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرهادییوسفی نژادیوسفی046704101301342629081523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه اول
گیلانرودسرمحبوبهاسماعیلی چینیجانیتزئینات اشماعیلی046731252301426222257523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پلاک -37 – طبقه همکف
گیلانرودسرآوااحمدی نیابدلیجات دنیز046733301801342662045523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (مرکز بهداشت) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرامیدصادقیگالری نقره و بدلیجات امید046767075001342628522523855خرده فروشی بدلیجات تزیینیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرسید کمال الدینمیرجعفری میاندهعطاری آویشن031481890101426423694523838خرده فروشی بذرهای گیاهی و دانه های روغنیچابکسر شهدا  0
گیلانرودسرمسلمسرمدخدمات کشاورزی 0466448639523838خرده فروشی بذرهای گیاهی و دانه های روغنیرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه زنده یاد صدیق ، خیابان امام خمینی(ره) ، پاساژ صدیق ، طبقه اول
گیلانرودسرمحبوبهشفیعی سرکله0377745482523838خرده فروشی بذرهای گیاهی و دانه های روغنیتوتکله سفلی – روستای رضامحله – جاده ( توت کله سفلی) – جاده اصلی توتکله سفلی – پلاک 118 – طبقه اول
گیلانرودسرشهینمهرزادسلاکجانیخدمات کشاورزی0467472781523838خرده فروشی بذرهای گیاهی و دانه های روغنیواجارگاه – اسلام آباد – کوچه ((اسماعیل غلامپور)) – خیابان سلا کجان – طبقه همکف
گیلانرودسرروح الهجورپتیانبرنج فروشي حق العمل كاري003062700101420522222خرده فروشی برنجچابکسر خ فرهنگ  0
گیلانرودسرمهدیقاسمیبرنج فروشي قاسمي029103508801426212237522222خرده فروشی برنجرودسر-خ امام خ شهیدقاسمی  0
گیلانرودسرسید احمدموسویموسوي003152238801426582246522222خرده فروشی برنجکلاچای خ آیت اله کاشانی  0
گیلانرودسرهادیمحمدپور018683277901426582702522222خرده فروشی برنجکلاچای خ کاشانی  0
گیلانرودسرمحمدصفری چابک030808322401426422432522222خرده فروشی برنجچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرمحمدپورنظری033612664701426229959522222خرده فروشی برنجرودسر خ طالقانی  0
گیلانرودسرمهدیعبدالعلی پور چایجانیبرنج فروشی سرزمین سبز029387099801426424031522222خرده فروشی برنجچابکسر خ امام خمینی روبروی کوچه شهید محمودی  33199
گیلانرودسرعلیصیادیندارد033763297801426220640522222خرده فروشی برنجخیابان امام خیابان ابن سینای جنوبی زیر پاساژ امانی 0
گیلانرودسراحمدمحبوبیبرنج فروشی محبوبی033880826001426210340522222خرده فروشی برنجرودسر خیابان شهید مهدی قاسمی هوسم  0
گیلانرودسرمهدینخستین لشکاجانی برنج فروشی نخستین0453668607522222خرده فروشی برنجلشکاجان علیا ، خیابان شهدای معین ، خیابان شهید احمد نخستین ، پلاک 24 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصالحروشنی0045556579601342627254522222خرده فروشی برنجرودسر ، انقلاب ، کوچه شهیدمحجوب ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحسناحمدنیاچنیجانیخرده فروشی برنج احمدنیا046239939101342627793522222خرده فروشی برنجرودسر ، امام خمینی ، میدان برنج فروشان ، خیابان شهید مهدی قاسمی ، پلاک 69 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیروسرهنمابرنج فروشی046504835101342620757522222خرده فروشی برنجرودسر ، هوسم ، خیابان امام خمینی (ره) ، میدان برنج فروشان ، پلاک 11 ، طبقه همکف
گیلانرودسراصغرشعبانیبرنج فروشی اعتماد046508200901342610858522222خرده فروشی برنجرودسر ، هوسم ، خیابان شهید مهدی قاسمی ، میدان برنج فروشان ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلنیازمند0311455647522222خرده فروشی برنجخیابان کشاورز خیابان کشاورز  0
گیلانرودسرعلی محمدبابائی سرولاتبرنج فروشی بابایی0465963623522222خرده فروشی برنجچابکسر – امام خمینی – کوچه صفری1 – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیامینی چابکبرنج فروشی امینی 046597336801342664274522222خرده فروشی برنجچابکسر ، امام خمینی ، کوچه جعفری1 ، خیابان جمهوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرنسرینسیاری کورندهبورس برنج گیلان046598989901342673216522222خرده فروشی برنجچابکسر ، سرولات ، کوچه سپیدار ، خیابان سرولات ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدیوسفموسوی نژاددریاکناریبرنج فروشی موسوی نژاد046599131101342629753522222خرده فروشی برنجرودسر – برنج فروشان – خیابان شهید مهدی قاسمی – میدان برنج فروشان – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرحیمسلطانیفروشگاه صدف046607438201342631738522222خرده فروشی برنجرودسر ، بازار روز ، بلوار امام رضا ، خیابان فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینفرهمندبرنج و چای فرهمند046613825601342622286522222خرده فروشی برنجرودسر ، امام خمینی ، میدان طالقانی ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 184 ، طبقه همکف
گیلانرودسرتقیمحمدی فرد046617627801342625300522222خرده فروشی برنجرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه بوستان 5 ، بلوار قائم ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدرضیعبدالهیبرنج فروشی عدالت046621583201342625767522222خرده فروشی برنجرودسر ، انقلاب ، کوچه شهیدمحجوب ، خیابان انقلاب ، پلاک 270 ، طبقه همکف
گیلانرودسرکیوانمبصریبرنج فروشی مبصری0315057441522222خرده فروشی برنجخ امام خ امام بازارچه برنج فروشان 0
گیلانرودسرعبدالهغروی ناصرسرائیبرنج فروشی غروی046624723901342632786522222خرده فروشی برنجرودسر ، سرپل شرقی ، کوچه شهید کیوان فعال ، بلوار ولیعصر ، پلاک 415 ، طبقه همکف
گیلانرودسرایرجعلیزاده صیادمحلهبرنج فروشی046626208901342680000522222خرده فروشی برنجکلاچای ، امام خمینی ، خیابان آیت الله کاشانی ، کوچه شهید داریوش خادم الفقراء ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیراامیرزادهبرنج فروشی عدالت0466269826522222خرده فروشی برنجرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده ، کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) ، پاساژ جعفرزاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرمختاربهروزیبهروزی0466272209522222خرده فروشی برنجرودسر ، هوسم ، کوچه شهید باقر جهانسیر ، خیابان شهید مهدی قاسمی ، پلاک -82 ، طبقه همکف
گیلانرودسرذبیح الهعبداله پوربرنج فروشی046627223801342680000522222خرده فروشی برنجکلاچای ، مسجد جامع ، بلوار امام خمینی شرقی ، کوچه نماز ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاشمسی پوربرنج فروشی شمسی پور046628557901342627741522222خرده فروشی برنجرودسر ، هوسم ، کوچه شهید یوسف خواه ، خیابان شهید مهدی قاسمی ، پلاک 140 ، طبقه همکف
گیلانرودسردوستعلیغلامیان0313883031522222خرده فروشی برنجخیابان امام خیابان امام میدان بازار برنج فروشان 0
گیلانرودسرشکوفهرمضانی بازنشینفروشگاه برنج امیر0466310123522222خرده فروشی برنجرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده ، کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) ، پاساژ جعفرزاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنوچهراکبریاکبری0030641727522222خرده فروشی برنجکلاچای خ شهرداری  0
گیلانرودسرکیوانرضائی فشکل پشتهفروش برنج و چای رضائی046633029701342600515522222خرده فروشی برنجواجارگاه ، شبخوسکله ، کوچه ((منبع آب)) ، کوچه گل سوسن ، طبقه اول
گیلانرودسرحسنقوسی0312811394522222خرده فروشی برنجامام خمینی بازار برنج فروشان  0
گیلانرودسرعلیحسنی علیکلایه0312808014522222خرده فروشی برنجامام خمینی بازار برنج فروشان  0
گیلانرودسرمحمدعلی پورگوابریندارد0313930417522222خرده فروشی برنجخیابان امام خیابان امام برنج بازار میدان برنج بازار 0
گیلانرودسرعبدالرضاعشوری دوران محلهبرنج فروشی گیلان046643025701342664034522222خرده فروشی برنجچابکسر ، گل سرخ ، جاده اصلی اوشیان ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحرمعلیبابائی بازنشینبرنج فروشی بابایی046647695201342774611522222خرده فروشی برنجرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان جامی ، خیابان امام خمینی(ره) ، پاساژ فرهمند ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمصفالشگاجانیندارد0313924871522222خرده فروشی برنجلشکاجان سفلی – روستای رضامحله – کوچه شهیدربانی – کوچه صالحی – پلاک 285 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینمعلمیان لیلمیفندوق و گل گاوزبان046650656101358531562522222خرده فروشی برنجگرمابدشت – روستای اشکور سفلی – کوچه (استخر ماهی ) – جاده اصلی گرمابدشت – پلاک 290 – طبقه همکف
گیلانرودسرخداویردیفتح اللهی احمدآبادیبرنج فروشی صداقت046651136501342624925522222خرده فروشی برنجرودسر – هوسم – کوچه شهید یوسف خواه – خیابان شهید مهدی قاسمی – طبقه همکف
گیلانرودسرایرجرضوانی پوربرنج فروشی0313002800522222خرده فروشی برنجواجارگاه – واجارگاه – کوچه شهید مهندس خسرو کیایی – خیابان امام خمینی – پلاک 131 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدفتح اللهی احمدآبادیبرنج فتح الهی046653026901342616121522222خرده فروشی برنجرودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک 92 – طبقه همکف
گیلانرودسررحمتبابائیبرنج0466535078522222خرده فروشی برنجرودسر – هوسم – خیابان شهید مهدی قاسمی – میدان برنج فروشان – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرودسرعین اللهسعیدزاده سجیرانیبرنج فروشی سعید زاده046655537701342783165522222خرده فروشی برنجگرمابدشت – روستای اشکور سفلی – کوچه (استخر ماهی ) – جاده اصلی گرمابدشت – پلاک 286 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدبابائی شلمانیبرنج فروشی046655545301342680000522222خرده فروشی برنجکلاچای – مفتح – بلوار امام خمینی شرقی – کوچه قدس – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرج الهرضائی تلابنرضائی0306230382522222خرده فروشی برنجرحیم آباد – امام خمینی – کوچه یزدانی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدغروی ناصرسرائیبرنج فروشی غروی046662654701342612948522222خرده فروشی برنجرودسر – برنج فروشان – خیابان شهید مهدی قاسمی – میدان برنج فروشان – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیب الهقاسم نژادقاسم نژاد0030617427522222خرده فروشی برنجچابکسر – بازار چه قدس – خیابان شهدا – کوچه بازارچه قدس (1) – طبقه همکف
گیلانرودسررحمنگل محمدیبرنج فروشی0031704184522222خرده فروشی برنجچابکسر – بازار چه قدس – خیابان شهدا – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیقاسمیندارد046667434501342620075522222خرده فروشی برنجرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 194 – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفوهاب پوررودسریبرنج فروشی وهاب پور0031639889522222خرده فروشی برنجرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهیدمهین پور – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلحاجی آقاپورکلکاسرائیبرنج فروشی0031624632522222خرده فروشی برنجرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان برنج فروشان – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک 153 – طبقه همکف
گیلانرودسرطوبیتقی دختبرنج فروشی جعفری0466726981522222خرده فروشی برنجرحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – کوچه زنده یاد صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسرشعبانتنهابرنج فروشی تنها0333476788522222خرده فروشی برنجرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان امام خمینی (ره) – میدان برنج فروشان – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانرودسرطیبهسلطانیخرده فروشی برنج اسکندری046676394101342631738522222خرده فروشی برنجرودسر – سرپل شرقی – بلوار ولیعصر – بن بست قائم – طبقه همکف
گیلانرودسرصادقولی پورمقدمبرنج فروشی ولی پور0378430862522222خرده فروشی برنجچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (مرکز بهداشت) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینمحمدیان روشن00466820963522222خرده فروشی برنجرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 180 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلینجفی حاجی آبادیسوغات شمال046684632401342660000522222خرده فروشی برنجچابکسر – تختی(گیلانده،شیخ زاهدمحله – خیابان سرولات – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانرودسرکاظممیرزائی سویریبرنج فروشی قائم0374134427522222خرده فروشی برنجرودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینرحیمی اردومحلهبرنج فروشی046687950501342683715522222خرده فروشی برنجکلاچای – امام خمینی – کوچه زند – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیاسکندری کندسریفروشگاه برنج اسکندری046692278901342683096522222خرده فروشی برنجکلاچای – امام خمینی – کوچه زند – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدابراهیمعزتی فرفروشگاه چای و برنج عزتی046693916401342699449522222خرده فروشی برنجرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیدمهین پور – ساختمان امیرپور – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیخاوریبرنج فروشی046693977101342626229522222خرده فروشی برنجرودسر – بازار روز – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – کوچه هوسمی – طبقه همکف
گیلانرودسرنوروزعلیخانعلی پورچماستانبرنج فروشی خانعلی پور046695552401342682887522222خرده فروشی برنجکلاچای – کاشانی – کوچه شهیدکوشیار موسوی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرصفراکبری کلان محلهبرنج فروشی اکبری046715430501342639852522222خرده فروشی برنجدعویسرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان (( گاز 2 )) – خیابان بهارستان – پلاک 233 – طبقه همکف
گیلانرودسرجمشیدجیردهی اشکوریبرنج فروشی0385959089522222خرده فروشی برنجکلاچای – امام خمینی – خیابان آیت اله کاشانی – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدآقااحمدی00046716898601342631133522222خرده فروشی برنجرودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید کیوان فعال – خیابان فلسطین – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنرهنمابرنج فروشی0467172175522222خرده فروشی برنجکلاچای – امام خمینی – کوچه زند – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدبرجعلی زاده0311361512522222خرده فروشی برنجرودسر – شهرداری – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان شهرداری (1) – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالحسننقی پورکندسربرنج فروشی صداقت0406996407522222خرده فروشی برنجچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (بازارچه قدس 1) – کوچه بازارچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینیوسفیبرنج فروشی0467245873522222خرده فروشی برنجرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان برنج فروشان – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک 95 – طبقه همکف
گیلانرودسرالیاسخانی گوائیبرنج0320620711522222خرده فروشی برنجرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – خیابان شهید مطهری – پاساژ جعفرزاده – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلپرتابیانبرنج فروشی عدالت046735962101342682944522222خرده فروشی برنجکلاچای – امام خمینی – خیابان آیت اله کاشانی – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – طبقه همکف
گیلانرودسرسالاررمضانیبرنج فروشی سالار046736268201342770000522222خرده فروشی برنجرحیم آباد – بلوار اشکوری – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – خیابان امام حسین – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمتقی پوربازرگانیخواربارفروشی خانواده 0467366993522222خرده فروشی برنجکلدره علیا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهیدعیسی معینی – خیابان شهید محمد فتحی – پلاک 39.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیدلگشابرنج فروشی046736882801342683922522222خرده فروشی برنجکلاچای – امام خمینی – کوچه زند – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهامیریبرنج و چای رودسر046746238701342611617522222خرده فروشی برنجرودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی نقیجوانمردخرده فروشی برنج0467507877522222خرده فروشی برنجگرمابدشت – ندارد – جاده (گرمابدشت) – جاده اصلی گرمابدشت – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانرودسربيژنگشفقت رودسريشفقت0030572963522222خرده فروشی برنجرودسر – هوسم – کوچه شهید یوسف خواه – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک -120 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهيمابراهيم نژادمقدمعلافی0467548836522222خرده فروشی برنجرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان برنج فروشان – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک 73 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوطالبعباسیبرنج فروشی اشکور046758773601342776352522222خرده فروشی برنجرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدمحمدپوردارد046758830601342691816522222خرده فروشی برنجکلاچای – شیخ صدوق – کوچه شهید محمدحسین پاکزاد – خیابان شیخ صدوق – طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهحق شناسبرنج فروشی حق شناس046759107402166021710522222خرده فروشی برنجکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پلاک 1,168 – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسیوسف زاده چابکبرنج فروشی046760489201342660000522222خرده فروشی برنجچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (مرکز بهداشت) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرآسيهجهانبازندارد0440643428522222خرده فروشی برنجرودسر – احمد آباد – کوچه آزادگان [شهیدرجایی 17] – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسممعلمیان لیلمیخشکبار معلمیان0467610059522222خرده فروشی برنجگرمابدشت – روستای اشکور سفلی – ندارد – کوچه (استخر ماهی ) – جاده اصلی گرمابدشت – پلاک 272 – طبقه اول
گیلانرودسراکبرفتح اللهیبرنج فروشی046761424701342620000522222خرده فروشی برنجرودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک 96 – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرالهجوربنیانبرنج گیلان0031700705522222خرده فروشی برنجچابکسر – امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – خیابان امام خمینی – پلاک 294 – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرت الهپورقربان خاناپشتانیبرنج فروشی046767001701342680000522222خرده فروشی برنجکلاچای – امام خمینی – کوچه زند – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنرحیمیپارچه سراي بهار029104362901427626109523211خرده فروشی پارچه رحیم آباد ، بلوار اشکوری ، خیابان شهید مطهری ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک 190 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهطالبی تازه آبادیترمه031956389201426582499523211خرده فروشی پارچه کلاچای خ شهرداری  0
گیلانرودسرفاطمهمحمدیپارجه سرای محمدی0417241629523211خرده فروشی پارچه چابکسر کوچه قیام
گیلانرودسرمعصومهشعبانیپارچه سرای هستی0454171318523211خرده فروشی پارچه رحیم آباد ، امام خمینی ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی(ره)
گیلانرودسرداودجهان پناه سویریپارچه فروشی جهان پناه0312441176523211خرده فروشی پارچه رودسر خ امام پشت بانک ملی  0
گیلانرودسرافشینمحمدی بشرپارچه محمدی045869271101342624080523211خرده فروشی پارچه رودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پاساژ دقتی ، طبقه همکف
گیلانرودسرزینبطاهری فردپارچه سرای علیزاده0466245355523211خرده فروشی پارچه رحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید صدرا شکوری ، خیابان شهدا ، پلاک 38 ، طبقه همکف
گیلانرودسرصفوراشفیعیپارچه فروشی تن آرا046640575601342611464523211خرده فروشی پارچه رودسر ، امام خمینی ، خیابان غفاری ، خیابان شهیداحمد زمانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرافروزصحبتی داودخانیپارچه سرای فتحی0466517694523211خرده فروشی پارچه رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهیدحسن نصراله زاده – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفابراهیمیپارچه سرای ابراهیمی0303926558523211خرده فروشی پارچه رحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 110 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدداستانمنسوجات داستان0466669579523211خرده فروشی پارچه رحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمرادی لنبربانک پارچه و پرده برادران مرادی0466906555523211خرده فروشی پارچه رودسر – انقلاب – کوچه خلوص – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرسیداسدالهقیاسی لیمنجوبیپارچه سرای قیاسی046699391201342682547523211خرده فروشی پارچه کلاچای – امام خمینی – کوچه حاج رضا – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک -805 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهپورآقاجان شبخوس سرائیارزانسرای لطفی0467065830523211خرده فروشی پارچه کلاچای – شهرداری – میدان (امام خمینی(ره)) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرحامدفتحی کلستانپارچه سرای فتحی0467065860523211خرده فروشی پارچه کلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف – واحد 13
گیلانرودسرحسینمعادی0310535420523211خرده فروشی پارچه رودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – پلاک 305 – طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلادوستی بازنشینپارچه سرای ترمه0467072330523211خرده فروشی پارچه رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه (( امیرعلی رجبی )) – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلعلی پورکرجه پشتیانصاف پارچه046708145501342610233523211خرده فروشی پارچه رودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهمرادی لنبرنساجی سرای اکبرزاده0467205644523211خرده فروشی پارچه رودسر – طالقانی(شهدا) – خیابان شهدا – میدان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرعباسجاذبیپارچه فروشی046720762201311111111523211خرده فروشی پارچه رودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – طبقه همکف
گیلانرودسراسدالهشکراله زاده رودسریپارچه فروشی شکراله زاده0355413205523211خرده فروشی پارچه رودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پلاک 42 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحاجی خانی رودسریپرده سرای اطلس0467221874523211خرده فروشی پارچه رودسر – امام خمینی – کوچه (قربانی) – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرپورانجمشیدی سارسریخرده فروشی پارچه046734204701342680000523211خرده فروشی پارچه کلاچای – کاشانی – کوچه شهید مهراب پور محمد – کوچه (شهید کوشیار) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرزاقی پور00322467998523211خرده فروشی پارچه رودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان برنج فروشان – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 168 – طبقه همکف
گیلانرودسرسهيلاسادات اشكورپارچه فروشی سادات0467597895523211خرده فروشی پارچه کلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پلاک 1,150 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقيشعبان خواه لشكاجانيپارچه سرای امین0446118660523211خرده فروشی پارچه رودسر – امام خمینی – کوچه (قربانی) – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلهشریف خواهپوشاك زنانه پريا029103351501426215357523234خرده فروشی پوشاک زنانهخ شهدا جنب باشگاه  0
گیلانرودسرآمنهرضائینسيم029104049101426584781523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای- خ امام خمینی خ جانبازان  26 مجتمع تجاری ولیعصر 0 26
گیلانرودسرسمانهقربانی بلدسرارزان شيك029104082401426584316523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای- خ امام خمینی جانبازان  37
گیلانرودسرمهرییوسفی اطاقورپايپراستار029104117401426589224523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای- خ امام خمینی جانبازان  10 مجتمع تجاری ولیعصر 0 10
گیلانرودسرفاطمهشفیع پور چمتوکشقاصدك029104106601426589193523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای- خ امام خمینی جانبازان 0 24 مجتمع تجاری ولیعصر 0 24
گیلانرودسرمرمرعبداله زاده کراتیگالري پوشاك نازنين029104172301426585884523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای- خ امام خمینی جانبازان  93 مجتمع تجاری ولیعصر 1
گیلانرودسرشهلاسلیمانی نودهیگالري ماه وستاره029104193901426589303523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای- خ امام خمینی-شرقی جانبازان  76 مجتمع تجاری ولیعصر 0 76
گیلانرودسرناهیدعموئیپوشاك نيوشا029104139001426564338523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای- خ امام خمینی-شرقی جانبازان  17 مجتمع تجاری ولیعصر 0 17
گیلانرودسرآرزومصطفی زادهپوشاك نايس029104150701426584205523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای- خ امام خمینی-شرقی جانبازان  82 مجتمع تجاری ولیعصر 1 82
گیلانرودسرنازشریفی واجاریپوشاك ناز029103998901426589248523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای- خ امام خمینی-شرقی جانبازان  65 مجتمع تجاری ولیعصر 0 65
گیلانرودسرزینباکبری ریابیگالري آوا029104161501426582906523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای- خ امام خمینی-شرقی جانبازان  19 مجتمع تجاری ولیعصر 0 19
گیلانرودسرتهمینهاسودی چافجیریيسنا029103876601426584338523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای- خ امام خمینی-شرقی جانبازان  40 مجتمع تجاری ولیعصر 0 40
گیلانرودسرلیلارضائی بازنشینپوشاك تپ تاپ029103822601426584317523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای- خ امام خمینی-شرقی جانبازان  36 مجتمع تجاری ولیعصر  36
گیلانرودسرطوبیغلام زاده چنیجانیسايه029103797501420523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای-خ امام جانبازان  44 ولی عصر  44
گیلانرودسرمعصومهقاسم زادهالقادر027344253601426582241523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای-خ امام جانبازان  75 ولی عصر  75
گیلانرودسرشکوفهمجدرحیم آبادیپوشاك آلونك027346042601427623444523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم اباد شهیدفرخ  0
گیلانرودسرلیلافضلی ترشکوهیبوتيك طناز029105006501426587982523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای-خ امام جانبازان  42 ولی عصر 0
گیلانرودسرمینامحمدعلیزادهمانتوآنتيك018686416301426216097523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر-خ امام خ شهیدهاشم پور  0 پاساژآنتیک  50
گیلانرودسرسکینهالهوئی املشیتين تك029103563701426231305523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر خ ولیعصر  0
گیلانرودسرمریممحمدیانپوشاك029100079101426221084523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر خ شهید میهن پور  0
گیلانرودسرمجیدپروینگالري جوان003155241501426223643523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسرخ انقلاب روبروی درمانگاه حکمت  311
گیلانرودسرناصرامامیگالري سورن029089919701426217187523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر خ امام  0
گیلانرودسرفاطمهعباسی زاهدگيلانه029192916401426484035523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر خ شهدا  0
گیلانرودسرعلیگلرنگپوشاك مهران030106473101426220213523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر خ انقالاب  0
گیلانرودسرسودابهبیناواجاریگالري بينا030189255901426589589523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای خ شهرداری  0
گیلانرودسرناهیدقاسمی جیردهیپوشاك ناهيد003169769501426584598523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای پاساژ رضا  0
گیلانرودسرفاطمهنوروزیان030467402301426587988523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای خ امام-جانبازان  41   41
گیلانرودسرفاطمهقربانی نژاد چناربن030467993101426584157523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای خ امام-جانبازان  47
گیلانرودسرمعصومهصالحی030469277701426585106523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای خ امام  0 ولی عصر
گیلانرودسرسمیهمرزادخانسری030506812701426363055523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر قاسم آبادعلیا  0
گیلانرودسرمحمدعباس زادهعباس زاده030589347401426215232523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر پاساژ پناهی  0
گیلانرودسرمینامحمدعلیزادهآنتيك030589941701426216097523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر پاساژ آنتیک  0
گیلانرودسرناصرامامیامامي030590220201426220923523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر پاساژ آنتیک  0
گیلانرودسرشاهدهداوطلبداوطلب030650977501426483461523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر قاسم آباد سفلی  0
گیلانرودسرسیده ربابمیرعباسی شاهمرادمحله03065961600142658426523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای خ امام-جانبازان  0
گیلانرودسرفاطمهشعبانی مقدم کلاچایه030659705901420523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای خ شهرداری  0 پاساژکهنسال
گیلانرودسرمهنازربیع زاده018686337201426223432523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر پاساژپناهی  0
گیلانرودسرزیباابراهیم تکامجانیپوشاك پرنيا032161462901420523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرعارفرنجبر032438143101420523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرآمنهمحمدپوردريا003063743901420523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای خ امام  0
گیلانرودسروجیههپورمحمد کوهساره032810552501420523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرربابهکزازی032847748801426213563523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر خ امام  0
گیلانرودسرزهرایوسف زاده مقدم033416802901426227078523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر خ امام-پاساژدقتی  0
گیلانرودسرربابهخانی پور026431294601426210577523234خرده فروشی پوشاک زنانهپاساژ حیدرپور پاساژ حیدرپور  0
گیلانرودسرمریمعابدپورپوشاك تك027300260001420523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرمعصومهادیب چماچائی031281410001420000000523234خرده فروشی پوشاک زنانهامام هاشم پور  0
گیلانرودسرشهنازپسندیده031281733701426213760523234خرده فروشی پوشاک زنانهخیابان انقلاب خیابان انقلاب  0
گیلانرودسرمختاراسمعیلی چافجیریفروش پوشاک031289101901426227555523234خرده فروشی پوشاک زنانهخ امام (ره) خ شهید زمانی  0
گیلانرودسرسکینهالهوئی املشفروشگاه تین تک031463813801426231359523234خرده فروشی پوشاک زنانهبلوار ولیعصر بلوار ولیعصر میدان بار 0
گیلانرودسرآمنهرضائی0031989483301426584781523234خرده فروشی پوشاک زنانهجانبازان امام خمینی شرقی  26 مجتمع تجاری ولیعصر 0 26
گیلانرودسرعلیمحمدیلباس فروشی محمدی032418120501426582688523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، مسجد جامع ، کوچه محراب ، خیابان شهرداری ، پاساژ رضا ، طبقه همکف
گیلانرودسرناهیدقاسمی جیردهیپوشاک قاسمی032486928401426584598523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای شهرداری پاساژ رضا  1
گیلانرودسرزهرارضازاده اشکلک034143834101426222030523234خرده فروشی پوشاک زنانهخ کشاورز رانکوه  0
گیلانرودسرمحبوبهمظلوم بالنگاپوشاک خاطره0452293773523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، کوچه زنده یاد صدیق ، طبقه همکف
گیلانرودسرناهیدهشفق نیاگالری بیتا045291868701426212435523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، چافجیر ، کوچه شهید ملک زاده(1) ، خیابان چافجیر ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده فاطمهساداتی گلسفیدیپوشاک تک پوش045361824401342617081523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، ایران پیما ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، مجتمع تجاری آنتیک ، طبقه دوم
گیلانرودسرملک تاجحکیمیفروشگاه 9 تومنی045523040401342680060523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه داروخانه ، کوچه نانوایی ، طبقه دوم
گیلانرودسرناصرکریمی گیلایهپوشاک کریمی0458309682523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده 1 ، پاساژ جعفرزاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرنسریننژادحسن رودسریپوشاک بلوط046023037801342621573523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، ایران پیما ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، مجتمع تجاری آنتیک ، طبقه دوم
گیلانرودسرمصطفیابراهیمیپوشاک مد روز0460844343523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد ، بلوار معصومی ، خیابان آیت الله خامنه ای ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرپریساحسین زادهپوشاک شیک پوشان 046193413001342600000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – امام خمینی – کوچه حاج رضا – کوچه (داروخانه) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمیثمعلی اکبرنژادجین بست0462398492523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، هاشم پور ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهیداحمد زمانی ، مجتمع تجاری حسن پور ، طبقه زیر زمین
گیلانرودسرراضیهحسنعلی زاده لردهپوشاک0465101598523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، شهرک شهیدرجائی ، کوچه فرهنگ[شهیدرجایی 6] ، خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیفرخ روزپوشاک زنانه فرخ روز046595743101342611853523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پاساژ دقتی ، طبقه اول
