لیست اصناف رودسر تولیدی

لیست اصناف تولیدی رودسر

لیست اصناف تولیدی رودسر، شامل فهرست و مشخصات کامل تمامی کسب و کارهای فعال شهرستان رودسر در حوزه تولیدی می باشد. بسیاری از فعالان کسب و کار تمایل دارند تا لیست اصناف مختلف از جمله لیست اصناف تولیدی رودسر را همواره در دسترس داشته باشند. از طرفی آنالیزور های کسب و کار و تحلیل کننده ها و استراتژیست هایی که در حوزه مشاغل فعالیت می کنند همواره به لیست های جامع اصناف مانند «لیست اصناف تولیدی رودسر» نیازمندند. بدین منظور و جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان بزرگوار لیست اصناف تولیدی رودسر در قالب جدول زیر ارائه می گردد.

همچنین جهت مشاهده فهرست کامل فعالان کسب و کار در قالب های متعدد: لیست اصناف خدماتی، لیست اصناف خدمات فنی، لیست اصناف تولیدی و لیست اصناف توزیعی کلیه شهرهای کشور، می توانید روی این لینک کلیک کنید.

استانشهرستاننامنام خانوادگیعنوان تابلوشناسه صنفیتلفن ثابتکد آیسیکنام آیسیکآدرس
گیلانرودسرمحمدعلیدرویشی گواسرائیخاموت سازي پارس029103574501426228431281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر-خ امام خ امام  0
گیلانرودسرهادیحسنی پرچکوهیجوشكاري حسني029104823201426585242281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای نوده  0
گیلانرودسرمرتضیعابدین پورآهنگري عابدين پور029104787301426583401281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای نوده  0
گیلانرودسرابراهیممحمدیان گرمجانیدرب وپنجره سازي محمديان029198718601426217246281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر خ فرهنگ  0 ساختمان عزیزی
گیلانرودسرعلیرضابازرگانی گیلانی029976720501420281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر کلدره علیا  0
گیلانرودسرقاسمعلیعلی پورعلي پور003064485601426582661281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای نوده  0
گیلانرودسراسمعیلجهانی پور030757805801426582886281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای نوده  0
گیلانرودسرمطلبفرج زاده003061407301420281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای خ ایت اله کاشانی  0
گیلانرودسرغلامعلیعوض زاده003150047001426584087281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای نوده  0
گیلانرودسرمسلممقدم032340293101426432083281112 درب و پنجره سازی آهنیچابکسر هولکله  0
گیلانرودسررضاریماز032437466201420281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر چنیجان  0
گیلانرودسرقاسممقرب033140618901426210366281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر روستای کیشاکجان  0
گیلانرودسرقاسممقربدریب و پنجره سازی مقرب031389872901426210366281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر گیشاکجان روبه روی مسجد  –
گیلانرودسرحامدفروتن هادی کیاشریدرب و پنجره سازی حامد045119926601342698626281112 درب و پنجره سازی آهنیچینی جان ، کوچه یاسمن 6 ، بلوار امام رضا ، پلاک 569 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیپورعیسیآهنگری درب وپنجره پورعیسی0459689974281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر ، شهدا ، خیابان شهید محمود عابدینی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرسجادرمضان پورترشکوهجوشکاری کوهپایه0462942882281112 درب و پنجره سازی آهنیرحیم آباد ، ترشکوه ، خیابان شهید قلی جعفری ، خیابان ترشکوه ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدشاهین رودسریآهنگری آهن کوبان046539570801342611772281112 درب و پنجره سازی آهنیکلدره سفلی ، کوچه شهید محمود فرسوده ، خیابان جاده کلان کلایه ، پلاک 5 ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادقربانپورگروه صتعتی کاوه آهنگر0466252141281112 درب و پنجره سازی آهنیقاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، جاده اصلی قاسم آبادسفلی ، بن بست ( جواهری 1 ) ، پلاک 3 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیشفیعیشفیعی0030562192281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر خ بعثت  0
گیلانرودسرمرتضیقاسمی00314340505281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر ، دریاوارسر ، میدان معلم ، بلوار ولیعصر ، پلاک 582 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعلی اصغرمیرحسینیجوشکاری صالح046635686501342624332281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر ، رانکوه ، کوچه (فلاح ) ، خیابان کشاورز ، پلاک 109 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدقوامجعفری لطرئیآهنگری قوام0031504066281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیملمعهءرودسریلمعه0031608756281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر روستای کلدره  0
گیلانرودسرابوالقاسمدهقان چنیجانیدرب و پنجره سازی دهقان0030561293281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر خ شهید قربانپور  0
گیلانرودسرافضلمحمدبیکی خورتابی00336321397281112 درب و پنجره سازی آهنیداروگرمحله – روستای رضامحله – خیابان داروگر جنوبی – جاده اصلی داروگر محله – پلاک 68 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیماسمعیلی کاکرودیاسمعیلی0031507744281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای – کاشانی – کوچه (عباسپور) – کوچه تختی – پلاک 526 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالحسینعباس زاده کراتیجوشکاری عباس زاده046651700301342660000281112 درب و پنجره سازی آهنیچابکسر – گل سرخ – کوچه غزل 3 – جاده اصلی اوشیان – طبقه همکف
گیلانرودسربهمنصادقی کلرودجوشکاری عدالت0466531239281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای – لطره نوده(کاشانی) – خیابان کمربندی – خیابان اصلی کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرشعبانی چافجیریآهنگری درب وپنجره شعبانی0030566661281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – کوچه ولیعصر – خیابان چافجیر – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدیوسفی کلاچایهکارگاه درب و پنجره سازی آهنی خزر046660527201342689239281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای – نوده – کوچه شریعت – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرفریدونشمسی پورخرشتمیدربو پنجره سازی046660563901342111111281112 درب و پنجره سازی آهنیماچیان – روستای ماچیان – جاده اصلی ماچیان – خیابان ( فرعی اول ) – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرقربانقربان طلب قاسم آبادیقربان طلب0030617535281112 درب و پنجره سازی آهنیچایجان – روستای سیاهکلرود – خیابان به سمت چایخانسر – خیابان جاده چابکسر – پلاک 119 – طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمعبدالله پورچابکیعبداله پور0321621389281112 درب و پنجره سازی آهنیچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلخوش سلوک رودسریدرب و پنجره سازی گیلار046665290101342646179281112 درب و پنجره سازی آهنیچینی جان – روستای چینی جان – بلوار امام رضا – خیابان انقلاب – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسلممهدویان پس چپریدرب و پنجره سازی مسلم046668218701342775722281112 درب و پنجره سازی آهنیکیاسرا – روستای ماچیان – جاده ( کیاسرا ) – جاده اصلی کیاسرا – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهکامیاب رودسریدرب و پنجره سازی گیلان پتک046669073601342630616281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر – سرپل شرقی – خیابان بطرف کمربندی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمحمدی ارپاچائیدرب و پنجره محمدی046671538901342616365281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای – گیل کلایه – کوچه شبنم – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسررضانوروزی سرایدشتیجوشکاری نوروزی0355933458281112 درب و پنجره سازی آهنیروشن آبسربالا – روستای رضامحله – کوچه روشن – جاده اصلی روشن آبسر – پلاک 220 – طبقه همکف
گیلانرودسرکامرانصنعتیدرب وپنجره سازی چلنگری0320767141281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر – گسکر محله(رامدشت) – خیابان ساحل گسکر محله – بلوار ولیعصر – پلاک 305 – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلمحسنی طباوندانی00337723984281112 درب و پنجره سازی آهنیحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 447 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیغفورپورفتیدهدرب و پنجره سازی اهنی046695820501342680000281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای – نوده – کوچه شریعت – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیحیدری زادکراتیالومینیوم سازی0467026099281112 درب و پنجره سازی آهنیچابکسر – گل سرخ – خیابان (گل سرخ) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینرضائی نودهیدرب و پنجره سازی آهنی046717780401342680000281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای – نوده – خیابان البرز – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسزمانی نعمت سراجوشکاری و اهنگری ایده آل0381046325281112 درب و پنجره سازی آهنیتازه آباد – روستای بی بالان – ندارد – جاده (تازه آباد) – جاده اصلی تازه آباد – پلاک 102 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذراحمدیان درسنگیآهنگری احمدیان0467276789281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودحسین زاده حسین آبادیکرکره برقی برتر046731748201342615418281112 درب و پنجره سازی آهنیرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه اول
گیلانرودسرسیدعلیمیرمحمدی میاندهدربو پنجره سازی046736828701342660000281112 درب و پنجره سازی آهنیچابکسر – شهدا(غفاری) – خیابان آیت اله غفاری – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرسيدجلالرضائي نژادجوشکاری رضائی نژاد0031677143281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای – بالا نوده – خیابان شالیزار – خیابان کشاورز – طبقه اول
گیلانرودسراحمددیدارصنایع فلزی مدرن046753036001342650221281112 درب و پنجره سازی آهنیکلدره سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان اصلی کلدره سفلی – خیابان جاده کلان کلایه – پلاک 233 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادنوروزی کلاچایهآهنگری درب و پنجره046753951801342680000281112 درب و پنجره سازی آهنیکلاچای – گیل کلایه – کوچه (شالیزار) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرکیوانمرادی زیدیجوشکاری کیوان 046759794701342660000281112 درب و پنجره سازی آهنیچابکسر – جیر اوشیان – بلوار امام رضا(ع) – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقشریفی کیاسرائیدرب وپنجره سازي شريفي003172060901426423844281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچابکسر-خ امام خ شهدا  0
گیلانرودسراحسان الهفاضلی لشکانآلومينيوم فجر029104798101426580242281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکلاچای روستای کندسر  0
گیلانرودسرحسینقاسم نژادنگين خزر003170976801426422106281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچابکسر – شهدا – خیابان جمهوری اسلامی – کوچه (مروارید2) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمد رحیمزمانی نعمت سرا031577288501427625652281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرحیم آباد خ آیت اله معصومی  0
گیلانرودسرمصطفیعلیزاده032058667601420281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرحیم اباد خ ایت اله معصومی  0
گیلانرودسرمهدیشکراله زاده032954244401426364862281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچابکسر قاسم ابادعلیا  0
گیلانرودسرمرتضیدژهآلومینیوم سازی پیمان033779708201427626267281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهبلوار آیت الله معصومی رو به روی ترمینال  15158
گیلانرودسربهروزعلی زاده شوکیکابینت سازی صنایع آلومنیوم  علی زاده 045460331501342621010281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر ، شهدا ، خیابان سعدی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرقربانمرادیان پودهندارد0455286260281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهواجارگاه ، شبخوسکله ، کوچه (کهنسال) ، کوچه شالیزار ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدرضاباقری چاخانسردرب و پنجره باقری045590243501342644226281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهگل محله ، خیابان ( جاده  کل محله ) ، خیابان ( ختار ) ، پلاک 9 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعباسمحمدپورآلومنیوم هدف045857304401342621010281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر ، سرپل شرقی ، خیابان بطرف کمربندی ، بلوار ولیعصر ، پلاک 86 ، طبقه همکف
گیلانرودسرموسیاحمدی تلابنیآلومینیویم سازی046123452701342600000281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکلانکلایه ، کلان کلایه ، خیابان جاده کلان کلایه ، خیابان جاده روشن آبسر ، پلاک 110 ، طبقه همکف
گیلانرودسرنقیصادقی گورجیملت0030565654281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر ، 72 تن ، خیابان شهید بازرگانی ، خیابان بسیج مستضعفین ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقیصادقی گورجیآلومینیوم کلاسیک046595741201342617302281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر ، شهدا ، خیابان حافظ ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرالیاسعلیرضازاده چافجیریگروه تولیدی تک وین046595743301342620193281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر ، احمد آباد ، خیابان احمد آباد ، بن بست ( علیرضازاده ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادرضائی مازوکله پشتهالومینیوم سازی رضایی0465973273281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهواجارگاه ، واجارگاه ، میدان بسیج مستضعفین ، بلوار دانشگاه ، طبقه همکف
گیلانرودسرصادقملاظهیریآلومینیوم سازی میثم046597904501342664705281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچابکسر ، شهدا ، کوچه ((مروارید2)) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرهدایتمهدی زاده ترشکوهصنایع آلومینیم هدایت0465990170281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرحیم آباد ، حسین بکسرا ، کوچه معلم ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرداریوشعموئییاران بهار گلستان046609414201342619495281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر ، شهدا ، خیابان 16متری ، خیابان شهدای دانشجویی ، طبقه همکف
گیلانرودسریاسرامیری گره گوابریصنایع الومینیوم امیری0466144038281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید هادی بابائی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، پلاک 534 ، طبقه همکف
گیلانرودسرنادربراریارشاد0466188079281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید چمران ، خیابان بسیج مستضعفان ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعلی خواه کلدرهآلومینیوم سازی مهدی046624419401342630696281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر ، گسکر محله ، کوچه واحدی ، بلوار ولیعصر ، پلاک 89 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدکاظمتذروآلومینیوم سازی ساحل046626146501342616845281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر ، شهدا ، خیابان شهید محمود عابدینی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرداودمحمدی بلکوتیصنایع الومینیوم محمدی0466270320281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرحیم آباد ، بالنگاه ، کوچه (( مزرعه )) ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرامیراکبریالومینیوم امیر0466270378281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهطول لات ، خیابان شهدا ، خیابان جاده اشکورات ، پلاک 10 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرخندهبابائی کلاکینواندیشان شمال046627226901342667141281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهباجیگوابر ، خیابان جاده باجیگوابر ، بن بست ( فرعی دوم ) ، پلاک 45 ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیرفعتی فتیدهصنایع آلومینیومی رفعتی0031687149281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکلاچای بلوارامام  0
گیلانرودسرمصطفیکریمیصنعت آلومینیوم کریمی046630574101342624901281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر ، سر پل غربی ، خیابان کمربندی رودسر ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیجانامیرزاده تواسانکشصنایع آلومینیوم امید0031736981281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرحیم اباد خ ایت اله معصومی  0
گیلانرودسرسجاداسمعیلی سلاکجانیآلومینیویم سازی0466471651281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکلاچای ، نوده ، خیابان کشاورز ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرنادرپوررحمت بلالمی0316421729281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهبعثت سه را کلدره  0
گیلانرودسرفرشیدنوری دورانی مقدمصنایع الومینیوم سازی شرکا0031714190281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچابکسر – دوران محله – خیابان استقلال – جاده اصلی اوشیان – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسعابدی جیردهیصنایع الومینیوم سازی عابد0466270366281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرحیم آباد – گلدشت – کوچه شهید مسلم امیدوار – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرگل محمدیآلومینیوم امیر0031704625281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراجهانی پورفتیدهالومینیوم سازی عیوضی046655724601342620000281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – سر پل غربی – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسراصغریگانه چافجیریدرب وپنجره سازی فلزی یگانه0030566229281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیداداشیداداشی0312948151281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – رانکوه – خیابان کمربندی رودسر – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرناصرپوراسماعیل فتیدهیدرب و پنجره سازی پوراسماعیلی0030621715281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکلاچای – امام خمینی – کوچه ارشاد – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پلاک 943 – طبقه اول
گیلانرودسرعلیغنوی چاکانیصنایع آلومینیم سازی علی046661592301342601652281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهواجارگاه – استقلال(اسلام آباد) – خیابان سلا کجان – بن بست شهیدستار مهرزاد – طبقه همکف
گیلانرودسرعلییزدان پرست گرمجانیآلومنیوم سازی0344449150281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمعباسی لیاسیدرب و پنجره سازی برادران عباسی046665278501342660000281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – خیابان شاهمرادمحله – خیابان جواهردشت – پلاک 90 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعسکرپورخانسریخدمات فنی تاسیسات ساختمان0466729807281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهخانسر – روستای اوشیان – خیابان شهید برزگر – خیابان ولی عصر – پلاک 351 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنرحیمی ریسنیبرادران رحیمی046674589601342626494281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهحسن سرا – روستای رضامحله – جاده (حسن سرا) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 130 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمداسمعیل پورچهاردهدرب و پنجره سازی اسماعیل پور0466869939281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهبی بالان – روستای بی بالان – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – پلاک 177 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیف الهحیدری زادکراتیسیف اله حیدری0030640720281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکلاچای – نوده – کوچه شریعت – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسررضارفعتی فتیدهآلومینیوم سازی کوهپایه046688251201342640208281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکلانکلایه – روستای ماچیان – جاده (کلان کلایه) – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 325 – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانعلیاسمعیل پورچهاردهآلومینیوم سازی درب و پنجره046697254201342680394281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه اول
گیلانرودسراسماعیلغفوری امیربندهدرب و پنجره سازی سینا0466978664281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکلاچای – امام خمینی(کاشانی) – بلوار امام رضا(ع) – بن بست ثامن یکم – طبقه دوم
گیلانرودسرهدیهقاسم نژادالومینیوم سازی 046699990401342660000281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچابکسر – شهدا(غفاری) – خیابان آیت اله غفاری – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاتذروآلمینیوم سازی طاعل046700430701342620806281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – پلاک 500 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدقربانی گیلایهصنایع الومینیوم حمید046701654001342770120281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرابوذرمیرزاخلفلودرب و پنجره ماهاوین046707822501342613683281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان مولوی – خیابان شهید درود – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلایوسف زادهآلومینیم سازی0467143145281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرحیم آباد – بالنگاه – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – خیابان شهید ابراهیمی – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیحکمیبازرگانی حکمی0467155148281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – میدان معلم – بلوار ولیعصر – پلاک 588 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیدغلامی چابکیآلومینیوم سازی شمال0345983053281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچابکسر – امام خمینی – خیابان (شهدا) – خیابان شورا غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرنقیحسنیباقری046715772001342646514281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسراعظماعتمادیانآلمینیوم سازی محمد046725693901342614988281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – 72 تن – کوچه طیاری – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیاکبری ریابیصنایع آلمینیویم علی0467297968281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیاسعدی چافجیریدرب و پنجره سازی0467315486281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – دریاوارسر(رامدشت) – خیابان خیام – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصوراسماعیل زاده استادکلایهدرب و پنجره 046733282401342620000281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهولیسه – روستای چینی جان – ندارد – خیابان امام خمینی – بن بست لاله 5 – پلاک 322.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرحیمی گورجیصنایع آلومینیوم سازی قائم0467338379281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – خیابان هجرت – کوچه گلزار شهدا – پلاک 60 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیاسماعیل زاده بلترکدر پنجره سازی و آلومنیوم046735178001426460000281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهواجارگاه – کنگا چرک – خیابان 12 بهمن – خیابان سردار جنگل – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورعباسي دوگلسريصنایع آلومینیوم منصور0467398910281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچابکسر – شهدا – کوچه ((ولی اله رشیدی)) – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرباقرآقاجانيصنایع الومینیوم سازی رضا0467404743281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهواجارگاه – شبخوسکله – خیابان 22بهمن شبخوسکله – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدباقرمرادی گیل ملکدو چوب046742655501342680612281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهکلاچای – کاشانی – خیابان (کاشانی) – خیابان آیت اله کاشانی – مجتمع تجاری زیتون – طبقه همکف
گیلانرودسرمژگانرضانوریو پی وی سی میلاد046743988101342621282281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنصفری کندسری00046749106101358531622281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان خزر – خیابان شهید محمود عابدینی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیروس رمضانی کمال الدین پشتهصنایع آلومینیوم سیروس0030566769281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان جاده کلکاسرا – خیابان شهید میرابراهیمی – پلاک 83 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانمحمدزادهمهران0467578125281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهدوگل سرا – روستای بی بالان – ندارد – جاده اصلی دوگلسرا 1 – بلوار شهید بابایی – پلاک 51.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیگل محمدیدرب و پنجره سازی046758944101342660000281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچابکسر – شهدا – خیابان طالقانی – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسن زاده قاسم آبادپنجره دوجداره آویستا0467619921281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهچابکسر – سورخانی – خیابان (شورای شرقی1) – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانرودسرجمالقرباني گيلايهعلی0467624114281111آلومینیوم سازی درب و پنجرهدوگل سرا – روستای بی بالان – ندارد – جاده اصلی دوگلسرا 1 – بلوار شهید بابایی – پلاک 45.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرامرزصفاریضایعات فروشی046652372301342620000372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیرودسر – گسکر محله – خیابان ساحل – کوچه کارخانه – طبقه همکف
گیلانرودسررضامحمدقلی نیاسرپلیفروش ضایعات046690456601342620000372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیشیرمحله – روستای ماچیان – کوچه فرهنگ – جاده اصلی شیرمحله – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمملکیضایعات 046743710701341514980372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیرودسر – سرپل شرقی – کوچه توحیدی – کوچه آزاده – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیپورشیرمحمدیمرکز خرید انواع پلاستیک و کارتن جهت آسیاب و پرس046750244201342610548372011بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پلاستیکیرودسر – سرپل شرقی – بلوار ولیعصر – بلوار امام رضا
گیلانرودسرزهرهحکیمیسبزی خردکنی آسان کار (حکیمی)0454185892151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاترحیم آباد ، گلدشت ، خیابان شهید ابراهیم رحیمی ، خیابان شهید حسین کشاورز ، طبقه همکف
گیلانرودسرفضهگلبازسورخانیسبزی خردکنی شاهکار0455399184151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاترحیم آباد ، گلدشت ، خیابان سردار جنگل ، خیابان شهید حسین کشاورز ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجواداسلامی رحیم آبادسبزی خرد کنی خاله ماهرخ0466046798151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاترحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه شهید خانجانی ، خیابان شهید فرخ ، پلاک 8 ، طبقه همکف
گیلانرودسرکلثومربیع پوراربوسراسبزی خرد کردن046621094001342600000151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتکلاچای ، امام خمینی ، خیابان قائم ، بلوار امام خمینی غربی ، پلاک 1,340 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسوسنبلاشیمحصولات سبزی خردکنی ثامین046646163401342642123151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتتمیجان ، کوچه شهیدحبیبی ، خیابان ولیعصر ، پلاک 108 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیتراعباسی دوگل سراسبزی خردکنی میترا0466600114151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاترحیم آباد – اشکلک (گلدشت،حسین بکسرا) – خیابان دوگل سرا – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده گوهراحمدی شاهمرادمحلهاحمدی046660510301342671484151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتشاهمرادمحله – روستای سیاهکلرود – جاده ( شاهمرادمحله ) – جاده اصلی شاهمرادمحله – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانرودسرفریباشعبانی خاناپشتانیمحصولات غذایی کاج046684938901342698345151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاترودسر – شهرک بنیاد – خیابان باهنر – بلوار شهید ناصحی – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهسعیدی میرک محله000467100884151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتلاکلایه – روستای رضامحله – جاده اصلی لاکلایه – خیابان صادقی – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهسلیمانی فردسبزی خرد کنی شمال046711656801342699434151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاترودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – خیابان وحدت – طبقه اول