گیلانرودسرهودیسخادم الفقراءکلاچایپوشاک آناهیتا046596558001342682526523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، بهشتی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، پاساژ شیک ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمحمدپورفردفروشگاه ارغوان0465980313523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، مسجد جامع ، کوچه محراب ، خیابان شهرداری ، پاساژ رضا ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیروسکناردریائیبوتیک کناردریایی0465980662523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرزینبرمضانی سوگوابرپوشاک مهتاب0465982145523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، خیابان شهید مطهری ، کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهفروغی کلدرهفروشگاه آوین046599115401342615093523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، انقلاب ، خیابان انقلاب ، بن بست (لزرجانی) ، پلاک 462 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهحسینعلی زاده سرایدشتیحجاب سرای فخر السما046599271601342613425523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، شهرداری ، خیابان شهرداری (1) ، خیابان فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرانکنظافتی چابکیپوشاک ترافیک046600332101342672520523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر ، سرولات ، خیابان پاسداران ، خیابان سرولات ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدامیری چناربنارزانکده ماهک0466046495523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد ، بلوار معصومی ، خیابان آیت الله خامنه ای ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرشیدبانپوشاک تکپوش046605814801342664586523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر ، امام خمینی ، خیابان 22 بهمن ، خیابان امام خمینی ، پاساژ معتمد ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمسلگیمهر بانو046605940901342600000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرفریباصالحی لشکاجانیصالحی0309157567523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پاساژ دقتی ، طبقه اول
گیلانرودسرسهیلاعسگرزاده بلترکبوتیک سارینا 046606717701342600000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه داروخانه ، کوچه علیزاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرسامانشریفی سوگوابریشریفی0466092567523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، میدان شهرداری ، خیابان جامی ، طبقه همکف
گیلانرودسرطیبهپاکیزهبوتیک ماهور046610052701342674740523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر ، امام خمینی ، کوچه شهید هاشمی نژاد ، خیابان سرولات ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهصفرپورسورچائیپوشاک گلبهار0466101434523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان جامی ، خیابان امام خمینی(ره) ، پاساژ فرهمند ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهدرستکاررودسریپوشاک هلیا046610904201342621413523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده فریباسیدی سیاهکلهپوشاک زنانه 046611287801342600000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، مفتح ، بلوار امام خمینی شرقی ، خیابان مفتح شمالی ، پلاک 63 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیاوشپورعزیزیان رودسریخرازی سیاوش0031551840523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهیداحمد زمانی ، ساختمان پاساژ فرج پور ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریممعبودیپوشاک سیسیلی046613226801342627076523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، مجتمع تجاری الماس ، طبقه اول
گیلانرودسرزلیخاعاشوریان سیاهکلرودی فروشگاه گل یاس046614814001342667180523234خرده فروشی پوشاک زنانهخیاطمحله ، کوچه شهیدنقی یاسوری ، خیابان خزر ، پلاک 9 ، طبقه اول
گیلانرودسررفعتپورکاظممهدیس046616473301342699148523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان وحدت ، بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمینوپیش بینپیش بین046619193001342617043523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، سرپل شرقی ، کوچه شهید کیوان فعال ، خیابان فلسطین ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهکیانی سرکلهفروشگاه پروین0031634746523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، انقلاب ، کوچه هوسمی ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرپروانهقربان زاده کیوانیپوشاک 046621450201342600000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، امام خمینی ، بلوار امام خمینی غربی ، بن بست شهیدمهدی حسین زاده ، پلاک 1,104 ، طبقه اول
گیلانرودسرعلی محمدعزیزی یوسفوندعزیزی0466214661523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیدمهین پور ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرزینبرحیمی قاسم آبادفروشگاه میس لند046621751001342656998523234خرده فروشی پوشاک زنانهقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید عباس یوسفی – خیابان شهدا – پلاک 598 – طبقه اول
گیلانرودسرامیرنوروزیان قاسم آبادیمدرن046622369801342600000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، کاشانی ، میدان امام خمینی(ره) ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک 1,034 ، طبقه همکف
گیلانرودسررؤیامحمدعلیزاده ماچیانیپوشاک ماه بانو 0418095897523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید قدس اشکوری ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده کلثوممرتضوی اولپوشاک مرتضوی046623390001342663503523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر ، میانده ، میدان امام زاده ابیض ، خیابان امام زاده ابیض ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهملامرادنیاپوشاک رز سفید046623620701342613765523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، 72 تن ، خیابان شهرک انصاری ، خیابان بسیج مستضعفین ، ساختمان ساحل 4 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهملکی سرولاتپوشاک آریانا046624700401342672616523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر ، سرولات ، خیابان شهید باور نگین ، خیابان سرولات ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهخوشپوزیپوشاک حسان0466253805523234خرده فروشی پوشاک زنانهناصرسرا ، خیابان شهید احمد عاقلی ، خیابان شهید بکایی ، پلاک 365 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضانوربخشپوشاک نوربخش046626749601342627626523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، امام خمینی ، کوچه کفش ملی ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، پاساژ دقتی ، طبقه همکف
گیلانرودسرالههزارع ناصرسرائیپوشاک مانوئل046627100401342615965523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهحسینعلی زاده گورجیپوشاک مه رویان0466302656523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهعسگریانبوتیک شیک و پیک046631791501342663184523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، کوچه قیام1 ، پلاک 12 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده فاطمهموسویپوشاک دختر ایرونی046631841101342610045523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیداحمد زمانی ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرشهربانوابراهیمی چابکیفروشگاه پوشاک سویل046632541201342670000523234خرده فروشی پوشاک زنانهلمه سرا ، جاده (لیمه سرا) ، جاده اصلی لیمه سرا ، پلاک 246 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرزانهجعفری ماشکیپوشاک ایران بانو 046632755501342680000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه داروخانه ، کوچه علیزاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمآقائیحجاب سرای مبینا046637183101342616797523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، امام خمینی ، میدان طالقانی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمعصومهمیرعلی پورقاسم آبادیانپوشاک گل نرگس046637936901342676278523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر ، اوشیان ، خیابان شهید لقمان خلج ، خیابان شهیدبالوسه ، طبقه همکف
گیلانرودسرزینببیناواجاریپوشاک 046638647301342680000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، مسجد جامع ، کوچه محراب ، خیابان شهرداری ، پاساژ رضا ، طبقه همکف
گیلانرودسرپریساشریف شفیع آبادیفروش پوشاک زنانه0466394309523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان ابوعلی سینا ، خیابان امام خمینی ، پلاک 94 ، طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهسرپلی زاده رودسریسرپلی زاده046645060401342616121523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، انقلاب ، خیابان شاهین ، خیابان انقلاب ، پاساژ ایساتیس ، طبقه همکف
گیلانرودسرهاجرپورعلیپوشاک شیک پوشان046647201301342625995523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، امام خمینی ، کوچه (قربانی) ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، پاساژ پناهی ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهپولادسنجفروشگاه پرستو046647716301342623596523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، رانکوه ، خیابان کشاورز ، خیابان تختی ، پلاک 94 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسحرطهماسبی فیکجورپوشاک ستیلا046648184901342676825523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر – اوشیان – خیابان لوله گاز – خیابان آزادگان – پلاک 142 – طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهرودخانه ایپوشاک سما046648187801342680000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای ، مسجد جامع ، کوچه محراب ، خیابان شهرداری ، پاساژ رضا ، طبقه اول
گیلانرودسرزینبوظیفه مندارزان سرای فاطیما046649990301342616121523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – بازار روز – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ  ملت – طبقه همکف
گیلانرودسرالیاسموسی پورسورکوهیپوشاک موسی پور046650640801342628231523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – بازار روز – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ  ملت – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرپرهودهپردیس0314867051523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه همکف
گیلانرودسرپیمانصفرنیاامیرگوابرحاجی ارزونی0466511145523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده 1 ) – پلاک 35 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراریاضی فردریاضی فرد046651948601342616121523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر ، ایران پیما ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، مجتمع تجاری آنتیک ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهطهماسبی سجیرانیپاییزان0466520016523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – طبقه همکف
گیلانرودسرکیوانابراهیمیانکارینا046652034201342662114523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر ، امام خمینی ، کوچه بازارچه قدس ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرفکری سرکلهگالری آشا0466524883523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرشهلامحمدعلی زاده کلرودپوشاک چهارفصل0466525289523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – کوچه شهیدحسن نصراله زاده – کوچه شهیدحسن نصراله زاده 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرمینارستمیان قاسم آبادیپوشاک شایلین046652529701342650000523234خرده فروشی پوشاک زنانهخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – خیابان ( جواهردشت ) – خیابان خزر – پلاک 55 – طبقه همکف
گیلانرودسرثریاعلی زاده صحنه سرائیپوشاک تک آس046652540401342629822523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرساراآقاجان پورملک میانسارا046652571501342616121523234خرده فروشی پوشاک زنانهملک میان – روستای اوشیان – خیابان انقلاب – خیابان آزادی – پلاک 44 – طبقه همکف
گیلانرودسرکلثومحیدرنیاپوشاک شهرزاد046653679401342660000523234خرده فروشی پوشاک زنانهبالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – کوچه (( تقوی )) – خیابان امام خمینی – پلاک 92 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهکسرائی گیلاکجانیپوشاک سپهر046653682101342657052523234خرده فروشی پوشاک زنانهقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – خیابان شهدا – کوچه شهید سیف الله حسین پور – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاعباسیپوشاک زیروتن046654672401342685147523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – امام خمینی – کوچه تاج – کوچه محراب – طبقه همکف
گیلانرودسرگل گیسحسین نیاولیسهمزون گل گیس046656471201342632249523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – بازار روز – کوچه هوسمی – بلوار امام رضا – پاساژ هوسم – طبقه اول
گیلانرودسرسودابهمداح رودسریبوتیک ارزان0466583763523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادغلامیپوشاک046661612901342612770523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – بازار روز – کوچه هوسمی – بلوار امام رضا – پاساژ هوسم – طبقه اول
گیلانرودسرآرزونوروزیپوشاک افرا046662919601342619722523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – شهرداری – میدان شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – پاساژ یوسفی – طبقه همکف – واحد 6
گیلانرودسربهنودغلامی رادپوشاک بنیتون046663758201342601188523234خرده فروشی پوشاک زنانهواجارگاه – شبخوسکله – خیابان نیایش – خیابان شهید چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرمهبانوحق طلب پشتیریپوشاک سرای نفس046664304401342657050523234خرده فروشی پوشاک زنانهقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید حسین نصیری پور – خیابان شهدا – پلاک 380 – طبقه همکف
گیلانرودسرسپیدهغیبی مینقبوتیک دخترونه سون046664784701342620672523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – احمد آباد – کوچه آزادگان [شهیدرجایی 17] – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمسلمحاجی پورندارد0308986074523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – انقلاب – خیابان انقلاب – بن بست بهنام – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهمومن نیافروشگاه پوشاک0466679584523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ حکیمی – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهقاسم پورمنزل آبادگالری پاچین0338977633523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر – اوشیان(کرات محله) – کوچه شقایق – خیابان آزادگان – پلاک 121 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهمعادی رودسریندارد0466697183523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – انقلاب – خیابان شاهین – خیابان انقلاب – پاساژ ایساتیس – طبقه همکف
گیلانرودسرزیبامحسنیپوشاک ویونا046669760101342627483523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه منفی 1
گیلانرودسروحیدعزیززاده احمدآبادیارزان سرای وحید عزیززاده 046677206201342610473523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – کوچه شهیدرجایی 8[ک جهاندار] – خیابان احمد آباد – ساختمان آروین3 – طبقه همکف
گیلانرودسرخورشیدپورعلیفروش پوشاک زنانه0307937704523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهمحمدقلیزاده مبرهنپوشاک بانوی خاص046678524801342630157523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 10 – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرفهیمهمیرزاده احمدآبادیپوشاک آی تک046678718301342612009523234خرده فروشی پوشاک زنانهاحمدآباد – روستای چینی جان – جاده (احمدآباد) – خیابان شهیدمحمودعابدینی – پلاک -38.003 – طبقه همکف
گیلانرودسرراحلهقاسمیان رودسریویونا046678722001342620974523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ نگین – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده بنفشهقوامی گیل کلایهگالری ماهتاب046678840301342688994523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – امام خمینی – کوچه نانوایی – کوچه محراب – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده لیداسیدآقازاده خیری رودسرینیل بوتیک046678901501342621355523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهداداشی کندسربوتیک طهران0466810208523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه منفی 1 – واحد 2
گیلانرودسرصغراروشنگرمشکی ست0466185940523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان شهید نژادکریم – خیابان تختی – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدخداشناس رودسریمانتو سرای آیسان0379074907523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – طبقه همکف
گیلانرودسربهارهحیدرپورحسین آبادیجین پلاس046682725201342620339523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – پلاک 3 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرابراهیمقنبریمانتو قنبری0346811536523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – پاساژ رضا زاده – طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهسلوک بنیپوشاک زنانه 0466875276523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهید مطهری – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – طبقه همکف
گیلانرودسرنرجسحسین زاده سرکلهپوشاک نارسیس046688331301311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – ساختمان پاساژ فرج پور – طبقه همکف
گیلانرودسرسیداحمدمظفریفروشگاه پوشاک ارزان کیش0466894316523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – انقلاب(72تن) – خیابان نیلو فر – خیابان انقلاب – پلاک 273 – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبجعفری آزارکیبوتیک پرنسس0466935505523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه هفت تیر – خیابان هادی رحیم آبادی – طبقه اول – واحد 2
گیلانرودسرامیرطالبی فتیدهیمانتوسرای باران0466941036523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرودسرنازنینبرات پورشایگان0466947247523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه همکف – واحد 8
گیلانرودسرشرارهاکبری حسنعلی ده پوشاک مد پوش0466960264523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه اول
گیلانرودسرعلیرضاحسینیپوشاک اسپرت یاران 1100466974250523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -61 – طبقه همکف
گیلانرودسرسپیدهتقویپریماه0466993298523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – خیابان شهدا – بن بست (صنعتی) – طبقه همکف
گیلانرودسراعظمفکوری کلدرههستی0381267462523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(شهرداری) – خیابان شهرداری (1) – کوچه شهید نژاد کریم – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیوهابیآیدا046703701201342625059523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه اول
گیلانرودسرمنیژهرازنهانپوشاک زنانه046704443701311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان غفاری – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهفخرشاملوپوشاک 85046705905001342612151523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – انقلاب – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرالهامخجستهپوشاک046707076601342689978523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه اول – واحد 44
گیلانرودسرمعصومهملکی رضامحلهبوتیک میس برند046707113601342687028523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – مطهری – میدان شهید مطهری – خیابان شهید مطهری غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهآقاجان زاده استخربیجارگالری ژالان046707543101342682386523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه اول – واحد 54
گیلانرودسرمحمدرمضان زاده گنجارودیپوشاک تاپ لند046707617101342640253523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدهنجفی قاسم آبادیانپوشاک زنانه آوا046709021201342660000523234خرده فروشی پوشاک زنانهقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه (فرعی سوم) – خیابان شهدا – پلاک 242 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرامهدوی سعیدیخاتون046710087701342628384523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – شهدا – خیابان شهدای دانشجویی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمبارفروش رودسریپوشاک دنیز046710088001342620000523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه اول
گیلانرودسرمیلادداداشی قاسم آبادیانپوشاک ای تن046710704301342657385523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه نماز – کوچه محراب – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیفرج اله زادهپوشاک شهروند0383949291523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 10
گیلانرودسرمحمدرضاهاشم پوررودسریپالادیوم0467128896523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه اول
گیلانرودسرخیرالنساءآقاجانیپوشاک نسا046713393501342600356523234خرده فروشی پوشاک زنانهواجارگاه – مریم دشت – خیابان شهدا – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهفلاحمهربانو046714238301342621162523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالفضلشکراله زاده قاسم آبادیگالری گیسو046714348101342680764523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه همکف – واحد 9
گیلانرودسرنرگسترابی گلسفیدیپوشاک کیش0467144366523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه همکف – واحد 14
گیلانرودسرصبایوسفی رودسریپوشاک زنانه ملو046714702401342622772523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – شهرداری – میدان شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – پاساژ یوسفی – طبقه همکف – واحد 4
گیلانرودسرسیده نرجسمیرراضی رودسریپوشاک زنانه رادین046715972101342626610523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – ساختمان پاساژ فرج پور – طبقه دوم
گیلانرودسررحیمقنبریان ثانی قاسم آبادیپوشاک زنانه046716012101426223772523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شیک – طبقه همکف – واحد 12
گیلانرودسررضاشراعتییاس0466026776523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ  ملت – طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهقاسمی جیردهیمانتو چهارفصل0378367501523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – ساختمان پزشکان و وکلای رضایی – طبقه همکف
گیلانرودسرایرانحیدری اشکلکپوشاک زنانه0467165947523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 32
گیلانرودسرمریممشعوفشانزه لیزه0467170534523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه همکف
گیلانرودسرمهسادریای لعلپوشاک ملکه046718619101311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهغروی ناصرسرائیجینکده هیلدا046719011001342620000523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرمهرشادموسی زادهرایکا046721347301342688060523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه اول – واحد 27
گیلانرودسرسمیراعابدپورچابکیپوشاک عابدپور046722380101342672351523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان شالیکار شرقی – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرنسیبهقنبرنژادبانو جان046722717101342629139523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرمیتراعیسی نیاقاسم آبادپوشاک آراد046722766401342684599523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف – واحد 8
گیلانرودسرسیده سمانهمیرتقی زاده علیکلایهسما046722965201342624262523234خرده فروشی پوشاک زنانهعلی کلایه – روستای رضامحله – میان محله – کوچه شهیدمحمودشعبانی – خیابان کشاورز – پلاک 189 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریممحمدی بازنشینپوشاک خانم گل0467234236523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – پاساژ جعفرزاده – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرودسرمصطفیغیاث الحسینیگالری غزل046723855001342612058523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه همکف
گیلانرودسرریحانهقلی زاده سرچشمهپوشاک046723868601342620000523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه اول
گیلانرودسرمحدثهمعبودیپوشاک زنانه046724025001311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – مجتمع تجاری الماس – طبقه همکف
گیلانرودسررائحهرمضانی حق پرست رودسرپوشاک زنانه رایحه046727473601342698662523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – شهرک بنیاد(شهدا) – خیابان 16متری – خیابان جوادالائمه – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمرضائی فشکل پشتهگالری لاوین046728216401342684692523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – شهرداری – خیابان شهید مطهری غربی – کوچه (اداره پست) – پاساژ بهناد – طبقه همکف – واحد 4
گیلانرودسرلیلاحسینی بیجارگاهپوشاک زنانه سیکاس046729857401342776025523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه همکف – واحد 2
گیلانرودسرفاطمهزکی پوررودسریپوشاک لیدی046731254301342611507523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ کامکار – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاصابری رضامحلهپوشاک ایموجی0467322818523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 13 – میدان قائم – ساختمان رویا – طبقه همکف
گیلانرودسرآدینهرحیمی کیارمشپوشاک دالیا0467327299523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – اشکلک – بلوار امام خمینی – خیابان حافظ – طبقه همکف
گیلانرودسرمیناسحری رودسریپوشاک046732773301342620000523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرسودهنظیفیفروشگاه گیلی 0467330804523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – پاسداران – کوچه قدس – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده میناموسویهشتک046733633401342624262523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 114 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهسلیمانی نودهیپوشاک زنانه 046734288501342680000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – طبقه همکف – واحد 79
گیلانرودسرسیدمیثممحسنیپوشاک اندیشه0467342901523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان شورا – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 211 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمهدی زادهپوشاک 046735304501342660000523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر – شیخ زاهد محله – کوچه سپیدار – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده سمانهمیرحسینی رودبارکیپوشاک آس046735413601342772515523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید حمید موسی پور – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهاسکندریپوشاک شنل0467355635523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرهاجرعیسی پورخاناپشتانیپوشاک زنانه شکیبا046737802801311111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – شهرک شهیدرجائی – خیابان شهدا – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – طبقه همکف
گیلانرودسررضوانهعسکری له داربنیپوشاک 84046738578001342682336523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه اول
گیلانرودسرمرضیهفلکیبوتیک پاجین046738589401342610355523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهکاظمیبوتیک زنانه046738727301342680000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – امام خمینی – خیابان شهرداری – کوچه محراب – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبپوررمضان قاسم آبادسفلیبوتیک ستاره046739621001342656861523234خرده فروشی پوشاک زنانهقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه معلم – خیابان شهدا – پلاک 528 – طبقه همکف
گیلانرودسرشادیاحمدی جیردهیبوتیک شادی046739963501342664492523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر – امام خمینی – خیابان (شهدا) – کوچه قیام1 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیآقاجان زادهپوشاک هلیا046740258801342771481523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان هادی رحیم آبادی – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرطوبیرمضانی جیرکلیپوشاک زنانه046740269701342783026523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه اول – واحد 12
گیلانرودسرسيده معصومهميرمحمديویولت0467414280523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه منفی 1
گیلانرودسرتاجیجانبازی رودسریتک پوشان046742298001342629228523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرحسامجعفری ماشکیگالری هستی0467425184523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه همکف – واحد 42
گیلانرودسرفاطمهنیک بین کویشاهیپوشاک990467432407523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر – امام خمینی – کوچه قیام – کوچه قیام1 – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهاحمدنیاچنیجانیپوشاک مانیا046744396301342625410523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه سوم
گیلانرودسرسیده زهراسیدآقائی قاسم آبادیمزون عروس آریایی0467452151523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده زهرامیرقاسمی بی بالانپوشاک زنانه046745284401342680000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – امام خمینی – کوچه (داروخانه) – کوچه (علیزاده) – طبقه همکف
گیلانرودسرثرياآقاجان خواه تميجانيسونیا0186893498523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – هوسم(رانکوه) – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – طبقه اول – 
گیلانرودسرمرضیهکهن سال عابدلنگرودیگلتا بوتیک 046746210201342614386523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – انقلاب – خیابان شاهین – خیابان انقلاب – پاساژ ایساتیس – طبقه همکف
گیلانرودسرحامدرجبعلی زادهفلامینگو046746998801342617250523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه اول
گیلانرودسرعلیشوقی آج بیشهخرازی046750321701342616121523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداصغر هاشم پور – طبقه همکف
گیلانرودسرفرانککریمیمادام046751657501341610171523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرنرگسرضائی چافجیریگالری آرامیس046751676901341610181523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرفرزانهکارگرپیش بیجاریپوشاک لوتوس046752070301341610175523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرموناوفادارپوشاک سارینا آس مد046752489201341619839523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه اول
گیلانرودسرام البنینپرندوارقاصدک0467533125523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه یزدانی – خیابان الغدیر – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهیوسفیخرازی ایپک046754346401342612592523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهاحمدی نیاسانیهوسم046754897101342617475523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه اول
گیلانرودسرسیده فاطمهسیدآقائی قاسم آبادیمهتاب0431213274523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه همکف – واحد 13
گیلانرودسرزهرامصطفائیبوتیک پر046755226501342623915523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرخدیجهجباری احمدآبادیگالری دنیا046756349201342622664523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراایران دوستپوشاک گیل پوش046756925001342770000523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید مطهری – پلاک 128 – طبقه همکف
گیلانرودسرپرستورجبی تکاسیموناکو046757151001342620000523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرمعصومهآقاجانی نارنج کلاپوشاک زیر زنانه  گندم046758026401342600000523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – رانکوه – خیابان کشاورز – خیابان تختی – پلاک 44 – طبقه اول – واحد جنوبی
گیلانرودسرسانازجوادیایفل0467584396523234خرده فروشی پوشاک زنانهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید زکی پور – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده فاطمهمظفریبوتیک نفس046759970101341610180523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرفاطمهعلی نژادسارمیکودک شو046762763201342693905523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – ساختمان پاساژ فرج پور – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیهسدادیپوشاک سنجاقک046764328501342621111523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرلادنفکری کلکاسرائیمزون شایلی046764541501342617882523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان شهیداصغر هاشم پور – خیابان شهید بازرگانی – طبقه دوم
گیلانرودسرمرضیهعلیزادهگالری نرگس046764933901341111111523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار غدیر شرقی – میدان غدیر – مجتمع شاین پلاس – طبقه همکف
گیلانرودسررامینعاشورزاده چابکپوشاک046764952101342660000523234خرده فروشی پوشاک زنانهچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (بازارچه قدس3 ) – کوچه (بازارچه قدس 2 ) – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهعاشوریمزون سما046764958001342615776523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرعالیهاسکندریگالری رایان046765258101342623270523234خرده فروشی پوشاک زنانهرودسر – انقلاب(مطهری) – کوچه (میرفندرسکی ) – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراابراهیمی قاسم آبادسفلیپوشاک زنانه046766619101342680000523234خرده فروشی پوشاک زنانهکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – طبقه همکف – واحد 47
گیلانرودسرمينامعتمدچابكيدلوین0467691823523234خرده فروشی پوشاک زنانهخانسر – روستای اوشیان – ندارد – کوچه جهاد – خیابان ولی عصر – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهناصر موسوی کرفستانی032415453201426584736523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهکلاچای نوده  0
گیلانرودسرنسرینکرفستانیگالري ستاره031638993301426215518523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهشهید زمانی –  0
گیلانرودسررقیهصدیقیان کنارسریگالری زیبا046599114401342626096523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهیداحمد زمانی ، ساختمان پاساژ فرج پور ، طبقه همکف