گیلانرودسرآمنهاکبری کیاسراسبزی خردکنی046716954601342680000151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتفقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده ماچیان – خیابان جاده رحیم آباد – پلاک 186 – طبقه همکف
گیلانرودسرثریایونسیسبزی مارکت046717135001342771405151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرسودابهغیبی درسنگیسبزی خرد کن046718201501342680000151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتعلی اوسطمحله – روستای ماچیان – علی اوسط محله – خیابان بطرف کند سرا – خیابان املش به کلا چای – پلاک 13 – طبقه اول
گیلانرودسرعصمتمطلوبی اکبرمحصولات غذایی بینظیر046728021001342646423151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاترودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه والفجر – خیابان شهید درود – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهخلقی اشکلکسبزی مارکت046730740501342776800151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاترحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید زکی پور – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده اعظممهدی پورمحصولات خانگی046731239201342783105151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتگرمابدشت – روستای اشکور سفلی – ندارد – جاده (گرمابدشت) – جاده اصلی گرمابدشت – پلاک -89 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهمحمدعلیزاده کلرودسبزی خردکنی پانیز0467578139151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه وحدت 4 – خیابان شهیدرمضان شعبانی – طبقه همکف
گیلانرودسرسانازصفرپورسورچائيشاهکار0467608267151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاتچابکسر – امام خمینی – کوچه بازارچه قدس – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانرودسرصدیقهرمضان نژاداشکلکسبزی پاک کنی0467673168151922پاک،خرد، خشک و منجمد کردن سبزیجاترحیم آباد – گلدشت – خیابان دانش – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسنعلی پناه دریاوارسریشالیکوبی علی پناه0420645220153114پوست کندن غلات و حبوباترودسر – روستای کلدره سفلی
گیلانرودسرسيدجلالموسويموسوی0446250633153114پوست کندن غلات و حبوباترودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضادروندپیراهن دوزی شیک046130619501342698273181013پیراهن دوزیرودسر ، هوسم ، خیابان شهید مهدی قاسمی ، خیابان ابن سینا جنوبی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمرتضیجهاندیده رودسریجهاندیده046624413901342613088181013پیراهن دوزیرودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرستارصابری رضامحلهپیراهن دوزی آزادی046630943201342628751181013پیراهن دوزیرودسر ، بازار روز ، خیابان شهیدمهین پور ، خیابان غفاری ، ساختمان محمدیه (منجمی ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرمختارقاسم نژادمهدی0307215958181013پیراهن دوزیچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرعلی اکبرمحمودیشیک0030641619181013پیراهن دوزیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهاکبری لپاسرخیاطی بانوان046638125601342660000181013پیراهن دوزیچابکسر ، اوشیان ، خیابان لوله گاز ، خیابان آزادگان ، پلاک 136 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیف الهمحمدی بندبنیپیراهن دوزی محمدی0314957707181013پیراهن دوزیواجارگاه – واجارگاه – خیابان شهید مطهری – خیابان امام خمینی – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعلیصادقی ولنیخیاطی افشین0376872705181013پیراهن دوزیکلاچای – امام خمینی – خیابان آیت اله کاشانی – کوچه شهید داریوش خادم الفقراء – طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادبرزگرپیراهن دوزی مهر046710128601342628751181013پیراهن دوزیرودسر – بازار روز – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ  ملت – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودبابازاده آبدبوچالیخیاطی دیپلمات0467216092181013پیراهن دوزیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان الغدیر – کوچه یزدانی – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدمحمدیانپارسه046602299201342687871202923تابلوسازی چوبیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه هویزه ، خیابان اصلی فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسراعظمزارع ناصرسرائیتابلوسازی توکلی 046603843301342613909202923تابلوسازی چوبیرودسر ، بازار روز ، خیابان فرهنگ ، بن بست اول ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاحسین زاده بازرگانیتندیس0466900652202923تابلوسازی چوبیرودسر – سرپل شرقی – خیابان بطرف کمربندی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرنسیبهعبدی زاده سارمیتبلیغات ساحل گرافیک046714968101342684573202923تابلوسازی چوبیکلاچای – شهرک ساحلی شقایق – خیابان (لزرجان) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلاقنبرزاده030726174401426582927289221تراشکاری وفلزکاریکلاچای نوده  0
گیلانرودسرهاجربافراستتراشکاری محمد046652720501342689924289221تراشکاری وفلزکاریداروگرمحله – روستای رضامحله – خیابان داروگر جنوبی – جاده اصلی داروگر محله – پلاک 100 – طبقه اول
گیلانرودسرهادیحسن پورنودهیتراشکاری حامد046666494001342688505289221تراشکاری وفلزکاریکلاچای – نوده – خیابان البرز – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرجابرکریمی پورتکنو تراش جابر0372626992289221تراشکاری وفلزکاریرودسر – دریاوارسر – کوچه شعبانی – بلوار ولیعصر – پلاک 518 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدابراهیممحسنیتراشکاری046687651101342683877289221تراشکاری وفلزکاریکلاچای – نوده – خیابان کشاورز – بلوار امام خمینی شرقی – پلاک 494 – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیحسنیتراشکاری و فرز کاری حسنی046689885801342626113289221تراشکاری وفلزکاریرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیعآقائی بنکسرتراشکاری بهنام0466454163289221تراشکاری وفلزکاریرحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرسیروسبازرگانی گیلانیتراشکاری0030662854289221تراشکاری وفلزکاریرودسر – گسکر محله(رامدشت) – خیابان ساحل گسکر محله – بلوار ولیعصر – پلاک 281 – طبقه همکف
گیلانرودسررحیم علیبایونبایون0186861358289221تراشکاری وفلزکاریچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه لاله 6 – خیابان شهید آقائی – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسعاشوریتراشکاری پتانسیل046711722901341566138289221تراشکاری وفلزکاریرودسر – گسکر محله – خیابان دریا – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرمداراکارحقیقیتراشکاری نادر046714990301342684793289221تراشکاری وفلزکاریکلاچای – گیل کلایه – کوچه شبنم – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیهحسین زاده قاسم آبادسفلیدارد046745554601342656722289221تراشکاری وفلزکاریکلاچای – نوده – خیابان کشاورز – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیمحمدی گزافرودیتراشکاری محمدی046753955701342682105289221تراشکاری وفلزکاریکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدیکتااشکلک تراشکاری یکتا0467673146289221تراشکاری وفلزکاریرحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرعباساحمدی مقدماحمدی046653572801342616121289928تعمیر و نقاشی ظروف تفلونرودسر – کوی وادی – خیابان هجرت – کوچه گلزار شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنتوکاسیانگاراژ صفری0466562963172114تودوزی انواع خودرورحیم آباد – بلوار معصومی(بالنگاه) – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادقنبرخواهتودوزی046670768001342610122172114تودوزی انواع خودرورودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرتقیحیدری چنیجانیتودوزی0466747822172114تودوزی انواع خودرورودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیقاسم دوست رودسریتودوزی یاران046685461801342634754172114تودوزی انواع خودرورودسر – سرپل شرقی – خیابان بطرف کمربندی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرفرامرزپنجه پورخرشتمیتودوزی0342849603172114تودوزی انواع خودرورحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیپولابتودوزی دوستان0291466682172114تودوزی انواع خودرورودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرسیمازیاریسیستم های حفاظتی و کرکره برقی مبنا0466653147319013تولید  ونصب درب های الکترونیکی اتوماتیکرودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید عیسی مرادی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدفرج پورفیدار سازه رادیس046695014201342682998319013تولید  ونصب درب های الکترونیکی اتوماتیککلاچای – کاشانی – خیابان آیت اله کاشانی – بن بست تربیت – مجتمع تجاری زیتون – طبقه چهارم – واحد شمالی
گیلانرودسرمرضیهرضائی سعیدتکنیک پالس2046747250501342600000319013تولید  ونصب درب های الکترونیکی اتوماتیکرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرفهیمهرحمان خواه گل سفیدیدرب های اتوماتیک جام جم046748801701342613799319013تولید  ونصب درب های الکترونیکی اتوماتیکاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهدای دانشجوی شهرستان رودسر – خیابان 10متری خزر – پلاک -48 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتهجدی گواسرائیدرب اتوماتیک تسلا046753481501311101111319013تولید  ونصب درب های الکترونیکی اتوماتیکرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – میدان معلم – بلوار ولیعصر – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانرودسرشهینعلی نیادزلیدرب اتوماتیک مدرن046758349001342611111319013تولید  ونصب درب های الکترونیکی اتوماتیکرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – پلاک 124 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرعموئیان کلکاسرائیکرکره برقی رادیس046762847001342620000319013تولید  ونصب درب های الکترونیکی اتوماتیکرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرصدیقهعزتی کلکاسرائیندارد0466579285191211تولید انواع کیفرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهید نژادکریم – پلاک -17 – طبقه همکف
گیلانرودسرفریدهابراهیمیاننان سنگکی ازادپز0466967627154539/5تولید انواع نان( پخت سه نوع نان ) به صورت آزاد پزچابکسر – امام خمینی – کوچه بازارچه قدس – خیابان (امام خمینی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمهریزندخیاطی گیلا045423308801342680000181021تولید پوشاک زنانهکلاچای ، فاطمیه ، خیابان معلم ، خیابان مفتح
گیلانرودسرسیماصفری سرکلهخیاطی زنانه مدرن046626148301342645040181021تولید پوشاک زنانهافرمجان سفلی ، جاده (افرمجان سفلی) ، جاده اصلی  افرمجان سفلی ، پلاک 114 ، طبقه همکف
گیلانرودسرربابهکریمی سیدبیگلوخیاطی046637926701342680000181021تولید پوشاک زنانهکلاچای ، نوده ، بلوار امام خمینی شرقی ، خیابان بهار ، طبقه سوم ، واحد شمالی
گیلانرودسرلیلیاکبرپورخیاطی زنانه046680205801342111111181021تولید پوشاک زنانهفقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان ( به طرف شهررحیم آباد) – خیابان جاده رحیم آباد – پلاک 15 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراقنبریخیاطی تک پوش046711661001342680399181021تولید پوشاک زنانهکلاچای – مسجد جامع – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه نماز – پاساژ حاج ذکریا کیااحمدی – طبقه اول – واحد 13
گیلانرودسرام لیلاحامدنودهخیاطی046727148701342682083181021تولید پوشاک زنانهکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – طبقه همکف – واحد 52
گیلانرودسرزهرااحمدخواه دوگلسرخیاطی دیبا0030594017181021تولید پوشاک زنانهچابکسر – اوشیان – خیابان (لوله گاز) – خیابان آزادگان – پلاک -148 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهقنبری کیاسراخیاطی زنانه046747202901342680000181021تولید پوشاک زنانهکلانکلایه – روستای ماچیان – جاده (کلان کلایه) – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 124.003 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنحسینی مهرخياطي حسيني029038377201426226922181012تولید پوشاک مردانهرودسر خ امام  0 پاساژ پناهی 2
گیلانرودسرغلامرضاقربانعلی زادهپرنیا0031606526181012تولید پوشاک مردانهرودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، پاساژ رضازاده ، طبقه همکف
گیلانرودسررمضانعلیحاجی زادهحاجی زاده0466334632181012تولید پوشاک مردانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه محراب ، کوچه ارشاد ، طبقه همکف
گیلانرودسرعزیزالهعسگرزاده بلترکخیاطی مردانه 046637239501342680000181012تولید پوشاک مردانهکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهیدآیت اله دستغیب ، کوچه شهید کوشیار ، طبقه همکف
گیلانرودسرنصرت الهداریزینخیاطی دارزین 0031503059181012تولید پوشاک مردانهکلاچای – گیل کلایه – کوچه (( محمد ثناگو )) – بن بست ( جیحون ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرمضانی بلترکیرمضانی 0186832347181012تولید پوشاک مردانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه اول – واحد 49
گیلانرودسرهادیعسگرزاده بلترکخیاطی مردانه046730659301342680000181012تولید پوشاک مردانهکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه اول – واحد 36
گیلانرودسرنصرالهحیدریحيدري030317611601426423484269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرحامدملاحسینی030576881901420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر روستا لشکاجان علیا  0
گیلانرودسربهارهاحمدی030578087401426374542269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر کلدره-روستا روشنابسر  0
گیلانرودسرزهراامیری030754714101420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای روستای هادی کیاسر  0
گیلانرودسرنرگس خاتونصادقی030773085201426322355269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر روستای میرک محله  0
گیلانرودسرذوالفقاراسماعیل زادهتوليد تيرچه بلوک031285880901420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای کلان کلایه  0
گیلانرودسراکبربدخش032046665901420269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر روستای سیاوان محله  0
گیلانرودسرمحسنواعظی032398548501426483224269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر قاسم اباد سفلی  0
گیلانرودسرابراهیمجعفری028345053101426581431269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای دهکده قدس کلاچای دهکده قدس  0
گیلانرودسرمحمدحسنواعظی رودسریگیشار بلوک033802888001426484199269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر قاسم ابادسفلی جاده لوله گاز  11
گیلانرودسرسید غنیپانیزوان لنگرودیتیرچه بلوک پانیزوان0345275566014262960034269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر -چنیجان – جنب پمپ بنزین  0
گیلانرودسرحجتحسینی لپاسربلوک سازی حسینی0417151297269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر- گلسرخ
گیلانرودسرسعیدامیرپوربورس مصالح ساختمانی امیرپور045114016401342693797269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیهادی کیاشر ، هادی کیاشهر ، خیابان شهید حسین نسب ، خیابان جاده هادی کیاشهر ، پلاک 157 ، طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهبزرگ دوگلسرتولید تیر چه وبلوک خانجانی046149166001342670000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر ، اوشیان ، خیابان (اصلی اوشیان) ، خیابان چابکسر ، پلاک -107 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینیوسفی چنیجانیبلوک سازی برادران یوسفی046240138501342646821269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچینی جان ، بلوار امام رضا ، کوچه یاسمن 3 ، پلاک 383 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمنورآقاخان اشکوریتیرچه بلوک سازی046596986101342620000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیروشن آبسربالا ، جاده ( روشن آبسر ) ، جاده اصلی روشن آبسر ، پلاک 4 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمحمدی فرشیاستحکام بلوک046600319901342627024269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچینی جان ، خیابان املش ، کوچه بوستان 4 ، پلاک 82 ، طبقه همکف
گیلانرودسرنظرعلیامیری گوابریبلوک سازی 046607373801342600000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیفقیه محله ، فقیه محله ، خیابان کلاچای به املش ، خیابان جاده کیاسج محله ، پلاک 26 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهرامهرزادخانسریکارگاه تیرچه و بلوک سلاله046609624601426364527269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیپائین محله قاسم آباد ، کوچه (جهاد) ، جاده اصلی پایین محله قاسم آباد ، پلاک 64 ، طبقه همکف
گیلانرودسروحیدشیرخانیتیرچه و بلوک پیات0466131356269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر ، امام خمینی ، خیابان نیکان ، خیابان جهاد ، طبقه همکف
گیلانرودسرغفارعلیزاده طوله لاتبلوک سازی علیزاده0466194285269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیطول لات ، خیابان جاده هراتبر ، خیابان جاده اشکورات ، پلاک 44 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودرمضانی صحنه سرائیبلوک سازی046621385101342620000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیمازندران محله ، خیابان جاده مازندران محله ، بن بست مسجد ، پلاک 56 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیههدایت نمای منفردبلوک سازی046621616501342506263269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیگواسرای سفلی بالامحله ، جاده ( گواسری سفلی بالامحله ) ، جاده اصلی گواسرای سفلی بالامحله ، پلاک 54 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابوذردلاوریتیرچه بلوک اریا0466230618269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیطول لات ، خیابان شهدا ، خیابان جاده اشکورات ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسلمزارع چینی جانیزارع0310478568269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر روستای چینیجان  0
گیلانرودسرخدیجهشاهنظریبلوک سازی کاسپین0466310162269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرحیم آباد ، ترشکوه ، خیابان ترشکوه ، بن بست (امانی نژاد) ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمحمودی خمیرمحلهبلوک زنی مهدی046636808801342779423269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیخمیرمحله ، خیابان اصلی خمیرمحله ، خیابان کلاچای به املش ، پلاک 28 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمقربانی زرکلامیتولید بلوک و پوکه ایثار046637415901342640455269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاکلایه ، جاده اصلی لاکلایه ، بن بست قربانی ، پلاک 25 ، طبقه همکف
گیلانرودسریوسفپورنظریساروج  بلوک046641718701342623907269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر ، باقر آباد ، خیابان کمربندی رودسر ، خیابان طالقانی ، ساختمان میدان تره بار بلوک 4 ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرضاشیخ نصیریبلوک دهکده046642577401342690245269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدهکده قدس ، جاده ( دهکده قدس ) ، جاده اصلی دهکده قدس ، پلاک 38 ، طبقه همکف
گیلانرودسررضانصرالهی فکجورتولید تیرچه بلوک0312885689269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر اوشیان  0
گیلانرودسرسعیددابانیدندا046643003701342652005269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرضامحله ، جاده اصلی رضامحله مرکزی ، خیابان سعدی ، طبقه همکف
گیلانرودسررسولمحمدنژادمحمدنژاد 0030694886269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان چمران – کوچه بوستان 12 – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمحمدنژادتیرچه بلوک محمد نژاد046648285301342617075269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیاحمدآباد – روستای چینی جان – خیابان شهدای دانشجو – بن بست 25 متری صبا – بن محمدنژاد – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانرودسرام البنینمقیمی شیرایهبلوک سازی046649585001342680000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدهکده قدس – روستای بی بالان – جاده ( دهکده قدس ) – بن بست نسیم – پلاک 236 – طبقه همکف
گیلانرودسرلیلاهمراهی لشکاجانیهمراهی046650035501342610955269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلشکاجان سفلی – روستای رضامحله – کوچه (دستیار) – جاده لشکاجان سفلی – پلاک 266 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیکاس نژادکاسی نژاد046650191601342625502269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیگیشاکجان – روستای چینی جان – خیابان شهید بکایی – خیابان شهید سردارحبیب الله شفیعی – پلاک 501 – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدمحسن زادهمحسن  راده046651713401342616121269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلدره علیا – روستای رضامحله – جاده ( کلدره علیا ) – جاده اصلی کلدره علیا – پلاک 394 – طبقه اول
گیلانرودسرسیدعلی اصغرموسوی گزافرودیموسوی0031559356269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکیوان پشته – روستای رضامحله – خیابان به طرف روستای سالومحله – خیابان شهیدمهدی فدائی – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهرستمی روشنرستمی046658699301342623304269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیتوتکله سفلی – روستای رضامحله – جاده ( توت کله سفلی) – جاده اصلی توتکله سفلی – طبقه همکف
گیلانرودسرشاهرخپورمحمدپورمحمد 046661801401342671484269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیخشکلات – روستای سیاهکلرود – جاده ( خشکلات ) – جاده اصلی خشکلات – پلاک 28 – طبقه همکف
گیلانرودسرمازیاراسداللهیتیرچه و بلوک اسدالهی 046661806501342656950269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – خیابان شهدا – خیابان شهید حجت علی پور – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمه نساءمحمودی چابکبلوک سازی0031657023269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر – شهدا – کوچه شهید علی محمدی ( 1 ) – بن بست (اسماعیل ثانی) – طبقه همکف
گیلانرودسرصادقغلامی لاتتیرچه بلوک غلامی046662236301342770300269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیلاتک – روستای رحیم آباد – خیابان سردارجنگل – کوچه شقایق 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسمعبدی کلانکلایهتیرچه و بلوک0356957070269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلانکلایه – روستای ماچیان – جاده اصلی کلان کلایه – بن بست عبدی – پلاک 74 – طبقه همکف
گیلانرودسریعقوبنصراله زاده نرکیبلوک سازی سینا0466663362269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرحیم آباد – اشکلک (گلدشت،حسین بکسرا) – خیابان شهید رضا زاده – خیابان دوگل سرا – طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانعشوری لاتیفراورده های بتونی برلیان0466665257269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیهراتبر – روستای رحیم آباد – خیابان جاده هراتبر – کوچه (چوب بری ) – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهیننصیرینصیری 046666941401342671484269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای – دامان محله – خیابان شهیداحمدرضاحیدری – بن بست قاصدک22 – طبقه همکف
گیلانرودسرکریمرستمی طوله لاتبلوک سازی رستمی046667125201342782062269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیطول لات – روستای رحیم آباد – خیابان امام خمینی – بن بست (رستمی 1) – پلاک 301 – طبقه اول – واحد 0000
گیلانرودسرحسینخداپرست کلدرهبلوک سازی خداپرست0031623301269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلدره سفلی – روستای رضامحله – خیابان اصلی کلدره سفلی – خیابان جاده کلان کلایه – پلاک 247 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدفلاح دریاوارسریفلاح046668590201342671484269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلدره سفلی – روستای رضامحله – کوچه شهید محمود فرسوده – خیابان جاده کلان کلایه – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیپورقربان ترشکوهبلوک سازی0466718324269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرحیم آباد ، بالنگاه ، کوچه (( مزرعه )) ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعلیحسین پوراستادکلایهبلوک سازی046672658901342680000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای – بالا نوده – خیابان ( بالا نوده) – بلوار کمربندی – طبقه همکف
گیلانرودسرزیورمحمودبابوئیبابئی0030556547269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیمردابسر – روستای رضامحله – خیابان شهید محمدعلی قربانی – کوچه شهید علی خوشگو – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمپنجعلی زاده مرسهتیرچه بلوک046678582201342660000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیجورمحله – روستای سیاهکلرود – کوچه ((ناصرحسن زاده)) – کوچه ((حسن فتح پور)) – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینخانجانی دوران محلهتیرچه و بلوک خانجانی0341221924269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر – دوگل سر – کوچه (آقا سید احمد) – کوچه شالیزار شمال – طبقه همکف
گیلانرودسرپیمانهباقی زاده عسکرآبادبرادران باقری046678723201342684544269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیواجارگاه – علی آباد – خیابان ولیعصر(عج) – خیابان (لوله گاز) – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریمصفالشکاجانیمصفا0031598265269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیتوتکله سفلی – روستای رضامحله – جاده اصلی توتکله سفلی – بن بست یاس – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمه نساءجانعلی پورهراتبربلوک سازی046679705101342000000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیهراتبر – روستای رحیم آباد – خیابان امام خمینی ( ره ) – خیابان جاده هراتبر – پلاک 39 – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبمینوئی گرمجانیتیرچه و بلوک046680388701342619646269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیناصرسرا – ندارد – کوچه حافظ 7 – خیابان شهید بکایی – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهپوریوسفعلی چنیجانیکارگاه بلوک سازی پوریوسفعلی046680986101342646378269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچینی جان – روستای چینی جان – خیابان املش – کوچه شهید حیدر پور – پلاک 77 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبداللهافسردهافسرده0030557446269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر – پیش ساخته(سرپل شرقی،زاغوت – کوچه دانش – بن بست دانش – پلاک 147 – طبقه همکف
گیلانرودسرشیواناجیتولید تیرچه بلوک0376011172269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیداروگرمحله – روستای رضامحله – جاده اصلی داروگر محله – خیابان داروگر جنوبی – پلاک 22 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنپورآقاجانپورآقاجان0186865827269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیواجارگاه – نوده – خیابان (نوده) – بن بست ((هرمز پور نوروزی)) – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلخانی پورتیرچه بلوک خانی پور 046682157701342637212269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکیوان پشته – روستای رضامحله – خیابان وصال – خیابان آزادگان – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامحسینجوزائیتیرچه و بلوک046682370301342620000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – کوچه گلستان – خیابان احمدآباد – پلاک 240 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهعشوری گیلاکجانیبلوک سازی عباس پور0363438031269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیواجارگاه – بالا نوده – بلوار دانشگاه – خیابان 15 خرداد – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینزارع چنیجانیتیرچه بلوک مهران046682584201342646048269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچینی جان – روستای چینی جان – کوچه یاسمن 3 – بلوار امام رضا – پلاک 371 – طبقه همکف