گیلانرودسرجواهرپورعلیخرازی پورعلی046607718701342629714523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهرودسر – صیدر محله(شهدا) – کوچه برقزان – بن بست (توسلی) – پلاک 210 – طبقه اول – واحد شمالی
گیلانرودسرزینبمعتمدچابکیآوا0031724205523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهچابکسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهدا ، پلاک 136 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهمهدی خواهارزانسرای رز046644019401342643222523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهرودسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ پناهی – پلاک 1 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرکلثومعلی پورپوشاک پانیک046691554401342684743523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهکلاچای – امام خمینی – کوچه محراب – کوچه نانوایی – طبقه همکف
گیلانرودسرفریباشوقی آج بیشهشوقی0466943989523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرحسین علیجوادپورجیراجیخانه جوراب0384423432523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه اول – واحد 33
گیلانرودسرزهراشکرائی رودسریلباس زیر آنجیل0380104504523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحدثهشعبانی چافجیریآنیت0467145317523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرمژگانحاصل مهریپوشاک نازگل046722407001342771356523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه همکف – واحد 12
گیلانرودسرزهراقربان پسندبال046724784901341610105523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرپریساعطاردلگشاپوشاک دلگشا0467332791523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهرحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرافسانهبهرامی چافجیریآویتا0467418679523231خرده فروشی پوشاک زیر زنانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه اول
گیلانرودسرلیلاسلمانژادپرنيا02910386580142658523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای- خ امام خمینی-شرقی جانبازان  14 مجتمع تجاری ولیعصر 0 14
گیلانرودسرمعصومکریمی گیلایهتي شي ني029103754301426589189523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای-خ امام جانبازان  20 ولی عصر 1 20
گیلانرودسرمحمداحسان پور029861490101426221249523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر خ انقلاب  0
گیلانرودسربابکرنجبران030187747401426585387523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای خ خرمشهر  29 پاسازرضا 1 29
گیلانرودسرعلی رضاباقروندپسر ايروني018686672601426586554523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرمصطفیقربانی سرایدشتی0026140775201427625652523222خرده فروشی پوشاک مردانهرحیم آباد پاساژ ستاره شهر  0
گیلانرودسرمحسندقتی رودسریپوشاک مردانه مهرداد030066475701426222994523222خرده فروشی پوشاک مردانهامام خمینی هاشم پور  1
گیلانرودسرمحمدعباس زادهپوشاك 20032060674101426213252523222خرده فروشی پوشاک مردانهخ امام پاساژ پناهی  ندارد
گیلانرودسرمحمدعباس زادهپوشاك 20032062005401426213252523222خرده فروشی پوشاک مردانهخ امام پاساژ پناهی  ندارد
گیلانرودسرجلالخدائی یاسدی بلاغپوشاک آیس032289102201426222222523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان امام جنب بانک سپه  –
گیلانرودسرفاطمهجواداسلامی قاسم آبادپوشاک اسلامی032492322301426587213523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای پاساژ رضا طبقه اول  1
گیلانرودسرذکریاباذوق هادی کیاشریپوشاک باذوق032668379201426584442523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای خرمشهر  1
گیلانرودسربایرامخدائی یاسدی بلاغپوشاک خدائی032672947901426589243523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای خیابان امام  1
گیلانرودسرمحمودپورصدقیشیک پوشان045337567601342623915523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پاساژ دقتی ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاپورحاجی بابارودسریپوشاک مردانه045409075001342624191523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، ایران پیما ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، مجتمع تجاری آنتیک ، طبقه سوم
گیلانرودسرمحمد علیسلمان نژاد0309002488523222خرده فروشی پوشاک مردانهخیابان امام پاساژ پناهی  0
گیلانرودسرحمیدرضائیان چنیجانیبوتیک پسر ایرونی046124989201342611836523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، امام خمینی ، کوچه ((کاظمی)) ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک -1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادشعبانی اشکلکپوشاک نمونه046461062701333774634523222خرده فروشی پوشاک مردانهرحیم آباد ، اشکلک ، خیابان شهید مرشی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسنمیرجعفری میاندهگالری تهران046595747101342660000523222خرده فروشی پوشاک مردانهچابکسر ، امام خمینی ، کوچه قیام ، کوچه قیام1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسممحمدکاظمی توتکلهفروشگاه پوشاک امام رضا046599118901342622841523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 114 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیمحمدعلیزاده نودهنایس 046604580601342680000523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای ، پاسداران ، کوچه قدس ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسروحیدمحمدیان شوئیلیمحمدیان0466058482523222خرده فروشی پوشاک مردانهرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه یزدانی ، خیابان الغدیر ، طبقه همکف
گیلانرودسرروح انگیزگرگین رودسریسیف0315448138523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیدنواب صفوی ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، پاساژ پناهی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسحرجعفریکت و شلوار کیمیا0466112508523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، شهدا ، کوچه شاهدان جاوید ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیصفرنژادمقرب سالومحلهپوشاک آراد 046612140801342680000523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید کوشیار ، بلوار امام خمینی شرقی
گیلانرودسرابوالفضلمیرزائیجین اسپورت0466130568523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیدمهین پور ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 195 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهرستم نژادرودسریپوشاک نعیم046622218001342627223523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پاساژ دقتی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیشبانکارفشتمیبوتیک پویان046623570001342682574523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای ، شهرک بسیج ، کوچه ( قربانی ) ، کوچه شقایق چهارم ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدآمیرموسوی سارسریپوشاک یاس046624702201342683439523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید داریوش خادم الفقراء ، خیابان آیت الله کاشانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنفکری کلکاسرائیایران تافته0319980255523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان غفاری ، خیابان شهیداحمد زمانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرشیدرستم نژادرودسریگالری دیپلمات046632632801342611311523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، امام خمینی ، کوچه (قربانی) ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، پاساژ پناهی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدبرزگرپوشاک0466340551523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهسلیمانینظامی فروشی سلیمانی046642994201342619779523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، شهرداری ، خیابان فرهنگ ، بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحسنموسوی حقدوستدنیای کودک046643318201342620619523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پاساژ دقتی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده مهریموسویبوتیک جنتلمن046645534501341611515523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیداحمد زمانی ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلامحسینجمشیدی نژادخرازی وپوشاک جمشیدی046649171101342624057523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – امام خمینی – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودموسی پورسورکوهیپوشاک موسی پور 046649511901342611661523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – بازار روز – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ  ملت – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمحمدکاظمی توتکلهپوشاک محمدکاظمی046649517901342617871523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر ، بازار روز ، خیابان غفاری ، خیابان شهیداحمد زمانی ، پاساژ  ملت ، طبقه همکف
گیلانرودسررمضانسرمدسرمد0466500383523222خرده فروشی پوشاک مردانهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدهاشمیان سیگارودیژوبین046651584701342621458523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه همکف
گیلانرودسرفریدونبابازاده ابدبوچالیپوشاک0466525513523222خرده فروشی پوشاک مردانهگرمابدشت – روستای اشکور سفلی – جاده (گرمابدشت) – جاده اصلی گرمابدشت – پلاک 49 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودمحمدپورپوشاک پرستو 046667131101342775759523222خرده فروشی پوشاک مردانهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسهندرئوفی کلاچایهپوشاک سهند046671169401342686399523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ رضا – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدرضارمضان زاده لنگرودیفروش پوشاک مردانه0031550509523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه اول
گیلانرودسرحسنموسی زادهال سون0031698603523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای – شهرداری – کوچه لادن – کوچه سنبل – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمحیدری دامانیپوشاک حیدری0324799297523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه همکف – واحد 6
گیلانرودسرمحمدپگاهایران تک046685352701342622316523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 157 – طبقه همکف
گیلانرودسرداودداودی مقدمسارینا0466882480523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه همکف – واحد 7
گیلانرودسرامیرکاظمیخرازی فاطیما046692392001342603038523222خرده فروشی پوشاک مردانهچایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه لاله – خیابان شهدای چایجان – پلاک 117 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدمرادیفروش پوشاک046692647901342620000523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – گسکر محله – بلوار ولیعصر – کوچه شهید عنبری – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادمحمدقلیزاده مبرهنبوتیک فرزاد0466986584523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه اول
گیلانرودسررویاباطنی کتم جانیبوتیک بهشاد046702281301342664822523222خرده فروشی پوشاک مردانهچابکسر – امام خمینی – کوچه (مرکز بهداشت) – کوچه بازارچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرشاهرخمحمدکاظمی توتکلهپوشاک شاهرخ0467031302523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبعلی بابائی کلرودپوشاک علی بابائی0467057543523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای – کاشانی – کوچه شهیدکوشیار موسوی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنباذوق هادی کیاشریکنزو046709058501342680000523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه همکف
گیلانرودسررضامینائیخانواده سبز0467092831523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزابراهیمیپوشاک ابراهیمی0341092423523222خرده فروشی پوشاک مردانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 9
گیلانرودسرفرج الهبابائی کلرودپوشاک مردانه بابائی0326781675523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای – کاشانی – کوچه شهیدکوشیار موسوی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودرحمتیجورابان0411625857523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 113 – طبقه همکف
گیلانرودسررامینمحمودی احمدآبادیپسرایرونی0421105823523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای – امام خمینی – کوچه لادن – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیصادقی ویلنیگالری استوپ046718559201342680000523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پلاک 1,120 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراجعفری درگاهیبوتیک ضرغام046719343401342620000523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدعلیبادوامشهر پیراهن0467233118523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه همکف – واحد 13
گیلانرودسرسعیدرسمیوی آی پی046723557901342620000523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – امام خمینی(شهرداری) – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاجباریجباری046728445101426589693523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه سوم
گیلانرودسرسعیدروزگاری خرشتمیبوتیک مکث046729180101342685654523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه اول – واحد 41
گیلانرودسرمحمدسلیمانیفروشگاه لباس نظامی سلیمانی046734566201342619779523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – شهرداری – خیابان فرهنگ – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسعلی نیای کوشالیپوشاک علی نیا0031633955523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسنمیرهدایتی رودسریپوشاک ترافیک0425283662523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – نواب صفوی(غفاری) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان غفاری – پلاک 110 – طبقه همکف
گیلانرودسرعزیزمیرزائیایران تک30186805458523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان بسیج مستضعفین – میدان شهرداری – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانرودسرریحانهبابائی میاندهپوشاک046743252101342660000523222خرده فروشی پوشاک مردانهچابکسر – امام خمینی – کوچه (بازارچه قدس3 ) – کوچه بازارچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرنرگسیوسف نژادچابکمستر بوتیک046745617401342662412523222خرده فروشی پوشاک مردانهچابکسر – امام خمینی – کوچه قیام1 – کوچه قیام – پلاک -21 – طبقه همکف
گیلانرودسرلقمانرمضانی کندسریبوتیک اورجینال0467460941523222خرده فروشی پوشاک مردانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شورا – پلاک 193 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیدخدادادیاسوریبوتیک کاکتوس046746603301342660000523222خرده فروشی پوشاک مردانهچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – خیابان (شهدا) – پلاک 148 – طبقه همکف
گیلانرودسرعليرضاپورصدقي رودسريپوشاک نعیم0031551516523222خرده فروشی پوشاک مردانهرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادامیرپورخورتابیبوتیک دو برادر0467592074523222خرده فروشی پوشاک مردانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهید مطهری – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – طبقه همکف
گیلانرودسرنعمتشاهنظريآراز 0433631201523222خرده فروشی پوشاک مردانهرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 44
گیلانرودسرپروینحکیمی نیاپوشاک مردانه046770747801342689962523222خرده فروشی پوشاک مردانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شیک – طبقه همکف – واحد 10
گیلانرودسرمهنازعلیزادگانمهديار029104183101426585191523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکلاچای- خ امام خمینی جانبازان  22 مجتمع تجاری ولیعصر 0 22
گیلانرودسرشیوامحمدی مرسهقصرآراستك029104218101426585809523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکلاچای- خ امام خمینی-شرقی جانبازان  68 مجتمع تجاری ولیعصر 1 68
گیلانرودسرپریجعفری لاتپوشاك بچه ابراهيم029103988101420000000523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکلاچای- خ امام خمینی-شرقی جانبازان  74 مجتمع تجاری ولیعصر 0 74
گیلانرودسرمحمدغلامیانسفیدداربنیفروشگاه هديه028597910801426216859523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر خ شهیدهاشم پور  0 پاساژ انتیک 1
گیلانرودسرصغریاحمدی سارسراحمدي030590655401426584227523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرمریمابراهیم نژاد مقدمني ني مد032700731401426216923523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر خ امام  0
گیلانرودسرمسعودصادق نیا033069064801420523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر خ شهیدهاشم پور  0
گیلانرودسرمهردادشفقت رودسریقصرکودک045176658101342628178523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، پاساژ دقتی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودعاشوری اشکلکپوشاک رامتین0452516545523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان الغدیر ، کوچه یزدانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهداداشیپوشاک قصر فرشته ها 0454997421523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، پلاک -70 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریممحمدپورپوشاک بچه گانه آیسا0458233005523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرحیم آباد ، امام خمینی ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی(ره) ، مجتمع ستاره شهر ، طبقه اول
گیلانرودسرمحمدفخیمیپوشاک 850459691051523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان الغدیر ، کوچه زنده یاد صدیق ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمحجوب0308302508523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهمیدان امام میدان امام  0
گیلانرودسرفریبرزجعفریسیسمونی یکی یکدونه 0465980316523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده 1 ، خیابان شهید مطهری ، پلاک 93 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعماراحمدی ماچیانیسیسمونی دنیای کودک046609107401342620424523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر ، امام خمینی ، کوچه شهید نژاد کریم ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهابراهیمی بالنگاهسیسمونی و پوشاک کودکانه0466185797523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه سنبل ، کوچه لادن ، طبقه همکف
گیلانرودسرگلیعلی زاده ریسنیدنیای کودک0466231530523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، کوچه زنده یاد صدیق ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهمحمدی آزادهپوشاک شیکو طهران046623197801342699244523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – 72 تن – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه شهیدان ابوالحسنی – پلاک -10 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدهصفری دهکاارزانسرای پوشاک کلبه کودک046643506801342618163523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر ، هاشم پور ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهیداحمد زمانی ، مجتمع تجاری حسن پور ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاحیدری شوکیپوشاک گلسا0466626809523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ نگین – طبقه همکف
گیلانرودسرخشایاراحمدی کلکاسرائیدهکده ارزونی046664748601342612705523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ نگین – طبقه زیر زمین ( منفی یک )
گیلانرودسرسیدکاظممیرمحمدیپوشاک بیست046665831101342610599523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهیدمهین پور – پلاک -282 – طبقه اول
گیلانرودسرسلیمانحسینی کندسرگالری سیروس0030632071523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه همکف – واحد 9
گیلانرودسرشریعتاحمدیان میاندهملورین0466776017523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهچابکسر – امام خمینی(ماه گرفته) – خیابان شهید چمران – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلابذری شرفشادهارزان پوش046681475201342621257523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان چمران – کوچه بوستان 3 – طبقه همکف
گیلانرودسرسحرعیسی پورخسادانپوشاک بچگانه0466822673523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهید مطهری – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – طبقه همکف
گیلانرودسرنسترناسدیارزان سرای چهار فصل0466883372523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکلاچای – امام خمینی – خیابان شهرداری – کوچه محراب – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدعلیعلویمادرانه0466996935523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – شهرداری – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدهکریمی ثابتپوشاک بچگانه باران046701485701342617599523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ ملت – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهنژادثانیهیلیا0406616011523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (مرکز بهداشت) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرشهریارمژده رودسریسیسمونی رایکا0466700147523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه فجر – پاساژ یوسفی – طبقه همکف – واحد 9
گیلانرودسرجاویدنصریپوشاک ژکوند046705919101342620747523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 159 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثممحمدیپوشاک کودک من046710088201342619853523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 5 – بلوار قائم – طبقه همکف
گیلانرودسرسیناشایاننی نی لند046715005201342617594523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 210 – طبقه همکف
گیلانرودسرفریبامرتضی پوردلیجانپوشاک بچه گانه 046716900401342620000523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – انقلاب(مطهری) – کوچه (میرفندرسکی ) – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرپریمامعتمدچابکیفروشگاه آوا046739595101342662311523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهچابکسر – شهدا(غفاری) – خیابان (شهدا) – بلوار شورای شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرپیروزتقی زاده سیاهکلرودیپوشاک بی بی0467400445523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکلاچای – امام خمینی – کوچه (علیزاده) – کوچه (داروخانه) – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمطیاریپوشاک بردیا046740863301342613305523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – 72 تن – کوچه طیاری – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمداقدامیوروجک046745154101342620540523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه اول
گیلانرودسرفاطمهرجبی رضائیپوشاک نی نی لند046745159501342687466523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه همکف – واحد 85
گیلانرودسرسعیدافشارولیسهپوشاک بچه046757119001342776022523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه (( سعیده امیرزاده )) – کوچه زنده یاد صدیق – پاساژ صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسرسحراصغرپورشيرمحله لبخند 0467577564523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه اول – واحد 42
گیلانرودسرمجیدکریمیسیسمونی لی لی پوت046760505001341610071523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه منفی 1
گیلانرودسرمنیژهغلامی قاسم آبادسفلیخرده فروشی پوشاک بچه گانه  046763368501342660000523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهچابکسر – لات محله – خیابان (شهدا) – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرلویزانیلباس کودک046766971401342683075523241خرده فروشی پوشاک نوزاد وبچگانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شیک – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرودسرمحمد حسینشعبانی میاندهفروش صنایع فلزی شعبانی میانده032465791101426587450523323خرده فروشی تخت، کمد، میز و قفسهامام –  –
گیلانرودسراحسانعلیزادهندارد0466709191523323خرده فروشی تخت، کمد، میز و قفسهرودسر – دریاوارسر(رامدشت) – خیابان خیام – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدابراهیمولی زاده قاسم آباد سفلیسي تل029102127001426423181523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنامام(ره) امام  0
گیلانرودسروحیدسجیرانیوحيد030307420501427620982523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرحیم آباد – امام خمینی – کوچه یزدانی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرلقمانمحمدی003168725701426588400523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرعقیلقنبری032036597101420523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرحیم اباد خ ایت اله معصومی  0
گیلانرودسرعیسیعلی زاده دوران محلهپاسارگاد032415687001426422553523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنچابکسر خ امام  0
گیلانرودسراسدنوری سیگارودیموبایل امید031334978001426222150523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنمیدان طالقانی طالقانی  35
گیلانرودسرسیناعبدالهی مبرهناستار موبایل045296558801342617069523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر ، شهرداری ، خیابان شهرداری (1) ، کوچه مسجد ، طبقه همکف
گیلانرودسرنویدامیری گوابریفرکانس موبایل0453311279523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرحیم آباد ، امام خمینی ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی(ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیزاده سیاه گل چالموبایل سناتور0456125864523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنطول لات ، خیابان شهدا ، خیابان جاده اشکورات ، پلاک 259 ، طبقه اول
گیلانرودسرمحمدپایدارموبایل راد 045630899101342680000523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید آقاجانپور ، بلوار امام خمینی غربی ، پاساژ کیا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودیوسفی گیلاکجانیموبایل مسعود045760063001342624219523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر ، خیابان امام ، روبروی موسسه  ثامن ، – ، پلاک 153 ، طبقه همکف
گیلانرودسرامیناحمدی وشکیموبایل سیاتل 045883055401342683402523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای ، امام خمینی ، کوچه نماز ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک 753 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسبحانشعبانی کاکرودیآی  موبایل 045912263901342683762523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای ، امام خمینی ، خیابان شهرداری ، کوچه داروخانه ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهیاراورمزدیفروشگاه تاپ سل046096389301342615502523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر ، میدان شهرداری ، خیابان امام خمینی(ره) ، روبروی مسجد امام حسن(ع) ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیممصطفی پورکلکاسرائیتکنو موبایل046596132001342622122523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیدمهین پور ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 143 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسجادیوسفی جانبازامدادموبایل0465963603523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه (اسدپور) ، میدان انقلاب ، پلاک 250 ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرمضانی نژادموبایل فروشی پاسارگاد046607271301342600000523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای ، پاسداران ، کوچه قدس ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک 711 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیجانفخری نژادموبایل ایکاتل046612047201342664226523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنچابکسر ، امام خمینی ، کوچه صفری1 ، خیابان جمهوری ، طبقه همکف
گیلانرودسریحییمعلائیکامتل046624320701342622018523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر ، شهرداری ، میدان شهرداری ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک -23 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیحسین زاده اصلیموبایل آپدیت046625844701342612089523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر ، بازار روز ، خیابان انقلاب ، کوچه فجر2 ، پلاک -59 ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیعیسی پورموبایل هدیه046627788801342683678523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای ، امام خمینی ، میدان امام خمینی(ره) ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعباسموسویموبایل سید046630051601342622582523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدایازتندروموبایل شهر046632457901342622487523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرآرمانقوامی کلکاسرائیموبایل سام تل0466331517523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، میدان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیهدایت زادهموبایل بل046637881501342614737523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر ، شهرداری ، میدان شهرداری ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمرتضویموبایل عرشیا046639322701342623398523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیدمهین پور ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینمعادی رودسریموبایل خط رو خط046651133701342625533523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – امام خمینی – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه اول
گیلانرودسرعزیزمیرزائیمیرزایی0030617859523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنچابکسر – اوشیان – خیابان شهید بالواسه – خیابان آزادگان – پلاک 170 – طبقه همکف
گیلانرودسرکلثومقوامی کلکاسرائیموبایل بل046669228401342614737523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – میدان شهرداری – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -9 – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمحسن زاده گوابریموبایل فرشید0466850424523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 120 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهفولادی حسن کیادهموبایل امیر046695898401342600468523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنواجارگاه – امام خمینی – خیابان استقلال – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانرودسرنویدنعیمی سویریندارد046702634501342624262523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – شهدا(چافجیر) – کوچه شهید مهدی زاده – بن بست ( آقائی ) – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمحمدزاده گواسرائیموبایل سامسونگ 046704690401342688508523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدهادیمحمدی حسینیموبایل مهران0411337106523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 185 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرحمانی پینوندیموبایل خط رو خط0467095353523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ حکیمی – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاقاسمی شاتوریموبایل فروشی نوین تل046709705401342623386523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 228 – طبقه همکف
گیلانرودسرنویدبابازاده ابدبوچالیموبایل نوید046721040001342683051523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای – مسجد جامع – کوچه آیت – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک 715 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیغلام پورفروشگاه آریانا(موبایل فرزین)0467221810523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسراشکانحسینی مقدم گزافرودیحافظه گستر0467221923523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای – کاشانی – کوچه (شهید کوشیار) – کوچه شهیدکوشیار موسوی – طبقه همکف
گیلانرودسرنیلوفرحاجی خانی رودسریتک موبایل046722489501341610209523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصوراکبریموبایل تک سل0467243540523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – میدان شهرداری – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادپورنظریموبایل میلاد046726614701342623415523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – امام خمینی(شهرداری) – کوچه مسجد – خیابان شهرداری (1) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمشعوفرایان موبایل046727386201342613988523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه سوم
گیلانرودسربهنامحسن پورقاسم آبادسفلیموبایل برند 0467313976523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 18
گیلانرودسرمحمدشعبانی سجیرانیموبایل اندروید0409859078523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 164 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسناسیداسمعیلیموبایل امیر 046732568901342625439523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پلاک -5 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنبراقیموبایل شایان046733910501342626141523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -222 – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیامیری گرم آبدشتیپخش لوازم جانبی موبایل046734345501342680547523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پاساژ کیا – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیآرایشگرشلمانیرایانت0467358533523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنچابکسر – امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – خیابان امام خمینی – پلاک 282 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیاوشمحمدیانمحمدیان046735909601342680000523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای – کاشانی – کوچه شهیدنادر حسین نسب – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرابادآورپوشاک زنانه 0467365335523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف – واحد 4