گیلانرودسرذکریاحسن زاده نودهیبلوک سازی حسن زاده0329391133269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای – نوده – بلوار امام خمینی شرقی – بن بست مهر – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمحمدنیاچافجیریبلوک زنی محمدنیا046684020001342646120269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدریاباغ – روستای چینی جان – جاده (دریاباغ چافجیر) – خیابان شهیدحمیدرضاحسین خواه – پلاک 44 – طبقه همکف
گیلانرودسرصیادهرنجبرانبلوک سازی رنجبران046685086101342683840269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای – گیل کلایه – خیابان ( گیل کلایه ) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاقاسم دوست رودسریرودسر بلوک046686719001342632612269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر – سرپل شرقی – بلوار ولیعصر – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانرودسرنصرتمحمدی بالانیتیرچه بلوک046689694901342680000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدهکده قدس – روستای بی بالان – ندارد – جاده ( دهکده قدس ) – جاده اصلی دهکده قدس – پلاک 287 – طبقه همکف
گیلانرودسربهروزعلی پناهتیرچه بلوک ارس0365722762269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلدره سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان اصلی کلدره سفلی – خیابان جاده کلان کلایه – پلاک 252 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده سکینهشریعت ناصریتیرچه بلوک مهران 0406451638269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه حافظ 8 – کوچه حافظ 7 – پلاک 180 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیغلامیکارگاه بلوک سازی غلامی0375228350269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکیاسج محله – روستای ماچیان – کیاسج محله – خیابان اصلی کیاسج محله – خیابان جاده کیا سج محله – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانرودسررضاصفرنژادتیرچه بلوک سیاوان صنعت0355638478269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسیاوان محله – روستای رضامحله – ندارد – خیابان اصلی سیاوان محله – خیابان جاده سیاوان محله – پلاک 58 – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیآقاجانپورگزافرودیندارد0406955259269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای – نوده – بلوار معلم – خیابان دریا – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمانیتیرچه بلوک مانی046697160201342646708269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان انقلاب – کوچه شهید حجت اسماعیلی – پلاک 42 – طبقه همکف
گیلانرودسربرجعلیعابدینی ویشگیبرجعلی0186839072269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( لاله ها ) – خیابان ( کندسر ) – پلاک 530 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیفرخ رحیم آبادیتولید تیرچه وبلوک برادران فرخ0410299363269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسارسرماچیان – روستای ماچیان – سارسرماچیان – خیابان (بطرف رحیم آباد) – خیابان (ماچیان رحیم آباد) – طبقه همکف
گیلانرودسربهمناسمعیلیتیرچه و بلوک 046713752801342620000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیگیشاکجان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه لاله 14 – خیابان شهید سردارحبیب الله شفیعی – پلاک 294 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدابراهیمجان پولادتیر چه بلوک0385342760269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیواجارگاه – بالا نوده(کنگاچرک) – خیابان 15 خرداد – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرضازارع نودهیتیرچه و بلوک046719815401342680000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار کمربندی – طبقه همکف
گیلانرودسررحمتجعفریکارگاه جعفری046721244701342691192269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکندسر بی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه بنفشه – خیابان ( کندسر ) – پلاک 612 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیحسن زاده خانسریبلوک سازی حسن زاده0427415112269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیپائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – جاده (پایین محله قاسم آباد) – خیابان لوله گاز – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریفلاحی لیلمیدارد0467238386269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسارسرماچیان – روستای ماچیان – سارسرماچیان – خیابان (بطرف رحیم آباد) – خیابان (ماچیان رحیم آباد) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجوادکریمیکارگاه تیرچه بلوک046725040201342625391269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر – سرپل شرقی – بلوار ولیعصر – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمخوشگومردابسریکارگاه تیرچه بلوک مرمر046725371001342687654269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیمرداب بن – روستای رضامحله – ندارد – خیابان روستای ناصرسرا – خیابان اصلی مرداب بن – پلاک 112 – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیب الهآذرتاجبلوکسازی تاج046727642901342624272269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدیودره – روستای چینی جان – ندارد – جاده اصلی دیودره – بن بست (آذرتاج) – پلاک 120 – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفنبی پورچاکلتیرچه بلوک نبی پور046727645501342603020269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیواجارگاه – مریم دشت – کوچه 12 فروردین – کوچه (گلخانه مرتضوی)
گیلانرودسرفاطمهبشردوستتیرچه و بلوک046727648301342680000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای – گیل کلایه – کوچه شقایق – خیابان گیل – طبقه همکف
گیلانرودسرکوکبمعصومعلی پوربلترککارگاه بلوک سازی جم046728354901342660000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر – اوشیان – خیابان (اوشیان) – خیابان آزادگان – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمباقرزاده تواسانیتولید تیرچه بلوک باقرزاده0407739485269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر – شهرک بعثت – خیابان دکتر شریعتی – کوچه شهید مصطفی پی سپار 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرمژگانبابائی سیاه کلتیرچه و بلوک 046731216701342782282269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیهراتبر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان جاده هراتبر – کوچه (چوب بری ) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدباقرغریب زاهدیتولیدی فراورده های بتونی طاها0424789626269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان هفده شهریور – خیابان قزل چشمه – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهشکری گزافرودیبلوک سازی 046734070401342682611269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای – بالاگزافرود(پایین گزافرود – کوچه شهیدکوشیار موسوی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرسجادی پوربلوک زنی آکو046735002801342650477269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیدیودره – روستای چینی جان – ندارد – جاده (دیودره) – جاده اصلی دیودره
گیلانرودسراسدالهعیسی زاده چایجان44354340186879537269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه ( فرعی دوم ) – کوچه سرو – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانرودسرزليخانقدي جيركلبلوک سازی باباخانزاده0427364562269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان اشکور – بن بست (ایثار 1) – طبقه همکف
گیلانرودسرمهوشعباسی نعمت سراآرمان گرایان0186811544269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونینعمت سرا – روستای بی بالان – ندارد – کوچه پرستو – خیابان امام خمینی – پلاک 191 – طبقه همکف
گیلانرودسراکبرکریمیتیرچه و بلوک046740496201342680000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیحاجی آباد – روستای ماچیان – حاجی آیاد – خیابان امام خمینی ( ره ) – خیابان املش به کلاچای – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضااحمدیکارگاه بلوک پاسارگاد046743447401342621122269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهید عباسعلی پور – خیابان املش – پلاک 153 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیفروتنبلوک سازی046743681801311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه آزادگان – خیابان شهید نیک کار – پلاک 124 – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبرضاپوربلوک سازی046744458401311111111269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان املش – کوچه بوستان 3 – پلاک 113 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهریحسین پوراستادکلایهبلوک سازی046746729101342680000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای – نوده – خیابان البرز – بلوار کمربندی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاغریب بی بالانکارگاه بلوک زنی غریب 046747202501342691577269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه شهید احمد عابدی – کوچه فردوسی – پلاک 65.001 – طبقه همکف
گیلانرودسراعظمقاسم نژادتیرچه بلوک و قطعات بتنی 046747924001342660000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر – سورخانی – خیابان مریم[لوله گاز] – خیابان مالاراه – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینپوررحمتگیلان بلوک0031600808269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر – گسکر محله – خیابان ساحل گسکر محله – خیابان شهیدرجایی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسناسديتیرچه بلوک اسدی0435777496269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچابکسر – پایین محله میانده – خیابان هجرت – خیابان غزال شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسناسماعیلیکارگاه بلوک زنی046749827001342632110269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر – کرجه پشت – بلوار امام رضا – خیابان اصلی کرجه پشت – پلاک -34
گیلانرودسرمحمدنجفی حاجی آبادیتولید تیرچه و بلوک(بلوک سازی نجفی)046750999101342680000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیخمیرمحله – روستای ماچیان – ندارد – خیابان اصلی خمیرمحله – خیابان کلاچای به املش – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانرودسرعليرضائي فربلوک سازی رضائی 0432183864269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهیدنظرزاده – جاده اصلی رضا محله – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهعلیزاده سیارستاقیتیرچه و بلوک سازی046752902301342771400269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونینعمت سرا – روستای بی بالان – ندارد – جاده ( نعمت سرا ) – خیابان امام خمینی – پلاک 615 – طبقه همکف
گیلانرودسرستارشعبان نژاداشکلکتیرچه و بلوک046753951201342680000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسارسرماچیان – روستای ماچیان – سارسرماچیان – خیابان (بطرف رحیم آباد) – خیابان (ماچیان رحیم آباد) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاداوطلبتیرچه و بلوک داوطلب0323917349269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – بلوار ولیعصر – خیابان کلدره – طبقه همکف
گیلانرودسرعليعلي پناهبلوک سازی0311082516269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلدره سفلی – روستای رضامحله – ندارد – خیابان اصلی کلدره سفلی – خیابان جاده کلان کلایه – پلاک 238 – طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضيعباسي دوگلسرتولید تیرچه و بلوک عباسی0424780770269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیهلوکله – روستای اوشیان – ندارد – جاده ( هلوکه ) – خیابان شهید عباسپور – پلاک 5 – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریفتح پورسجیدانکارگاه تیرچه بلوک محمدی046760047501342626043269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلاچای – گیل کلایه – بلوار ( امام خمینی غربی ) – کوچه گل مریم
گیلانرودسرسيدصادقسيدصادقي رانكوهيبلوک سازی0186824571269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیکلکاسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه حافظ – خیابان فردوسی – پلاک 59 – طبقه همکف
گیلانرودسرجلیلزارع چنیجانیتیرچه بلوک 046761584901342620000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه لاله 4 – بلوار امام رضا – پلاک 276 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمهدیپانزوان لنگرودیبلوک سازی پانزوان046761737701342646457269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – بلوار امام رضا – کوچه قهرمانان – پلاک 657 – طبقه همکف
گیلانرودسرفیروزبلیانیتیرچه بلوک046769448701342680000269512تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونیسارسرماچیان – روستای ماچیان – سارسرماچیان – خیابان (بطرف رحیم آباد) – خیابان (ماچیان رحیم آباد)
گیلانرودسرمحمدحسنآقابراری لسبوجعبه سازي آريا029103542101420210211تولید جعبه و قوطی و لوله مقواییرودسر حسن سرا  0
گیلانرودسرسیداکبرمیرابراهیمیتولید جعبه مقوایی0186839513210211تولید جعبه و قوطی و لوله مقواییچایخانسر ، کوچه جانبارحاج آقا پور ، خیابان امام رضا ( ع ) ، پلاک 204 ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاطالبی خمیرانیروغن کنجد زرنوش046173656601342624044151412تولید روغن از دانه های روغنیرودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، میدان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرعاطفهعاشوری گرکرودیروغن کنجد زردانه046622755801342626481151412تولید روغن از دانه های روغنیرودسر ، هوسم ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان شهید نژادکریم ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهاوسطیروغن گیری کنجد046626206901342680000151412تولید روغن از دانه های روغنیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید آقاجانپور ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرایرجرحیمی تمیجانینانوایی سنتی ایرج رحیمی045122383501342620000154517تولید سایر نانهای سنتیتمیجان ، کوچه شهیدحبیبی ، خیابان ولیعصر ، پلاک 116 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهصمدی بهرامینان بربری آزادپز0466418812154517تولید سایر نانهای سنتیرودسر ، طالقانی ، میدان طالقانی ، خیابان طالقانی ، پلاک 23 ، طبقه همکف
گیلانرودسررسولعلی زادهنان تمیجان0425326652154517تولید سایر نانهای سنتیتمیجان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهیدسعید رحیمی – خیابان ولیعصر – پلاک 126 – طبقه همکف
گیلانرودسرراداپورمحمدقاسم آبادسفلیصنایع دستی046736837401342660000172510تولید صنایع دستی گلیم، زیلو، جاجیم و کالاهای مشابه دیگر بافتنی دستیقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – خیابان شهدا – پلاک 86.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیررضاارض پیمالشکاجانیپیما کاپ0466878300252094تولید ظروف و وسایل یکبار مصرفلشکاجان سفلی – ندارد – کوچه شهیدربانی – جاده لشکاجان سفلی – پلاک 297 – طبقه همکف
گیلانرودسررحمت علیقاسمیلبنیات ارباکس046699145301342660000152008تولید فرآورده های لبنیقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – خیابان شهدا – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – پلاک 201 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدمهرزادسلاکجانیفیلتر آرسس046676736901342600141343019/6تولید فیلتر هواسلاکجان – روستای بی بالان – خیابان به طرف روستای نعمت سرا – خیابان شهید ستار مهرزاد – پلاک 3 – طبقه اول
گیلانرودسرپروانهنوروزیان کراتخياطي پروانه028723275501426423484181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچابکسر خ پیروزی  0
گیلانرودسرالههرمضانی چناربنیگيلانه030190632201426586640181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای پاساژ امیری  0
گیلانرودسرنیماحر سپهریتولیدی پوشاک ویانا033759559801426228169181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیخیابان شهید زمانی روبروی ایران تافته  45
گیلانرودسراعظمنیازمند سویریخیاطی سیمین034463163801426231657181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر سرپل شرقی سرپلی زاده بن بست یاس 0
گیلانرودسرافروزپناهخیاطی پناه045850803701342629208181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر ، بازار روز ، خیابان شهیدمهین پور ، خیابان غفاری ، ساختمان محمدیه (منجمی ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراعزیزیخیاطی گیلدا046084668101342613605181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر ، کرجه پشت ، کوچه گلستان 4 ، خیابان اصلی کرجه پشت ، پلاک -191 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعشرتابراهیمیخیاطی بانوان0465092339181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد ، امام خمینی ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی(ره) ، مجتمع ستاره شهر ، طبقه اول
گیلانرودسرمینالطفی نیازاهدیخیاطی شقایق0465389397181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچابکسر ، 22 بهمن ، خیابان امام خمینی ، خیابان 22 بهمن ، پلاک 27 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهکشاورزرودمیانهخیاطی ترمه0465990081181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، بن بست شهید صمدپور ، طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهعباسیخیاطی یاس046599735701342600000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید کوشیار ، بلوار امام خمینی شرقی ، پاساژ ساحلی خشنودفر ، طبقه اول
گیلانرودسرمریمرجب پورخیاطی بلوشه046600333801342639600181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیحسن سرا ، بلوار امام رضا ( ع ) ، بن بست حافظ ، پلاک 119 ، طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهفیضی کفرودیخیاطی باران 046605346301342600000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، پاساژ شهرداری ، طبقه اول
گیلانرودسرزهراجمال پوراسمعیل گاوریخیاطی گلچین0466056267181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیبازنشین سفلی ، کوچه ش هوشنگ رمضانی ، خیابان دکتر معین ، پلاک 204 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراخالقیخیاطی زنانه0466115920181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان الغدیر ، کوچه زنده یاد صدیق ، طبقه همکف
گیلانرودسرشکوفهسلیمانی ولیسهخیاطی شیک046611995301342627650181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر ، 72 تن ، خیابان انقلاب ، خیابان مدرس ، طبقه همکف
گیلانرودسرنجمهامانی چاکلیخیاطی فاطیما046621637401342664034181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچابکسر ، امام خمینی ، خیابان 22 بهمن ، خیابان امام خمینی ، پاساژ معتمد ، طبقه اول ، واحد 5
گیلانرودسرکبریجعفرزاده مایستانیخیاطی046622158501342600000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه مولوی ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرساراعزت جلیلخیاطی بانوان0466225162181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلکاسرا ، کوچه شهید امانی ، خیابان شهدا ، پلاک 317 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسودابهرستمی گزافرودیخیاطی محیا046626146101342684106181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید کوشیار ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه اول
گیلانرودسرسکینهرجب نژادخیاطی نیلا046626570601342699532181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه بوستان 11 ، خیابان چمران ، طبقه همکف
گیلانرودسرمونسعلیزاده کوشکوهیخیاطی بانوان یاس0466266041181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد ، گلدشت ، خیابان شهید دادجو ، بلوار امام خمینی ، پلاک 26 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهعبدی پیش بیجاریدوزندگی عبدی046630950801342649435181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرصغریرفیع نژاد رودسریرفیع نژاد0309714336181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیخیابان امام پاساژ محمدیه  0
گیلانرودسرطاهرهعلیزادهخیاطی متین046637238001342683064181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – امام خمینی – بلوار امام خمینی شرقی – کوچه (حقیقت) – ساختمان حقیقت – پلاک 908 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرفاطمهدستکهخیاطی زنانه 046637256401342680000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، طبقه اول
گیلانرودسرمریماسدالهی بی بالانخیاطی گل مریم046637263401342687089181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای ، کاشانی ، کوچه (محمدی) ، کوچه شهیدنادر حسین نسب ، پلاک -12 ، طبقه همکف
گیلانرودسرشهلاشایگانخیاطی رز046637408801342623826181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر ، نواب صفوی ، خیابان شهید بازرگانی ، خیابان شهیدنواب صفوی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیمینبافراست علی اوسط محلهخیاطی زنانه 046637924101342680000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودمیانه ، رودمیانه ، خیابان (به طرف روستای جانبازمحله ) ، خیابان جاده جانباز محله ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسودابهپورمهدی زادهخیاطی طاووس0466379623181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید کوشیار ، بلوار امام خمینی شرقی ، پاساژ ساحلی خشنودفر ، طبقه اول
گیلانرودسرطیبهمرتضی پوراشکلکخیاطی تن پوش0466503851181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد ، امام خمینی ، میدان انقلاب ، خیابان امام خمینی(ره) ، مجتمع ستاره شهر ، طبقه همکف
گیلانرودسرام البنینصفرپورلیماخیاطی فاطیما0466503893181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه (صادق پور) – کوچه شهید خانجانی – طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهرضازادهخیاطی مدا046650407101342699069181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – احمد آباد – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهمرادیخیاطی تن آرا0466504243181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – خیابان امام خمینی(ره) – پاساژ صدیق – طبقه اول
گیلانرودسرحوانمازی کلدرهخیاطی  رز046650437701342625029181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلدره علیا – روستای رضامحله – جاده ( کلدره علیا ) – جاده اصلی کلدره علیا – پلاک 390 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهاکبریخیاطی پاچین0466504767181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی – میدان انقلاب – کوچه شهید خانجانی – پلاک 3 – طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهکهنموئی سرولاتخیاطی گلصفا046651778501342670000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچابکسر – سرولات – میدان امام خمینی – کوچه شهید تفاوت – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانرودسرکلثومنژادلطفی دوگلسرخیاطی نازگل046653131301342661234181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 66 – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهرفیع نژادرودسریتولیدی لباس زنانه046657924001342621470181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیگیشاکجان – روستای چینی جان – خیابان شهیدپاسدارحسن عبدی – خیابان شهید سردارحبیب الله شفیعی – پلاک 280 – طبقه اول
گیلانرودسرالهامحسین نیارضامحلهخیاطی کوک046658597301342616970181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – شهرک انصاری – خیابان معلم – خیابان گلستان ها – طبقه همکف
گیلانرودسرشکوفهنوروزی سزیرودخیاطی فاطیما0466605652181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه یزدانی – بن بست (امینیان) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده معصومهحسینی خاله جیرخیاطی حسینی046660620301342698676181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیولیسه – روستای چینی جان – جاده (ولیسه) – خیابان امام خمینی – پلاک 55 – طبقه همکف
گیلانرودسرنسترنحسین پورخیاطی آریا046662545101342617998181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – کوچه ولیعصر – خیابان چافجیر – طبقه همکف
گیلانرودسرشهینریاضیخیاطی ریاضی 0466642718181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلدره سفلی – روستای رضامحله – خیابان اصلی کلدره سفلی – خیابان جاده کلان کلایه – پلاک 250 – طبقه همکف
گیلانرودسرنرگسبابائیخیاطی046664689701342680000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید قدس اشکوری – بلوار امام خمینی غربی – طبقه اول
گیلانرودسرسمیراپورمحمدقاسم آبادسفلیخیاطی کوک046665834801342660000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه مخابرات – خیابان شهدا – پلاک 309 – طبقه همکف
گیلانرودسرکلثومعشوری لاتیخیاطی ترمه0466658421181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی(بلوار اشکوری) – کوچه وحدت 5 – خیابان شهیدرمضان شعبانی – طبقه همکف
گیلانرودسربانورضائی مقدمخیاطی بانو0466682116181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیاحمدآباد – روستای چینی جان – کوچه محمدی – خیابان احمدآباد – پلاک -14 – طبقه همکف
گیلانرودسرربابهکاظمیخیاطی تندیس0466708984181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – بن بست ( پرهیز ) – طبقه اول
گیلانرودسرماریاخدمتگررودسریتن آذین046675614601342617040181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پاساژ نگین – طبقه منفی 1
گیلانرودسرشهرزادآقائی پورلیمنجوبیپاییزان046675659901342111111181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – شیخ صدوق – کوچه نسترن – کوچه شهید محمدحسین پاکزاد – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحترمعلی نژادخیاطی بانوان046681240201342679134181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان (شیخ زاهد محله) – بن بست امیرکبیر – طبقه همکف
گیلانرودسرعذراخیری خرشتمیخیاطی کوک0466851024181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده 1 ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمیناکشاورزچنیجانیخیاطی ماهک046686547401342646086181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان انقلاب – بلوار امام رضا – طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهسلملیاندوزندگی و بافندگی شایسته046688916401342660000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچابکسر – بازار چه قدس – کوچه (بازارچه قدس3 ) – کوچه (بازارچه قدس 2 ) – طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهقربان دوست بلالمیخیاطی هستی0466901371181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – رانکوه – کوچه عزیزی – کوچه شهید نژاد کریم – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمحسین دوستخیاطی غزال0466372699181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – انقلاب(72 تن،بازارروز) – خیابان مدرس – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرابادزهرهدوخت برتر046694448801342650000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچابکسر – اوشیان – خیابان شهید بالواسه – خیابان شهید لقمان خلج – پلاک 109 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدهشمسیخیاطی الینا0382180640181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شهرداری – طبقه اول – واحد 36
گیلانرودسرزهرهنیرومندبهادریپوشاک046699618001311111111181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداحمد زمانی – ساختمان پاساژ فرج پور – طبقه دوم
گیلانرودسرصغرییکتابحری خاناپشتانیخیاطی سانترال046700847201342685996181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – امام خمینی – کوچه سنبل – خیابان فرهنگ[نواب صفوی] – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهرمضان پوررمضان پور 0186819717181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – شهرک اندیشه – کوچه اندیشه جنوبی – کوچه ایثار 2 شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحبوبهحراسی فرکوشخیاطی یگانه0467040038181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده 1 ) – پلاک 33 – طبقه همکف
گیلانرودسرفروزاناحمدی قاسم آبادخیاطی کیانا0467040428181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – خیابان شهدا – پلاک 136 – طبقه همکف
گیلانرودسرزینباحمدی گورجیندارد046704045701342640331181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیروشن آبسربالا – روستای رضامحله – کوچه شهید حسین رستمی – جاده اصلی روشن آبسر – پلاک 67.006 – طبقه همکف
گیلانرودسرگیتیهادی زاده بازنشینتولیدی پوشاک زنانه0186852908181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه دوم – واحد 27
گیلانرودسرمیتراباقری دعویسرائیخیاطی ترمه046706587301342687751181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – فرهنگ – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان فرهنگ[نواب صفوی] – طبقه همکف
گیلانرودسرنرجسرحیمیخیاطی تک دوز0379939747181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچابکسر – اوشیان – خیابان 22 بهمن – جاده (قاسم آباد) – پلاک -327 – طبقه همکف
گیلانرودسرراحلهقربانی وشکیخیاطی جوان046714026301342685249181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – امام خمینی – کوچه ((علی صادقی نسب)) – کوچه شهیدسیدرضا جعفری – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهبابائی درزی محلهتولیدی کوک0452062846181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – صیدر محله(نواب صفوی) – خیابان شهیدنواب صفوی – بن بست نگین – پلاک 94 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده معصومهرضوی دریاکناریخیاطی0467151877181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه (جهانشیر) – خیابان شهید درود – طبقه همکف
گیلانرودسرآمنهرکنی دیلمیپاپیون0466381273181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه اول
گیلانرودسرزینبصفرزاده کندسریخیاطی آس0467200897181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید حمید موسی پور – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهشاهنظری کرباسرائیخیاطی ستاره046721776001342774285181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – پاساژ جعفرزاده – طبقه اول – واحد 28
گیلانرودسرسامرهعباسی بی بالانخیاطی046722496201342691339181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه آیت اله طالقانی – خیابان شهید انصاری – پلاک 163 – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریمحمدعلیزاده سیارستاقیفروش لباس زنانه0467236636181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان توحید – خیابان شهید امیرسرلشگر قنبر قنبرزاده – مجتمع شهروند – طبقه همکف
گیلانرودسرسودابهقوامی کلکاسرائیخیاطی046727472401342620000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – خیابان شهدا – کوچه مسجد – ساختمان صدیقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمعاشوری گرمجانیدوزندگی مریم046727710301342633611181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه اول
گیلانرودسرآزیتانویدسلماسیکوک046728033901342627917181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – امام خمینی(هاشم پور،نواب – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری ایرانیان – طبقه اول
گیلانرودسرستارهدین پژوهپریا0467283838181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیچابکسر – 22 بهمن – خیابان توسکا – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – طبقه همکف – واحد 1
گیلانرودسرنسیممحمدی بالنگامزون سایه روشن046731185001342782471181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان الغدیر – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهصادقی ولنیخیاطی مد روز046731800101342689389181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شهرداری – طبقه اول – واحد 25
گیلانرودسرفاطمهپورمحبوبگالری خاتم046732418301342696503181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار قائم – کوچه بوستان 7 – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانرودسرنرگسرمضان زاده حسن سرائیخیاطی046733505101342620000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – کوچه شهید محمد بابایی – خیابان ولیعصر – پلاک 384 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهاحمدی پلامیخیاطی046734206001342680000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیواجارگاه – شبخوسکله – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان شهید چمران – پلاک 84 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرارمضان زادهخیاطی046737447301358533962181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید حمید موسی پور – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراشریف زاده پودهخیاطی آوان046737450301342771614181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان ( امام خمینی ) – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهاسمعیلی خیاطی ساحل 0467381883181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – نوده – خیابان معلم – کوچه ارمغان – طبقه همکف
گیلانرودسراکرمجعفرزادهخیاطی مهرسا 0431162625181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – امام خمینی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – بن بست کوروش – ساختمان آناهیتا – طبقه همکف
گیلانرودسرفریدونفلاح دریاوارسریتولید مانتو046739678801342634618181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه یاس – کوچه خوشدل – طبقه همکف
گیلانرودسرافسانهابراهیمی ویشکیخیاطی قاصدک046742545401342689244181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – پاساژ شهرداری – طبقه همکف – واحد 10
گیلانرودسرخاتونقلی پورلزرجانیخیاطی پرنس046744340801342600036181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیواجارگاه – کنگا چرک – خیابان سردار جنگل – خیابان 12 بهمن – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهقائمیخیاطی046747271701342782121181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – ترشکوه – خیابان شهید امیرسرلشگر قنبر قنبرزاده – کوچه گلسار 4 – ساختمان یاران – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهرضائی نودهیمزون ملکا0467528994181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – امام خمینی – کوچه گل مریم – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسراکرمقاسمی طیولاخیاطی046753704201342620000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 11 – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسراحسانهابراهیمی کلاچایهتولید مانتو و شلوار و لباس زنانه046760024501342631561181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – سرپل شرقی – کوچه شهیدمنصور یاوری – بلوار ولیعصر – پلاک 214 – طبقه سوم
گیلانرودسرليلاشكوري گزافروديخیاطی مروارید0031506296181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – امام خمینی – کوچه (شهید کوشیار) – بلوار (امام خمینی شرقی) – پاساژ ساحلی خشنودفر – طبقه اول – واحد 37
گیلانرودسرگلنازیوسفی گاوماستیخیاطی0186865062181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – مفتح – بلوار (امام خمینی شرقی) – خیابان مفتح شمالی – طبقه اول
گیلانرودسرلیلارمضانی حق پرست رودسریتولید مانتو046762063001311111111181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ ملت – طبقه همکف
گیلانرودسرمرضيهعليجاني گنجاروديندارد 0467637958181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیروشن آبسربالا – روستای رضامحله – جاده اصلی روشن آبسر – جاده ( روشن آبسر ) – پلاک 256 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرامیرزاآقائیخیاطی انتخاب046763998301342621111181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان طالقانی – خیابان شهید میرابراهیمی – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهمحمدیتولید مانتو 0467663008181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان ( آیت اله طلوعی گیلانی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرصدیقهتقوی شاهمرادمحلهخیاطی زنانه046768726501342680000181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیکلاچای – امام خمینی – کوچه سنبل – کوچه بنفشه – طبقه منفی 1 – واحد 2
گیلانرودسرسيماپيروي شاهمرادمحلهسیما0031723297181025تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشیسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه شهیدحسن زاده – خیابان جواهردشت – پلاک 178 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراحسین زاده00046665717501342619730191221تولید محصولات چرمی نظیر بند ساعت _ شلاق – زین – کوله پشتی – دولچه – جامه دان – تسمه و افسار – جلد و کمربندرودسر – شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه فجر – طبقه همکف – واحد 13
گیلانرودسراصغرطالبی کتمجانیدوزندگی جیران046672959201342622222191221تولید محصولات چرمی نظیر بند ساعت _ شلاق – زین – کوله پشتی – دولچه – جامه دان – تسمه و افسار – جلد و کمربندرودسر – انقلاب – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – کوچه هوسمی – طبقه همکف
گیلانرودسرآزادهنویدسلماسیچرم دوزی سلماسی046674697201342627917191221تولید محصولات چرمی نظیر بند ساعت _ شلاق – زین – کوله پشتی – دولچه – جامه دان – تسمه و افسار – جلد و کمربندرودسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی (ره) – کوچه کفش ملی – پاساژ دقتی – طبقه اول
گیلانرودسرمریمبهرام زادهحکاکی و برش لیزری آدورا046679449201342628273191221تولید محصولات چرمی نظیر بند ساعت _ شلاق – زین – کوله پشتی – دولچه – جامه دان – تسمه و افسار – جلد و کمربندرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان طالقانی – بن بست شالیزار – طبقه همکف
گیلانرودسرنجمهرجبی حسن سرائیفروشگاه چرم رجبی046681757901342629099191221تولید محصولات چرمی نظیر بند ساعت _ شلاق – زین – کوله پشتی – دولچه – جامه دان – تسمه و افسار – جلد و کمربندرودسر – ایران پیما – کوچه شهید بزرگی نژاد – خیابان شهیداصغر هاشم پور – مجتمع تجاری آنتیک – طبقه همکف
گیلانرودسرسپیدهعلی پورگیریکارن چرم گیلان046753951401342680000191221تولید محصولات چرمی نظیر بند ساعت _ شلاق – زین – کوله پشتی – دولچه – جامه دان – تسمه و افسار – جلد و کمربندواجارگاه – مریم دشت – خیابان شهدا – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
گیلانرودسرحجتمانیمانی0466496830269515تولید مصنوعات سیمانی (لوله سیمانی- کلاف حوض و قرنیز، پله)چینی جان – روستای چینی جان – کوچه گلستان – بلوار امام رضا – پلاک 164 – طبقه دوم
گیلانرودسرآرمانخادم الفقراءنان فانتزی046610817301342600000154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیکلاچای ، گیل کلایه ، کوچه شبنم ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمهدیجانبازی رودسرینان فانتزی نونک0336996306154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیرودسر ، شهدا ، خیابان شهید محمود عابدینی 2 ، خیابان شهدا ، طبقه دوم
گیلانرودسرعباسمقصودی رحیم آبادینانوایی فانتزی0411495781154521تولید نانهای حجیم وفانتزی، ساندویچی،قندی، رژیمی و طبیرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید حمید موسی پور – خیابان شهید مطهری – طبقه همکف
گیلانرودسرسمانهکریمی پرشهتولید و بسته بندی ذغال0466903181020112تولید و بسته بندی ذغالرحیم آباد – بالنگا – خیابان امام حسین – کوچه بهاران 3 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیعلی زادهذغال سیاه 0467268921020112تولید و بسته بندی ذغالمردابسر – روستای رضامحله – ندارد – خیابان اصلی مردابسر – خیابان کلان کلایه به رضا محله – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیناعلیزاده واجاریتولید ذغال046729459401342680000020112تولید و بسته بندی ذغالواجارگاه – اسلام آباد – خیابان (اسلام آباد) – خیابان وحدت – طبقه همکف
گیلانرودسرقربان علیخجسته ماه سایهتولید ذغال ماه سایه 0467423634020112تولید و بسته بندی ذغالماه سایه – روستای رضامحله – ندارد – جاده اصلی ماه سایه – خیابان یاسمن – پلاک 2 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادصفری سالومحلهتولید و بسته بندی ذغال046752061401342637418020112تولید و بسته بندی ذغالسالومحله – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر ( عج ) – بن بست یاس شرقی 10
گیلانرودسرمحمدرضاباقریذغال فروشی046763089301342680000020112تولید و بسته بندی ذغالماچیان – روستای ماچیان – کوچه شهیدغلامرضا آقاجانی – کوچه سعدی – پلاک 19.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدنورکیاچنیجانیتعمیرات آلات نورکیا 045219466701342647095292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)چینی جان ، خیابان املش ، کوچه شهید عباسعلی پور ، پلاک 169 ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیمحمدی کسکریندارد0314374227292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)بعثت گسکرمحله  0
گیلانرودسرکامرانجعفری بی بالانتعمیر ادوات کشاورزی046616336201342600000292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)کلاچای ، کاشانی ، خیابان (اصلی کاشانی) ، کوچه (حیدر پور) ، طبقه همکف
گیلانرودسرنقیطورچی رودسریطورچی0030662530292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)رودسر حسن سرا  0
گیلانرودسرسیدمرتضیعبدالهیتعمیرموتورآلات کشاورزی046631430201342511111292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)ناصرسرا ، جاده (ناصرسرا) ، خیابان شهید بکایی ، پلاک 298 ، طبقه همکف
گیلانرودسریونسدوهندودوهندو0030662422292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)رودسر خ کشاورز  0
گیلانرودسرسعیدکاظمیکاظمی0031643421292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)رودسر ، گسکر محله ، خیابان بلالم ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدجواددهقان چنیجانیکارگاه فنی پاراکس046649181701342647117292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)علی آباد – روستای چینی جان – خیابان ( جاده علی آباد ) – بن بست ( فرعی اول ) – پلاک 135 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقصادقی افرمجانیتعمیرگاه اطمینان046650565801342626126292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)افرمجان علیا – روستای رضامحله – کوچه ( اسماعیل ربانی ) – جاده اصلی افرمجان علیا – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانرودسرمیررضانورکیائی چنیجانیتولید و تعمیر ادوات کشاورزی046656172101342647095292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)چینی جان – روستای چینی جان – کوچه شهید بامداد – بلوار امام رضا – پلاک 358 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعلیآقابراری لطرهتعمیرگاه046687835601342686015292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)کلاچای – لطره نوده(امام خمینی) – بلوار امام خمینی شرقی – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسررامینرستم پورروم دشتماشین سازی رامین0466883701292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)رحیم آباد – بالنگاه – خیابان امام حسین – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرپوریاپورصفرلوازم کشاورزی پوریا046690059101342602888292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)واجارگاه – بندبن – خیابان (بندبن) – کوچه 12 فروردین – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیممحمدیمحمدی046712081701342680000292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)کلاچای – نوده – خیابان کشاورز – بلوار امام خمینی شرقی – پلاک 504 – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدحسن پورتعمیر موتورآلات کشاورزی و ادوات سجاد046723702101342617481292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)کلانکلایه – روستای ماچیان – جاده (کلان کلایه) – جاده اصلی کلان کلایه1 – پلاک 222 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادحسین زاده چایجاندشت سبز046729118001342686444292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)کلاچای – نوده – کوچه شریعت – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرداوددادخواه شیرمحلهتعمیر ادوات کشاورزی046732947801342680000292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)هادی کیاشر – روستای ماچیان – خیابان (سیرود ) – جاده اصلی هادی کیاشهر – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانرودسرتیمورعلی محمدیتعمیر کشاورزی0467333622292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)رودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمهاشم زاده گزافرودیتعمیر موتورالات کشاورزی0467338227292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرحسناحمدزادهاحمدزاده0296457487292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)چابکسر – شهدا(غفاری) – خیابان آیت اله غفاری – خیابان (شهدا) – پلاک 139 – طبقه همکف
گیلانرودسرعمادجوان تازه آبادیتعمیرات ادورات کشاورزی046747224801342690487292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)دهکده قدس – روستای بی بالان – ندارد – جاده ( دهکده قدس ) – جاده اصلی دهکده قدس – پلاک 297.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرقربانباباخواهتعمیرگاه موتورهای کشاورزی باباخواه046753113901342631657292111تولید و تعمیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی (بجز کمباین و تیلر)کلانکلایه – روستای ماچیان – جاده اصلی کلان کلایه1 – جاده اصلی کلان کلایه – پلاک 272 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدبابائی شلمانیترازو بابایی046707820801342624838291930تولید و تعمیر انواع ترازوحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 379 – طبقه همکف
گیلانرودسرکبریرجبی سرایدشتی032261161201426233631289912تولید و تعمیر انواع تورهای سیمیحسن سرا بعد از جاده گیلاکجان  0
گیلانرودسرمهدیعباسی پیرسرائیفنس بافی رضاپور045552836101342628052289912تولید و تعمیر انواع تورهای سیمیرودسر ، میان پشته ، خیابان طالقانی ، خیابان آزادی ، طبقه همکف
گیلانرودسررضااجلالیفنس بافی اجلالی0464281440289912تولید و تعمیر انواع تورهای سیمیبندبن بنکسر ، خیابان ش علی مراد زاده ، خیابان ( جاده بندبن ) ، پلاک 145 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعرفانعلی نژادکارگاه فنس عرفان0466258309289912تولید و تعمیر انواع تورهای سیمیرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان امام حسین ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمصفالشکاجانیتولیدی فنس مصفا0466472329289912تولید و تعمیر انواع تورهای سیمیلشکاجان سفلی – روستای رضامحله – ندارد – کوچه شهیدربانی – جاده لشکاجان سفلی – پلاک 283 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغراعلائیكابينت سازي ابتكار030106529701427620927361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیرحیم آباد اشکلک  0
گیلانرودسرعلی اصغراجلالیکابینت ابتکار032918647601427620927361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیرحیم آباد اشکلک  0
گیلانرودسرعقیلمهرانی نیاکابینت سازی عقیل0416834778361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیچابکسر- گلسرخ
گیلانرودسرعباسنشاط رودسریکابینت سازی نشاط0466081160361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیحسن سرا ، خیابان ولیعصر ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 506 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیعوض پورکاکرودیکابینت مهدی0466304468361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیچابکسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، بن بست پیام 2 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعمرانپنجعلی پورکلرودکابینت کده مدرن046644600701342691744361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیکندسر ، کوچه نیلوفر ، خیابان ( کندسر ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدزحمتکش کلاچاهیکابینت سازی وحید046647320501342660000361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیچابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرشهریارتیزروکابینت آشپزخانه شهریار0406698730361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیکلکاسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه جانباز – خیابان شهدا – پلاک 221 – طبقه اول
گیلانرودسرحسنکریمی مقدم گزافرودیکابینت سازی برادران کریمی0467222062361011تولید و تعمیر انواع کابینت فلزیکلاچای – لطره نوده(کاشانی) – خیابان کمربندی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنصادقی صیادمحلهتولیدی هونام046678575701342693397361026تولید و تعمیر انواع میز و صندلی غیر فلزیقاضی محله – روستای ماچیان – خیابان چهارراه گاز – جاده اصلی قاضی محله – پلاک 76 – طبقه همکف
گیلانرودسرهوشنگرضائی چایجانتابلوسازان کاسپین046387908401342674821312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیچابکسر ، شیخ زاهد محله ، کوچه طبیعت ، بن بست البرز ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرحسنعلی زاده گزافرودیتعمیرگاه ساخت تابلو های صنعتی حسنعلی زاده046675601201342639061312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیحسن سرا – روستای رضامحله – بلوار امام رضا ( ع ) – بن بست (قربانی) – پلاک 94.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرفتح الهقاسمیتابلو سازی046676161201342680394312011تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتیکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – خیابان جانبازان[برق] – مجتمع سحر – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرشکراله زادهشايان032564599401426589950331112تولید و تعمیر دستگاه های پزشکی و دندانپزشکیکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرزهرالطفی چابکیفروش لوازم طبی لطفی0467503587331112تولید و تعمیر دستگاه های پزشکی و دندانپزشکیچابکسر – بازار چه قدس – خیابان (امام خمینی) – کوچه بازارچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمدانش نوشریدانش046596779701426423257289331تولید و تعمیر قفل و دستگیره – کلید و لولا فلزیچابکسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی ، کوچه قیام ، پلاک 24 ، طبقه همکف
گیلانرودسرنقیمقدم خاوری رودسریکلیدسازی نقی خاوری046644600301342611388289331تولید و تعمیر قفل و دستگیره – کلید و لولا فلزیرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیداصغر هاشم پور ، کوچه شهید بزرگی نژاد ، پاساژ دقتی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادعلی زاده لاتکلید سازی البرز0466471736289331تولید و تعمیر قفل و دستگیره – کلید و لولا فلزیرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه (صادق پور) ، کوچه محمدزاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمحمدی کیوانیکلیدسازی کیوانی046658068901342626321289331تولید و تعمیر قفل و دستگیره – کلید و لولا فلزیرودسر – انقلاب – بلوار ولیعصر – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیمقدم خاوری رودسریکلیدسازی سیلکا046666503601342629306289331تولید و تعمیر قفل و دستگیره – کلید و لولا فلزیرودسر – شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه فجر – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانرودسرجمالزارع کسکریکلید سازی0314322507289331تولید و تعمیر قفل و دستگیره – کلید و لولا فلزیرودسر – شهرداری – خیابان شهرداری (1) – خیابان فرهنگ – پلاک -52 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرکیااحمدی دلیجانیکلبدسازی کیا046747203701342687166289331تولید و تعمیر قفل و دستگیره – کلید و لولا فلزیکلاچای – مسجد جامع – کوچه نماز – کوچه محراب – پاساژ حاج ذکریا کیااحمدی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیرمضانی کندسریکلید سازی046747498601300000000289331تولید و تعمیر قفل و دستگیره – کلید و لولا فلزیشوک – روستای اشکور سفلی – ندارد – جاده اصلی شوک – جاده اصلی شوک2 – پلاک 46 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراابراهیمیآنتيك030580877901426296228361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر خ امام-خ فرهنگ  0
گیلانرودسرعلی اصغرجعفرقلی نژاد030862947601420361028تولید و تعمیر کابینت چوبی چابکسر خ امام  0
گیلانرودسرمحمدامینبحریام دی اف امین030882143001420000000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی امام شورای غربی  0
گیلانرودسرمحمدرضاکاظمینیو دکوراسیون 045164232001342680000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلاچای ، شیخ صدوقی ، کوچه حکمت   ، خیابان اصلی شیخ صدوقی ، پلاک 24
گیلانرودسرمحمدصادقرضائیکابینت MDF0454229349361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رحیم آباد ، اشکلک ، خیابان شهید چمران ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمیلادموسویکابینت هایگلاس045625211001342613432361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر ، شهدا ، کوچه دوم ( سردار جنگل ) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینمهری زاده زراکیجواهردشت 046597914401342600000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلاچای ، کاشانی ، کوچه سمیه ، بلوار امام خمینی شرقی ، ساختمان برزگر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمحمدی فزونیمجموعه ام دی اف برمودا 0466009629361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلاچای ، نوده ، بلوار امام خمینی شرقی ، خیابان بهار ، طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمچاکانیکابینت سازی چاکانی046601590601342620000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر ، 72 تن ، کوچه شهیداحمد معتمد فروغی ، خیابان بسیج مستضعفین ، پلاک -134 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجتبیفرخیانصنایع کابینت فرخیان046602131301342670000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی چابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید فهمیده ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمحمدی کشانیmdf پاسارگاد0466092728361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید هادی بابائی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادمحبصنایع کابینت ایرانیان046612959301342670000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی هلوکله ، خیابان معلم ، خیابان استقلال ، پلاک 450.002 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرشیدبزرگی گوابریصنایع mdf بزرگی046614398501342617996361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر ، شهرک شهید انصاری ، کوچه (جهانشیر) ، خیابان شهید درود ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودقربانیتولیدات چوبی قربانی046617628401342625736361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلکاسرا ، کوچه حافظ ، خیابان فردوسی ، پلاک 61 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرج اللهگل محمدیچوبین دکور 046619319401342670000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی چابکسر ، امام خمینی ، خیابان شهید چمران ، خیابان بسیج مستضعفان ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودعباسی چافجیریکابینت میلاد046624384101342620956361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر ، شهدا ، خیابان شهید محمود عابدینی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرجبی چافجیریکوپر046626871301341611610361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر ، آبکنار ، بلوار عباس نجفی غربی ، کوچه فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهحدادی اطاقورپرستیژ دیزاین 046627081701342664643361028تولید و تعمیر کابینت چوبی چابکسر ، امام خمینی ، کوچه بازارچه قدس ، خیابان امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمه ساداتشفیعی کنارسریبابایی046630116901342633451361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلدره سفلی ، خیابان اصلی کلدره سفلی ، خیابان جاده کلان کلایه ، پلاک 170 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیپوراسماعیل فخرآبادیصنایع mdf برادران046630600601426226819361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر ، سرپل شرقی ، کوچه شهید کیوان فعال ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهدوستی بازنشینMDFسازی سانترال0466317354361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رحیم آباد ، اشکلک ، خیابان شهید بهروز رحیمی ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیناهمتیهمتی046643172401341512961361028تولید و تعمیر کابینت چوبی ولیسه ، خیابان شهید احمد عباسی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدقلی پورسلیمانیقلی پور046643228101342684338361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلاچای ، امام خمینی ، کوچه مولوی ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرصابرعسکری تمیجانیعسکری046652366901342646456361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – میان پشته – خیابان کمربندی رودسر – خیابان شهدای میان پشته – پلاک 56 – طبقه همکف