گیلانرودسرزهراعفتی شیشه گورابیموبایل آرمین046737487401342662609523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنچابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرایمانتذروموبایل خط رو خط046738155001342625533523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -128 – طبقه همکف
گیلانرودسرحامدامیرپناه توتکلهمای سل0467389227523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبی اکبریموبایل سامسونگ0467438605523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرحیم آباد – امام خمینی – کوچه حجت الاسلام محدث – خیابان ( آیت اله طلوعی گیلانی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمهبرزگریموبایل سیگنال046745036801342611281523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمعینثناگوی کلویرتعمیرات موبایل معین046747619801342686797523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه همکف – واحد 44
گیلانرودسرمحسننظرافکن رودسریخانه موبایل کیوسک046749362001342618797523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 161 – طبقه همکف
گیلانرودسرشهرامنبی پوردیجی موبایل046750943301342662952523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (بازارچه قدس 1) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسراحسانمحمدعلی پورخاناپشتانیموبایل فروشی احسان046756865301342680000523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادابراهیم پورموبایل جواد046758718401342770000523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرحیم آباد – امام خمینی – کوچه ( محمدزاده ) – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 227 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدرضامیرجعفری میاندهخرده فروشی تلفن 046758953501342660000523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنچابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیپوررمضانی قاضی محلهموبایل پوررمضانی0467598141523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای – کاشانی – کوچه شهیدکوشیار موسوی – خیابان آیت اله کاشانی – ساختمان تجاری جعفری – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشادمحمدیفروش و تعمیرات تلفن همراه فرشاد 046762984501342771111523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرحیم آباد – گلدشت – کوچه یاسمن 5 – خیابان (شهید حسین کشاورز) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدخانه زرینفروشگاه موبایل مهران اهورا046763778801342685834523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرپارساکشاورزاشکلکموبایل پارسا0467673128523432خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آنرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه اول – واحد 4
گیلانرودسرخسروروحی کرکرودیگیل چای046240127701342613709522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر ، شهرداری ، خیابان فرهنگ ، بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی ، پلاک 22 ، طبقه همکف
گیلانرودسرتهمینهمشتاق بی بالانیفروشگاه چای باج ور0464996417522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکلاچای ، فرهنگ ، کوچه شهیدجوادپاکیده ، خیابان اصلی فرهنگ ، طبقه اول
گیلانرودسرداودرمضانیان سیاهکلرودیفروشگاه چای سرگل 046596215901342680566522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید کوشیار ، بن بست (میرمحمدزاده) ، طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبچابک گرکرودیفروشگاه چای چابک046596401501342611744522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر ، رانکوه ، خیابان ابن سینا جنوبی ، خیابان کشاورز ، پلاک 142 ، طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهچابک گرکرودیچای چابک 046615009901342663713522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهبرشکستهخرده فروشی چای خشک0466281703522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوبنکسر ، کوچه ( رضایی ) ، خیابان جاده اشکور ، پلاک 144 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیداحمدرضوی مقدمچای محلی نمونه046638631001342626853522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر ، پمپ بنزین ، کوچه آذربهرام ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسربهمنآفرینیفروشگاه چای نوشانوش0466433088522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر ، شهرداری ، خیابان فرهنگ ، بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرتابا0466443341522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر ، شهدا ، خیابان شهدا ، بن بست (صنعتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرروشنکهوسمیهوسمی046655012401342616121522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – امام خمینی – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 34 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالحامداصغری بیجارگاهفروشگاه چای اصغری046655641601342633242522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – سرپل شرقی – کوچه شهیدمنصور یاوری – بلوار ولیعصر – پلاک 216 – طبقه همکف
گیلانرودسرعزیزعلیمحمدپوربلترکچای فروشی محمدپور046663092001342602157522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوواجارگاه – واجارگاه – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلائی جوردهیبرنج فروشی علائی0466643796522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکلاچای – مسجد جامع – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه نماز – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهدیبادینچای عرفان046665515601342618139522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – گسکر محله – کوچه شهیدان رمضان نیا – بلوار ولیعصر – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدکاظمرئیسیان رودسریفروشگاه چای رئیسیان 046667532201342626443522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – طبقه همکف – 
گیلانرودسرعلیچابکفروش چای0466706949522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیررمضان پور00046676592701342632450522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – سرپل شرقی – خیابان بطرف کمربندی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرگلعلی پوربی بالانچای سلیم0466766526522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – شهرداری – خیابان فرهنگ – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهاصغریسوغات شمال046678564101341620369522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان چمران – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – ساختمان کامکار7 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدرمضانی اربوسرافروشگاه چای گیلاک046683340501358531456522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهید مطهری – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدآقاجانیچاب فروشی شهاب046686341201342606605522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوگل محله – روستای اوشیان – خیابان ( ختار ) – خیابان ( جاده سیاهکلرود ) – پلاک 106 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدامینی گیلاکجانیچای فروشی گلریزان046693674401342639127522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – جاده اصلی حسن سرا – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 628 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسیبمعین لشکاجانیکارخانه چایسازی معین046706228601342641332522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائولشکاجان سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان (لشکاجان سفلی) – کوچه معین – پلاک 9 – طبقه همکف
گیلانرودسرنجمهلطفی گرکرودیفروشگاه چای046715448501342699483522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 13 – میدان قائم – ساختمان رویا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودبابائی اصلیچای ارگانیک046717997901342610928522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهیدمهین پور – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهشمسی پورقاسم آبادنمایندگی چای سرگل 046719171601342660000522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوتوسکامحله – روستای اوشیان – ندارد – خیابان شهید عاطفی راد – جاده اصلی توسکا محله – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانرودسربختیاربابائی سیاهکلرودی00046723485101342612480522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – احمد آباد – کوچه تجارت – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبمحمدکاظمی گوابرفروشگاه چای بهاره046740935701342680439522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکلاچای – گیل کلایه – بلوار ( امام خمینی غربی ) – بن بست محمدی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدباقرغلامیچای محمد046746278101342628314522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهدا – خیابان شهید محمد برقزان – طبقه همکف
گیلانرودسرترابرضائی فشکل پشتهخرده فروشی چای046749372501342680000522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکلاچای – فرهنگ – میدان (نواب صفوی) – خیابان شیخ صدوق – مجتمع ساحل – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینمرادیچای فروشی مرادی046750610201342613486522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – شهرداری – خیابان فرهنگ – کوچه شهید نژاد کریم – طبقه همکف
گیلانرودسرحیدررضائیچای کوهپایه046751502601342689750522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهیدآیت اله دستغیب) – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – طبقه همکف
گیلانرودسربهروزپنجی پزانیفروشگاه چای بهاره  پنجی046753474301342617863522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – شهرک طالقانی(شهدا) – خیابان حافظ – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیقدیمی گرمجانیچای بهاره0414317106522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائورودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان شهید نژادکریم – خیابان تختی – پلاک 51 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدرحیمعسکری رانکوهیفروشگاه چای عسگری0467639442522243خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوکلاچای – کاشانی – کوچه شهیدکوشیار موسوی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدحسین پور لشکانچوب فروشي حسين پور029103811801426583259523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیکلاچای-خ امام خ امام وادی 0 حسین پور
گیلانرودسراحمدحسین پور لشکان030799269601426583259523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرسیدمهدیمیرمحمدیفروشگاه سید 046597867401342626374523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیرودسر ، رانکوه ، خیابان کمربندی رودسر ، کوچه (فلاح ) ، طبقه همکف
گیلانرودسربیژننیک کارچنیجانیچوب فروشی بیژن046660208601342612880523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیرودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – پلاک -328 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمژدهءرودسریمژده0030653963523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیرودسر – سرچشمه – بلوار امام رضا – کوچه شهید دکتر چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرعلینبی پورچاکلیچوب فروشی 046723713501342679808523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیواجارگاه – لزرجان – بلوار دانشگاه – جاده (چابکسر) – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاامین روشنایستگاه چوب امین0467276475523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیکلاچای – نوده – خیابان البرز – بلوار کمربندی – طبقه همکف
گیلانرودسرشهریارکاظمی دوگلسرصنایع چوبی بهاران0422012807523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمعلی پورکرچه پشتیخزر چوب046742240801342620330523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیدوستکوه – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – خیابان جاده رحیم آباد – پلاک 478 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنپورمحمديان رودسريچوب فروشی0031600700523471خرده فروشی چوب ، الوار و لوازم چوبی ساختمانیرودسر – سرپل شرقی – کوچه جوراب چی – بلوار ولیعصر – پلاک 268 – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریسلیمی بازنشین032565053301420523894خرده فروشی حلبکلاچای روستای فقیه محله  0
گیلانرودسرامیداشکورکیائیحلب فروشی کیائی 045296098501342680000523894خرده فروشی حلبکلاچای ، کاشانی ، بلوار امام رضا ، خیابان اصلی کاشانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنآقابراری شاهراجیحلب فروشی046644470801342680000523894خرده فروشی حلبکلاچای ، کاشانی ، بلوار امام رضا ، خیابان اصلی کاشانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهعباسی کلایهحلب فروشی046702025301342680324523894خرده فروشی حلبکلاچای – نوده – بلوار امام خمینی شرقی – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانرودسررامینقربانپورمصالح ساختمانی 046766391501342660000523894خرده فروشی حلبچابکسر – امام خمینی – خیابان (امام خمینی) – خیابان (شورای شرقی1) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرمضان پورترشکوهخوراک دام و طیور045904209701342776431523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررحیم آباد ، ترشکوه ، خیابان نسیم شمال ، خیابان ترشکوه ، طبقه همکف
گیلانرودسرنقیسلمل میان لاتیانخوراک دام لسمل میان لاتیان046333601401342672091523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورچابکسر ، سرولات ، کوچه سپیدار ، خیابان سرولات ، طبقه همکف
گیلانرودسرروح الهبرادران طولات آزارکیخوراک دام و طیور برادران0464274023523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورطول لات ، خیابان امام خمینی ، خیابان توحید ، پلاک 26 ، طبقه همکف
گیلانرودسرهمایوننجفی کلدرهخوراک دام و طیور046608488601342632917523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررودسر ، گسکر محله ، بلوار ولیعصر ، کوچه (یوسف خواه ) ، طبقه همکف
گیلانرودسراسدحیدریبار فروشی حیدری0466161856523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررحیم آباد ، بلوار اشکوری ، خیابان شهید مطهری ، بن بست فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیقربان پورگندم دان مرغ وجوجه046629466001342684158523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکلاچای ، کاشانی ، خیابان کمربندی ، خیابان اصلی کاشانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرناصرشکریخوراک دام و طیور شکری046641078501342624892523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررودسر ، چافجیر ، کوچه گلزار شهدا ، خیابان چافجیر ، پلاک -7 ، طبقه همکف
گیلانرودسرلقاءرحیمی خسادیخوراک دام کریمی0466438471523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورطول لات ، خیابان شهدا ، خیابان جاده اشکورات ، پلاک 289 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدصادقیخوراک دام طیور046644301501342680000523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوردهکده قدس ، جاده ( دهکده قدس ) ، جاده اصلی دهکده قدس ، پلاک 32 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده خدیجهمیرمحمدی توتکلهخرده فروشی دام میرمحمدی 046644980201342610927523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررودسر ، چافجیر ، خیابان چافجیر ، خیابان هجرت ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرشادرحیمی قاضی محلهخوراک دان و طیور ملیکا046649327901311111111523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورهادی کیاشر – روستای ماچیان – جاده اصلی هادی کیاشهر(2) – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی رضااحمدزاده بالانیخوراک دام گلدشت0466652022523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررحیم آباد – اشکلک (گلدشت،حسین بکسرا) – بلوار امام خمینی – بن بست (رمضان نژاد) – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهمحمدپورهراتبرخوراک دام و طیور نجفی0466672102523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوربندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – خیابان ( بطرف رحیم آباد ) – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 80 – طبقه همکف
گیلانرودسرکیمیاآقائی0046667448701342633303523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورلشکاجان سفلی – روستای رضامحله – کوچه شهیدمصفا – جاده لشکاجان سفلی – پلاک 101 – طبقه همکف
گیلانرودسربهنامداودی مقدمفروشگاه جوجه مزرعه 0466726999523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکلاچای – نوده – خیابان کشاورز – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیحسن زاده اینیخوراک دام و طیور حسن زاده046677157301342640760523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورروشن آبسربالا – روستای رضامحله – کوچه شهید حسین رستمی – جاده اصلی روشن آبسر – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانرودسرپوریاقنبریان ثانی قاسم آبادیفروشگاه پارس046683353001342682003523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکلاچای – مسجد جامع – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه نماز – پاساژ حاج ذکریا کیااحمدی – طبقه اول – واحد 5
گیلانرودسرحسنمهدویانخوراک دام و طیور046688927901342681111523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورفقیه محله – فقیه محله – خیابان جاده ماچیان – خیابان جاده رحیم آباد – پلاک 132 – طبقه همکف
گیلانرودسررضااحمدی آزادخوراک دام وطیور احمدی046696746801342652350523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکلدره سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان اصلی کلدره سفلی – خیابان جاده کلان کلایه – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهابراهیمی طوله لات آزارکیخوراک دام و طیور دام دانه046716850201342782457523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمسلمشعبانی شفیع آبادیخوراک طیور اشکور0467168567523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررحیم آباد – بلوار اشکوری – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – بن بست (ترمینال) – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهقنبرزاده لپاسرخوراک دام 046717829301342660000523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورچابکسر – امام خمینی – خیابان فرهنگ – بن بست (آموزشگاه زبان اندیشه) – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزانهروغنچیان رودسریخوراک دام وطیورپوریا046725126401342623282523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – بلوار امام رضا – خیابان شهید مطهری – طبقه منفی 1
گیلانرودسرعمادمحمدی کشانیمرکز پخش و فروش دان مرغ و جوجه046730623601342775761523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررحیم آباد – بالنگاه – خیابان شهید ابراهیمی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلفخرثانیخوراک دام و طیور046740917701342660000523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوربالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – خیابان امام خمینی – بن بست آبشار – پلاک 150 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقصابرگرمجانیخوراک دام و طیور صابر046742106401342632358523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 446 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینآقاجانی پرشهخوراک دام و طیور آقاجانی046749871701342774827523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررحیم آباد – حسین بکسرا – خیابان شهید چمران – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرپژمانبذرافشانخرده فروشی خوراک دام و طیور0467617514523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرروزبهنصراله پورخوراک دام و طیور راد 046768983501342680000523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیورکلاچای – نوده – کوچه پرورش – بلوار امام خمینی شرقی – ساختمان جاوید – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورعلی پوربندبن بالنگاخرده فروشی خوراک دام و طیور0467695126523839/2خرده فروشی خوراک دام و طیوررحیم آباد – بالنگاه – خیابان امام حسین – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدمؤدبایران کتان046639441401342663484521114خرده فروشی در فروشگاه های بزرگ چند منظورهچابکسر ، سورخانی ، کوچه (توفیقی) ، خیابان شهدای سورخانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده سکینهموسوی لله رودیگالری رز 046701671501342616354521111خرده فروشی در فروشگاه های بزرگ غیر زنجیره ایرودسر – انقلاب(مطهری) – خیابان شهید مطهری – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرهرمزدامیرپورشهر تحریر046735375701342625253521111خرده فروشی در فروشگاه های بزرگ غیر زنجیره ایرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان امام خمینی (ره) – ساختمان امیرپور – طبقه اول
گیلانرودسرروح الهعاطفی رادگالری درب مدرن046635935501342663396523477خرده فروشی درب های ضد سرقتچابکسر ، توسکا ، کوچه شهید جمشید نارنجی ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرزینبعشوری اربه لنگهدرب ضد سرقت حافظ046639650501342770816523477خرده فروشی درب های ضد سرقترحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید هادی بابائی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرکیوانهوسمیچابک درب046642925401342673020523477خرده فروشی درب های ضد سرقتچابکسر ، گیلان ده ، خیابان شهید حسین قاسمی ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانرودسررحیمرحیمی ریسنیندارد046672728601342611204523477خرده فروشی درب های ضد سرقتحسن سرا – روستای رضامحله – جاده (حسن سرا) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 120 – طبقه همکف
گیلانرودسربهروزمیرزائیدرب ضد سرقت بهروز046681243401342626402523477خرده فروشی درب های ضد سرقترودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شاهد – کوچه لاله 5 – طبقه اول
گیلانرودسرام البنیننصیری جان آقاکلینک ساختمانی طاها046693486501342613634523477خرده فروشی درب های ضد سرقترودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهید محمود عابدینی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاحسن زاده لپاسردرب ضد سرقت046736828001342660000523477خرده فروشی درب های ضد سرقتچابکسر – گیلان ده – خیابان (گیلان ده) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادویشکی نژادبسترسازان046760062501342630394523477خرده فروشی درب های ضد سرقترودسر – گسکر محله(رامدشت) – کوچه (یوسف خواه ) – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامعلیغلامی لاتدرب و پنجره پیش ساخته0466456580523475خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی )رحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، خیابان شورا ، پلاک 195 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدمحمدپورپنجره دو جداره محمدپور046750373101342632329523475خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی )رودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید عیسی مرادی – بلوار ولیعصر – پلاک 247 – طبقه همکف
گیلانرودسرکامراناشکورکیائیکابینت ساری0467517553523475خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی )رحیم آباد – بالنگاه – خیابان شهید ابراهیمی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرعليرضامحمددوستدرب و پنجره دو جداره0372377150523475خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی )رودسر – گسکر محله – خیابان رحیم آباد – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسربمانیمحمدحسنیدر و پنجره دوجداره 046755124401342615345523475خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی )رودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – کوچه اندیشه الف – خیابان چافجیر – طبقه همکف
گیلانرودسرانسیهرحیمیدرب و پنجره دوجداره باقری046764249701342680110523475خرده فروشی درب و پنجره پیش ساخته پلاستیکی (پی وی سی )کلاچای – نوده – بلوار امام خمینی شرقی – بن بست سهیل – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمحمدزاده تکاسیفروشگاه مدرن0466003366523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه (اسدپور) ، میدان انقلاب ، پلاک 248 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفضیلتهدایت زاده رودسریکلبه آرزوها046641148101342622232523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنرودسر ، امام خمینی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک -120 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمزهفرضیفروشگاه دوچرخه حمزه046735290901342622141523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنرودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – خیابان هجرت – کوچه گلزار شهدا – پلاک 64 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدخدابخشيفروش انواع دوچرخه خدابخشی0467709942523883خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکی آنچابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیخادم الفقراء030806173801426589453523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)کلاچای خ شهرداری  0
گیلانرودسرمحمودرمضانیفروش رنگ ساختماني031214361601426213037523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)امام شهدا  0
گیلانرودسرابراهیمخموشی توتکله025979069301426215916523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)امام گلسار  0
گیلانرودسرعباسقربانی یوسفیصدف027300921701420523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)چابکسر قاسم آبادعلیا  0
گیلانرودسرمحمودرمضانیفروش رنگ031509498401426213037523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)شهدا شهدا  0
گیلانرودسرسید نوریابراهیمی میان پشتهرنگ فروشی ابراهیمی035377806701426225363523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)خیابان انقلاب –  0
گیلانرودسرعلیعلی پناه دریاوارسریفروشگاه رنگ ساحل046601022501342631009523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)رودسر ، گسکر محله ، خیابان ساحل گسکر محله ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرصادقعابدی گوابریرنگ فروشی عابدی046603750301342624499523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)رودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – طبقه همکف – 
گیلانرودسرغضنفرنارنجینارنجی0417128553523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)چابکسر – امام خمینی(شهدا) – خیابان امام خمینی – کوچه قیام – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانرودسرجلالپرهنرابزار یراق0336974820523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)رحیم آباد – امام خمینی(ابوعلی سینا) – خیابان الغدیر – خیابان شورا – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدرضاشفیعی نژادرنگ مسعود0031732080523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)رحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – کوچه زنده یاد صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسرسپیدهاصغرخواه گلسفیدیلوازم ساختمانی پارس سیمین0467205656523472خرده فروشی رنگ (ساختمانی)رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسراسدالهدیانتی0466716470523236خرده فروشی روپوش و مانتورودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهسالار026517333501426231469505002خرده فروشی روغن موتورروستای لاکلایه روستای لاکلایه  0
گیلانرودسرسامانحسنی علیکلایهفروشگاه روغن موتور پلاس046734754101342750242505002خرده فروشی روغن موتوررودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه آزاده – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرافلاح پورخرشتمیزیتون سرای گیلانه046611593001342683737522246خرده فروشی زیتونکلاچای ، مفتح ، خیابان مفتح شمالی ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک 677 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضافلوسیزیتون سرای سبز046678100401342627802522246خرده فروشی زیتونرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیفراهانیزیتون فروشی سوغات فراهانی 046679429901342639668522246خرده فروشی زیتونحسن سرا – روستای رضامحله – بلوار امام رضا ( ع ) – بن بست حافظ – پلاک 129 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیناروحی گرکرودیزیتون و سوغات سرای رحمان پور046731643801342616169522246خرده فروشی زیتونرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – پلاک 193 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیاکبری چمزیتون سرا و سوغات عارف046735956201342687197522246خرده فروشی زیتونکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه همکف – واحد 48
گیلانرودسرصغریعاصی قاسم آبادیزیتون 046757932701342660000522246خرده فروشی زیتونقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید سیف الله حسین پور – خیابان شهدا – پلاک 413 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی رضاعالمی نودهیزیتون فروشی دایره طلایی046758813901342685035522246خرده فروشی زیتونکلاچای – کاشانی – کوچه (ماهی فروشان1) – کوچه شهید حسن آقایی پور – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینپورعبدالهسبزی فروشی پورعبداله046692200901342611257522101خرده فروشی سبزیرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – بن بست (حبیبی پور) – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهموقری میاندهسبزیجات ریحون046727333701342660000522101خرده فروشی سبزیچابکسر – امام خمینی – خیابان (شهدا) – خیابان شورا غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنسجادیانبورس سکه سجادیان0466463948523852خرده فروشی سکه طلارودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدسجادیانبورس سکه آرتمیس046700092101342620371523852خرده فروشی سکه طلارودسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودحسین پوربورس سکه046760837901311111111523852خرده فروشی سکه طلارودسر – امام خمینی – کوچه (قربانی) – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرنجی032397289001420523424خرده فروشی سیمانکلاچای گزافرود  0
گیلانرودسرابوالفضلمعتمد مازوکله پشتهسیمان فروشی031682264801426460000523424خرده فروشی سیمانامام خمینی ندارد  0
گیلانرودسرمنصورمحمدیمصالح ساختمانی اشکور033702452401427622896523424خرده فروشی سیمانبلوار اشکور روبروی اژانس اسمان  58769
گیلانرودسرقبادمحمدعلیزاده چافجیریسیمان علیزاده034373778901426227950523424خرده فروشی سیمانشهداء روبه روی اداره اوقاف  1
گیلانرودسرعیسیمحمدعلی پورسیمان فروشی ارغوان 046717295601342680000523424خرده فروشی سیمانکلاچای – لطره نوده – خیابان ( بالا نوده) – خیابان شالیزار – طبقه همکف
گیلانرودسرنادررضائی بازنشینیمصالح ساختمانی رضایی بازنشینی0467214697523424خرده فروشی سیمانرحیم آباد – بالنگاه – خیابان شهید ابراهیمی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیداقدامی لشکاجانیبلوک سازی0355276801523424خرده فروشی سیمانلشکاجان سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان (لشکاجان سفلی) – جاده لشکاجان سفلی – پلاک 321 – طبقه همکف
گیلانرودسربهروزخوشدل واجاريسیمان فروشی0315799847523424خرده فروشی سیمانواجارگاه – واجارگاه.. – خیابان حجة اسلام حاج ابواقاسم دیان – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادملکی آزارکیتعمیرات قایق ملکی046711640201155257007523897خرده فروشی شناورهای دریایی،  لنج و قایق و لوازم یدکی آنرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – میدان معلم – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرنویدرحیمی چایخانسرشيشه ساحل029523656201426588336523473خرده فروشی شیشه و آیینهکلاچای خ امام ک نماز 0
گیلانرودسرحسنمحمدی030679884101420523473خرده فروشی شیشه و آیینهکلاچای میدان نواب  0
گیلانرودسرمیرمحمودقنبری03104348400142623352523473خرده فروشی شیشه و آیینهرودسر خ ولیعصر  0
گیلانرودسرستارصداقتی رودبارکیشیشه بری صداقت 0455286044523473خرده فروشی شیشه و آیینهرودسر ، صیدر محله ، خیابان شهید جنیدی ، خیابان شهیدمهین پور ، پلاک 236 ، طبقه همکف
گیلانرودسرجاویدمحمدی سی سراخرده فروشی شیشه نشکن0455401403523473خرده فروشی شیشه و آیینهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، کوچه زنده یاد صدیق ، طبقه همکف
گیلانرودسرامیررضاصمدیصمدی0031593662523473خرده فروشی شیشه و آیینهرودسر ، شهدا ، خیابان شهید جنیدی ، خیابان شهدا ، پلاک -85 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرزینمحمدی سی سراشیشه و آیینه0466213599523473خرده فروشی شیشه و آیینهرحیم آباد ، گلدشت ، کوچه شهید مسلم امیدوار ، بلوار امام خمینی ، پلاک 68 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعباسآداشیآداشی0031597690523473خرده فروشی شیشه و آیینهرودسر حسن سرا  0
گیلانرودسرعلیرضاانشاسفندشیشه بری آرتاتک046625218801342465773523473خرده فروشی شیشه و آیینهرودسر ، سه راه کلدره ، کوچه خوشدل ، بلوار ولیعصر ، پلاک 416 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیکریمی گزافرودیشیشه بری کریمی046645806101342685630523473خرده فروشی شیشه و آیینهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید کوشیار ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیشکوری کل محلهدارد046647007601342683815523473خرده فروشی شیشه و آیینهکلاچای ، مفتح ، خیابان مفتح شمالی ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک -645 ، طبقه همکف