گیلانرودسرباقرفاضلی ماسایهکابینت چوبی046653060701342680000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلاچای – امام خمینی(کوی وادی) – کوچه مولوی – بلوار امام خمینی غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرکریمکریمی مقدمکابینت چوبی و MDF046661562601342689897361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلاچای – پمپ بنزین(محمودآباد،گیل.. – کوچه شبنم – بلوار امام خمینی غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمداصغری کنارسریکابینت چیدمان046680984901342680000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلاچای – نوده – خیابان بهار – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیاخوت طول لات آزارکیخانه مدرن046682061901342782408361028تولید و تعمیر کابینت چوبی طول لات – روستای رحیم آباد – کوچه ش مینا باقر پور – خیابان امام خمینی – پلاک 204 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینمحمدنیاسی سراکارگاه صنایع چوب و ام دی اف0466821580361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رحیم آباد – گلدشت – خیابان (شهید حسین کشاورز) – بن بست یاسمن 1 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرمضان نژاداشکلککابینت سازی توسکا0466821669361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رحیم آباد – حسین بکسرا – خیابان (حسین بکسرا) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرشهربانوشبیریکابیت سازی پاسارگاد0357145554361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رضامحله – روستای رضامحله – خیابان سیدرضی جلالی – خیابان حافظ – پلاک 211 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاعلیزاده رادهنرکابینت سازی نیما0383410176361028تولید و تعمیر کابینت چوبی احمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – کوچه گلستان – خیابان احمدآباد – پلاک -72 – طبقه همکف
گیلانرودسررامینمیراحمدی شاهمرادمحلهکابینت چوبی 0466878460361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه اول
گیلانرودسرفاطمهباعاطفه چافجیریکابینت سازی عباسی0466893657361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهدا – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرارسلانآقاجان زاده کندسریCNC آبنوس046695120201342633217361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – گسکر محله – بلوار ولیعصر – بن بست (رجب پور) – طبقه همکف
گیلانرودسررضاشهمرادی خوجینفروشگاه پارس0406681882361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – گسکر محله – کوچه شهید عنبری – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعباسی چافجیریصنایع چوب برتر0378340755361028تولید و تعمیر کابینت چوبی قاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – جاده اصلی قاسم آبادسفلی – خیابان شهدا – پلاک 88 – طبقه همکف
گیلانرودسرلقاعلی پورmdfحیدری0467040235361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رحیم آباد – حسین بکسرا – کوچه معلم – بلوار امام خمینی – ساختمان دایان – طبقه همکف
گیلانرودسرسیروسحیدری بهادریدیاموند046705165801342685008361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلاچای – گیل کلایه – خیابان ساحل – بن بست ( ساحل غربی 3 ) – طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمصادقی گورجیصنایع چوبی صادقی0374759288361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان جاده کلکاسرا – خیابان شهید میرابراهیمی – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبهقادرپناهکابینت نقشینه046714658801342620000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – پلاک -173 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاشکرگذاردکوراسیون ماندگار0467175684361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار نیایش – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسممحررهادی کیاشریکابینت کده سهیل0368091774361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان کمربندی رودسر – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزقربانیان مقدم خانسریصنایع چوبی پارسیان0467236820361028تولید و تعمیر کابینت چوبی چابکسر – امام خمینی – خیابان (غدیر) – خیابان امام خمینی – طبقه منفی 1
گیلانرودسرسعیدادهمی صیادمحلهصنایع چوب ام دی اف ادهمی0467276883361028تولید و تعمیر کابینت چوبی هادی کیاشر – روستای ماچیان – خیابان (سیرود ) – خیابان شهید حسین نسب – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانرودسرشهریارولی زادهکابینت سازی دریا046733769101342611136361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – هوسم(رانکوه) – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – طبقه همکف – 
گیلانرودسررمضانغیاث الحسینیکابینت سازی046736857601342680000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلاچای – نوده – خیابان کشاورز – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه اول
گیلانرودسرحسینادهمی صیادمحلهکابینت سازی046737857701342680000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – طبقه منفی 1 – واحد 14
گیلانرودسرزهراءرحیم زادهکابینت سازی بخشی پور046740623601342616677361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – پلاک -320 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنرحمن فطرت حشمتیکابینت046744895201342620000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 10 – خیابان چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادقربانی کندسریکابینت ساری آنتیک046750166501358531669361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدامیری گوابرینجاری امیری046750772201342770000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رحیم آباد – بالنگاه – کوچه شهید غلام حسین حسین زاده – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادمحبصنایع کابینت ایرانیان 046752974301342660000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی هلوکله – روستای اوشیان – ندارد – خیابان معلم – خیابان استقلال – پلاک 450.002 – طبقه همکف
گیلانرودسرامیررضاعبدالهی شوکیصنایع MDF کاسپین046753319501342770000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرحاتمپورشعبان سالوئیندارد046754834501342624262361028تولید و تعمیر کابینت چوبی حسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – کوچه الزهرا(س)(1) – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 323 – طبقه همکف
گیلانرودسرالياسعبدالهي لامشكنکابینت ام دی اف سیکاس0440671324361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه ( پورمحمدعلی ) – خیابان 15 متری قاسمی – طبقه همکف
گیلانرودسرامیرشعبانیانکابینت چوبی 046758918101342660000361028تولید و تعمیر کابینت چوبی چابکسر – شهدا – کوچه شهید ظهیری – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهنوربخش00046759115301341624252361028تولید و تعمیر کابینت چوبی چینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه شهید عباسعلی پور – خیابان املش – پلاک 151 – طبقه همکف
گیلانرودسررحمترحیمی ریسنیکابینت ساری0467643174361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرمحدیثهترابی بویهکابینت سازی0467645172361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رحیم آباد – امام خمینی – خیابان شورا – بن بست (شورا) – طبقه همکف
گیلانرودسرسعيدمحمدپوردکوراسیون لیبرا0467664423361028تولید و تعمیر کابینت چوبی کلاچای – فرهنگ – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان فرهنگ[نواب صفوی] – طبقه همکف
گیلانرودسراكبرمشتاق ماچيانيصنایع MDFماندگار 0467673452361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسجادعلوی دیلمیکابینت0434098476361028تولید و تعمیر کابینت چوبی رودسر – شهرک بنیاد – کوچه شهید بنیاد 3 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرهادینشاط018686035101426239485292412تولید و تعمیر ماشین آلات راهسازی ساختمانی و معدنیرودسر حسن سراجنب پمپ بنزین  0
گیلانرودسرسیدمحمدعامریتعمیرگاه داف0466290005292412تولید و تعمیر ماشین آلات راهسازی ساختمانی و معدنیداروگرمحله ، خیابان داروگر جنوبی ، جاده اصلی داروگر محله ، پلاک 74 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعباسپشتارهمکانیکی عباسی0466303585292412تولید و تعمیر ماشین آلات راهسازی ساختمانی و معدنیرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان استقلال ، خیابان اشکور ، ساختمان محسن صفری ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاعابدی کسکری محلهمکانیکی عابدی0466604611292412تولید و تعمیر ماشین آلات راهسازی ساختمانی و معدنیرودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرهمایونظفرمندمکانیکی اتومبیل سنگین0466858165292412تولید و تعمیر ماشین آلات راهسازی ساختمانی و معدنیطول لات – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان جاده هراتبر – خیابان جاده اشکورات – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرکمالی کمال الدین پشتهمکانیکی 046686155101342640000292412تولید و تعمیر ماشین آلات راهسازی ساختمانی و معدنیولیسه – روستای چینی جان – خیابان شهید حسین نیا – خیابان امام خمینی – پلاک 290 – طبقه همکف
گیلانرودسرجلیلجعفرزاده شلمانیمهر گیلان0378374585292412تولید و تعمیر ماشین آلات راهسازی ساختمانی و معدنیولیسه – روستای چینی جان – ندارد – خیابان امام خمینی – بن بست لاله 5 – پلاک 312 – طبقه همکف
گیلانرودسرصفرعلیفلاح اقبال پور003150539701426582497281211تولید و تعمیر مخزن و تانکر، تراک میکسر و بونکرکلاچای نوده  0
گیلانرودسرمرتضیحسنی عروس محلهحسنی0030660732291320تولید و تعمیر میل لنگ ماشین آلات صنعتیچینی جان – روستای چینی جان – خیابان انقلاب – بلوار امام رضا – پلاک 114 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبربادوامالكتروموتوراريا صنعت027928751001420311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرعلی اکبربادوام030658748501426523117311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرمحمدنبی پور030859516101420311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورچابکسر خ امام  0
گیلانرودسرمحسنشعبانزاده گیلاکجانیسیم پیچی محسن0455469063311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوررحیم آباد ، بالنگاه ، کوچه (( مزرعه )) ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیحسن نژادچافجیریسیم پیچ الکترو متور046300695301342612002311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوررودسر ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی (ره) ، میدان طالقانی ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادحسین زاده چایجانیالکترومکانیک فرهاد046602334201426582043311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورکلاچای ، نوده ، خیابان کشاورز ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرنادراحمدزادهالکترو پمپ0031613286311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورکلاچای ، امام خمینی ، کوچه گل مریم ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلام حسنشعبان زاده گواسرائیخدمات فنی شرق گیلان046644573601342625911311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوررودسر – رانکوه – خیابان کشاورز – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – پلاک 43 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرمصطفیپوررمضان چافجیریخدمات فنی نوین صنعت046644807801342627215311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوررودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیدمهین پور ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 215 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضافریدونیسیم پیچی عباس مخلصی046647453201342633575311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوررودسر ، سرپل شرقی ، کوچه  شهید مظفر عوضی ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیگل بابائی اشکلکسیم پیچی گل بابایی0466520522311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوررحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهیدمصطفی درویش – خیابان شهدا – پلاک 60 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمغم بین رودسری00046673039901342622935311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوررودسر – انقلاب(مطهری،کرجه پشت) – کوچه حسین خواه – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیلاریجانیسیم پیچی الکتروموتورلاریجانی0031716096311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورچابکسر – شهدا – بلوار شورای شرقی – خیابان (شهدا) – پلاک 175 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدرضاپورهاشم تبریزیالکتروتکنیک سانترال046676160701342632672311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوررودسر – سرپل شرقی – خیابان بطرف کمربندی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمحمدی پورسیم پیچی الکتروموتور محمدی پور046740698701342614888311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوررودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدغیاثغیاثیخدمات پس از فروش پارس خزر غیاثی0435432206311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتوررودسر – شهرداری – خیابان بسیج مستضعفین – کوچه فجر – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانرودسرمنصورلاريجانيموسسه فنی0435133297311030تولید و تعمیردستگاههای الکتروموتور و سیم پیچ  الکتروموتورچابکسر – امام خمینی – کوچه صفری1 – خیابان جمهوری اسلامی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدابراهیمخرم الحسینیابراهیم مشتی0466407538152005تولید و فروش آبمیوه ، بستنی و فالوده رودسر ، امام خمینی ، خیابان شهید مهدی قاسمی ، خیابان طالقانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمرضائی سارسریبستنی مادر046707015401342778317152005تولید و فروش آبمیوه ، بستنی و فالوده فقیه محله – روستای ماچیان – فقیه محله – خیابان جاده فقیه محله – خیابان کلاچای به املش – پلاک 40 – طبقه اول
گیلانرودسرسیدجوادهاشمیان سیگارودیبستنی فالوده نعمت 0467079592152005تولید و فروش آبمیوه ، بستنی و فالوده رودسر – بازار روز – کوچه هوسمی – بلوار امام رضا – پاساژ هوسم – طبقه همکف
گیلانرودسرایرجخانعلی پورتولیدی انواع الیاف مصنوعی الیاف گستر گیل0467707750172119/7تولید و فروش انواع پشتی ،لحاف، تشک و بالش دستی و ضایعات الیاف مصنوعیهراتبر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان جاده هراتبر – خیابان جاده خسادان علیا – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشیدعشوریتولید و فروش سبد0466903149202933تولید و فروش سبدرحیم آباد – بالنگا – کوچه بهاران 3 – بن بست (( جنوبی 1 )) – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیممحمدی بلکوتیآمارد پلاستیک 046692634001342680000202933تولید و فروش سبدشیرمحله – روستای ماچیان – کوچه فرهنگ – جاده اصلی شیرمحله – پلاک 634 – طبقه همکف
گیلانرودسرمختارعزیزیفروش سبد عزیزی046726435501342629200202933تولید و فروش سبدرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسررضامحمدنژادتولدی سبد0467423059202933تولید و فروش سبداحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهدای دانشجوی شهرستان رودسر – بن بست 25 متری صبا – بن محمدنژاد – پلاک -42 – طبقه همکف
گیلانرودسرشاهينقمصريصنایع پلاستیک شاهین0467566814202933تولید و فروش سبدشیرمحله – روستای ماچیان – جاده اصلی شیرمحله – خیابان شهیدرجایی – پلاک 554 – طبقه همکف
گیلانرودسرقربانعلیشعبانی نژادخانسریطراحی و تولید الاچیق و کلبه های چوبی046616725101342670000202220تولید و نصب آلاچیق چوبیچابکسر ، امام خمینی ، میدان آزادگان ، خیابان چابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودباهوش بی بالانخدمات كشاورزي باهوش003169222801420291114تولید وتعمیر انواع موتورهای دیزلی بجز وسایل نقلیهکلاچای آیت اله کاشانی  0
گیلانرودسرقاسمرمضان پوررودمیانهتعمیرات موتور کشاورزی046628536201342680000291114تولید وتعمیر انواع موتورهای دیزلی بجز وسایل نقلیهکلاچای ، امام خمینی ، میدان شهدا ، خیابان اصلی فرهنگ ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینزارع چینیجانیزارع0031597798202310تولید وتعمیر صندوق و ظروف چوبیرودسر چنیجان  0
گیلانرودسرسجادنجفی لردهتولید و تعمیر ظروف چوبی0466825846202310تولید وتعمیر صندوق و ظروف چوبیلرده – روستای شوئیل – خیابان اصلی لرده – کوچه کیمیاجمشیدزاده – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدمهدویمبلیران046637273701342614114361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیرودسر ، شهدا ، کوچه دوم ( سردار جنگل ) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینرحمتی اصلیرحمتی046646231001342646841361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیچینی جان ، کوچه لاله 7 ، بلوار امام رضا ، پلاک 318 ، طبقه همکف
گیلانرودسرماریامهرعلیزاده گورجیمبل المپیک046656221901342650121361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیرودسر – شهرک شهید انصاری – بلوار سردارشهید علیرضا ناصحی – کوچه لاله 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرعادلعادل مقدمتعمیرات مبل عادلی046691522801342643247361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان شهید دکتر بهشتی – خیابان آیت الله خامنه ای – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیغلامرضائیغلامرضایی0377122959361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید محمد برقزان – بن بست شادروان زبردست – طبقه همکف
گیلانرودسرزینبرمضانی ذاکله بریتعمیرات مبل سهیل0467191161361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیکلاچای – امام خمینی – میدان (شهدا) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرفرازعقیلیتعمیرات مبل046724335501342699740361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 5 – بلوار قائم – طبقه همکف
گیلانرودسررسولخوش صفت مهینتعمیرات مبلمان رسول046727658601342685537361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیکلاچای – نیروگاه – کوچه یاس – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمیلادمحبوبیتعمیر مبل046741535501342620000361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیرودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – ساختمان گیلار – طبقه همکف
گیلانرودسرالله یارحبیبیتولید و تعمیر مبلمان حبیبی0420698055361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیرودسر – میان پشته – خیابان شهدای میان پشته – خیابان کمربندی رودسر – طبقه همکف
گیلانرودسرپورياهمتيانتولیدی مبل چابکسر0467596041361024تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزیچابکسر – امام خمینی – خیابان فرخی سیستانی – خیابان شهید فهمیده – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحبیبمیرجاویدکارعینک جاوید046625870801342620000332014تولید وفروش عینکهای طبی و آفتابی رودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضاعلی پورعابدیعینک گالیله طبی0466304367332014تولید وفروش عینکهای طبی و آفتابی رودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدامینمیرجاویدکارعینک بهار0466363797332014تولید وفروش عینکهای طبی و آفتابی رودسر ، انقلاب ، خیابان نیلو فر ، خیابان انقلاب ، پلاک 263 ، طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهباقرزاده شوئیلیآردکوبی046720112301358535810153119/2تولیدو فروش آرد برنجلرده – روستای شوئیل – ندارد – جاده (لرده) – جاده اصلی لرده – پلاک 195 – طبقه همکف
گیلانرودسرطلعتمحمدی قاسم آبادیجوراب بافی عیسی زاده046599110601342656244173200جوراب بافیقاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، کوچه بوستان ، کوچه مزرعه 1 ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانرودسرپیامشعبانزاده بلالمیجوراب بافی شعبانزاده046711660701342639342173200جوراب بافیداروگرمحله – روستای رضامحله – ندارد – جاده (داروگر محله) – جاده اصلی داروگر محله – پلاک 24 – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهنوروزی کلرودجوراب بافی046737754101342605021173200جوراب بافیکلاچای – لطره نوده – خیابان شالیزار – بن بست قاصدک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیف الهخلیلیجوشكاري سيف اله028953605001420289222جوشکاری فلزاترحیم اباد خ معصومی  0
گیلانرودسرمیلادعاشورزاده چابک019891303401426422268289222جوشکاری فلزاتامام شهدا  0
گیلانرودسراحدعبدالله پورجوشکاری عرفان030907444501426423693289222جوشکاری فلزاتامام قبل از پل هلالی  0
گیلانرودسرعلیخاوندکارجوشکاری جواهردشت030927780901426353011289222جوشکاری فلزاتسیاهکلرود نبش کوچه خاوندکار  0
گیلانرودسرجلالذوقی میانده031340406901426423815289222جوشکاری فلزاتچابکسر خ امام  0
گیلانرودسربهروزحسنعلی زاده032058466201420289222جوشکاری فلزاترحیم اباد حسین بکسرا  0
گیلانرودسراحمدمحمدی چاخانسریجوشكاري احمد032162329501420289222جوشکاری فلزاتچابکسر قاسم ابادعلیا  0
گیلانرودسرحمیدگل محمدی032340821701420289222جوشکاری فلزاتچابکسر خ امام  0
گیلانرودسراحمدعلیاحمدزاده003171574601426423947289222جوشکاری فلزاتچابکسر خ امام  0
گیلانرودسراکبرنوری دورانی مقدمجوشکاری026483244301420289222جوشکاری فلزاتچابکسر دوران محله هلوکله  153
گیلانرودسرحسینابراهیمی لپاسرابراهیمی0417240514289222جوشکاری فلزاتچابکسر- گلسرخ -جیر اوسیان
گیلانرودسرهاشمرضائی بازنشینبرادران رضایی جوشکاری0454294905289222جوشکاری فلزاترحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان شهید ابراهیمی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرصفیهعلی زاده سارمیجوشکاری0465976735289222جوشکاری فلزاترحیم آباد ، گلدشت ، کوچه ( شالیزار ) ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، طبقه همکف
گیلانرودسربهمنعلی زاده دزلیجوشکاری خزر0466046777289222جوشکاری فلزاترحیم آباد ، بالنگاه ، کوچه (( مزرعه )) ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرنجمهقدیرجوشکاری046605811401342600000289222جوشکاری فلزاتجانبازمحله ، جانباز محله ، کوچه ( محمدی ) ، خیابان املش به کلاچای ، پلاک 37 ، طبقه همکف
گیلانرودسرایرجقربانی گیلایهجوشکاری رضا0466226839289222جوشکاری فلزاترحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان بندبن ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدپژوهندهجوشکاری پژوهنده0466270301289222جوشکاری فلزاترحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان بندبن ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلی محمدبابائی ولنیجوشکاری بابایی0466270348289222جوشکاری فلزاترحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان بندبن ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسربهمنپنجه پورخرشتمیجوشکاری فرشید0466270358289222جوشکاری فلزاترحیم آباد ، بلوار اشکوری ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، بن بست توحید ، طبقه دوم
گیلانرودسرابراهیموحیدی چافیجوشکاری آرش046644624201342620000289222جوشکاری فلزاترودسر ، گسکر محله ، خیابان کلدره ، بلوار ولیعصر ، پلاک 324 ، طبقه همکف
گیلانرودسررحیمبابائی ویلنیصنایع فلزی ایده ال0466456576289222جوشکاری فلزاترحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان بندبن ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسرنورعلیقاسم نژادجوشکاری قائم046647853601342664622289222جوشکاری فلزاتچابکسر – شهدا – خیابان طالقانی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالحسنقنبری شاهراجیآهنگری قنبری (درب و پنجره قنبری)046651285601342686383289222جوشکاری فلزاتکلاچای – کاشانی – کوچه تختی – خیابان آیت الله کاشانی – پلاک -530 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمنصراله زادهنصراله زاده0030639021289222جوشکاری فلزاتکلاچای – امام خمینی(کاشانی) – بلوار امام رضا – خیابان اصلی کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرادیرادی0030646654289222جوشکاری فلزاتکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشتهزراعتیجوشکاری زراعتی0466726885289222جوشکاری فلزاتاحمدآباد – روستای چینی جان – خیابان برادران نوروزی – خیابان احمدآباد – پلاک -67 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنزارع چنیجانیجوشکاری گیلار046687844401342620000289222جوشکاری فلزاتچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه قهرمانان – بلوار امام رضا – پلاک 607 – طبقه همکف
گیلانرودسرلطیفغلامی اینیجوشکاری غلام0466904413289222جوشکاری فلزاترحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعوض زاده کاکرودیجوشکاری فرزاد046694457001342660000289222جوشکاری فلزاتچابکسر – شهدا – خیابان جمهوری اسلامی – کوچه (مروارید2) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنسلیمی شالدهیجوشکاری محسن0466944596289222جوشکاری فلزاتچابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدقاسممیرحسینی رودبارکیفروشگاه درب و پنجره0364634557289222جوشکاری فلزاترحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعباسی لیاسیجوشکاری عباسی046707821601342660000289222جوشکاری فلزاتسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان شاهمرادمحله – خیابان جواهردشت – پلاک 92 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحبوبهلطفی پورجوشکاری046713689401342620000289222جوشکاری فلزاترودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدمحمدرضائی نژادجوشکاری سیدمحمد046714443201342676504289222جوشکاری فلزاتواجارگاه – کنگا چرک – خیابان سردار جنگل – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلغنوی چاکانیجوشکاری046718786101342680000289222جوشکاری فلزاتواجارگاه – میاندشت – خیابان (چایکاران سلیم سرا) – بن بست ((کامبیز کریمی)) – پلاک 26 – طبقه همکف
گیلانرودسریاسرحسین پورلیماجوشکاری نوین0467294452289222جوشکاری فلزاترحیم آباد – بالنگاه – خیابان شهید ابراهیمی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرنوروززاده مایستانیجوشکاری نادر046735382601342770983289222جوشکاری فلزاتتازه آباد – روستای بی بالان – ندارد – جاده (تازه آباد) – جاده اصلی تازه آباد – پلاک 51 – طبقه همکف
گیلانرودسرآرشفخرجانعلی قاسم آبادیصنابع فلزی آمارد046740530401342680000289222جوشکاری فلزاتکلاچای – نوده – خیابان البرز – بلوار کمربندی – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهعابدین پورجوشکاری046741439001342683401289222جوشکاری فلزاتکلاچای – نوده – خیابان کشاورز – بلوار امام خمینی شرقی – پلاک -636 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهيممهدي پورهچروديجوشکاری0467414805289222جوشکاری فلزاتواجارگاه – رضا محله – خیابان شهید نظرزاده – جاده (چابکسر) – طبقه همکف
گیلانرودسرشهرامرمضان زاده زاهدیشیخ زاهد0186853582289222جوشکاری فلزاتچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان پاسداران – کوچه ((مظفر رمضان زاده)) – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرودسرعليرضاخان زادهجوشکاری   اسفندیار 0467495136289222جوشکاری فلزاتقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه ابریشم 2 – خیابان شهدا – پلاک 504 – طبقه همکف
گیلانرودسرکریمبابائی ولنیکارگاه صنعتی عدالت0467508651289222جوشکاری فلزاترحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاغلام زاده لشکانجوشکاری محمدرضا046751772301342680479289222جوشکاری فلزاترحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهید مطهری – کوچه شهید حمید موسی پور – طبقه دوم
گیلانرودسریحیینورزادلیاسیجوشکاری 046754061601342660000289222جوشکاری فلزاتخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 162 – طبقه همکف
گیلانرودسرياسرقنبرزاده كوره تاشجوشکاری قنبرزاده0431303489289222جوشکاری فلزاتکلاچای – نوده – خیابان بهار – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمصطفیمهری نیلوجوشکاری اشکور0409210060289222جوشکاری فلزاتبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ش علی مراد زاده – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 29 – طبقه همکف
گیلانرودسرجلالمحمدعلی زاده کلرودجوشکاری و اتاق سازی آریا046758752901342771589289222جوشکاری فلزاترحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهید هادی بابایی – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبپرستاردرب و پنجره حبیب0467594023289222جوشکاری فلزاترحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهدا – خیابان شهید مطهری – پلاک 11 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانمحقق کجیدیکارگاه جوشکاری و خامود سازی محقق046759711201342611111289222جوشکاری فلزاترودسر – گسکر محله – خیابان بلالم – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرآیتحسن زاده اینیجوشکاری حسن زاده046761505201342770927289222جوشکاری فلزاترحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرستاراکبری پس چپریجوشکاری ستار046761575601342661111289222جوشکاری فلزاتچابکسر – شهدا – کوچه شهید ظهیری – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرکاظمکاوهآهنگری کاوه033884861701426231078289312چلنگری (آهنگری سنتی)خ اصلی جاده بعثت  0
گیلانرودسرمهدیعلی زاده شوکیکارگاه قیچی سازی اتحاد0466046788289312چلنگری (آهنگری سنتی)رحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید حمید موسی پور ، خیابان شهید مطهری ، طبقه همکف
گیلانرودسرهنگامهروزپیکر0046650882501342630362289312چلنگری (آهنگری سنتی)رودسر – گسکر محله – خیابان ساحل گسکر محله – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرتیمورحدادندارد0326826355289312چلنگری (آهنگری سنتی)چینی جان – روستای چینی جان – کوچه شقایق 4 – بلوار امام رضا – پلاک 125 – طبقه همکف
گیلانرودسررجبعلیمحمدی شوکیخدمات فنی محمدی0466570113289312چلنگری (آهنگری سنتی)رحیم آباد – امام خمینی(ابوعلی سینا) – خیابان شهید فرخ – خیابان امام خمینی(ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیامیریآهنگری046681818901311111111289312چلنگری (آهنگری سنتی)حاجی آباد – روستای ماچیان – حاجی آیاد – خیابان اصلی حاجی آباد – خیابان کلاچای به املش – پلاک 62 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعابدینی کجیدیچلنگری فردوسی0466270334289312چلنگری (آهنگری سنتی)رحیم آباد – امام خمینی – کوچه (( یداله آفتابی )) – کوچه حجت الاسلام محدث – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینشریف نیاچلنگری شریف نیا0186821766289312چلنگری (آهنگری سنتی)چابکسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی – کوچه قیام – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنزمانی قشلاقیقیچی سازی زمانی0467078219289312چلنگری (آهنگری سنتی)رحیم آباد – گلدشت – خیابان شهید دادجو – بلوار (امام خمینی) – پلاک 14 – طبقه همکف
گیلانرودسرارسلانیاسورعینیآهنگری0406398715289312چلنگری (آهنگری سنتی)کلاچای – امام خمینی – خیابان شهرداری – کوچه (داروخانه) – طبقه همکف
گیلانرودسرپوریاکیانفرتولیدی مهران046731981901342630362289312چلنگری (آهنگری سنتی)مردابسر – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید محمود برجعلی زاده – خیابان کلان کلایه به رضا محله – پلاک 25 – طبقه همکف
گیلانرودسرشمس الهیاسورعینی پورچلنگری یاسورعینی پور046743839001342685023289312چلنگری (آهنگری سنتی)کلاچای – امام خمینی(کاشانی) – خیابان آیت اله کاشانی – کوچه شهیدنادر حسین نسب – پلاک -15 – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلصادقی ارکمیچلنگری046753488701342680000289312چلنگری (آهنگری سنتی)هادی کیاشر – روستای ماچیان – کوچه (موسی زاده) – جاده اصلی هادی کیاشهر – پلاک 215 – طبقه همکف
گیلانرودسرهوشیاررجبیچلنگری رجبی0467673196289312چلنگری (آهنگری سنتی)رحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهید مطهری – خیابان شهدا – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانرودسراكرمحدادي اسب چينکارگاه چلنگری0467678289289312چلنگری (آهنگری سنتی)سورجان محله – روستای رضامحله – ندارد – کوچه (مسجد) – خیابان (جاده سورچان محله) – طبقه همکف
گیلانرودسرمصدقحبیبی رودسری030669872801426211722201010چوب بریرودسر خ فرهنگ  0
گیلانرودسرجعفرقربان زاده ویشکیقربانزاده0417200922201010چوب بریچابکسر- اوشیان- لپاسر
گیلانرودسرمرضیهفتحیچوب بری فتحی045625275801342620000201010چوب بریکویه سفلی ، خیابان لوله گاز ، خیابان شهید بکایی ، پلاک 15 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسهرابعلیقاسمی جیردهیقاسمی0186858410201010چوب بریکلاچای نوده  0
گیلانرودسرحبیب الهاحمدی جیردهیچوب فروشی احمدی جیردهی 0466251755201010چوب بریکلاچای ، کاشانی ، خیابان آیت الله کاشانی ، خیابان کمربندی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمازیاررضاپورچوب بری046627091401342620000201010چوب بریکویه سفلی ، خیابان لوله گاز ، خیابان شهید بکایی ، پلاک 13 ، طبقه همکف
گیلانرودسررجبعلیآتش پوشآتش پوش0031613178201010چوب بریرودسر میدان معلم-سرچشمه  0
گیلانرودسرمحمدمصفاچوب بری مصفا046646528101342643373201010چوب بریلشکاجان سفلی ، جاده لشکاجان سفلی ، بن بست (جهاد) ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانرودسریونسعشوری کاکرودیچوب بری عشوری046660091301342684389201010چوب بریکلاچای ، نوده ، بلوار امام خمینی شرقی ، بن بست قاصدک ، پلاک 558 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدداودی معمارچوب بری عدالت046667202601342650000201010چوب بریسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – جاده ( سیاهکلرود ) – خیابان جواهردشت – پلاک 60 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرآتش پوشچوب بری عدالت0359956300201010چوب بریرودسر – سرچشمه – خیابان شهید محمد فتحی – کوچه شهید دکتر چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیمقصودی رحیم آبادیکوهپایه مقصودی0350780653201010چوب بریهراتبر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان جاده هراتبر – کوچه (چوب بری ) – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدپورعشوریاسوریچوب بری0467280412201010چوب بریبنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان جاده اشکور – کوچه ( رضایی ) – پلاک 4 – طبقه همکف
گیلانرودسرساماناسماعیل زاده کیل ملکچوب بری اسماعیل زاده046736481701342682836201010چوب بریرضامحله – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهید یدالله مومن پور – جاده اصلی رضا محله – پلاک 342 – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادرنجیچوب بری رنجی0403851646201010چوب بریکلاچای – بالاگزافرود(پایین گزافرود – کوچه شهیدکوشیار موسوی – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادقاسمی جیردهیچوب بری مهرداد قاسمی جیردهی046756679701342684714201010چوب بریکلاچای – نوده – خیابان البرز – بلوار کمربندی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیهغنمیچوب بری امین0467619952201010چوب بریکلاچای – نوده – خیابان البرز – بلوار کمربندی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنحسنیحسني030720595201427629204289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)کلاچای روستای حاجی آباد  0
گیلانرودسرمحمداسمعیلفکری کلکاسرائیحلبی سازی0314349028289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)شهید مهدی قاسمی –  0
گیلانرودسرعلیقربانپورمصالح ساختمانی ابوذر046607283901342662056289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)چابکسر ، شهدا ، خیابان غفاری ، خیابان شهدا ، پلاک 137 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدافلاطونیانتولیدی پوشش فلزی سقف افلاطونیان0466150060289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)چابکسر ، گیلان ده ، خیابان شهید حسین قاسمی ، بلوار امام رضا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمرتضیرمضانی کندسریحلب سازی رمضانی0466270292289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)رحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید هادی بابائی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، پلاک 554 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمسلمقاسمی ارکمیحلبی سازی046644555101342680000289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)کلاچای ، کاشانی ، کوچه تختی ، خیابان آیت الله کاشانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینرحمتیحلب سازی حسین رحمتی046646674001342632577289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)رودسر ، رانکوه ، کوچه (فلاح ) ، خیابان کشاورز ، پلاک 161 ، طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمشمسی تواسانیحلب سازی خزر0031692012289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)کلاچای – کاشانی – کوچه دکتر بهادر – خیابان شهید مفتح جنوبی – پلاک 31 – طبقه همکف
گیلانرودسرموسیعزیزی درگاهیدارد046672810701342687372289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)کلاچای – مفتح – خیابان مفتح شمالی – بلوار امام خمینی شرقی – پلاک 649 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدمحمدیان شوئیلیحلب سازی0467337680289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)رحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – کوچه (( موسی پرهنر )) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدتقيغساليشیروانی کوبی0467589313289922حلبی سازی (بجزکانال – لوازم بهداشتی ساختمانی و جعبه)چابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرآصفهاحمدزادهخدمات چاپ وصحافي029103373101426227288222101خدمات چاپخ امام تیمچه حیدر پور  0
گیلانرودسرمهدیصابری امیرآباد029976428301426231476222101خدمات چاپرودسر خ ولیعصر  0
گیلانرودسرعلی اکبرحسین نژاد030672555301426225711222101خدمات چاپرودسر خ بسیج  0
گیلانرودسرمیلادبیک پور031695378601426584364222101خدمات چاپکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرمرضیهیزدان پرست گرمجانیچاپ افق0465963004222101خدمات چاپرودسر – رانکوه – خیابان کشاورز – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – طبقه اول – 
گیلانرودسرعبدالهپورحاجی بابارودسریچاپ وحدت چابکسر046625238701342662883222101خدمات چاپچابکسر ، بازار چه قدس ، خیابان شهدا ، کوچه (( بهداشت )) ، طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضامهدوی مقدمچاپ دیجیتال پاشا046626739301342778103222101خدمات چاپرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان جامی ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک 93 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهرانمیرزاپورواجارگاهچاپ مهران 046632730901342600000222101خدمات چاپواجارگاه ، واجارگاه ، خیابان شهید مطهری ، خیابان امام خمینی ، پلاک 95 ، طبقه همکف
گیلانرودسرجلالبابائی سیاهکلخدمات چاپ بابائی0466432914222101خدمات چاپرحیم آباد ، بلوار معصومی ، خیابان آیت الله خامنه ای ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرعارفحسین زادهچاپ عارف046646430201342686132222101خدمات چاپکلاچای ، آموزش و پرورش ، بلوار امام خمینی شرقی ، بن بست همت ، طبقه اول
گیلانرودسرسیده کبریمیرمحمدیانچاپ نگارینه0466484571222101خدمات چاپرودسر – رانکوه – کوچه شهید حمزه علی عزیزی – خیابان فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراملکی آزارکی چاپ باران046650185101342782110222101خدمات چاپرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه شهیدحسن نصراله زاده – کوچه (شهیدحسن نصراله زاده 2) – پاساژ جعفرزاده – طبقه اول
گیلانرودسراکرمپروینچاپ پردیس046653418101426225558222101خدمات چاپرودسر – شهرداری – کوچه ژاندارمری – بلوار شهید امیررضا علیزاده – طبقه همکف
گیلانرودسرپیمانحسن زاده لپاسرچاپ پیمان 046667204901342660000222101خدمات چاپچابکسر – امام خمینی – خیابان شریعتی – بن بست باغستان – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودعربکری صومعه سفلینوین گرافیک0031637767222101خدمات چاپرودسر – امام خمینی(ایران پیما) – خیابان بسیج مستضعفین – میدان شهرداری – طبقه همکف
گیلانرودسرهاجرملکیتابلو سازی و دودی ماشین رمضان پور046671822601342773489222101خدمات چاپرحیم آباد – امام خمینی – خیابان جامی – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 99 – طبقه همکف
گیلانرودسرصاحبهملکی فرچاپ دیزاین0466825273222101خدمات چاپرحیم آباد – بلوار اشکوری – میدان انقلاب – خیابان امام خمینی(ره) – مجتمع ستاره شهر – طبقه اول – واحد 5
گیلانرودسرصادقعلی نیاچاپ خانه فرهنگ رودسر0402210572222101خدمات چاپرودسر – هوسم(رانکوه) – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان ابن سینا جنوبی – پاساژ امانی – طبقه همکف – 
گیلانرودسرسهیلابارفروشنده رودسریچاپ اندیشه 046723426101342611495222101خدمات چاپرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان شهیداحمد زمانی – خیابان امام خمینی (ره) – ساختمان امیرپور – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدمحمدیان شوئیلیرحیم اباد0467272022222101خدمات چاپرحیم آباد – امام خمینی – کوچه زنده یاد صدیق – کوچه (( موسی پرهنر )) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیامکعلی زاده لیماگوابرخدمات چاپ046732452501342773999222101خدمات چاپرحیم آباد – امام خمینی – خیابان هادی رحیم آبادی – خیابان امام خمینی – پلاک 88 – طبقه همکف
گیلانرودسرحمزهرمضانیان سیاهکلرودیچاپ گیل پک046740531201342693244222101خدمات چاپشیرمحله – روستای ماچیان – کوچه ساحل – جاده اصلی شیرمحله – طبقه همکف
گیلانرودسرسودابهحسن پوررودبارکیخدمات چاپ گوتنبرگ046754033501342686081222101خدمات چاپکلاچای – نیروگاه – خیابان لاله 3 – بلوار امام خمینی شرقی – مجتمع تجاری کلاچای – طبقه همکف – واحد 80
گیلانرودسرعلیرضامحمدپورشیرمحلهشهر قشنگ 0467567159222101خدمات چاپکلاچای – نوده – خیابان دریا – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده زهراموسوی صحن سرائیخاموت سازی046716692901342639273289120خمکاری فلزاتحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 442.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالحسنحسن خانی گوابریخمکاری فلزات0467501666289120خمکاری فلزاترحیم آباد – بلوار اشکوری – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – بن بست (ترمینال) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدسرپلی زادهكابينت سازي سرپلي زاده029103261601426217040202210درودگری (نجاری)خ طالقانی خ طالقانی  0
گیلانرودسرعلی اصغرمصطفی پورنجاري مصطفي پور028288492601426423484202210درودگری (نجاری)چابکسر خ امام  0
گیلانرودسرحبیبقربانیدرودگري قرباني028590222401426374101202210درودگری (نجاری)کلاچای کلانکلایه  0
گیلانرودسرهاجرمحمدپورسرمستانیصنايع چوبي مهدي029103552901426330459202210درودگری (نجاری)رودسر-رامدشت خ بعثت  0
گیلانرودسرکریمرحمتی سی سرادرودگري عدالت003174152001427625589202210درودگری (نجاری)رحیم اباد گلدشت  0
گیلانرودسرتیمورغلامی زاهدی029370958201420202210درودگری (نجاری)چابکسر خ پاسداران  0
گیلانرودسرعلیعلی محمدی031024293001426585953202210درودگری (نجاری)کلاچای روستای تازه اباد  0
گیلانرودسرصغرمیرزائی031042428501426230589202210درودگری (نجاری)رودسر میدان معلم  0
گیلانرودسراسماعیلرمضانی031695536801420202210درودگری (نجاری)کلاچای خ شهیدمفتح  0
گیلانرودسرعباسدلارام033359367601426582251202210درودگری (نجاری)کلاچای خ امام  0
گیلانرودسرشهرامعلیجانپور033387288801420202210درودگری (نجاری)رودسر گسکرمحله  0
گیلانرودسرمحمدرهنما031227331501426226310202210درودگری (نجاری)خیابان فرهنگ خیابان فرهنگ  0
گیلانرودسرصفرمیرزائی سویریدرودگری میرزایی031678001701426230589202210درودگری (نجاری)میدان مهدیه درودگری میرزایی  0
گیلانرودسرمحمدعلیزاده فکجورنجاری علیزاده045866762001342672020202210درودگری (نجاری)چابکسر ، تختی ، کوچه پروین اعتصامی (1) ، خیابان تختی (2) ، طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالحسینهمتیصنایع چوب سینا045903890701342512961202210درودگری (نجاری)ولیسه ، خیابان شهید احمد عباسی ، خیابان امام خمینی ، پلاک 13 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدسجادحسینی فردرودگری حسینی فر046427111001342620000202210درودگری (نجاری)رودسر ، سرپل شرقی ، کوچه شهید کیوان فعال ، بلوار ولیعصر ، پلاک -387 ، طبقه همکف
گیلانرودسرهادیمریخدرودگری0466043367202210درودگری (نجاری)کلدره سفلی ، خیابان اصلی کلدره سفلی ، خیابان جاده کلان کلایه ، طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلامرادی سردهنجاری046612948801342680000202210درودگری (نجاری)کندسر ، کوچه نیلوفر ، خیابان ( کندسر ) ، پلاک 854 ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدنژادحسینیصنایع چوبی احمد046614977601342664192202210درودگری (نجاری)چابکسر ، امام خمینی ، میدان آزادگان ، خیابان چابکسر ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیپورکاظم افرمجانیدرودگری پورکاظم046617893001342620000202210درودگری (نجاری)رودسر ، چافجیر ، کوچه مسجد ، خیابان هجرت ، پلاک 93 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدبهمننصیری سجیرانیدرودگری046626147801342680000202210درودگری (نجاری)کلاچای ، امام خمینی ، کوچه محراب ، کوچه ارشاد ، طبقه همکف
گیلانرودسرنبی الهعلی نیادرودگری علی نیا0031596791202210درودگری (نجاری)رودسر خ بعثت  0
گیلانرودسرضیاءرحمانینجاری046626576101342620000202210درودگری (نجاری)رودسر ، شهدا ، خیابان سعدی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرنصرالهشعبانیاندرودگری شعبانیان0466272352202210درودگری (نجاری)چابکسر ، شهدا ، خیابان غفاری ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمهاشم نژادرحیم آبادچوب بری و چوب فروشی 0466274177202210درودگری (نجاری)چابکسر ، اوشیان ، خیابان شهید بهبودی ، جاده اصلی اوشیان ، پلاک 59 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسلیمانآقامحمدی گورجیآقامحمدی0031595784202210درودگری (نجاری)رودسر خ امام-ابن سینای جنوبی  0
گیلانرودسرمجیدکردعلی پورلشکاجانصنایع چوبی میلاد046637497601342623397202210درودگری (نجاری)کویه سفلی ، کوچه خادم ، خیابان شهید بکایی ، پلاک 202 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسینسلمانیان چافجیریسلمانیان0031637227202210درودگری (نجاری)رودسر ، سر پل غربی ، خیابان کمربندی رودسر ، خیابان طالقانی ، پلاک 154 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیصفریصفری0306805006202210درودگری (نجاری)رودسر خ کشاورز  0
گیلانرودسریعقوبعلیامیرزادهدرودگری امیرزاده046639523401342779103202210درودگری (نجاری)خمیرمحله ، خیابان اصلی خمیرمحله ، خیابان کلاچای به املش ، پلاک 2 ، طبقه همکف
گیلانرودسرنقیهرویهروی0031637443202210درودگری (نجاری)رودسر ، گسکر محله ، بلوار ولیعصر ، خیابان کلدره ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیطاهریطاهری046642248701342627338202210درودگری (نجاری)رودسر ، رانکوه ، خیابان کشاورز ، کوچه (فلاح ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیغلامی زاهدیغلامی0417197696202210درودگری (نجاری)چابکسر- گلسرخ
گیلانرودسرمحمدرضاغلامی صادق رودسریغلامی0031609979202210درودگری (نجاری)رودسر – آبکنار – کوچه آرمک – کوچه آذربهرام – پلاک 207 – طبقه همکف
گیلانرودسرجعفرقربانی چابکیفروش الوار قربانی0466488417202210درودگری (نجاری)چابکسر – امام خمینی – خیابان شهید فهمیده – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادعینی دلیجانینجاری0312875800202210درودگری (نجاری)چابکسر – تختی(گیلانده،شیخ زاهدمحله – بلوار امام رضا – خیابان تختی – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانرودسریدالهعلیزادهنجاری علیزاده0466615587202210درودگری (نجاری)رحیم آباد – اشکلک (گلدشت،حسین بکسرا) – بلوار امام خمینی – بن بست بهار(1) – مجتمع فرید – طبقه همکف
گیلانرودسرعاطفهمرادی طیولاصنایع چوبی046672417801342620809202210درودگری (نجاری)رودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید درود – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعلیعلیزاده فیکجورعلیزاده0417200157202210درودگری (نجاری)چابکسر – امام خمینی(ماه گرفته) – خیابان بسیج مستضعفان – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسراسکندرسلملیانچوب بری سلملیان0354200479202210درودگری (نجاری)چابکسر – اوشیان – کوچه شاهد1 – خیابان شهید بالواسه – پلاک 51 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیبخشی گرکرودیتولید صنایع چوبی کتل046680388301342620000202210درودگری (نجاری)رودسر – گسکر محله – بلوار ولیعصر – خیابان کلدره – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسقاطعیدکوراسیون چوبی کاکتوس0031526092202210درودگری (نجاری)رودسر – طالقانی(شهدا) – کوچه شاهدان جاوید – خیابان شهدا – پلاک 158 – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمکیانیدرودگری کیانی0288665278202210درودگری (نجاری)رودسر – سرچشمه – بلوار امام رضا – کوچه شهید دکتر چمران – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدتمجیدیتمجیدی0030654754202210درودگری (نجاری)رودسر – سرچشمه – بلوار امام رضا – کوچه شهید دکتر چمران – طبقه همکف
گیلانرودسرمنیژهمؤمن زاده سجیداننجاری046686974801342680000202210درودگری (نجاری)واجارگاه – امام خمینی – خیابان استقلال – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانرودسرقربانعلینصرتی سرایدشتینجاری نصرتی046689793301342628597202210درودگری (نجاری)رودسر – رانکوه – خیابان کشاورز – کوچه (فلاح ) – طبقه همکف
گیلانرودسرسهرابعبدی کلانکلایهدارد046690748701342640424202210درودگری (نجاری)کلانکلایه – روستای ماچیان – جاده اصلی کلان کلایه – بن بست عبدی – پلاک 70 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودخلخالی تسیهنجاری0466925092202210درودگری (نجاری)چابکسر – برتلو – کوچه نوید – کوچه بلال حبشی – طبقه اول
گیلانرودسرلیلانظافتی چابکیصنایع چوبی قائم046693511301342679134202210درودگری (نجاری)چابکسر – برتلو – کوچه شهید غنوی – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهمحبیدرودگری عبداله0466935181202210درودگری (نجاری)احمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان برادران نوروزی – خیابان احمدآباد – پلاک -87.001 – طبقه همکف
گیلانرودسرهمتتقی پورنجاری تقی پور046697159901342693457202210درودگری (نجاری)هادی کیاشر – روستای ماچیان – خیابان (سیرود ) – جاده اصلی هادی کیاشهر – پلاک 101 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادررضائی گورجیدرودگری رضائی0186800531202210درودگری (نجاری)رودسر – رانکوه – خیابان کمربندی رودسر – کوچه (فلاح ) – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلعلی پورتکاسدرودگری علی پور0186820111202210درودگری (نجاری)ماچیان – روستای ماچیان – خیابان ( فرعی اول ) – جاده اصلی ماچیان – پلاک 65 – طبقه همکف
گیلانرودسرفاضلطیولائیژپ تو046705446301342615636202210درودگری (نجاری)رودسر – دریاوارسر(رامدشت) – خیابان خیام – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبریوسفی طیولاکارگاه نجاری دهکده0467081090202210درودگری (نجاری)رحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان امام حسین – طبقه همکف
گیلانرودسرمیثمکاظمی جیرکلینجاری میثم046717186001358531827202210درودگری (نجاری)بندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – کوچه ( حضرت عباس (ع) ) – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 272 – طبقه همکف
گیلانرودسرجمشیدفروزاننجاری046717189401342679134202210درودگری (نجاری)بندبن – روستای اوشیان – جاده اصلی بندبن – خیابان شهید علی نجمی – پلاک 10 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراگلدی درسنکیدرب ضد سرقت برادران عزیزی046723546801342688676202210درودگری (نجاری)کلاچای – نوده – خیابان پاسداران – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه اول
گیلانرودسرعباسدرویشینجاری عباس046724520701342771955202210درودگری (نجاری)رحیم آباد – گلدشت – بلوار (امام خمینی) – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانرودسرحمزهمرادپورطراحی چوب سرو046734947201342611601202210درودگری (نجاری)رودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرسلمانیاندرودگری سلمانیان0031595136202210درودگری (نجاری)رودسر – گسکر محله – بلوار ولیعصر – خیابان کلدره – طبقه اول
گیلانرودسرروح اللهباباخانزاده سجیرانینجاری باباخانزاده0467388264202210درودگری (نجاری)رحیم آباد – بالنگاه – خیابان (بالنگاه) – خیابان شهید ابراهیمی – طبقه همکف
گیلانرودسرابراهیمدوستی لاخانیصنایع چوبی دوستی046741440901342680000202210درودگری (نجاری)کلاچای – نوده – خیابان البرز – بلوار کمربندی – طبقه منفی 1 – واحد 1
گیلانرودسرصادقسلمانیاندرودگری046744893201342620000202210درودگری (نجاری)رودسر – گسکر محله – بلوار ولیعصر – خیابان کلدره – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسسرائی صحنه سرائیکارگاه نجاری سرائی046749756801342696449202210درودگری (نجاری)صحنه سرا – روستای چینی جان – ندارد – جاده ( اصلی صحنه سرا ) – بن بست دهیاری – بن شجاعت – پلاک 257 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعلیرضائیکابینت سازی آنتیک مدرن046753121201342617998202210درودگری (نجاری)رودسر – شهرک شهیدرجائی – کوچه شهیدرجایی 13 – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – طبقه همکف
گیلانرودسرکورشمحمدپورفرددارد046753951101342689514202210درودگری (نجاری)کلاچای – گیل کلایه – کوچه شبنم – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرناهیدرستگارچافجیریدرودگری آسپن046755563701342611846202210درودگری (نجاری)رودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – خیابان چافجیر – بن بست دریا – طبقه همکف
گیلانرودسرانوشحسين پورصنایع چوب خزر0467558174202210درودگری (نجاری)حسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 474 – طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرلطیف یاسوریکارگاه نجاری کندو046755830301342667007202210درودگری (نجاری)مرسه – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده (مرسه ) – جاده اصلی مرسه – پلاک 216 – طبقه همکف
گیلانرودسركيومرثتهجديدرودگری تهجدی0186860459202210درودگری (نجاری)رودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – پلاک -185 – طبقه همکف
گیلانرودسرهاديدلارامصنایع چوبی سید0467578017202210درودگری (نجاری)کلاچای – شهرداری – خیابان شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – پلاک -1 – طبقه اول
گیلانرودسربابکپوریعقوبمینرونیوم046757946101341622975202210درودگری (نجاری)احمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان شهید برزو مشفق – خیابان احمدآباد – پلاک 121 – طبقه همکف
گیلانرودسرحيدرحيدرپورصنایع چوب شهریار0031671425202210درودگری (نجاری)داروگرمحله – روستای رضامحله – ندارد – خیابان داروگر جنوبی – جاده اصلی داروگر محله – پلاک 108 – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیقاسمی کاکرودیدرودگری046761376701342680000202210درودگری (نجاری)کلاچای – امام خمینی – خیابان آیت اله صدوقی – کوچه زند – طبقه همکف
گیلانرودسرظهيرحسن پورچابكيظهیر0467628980202210درودگری (نجاری)چابکسر – امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – بن بست شورا غربی – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدرضوانتوکلی طالب نظرندارد046766365001342624262202210درودگری (نجاری)رودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – ساختمان جام جم – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادباباجاندوست رودسریخیمه ساحل046625712701342621762172117دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه، دور دوزی پتو و تولید کمربند خودرورودسر ، انقلاب ، خیابان نیلو فر ، خیابان انقلاب ، پلاک 87 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعباسعالمی نودهیچادردوزی عباس عالمی046637921901342683301172117دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه، دور دوزی پتو و تولید کمربند خودروکلاچای ، نوده ، بلوار امام خمینی شرقی ، کوچه ارمغان ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلي اكبرنوربخشخیمه دریا0286516242172117دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه، دور دوزی پتو و تولید کمربند خودرورودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – میدان معلم – بلوار ولیعصر – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیماحسن زاده032061137901426216993172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرودسر خ فرهنگ  0
گیلانرودسرشیرینکرفستانیپرده دوزی پارین045129881301342616027172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرودسر ، سردار جنگل ، کوچه شهید عباس زارع ، خیابان سردار جنگل ، پلاک 505 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیدحسنسیدمحمدی توتکلهپرده رویال0458286713172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرودسر ، 72 تن ، خیابان شهید بازرگانی ، خیابان بسیج مستضعفین ، طبقه همکف
گیلانرودسرپرستوباعاطفهپرده سرای باعاطفه046622511101342627461172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرودسر ، بازار روز ، خیابان شهیدمهین پور ، خیابان غفاری ، ساختمان محمدیه (منجمی ) ، طبقه همکف
گیلانرودسرحمیدقربانی کندسریگالری پرده ابریشم0466266050172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرحیم آباد ، بلوار معصومی ، خیابان آیت الله خامنه ای ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرعالیهرجبعلی نژادمجردپرده دوزی پرنس0466347413172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرودسر ، پیلو باغ ، کوچه ( اسدی ) ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرطلائیرحمتی کمنیپرده سرای زمرد046637269301427623176172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، خیابان شورا ، پلاک 189 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلی عموئی گلسفیدپرده دوزی046683463201342680000172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهکلاچای – امام خمینی – کوچه لادن – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه اول – واحد 1