گیلانرودسرداریوشخانی گوائیتعمیرات مبل خانی0466568236523473خرده فروشی شیشه و آیینهرودسر – شهرک بعثت(رامدشت) – خیابان دکتر شریعتی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرذبیح الهمحمودی رحیم آبادیشیشه بری محمودی0346160200523473خرده فروشی شیشه و آیینهرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهید مصطفی درویش 1 ) – خیابان شهدا – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانرودسرامان الهغروی ناصرسرائیشیشه بری0324437448523473خرده فروشی شیشه و آیینهرودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان شهید نژادکریم – خیابان تختی – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسصمدیشیشه بری صمدی046702152201342620000523473خرده فروشی شیشه و آیینهرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه یاس – کوچه خوشدل – طبقه همکف
گیلانرودسرصفرصداقتی رودبارکیشیشه بری صداقتی0467117370523473خرده فروشی شیشه و آیینهرودسر – آتش نشانی(72 تن) – خیابان بسیج مستضعفین – بن بست پامچال – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمحمدیان 00046716734701342633074523473خرده فروشی شیشه و آیینهرودسر – سرپل شرقی – بلوار ولیعصر – بن بست وادی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینسمامیسمامی 046727659401342680000523473خرده فروشی شیشه و آیینهکلاچای – مومن آباد – کوچه شهید سهراب پور محمد – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانعباس پورنیاسانیشیشه بری الماس046727687801342774868523473خرده فروشی شیشه و آیینهرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – ساختمان آرمیتا – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیجامه بزرگشیشه بری آرمین  جام0467368915523473خرده فروشی شیشه و آیینهچابکسر – لات محله – خیابان آیت الله روحانی – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیسخاوتی مقدم لنگرودیشیشه و آینه046740527801342680000523473خرده فروشی شیشه و آیینهکلاچای – کاشانی – خیابان (کاشانی) – خیابان آیت اله کاشانی – مجتمع تجاری زیتون – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیشکوری کل محلهشیشه بری046767471301342683815523473خرده فروشی شیشه و آیینهکلاچای – مفتح – کوچه شهید باهنر – خیابان مفتح شمالی – پلاک -645 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاحسنعلي زاده حسين آباديشیشه الماس شمال0402340604523473خرده فروشی شیشه و آیینهحسین آباد – روستای چینی جان – ندارد – کوچه بوستان شمالی – جاده اصلی حسین آباد – پلاک 771 – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیانوریجواهري آراد030105896901426226890523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر خ امام  0
گیلانرودسرسید جلالمیرهدایتیميرهدايتي030582904201426225102523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر رودسر  0
گیلانرودسرحسنرضائی فر018688440001426583380523851خرده فروشی طلا و جواهراتکلاچای خ شهرداری  0
گیلانرودسرمحمدعبدالهی مبرهن032160473101426216863523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر خ امام  0
گیلانرودسرحسینعلییوسفی رودسریجواهری یوسفی0031646226523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر خ انقلاب  0 پاساژرضازاده
گیلانرودسرحمیدفلاح زادهطلافروشی امیر045822767501342626859523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیدنواب صفوی ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، پاساژ پناهی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورموسی پور شاهیجواهری موسی پور0340201251523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – پاساژ رضا زاده – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیدیباوندجواهری دیبا046609648301342625569523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر ، امام خمینی ، کوچه (قربانی) ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، پاساژ پناهی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعلی موسوی حقدوست طلافروشی پاسارگاد 0417401390523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر خیابان انقلاب کوچه هاشم پور پاساژ دقتی 
گیلانرودسرسیدعباسموسوی حقدوستموسوی0031650073523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر خ امام  0
گیلانرودسراحمدقاسمیان لشکاجانیطلاوجواهری آیسان046646210801342611316523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهیداحمد زمانی ، پاساژ پناهی ، طبقه همکف
گیلانرودسرافشینآروندی رودسریآروندی046653128201342627888523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر – بازار روز – خیابان انقلاب – کوچه فجر2 – پاساژ آروندی – طبقه همکف
گیلانرودسراردلانرضائی فررضائی فر0030634958523851خرده فروشی طلا و جواهراتکلاچای – امام خمینی – کوچه داروخانه – کوچه تاج – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضامحبی کندسریطلافروشی محبی0031737232523851خرده فروشی طلا و جواهراترحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدینجفی پورهمدانیطلافروشی نجفی پور046660122001342684948523851خرده فروشی طلا و جواهراتکلاچای – امام خمینی(بهشتی) – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شیک – طبقه همکف – واحد 14
گیلانرودسرمهدیآقاجانیندارد046666780201342629909523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان امام خمینی (ره) – ساختمان امیرپور – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدفلاح زاده چنیجانیجواهری میلاد0333039873523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلیطلوعی گیلانیندارد0031733744523851خرده فروشی طلا و جواهراترحیم آباد – امام خمینی – کوچه یزدانی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلعلی پورلیمائیطلافروشی علی پور046672689401342684312523851خرده فروشی طلا و جواهراتکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه اول – واحد 25
گیلانرودسرعیسیاسمعیل زاده میان لنگهطلا فروشی اسماعیل زاده0466746657523851خرده فروشی طلا و جواهراترحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدهادیارفع زاده رودسریگالری ارفع زاده0404930528523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر – امام خمینی(ایران پیما) – کوچه کفش ملی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – طبقه همکف
گیلانرودسرسلامهرمضان خواهطلافروشی کریم نیا046696037701342624262523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان امام خمینی (ره) – ساختمان امیرپور – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصالحقربانی گرمجانیطلافروشی 046700003501311111111523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر – امام خمینی – کوچه (قربانی) – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسربهنامرضائی سیاورسطحیطلای رضائی 046701545301342662841523851خرده فروشی طلا و جواهراتچابکسر – بازار چه قدس – خیابان (شهدا) – کوچه (بازارچه قدس 1) – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودمجیدیانطلافروشی046706701001342680000523851خرده فروشی طلا و جواهراتکلاچای – مسجد جامع – کوچه آیت – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک 721 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیماسماعیل زادهگالری طلا0467104672523851خرده فروشی طلا و جواهراترحیم آباد – امام خمینی – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانرودسررضابلوری متمدنخرده فروشی طلا و جواهر پارسیان0467149710523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر – امام خمینی(شهرداری) – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -36 – طبقه همکف
گیلانرودسرسلمانانوری عین شیخطلافروشی انوری046715589801342627449523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرجلال الدیننصیریطلافروشی046716402501342680418523851خرده فروشی طلا و جواهراتکلاچای – شهرداری – میدان (امام خمینی(ره)) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسراسدالهقنبریان قاسم آبادیپیوند046722820301342600000523851خرده فروشی طلا و جواهراتکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه همکف – واحد 86
گیلانرودسرجمشیداسماعیلی00333068560523851خرده فروشی طلا و جواهراترودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرعارفاسدیانجواهری اسدیان0467316257523851خرده فروشی طلا و جواهراتچابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – کوچه قیام – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانرودسرحامینصیریطلافروشی حامی046743815001342687600523851خرده فروشی طلا و جواهراتکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی نقیملکی سرولاتگالری طلا ملکی 046754964801342660000523851خرده فروشی طلا و جواهراتچابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریپرتوی029814747401420523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرسحرمسلمی دوران محلهلوازم خانگي هديه030317946101426424459523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورچابکسر خ امام  0
گیلانرودسراعلاءباباخانیبلورفروشی باباخانی031161721501426587050523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکلاچای بازار ماهی فروشان رهبر –
گیلانرودسرعلیمقصودی عروسلوازم خانگی مقصودی030998450501426585027523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورآیت الله کاشانی تیمچه پاکزاد  0
گیلانرودسرزکریاآقاجان زاده کندسریلوازم خانگي031490802701427701681523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررحیم اباد روستای اغوزبن کندسر  35164
گیلانرودسررمضانرادمانفروش لوازم خانگی031587883301427626019523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررحیم آباد-خیابان امام خمینی (ره)مجتمع ستاره شهر  
گیلانرودسرعلی اکبرحسینی خورتابیبلور فروشی032272766501427621639523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررحیم اباد خ شهید عادل رحیم ابادی نبش ک شهید فرخ 54361
گیلانرودسرمریمجعفری فاضلفروشگاه هدیه045349357101342684569523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکلاچای ، نوده ، خیابان لاله 3 ، بلوار امام خمینی شرقی ، مجتمع تجاری حضرت ولیعصر (عج ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرزریشکرزاده قاسم آبادلوازم خانگی یاقوت0454291767523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورملک میان ، خیابان (لوله گاز) ، بن بست (نژاد احمدی ) ، پلاک 131 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحبیب الهمیاندهی رودسریفروشگاه میاندهی046178044601342622774523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیداحمد زمانی ، کوچه (قربانی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهآقازادهکادو سرای هدیه 0464581347523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر ، احمد آباد ، خیابان شهدا ، خیابان احمد آباد ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدحسین زادهکادوسرای ارمغان 0465080103523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکلاچای ، کاشانی ، کوچه شهید پور محمد ، کوچه شهید کوشیار ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجوادمنجمی گیلانیفروشگاه محمدیه046605664301342620031523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر ، بازار روز ، خیابان شهیدمهین پور ، خیابان غفاری ، ساختمان محمدیه (منجمی ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرسبحانقاسمی جیردهیفروشگاه چشم روشنی گل مریم 046606779501342664193523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورچابکسر ، امام خمینی ، کوچه کاظمی ، کوچه قیام ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهقاسمیبلور و برنز الیزه 046607845101342600000523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکلاچای – امام خمینی – خیابان آیت اله کاشانی – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلفیض بخش رانکوهیبلور فروشی رضا0031659793523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورمیدان ولیعصر –  – بازارچه شهرک انصاری
گیلانرودسرامیدامیدی درگاهیبلور فروشی 046619327101342680000523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکلاچای ، کاشانی ، خیابان اصلی کاشانی ، کوچه شهیدنادر حسین نسب ، پلاک 23 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمداسماعیل زادهفر.وشگاه اسماعیل زاده0031660628523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورامام شهید هاشم پور  –
گیلانرودسرعباسرحمتیفروشگاه لوازم خانگی رحمتی0466222815523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر ، رانکوه ، خیابان ابن سینا جنوبی ، خیابان کشاورز ، پلاک 160 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمطورچی رودسریفروشگاه طورچی0466225324523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورامام شهید هاشمپور  – پاساژ دقتی 1
گیلانرودسرعیسینقی پور اکبر آبادیبلور فروشی نقی پور0466251405523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنغلامحسین زادهغلامحسین زاده0031698594523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکلاچای خ شهرداری  0
گیلانرودسرمریمیوسف نژادچابکگالری نگین 046632953301342674046523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورچابکسر ، امام خمینی ، کوچه شهید هاشمی نژاد ، خیابان سرولات ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمد تقیحسن زاده نودهی00314852982523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورخ امام خ امام  0
گیلانرودسرعلیرضااسمعیل زادهگالری سیب0031659802523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورامام شهید هاشم پور  – پاساژدقتی
گیلانرودسراحمدعباسی کلاچایهلوازم خانگی بارانه0309411624523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهیدآیت اله دستغیب ، کوچه شهید کوشیار ، طبقه همکف
گیلانرودسرانسیهرعیتیفروشگاه یوسفی046644700701311111111523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورسیاهکلرود ، خیابان جواهردشت ، خیابان سردارجنگل ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانرودسرلیلامیرزاعلیزاده ملک میانلوازم محمد 046644704301342650000523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورملک میان ، جاده (ملک میان ) ، خیابان انقلاب ، پلاک 69 ، طبقه اول
گیلانرودسرحسنمیرزائیبلورهای ارزان0465992376523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهیدمهین پور ، پلاک -80
گیلانرودسرفرهادمهدی خواهلوکس046644748201342622693523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر ، امام خمینی ، کوچه شهید نژاد کریم ، خیابان امام خمینی (ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرصادقاکبری گوابریفروشگاه اکبری046644873301342626003523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر ، امام خمینی ، میدان طالقانی ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 212 ، طبقه همکف
گیلانرودسررحیمعیسی زاده شیخ زاهدیچشم روشنی046647254901342662169523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورچابکسر ، بازار چه قدس ، کوچه بازارچه قدس ، کوچه بازارچه قدس (1) ، طبقه همکف
گیلانرودسرنجمهجهانی ویشه سرائیبلور و کریستال الماس0466523844523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه اول – واحد 26
گیلانرودسرحسیناصغرزاده رودسریفروشگاه لوازم اصغر زاده0031659910523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر – رامدشت – خیابان موج – کوچه غزل – طبقه اول
گیلانرودسرعلی محمدآقاجانی دیورودیآقاجانی0031532943523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررحیم آباد – امام خمینی – کوچه یزدانی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسررضانصرینصری0031704733523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورچابکسر – بازار چه قدس – خیابان امام خمینی – کوچه بازارچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسنموسویندارد0466666131523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر – صیدر محله(شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهدا – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسممؤمنی توت کله0349853262523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر – شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین (72تن ) – خیابان شهید انصاری – ساختمان پانی – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدبابائی استادکلایهندارد0466747031523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – ساختمان پاساژ فرج پور – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمخوشدل واجاریخوشدل0314010463523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورواجارگاه – شبخوسکله – خیابان شهید چمران – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلامحمدی ملاسرائیفروشگاه لوازم خانگی تک 046700528801342657300523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ( اسد اللهی ) – خیابان شهدا – پلاک 187 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهنازسنائی مجدندارد046702050301342627400523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – ساختمان پاساژ فرج پور – پلاک 23 – طبقه همکف – 
گیلانرودسربهمنگل بابائیگل بابایی0306147981523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررحیم آباد – امام خمینی – کوچه ( محمدزاده ) – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 245 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاعلی پورشیرمحلهعلی پور 0186878638523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه همکف – واحد 25
گیلانرودسرآسیهاکبرپوربازرگانیندارد046711101801342621217523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرشهلاپنجعلی زاده مرسهبلور فروشی046716996901342680000523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکلاچای – امام خمینی – کوچه محراب – کوچه (علیزاده) – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدعلیزاده لیته رودیفروشگاه لوازم خانگی علیزاده046717694801342771867523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررحیم آباد – امام خمینی – خیابان شورا – خیابان الغدیر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحسنمیرمحمدیفروشگاه میر محمدی0467251288523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – ساختمان پاساژ فرج پور – طبقه همکف
گیلانرودسرکوثرحسینی قاسم آبادسفلیلوازم خانگی پردیس046727152201342660000523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید عباس یوسفی – خیابان شهدا – پلاک 614 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسناحمدی اطاقورچینی و بلور046731913001342660000523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورباجیگوابر – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه ( یوسفی نژاد ) – خیابان جاده باجیگوابر – پلاک 153 – طبقه همکف
گیلانرودسرام البنینمیربلوک بزرگیبلور فروشی0466740165523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکلاچای – مسجد جامع – کوچه نماز – کوچه محراب – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریعباسی بلدسرخرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال و بلور046738030801342770697523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسراخترمحمودی آزادبلور فروشی عباسی0467380550523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررحیم آباد – امام خمینی – کوچه (( سعیده امیرزاده )) – کوچه زنده یاد صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبعابدینیفروشگاه هدیه لوتوس046740410201342771517523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ صدیق – طبقه اول – واحد 18
گیلانرودسرمحمدرضاپیرواصلندارد046744047801342632385523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر – انقلاب(72تن) – خیابان نیلو فر – خیابان انقلاب – پلاک -251 – طبقه همکف
گیلانرودسرناهیدشمسی لشکاجانیفروش بلوری جات046744461501342620000523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – مجتمع تجاری الماس – طبقه همکف
گیلانرودسرصغراغلامی زاهدیبلور 046744685801342660000523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان پاسداران – کوچه بوعلی – طبقه همکف
گیلانرودسرحمزهعلیزاده مقدممقدم0413648574523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 455 – طبقه همکف
گیلانرودسرعصمتحسینی خورتابیلوازم خانگی حسینی0467539446523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررحیم آباد – امام خمینی – خیابان شورا – کوچه شورا 1 – طبقه اول – واحد 2
گیلانرودسرسمیهپناهیفروشگاه پناهی046754293201342750139523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر – رانکوه – کوچه عزیزی – کوچه شهید نژاد کریم – طبقه همکف
گیلانرودسرنسیبهقاسمی دامان محلهلوازم خانگی رز046754297101342680000523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورکلاچای – لطره نوده – کوچه ( دهیاری ) – خیابان شالیزار – پلاک -294 – طبقه همکف
گیلانرودسرافسانهمحمدعلی زاده کلرودلوازم خانگی046754297501342600520523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورواجارگاه – شبخوسکله – کوچه ((رضا عاشوی)) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقی نژاد چایجانتقی نژاد0186859741523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلورچایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه ( شکرزاده ) – خیابان شهدای چایجان – پلاک 146 – طبقه همکف
گیلانرودسرطیبهابدالی هفت چشمهجهیزیه عروس046765710701342628066523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمرادصفرزادهلوازم خانگی صفر زاده0467695204523335خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و کریستال وبلوررحیم آباد – امام خمینی – کوچه شورا 1 – کوچه ( محمدزاده ) – طبقه همکف – واحد 4
گیلانرودسرمحمد حسنعباس پورعباس پور018681546401426336715523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیچابکسر چایخانسر  0
گیلانرودسرنقیزادنوروزی030722754601426585259523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیکلاچای خ امام-جانبازان  0
گیلانرودسرتقیباباییصنایع دستی بابایی003166465601426226885523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیامام ابن سینمای جنوبی  –
گیلانرودسرسید رسولهاشم پورصنایع دستی هاشم پور031162240201426586004523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیکلاچای نوده  – مجتمع تجاری ولیعصر
گیلانرودسرسرورعباسپورصنایع دستی عباسپور031515241101426584258523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیامام نوده  – مجتمع تجاری ولیعصر
گیلانرودسرسیده  سکینهعسکری رانکوهیصنایع دستی عسکری018688629701426233174523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیولیعصر –  – صافدل
گیلانرودسرمحمد رضاصادقیصنایع دستی صادقی032082352601426583267523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبینوده –  – مجتمع تجاری ولی عصر
گیلانرودسرعباسمقصودی رحیم آبادیفروشگاه صنایع دستی مارلیک030914946701426587629523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیشهرداری پاساژ امیری ط 2  0
گیلانرودسراحمدشریف دیماجانیفروشگاه صنایع دستی شریف0030605731523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیامام پشت بازار  –
گیلانرودسرفرنازباقرحسینیفروشگاه صنایع دستی رنگین کمان046644704101342660166523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیلیه کلام ، جاده (لیکلام) ، جاده اصلی لیکلام ، پلاک 217 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیرانجفی دریاوارسریصنایع دستی تک0467318341523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 11 – بلوار قائم – ساختمان آلین – طبقه همکف
گیلانرودسرهاجررادیلوازم سفالی گیل بانو046745817001342680000523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – طبقه همکف – واحد 88
گیلانرودسرمهتابمعروفيصنایع دستی معروفی0186886189523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – بن بست دریا – طبقه همکف
گیلانرودسرگلنازشریفی میکالفروشگاه صنایع دستی دریا046764998101342629714523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – ساختمان پاساژ فرج پور – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبيشكوريترنج0467690694523333خرده فروشی ظروف و لوازم حصیری و چوبیکلاچای – امام خمینی – کوچه لادن – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسررضاآرام توتکلهفروشگاه آرام030397782001426223407523336خرده فروشی ظروف و لوازم سنگی و سرامیک و سفالیامام –  –
گیلانرودسرحسینرهبرچافجیریندارد046754323101342624262523336خرده فروشی ظروف و لوازم سنگی و سرامیک و سفالیرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرکوثرمحبی گوابریصنایع دستی046755786001342680000523336خرده فروشی ظروف و لوازم سنگی و سرامیک و سفالینارنج کلایه علیا – روستای ماچیان – ندارد – خیابان اصلی نارنج کلایه علیا – خیابان کلاچای به املش – طبقه همکف
گیلانرودسرفاضلجوان بالنگاصنایع دستی جوان046761153501342774828523336خرده فروشی ظروف و لوازم سنگی و سرامیک و سفالیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان امام حسین – بن بست گل 2 – طبقه اول
گیلانرودسررضامحمدنیالطرهکیان خوان046764923301342691171523331خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه شهید محمد حسین پاکزاد – خیابان شهدا – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسلممحمدعلی پور اربوسراپلاستیک فروشی03134715311427623874523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفگلدشت روستای خم پته 0 0
گیلانرودسرطاوسپناهیلوازم خانگی مهدی0466129279523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفرودسر ، هوسم ، خیابان شهید نژادکریم ، خیابان تختی ، پلاک -25.3 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدتقیسیدآقائینایلون و نایلکس آقائی 046621455601342625282523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفرودسر ، نواب صفوی ، خیابان شهیداحمد زمانی ، خیابان غفاری ، پلاک 92 ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلامحسینانتظاری رودسریفروشگاه ظروف یکبار مصرف انتظاری046646171501342622304523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمامیرپورفروشگاه ملزومات آشپزخانه و ظروف یکبار مصرف امیرپور0466535892523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفرحیم آباد – امام خمینی – کوچه یزدانی – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 175 – طبقه همکف
گیلانرودسراعظمعلی پناهی پودهفروشگاه سرده پلاست0466542935523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفرحیم آباد – امام خمینی – خیابان ابوعلی سینا – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسیناسدیفروش ظروف یکبار مصرف0345551325523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفگیلاکجان – روستای رضامحله – جاده ( گیلاکجان ) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسرعذرامحسنی چافجیریفروشگاه اکبری046671929201342623212523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 5 – بلوار قائم – طبقه همکف
گیلانرودسرمائدهحبیبی قاسم آبادنایلکس امیرخان046731835301342624262523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفرودسر – سرپل شرقی – کوچه درخشان – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیعبدالوهابی بهادرمحلهپلاستیک فروشی0312333512523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفکلاچای – امام خمینی – کوچه (داروخانه) – کوچه (ارشاد) – طبقه همکف
گیلانرودسرصفورامحمدعلی پورچایجانیندارد046754903601342624262523865خرده فروشی ظروف یکبارمصرفرودسر – نواب صفوی(عادلی) – خیابان شهید بازرگانی – خیابان شهیدنواب صفوی – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرانوروزی طیولافرآورده های عسل مهدی زاده046736174901342610248522211خرده فروشی عسلرودسر – گیشاکجان – خیابان کمربندی رودسر – خیابان شهید بکایی – پلاک 70 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالرضاآقاجانیخانه عسل046747606101342617018522211خرده فروشی عسلرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعظیمیگالری عینک امیر0347747271523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پاساژ کیا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدامینمیرجاویدکارعینک بهار046739624301342621868523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرلطیفی ماشمیانیشهر عینک 046746211801342680758523822خرده فروشی عینک های طبی و آفتابی و لنزکلاچای – امام خمینی – بلوار (امام خمینی شرقی) – میدان (امام خمینی(ره)) – پلاک -815 – طبقه اول
گیلانرودسرراحلهعلی زادهفراورده های پروتئینی046633008601342680000522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیکلاچای ، ولی عصر ، کوچه شهید امیله ، خیابان اصلی ولی عصر[خ مدرس] ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسنجعفری لطرئیپورتئین سرای سینا046651834401342685157522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید کوشیار – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانحاجیانمرغ فروشی محمدمهدی046706592501342640278522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیکلانکلایه – روستای ماچیان – جاده (کلان کلایه) – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 321 – طبقه همکف
گیلانرودسرقنبرنورالهیپروتئینی0378483697522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیکلاچای – کاشانی – کوچه (ماهی فروشان1) – کوچه شهید حسن آقایی پور – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیعابدیفراورده های گوشتی046757828501342660000522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیچابکسر – امام خمینی – کوچه قیام – خیابان امام خمینی – پلاک 240 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیامکاحمدیکلبه ی پروتئینی0467682830522314خرده فروشی فرآورده های گوشتیرودسر – ملا امیرا – کوچه شهید شاهین – کوچه محمدی – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانرودسرامینمحبوبی شاهی سرالبنیات مادر046599129501342622842522231خرده فروشی فرآورده های لبنیرودسر ، شهدا ، خیابان شهدا ، بن بست (صنعتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسررضامحمدپورهادی کیاشریلبنیات مادر046605684301342600000522231خرده فروشی فرآورده های لبنیکلاچای – امام خمینی – خیابان سعدی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه اول – واحد جنوبی
گیلانرودسرحسینیوسفی گیلاکجانیلبنیات محلی کادوس046629497701342623110522231خرده فروشی فرآورده های لبنیرودسر ، نواب صفوی ، خیابان غفاری ، خیابان شهیدمهین پور ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدحسن زادهلبنیات 046630551501342680000522231خرده فروشی فرآورده های لبنیکلاچای ، آموزش و پرورش ، خیابان شهید مطهری شرقی ، بن بست شهید بی نیاز ، طبقه اول
گیلانرودسرحمیدهطالب پورخالکیاسریلبنیات سنتی برکت046641150201342660000522231خرده فروشی فرآورده های لبنیچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید چمران ، خیابان بسیج مستضعفان ، طبقه همکف
گیلانرودسرقلیمرادی لات محلهلبنیات فروشی0466438636522231خرده فروشی فرآورده های لبنیرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان هفت تیر ، خیابان ابوعلی سینا ، طبقه همکف
گیلانرودسرزکریایوسفی گیلاکجانی لبنیات محلی بابا بزرگ0466665514522231خرده فروشی فرآورده های لبنیرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (جهانشیر) – خیابان شهید درود – طبقه همکف
گیلانرودسرتیموربابائی ولنیلبنیات سنتی یاران046669290101342772330522231خرده فروشی فرآورده های لبنیرحیم آباد – بلوار اشکوری – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – کوچه شهید هادی بابائی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدیوسفی گیلاکجانیلبنیات محلی بابابزرگ046669649801342617769522231خرده فروشی فرآورده های لبنیرودسر – چافجیر – کوچه گلزار شهدا – خیابان چافجیر – طبقه همکف
گیلانرودسررحمتامیدیفروشگاه رضا046678399801342699555522231خرده فروشی فرآورده های لبنیرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 9 – بلوار قائم – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادمحمدعلی زاده کلرودلبنیات سنتی اشکور0466858601522231خرده فروشی فرآورده های لبنیرحیم آباد – وادی رحیم آباد – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – خیابان آیت الله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانرودسرمعینحسن نژادچابکیلبنیات سنتی مادر046717841101342671289522231خرده فروشی فرآورده های لبنیچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفینقی پوراوللبنیات046723677201342684837522231خرده فروشی فرآورده های لبنیکلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادعلیزاده فکجورمزرع سبز سرولات 046729774901342660000522231خرده فروشی فرآورده های لبنیچابکسر – گیلان ده – بلوار امام رضا(ع) – خیابان بسیج مستضعفان – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیراهدایتی هراتبرلبنیات سنتی اوشیان046735948901342677284522231خرده فروشی فرآورده های لبنیچابکسر – اوشیان – خیابان (اوشیان) – خیابان آزادگان – پلاک 129 – طبقه همکف
گیلانرودسرالنازیوسفی نژادرودسریفراورده های لبنی046746600701342620000522231خرده فروشی فرآورده های لبنیرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرذکریامیرزائی فشکل پشتهلبنیات پارسا046761426401342600000522231خرده فروشی فرآورده های لبنیواجارگاه – واجارگاه.. – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان انقلاب – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانرودسرسید یوسفمهدی پورنفت فروشي مهدي پور029104373701427723305523873خرده فروشی فرآورده های نفتی(جایگاه عرضه وفروش فرآورده های نفتی)رحیم آباد گرمابدشت  0
گیلانرودسرکاظمآقاجانینفت فروشی آقاجانی0466283395523873خرده فروشی فرآورده های نفتی(جایگاه عرضه وفروش فرآورده های نفتی)کیاسه ، خیابان اصلی کیاسه ، کوچه خانه بهداشت ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاخداشناس رودسریفروشگاه فرآورده های نفتی خداشناس046638892301342622271523873خرده فروشی فرآورده های نفتی(جایگاه عرضه وفروش فرآورده های نفتی)رودسر ، سر پل غربی ، خیابان کمربندی رودسر ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضادانشور نیلوبرادران دانشور0455286584523512خرده فروشی فرش ماشینیرودسر ، انقلاب ، خیابان نیلو فر ، خیابان انقلاب ، پلاک 253 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسیحعلیجانی گنجارودیندارد 045624904501342628411523512خرده فروشی فرش ماشینیرودسر ، انقلاب ، خیابان نیلو فر ، خیابان انقلاب ، پلاک 255 ، طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمباقرزادهفروشگاه فرش باقرزاده0466256962523512خرده فروشی فرش ماشینیرودسر ، 72 تن ، کوچه شهیدسیدجوادحسینی ، خیابان بسیج مستضعفین ، طبقه همکف
گیلانرودسرصائممحمدیان روشنفروشگاه لوازم محمدیان0466445633523512خرده فروشی فرش ماشینیرودسر ، انقلاب ، کوچه شهیدمحجوب ، خیابان انقلاب ، پلاک 268 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهامیرپورفرش ترنج 046650788101342680000523512خرده فروشی فرش ماشینیکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید برادران حسینی – بلوار امام خمینی غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحموداسمعیلیندارد0466518132523512خرده فروشی فرش ماشینیرودسر – میان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرنرگس خاتوناحمدی بی بالانفرش فروشی سعیدی0312812302523512خرده فروشی فرش ماشینیکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ رضا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدسادات اشکورفرش ساداتی0311968708523512خرده فروشی فرش ماشینیکلاچای – کاشانی – کوچه (محمدی) – خیابان اصلی کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانعلییکتافرش فروشی یکتا0466697755523512خرده فروشی فرش ماشینیکلاچای – مسجد جامع – بلوار امام خمینی شرقی – کوچه نماز – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادبصیریندارد046700533501342621423523512خرده فروشی فرش ماشینیرودسر – انقلاب(72تن) – خیابان نیلو فر – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراواحدسرای فرش  جیرده0415211603523512خرده فروشی فرش ماشینیکلاچای – نوده – کوچه جمهوری – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقدانشورنیلوفرش فروشی دانشور046716610001342615982523512خرده فروشی فرش ماشینیرودسر – آتش نشانی(72 تن) – خیابان شهید بازرگانی – خیابان بسیج مستضعفین – پلاک -76 – طبقه همکف
گیلانرودسرنرجسدانشورنیلوفروشگاه فرش دانشور046720469301342674060523512خرده فروشی فرش ماشینیچابکسر – گیلان ده – خیابان (گیلان ده) – بلوار امام رضا(ع) – ساختمان اسپیناس – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینرضائیندارم046737593401342646806523512خرده فروشی فرش ماشینیرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدابوالقاسمسیدمهدوی چابکمهدوی0467404284523512خرده فروشی فرش ماشینیچابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادنظرافكن رودسريفروشگاه نظرافکن0440825008523512خرده فروشی فرش ماشینیرودسر – آتش نشانی(72 تن) – خیابان شهید بازرگانی – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسعزیزی عروس محلهفرش و موکت امیر0467583073523512خرده فروشی فرش ماشینیرودسر – رانکوه – خیابان فرهنگ – خیابان کشاورز – پلاک -243 – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانعلي نژادفروش فرش وموکت علینژاد0467700586523512خرده فروشی فرش ماشینیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -110 – طبقه همکف
گیلانرودسراعظمحسین نژادقاسم آبادیگچ046637668501342680000523423خرده فروشی قطعات گچی پیش ساختهکلاچای ، نوده ، خیابان کشاورز ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاقانع شلمانیلوازم گازسوز قانع046745290701342680000523319/1خرده فروشی قطعات و لوازم یدکی وسایل گازسوز و روشناییکلاچای – پاسداران – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه آیت – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرآزیتامعافیمعافي030729993501426575579523425خرده فروشی کاشی و سرامیککلاچای رضامحله  0
گیلانرودسرابوالفضلدوست خواه واجاریکاشی سرامیک دوست خواه03135430911426460467523425خرده فروشی کاشی و سرامیکواجارگاه بلوار کشاورز  0
گیلانرودسرفرشیدعلیپورگوابریکاشی و سرامیک 046197437001342600000523425خرده فروشی کاشی و سرامیککلاچای ، آموزش و پرورش ، کوچه یاس ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاعلی زادهکلاچای – بعد از سه راه واجاری 046616646401342600000523425خرده فروشی کاشی و سرامیکواجارگاه ، شیدا ، بلوار دانشگاه ، خیابان چابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدامیدرفیعی قاسم آبادسفلیکاشی سرامیک کاسپین046622260301342660000523425خرده فروشی کاشی و سرامیکچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسریوسفنصرتی گزافرودیکاشی سرامیک نصرتی046631006901342682129523425خرده فروشی کاشی و سرامیککلاچای ، پایین گزافرود ، کوچه شهیدکوشیار موسوی ، خیابان آیت الله کاشانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهقرئلی ایفا سرام046642078501342521850523425خرده فروشی کاشی و سرامیکرودسر ، صیدر محله ، کوچه برقزان ، کوچه احمد آرون ، پلاک 178 ، طبقه دوم
گیلانرودسرکاظمهدایت پورکاشی و سرامیک حاتم0466501748523425خرده فروشی کاشی و سرامیککلاچای – نوده – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری حضرت ولیعصر (عج ) – طبقه زیر زمین
گیلانرودسربهزادباقری کودکانفروشگاه کاشی و سرامیک باقری046679690201342686620523425خرده فروشی کاشی و سرامیککلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرفرخندهنصرالهی فکجوررستمی0417129884523425خرده فروشی کاشی و سرامیکچابکسر – بازار چه قدس – کوچه بازارچه قدس – کوچه (مرکز بهداشت) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده مهدیهآمونشهر کاشی سرامیک سید046700563101342610003523425خرده فروشی کاشی و سرامیکرودسر – سرپل غربی(طالقانی) – میدان طالقانی – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنخلعتبریکاشی و سرامیک046706582001342683532523425خرده فروشی کاشی و سرامیکچابکسر – شهرک الغدیر – خیابان (غدیر1) – کوچه یاسمن – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده فهیمهرفیعی قاسم آبادسفلیکاشی و سرامیک اصلانی046727149201342683259523425خرده فروشی کاشی و سرامیککلاچای – کوی وادی – کوچه مولوی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پلاک 40 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراامانی آزاربنیکاشی و سرامیک046740497301342680000523425خرده فروشی کاشی و سرامیکحاجی آباد – روستای ماچیان – حاجی آیاد – خیابان امام خمینی ( ره ) – خیابان املش به کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرفاضلقنبرزاده لپاسرکاشی و سرامیک046743783101342660000523425خرده فروشی کاشی و سرامیکچابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرفخریدشتی یاملقایفا046754309601342632757523425خرده فروشی کاشی و سرامیکرودسر – سرپل شرقی – کوچه جوراب چی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهدریائیکاشی و سرامیک ساحل 046766686101342627377523425خرده فروشی کاشی و سرامیکرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – پلاک 202 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیصالحی لشکاجانیلوازم پزشکی آهیل046110382101342612550523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیرودسر ، رانکوه ، خیابان ابن سینا جنوبی ، خیابان کشاورز ، طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهحسن نژادچابکیتجهیزات پزشکی کیمیا طب046596778901342664063523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان امام خمینی ، طبقه دوم
گیلانرودسرمعراجحاضریکالای پزشکی حاضری046617833901342662575523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیچابکسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، خیابان شهدا ، پلاک 146 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهنازاسمعیلیحکیم راضی046631006501342686331523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید آقاجانپور ، بلوار امام خمینی غربی ، پلاک 1,100 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانداداشی کندسرکالا پزشکی ابن سینا0466537401523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیحسن زاده رحیم آبادیکالای پزشکی0466641656523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهیدحسن نصراله زاده – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیزمیادگیلان جلال 046679793901342615219523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیرودسر – انقلاب – خیابان شاهین – خیابان انقلاب – پاساژ ایساتیس – طبقه همکف
گیلانرودسرآذرشیخ محمدیکالای پزشکی پور سینا046689047101342632151523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیرودسر – شهرداری – خیابان امام خمینی (ره) – میدان شهرداری – پلاک 37 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده منیرهمیرجاویدکارجاوید046690032801342617220523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه دوم
گیلانرودسرحسینپرنیانتجهیزات پزشکی طب پرنیان046713214801342620208523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان چمران – کوچه بوستان 8 – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیخوبانیکالای پزشکی سلامت046715076501342649507523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسدلیلی کوشالیکالای پزشکی جمال046727344501342331394523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیرودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان خزر – خیابان شهید محمود عابدینی – ساختمان رها – طبقه همکف
گیلانرودسرمرجانکریجکالای پزشکی حکمت046748196401342613991523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیرودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – خیابان انقلاب – ساختمان مجتمع درمانی الزهرا – طبقه اول – واحد 1
گیلانرودسرشعبانقلی دوست سرایدشتی00046749501901342632686523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیرودسر – سرپل شرقی – بلوار ولیعصر – بن بست قائم – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزمهدی پورکاوه0467666320523131خرده فروشی کالا و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی – آزمایشگاهی و ارتوپدیکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه همکف – واحد 81
گیلانرودسرمحمدقاسمی ارکمیلوازم ساختماني قاسمي027563132501426423484523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرمحمدقاسمی ارکمیفروشگاه كيامهر030805130001426433247523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچابکسر خ امام  0
گیلانرودسررضاآروندی رودسریمصالح ساختمانی پرفکت031346612801426225157523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمان72 تن -جنب تاکسی تلفنی حافظ – – –
گیلانرودسرحسنسلیمانی لیاسیفروش لوازم بهداشتی ساختمان033797090401426585755523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکلاچای – کاشانی – کوچه مژده – کوچه دکتر بهادر – ساختمان سارگل – طبقه چهارم – واحد شرقی
گیلانرودسرشاهرخباقریکاشی طوس باقری045209869001342627790523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر ، انقلاب ، کوچه شهیدمحجوب ، خیابان انقلاب ، پلاک 32 ، طبقه همکف
گیلانرودسریحییحسین نژاد حسن سرایی00337704223523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانگسکرمحله حسن سرا 0 0
گیلانرودسرمحمدحبیبیشیرآلات گازی حبیبی045927817601342623989523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر ، طالقانی ، خیابان شهدا ، میدان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرجعفرنجفی حاجی آبادیکالای ساختمانی و بهداشتی  نجفی 045968809401342632818523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر ، سرپل شرقی ، بلوار ولیعصر ، کوچه  شهید مظفر عوضی ، پلاک -30 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنپوررضائی گرمجانیفروشگاه آینه و روشویی روتیس046099315501342620842523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرسامانرمضان نژادفروشگاه سامان046623749101342613845523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر ، شهرک شهید انصاری ، خیابان شاهد ، کوچه لاله 5 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعطیهیاسریلوازم بهداشتی ساختمان046638385301342680000523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکلاچای ، نوده ، خیابان دریا ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدقنبرزادهلوازم ساختمانی قنبرزاده046640878501342660000523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچابکسر ، توسکا ، کوچه خزر 1 ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرنویدحسن زاده لپاسرفروشگاه حسن زاده 046660522101342660000523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچابکسر – گل سرخ – خیابان ساحل – جاده اصلی اوشیان – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرغریب نوازلوازم بهداشتی ساختمانی اعتماد0339995311523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچابکسر – امام خمینی – خیابان فرهنگ – خیابان امام خمینی – پلاک 407 – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادشفیعیگلسار046664933701342624475523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر – انقلاب – میدان مادر – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرایوبابراهیمیلوازم ساختمانی بهداشتی046666556101342770574523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابائی – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرسیامکعباسعلی پورکلینیک ساختمانی خانه مدرن046672194201342660000523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانتوسکامحله – روستای اوشیان – خیابان شهید عاطفی راد – جاده اصلی توسکا محله – پلاک 108 – طبقه همکف
گیلانرودسرمنوچهرغلامی چابکیچابک0031704301523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچابکسر – امام خمینی – خیابان شورا غربی – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاپاکروانمصالح ساختمانی آوا0466792713523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچابکسر – امام خمینی – خیابان شورا غربی – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرفعال رودسریفروش  لوله و اتصالات بهداشتی0379600642523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر – سرپل شرقی – کوچه جوراب چی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادباقرپورطوله لاتلوله و اتصالات آذین046711961701342617306523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر – شهرک شهید انصاری – میدان قائم – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیباقرپورنودهیلوازم ساختمانی بهداشتی باقرپور 046714691401342683813523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکلاچای – کوی وادی – کوچه مولوی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرعاصففرجیکلینیک ساختمانی فرجی046719810401342620000523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – کوچه گلزار شهدا – خیابان شهدا – پلاک 220 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضانمازی کلدرهلوازم بهداشتی ساختمان046723648601342620000523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهخلیلی جعفرآبادتولیدی روشویی کابینتی گیلدا046727471701311101111523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه قهرمانان – بلوار امام رضا – پلاک 619 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجلالاشرفی پورشلمانیسید0467276687523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر – 72 تن – کوچه شهیداحمد معتمد فروغی – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرپوراننوری سیگارودیتصفیه آب046727984001342620000523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر – سرپل شرقی – کوچه درخشان – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسراعظمدانشمندفروشگاه برادران حسن پور046728108801342670054523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچابکسر – امام خمینی – کوچه صفری1 – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانرودسرصفربحرکاظمیفروشگاه تاسیسات بحر کاظمی046753938001342625467523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر – 72 تن – کوچه شهیداحمد معتمد فروغی – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدقاسمی ارکمیکالای بهداشتی 046758958001342660000523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانچابکسر – شهدا – بلوار شورای شرقی – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیباقرزاده تواسانیلوازم بهداشتی ساختمان046759913601342680000523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکلاچای – امام خمینی(کاشانی) – کوچه (شهیدآیت اله دستغیب) – خیابان مفتح جنوبی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیصیدگررودسریاکسسوری بهداشتی046763286401342617057523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر – 72 تن(عادلی) – خیابان شهرک انصاری – خیابان بسیج مستضعفین – پلاک 198 – طبقه همکف
گیلانرودسرپرديسپورهاشم تبريزيفروشگاه مصالح ساختمانی حمید 0439836711523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – طبقه اول
گیلانرودسربابكنبويفروشگاه نبوی0438390127523451خرده فروشی کالاهای بهداشتی ساختمانکلاچای – مفتح – بلوار (امام خمینی شرقی) – خیابان مفتح شمالی – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریاقلیمااقلیم رایانه046600345501426583135523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنکلاچای ، مسجد جامع ، کوچه محراب ، خیابان شهرداری ، پاساژ رضا ، طبقه دوم
گیلانرودسرستارباقریندارد046630311401342616910523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنرودسر ، شهرداری ، خیابان فرهنگ ، بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی ، پلاک 21 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسینسیدحسنیرایانه سازان046700304501342680791523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ رضا – طبقه دوم
گیلانرودسرسیدفرزادجوادی سیاهکلهفروشگاه و تعمیرگاه مرکزی کامپیوتر0467183684523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنکلاچای – مفتح – کوچه شهید سادات اشکوری – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک 623 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنحسین نژادچناربنیرایانه سازان0467318370523711خرده فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آنرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه منفی 1 – واحد 10
گیلانرودسرپروانهتقی پورتمیجانیکتابفروشی معلم031581522701426211391523612خرده فروشی کتاب خیابان شهدا جنب آموزش و پرورش  –
گیلانرودسريدالهغلاميمطبوعاتی حافظ0438927056523612خرده فروشی کتاب رودسر – شهرداری – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – پلاک -20 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمآذریانانتشارات جنگل 046625236701342680796523629خرده فروشی کتاب و لوازم التحریرکلاچای ، فرهنگ ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، کوچه بنفشه ، ساختمان امیر 9 ، طبقه همکف
گیلانرودسررحمانمجیدخواه یسنیلوازم التحریر046633164801342680000523629خرده فروشی کتاب و لوازم التحریرکلاچای ، امام خمینی ، کوچه نماز ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک -751 ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادصافدل رادلوازم التحریر046638377001342680000523629خرده فروشی کتاب و لوازم التحریرکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرکیانوشجعفریلوازم التحریر جعفری046650965201342775924523629خرده فروشی کتاب و لوازم التحریررحیم آباد – بلوار معصومی – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمحدثهشمسی گلسفیدلوازم تحریر امین046680992201342611141523629خرده فروشی کتاب و لوازم التحریررودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید محمد برقزان – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمسلمرمضانیان سیاهکلرودیمطبوعاتی رودکی0466372208523629خرده فروشی کتاب و لوازم التحریرکلاچای – مسجد جامع – کوچه آیت – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرسبحانکاظمی رودسریفروشگاه کتاب کاظمی046714050801342616263523629خرده فروشی کتاب و لوازم التحریررودسر – صیدر محله(شهدا) – خیابان شهدا – بن بست نسترن – طبقه اول
گیلانرودسررحمانمهدی نیارودسریندارد046721248301342624262523629خرده فروشی کتاب و لوازم التحریررودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیفکوری کلدرهکتابفروشی فکوری0467599589523629خرده فروشی کتاب و لوازم التحریررودسر – سرپل شرقی – خیابان فلسطین 1 – بلوار ولیعصر – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدتقیظفری کوره تاشحرفه اي030230078501420523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای خ شهرداری  0 پاساژ شهرداری
گیلانرودسرحبیب الهجعفرینيوشا030268085701426584441523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای پاساژ رضا  0
گیلانرودسرسید عباسرضائی پناهرضائي پناه030268287101426582303523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای پاساژ امیری  0
گیلانرودسرزهراظفری کوره تاشكفش دوزك030470510101420523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای خ امام-جانبازان  23   23
گیلانرودسرفریدونصداقت کیوانی032036902701426216662523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر خ امام  0
گیلانرودسرابوذرعلی بابائی032810955301420523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای خ کاشانی  0
گیلانرودسراعظمپورشمسیان033023652601420523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای خ امام-جابازان  0
گیلانرودسرسمیهمجیدخواه033359579801426585919523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای نوده  0
گیلانرودسرمریمقاسمی نیا031088301901426239070523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیروستای حسن سرا روستای حسن سرا  0
گیلانرودسراعظمپورشمسیان0031995470601426584781523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیجانبازان امام خمینی شرقی  25 مجتمع تجاری ولیعصر
گیلانرودسربهرامعربگریگالری کفش سیاه و سفید0404488589523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیگیلان رودسر میدان شهرداری جنب داروخانه شبانه روزی زرگران 
گیلانرودسرمهریجوانمردکیف و کفش بچه گانه آدم کوچولوها045425825201342699277523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر ، شهرداری ، خیابان فرهنگ ، بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی ، پلاک 3
گیلانرودسرمهدیشمسی زاده خشکلاتکفش ملی045492456501342622742523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر ، شهرداری ، کوچه کفش ملی ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 47 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیکدیورشلمانیکیف و کفش بریشکا045758560901342616963523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر ، ایران پیما ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، مجتمع تجاری آنتیک ، طبقه دوم
گیلانرودسرصابرسلیم نیابازنشینیکیف و کفش چشم گیر0458684719523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرحیم آباد ، امام خمینی ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی(ره) ، مجتمع ستاره شهر ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمحمدکاظمی گوابرکیف وکفش046608975101342600000523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای ، کاشانی ، میدان امام خمینی(ره) ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرصغریمهرعلی زاده گورجیکفش فروشی جباری046609411501342620000523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر ، ایران پیما ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، مجتمع تجاری آنتیک ، طبقه اول
گیلانرودسرزهرارمضانی جیرکلیکفش و کتونی شفیعی046616014701342662865523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیچابکسر ، امام خمینی ، میدان آزادگان ، خیابان چابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفینوروزیکفش فروشی 046618825701342600000523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای ، مسجد جامع ، کوچه محراب ، خیابان شهرداری ، پاساژ رضا ، طبقه اول
گیلانرودسرسیداحمدموسوی خرشتمیکتونی پسر ایرونی046622939401342646339523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیدنواب صفوی ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، پاساژ پناهی ، طبقه همکف
گیلانرودسرجمالحنیفی خوشکفش فروشی 046625227601342680000523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه زند ، خیابان آیت الله کاشانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمظاهربابائی سزیرودکفش  و کتانی ردپا0466266044523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرحیم آباد ، امام خمینی ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی(ره) ، مجتمع ستاره شهر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدامیری پرندانیکفش فروشی046629217301342680000523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای ، مسجد جامع ، کوچه محراب ، خیابان شهرداری ، پاساژ رضا ، طبقه اول
گیلانرودسرفاطمهطالبی عاقلکیف و کفش جاپا046630436101342662160523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیچابکسر ، امام خمینی ، کوچه قیام ، کوچه قیام1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینطالبی پورکیف و کفش رز مشکی046633292701342627270523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبحسین زاده عسکرآبادحسین زاده0030599376523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرقهرمانمحمدپورمحمدپور0030599709523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیسحساسکفش فروشی حساس046640956701342111111523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر ، ایران پیما ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، مجتمع تجاری آنتیک ، طبقه سوم
گیلانرودسرمهرانخدمتی مقدممشهدالرضا0466545831523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان شورا – خیابان الغدیر – طبقه همکف
گیلانرودسرشهرامعرب گریفروشگاه کفش عربگری046662842501342619864523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – شهرداری – کوچه مسجد – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادجعفرنسب قره شیرانکفش فربد046666978701311111111523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمشکوریگالری کفش جاپا046669904201342619711523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ نگین – طبقه زیر زمین ( منفی یک )
گیلانرودسرفاطمهجم شادکیف و کفش فرهاد046674072301342626960523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادکریم پورگالری کفش و کتانی فرهاد اسپرت046674084901342634666523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه (صادق پور) – کوچه محمدزاده – پلاک 223 – طبقه همکف
گیلانرودسرشرویندقتینی نو046675147201311111111523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه همکف
گیلانرودسررضاقنبری میان پشتهکفش بلا0345215638523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمنیژهحنیفی خوشکفش046677758801342683876523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای – مسجد جامع – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه نماز – پاساژ حاج ذکریا کیااحمدی – طبقه همکف – واحد 29
گیلانرودسرهماخرمی رودسریکفش و کیف بهار0367875619523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – 72 تن – کوچه عباسپور(1) – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهاسکندریکفشدوزک046684716201342621156523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادحنیفی خوشکفش شیک046692875501342683876523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ کاسپین – طبقه همکف – واحد 6
گیلانرودسراسدالهعلی بابائیبابائی0030640495523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای – امام خمینی(کاشانی) – خیابان (امام خمینی) – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرجب پوربلالمیکیف و کفش آنسه0362071954523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرناصرعباسی پزانی0416607123523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – خیابان (اصلی شهرک ولی عصر) – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعباس زادهکفش فروشی046720081901342680000523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسررضاخیری خرشتمیکفش وکتانی یاس046721775901342685890523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای – کاشانی – کوچه ((جعفر باقرپور)) – کوچه شهید حسن آقایی پور – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیآقابراری لطرئیتاناشوز046724597001342686406523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – طبقه همکف – واحد 92
گیلانرودسرمعصومهنوروزی آزارکیکفش فروشی046726404601342620000523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرکاظمربیعی رودسریکفش فروشی ربیعی046727460001342620727523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانرودسرفریدخسروی مرزنگوکیف . کفش آبینه0421321484523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی – کوچه (قربانی) – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ پناهی – طبقه همکف
گیلانرودسرفائزهمحمدپورکیف و کفش رزگلد046728108701341610182523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرمهدیمحمدی مال بیجارفروشگاه کیف و کفش0467284225523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه منفی 1
گیلانرودسرمحمدقربانیخرده فروشی کفش046730927501311111111523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیرافخرائی شلمانیاسکار046730928101341610169523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرفاطمهخالقی لسبوکیف و کفش صدف0467315387523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان الغدیر – کوچه الغدیر 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرارهنماکفش 046732883201342620000523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – شهرک طالقانی(شهدا) – خیابان شهدا – کوچه هشت متری – طبقه سوم – واحد 12
گیلانرودسرمحسنروزگردکیف و کفش روزگرد0467329559523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – پلاک -301 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهنازصحرائی منجیلیکیف و کف روم046734205001342680000523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شیک – طبقه همکف – واحد 5
گیلانرودسرسیده زهرامیرهدایتی رودسریکفش بهرام0310753860523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 192 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعينرضائي اميرگوابرکیف و کفش ونیز0467415241523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – انقلاب – خیابان شاهین – خیابان انقلاب – پاساژ ایساتیس – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیغلامی0314888835523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک -72 – طبقه همکف
گیلانرودسررسولشریفیایفل046743839701342680000523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید آقاجانپور) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پلاک 1,146 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهقنبری میاندهگالری رز0467459998523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (بازارچه قدس 1) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمعرب گریسناتور0414200802523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه دوم
گیلانرودسرجواهرحسن پورله داربنکفش ستاره0467528245523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه اول – واحد 19
گیلانرودسرساسانبرات پور دیاکو046759585801342683405523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه همکف – واحد 3
گیلانرودسرکاوهحقجوکفش الیزه046761241401342620000523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرافشینترجمانکیف و کفش اهورا046764631501342536938523253خرده فروشی کفش به استثنای کفش ورزشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ نگین – طبقه دوم
گیلانرودسرامیناسدنیافروشگاه سموم  کشاورزی046596712901342602858523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیواجارگاه ، شبخوسکله ، کوچه ( پدرپور ) ، بلوار دانشگاه ، طبقه همکف
گیلانرودسرشریفشریفی اشکلکخدمات کشاورزی شالیزار0466430305523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، خیابان امام خمینی(ره) ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیشریفعلی زادهسموم کشاورزی البرز0466495018523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیرحیم آباد ، ابوعلی سینا ، خیابان ابوعلی سینا ، بن بست ( ادیب ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنوچهرکاظمی رودسریموسسه کشاورزی ماه کلاش 0417166779523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیرودسر – امام خمینی – میدان برنج فروشان – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 170 – طبقه همکف
گیلانرودسرافتخارمحمدی فشکل پشتهتلقیح مصنوعی و اصلاح نژاد دام0316874476523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیواجارگاه – واجارگاه – خیابان امام خمینی – بن بست شهید عیسی رمضان مقدم – طبقه همکف
گیلانرودسرحمزهگرائیفروشگاه کشاورزی چمنزار0466901957523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیخلقی اشکلکخدمات کشاورزی سبزینه0466992575523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدصادق زادهفروشگاه کشاورزی کشتزار0467173893523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیرودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک -90 – طبقه همکف