گیلانرودسرزهراجوینده رودسریپرده ترمه046698726901342621146172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرودسر – هوسم(رانکوه) – کوچه شهید باقر جهانسیر – خیابان ابن سینا جنوبی – طبقه همکف
گیلانرودسرمسلمپورغلامعلیپردا سرای دکورا 046701363901342620000172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرودسر – چافجیر(کوی وادی،شهدا) – کوچه گلزار شهدا – خیابان شهدا – ساختمان صدیقی – پلاک 198 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدهادیسیدمحمدی توتکلهخیاطی0467112700172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرودسر – احمد آباد(چافجیر،شهدا) – کوچه لاله 20 – خیابان احمد آباد – طبقه دوم
گیلانرودسرراضیهمیرزائی گورجیپرده سرای بیرلنت046718129401342660000172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهچابکسر – امام خمینی – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمحمدیان نعمت سراگالری پرده ماهان0384925363172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهکلاچای – امام خمینی(کاشانی) – خیابان (امام خمینی) – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمسعودمهری سیاه خلکیپرده سرای پارسا046731539201342627771172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرودسر – طالقانی(شهدا) – کوچه شاهدان جاوید – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحبیبی چافجیریپرده سرای پاپیون046732912601342623378172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرودسر – شهرداری – کوچه ژاندارمری – بلوار شهید امیررضا علیزاده – طبقه همکف
گیلانرودسرفرشیدرضائی بازنشینگالری پرده گیشا046737440101342772573172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرحیم آباد – وادی رحیم آباد – خیابان آیت الله خامنه ای – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمیرزائی گورجیپرده سرا046761802201342620000172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرحیم آباد – امام خمینی – کوچه گلسار 3 – کوچه هفت تیر – طبقه اول – واحد 2
گیلانرودسرحسینقربانی گرمجانیگالری پرده رومنس046763234601342621349172115دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده ولوازم مربوطهرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه لاله 5 – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرفرخندهاسمعیل پورقاسم آبادسفلیفروشگاه دنیا 046597910401342657401181048دوزندگی لباس محلیقاسم آبادسفلی ، قاسم آبادسفلی ، کوچه ( محجوب ) ، خیابان شهید باقر برزگر ، پلاک 70 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهشمسی کیاسج محلهخیاطی ماهدخت0466501645181048دوزندگی لباس محلیکیاسج محله – روستای ماچیان – کیاسج محله – خیابان بطرف زنگول بره – خیابان جاده کیا سج محله – طبقه همکف
گیلانرودسرآسیهشاهنظری کرباسرائیتولید لباس محلی قاسم آبادی046651800601342654977181048دوزندگی لباس محلیپائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – جاده (پایین محله قاسم آباد) – جاده اصلی پایین محله قاسم آباد – پلاک 53 – طبقه همکف
گیلانرودسرراضیهسماکی موبندانیخیاطی نخ طلایی046727149101342689107181048دوزندگی لباس محلیکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه اول – واحد 59
گیلانرودسرمنيژهمحمدي اكبرآباديخیاطی سادات (دوخت انواع لباس محلی )0467642848181048دوزندگی لباس محلیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه (مسجد جامع) – خیابان امام خمینی(ره) – پلاک 274 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاخانعلی زادهصنایع فلزی خانعلی زاده0466073692361016ساخت فرفورژهرحیم آباد ، بالنگاه ، کوچه (( مزرعه )) ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرنفیسهعبدیساخت فرفورژه 046739888101342660000361016ساخت فرفورژهچابکسر – دوران محله – خیابان (دوران محله) – خیابان شهیدبهشتی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنقاسمیاسپادانا029102282601420269611سنگ بریچابکسر بعدازپلیس راه  0
گیلانرودسرمهدیبصیریانسنگتراشی گلزار046193244001342626520269611سنگ بریرودسر ، کوی وادی ، خیابان هجرت ، کوچه گلزار شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادفهیمسنگبری فهیم046499428601342631215269611سنگ بریرودسر ، دریاوارسر ، خیابان خیام ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسریداللهصفری سرکلهسنگ صفری046604652101342625685269611سنگ بریکلدره سفلی ، کوچه شهید محمود فرسوده ، خیابان جاده کلان کلایه ، پلاک 1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدخانی گوائینمایشگاه سنگ محمدمهدی0466046622269611سنگ بریرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان بندبن ، خیابان اشکور ، طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمشهیدی عزیزآبادیشهیدی0031610589269611سنگ بریرودسر خ طالقانی  0
گیلانرودسرمحمدحسینمحمدی چابکیسنگ بری046631879901342660000269611سنگ بریچابکسر ، غفاری ، خیابان شورا شرقی ، خیابان غفاری ، طبقه همکف
گیلانرودسرعباسنیک تبارنیک تبار046649697401342639224269611سنگ بریگیلاکجان – روستای رضامحله – خیابان ساحلی 1 – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 49 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادغلامی کندسریسوپاپ تراشی فرهاد046596408301342620000291330سوپاپ تراشی و چرخ دنده زنیرودسر ، دریاوارسر ، بلوار ولیعصر ، کوچه خوشدل ، پلاک -504 ، طبقه اول
گیلانرودسرمهدیحسین زادهتراشکاری046645414201342600000291330سوپاپ تراشی و چرخ دنده زنیکلاچای ، نوده ، خیابان کشاورز ، بلوار امام خمینی شرقی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسجاددوستی031954287301426225030202922قاب سازی چوبیرودسر حسن سرا  0
گیلانرودسرمحمدحسینقویدلگالری چارچوب046742339201342634037202922قاب سازی چوبیرودسر – انقلاب – بلوار شهید امیر رضا علیزاده غربی – کوچه هوسمی – پلاک 71 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیحاجی خانیقاب سازی چوبی046745477801311111111202922قاب سازی چوبیرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – طبقه همکف
گیلانرودسرآیت الهکریمیتوتك تبريزي032018140501426223410154617قنادی و شیرینی پزیرودسر خ امام  0
گیلانرودسرمحمدطاوسیشیرینی سرای امام رضا(ع)046595782601342625591154617قنادی و شیرینی پزیرودسر ، احمد آباد ، خیابان شهدا ، خیابان احمد آباد ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدفکری کلکاسرائیکلوچه پزی سنتی فکری046597688601342629674154617قنادی و شیرینی پزیرودسر ، انقلاب ، خیابان مدرس ، خیابان انقلاب ، پلاک 43 ، طبقه همکف
گیلانرودسررضارضائیانشیرینی فروشی رضائیان046625231801342620000154617قنادی و شیرینی پزیرودسر ، انقلاب ، کوچه شهیدمحجوب ، خیابان انقلاب ، پلاک 142 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرهودامینی فرشیرینی سرای سی گل تبریز046628291101342688537154617قنادی و شیرینی پزیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید آقاجانپور ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدعباسیعباسی0466295620154617قنادی و شیرینی پزیرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان امام خمینی(ره) ، میدان شهرداری ، طبقه همکف
گیلانرودسرسید کماالدینشفیعیشفیعی0466368713154617قنادی و شیرینی پزیچابکسر- خیابان شهدا- میانده
گیلانرودسرمهدیساعدی زرج آبادشیرینی پزی0466374661154617قنادی و شیرینی پزیدوگل سرا ، جاده اصلی دوگل سرا ، بلوار شهید بابایی ، پلاک 43 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهسانوری یوسف آبادیرشت بهشت046640762601342628293154617قنادی و شیرینی پزیرودسر – امام خمینی(هوسم) – میدان طالقانی – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 198 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسینعباس پوربستنی شقایق0322778711154617قنادی و شیرینی پزیچایخانسر – روستای سیاهکلرود – خیابان امام رضا ( ع ) – جاده اصلی چایخانسر – پلاک 79 – طبقه همکف
گیلانرودسرناصرشارب چاخانسرقنادی مهر 0466274800154617قنادی و شیرینی پزیکلاچای – نوده – کوچه شریعت – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرنقیقربان نژادکیاکلایهشیرینی تبریز0354994065154617قنادی و شیرینی پزیرودسر – سرپل شرقی – بلوار ولیعصر – میدان معلم – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاربیعیقنادی ربیعی046662893901342620018154617قنادی و شیرینی پزیرودسر – آتش نشانی(72 تن) – خیابان شهید بازرگانی – خیابان بسیج مستضعفین – پلاک 38 – طبقه همکف
گیلانرودسرقربانعلیطالبیقند و عسل046667436601342682616154617قنادی و شیرینی پزیکلاچای – کاشانی – کوچه شهیدکوشیار موسوی – خیابان آیت الله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسروحیدعباسیشیرینی سرای اذربایجان0466682857154617قنادی و شیرینی پزیواجارگاه – شبخوسکله – کوچه ( پدرپور ) – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرمحبوبهتابششیری سرای اشکور0466685313154617قنادی و شیرینی پزیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان امام حسین – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسررامیننوروزیان قاسم آبادیشیرینی سرای رامین0031591540154617قنادی و شیرینی پزیچابکسر – امام خمینی – خیابان فرهنگ – خیابان امام خمینی – پلاک 407 – طبقه منفی 1
گیلانرودسرنعمت الهمحجوبشیرینی سرا0369533241154617قنادی و شیرینی پزیرودسر – امام خمینی(شهرداری) – کوچه شهید نژاد کریم – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقنوشینی0376803337154617قنادی و شیرینی پزیرودسر – شهرک ولی عصر – خیابان 12 فروردین – کوچه فروردین – پلاک -76 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهفتحی توت کلهنان و شیرینی نارون046702988101342620000154617قنادی و شیرینی پزیرودسر – سرپل شرقی – بلوار ولیعصر – خیابان فلسطین – طبقه همکف
گیلانرودسرشبنمعباسی چافجیریقنادی طاووس046705230601342624019154617قنادی و شیرینی پزیحسین آباد – روستای چینی جان – ندارد – جاده اصلی حسین آباد – بن بست گلستان12 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدجوادهاشمیان سیگارودیقنادی نعمت046710249401342627343154617قنادی و شیرینی پزیرودسر – بازار روز – کوچه هوسمی – بلوار امام رضا – پاساژ هوسم – طبقه همکف
گیلانرودسرزهراجعفری کرفستانیقنادی تینا0414116305154617قنادی و شیرینی پزیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان طالقانی – میدان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهزرین کمرمجدشیرینی کارن046724701401342619697154617قنادی و شیرینی پزیرودسر – سرپل غربی(طالقانی) – میدان طالقانی – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعیسی پورکارگاه سحر0426272113154617قنادی و شیرینی پزیاحمدآباد – روستای چینی جان – ندارد – خیابان احمدآباد – بن بست غلامحسنی – بن (هانیه 3) – پلاک -44 – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالحسنحسینی پرزادقنادی046734112101342680000154617قنادی و شیرینی پزیکلاچای – گیل کلایه – خیابان ( گیل کلایه ) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه اول
گیلانرودسرعباسفرزادشیرینی سرای سی گل046735350701342688537154617قنادی و شیرینی پزیکلاچای – امام خمینی – میدان (شهدا) – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمولوداحمدی میرصادقیشیرینی سرا046743779301311111111154617قنادی و شیرینی پزیرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامرضاعیسی پورشیرینی بهار046757495701342620000154617قنادی و شیرینی پزیرودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – کوچه شهیدرجایی 8[ک جهاندار] – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرسیماشریفی مایستانیبافندگی بهارک046603976801342622577173140کاموابافیرودسر ، رانکوه ، خیابان تختی ، کوچه شهید نژاد کریم ، طبقه همکف
گیلانرودسراسدالهمحمدپور بهادریبهادري003169747901426582842181014کت و شلوار دوزیکلاچای پاساژ امیری  0
گیلانرودسرسیدخلیلرئوفیكت وشلوارسهند003169816201426586399181014کت و شلوار دوزیکلاچای خ شهرداری  0
گیلانرودسرعلیشکوری گزافرودیآريا003064877601426582095181014کت و شلوار دوزیکلاچای خ آیت اله کاشانی  0
گیلانرودسرخدیجهعلی عموئی گلسفیدیخیاطی هانس046607393501342629109181014کت و شلوار دوزیرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیداحمد زمانی ، خیابان امام خمینی (ره) ، ساختمان امیرپور ، طبقه دوم
گیلانرودسررحمتحاجی زاده یاسوریکت و شلوار دوزی گلچین046621454601342620539181014کت و شلوار دوزیرودسر ، امام خمینی ، کوچه ((پاساژ)) ، کوچه ((کاظمی)) ، طبقه اول
گیلانرودسرعلیرضاشمسی میرشمس الدیندوزندگی ساحل046634781401342682044181014کت و شلوار دوزیکلاچای ، کاشانی ، خیابان اصلی کاشانی ، کوچه (محمدی) ، پلاک 12 ، طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلاسمعیل پورکلایهخیاطی فرهاد046637229001342684221181014کت و شلوار دوزیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه (صادقی نسب) ، کوچه (حقیقت) ، پلاک 858 ، طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلامانی بزاستانیخیاطی امانی 046637919901342680000181014کت و شلوار دوزیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه شهید بهروز محمد حسینی ، خیابان شهرداری(خ بهشتی) ، طبقه همکف
گیلانرودسرجوادقویدل سورکوهیکت وشلوار درخشان0031605186181014کت و شلوار دوزیرودسر – امام خمینی(بازارروز) – خیابان غفاری – خیابان شهیداحمد زمانی – پاساژ  ملت – طبقه اول
گیلانرودسراحمدقاسم نژادقاسم نژاد0031710054181014کت و شلوار دوزیچابکسر – بازار چه قدس – کوچه بازارچه قدس (1) – کوچه بازارچه قدس – طبقه همکف
گیلانرودسرمطلبصادقی00046669785601342623301181014کت و شلوار دوزیرودسر – رانکوه – خیابان فرهنگ – خیابان کشاورز – پلاک 207 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدمحمدزاده لیمائیندارد0322869609181014کت و شلوار دوزیرحیم آباد – امام خمینی – خیابان امام خمینی(ره) – کوچه زنده یاد صدیق – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالهقدیمیخیاطی مقدم0466973832181014کت و شلوار دوزیرودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – پلاک 156 – طبقه همکف
گیلانرودسراباذربخشی قاضی محلهخیاطی046698978601342611235181014کت و شلوار دوزیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان امام خمینی (ره) – پاساژ صادق زاده – طبقه اول
گیلانرودسرحمیدغسالیخیاطی حمید046708144601342679134181014کت و شلوار دوزیچابکسر – امام خمینی – کوچه (بازارچه قدس 2 ) – کوچه (بازارچه قدس3 ) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبربیک دلیجانیخیاطی بیک دلیجانی0467306621181014کت و شلوار دوزیکلاچای – امام خمینی – کوچه (داروخانه) – بن بست (بیک پور) – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعلینوروزی چاکلی کت و شلواردوزی  خیاط نوروزی0423454437181014کت و شلوار دوزیواجارگاه – اسلام آباد – خیابان سلا کجان – بن بست خاطره 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیدعیسیمیرحسینی رودبارکیقفلقفبا0186821226181014کت و شلوار دوزیکلاچای – شهرداری – کوچه شهید بهروز محمد حسینی – خیابان شهرداری – طبقه اول – واحد 45
گیلانرودسريونسفكوري آزاركيخیاطی0435363658181014کت و شلوار دوزیطول لات – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان جاده کوشکوه – خیابان جاده اشکورات – پلاک 154 – طبقه همکف
گیلانرودسرعزت الهکاظمی کوشکوهكارگاه كاظمي029104273001420281123کرکره سازی فلزیرحیم اباد خ سیدجلاالدین  0
گیلانرودسرمیلادامید031340529201420281123کرکره سازی فلزیچابکسر رو.بروی خ دوران محله  0
گیلانرودسربیژنهادی پور031956872001420281123کرکره سازی فلزیکلاچای نوده  0
گیلانرودسرولیتقی پورجیردهی003169064601420281123کرکره سازی فلزیکلاچای نوده  0
گیلانرودسرحسینرضاخواه رودسریندارد046730997701342624262192011کفش دوزی ( دستی )رودسر – هوسم – خیابان طالقانی – خیابان شهید مهدی قاسمی – پلاک 162 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدابراهیمجم شادفرهاد0427782796192011کفش دوزی ( دستی )رودسر – امام خمینی – خیابان امام خمینی (ره) – خیابان شهیداصغر هاشم پور – پلاک -11 – طبقه همکف
گیلانرودسرولیاحمدیکیک و کلوچه سوغات همدان0466214219154622کلوچه پزیرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهیدمهین پور ، خیابان امام خمینی (ره) ، پلاک 147 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعمارقدیمی لپوندانیکلوچه پزی مهران0467075384154622کلوچه پزیکلاچای – کاشانی – کوچه ((جعفر باقرپور)) – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیقدرت اله پورهیرآبادیکیک و کلوچه 046724244801342660000154622کلوچه پزیچابکسر – شهدا – خیابان شورا غربی – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده زینبهاشمیدوزندگي لباس عروس031300548801426587613181022لباس عروس دوزیکلاچای شهرداری  0
گیلانرودسرعبداللهفلاجفلاح003064924301426588003172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرسیروسپناهی فرلحاف دوزی سیروس046637231701426589575172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیهادی کیاشر ، کوچه ( پلرود ) ، جاده اصلی هادی کیاشهر(1) ، پلاک 7 ، طبقه همکف
گیلانرودسررحیمپورمحمدلشمرزمخیلحاف دوزی کاکوی046677459501342686908172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیکلاچای – مفتح – کوچه شهید باهنر – خیابان مفتح شمالی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودمتین پارسامه بال046699800101342627624172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیرضامحله – روستای رضامحله – جاده ( رضامحله مرکزی ) – جاده اصلی رضامحله مرکزی – پلاک 795 – طبقه همکف
گیلانرودسرشاپورعبدالعلی زادهلحاف دوزی046701972401342685632172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیکلاچای – امام خمینی – بلوار (امام خمینی شرقی) – کوچه (حقیقت) – ساختمان حقیقت – پلاک 928 – طبقه همکف – 
گیلانرودسراردشیرخانعلی پورلحاف دوزی خانعلی پور046764317901342774632172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده 1 ) – پلاک 27 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحسینتقی پوربی بالانلحاف دوزی تقی پور046766035401342691418172112لحاف و تشک وبالش و پشتی دوزیبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه شهید محمد حسین پاکزاد – جاده اصلی بی بالان – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادعلیزادهندارد0386687631269511موزاییک سازیتازه آباد – روستای بی بالان – ندارد – جاده اصلی تازه آباد – بن بست تلاش – پلاک 8 – طبقه همکف
گیلانرودسرجوادمیرش زاده قونسولکندیموزاییک046732400401342620000269511موزاییک سازیداروگرمحله – روستای رضامحله – ندارد – جاده (داروگر محله) – جاده اصلی داروگر محله – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانرودسرليلاخانزاده اصلگلدان سرای آیدین0467646397269511موزاییک سازیحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – جاده اصلی حسن سرا – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 642 – طبقه همکف
گیلانرودسرسحریوسف نژاد رودسرینانوایی035923926501426216121154516نان بربری سنتیمیدان معلم روستای سرچشمه  0
گیلانرودسرفریبرزافسرینانوایی بربری ازاد پز046085233501342670000154516نان بربری سنتیچابکسر ، اوشیان ، کوچه شهید بالواسه ، خیابان شهید بالواسه ، پلاک -162 ، طبقه همکف
گیلانرودسربهروزمرحبالشکاجانینانوایی بربری پژمان 046600631901342664140154516نان بربری سنتیچابکسر ، سورخانی ، کوچه (توفیقی) ، خیابان شهدای سورخانی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودگیلان نژادبرکت خدا046604524701342632097154516نان بربری سنتیدوستکوه ، خیابان شهید عبدالله محمدپور ، خیابان ولیعصر ، پلاک 468 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعین الهآقابراری شاهراجیبربری سنتی 0466111531154516نان بربری سنتیکندسر ، کوچه یاس ، خیابان ( کندسر ) ، پلاک 199 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیارهعباسینانوایی بربری عباسی0466215908154516نان بربری سنتیرحیم آباد ، بخشداری ، خیابان فرهنگ ، خیابان شهید امیرسرلشگر قنبر قنبرزاده ، طبقه همکف
گیلانرودسرسهیلاایمانی چماقستانینانوایی بربری آسایش046638302901342660000154516نان بربری سنتیهلوکله ، خیابان معلم ، خیابان استقلال ، پلاک 450 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهتوسلی نژادنانوایی بربری حسین پور046638457401342616304154516نان بربری سنتیرودسر ، رانکوه ، خیابان ابن سینا جنوبی ، خیابان کشاورز ، پلاک 100 ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدامیری آبدشتینانوایی بربری0351468146154516نان بربری سنتیگرمابدشت – روستای اشکور سفلی – کوچه (استخر ماهی ) – جاده اصلی گرمابدشت – پلاک 266 – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالمطلبفخررحیمیاننانوائی فخر رحیمیان0030594665154516نان بربری سنتیبالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – خیابان انقلاب – خیابان امام خمینی – پلاک 109 – طبقه همکف
گیلانرودسرفرهادافسرینان بربری0186822557154516نان بربری سنتیچابکسر – گیلان ده – خیابان تختی (4) – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودمسلمی دوران محلهنانوایی بربری0031718011154516نان بربری سنتیچابکسر – دوران محله – کوچه صبا2 – خیابان شهیدبهشتی – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمآقابراری سیاهکلرودینانوایی بربری0031571528154516نان بربری سنتیسجیدان – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان ( اصلی سجیدان ) – کوچه گلستان 1 – پلاک 13 – طبقه همکف
گیلانرودسرقاسمفولادینانوایی0031569362154516نان بربری سنتیچابکسر – اوشیان – خیابان (اوشیان) – خیابان آزادگان – پلاک 93 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلينوروزي فرنان بربری 0031567024154516نان بربری سنتیرودسر – شهرک شهیدرجائی – کوچه شهیدرجایی 7 – خیابان شهید رجایی[ادهم محمدیان] – طبقه اول
گیلانرودسرعین الهندرلونانوایی0031702170154516نان بربری سنتیچابکسر – میانده – خیابان (شهدا) – خیابان (امام زاده ابیض) – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانرودسرامينهمسعودينانوایی ساحل0432810179154516نان بربری سنتیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان طالقانی – میدان طالقانی – پلاک 154 – طبقه همکف
گیلانرودسربهاءالدينآقانجفينانوایی بربری آقا نجفی0466232781154516نان بربری سنتیلشکاجان علیا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان شهید احمد نخستین – کوچه شهیدجوادزینی – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنخلیلی اشکلکیگل گندم029104240601426552242154527نان بربری ماشینیرحیم اباد-اشکور روستای بنکسر  0
گیلانرودسرمحمودرستمینانوايي رستمي029104294601427622735154527نان بربری ماشینیرحیم اباد خ ایت اله معصومی  0
گیلانرودسرزینبآقاجانی پرشهنانوایی شیزری029103520501342620000154527نان بربری ماشینیرحیم آباد خ ایت اله معصومی  0
گیلانرودسرابراهیمصادق محبوبنانوايي محبوب029149817401426322338154527نان بربری ماشینیرودسر جاده کلدره-مردابسر  0
گیلانرودسرعلیقربانینانوايي قرباني029104855601426465596154527نان بربری ماشینیکلاچای روستای مازو کله پشته  0
گیلانرودسرغلامرضاجعفری آزارکینانوایی030148544601426552413154527نان بربری ماشینیرحیم اباد روستای هراتبر  0
گیلانرودسرشاهرخرمضانی گاوماستیرمضاني030622519501426461438154527نان بربری ماشینیکلاچای خ امام  0
گیلانرودسرامیدمهرعلیزاده030750452801427723433154527نان بربری ماشینیرحیم اباد روستای نیلو  0
گیلانرودسرحبیب الهامیرزاده جیرکل030835969501427625652154527نان بربری ماشینیرحیم آباد روستای لات پرشه  0
گیلانرودسرنصرالهکاظظمی پیش بیجاری032060192201420154527نان بربری ماشینیرودسر روستای کلکاسرا  0
گیلانرودسرمیلادمحمدیان خانسریگل گندم032145352801426364824154527نان بربری ماشینیچابکسر قاسم ابادعلیا  0
گیلانرودسراسرافیلعشورینانوایی032279750001426423484154527نان بربری ماشینیچابکسر سیاهکلرود-خیاط محله  0
گیلانرودسرکاظمآقاجانی لیاسی003059434101426353387154527نان بربری ماشینیچابکسر سیاهکلرود  0
گیلانرودسرسمانهمحمدپورنان بربري032566097101427701028154527نان بربری ماشینیکلاچای روستای سیاه لات  0
گیلانرودسرزینبیوسفینانوايي بربري باقري033022720301426589745154527نان بربری ماشینیکلاچای روستای بالا نوده  0
گیلانرودسررمضانعلینیک سرشت033360542501426570264154527نان بربری ماشینیکلاچای روستای هادی شهر  0
گیلانرودسرعلیمحمودی رحیم آبادی026339212601426221486154527نان بربری ماشینیخیابان انقلاب خیابان انقلاب  0
گیلانرودسرسید ابراهیمرحمانی028772615401426533368154527نان بربری ماشینیروستای لشکاجان سفلی روستای لشکاجان سفلی  0
گیلانرودسرسید علیصیادی رودسری029588594801426220754154527نان بربری ماشینیخیابان شهید شاهین خیابان شهید شاهین  0
گیلانرودسرمنصورپروانه سدهینانوایی بربری031327991001426460000154527نان بربری ماشینیبلوار کشاورز بلوار کشاورز  0
گیلانرودسرعلیشادخواه هنده خالهنانوایی بربری031501493601426460496154527نان بربری ماشینیخیابان امام خمینی ندارد  0
گیلانرودسرایوبپرناکنانوایی بربری031679103001427623810154527نان بربری ماشینیخ اشکور کرباسرا 0 0
گیلانرودسرطلعتمهدی زاده لطرئینانوایی بربری035505220201426585899154527نان بربری ماشینیکلاچای خ امام خمینی شرقی جنب املاک صالح  0
گیلانرودسرجعفراکبرینانوایی بربری اکبری035557994501427702031154527نان بربری ماشینیبخش رحیم اباد روستای پلام  0
گیلانرودسربهمنمحسن پورنانوایی محسن پور0417136329154527نان بربری ماشینیچابکسر- قاسم آباد سفلی
گیلانرودسرمظفرمحمدینانوایی بربری محمدی045094779801342615636154527نان بربری ماشینیروشن آبسربالا ، روشن آبسر ، کوچه شهید موسی روشنی ، خیابان جاده کلاءکلایه ، پلاک 124 ، طبقه همکف
گیلانرودسرانوشقربانی شمشادسرانانوایی بربری عدالت0451295891154527نان بربری ماشینیبندبن بنکسر ، خیابان ش علی مراد زاده ، خیابان ( جاده بندبن ) ، پلاک 285 ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاقربان نیامیرک محلهنانوایی بربری ماشینی 045172677301342630838154527نان بربری ماشینیحسن سرا ، خیابان ولیعصر ، بلوار امام رضا ( ع ) ، پلاک 422 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسیده فاطمهموسوینان بربری تک045420171301342750175154527نان بربری ماشینیعلی کلایه ، پائین محله ، کوچه شهیدان حسنی  ، خیابان کشاورز ، پلاک 134 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیفتحینانوایی بربری0463005289154527نان بربری ماشینیرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید هادی بابائی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه اول
گیلانرودسرفرنازفتحیفتحی0463315643154527نان بربری ماشینیرحیم آباد ، بلوار اشکوری ، کوچه شهید هادی بابائی ، بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری ، طبقه همکف
گیلانرودسرمرضیهشعبانی کسگری محلهنانوایی بربری خزر046486034301342630000154527نان بربری ماشینیرودسر ، گسکر محله ، بلوار ولیعصر ، کوچه شهیدان رمضان نیا ، پلاک 188 ، طبقه همکف
گیلانرودسرنعمتآذیننانوایی آذین 046596285701342620201154527نان بربری ماشینیرودسر ، احمد آباد ، کوچه شقایق ، خیابان احمد آباد ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینبذری چنیجانینانوایی بربری بذری046596398101342646371154527نان بربری ماشینیچینی جان ، کوچه لاله 3 ، بلوار امام رضا ، پلاک 236 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنموسی زاده بالنگانانوایی بربری0465986181154527نان بربری ماشینیرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان جمهوری ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدنظرزاده لزرجاننان بربری046600837901342600000154527نان بربری ماشینیکلاچای ، امام خمینی ، کوچه نماز ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک -775 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدباقررمضان نیااصلی ویشکائینانوایی بربری رمضانیا046602322201342630299154527نان بربری ماشینیرودسر ، گسکر محله ، بلوار ولیعصر ، خیابان ساحل گسکر محله ، طبقه اول
گیلانرودسرسلمانمیرزاپوراردومحلهنانوائی046616052901342600000154527نان بربری ماشینیبالاگزافرود ، جاده ( بالاگزافرود ) ، جاده اصلی بالاگزافرود ، پلاک 117 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلییوسف زاده پودهنانوائی بربری046619077901342600000154527نان بربری ماشینیکلاچای ، مفتح ، خیابان مفتح شمالی ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک 669 ، طبقه همکف
گیلانرودسرعمادحبیبی کندبننانوایی بربری حبیبی0466202538154527نان بربری ماشینیرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان جامی ، خیابان الغدیر ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنمقدم منشنانوایی مقدم منش0466210500154527نان بربری ماشینیرودسر ، انقلاب ، کوچه شهیدمحجوب ، خیابان انقلاب ، پلاک 190 ، طبقه همکف