گیلانرودسرسهرابآقاجان پوراشکلکخدمات کشاورزی آقاجانپور0467210223523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف – واحد 48
گیلانرودسرحسنحسین زاده چایجاندشت سبز0467254820523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیکلاچای – نوده – کوچه شریعت – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرمهرزادسلاکجانیسم0439264028523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیکلاچای – امام خمینی – خیابان آیت اله کاشانی – بن بست شهیدان آقاجانپور – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعباس زاده بالنگاخدمات کشاورزی نوین046735407801342775933523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ حکیمی – پلاک 212 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرسکینهحیدری دامانیخدمات کشاورزی بهارنارنج046763936501342687747523114خرده فروشی کود،سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزیکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – کوچه نماز – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبعیسی پوردعویسراارزان سرای تک 0457581680523254خرده فروشی کیفرحیم آباد – امام خمینی – خیابان الغدیر – خیابان شورا – طبقه همکف
گیلانرودسرعمادرجب پورکیف کده دنیلی046629467301311111111523254خرده فروشی کیفرودسر ، امام خمینی ، کوچه ((پاساژ)) ، کوچه ((کاظمی)) ، طبقه اول
گیلانرودسرصاحبکریمیگالری میعاد046632078001342617563523254خرده فروشی کیفرودسر ، شهدا ، خیابان شهدا ، بن بست (احمدنژاد ) ، طبقه اول
گیلانرودسرعلیحساسکیف فروشی حساس046640707001342627868523254خرده فروشی کیفرودسر ، ایران پیما ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، مجتمع تجاری آنتیک ، طبقه سوم
گیلانرودسرگلنازدانشورکیف و کفش جغله0466579170523254خرده فروشی کیفرحیم آباد – امام خمینی – خیابان الغدیر – کوچه زنده یاد صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسربلقیسمهری کوملهالبه046669902601342632249523254خرده فروشی کیفرودسر – بازار روز – کوچه هوسمی – بلوار امام رضا – پاساژ هوسم – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدصحرائی منجیلیرم046675147901342680000523254خرده فروشی کیفکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه اول – واحد 49
گیلانرودسرفاطمهدیبادیناف دی 0466814759523254خرده فروشی کیفرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ نگین – طبقه اول
گیلانرودسرجوادرضائی خمیرمحلهکیف فروشی امپراتور046685071401342624101523254خرده فروشی کیفرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – مجتمع تجاری الماس – طبقه همکف
گیلانرودسربنینتوکلیکیف و کفش046686096401342620037523254خرده فروشی کیفرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان امام خمینی (ره) – بن بست تیمچه حیدرپور – پلاک 96 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهترجمانکیف و کفش و اهورا 0467198054523254خرده فروشی کیفرودسر – صیدر محله(بازارروز،شهدا) – خیابان شهیدمهین پور – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 145 – طبقه همکف
گیلانرودسرعاطفهصفرپورلیماکیف و کفش نگین شهر046731229001342776027523254خرده فروشی کیفرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید مطهری – پلاک 142 – طبقه همکف
گیلانرودسراحسانحافظیبرند046739907001342629918523254خرده فروشی کیفرودسر – امام خمینی(شهرداری) – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرااحمدیگالری زری046740179901342610135523254خرده فروشی کیفرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیماحمدیکیف و کفش سانیا046764006101342680000523254خرده فروشی کیفکلاچای – مسجد جامع – کوچه محراب – خیابان شهرداری – پاساژ بازار رضا – طبقه اول – واحد 30
گیلانرودسرسيده فرزانهطاهائي رودسريکیف و کفش ستایش0467682877523254خرده فروشی کیفرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانعلیحسنی حاجی آبادیفروش گاز مایع033982144301427629112523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکرودسر کلاچای حاجی آباد 1
گیلانرودسرفخریالهی قلعه گردنفروش گاز مایع حسین نیا0454923666523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکطول لات – خیابان جاده کوشکوه – خیابان جاده اشکورات – پلاک 162 – طبقه اول
گیلانرودسرمسعودمیرزائی00459752912523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکرودسر ، سرپل شرقی ، کوچه جوراب چی ، بلوار ولیعصر ، پلاک 366 ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادقنبری کیاسرافروش گازمایع 046604758101342600000523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکفقیه محله ، فقیه محله ، خیابان (به طرف روستای حاجی آباد) ، خیابان املش به کلاچای ، پلاک 23 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرحسن پوررودبارکینمایندگی بوتان در منطقه اشکورات0466142682523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید هادی بابائی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدپورحسین قاضی محلهجایگاه گاز  پور حسین0466252428523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیککلاچای ، گیل کلایه ، خیابان نیلوفر ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسربیژنعلی نژاد اصلیعلی نژاد0030567020523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکرودسر ، شهدا ، میدان طالقانی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلطالبی عاملچابکرود046626603701342662363523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکچابکسر ، اربه کله ، خیابان شهید ایرج رضازاده ، خیابان شهید فهمیده ، طبقه اول
گیلانرودسرصابراکبرپورکلان کلایهگاز مایع اکبرپور0466421048523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیککلانکلایه ، کوچه شقایق ، جاده اصلی کلان کلایه ، پلاک 13 ، طبقه همکف
گیلانرودسرامیننصری گرمجانیگاز مایع046653567901342629152523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکگیشاکجان – روستای چینی جان – خیابان شهید بکایی – خیابان شهید سردارحبیب الله شفیعی – پلاک 455 – طبقه همکف
گیلانرودسرربابهقاسمی گلسفید00046654303101342630000523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکرودسر – گسکر محله – کوچه گلها – کوچه واحدی – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانرودسررسولابراهیم پوربی بالانفروش گاز مایع046670913501342111111523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکبی بالان – روستای بی بالان – خیابان شهدا – جاده اصلی بی بالان – پلاک 272 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاربیعیگاز مایع ربیعی046677759501342782416523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکبنکسر – روستای رحیم آباد – کوچه ( رضایی ) – خیابان جاده اشکور – پلاک 134 – طبقه همکف
گیلانرودسرصابرعشوری لاتیفروش گاز مایع0466803049523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 261 – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسشعبان نژاداشکلکفروش گاز مایع046681706801342612339523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه آزاده – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمقاسم نژادبلالمیگاز مایع046693497501342620000523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکداروگرمحله – روستای رضامحله – ندارد – خیابان داروگر جنوبی – جاده اصلی داروگر محله – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعلیربیعی طوله لاتفروش گاز مایع0381486477523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکطول لات – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان جاده هراتبر – خیابان جاده اشکورات – پلاک 12 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده سهیلاحسنی مهرخرده فروشی گاز مایع046728579801342514458523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکولیسه – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید احمد عباسی – خیابان امام خمینی – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدخجسته اشکلککپسول فروشی خجسته0424292009523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکرحیم آباد – گلدشت – خیابان کمربندی دانش – کوچه نیلوفر – طبقه همکف
گیلانرودسرستارشعبان نژاداشکلکفروش کپسول گاز مایع046752516901342680000523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکسارسرماچیان – روستای ماچیان – سارسرماچیان – خیابان (بطرف رحیم آباد) – خیابان (ماچیان رحیم آباد) – طبقه همکف
گیلانرودسرحميدرضايوسف نژادلزرجانگاز پرکنی یوسف نژاد 0442263104523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکواجارگاه – لزرجان – بلوار دانشگاه – جاده (چابکسر) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلینوروزیگاز مایع046768730501342680000523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکماچیان – روستای ماچیان – جاده ( ماچیان ) – جاده اصلی ماچیان – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانرودسرفردینحسن زادهگاز مایع046769951201342695686523875خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیکرضامحله – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – گاراژ رضائی فر – پلاک 252 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرزینبتقی پورکمنیكرايه لباس عروس تقي پور029105017301426210041523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسرودسر ، شهدا ، کوچه شاهدان جاوید ، خیابان شهدا ، پلاک 134 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمعباسی روشن031151695901420523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسرودسر ، شهدا ، خیابان شهید جنیدی ، خیابان شهدا ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعفتخانجانی لامشکنیمزون لباس عروس صدف0459688967523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان الغدیر ، بن بست الغدیر 2 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهرایوسفی چایجانیسیمین0466124634523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرعاطفهگل محمدیمزون لباس عروس گل اندام046648165501342660000523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسچابکسر – امام خمینی – کوچه قیام1 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسربی بیاحمدنژادقاضی محلهقصر عروس0303076759523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ فرهمند – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراذوالقدری خاناپشتانیمزون ساینا0466606134523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – خیابان امام خمینی(ره) – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه اول
گیلانرودسرطاهرهاصفیامزون پیوگان046671674501342685938523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسکلاچای – بهشتی – خیابان شهید مطهری – کوچه (اداره پست) – پاساژ بهناد – طبقه دوم – واحد شمالی
گیلانرودسراحسانهابراهیمی کلاچایهفروش لباس عروس046758461301342631561523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسرودسر – سرپل شرقی – کوچه شهیدمنصور یاوری – بلوار ولیعصر – پلاک 214 – طبقه سوم
گیلانرودسرفرزانهپورمهدي زاده چنيجانيارکیده0467646728523235خرده فروشی لباس خواب و لباس عروسرودسر – طالقانی(شهدا) – خیابان شهدا – خیابان شاهدان جاوید – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانرودسرامینمحمدزادهفروش رايانه محمدزاده029104352101427626049523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیشهید مطهری پاساژ جعفرزاده  0
گیلانرودسرستارحسن پورآذين032812106801420523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای میدان نواب  0
گیلانرودسرعبدالهمظلومالكتريكي ارتباط گستر نيوساد031400996101426221056523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیشهدا دوراهی احمدآباد  0
گیلانرودسرایمانخواجویالکتریکی خواجوی 045166096601342611977523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، شهرک انصاری ، _ ، خیابان شهید انصاری ، ساختمان پانی ، طبقه همکف
گیلانرودسراطهرصمدی کمنیالکتریکی اسرام 0453961564523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، امام خمینی ، خیابان تختی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، پاساژ صادق زاده ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاصدری سیگارودیالکتریکی صدری0456608466523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، شهرداری ، خیابان شهرداری (1) ، کوچه شهید نژاد کریم ، طبقه همکف
گیلانرودسرنسیبهعلی زاده شیرایهپاورالکتریک045712511201342616254523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، هوسم ، خیابان شهید نژادکریم ، خیابان تختی ، پلاک -25 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودکریمی گالش کلامیالکتریکی فوکو045902094401342614340523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، خیابان شهدا ، کوچه دوم ( سردار جنگل ) ، روبروی سه راه وادی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسجادمحمدپورالکتریکی شفق046061420701342664390523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیچابکسر ، خیابان امام خمینی(ره) ، توسکا ، کوچه شهید جمشید نارنجی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیپوستکالالکتریکی حامد0310823631523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیابان ولیعصر خیابان ولیعصر  0
گیلانرودسرعلیقنبریالکتریکی قنبری 046295526101342620775523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، 72 تن ، خیابان شهید بازرگانی ، خیابان بسیج مستضعفین ، طبقه همکف
گیلانرودسرسجادشرفی لشکاجانیالکتریکی برتر046528198401342631263523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، 72 تن ، کوچه شهید میر بابائیان ، خیابان بسیج مستضعفین ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهرادژواخخدمات برق آریا046573691501342642056523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، احمد آباد ، کوچه لاله 20 ، خیابان احمد آباد ، ساختمان صدف 2 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدمقامی گرمجانیالکتریکی مقامی0465815568523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، هوسم ، خیابان شهید نژادکریم ، خیابان تختی ، پلاک 49 ، طبقه اول ، واحد شمالی
گیلانرودسرمحمدرضامحمددوستالکتریکی محمددوست046595832301342625254523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، انقلاب ، کوچه شهیدمحجوب ، خیابان انقلاب ، پلاک 258.01 ، طبقه همکف
گیلانرودسرداوداحسانگرفکجورالکتریکی پردیس046605333701426423045523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیچابکسر ، امام خمینی ، کوچه صفری1 ، خیابان جمهوری ، ساختمان صفری ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضاتندخیزرودسریالکتریکی مشعل046616584501342620636523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، رانکوه ، خیابان تختی ، خیابان کشاورز ، پلاک -222 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسناختیاری رودسریالکتریکی اختیاری046628999501342623505523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، انقلاب ، خیابان نیلو فر ، خیابان انقلاب ، پلاک 249 ، طبقه همکف
گیلانرودسرناصرحاجی پورمقدم00466293181523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – طبقه همکف – 
گیلانرودسرهادیصادق نیای رودسریالکتریکی ادیسون046629705601342627556523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه کفش ملی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیهحسینی بیجارگاهالکتریکی دنیای نور0466305017523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرحیم آباد ، امام خمینی ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی(ره) ، پاساژ حکیمی ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمحمدیانالکتریکی محمدیان 046630574301342600000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای ، کاشانی ، کوچه شهید کوشیار ، کوچه (محمدی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودمنصوریالکتریکی 77046631135601342630664523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، دریاوارسر ، کوچه یاس ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدتقیرئوفی کلاچایهالکتریکی رئوفی046633135801342683984523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهیدسیدرضا جعفری ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرتقیتقی نژادچایجانالکتریکی046635759401342680000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای – نوده – خیابان کشاورز – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه اول
گیلانرودسرداودآمقی رودسریالکتریکی آمقی046640999501342626389523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، رانکوه ، خیابان کمربندی رودسر ، خیابان کشاورز ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده عذرانصیری سجیرانیخدمات برق و ساختمان ماندگار 046642639101342660000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیچایخانسر ، خیابان امام رضا ( ع ) ، بن بست شهید شهرام خزائی ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینجمالی افرمجانیالکتریکی سعید046642660601342628485523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر ، امام خمینی ، میدان طالقانی ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 224 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنحسینعلی پورالکتریکی حسینعلی پور0466442100523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرحیم آباد ، اشکلک ، بلوار امام خمینی ، بن بست یاس ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدهمرادی تیزخرابلوازم الکتریکی نصیری 046649106001342629833523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – شهدا – خیابان شهید محمود عابدینی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرامینقربانی شمشادسرابرق مینیاتور0466512365523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان هفت تیر – خیابان ابوعلی سینا – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهخانی له داربنیالکتریکی فدک046651341301342699617523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – میدان قائم – مجتمع بازارچه شهرک انصاری – طبقه همکف
گیلانرودسرعبداللهحسن زاده کلاچایهحسن زاده0030635101523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای – امام خمینی – کوچه زند – خیابان آیت الله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرصمدرضائی بندبنیالکتریکی رضائی046655339701342600474523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیواجارگاه – امام خمینی – کوچه شهید محمد باقری – کوچه شهیدنواب صفوی – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیهنژادرمضان قاسم آبادیصنعت گستر گیل046655751401342687796523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای – امام خمینی(بهشتی) – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری(خ بهشتی) – پاساژ شهرداری – طبقه اول
گیلانرودسرزینبمحمودی نرکیالکتریکی ابراهیم0466643461523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه حجت الاسلام یحیی زاده – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسراحسان الهشمسالکتریکی شمس0312313167523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – انقلاب – خیابان نیلو فر – خیابان انقلاب – پلاک 245 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمزهغلامیلوارم صوتی و تصویری و الکتریکی پارس0355832662523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسرضائی نودهیالکتریکی فرشید046669624001342688521523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای – مفتح – کوچه شهید باهنر – خیابان مفتح شمالی – طبقه همکف
گیلانرودسررضاعسکری له داربنیالکتریکی عسکری046670271101342610176523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – صیدر محله(شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدکاظمبازرگانی گلشنالکتریک بازرگان0315947372523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالحسینمحمدپورقاسم آبادیدامون الکتریک046675433601342685533523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای – امام خمینی – کوچه لادن – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینحسنعلی زادهلوازم برقی آذرنور046675651501342690000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – کوچه شهید رجایی 22[سعادت] – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمپورشیرمحمدی رودسریفروشگاه الکتریکی محسن0371962900523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – سرپل شرقی – کوچه جوراب چی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینقربان زاده چابکالکتریک طاها0290367140523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیچابکسر – شهدا – خیابان شریعتی – بن بست رز – طبقه اول
گیلانرودسرصمدجعفرزادهجعفرزاده0302786040523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمپارسامهرالکتریکی پارسامهر046687389901342623988523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرصفوراحسنی چنیجانیالکتریکی سینا 046687832201342631288523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه حسین خواه – خیابان انقلاب – پلاک 392 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالوهابرضائی نودهیالکتریکی 046690432201342680000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای – پاسداران – کوچه قدس – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک 697 – طبقه همکف
گیلانرودسررضارهبریکالای برق زیمنس046694240501342611526523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – شهرداری – خیابان فرهنگ – کوچه شهید نژاد کریم – طبقه همکف
گیلانرودسرشاهرخپوررمضان قاسم آبادسفلیالکتریکی نور آفرین0366645254523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ابریشم 1 – خیابان شهدا – پلاک 468 – طبقه اول
گیلانرودسرخدایارمهدی پورقاسم آبادیصاحب الکتریکی0466959951523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیبالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – کوچه شهید عابدین زاده – خیابان امام خمینی – پلاک 201 – طبقه همکف
گیلانرودسرجمال الدینعبدالهی گسگری محله0380721192523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – گسکر محله – کوچه فضیلت – بلوار ولیعصر – پلاک 123 – طبقه همکف
گیلانرودسرکوثرعشورزاده یاسوریالکتریکی تابش046703279001342683125523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای – امام خمینی – کوچه ارشاد – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه اول
گیلانرودسرهادیصرافیخرده فروشی الکترکی 046704994101342680000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای – امام خمینی – کوچه (تاج) – کوچه (داروخانه) – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادفرخیکالای برق سعید046713123501341733104523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار نیایش – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراجرارهکالای برق بهنام046713981401342615434523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – ساختمان کاج – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسماحمدی تلابنیالکتریکی برادران احمدی0467176984523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید حمید موسی پور – خیابان شهید مطهری – پلاک 124 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینپوراسمعیلی دیارجانیلوازم الکتریکی پور اسمعیلی046720439601342621703523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (جهانشیر) – خیابان شهید درود – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلآصفی رادایران الکتریک046724093501342616844523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیلشکاجان سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان (لشکاجان سفلی) – جاده لشکاجان سفلی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعبدالهی گزافرودیالکتریکی046729937601342680000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – پلاک 227 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاکوهستانی اشکلککالای برق کوهستانی046730693201342773015523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرسینامحمدیالکتریکی رایان046731399201342771916523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادعلی پورخانسربرق وصنعت اشکور0467324438523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرحیم آباد – گلدشت – کوچه شهید مسلم امیدوار – بلوار (امام خمینی) – پلاک 70 – طبقه همکف
گیلانرودسرکمیلمهرزادسلاکجانالکتریکی046736822201342685051523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای – امام خمینی – کوچه ((علی صادقی نسب)) – کوچه (حقیقت) – پلاک 846 – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمپوربابائی حسن سرائیالکتریکی پارس0466448004523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 452 – طبقه همکف
گیلانرودسربهزادباستانثقفسفقثف0186879645523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرضائی بازنشینالکتریکی046737496601342777353523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرحیم آباد – امام خمینی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – بن بست (( رضا امانی )) – طبقه اول
گیلانرودسرسیدضیاءصمدیالکتریکی0314997515523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیواجارگاه – واجارگاه.. – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان انقلاب – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرضیاءمحمددوستالکتریکی سینا 046740629301342614406523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه حسین خواه – خیابان انقلاب – پلاک 392 – طبقه همکف
گیلانرودسررضایاریالماس نور یاری046741173501342622004523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – بازار روز – بلوار امام رضا – خیابان فرهنگ – مجتمع هوسم – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدعلیمیرتقوی رودسریالکتریکی میلاد0407462007523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید کیوان فعال – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالحسینباقی زادهالکتریکی 046743808301342775761523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان شهید ابراهیمی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمریممجیدیانلوازم الکتریکی046752572901342680000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای – مسجد جامع – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه نماز – پلاک 7 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدنژادلطفیلوازم الکتریکی046758917501342660000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 116 – طبقه همکف
گیلانرودسرمنادسترنج بلالميفروش لوازم برقی الکتروشفق0467591851523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – پشت سازمان چای – کوچه آذربهرام – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسشمسالکتریکی و لوستر شمس 0440811838523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای – مفتح – کوچه شهید سادات اشکوری – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک 629 – طبقه همکف
گیلانرودسرناصريگانهندارد0313004706523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – صیدر محله(شهدا) – خیابان شهید جنیدی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیصفائی دریاکناریالکتریکی046764726501342620000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان لاله ها – کوچه لاله 2 – پلاک -1 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنرضائی مازوکله پشتهالکتریکی محمدی 046764825401342600000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیواجارگاه – شبخوسکله – کوچه ((حسین پدر پور)) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلابراهیمیان واقع نژادالکتریکی046768690501342680000523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیکلاچای – امام خمینی(شیخ صدوق) – کوچه ولی عصر – خیابان ولی عصر[خ آیت اله مدرس] – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضااسودیالکتریکی046769229401311111111523431خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقیرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – کوچه ولیعصر – خیابان چافجیر – پلاک 402 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیمینحسین زاده سجیرانینی نی گل0303111468523824خرده فروشی لوازم بارداری و لوازم نوزادرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 154 – طبقه همکف
گیلانرودسرمژگانیوسف نژادنودهیگالری پائیز 0461495796523884خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمانکلاچای ، امام خمینی ، خیابان شهرداری ، کوچه محراب ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمحاجی کاظمیندارد0466447327523884خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمانچابکسر ، گیلان ده ، کوچه دریا ، میدان آزادگان ، طبقه همکف
گیلانرودسرستارهقاسم نژادندارد046669606701342611112523884خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمانرودسر – انقلاب – خیابان شاهین – خیابان انقلاب – پاساژ ایساتیس – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیهوسمی رودسریگرمایشی هوسم 046628462401342614174523441خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعرودسر ، شهرداری ، خیابان شهرداری (1) ، خیابان فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدخزاعیشوفاژ046647702701342680000523441خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعکلاچای – نوده – خیابان دریا – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرهادینظافت رحیم آبادخرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع نظافت0466729837523441خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعرحیم آباد – بلوار معصومی(ابوعلی سینا) – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهعیسی زاده زرکینمایندگی رادیاتور قرنیزی آدرین0467005294523441خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعرحیم آباد – بالنگاه – خیابان شهید ابراهیمی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمابراهیمی چناربنپکیج ابراهیمی 0467188162523441خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوعکلاچای – مفتح – کوچه شهید باهنر – خیابان مفتح شمالی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودصفری کندسریعصر سیستم045295782101342626918523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریبخش مرکزی – شهر رودسر – 72 تن – کوچه شهید طاهری – خیابان بسیج مستضعفین – ساختمان   – طبقه همکف
گیلانرودسرشایستهاصغری اشکلکصوتی و تصویری رضا0466204293523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه زنده یاد صدیق ، خیابان امام خمینی(ره) ، پاساژ صدیق ، طبقه همکف
گیلانرودسرطیبهمهدی زاده سارمیدنیای کنترل0374401511523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریکلاچای – امام خمینی – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه (حقیقت) – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیکیااحمدی دلیجانیفروشگاه کیا احمدی046687857501342685060523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهیدآیت اله دستغیب) – کوچه (شهید کوشیار) – طبقه اول
گیلانرودسرخسروابراهیمیصوتی تصویری ابراهیمی046704052801342773643523341خرده فروشی لوازم صوتی و تصویریرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید حمید موسی پور – خیابان شهید مطهری – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدحبیبیفروش مصالح ساختمانی0466225386523882خرده فروشی لوازم صید وشکارامام شهدا  0
گیلانرودسرداریوشاسکندریفروشگاه اسکندری0285133857523882خرده فروشی لوازم صید وشکارچابکسر ، بازار چه قدس ، کوچه بازارچه قدس ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسیبابراهیم زادهابراهیم زاده 046647213001342620621523882خرده فروشی لوازم صید وشکاررودسر ، چافجیر ، کوچه ولیعصر ، خیابان چافجیر ، پلاک 102 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدغلامی کرفستانیغلامی0031629883523882خرده فروشی لوازم صید وشکاررودسر – طالقانی(شهدا) – خیابان شهدا – میدان طالقانی – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسرعرفانحیدری اشکلککلبه شکار046684548801342771323523882خرده فروشی لوازم صید وشکاررحیم آباد – امام خمینی – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 335 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرامرزافسریفروشگاه شاهین046736832701342670000523882خرده فروشی لوازم صید وشکارچابکسر – جیر اوشیان – کوچه غزل 3 – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرحسينحدادي چافجيريفروش لوازم صیادی0467439964523882خرده فروشی لوازم صید وشکاررودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان شهید مهدی قاسمی – طبقه همکف
گیلانرودسرافسانهنیک سرشتلوازم قنادی کیارش046604285401342600000523887خرده فروشی لوازم قنادیکلاچای ، کاشانی ، بلوار امام رضا ، خیابان اصلی کاشانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرافسانهقربانیندارد046731893801342642504523887خرده فروشی لوازم قنادیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهید عباسعلی پور – خیابان املش – پلاک 155 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیبهرامیلوازم قنادی کوکی موکی046758796401342622394523887خرده فروشی لوازم قنادیرودسر – امام خمینی(شهرداری) – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهقربانی گرمجانیفروشگاه تک046762156601342619633523887خرده فروشی لوازم قنادیرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – پاساژ رضا زاده – طبقه همکف
گیلانرودسرطوبیهادی پوریاسوریپوشاك ورزشي محمد029103887401426584179523816خرده فروشی لوازم ورزشیکلاچای- خ امام خمینی-شرقی جانبازان  13 مجتمع تجاری ولیعصر 0 13
گیلانرودسرحسینشریفی چافجیریفروشگاه ورزشی هوسم045359436701342615765523816خرده فروشی لوازم ورزشیرودسر ، شهدا ، خیابان شاهدان جاوید ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدهامیرزاده جیرکلپوشاک ورزشی سعید0465084455523816خرده فروشی لوازم ورزشیرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه (صادق پور) ، کوچه محمدزاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنسفلائیفروشگاه ورزشی صدف0466121908523816خرده فروشی لوازم ورزشیرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهیدحسن نصراله زاده 1 ، خیابان شهید مطهری ، پلاک 85 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنپورقربان ترشکوهپورقربان046616578801342771715523816خرده فروشی لوازم ورزشیرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، خیابان شهید مطهری ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک 146 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدتراب زادهپوشاک مهران0319983276523816خرده فروشی لوازم ورزشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ نگین – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودصدیقی پورچافجیریگالری صدیقی0467154088523816خرده فروشی لوازم ورزشیرودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – کوچه گلزار شهدا – خیابان شهدا – ساختمان صدیقی – طبقه همکف
گیلانرودسررضاحاجی خانی رودسریفروشگاه ورزشی آرش0031553746523816خرده فروشی لوازم ورزشیرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرسلیمی گیلاکجانیفروشگاه ورزشی امیر046744372001342680000523816خرده فروشی لوازم ورزشیکلاچای – مفتح – خیابان مفتح شمالی – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک -665 – طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهدیناکالای ورزشی پاموج جام046756478501342620431523816خرده فروشی لوازم ورزشیرودسر – انقلاب – خیابان شاهین – خیابان انقلاب – پاساژ ایساتیس – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمرهبرنیاخرده فروشی لوازم یدکی کالاهای برقی و غیر برقی 046609451601342600000523314خرده فروشی لوازم یدکی کالاهای برقی و غیر برقی خانگیکلاچای ، نوده ، خیابان کشاورز ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسجادربیعیفروشگاه وستاتهویه046695055301342680599523314خرده فروشی لوازم یدکی کالاهای برقی و غیر برقی خانگیکلاچای – امام خمینی – کوچه لادن – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلمحمدپوریاسوریفروشگاه قطعات لوازم خانگی کلبه سبز046737937401342683690523314خرده فروشی لوازم یدکی کالاهای برقی و غیر برقی خانگیکلاچای – نوده – خیابان بهار – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرفوادفلاح صحنه سرائي پرشین یدک0428881258523314خرده فروشی لوازم یدکی کالاهای برقی و غیر برقی خانگیرودسر – هوسم – کوچه شهید یوسف خواه – خیابان شهید مهدی قاسمی – طبقه همکف
گیلانرودسرعارفسرمدایران اچ پی   IRAN HP046608747101342770015523740خرده فروشی ماشین و لوازم اداریرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه (صادق پور) ، کوچه محمدزاده ، طبقه اول
گیلانرودسرصفرخوشرفتارسویریآکواریوم دلفین0466282077523837خرده فروشی ماهی آکواریوم و ملزومات آکواریومرودسر ، انقلاب ، کوچه هوسمی ، بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی ، ساختمان گلسار ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدکاظمکریمی لیمنجوبیآروانا046672738801342682478523837خرده فروشی ماهی آکواریوم و ملزومات آکواریومکلاچای – امام خمینی – کوچه سنبل – کوچه بنفشه – طبقه منفی 1 – واحد 1
گیلانرودسربهزادمهرعلیزادهنمایشگاه مبل تک003165565701426214088523324خرده فروشی مبلمان منزلطالقانی –  – ساختمان نصری 1
گیلانرودسرعلیمهرارا029370131001426423695523324خرده فروشی مبلمان منزلچابکسر خ22بهمن  0
گیلانرودسرمصطفیبرادرانمبلمان برادران030318623001426583661523324خرده فروشی مبلمان منزلکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرکمیلساسانپورمبل وصندلي ساسانپور030644195401420523324خرده فروشی مبلمان منزلکلاچای روستای رضامحله  0
گیلانرودسرسیدطاهراعتصامی032986818901426232150523324خرده فروشی مبلمان منزلرودسر سرپل شرقی  0
گیلانرودسرمصطفیبرادران طول لات آزارکیمبل فروشی031248768301426583661523324خرده فروشی مبلمان منزلکلاچای خیابان امام روبروی بانک سپه  1
گیلانرودسرفاطمهاکبری شیرایهصنایع MDF سازی وحید 045339288301342622832523324خرده فروشی مبلمان منزلرودسر ، سر پل غربی ، خیابان کمربندی رودسر ، خیابان طالقانی ، پلاک 66 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرباباخان زاده سجیرانیمبل فروشی صداقت0466115811523324خرده فروشی مبلمان منزلرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان شهید ابراهیمی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمزهبخشی گرکرودیمبلمان بخشی046621987101342616161523324خرده فروشی مبلمان منزلرودسر ، دریاوارسر ، بلوار ولیعصر ، بن بست فجر ، طبقه اول
گیلانرودسرحسینبخشی گرکرودیمبلمان بخشی0466251479523324خرده فروشی مبلمان منزلرودسر ، شهرک ولی عصر ، خیابان 12 فروردین ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدنوری سیگارودیگالری مبل دایانا046644701001342622089523324خرده فروشی مبلمان منزلرودسر ، طالقانی ، میدان طالقانی ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسپیدهصادق پورسی سرانمایشگاه مبل لوازم خانگی مسعود0466448658523324خرده فروشی مبلمان منزلرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه حسینیه ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهلطفی گرکرودیگالری مبل آرامیس046661783401342632818523324خرده فروشی مبلمان منزلرودسر – سرپل شرقی – کوچه آسیا – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرسودابهعسکرنیاندارد046667375401342611156523324خرده فروشی مبلمان منزلرودسر – شهرک بعثت(رامدشت) – خیابان دکتر شریعتی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمحمدپورچابکیمبلمان و سرویس خواب چابک 046676996501342660000523324خرده فروشی مبلمان منزلچابکسر – شهدا(غفاری) – خیابان (شهدا) – بلوار شورای شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرحسینقاسمی جیردهیمبل و دکوراسیون جیرده0385830549523324خرده فروشی مبلمان منزلکلاچای – نوده – کوچه جمهوری – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه منفی 1
گیلانرودسرمحمدکاظمی جلیسهدارد046707606301342689720523324خرده فروشی مبلمان منزلکلاچای – گیل کلایه – کوچه شقایق – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمعبداله پورنمایشگاه مبلمان عبداله پور0312815971523324خرده فروشی مبلمان منزلکلاچای – نوده – خیابان بهار – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرسيدعليرضاحسيني گورجينمایشگاه مبلمان حسینی0467670649523324خرده فروشی مبلمان منزلرودسر – طالقانی(شهدا) – کوچه شاهدان جاوید – خیابان شهدا – پلاک -152 – طبقه همکف
گیلانرودسربابكعبدي پوربزرگ باغيامانت فروشی عبدی پور0467690670523324خرده فروشی مبلمان منزلرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه حسین خواه – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرسامانپورقاسم سالوئیسوپرمرغ ساحل029103272401426239133522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغحسن سرا جنب خ ساحلی-جنب سوپرمارکت قربانیان ندارد 0
گیلانرودسرافسانهابراهیمی کلاچایمرغ فروشي030769862401426223040522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغامام ولیعصر  0
گیلانرودسرسارهمحمدیان گزافرودی030800406601426483604522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر قاسم اباد سفلی  0
گیلانرودسربهشتهرحیم زاده قاسم آبادی سفلی003172050101426483461522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر قاسم اباد سفلی  0
گیلانرودسرحسنبذری گزافرودی003060507401426586612522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای – امام خمینی – میدان امام خمینی(ره) – خیابان آیت الله کاشانی – پلاک 0 – طبقه همکف
گیلانرودسرسامانپورقاسم سالوئیمرغ فروشي031071912201420522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرضامحله حسن سرا  0
گیلانرودسرساسانصاحبیمرغ فروشي003162912701426211621522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغامام امام – جنب بانک ملی  0
گیلانرودسرسیدمحمداحمدی شاهمرادمحلهفروشگاه مرغ سيد032400002801420522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر سیاهکلرود  0
گیلانرودسراکبرفلاح مرداب سری025964681701426533155522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکویه سفلی کویه سفلی  0
گیلانرودسرمهدیفتوت رودسری028609872001426223804522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخیابان امام خیابان امام  0
گیلانرودسرمحمدباقرفخیمیمرغ فروشی0031630061522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغامام 72 تن  0
گیلانرودسرامیرحسینانصاری نیاپروتئینی ، مرغ و ماهی045834100201342673065522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر ، دوران محله ، خیابان استقلال ، خیابان چابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدحمیدی آبکنارحمیدی0031631509522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر خ گسار  0
گیلانرودسرکاظمجهان سیررودسریمرغ سینا045883761201342698175522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر ، شهرک بنیاد ، خیابان باهنر ، بلوار شهید ناصحی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمقدمعلی پوردرگاهیمرغ فروشی چابک045969160001342664616522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر ، شهدا ، خیابان غفاری ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحموداله بداشتی سیاهکلرودیمرغ فروشی علی046597341601342667760522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه شهیدحسن زاده – خیابان جواهردشت – پلاک 196 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدتقوی میان پشتهمرغ فروشس تقوی046602787401342610133522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر ، شهدا ، کوچه شاهدان جاوید ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانرستمی طوله لات آزارکیسوپر پروتئینی رستمی0466047621522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغهراتبر ، خیابان امام خمینی ( ره ) ، خیابان جاده هراتبر ، پلاک 73 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمرتضیباقی پورمیاندهمرغ فروشی باقی پور046607175601342660000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغگل محله – روستای اوشیان – خیابان ( ختار ) – بن بست ( محمدی ) – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسررحمانپنجه پورخرشتمیمرغ فروشی پنجی پور0466096391522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه (صادق پور) ، خیابان شورا ، پلاک 207 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودعلیزاده کوشکوهیسوپر مرغ مسعود0466176318522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد ، گلدشت ، کوچه شهید مسلم امیدوار ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسربهمنموسی زاده صیادمحلهمرغ فروشی046619315401342620000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر ، انقلاب ، کوچه هوسمی ، خیابان انقلاب ، پلاک -486 ، طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلتقوی میان پشتهمرغ فروشی046620397501342620000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهیدمهین پور ، ساختمان امیرپور ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضادیلمی چافجیریدیلمی0466235106522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر ، هوسم ، کوچه شهید باقر جهانسیر ، خیابان شهید مهدی قاسمی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاتاریتاری046624846001342629884522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر ، هوسم ، خیابان تختی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، پلاک -65 ، طبقه همکف
گیلانرودسرپیامرمضانی چماستانیمرغ و ماهی0466257707522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد ، گلدشت ، کوچه فتح ، بلوار امام خمینی ، پلاک 19 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهاحسانگرفیگجورمرغ فروشی دهکده046628622701342676878522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر ، اوشیان ، خیابان شهید بالواسه ، خیابان آزادگان ، پلاک 154 ، طبقه همکف
گیلانرودسرانسیهمیرزاآقاجانی سیاهکلرودیمرغ فروشی سینا046634746401342667055522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغخیاطمحله ، جاده ( خیاط محله ) ، خیابان ( جواهردشت ) ، پلاک 126 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمهدیابراهیمی میان پشتهابراهیمی046640724501342620726522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر ، امام خمینی ، خیابان تختی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، پاساژ صادق زاده ، طبقه اول
گیلانرودسرسعیدابراهیمی طوله لات آزارکیمرغ فروشی سعید0466413527522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغهراتبر ، خیابان امام خمینی ( ره ) ، خیابان جاده هراتبر ، پلاک 71 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدپورعلی گزافرودیمرغ وماهی 046641774201342680000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای ، امام خمینی ، خیابان اصلی فرهنگ ، میدان شهدا ، پلاک 6 ، طبقه اول
گیلانرودسرعلی اکبراصغرزادهفروش ماهی0031626430522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر ، هوسم ، کوچه مسجد ، خیابان ابن سینا جنوبی ، پلاک 96 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغراصغرزاده رودسریفروشگاه ماهی شمال046642107301342625561522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر ، امام خمینی ، خیابان تختی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، پاساژ صادق زاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورمحیطی لشکاجانیسوپر مرغ عادل046644380601342624859522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکویه سفلی ، خیابان لوله گاز ، خیابان شهید بکایی ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراقربانی شمشادسرامرغ فروشی نوین0466444438522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان جامی ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک 97 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهجانی پورسارسرمرغ وماهی 046650944601342680000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلاصغرزاده رودسریفروشگاه ماهی دریا0402087338522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – صیدر محله(نواب صفوی) – خیابان شهیدمهین پور – بن بست رسا – طبقه همکف
گیلانرودسرناهیدتذرومرغ فروشی0031629775522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلحیدرعلی زادهماهی فروشی0030612932522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – هوسم – کوچه مسجد – خیابان ابن سینا جنوبی – پلاک 88 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدقاسمی کلاچایهمرغ وماهی 046655625301342680000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید آقاجانپور – بلوار امام خمینی غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیامیری گرم آبدشتیمرغ و ماهی امیری0466605227522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغگرمابدشت – روستای اشکور سفلی – جاده (گرمابدشت) – جاده اصلی گرمابدشت – پلاک -45 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمحسن زاده بازنشینمرغ و ماهی ابراهیم0466605235522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد – بلوار معصومی(بالنگاه) – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرنجفعلی پورسوگوابرمرغ فروشی علی پور046661736001342771699522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 128 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیکریمیماهی فروشی کریمی0402161829522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – هوسم – کوچه مسجد – خیابان ابن سینا جنوبی – پلاک 90 – طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهبینواماه سایهمرغ فروشی سلامت0346694379522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکویه سفلی – روستای رضامحله – کوچه خادم – خیابان شهید بکایی – پلاک 200 – طبقه اول
گیلانرودسرمحمدعباسی زاهدزاهد046666326801342671484522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان فلسطین – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانرودسرعزیزصفرزاده اطاقوریعزیز046666331701342671484522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – کوچه (محمدیان ) – خیابان جواهردشت – پلاک 247 – طبقه همکف
گیلانرودسرهانیهعباسی زاهدمرغ فروشی محمدی046666455001342673012522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر – گیلان ده – خیابان بسیج مستضعفان – بن بست حافظ – طبقه همکف
گیلانرودسرسحرخانعلی زاده قاسم آبادسوپر پروتئین مرغ سامان046666455101342660000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید سیف الله حسین پور – خیابان شهدا – پلاک 415 – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهشعبانی خسادیشاهین046666605001342773125522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد – معصومی(بالنگاه،بوعلی سینا – کوچه (فلکرو ) – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمحبوبهبهبودی خاجانیمزرعه ماهی اوشیان 046667381001342676185522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر – اوشیان – خیابان آزادگان – خیابان شهید بالواسه – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانرودسراسداللهروحی چابکیپروتئینی ماهی و مرغ برادران روحی 046668215801342660000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر – امام خمینی(شهدا) – خیابان جمهوری – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورنجفی لردهسوپر پروتئینی نجفی046670790001342611019522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – صیدر محله(سردارجنگل) – کوچه شهید اکبر زارع – خیابان نینوا – طبقه همکف
گیلانرودسرسجاددیلمی چافجیریدیلمی046671307201342623907522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – هوسم – خیابان شهید مهدی قاسمی – خیابان ابن سینا جنوبی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودحسین زاده قاسم آبادیحسین زاده0295158259522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغبالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – کوچه مریم دشت – خیابان انقلاب – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانرودسرقربانعلیحق پرست هادی کیاشرمرغ فروشی0030602269522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای – مفتح – کوچه شهید سادات اشکوری – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرگلدوستداردوستدار0030647769522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای – کاشانی – کوچه (عسکری) – کوچه (شهید کوشیار) – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیپورنظری میان پشتهماهی فروشی0311277987522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغامام ابن سینای جنوبی  0
گیلانرودسرآتیهزارع بوساریخرده فروشی مرغ و ماهی پویان046674560801342614602522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان شهید مهدی قاسمی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدقاسمیفروشگاه ماهی0316290430522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان شهید مهدی قاسمی – طبقه همکف
گیلانرودسربهناماصغری فشکل پشتهپروتئینی بهنام046684673901342601788522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغواجارگاه – شبخوسکله – کوچه ((حسین پدر پور)) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمفرجادماهی فروشی فرجاد0322458891522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – صیدر محله – کوچه شهید عباس زارع – بن بست ( امیدوار ) – طبقه دوم
گیلانرودسرسحرآهنگریسوپریروتئین هادی046686126101342643584522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – انقلاب(مطهری) – کوچه (میرفندرسکی ) – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرنورالههادیماهی فروشی ندای خزر046686382401342614011522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان شهید مهدی قاسمی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیشریفی چافجیریسماکی شریفی0466579519522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – هوسم – کوچه مسجد – خیابان ابن سینا جنوبی – پلاک 98 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده مرضیهموسوی میان پشتهمرغ فروشی0368312100522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – هوسم – خیابان اصلی هوسم – خیابان طالقانی – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسیناکبرنیاچنیجانیسوپر مرغ مبین046689255001342612865522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – کوچه شهید رجایی 22[سعادت] – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهحق پرستمرغ فروشی046689346001342623551522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – پلاک -299 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرشکرائی رودسریندارد046699364301342625080522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – نواب صفوی(غفاری) – خیابان غفاری – خیابان شهیدمهین پور – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرالهرهنمای گرمجانیمرغ فروشی سلامت0408553881522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهفدوی آزارکینمایندگی مرغ کیسم0467013037522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهدا – بن بست ( شهید معصومی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاقربانعلی پورسرکلهسوپر مرغ و گوشت آرشام و آرسام046701475301342698036522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرپورابراهیمیسوپرمرغ مینیاتور0466614014522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – طالقانی(شهدا) – میدان طالقانی – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرقلی زادهمرغ فروشی046709274201342620000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – انقلاب(مطهری) – کوچه (میرفندرسکی ) – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادجعفریمرغ فروشی046709274901342686676522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای – امام خمینی – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیجوزائیسوپر مرغ مهدیار046709275301342626823522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 12 – بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمداصغری زرکلامیماهان046709468301342696397522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – سرپل شرقی – کوچه درخشان – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلبخشنده رحیم آبادیسوپر پروتینی یاس0467094686522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد – امام خمینی – کوچه (( یداله آفتابی )) – میدان انقلاب – پلاک 244 – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهپاداشمرغ و ماهی پارسیان046709532501342676520522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر – اوشیان – خیابان (اوشیان) – خیابان آزادگان – پلاک 209 – طبقه همکف
گیلانرودسربیژنقاسمیمرغ فروشی قاسمی 046712038401342634035522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرنرجسحقی لشکاجانیمرغ فروشی0346725997522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلشکاجان سفلی – روستای رضامحله – ندارد – کوچه شهیدمصفا – جاده لشکاجان سفلی – پلاک 177 – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدجعفریمرغ فروشی شهروند046716407701342621336522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – شهدا – میدان طالقانی – خیابان شهدا – پلاک 177 – طبقه همکف
گیلانرودسرایرجرضائی چافجیریماهی فروشی046716815201342620000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – هوسم – کوچه مسجد – خیابان ابن سینا جنوبی – پلاک 94 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدفتوت رودسریماهی فروشی فتوت046717232101342626570522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – هوسم – خیابان شهید مهدی قاسمی – خیابان ابن سینا جنوبی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرحسنیمرغ فروشی پر طلاشهرک046718901901342618045522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – شهرک بنیاد – کوچه شقایق – کوچه شبنم – طبقه اول – واحد شرقی
گیلانرودسرعلیرضاارجی رودسریسوپر مرغ علی046718947201342625437522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه شهیدمحجوب – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلیعلیزاده دزلیپروتئینی علیزاده046720394701342680000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای – کاشانی – کوچه شهیدکوشیار موسوی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرکیومرثجعفری قاضی چاکیمرغ فروشی0467204197522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای – کاشانی – کوچه شهیدکوشیار موسوی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسناکبرنیاماهی فروشی046720737601342620000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – هوسم – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان شهید مهدی قاسمی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعباسمیرهدایتی رودسریماهی فروشی0383592684522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان امام خمینی (ره) – پاساژ صادق زاده – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادکریم پناه سرایدشتیمرغ فروشی پرطلا046729782701342620000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغلاکلایه – روستای رضامحله – خیابان صادقی – جاده اصلی لاکلایه – پلاک 159 – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیراعلی زاده سزیرودمرغ و ماهی سیمرغ046730670501342771194522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد – امام خمینی – خیابان الغدیر – کوچه یزدانی – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادطاوسی رودسریسماکی طاوسی0423450517522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – هوسم – کوچه مسجد – خیابان ابن سینا جنوبی – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانرودسریاسرقربانی شمشادسراخرده فروشی مرغ و ماهی046731897201342770000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهخوشوقت گرمجانیمرغ فروشی غلامپور046735356301342699206522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – شهرداری – میدان شهرداری – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرمهنازرضاخانیمرغ فروشی046736883501342680000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای – امام خمینی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – بن بست ((نقی نوزاد)) – طبقه همکف
گیلانرودسرعاطفهره انجاممرغ فروشی سعید046740620901342617022522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – انقلاب – خیابان شاهین – خیابان انقلاب – پلاک 71 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودعلیزاده موبندانیندارد046740623401342629867522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان تختی – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ صادق زاده – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاصمدیپدربزرگ046744628401342627515522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – نواب صفوی(غفاری) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان غفاری – طبقه همکف
گیلانرودسراحسان الهعليجاني كلرودمرغ فروشی0467474631522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای – کاشانی – کوچه ((جعفر باقرپور)) – کوچه شهید حسن آقایی پور – پلاک -19 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادرهبری اشکیکیمرغ و ماهی رهبری0423025406522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر – امام خمینی – کوچه قیام – خیابان امام خمینی – پلاک 262 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلي رضادباغي رودسريسماکی خزر0326285786522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان تختی – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ صادق زاده – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیهعباسی کندسرمرغ فروشی مهدی046750171501342662198522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (مرکز بهداشت) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرشهربانونیک رودی شلمانیمرغ فروشی046752951001342660000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر – شیخ زاهد محله – کوچه طبیعت – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانرودسرمتینشکری واجارگاهشکری046753768701342629578522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – شهرک شهیدرجائی – کوچه شهیدرجایی 7 – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده سحرحسینی کریمیمرغ فروشی پاکیزه 046759815601342660000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر – بازار چه قدس – خیابان (امام خمینی) – کوچه بازارچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجابرمحمدی جیرکلیپرتئینی سید046761571001342616617522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – 72 تن – کوچه عباسپور(1) – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرداودشعبانی گسگری محلهمرغ فروشی خزر046761669301342631062522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – گسکر محله – کوچه شهیدیوسفی – کوچه فضیلت – طبقه همکف
گیلانرودسرمهديفرجودسوپر مرغ مهدی0467616704522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – رانکوه – خیابان کمربندی رودسر – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرعباسی بلدسرمرغ فروشی اشکور0467616706522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهیدرمضان شعبانی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسررضاخادم زادهسوپر مرغ خادم046761721501342643636522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکویه سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید تقی جمالی – خیابان شهید بکایی – پلاک 156 – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبحبیبی رحیم آبادخرده فروشی مرغ و ماهی0467621872522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه همکف
گیلانرودسرنداغلامی سیگارودیمرغ فروشی046762849301342620000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهید حیدر پور – خیابان املش – پلاک 45 – طبقه همکف
گیلانرودسرليلامحبي كندسريپخش مرغ برادران عسکرنیا0422103921522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعلیموسوی عروس محلهمرغ فروشی چیم کا046764332301342618233522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 9 – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرستمیخرده فروشی مرغ و ماهی0467643474522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرحیم آباد – امام خمینی – کوچه (مسجد جامع) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریرمضانی نژاداطاقورخرده فروشی مرغ046764361901342682312522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – خیابان آیت اله کاشانی – پلاک 616 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسينيوسف پورلزرجانيیوسف پور0030649027522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهیدآیت اله دستغیب) – کوچه (شهید کوشیار) – طبقه همکف
گیلانرودسرکیانوشپورآقائی قاسم آبادیمرغ فروشی046765317801342660000522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغبالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – خیابان انقلاب – خیابان امام خمینی – پلاک 253 – طبقه همکف
گیلانرودسرسكينهپورجعفري مشكلهمرغ فروشی توکل0467683136522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – شهرک بنیاد – کوچه شهید بنیاد 3 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهگل محمدیمرغ فروشی لپاسر 046768796301342676804522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغچابکسر – اوشیان – کوچه شهید بالواسه – خیابان شهید بالواسه – پلاک 144 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدخادمی رودسریمیوه فروشی0467701379522312خرده فروشی مرغ ، ماهی و تخم مرغرودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورمحمدیمصالح ساختماني اشكور029104262201427622896523422خرده فروشی مصالح ساختمانیرحیم اباد-خ ایت اله معصومی ایت اله معصومی  0
گیلانرودسرمهدیسمیعی ماچیانی030668972901427620709523422خرده فروشی مصالح ساختمانیرحیم اباد شهیدعادل رحیم ابادی  0
گیلانرودسرحمید رضاپور محمد علیپور محمد علي003150864301426586133523422خرده فروشی مصالح ساختمانیکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرمهنازمحمدی بهادرمحلهفروش مصالح ساختماني031214518901420523422خرده فروشی مصالح ساختمانیامام حسین آباد  0
گیلانرودسرعلیطارش031654678101420523422خرده فروشی مصالح ساختمانیکلاچای روستای فقیه محله  0
گیلانرودسرعابدزارعثامن031971052701426234533523422خرده فروشی مصالح ساختمانیرودسر گسکرمحله  0
گیلانرودسراحمدعلیصادق زاده031971300801426290357523422خرده فروشی مصالح ساختمانیرودسر چنیجان  0
گیلانرودسرمحمدرضاحسینی مجرد032019597901420523422خرده فروشی مصالح ساختمانیرودسر خ ولیعصر  0
گیلانرودسررضاآروندی رودسری032020067001420523422خرده فروشی مصالح ساختمانیرودسر 72تن  0
گیلانرودسرمعصومهعشوری لاتی032045050301420523422خرده فروشی مصالح ساختمانیرحیم اباد بلواراشکور  0
گیلانرودسریدالهبرارنیا032045419801427626398523422خرده فروشی مصالح ساختمانیرحیم اباد خ ایت اله معصومی  0
گیلانرودسرعلیپو