گیلانرودسرثریاکاظمی سجیرانینانوایی بربری کاظمی0466214027154527نان بربری ماشینیرحیم آباد ، حسین بکسرا ، کوچه معلم ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرلقمانحبیبی کندبننانوایی بربری توحید0466214064154527نان بربری ماشینیکوشکوه ، جاده ( اصلی کوشکوه ) ، بن بست شهید باهنر ، پلاک 354 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفریدهبرنقورینانوایی بربری0466232792154527نان بربری ماشینیکلاچای ، امام خمینی ، خیابان آیت الله صدوقی ، بلوار امام خمینی غربی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصفری شیزرینانوایی بربری شیزری0030646870154527نان بربری ماشینیواجارگاه ، واجارگاه ، میدان بسیج مستضعفین ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف
گیلانرودسرشعبانهادی زاده کندسرینانوایی بربری کندسر0466244676154527نان بربری ماشینیآغوزبن کندسر ، جاده اصلی آغوزبن کندسر ، بن بست (محبی ) ، پلاک 155 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسینحسن پورچافجیرینانوایی بربری0466272422154527نان بربری ماشینیرودسر ، چافجیر ، کوچه فجر ، خیابان چافجیر ، طبقه همکف
گیلانرودسرفیضعلیمحمودی00466275505154527نان بربری ماشینیرودسر ، سرپل شرقی ، کوچه جوراب چی ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلیکسرائی گیلاکجانینانوایی بربری0466308263154527نان بربری ماشینیگیلاکجان ، خیابان توحید ، خیابان انقلاب ، پلاک 108 ، طبقه همکف
گیلانرودسررسولکوه نژادنانوایی کوه نژاد0348124860154527نان بربری ماشینیکلانکلایه ، جاده (کلان کلایه) ، جاده اصلی کلان کلایه ، پلاک 315 ، طبقه همکف
گیلانرودسربیژنحکیمینان بربری0466327162154527نان بربری ماشینیرحیم آباد ، گلدشت ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، خیابان کمربندی دانش ، طبقه اول
گیلانرودسربهزادخانیان رحیم آبادینان بربری046632719801342764934154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – امام خمینی – کوچه شهید ذبیح اله شعبانی – کوچه حجت الاسلام یحیی زاده – پلاک 2 – طبقه همکف – واحد 2
گیلانرودسرعلیبرجی آزارکینان بربری0466331530154527نان بربری ماشینیرحیم آباد ، امام خمینی ، کوچه محمدزاده ، خیابان امام خمینی(ره) ، پلاک 247 ، طبقه همکف
گیلانرودسرشهریشعبانی خساداننان بربری0466335855154527نان بربری ماشینیرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان استقلال ، خیابان امام حسین ، طبقه همکف
گیلانرودسرسلمانروحانی چماقستاننانوائی بربری 046633632401342680000154527نان بربری ماشینیکندسر ، خیابان کاج ، خیابان ( کندسر ) ، پلاک 293 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسلطانعلیشادخواه هندخالهنان بربری0466364038154527نان بربری ماشینیکلاچای ، مفتح ، کوچه قدس ، بن بست (پور محمد) ، پلاک 31 ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمحمدی ماچیانینان بربری0466379212154527نان بربری ماشینیماچیان ، کوچه فرهنگ ، جاده اصلی ماچیان (1) ، پلاک 124 ، طبقه همکف
گیلانرودسرروبیتاحقگودریاکنارینانوایی بربری امید046638690401300000000154527نان بربری ماشینیحسین آباد ، خیابان شهید برزو مشفق ، بن بست شهید مشفق ، پلاک 8 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمرصعربیع زاده اربوسرانانوایی بربری سلامت0466394127154527نان بربری ماشینیخمپته اربوسرا ، خیابان سعدی ، خیابان سردارجنگل ، پلاک 47 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضاجعفری گوابرینانوایی جعفری 0466061122154527نان بربری ماشینیرودسر – شهرک شهید انصاری – کوچه بوستان 11 – بلوار قائم – ساختمان آلین – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرهرمضانی لاکلایهنانوایی0031640391154527نان بربری ماشینیطول لات – روستای رحیم آباد – خیابان جاده کوشکوه – خیابان جاده اشکورات – پلاک 144 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیرضاخانعلی پورنانوایی بربری0354796510154527نان بربری ماشینیلاتک – روستای رحیم آباد – کوچه شهیدمسلم حسن نیا – خیابان سردارجنگل – پلاک 63 – طبقه همکف
گیلانرودسرغلامحسنصمدی بهرامینانوایی بربری صمدی بهرامی0031565766154527نان بربری ماشینیرودسر – امام خمینی(هوسم) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمودرمضانی اربوسرانان بربری0466650679154527نان بربری ماشینیگوزلبن – روستای رحیم آباد – جاده (گزلبن ) – خیابان ولیعصر – پلاک 173 – طبقه همکف
گیلانرودسراسدالهباقری سجیرانینانوایی بربری باقری0466214161154527نان بربری ماشینیسجیران – روستای اشکور سفلی – خیابان امام زاده آقاسیدحسین – کوچه ورزش – پلاک 6 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنقربانینانوایی بربری اذربایجان0345893054154527نان بربری ماشینیکلاچای – امام خمینی – کوچه هویزه – خیابان فرهنگ[نواب صفوی] – طبقه همکف
گیلانرودسرحجت الهعلی بابائی کلرودینان بربری بابایی0466653810154527نان بربری ماشینیکلاچای – کاشانی – کوچه تربیت دوم – کوچه تختی – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اکبرمحمدی وشالینانوایی بربری0466326310154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – گلدشت – کوچه شهید فرامرز ذوالقدری – خیابان سردار جنگل – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبعلیزادهنان بربری0466674382154527نان بربری ماشینیهادی کیاشر – روستای ماچیان – کوچه گلستان 4 – بن بست گلستان 4 – پلاک 19 – طبقه همکف
گیلانرودسررضافرمایشی رودسری00354209767154527نان بربری ماشینیرودسر – سرپل شرقی – خیابان بطرف کمربندی – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدخرمی توسه چالنانوایی خرمی0466326319154527نان بربری ماشینیبازنشین سفلی – روستای رحیم آباد – کوچه ش مهدی معصومی – خیابان دکتر معین – پلاک 277 – طبقه همکف
گیلانرودسراشرفمحمدی رشت آبادینانوایی مرحوم محمدی0354135752154527نان بربری ماشینیکلاچای – پاسداران – کوچه قدس – بلوار (امام خمینی شرقی) – پلاک 693 – طبقه همکف
گیلانرودسرهادیآغیلینان بربری آغیلی0276163768154527نان بربری ماشینیچینی جان – روستای چینی جان – کوچه شهید حیدری – خیابان املش – پلاک 120 – طبقه همکف
گیلانرودسررمضانتقی زاده کراتینانوایی رمضان0031728989154527نان بربری ماشینیچابکسر – امام خمینی – خیابان جمهوری اسلامی – خیابان امام خمینی – پلاک 316 – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهشعبانیان گزافرودینان بربری046674758701342601899154527نان بربری ماشینیواجارگاه – کنگا چرک – خیابان بهار – میدان بهار – طبقه همکف
گیلانرودسراسمعیلقنبریان قاسم آبادینانوایی برکت0466748298154527نان بربری ماشینیبندبن – روستای اوشیان – خیابان فخرجانعلی – بن بست فردوسی – بن ( زین العابدینی ) – پلاک 359 – طبقه همکف
گیلانرودسربلالمنصورینانوایی0466748847154527نان بربری ماشینیسرولات – روستای اوشیان – جاده (سرولات) – جاده اصلی سرولات – پلاک 87 – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیب الهبیاتنانوایی بربری0186822017154527نان بربری ماشینیچابکسر – امام خمینی – کوچه ملت – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرمیترانمدزن قاسم آبادینان بربری0466367387154527نان بربری ماشینیرضامحله – روستای بی بالان – خیابان ولی عصر – جاده اصلی رضا محله – پلاک 388 – طبقه همکف
گیلانرودسرسجادکریمی ملکوتنانوایی قائم0466853133154527نان بربری ماشینیتمیجان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان ولیعصر – بن بست شهیدمحمدحسین عباسپور-بن بوستان – پلاک 1 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینعیسی زاده لزرجانینانوایی بربری0352325316154527نان بربری ماشینیکلاچای – امام خمینی – کوچه نماز – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمسیبقربانی میان پشتهنانوایی قربانی0031565442154527نان بربری ماشینیرودسر – میان پشته – خیابان وحدت – خیابان آزادی – طبقه همکف
گیلانرودسرفرزانهعباسی واحدنانوایی بربری نمونه0403025940154527نان بربری ماشینیکویه سفلی – روستای رضامحله – ندارد – کوچه شهیدسیدموسی سیدآقایی – خیابان شهید بکایی – پلاک 191 – طبقه همکف
گیلانرودسریونسنوروزی کیاسرانانوایی بربری0031637335154527نان بربری ماشینیکیاسرا – روستای ماچیان – جاده ( کیاسرا ) – جاده اصلی کیاسرا – پلاک 16 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمغم انگیز پاپکیادهنانوایی0466918484154527نان بربری ماشینیرودسر – صیدر محله(نواب صفوی) – خیابان شهیدنواب صفوی – خیابان شهیدمهین پور – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدعزتی ویشکائینانوایی بربری برادران عزتی0378653149154527نان بربری ماشینیواجارگاه – امام خمینی – کوچه شهیدابوالفضل بابیزان – خیابان استقلال – طبقه همکف
گیلانرودسرداودنعمتی شیرزینانوایی بربری پزی نعمتی0404949165154527نان بربری ماشینیبالامحله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – کوچه مریم دشت – خیابان انقلاب – پلاک 59 – طبقه همکف
گیلانرودسرعیسیدوستارقاسم آباددوستار0417141624154527نان بربری ماشینیپائین محله قاسم آباد – روستای اوشیان – ندارد – جاده (پایین محله قاسم آباد) – جاده اصلی پایین محله قاسم آباد – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضارهنمای گرمجانینان بربری آزادپز0466367228154527نان بربری ماشینیرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – پلاک -444 – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمسنگین پورنانوایی بربری0467033339154527نان بربری ماشینیچابکسر – شهدا – خیابان طالقانی – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحسنعباسیخبازی نمونه0467043146154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – بخشداری – خیابان امام خمینی – خیابان شهید مرشی – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدموسی زاده رضامحلهنان بربری0466337703154527نان بربری ماشینیاستخربیجار ، کوچه (( فرعی اول )) ، خیابان شهدا ، پلاک 17 ، طبقه همکف
گیلانرودسرشهنازعبدالهی لطرهنانوایی برکت0341974911154527نان بربری ماشینیکلاچای – بالا نوده – خیابان شالیزار – خیابان کشاورز – ساختمان زیبا – طبقه همکف
گیلانرودسرابوالقاسمکسرائینانوایی کسرائی0186805674154527نان بربری ماشینیرودسر – کلکاسرا(باقرآباد،سرپل غرب – خیابان شهید میرابراهیمی – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسرسکینهبصیرطریقت طلبنانوایی0374789639154527نان بربری ماشینیگواسرای سفلی بالامحله – روستای چینی جان – جاده اصلی گواسرای سفلی بالامحله – بن بست شهیدمهدی  عباسیان – پلاک 89 – طبقه همکف
گیلانرودسرعزت الهبخشینانوایی بخشی046714294301342652424154527نان بربری ماشینیکیوان پشته – روستای رضامحله – ندارد – کوچه یاس – کوچه نسترن – پلاک 54 – طبقه همکف
گیلانرودسرملوکجمشیدی صالحآزادپزجمشیدی0030557230154527نان بربری ماشینیرودسر – شهرداری – خیابان امام خمینی (ره) – میدان شهرداری – پلاک 43 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدمعصومی مقدمنانوایی بربری0354744673154527نان بربری ماشینیکلاچای – امام خمینی(فرهنگ) – کوچه ولی عصر – خیابان فرهنگ[نواب صفوی] – پلاک 30 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیماشیرمحمدفشرده نانوایی بربری0467154556154527نان بربری ماشینیرودسر – کرجه پشت – کوچه گلستان 2 – خیابان اصلی کرجه پشت – طبقه همکف
گیلانرودسررحمنمهران پورنان بربری0466334677154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – بخشداری – خیابان فرهنگ – خیابان فرهنگ 1 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدرحمانینانوایی بربری0411041262154527نان بربری ماشینیچایخانسر – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه شهیدموسی صالحی – خیابان امام خمینی – پلاک 243 – طبقه همکف
گیلانرودسرجعفربرش نوردچایجاننانوایی بربری0031722731154527نان بربری ماشینیچایجان – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان مخابرات – خیابان شهدای چایجان – پلاک 155 – طبقه همکف
گیلانرودسربتولجوهر بخشنانوایی بربری0467196546154527نان بربری ماشینیباجیگوابر – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه ( یوسفی نژاد ) – خیابان جاده باجیگوابر – پلاک 105 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلی اصغرحسین پورچابکنانوایی حسین پور0031715422154527نان بربری ماشینیچابکسر – شهدا – خیابان کشاورز – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیکشاورزبهارگیرهانان بربری0467217547154527نان بربری ماشینیبیجارگاه علیا – روستای ماچیان – جاده ( بیجارگاه علیا ) – خیابان امام خمینی – پلاک 121 – طبقه همکف
گیلانرودسراکبرمحمودینانوایی بربری زنجان046723277101342770000154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه ( شهیدحسن نصراله زاده ) – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – پلاک 68 – طبقه همکف
گیلانرودسربهروزصمدی شیزرینانوائی046723831801342680000154527نان بربری ماشینیکلاچای – گیل کلایه – کوچه جیحون – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرالههنوروزی دریاکنارینانوایی بربری046725511001342620000154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – بلوار اشکوری – کوچه وحدت 5 – خیابان شهیدرمضان شعبانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضارضائی لسبوئینانوایی بربری046725895901342770000154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان استقلال – خیابان امام حسین – طبقه همکف
گیلانرودسریاسرقربانی شمشادسرائینانوایی بربری046726798301342693908154527نان بربری ماشینیشیرمحله – روستای ماچیان – کوچه شهید جلالی – جاده اصلی شیرمحله – پلاک 17 – طبقه همکف
گیلانرودسرعزیزحسن پورله داربننان بربری0466326870154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان شهید مطهری – کوچه (( امیرعلی رجبی )) – پلاک 9 – طبقه اول
گیلانرودسرلیلارهنما0401037412154527نان بربری ماشینیرودسر – شهرکطالقانی(صیدرمحله،شهدا – کوچه نوروزی – کوچه دوم ( سردار جنگل ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیعباسی هراتبرنانوایی0186893939154527نان بربری ماشینیبندبن بنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – خیابان ( بطرف رحیم آباد ) – خیابان ( جاده بندبن ) – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانرودسرقمرمردان پور پینوندیبرکت خدا0467278324154527نان بربری ماشینیرودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – کوچه شقایق – بن بست شقایق – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمهمیرزاپوراردومحلهنانوایی بربری046727916201342686909154527نان بربری ماشینیبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – کوچه ( فرعی اول ) – جاده اصلی بی بالان – پلاک 193 – طبقه همکف
گیلانرودسرمسلممرادیانکوهپایه0031710603154527نان بربری ماشینیجیرکل – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان ( بطرف روستای زورزمه ) – خیابان ( جاده جیرکل ) – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلرستمینانوایی بربری رستم046728149801342652815154527نان بربری ماشینیرضامحله – روستای رضامحله – خیابان وصال – جاده اصلی رضامحله مرکزی – طبقه اول
گیلانرودسرحسیننیکخواه بهرامینانوایی بربری0340583769154527نان بربری ماشینیسیاهکلرود – روستای سیاهکلرود – ندارد – کوچه شهیدفرهادآقاجانی – خیابان جواهردشت – پلاک 140 – طبقه همکف
گیلانرودسرارسلانمهرزادسلاکجانی0311986589154527نان بربری ماشینیکلاچای – کوی وادی – کوچه مولوی – بن بست ((حسین سلیمان پور)) – طبقه اول
گیلانرودسرسمیهداداشی0467327302154527نان بربری ماشینیرودسر – شهرداری – خیابان شهرداری (1) – خیابان فرهنگ – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمبذری چنیجانی00467340650154527نان بربری ماشینیگرمجان – روستای رضامحله – ندارد – کوچه شهید قدیمی – خیابان شهید مصطفی خمینی – پلاک 77 – طبقه همکف
گیلانرودسرخدیجهفتحینانوایی بربری فتحی0467364498154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – اشکلک – خیابان حافظ – خیابان شهید رجائی – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیدفاضلی ماسایهنانوایی بربری046737726801311111111154527نان بربری ماشینیسورجان محله – روستای رضامحله – ندارد – خیابان (بطرف لسیومحله) – خیابان (جاده سورچان محله) – پلاک 36 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعابدی جیردهی00351679934154527نان بربری ماشینیبی بالان – روستای بی بالان – ندارد – خیابان شهدا – جاده اصلی بی بالان – پلاک 254 – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهآذری سویریبربری جوادی0467404549154527نان بربری ماشینیکویه علیا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان جاده کویه علیا – خیابان بازارچه شهید عبداللهی – پلاک 149 – طبقه همکف
گیلانرودسراسماعيلاسماعيل پوربندبنينان بربری0467419472154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – ابوعلی سینا – خیابان آیت الله خامنه ای – خیابان شهید دکتر بهشتی – طبقه همکف
گیلانرودسرحبیبهابراهیمی طوله لاتنانوایی گل گندم0368746490154527نان بربری ماشینیبنکسر – روستای رحیم آباد – ندارد – کوچه ( رضایی ) – خیابان جاده اشکور – پلاک 146 – طبقه همکف
گیلانرودسرعليعسگري احمدبيگلونان بربری عسگری0467432966154527نان بربری ماشینیکلاچای – امام خمینی – کوچه شهید علی اکبر حسینی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – پلاک 997 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهنازدانشورنانوایی بربری نیلو046743777301342783232154527نان بربری ماشینینیلو – روستای اشکور سفلی – ندارد – خیابان نیلو به رحیم آباد – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 67 – طبقه همکف
گیلانرودسراکبرنقی پورلزرجاننانوایی بربری046743842501342680000154527نان بربری ماشینیواجارگاه – لزرجان – خیابان (لزرجان) – کوچه شهید حسین فهمیده – پلاک 23 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیکریمی ملک میان نانوایی بربری کریمی0378873387154527نان بربری ماشینیملک میان – روستای اوشیان – ندارد – خیابان شهید عیسی نژاد – خیابان انقلاب – پلاک 122 – طبقه همکف
گیلانرودسربهروزغلاملونان بربری غلاملو0467446817154527نان بربری ماشینیکلاچای – کوی وادی – کوچه مولوی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعلینیازمندناشینانوایی بربری نیازمند046744788901342649437154527نان بربری ماشینیکرفستان – روستای چینی جان – ندارد – خیابان ( جاده پیله باغ ) – خیابان ( جاده کرفستا ن ) – پلاک 321 – طبقه همکف
گیلانرودسرمجیدزارع خشکلاتنانوایی0186896960154527نان بربری ماشینیخشکلات – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان سردارجنگل – خیابان امام رضا ( ع ) – پلاک 50 – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصادقفخرمحمديان خانسرينانوایی جواهردشت0186860135154527نان بربری ماشینیخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – جاده ( خیاط محله ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 72 – طبقه همکف
گیلانرودسرحسینتارینانوایی بربری 046745630301342626511154527نان بربری ماشینیرودسر – انقلاب – خیابان شاهین – خیابان انقلاب – پلاک -77 – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیباقری لختگینانوای بربری باقری0467458109154527نان بربری ماشینیواجارگاه – مریم دشت – خیابان شهدا – خیابان خرمشهر – پلاک -26 – طبقه همکف
گیلانرودسراحمدحسین پور میانرودینانوائی0467483740154527نان بربری ماشینیخاناپشتان – روستای بی بالان – ندارد – جاده ( خاناپشتان ) – خیابان شهدا – پلاک 196 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیعبدالغفار گلپایگانی نانوایی بربری گلپایگانی0467487525154527نان بربری ماشینیرودسر – گسکر محله(رامدشت) – خیابان ساحل گسکر محله – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرجمشیدقربانینانوایی بربری046749047001342680000154527نان بربری ماشینیواجارگاه – شبخوسکله – خیابان 22بهمن شبخوسکله – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرعلیطیارینانوایی بربری046749813901342627998154527نان بربری ماشینیرودسر – 72 تن – کوچه طیاری – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرفيروزخاوندكارنانوایی جواهر دشت0437315218154527نان بربری ماشینیخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان (مخابرات ) – خیابان ( جواهردشت ) – پلاک 258 – طبقه اول
گیلانرودسرفريباحبيبي لسبونانوایی بربری0437531104154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – بالنگاه – کوچه ((حسین فلکرو)) – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسرعزيزرمضان پورترشكوهنانوایی0308356890154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – ترشکوه – کوچه ((حسن رستمی)) – خیابان شهید اله قلی جعفری – طبقه همکف
گیلانرودسرفریباعباس زادهنانوایی بربری سنتی0467533431154527نان بربری ماشینیکلاچای – نوده – بلوار امام خمینی شرقی – بن بست شهیدچمران – طبقه همکف
گیلانرودسرحاجیجداوینانوایی حاجی جداوی 046757726801342513887154527نان بربری ماشینیرودسر – شهرک انصاری – خیابان گلستان ها – خیابان مولوی – طبقه همکف
گیلانرودسرعباسعليعباسينانوایی0031612387154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – بلوار اشکوری – خیابان ( اشکوری ) – بلوار آیت اله محمدتقی معصومی اشکوری – طبقه همکف
گیلانرودسررحمنمهدويان كودكاننانوایی0307497823154527نان بربری ماشینیرحیم آباد – اشکلک – خیابان (اشکلک) – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
گیلانرودسرعليدرويشعلي نژادرودسرينانوایی لواشی0031565982154527نان بربری ماشینیرودسر – سرپل شرقی – کوچه شهید محمدعلیزاده – خیابان فلسطین – پلاک 52 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادعباسینانوایی بربری0467648744154527نان بربری ماشینیکلاچای – نوده – خیابان ( نوده) – بلوار امام خمینی شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسریدالهعبدی تنهاندارد046765562401342624262154527نان بربری ماشینیلهداربن – روستای چینی جان – ندارد – جاده ( لهداربن ) – جاده اصلی لهداربن – پلاک 134 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهریجمشیدی صالحنانوایی گل گندم046766350901342624251154527نان بربری ماشینیکلاچای – آموزش و پرورش – کوچه شهید وهاب قاسمی – خیابان شهید مطهری شرقی – طبقه همکف
گیلانرودسرمهیاعبداللهی چله برینانوایی بربری0467668602154527نان بربری ماشینینعمت سرا – روستای بی بالان – ندارد – کوچه گلزار – خیابان امام خمینی – پلاک 630 – طبقه همکف
گیلانرودسرحميدجعفرينانوایی بربری0437763686154527نان بربری ماشینیچابکسر – گیلان ده – کوچه پروین اعتصامی (2) – خیابان تختی (3) – طبقه همکف
گیلانرودسرعبدالحسينموقرندارد 0467699269154527نان بربری ماشینیرودسر – شهدا – خیابان شهدا – خیابان مولوی – طبقه همکف
گیلانرودسرعالیهبلاشنان سنتی مهربانو046699806001342620000154614نان برنجی و نان خرمایی و کاک پزیتمیجان – روستای چینی جان – ندارد – جاده ( تمیجان ) – خیابان ولیعصر – پلاک 167 – طبقه همکف
گیلانرودسررقیهشیخ حسنی پیرکوهینان سنتی فامیلی046714142901342696665154614نان برنجی و نان خرمایی و کاک پزیرودسر – گسکر محله – کوچه فضیلت – بلوار ولیعصر – پلاک 125 – طبقه همکف
گیلانرودسرزهرارحیم پسندتمیجانینان سنتی برنجی تمیجان مادر046719430801342642356154614نان برنجی و نان خرمایی و کاک پزیرودسر – سرپل شرقی – کوچه درخشان – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرصنوبرنقره علی پورقاسم ابادینانوايي عليپور029104898801420154514نان تافتون سنتیکلاچای خ ایت اله کاشانی  0
گیلانرودسرفریدونمحمدی030846680201426586375154514نان تافتون سنتیواجارگاه خیابان خرمشهر واجارگاه خیابان خرمشهر  0
گیلانرودسرادریسصادقی زیازینانوایی031876782701427701556154514نان تافتون سنتیرحیم اباد زیاز  34131
گیلانرودسرنیره عبدالهی نانوائی0466346731154514نان تافتون سنتیکلاچای – ماچیان –  روستا کلان کلایه 
گیلانرودسرفریباقاسمینانوایی تافتون0466394137154514نان تافتون سنتیرحیم آباد ، گلدشت ، خیابان سردار جنگل ، خیابان شهید حسین کشاورز ، طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادآقائینانوایی سنگک0320177333154513نان سنگکی سنتیرودسر خ شهدا  0
گیلانرودسرعلی رضارمضانی چایخانسریگندک طلایی0313642854154513نان سنگکی سنتیکلاچای خیابان شهید مطهری نانوایی سنگک ماشینی  0
گیلانرودسرعباسمیرشکارنانوایی046603032401342623946154513نان سنگکی سنتیرودسر ، شهرک انصاری ، خیابان بسیج مستضعفین (72تن ) ، خیابان شهید انصاری ، طبقه همکف
گیلانرودسررضاعزتینانوایی سنگک 0466049170154513نان سنگکی سنتیرودسر ، شهدا ، خیابان شهدا ، کوچه گلزار شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسراسماعیلمیرزاآقاجانی سیاهکلرودینانوایی سنگکی شاهد046614524401342606980154513نان سنگکی سنتیچایخانسر ، خیابان امام خمینی ، جاده اصلی چایخانسر ( 1 ) ، پلاک 148 ، طبقه همکف
گیلانرودسرامیرقاسمی44931183090466244209154513نان سنگکی سنتیرحیم آباد ، اشکلک ، خیابان شهید چمران ، بلوار امام خمینی ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدعلیخلعتبری مکرمنان سنگکی 046638306001342680000154513نان سنگکی سنتیکلاچای ، امام خمینی ، خیابان شهرداری ، کوچه داروخانه ، طبقه همکف
گیلانرودسرمریمبهرام پورسیاهکلرودینان سنگکی046696360401342660000154513نان سنگکی سنتیچابکسر – شیخ زاهد محله – خیابان هفده شهریور – خیابان پاسداران – طبقه همکف
گیلانرودسرطاهرهعلی پورپیجانینانوایی بربری0467124332154513نان سنگکی سنتیرودسر – شهرک ولی عصر(سرپل شرقی) – خیابان 12 فروردین – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسرسانازغلامینانوایی سنگکی عباسی 046726930501342646881154513نان سنگکی سنتیچینی جان – روستای چینی جان – ندارد – کوچه قهرمانان – بلوار امام رضا – پلاک 617 – طبقه همکف
گیلانرودسرجعفرحسن نژادچابکینانوایی0467398864154513نان سنگکی سنتیچابکسر – امام خمینی(ماه گرفته) – خیابان بسیج مستضعفان – بلوار امام رضا(ع) – طبقه همکف – واحد 4
گیلانرودسرمحمدتنهاشيرايهسنگکی0426470109154513نان سنگکی سنتیرودسر – گسکر محله – خیابان کلدره – بلوار ولیعصر – طبقه همکف
گیلانرودسراکرمشهابی زیبدنانوایی سنگکی0467512596154513نان سنگکی سنتیرودسر – طالقانی(شهدا) – خیابان شاهدان جاوید – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرمهردادجوادی فرنون تک0455511081154522نان سنگکی ماشینیرودسر خیابان انقلاب  0
گیلانرودسرمحمودپنجی پزانیسنگکی ساحل046607206201342698018154522نان سنگکی ماشینیرودسر ، شهرک بنیاد ، کوچه رضائی ، بلوار شهید ناصحی ، طبقه همکف
گیلانرودسرصفورارمضانی اقدمگل گندم0466210574154522نان سنگکی ماشینیناصرسرا ، کوچه حافظ 13 ، خیابان شهید بکایی ، پلاک 438 ، طبقه همکف
گیلانرودسرفرزادحسن زادگان رودسریسنگکی زرگون0466232589154522نان سنگکی ماشینیرودسر – آتش نشانی(72 تن) – خیابان شهید بازرگانی – خیابان بسیج مستضعفین – طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهجان زاده قاسم آبادسنگکی مادر046705184001342656109154522نان سنگکی ماشینیقاسم آبادسفلی – روستای اوشیان – قاسم آبادسفلی – کوچه شهید هادی احمدی – خیابان شهدا – پلاک 453 – طبقه همکف
گیلانرودسرمهدیمنزوی تبریزینانوایی منزوی0467315287154522نان سنگکی ماشینیرودسر – انقلاب – کوچه هوسمی – خیابان انقلاب – طبقه همکف
گیلانرودسرمریمپورعیسی عندلیبنانوایی معصومی0467418726154522نان سنگکی ماشینیرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان 35 متری 1 – بلوار قائم شرقی ( خ فردوسی ) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدنظافتینانوایی گندمک0467507670154522نان سنگکی ماشینیرودسر – شهرک شهید انصاری – خیابان شهید محمد برقزان – خیابان شهید درود – طبقه همکف
گیلانرودسرصدیقهحسنعلی زاده پس کلاسینانوایی لواشی حسنی046611881201342668292154515نان لواش سنتیشاهمرادمحله ، کوچه رسالت ، جاده اصلی شاهمرادمحله ، پلاک 49 ، طبقه همکف
گیلانرودسرسمیهامام یارینانوایی لواشی بعثت0348339812154515نان لواش سنتیرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – کوچه خوشدل – بلوار ولیعصر – پلاک -470 – طبقه اول
گیلانرودسرنادرعشوری لاتینانوایی لواش0423688934154515نان لواش سنتیرحیم آباد – بالنگاه – خیابان امام حسین – خیابان اشکور – طبقه همکف
گیلانرودسرحیدرامامیاری030751644001420154524نان لواش ماشینیکلاچای شیرمحله  0
گیلانرودسرراضیهابراهیم اخضرینانوایی لواشی0417135646154524نان لواش ماشینیچابکسر- خیابان امام ره- روبروی اداره آب وفاضلاب
گیلانرودسرزهرا پورکاکرودی نانوائی0455152857154524نان لواش ماشینیکلاچای ، پاسداران ، کوچه قدس ، بلوار امام خمینی شرقی ، پلاک 705 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراتالانکنانوایی لواشی ماشینی تالانک045924244001342620000154524نان لواش ماشینیرودسر ، سرپل شرقی ، کوچه آزاده ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلینقیمصطفویلواشی مصطفوی 046596317601342621145154524نان لواش ماشینیرودسر ، شهدا ، خیابان سعدی ، خیابان شهدا ، طبقه همکف
گیلانرودسراحمدعلی پورنانوایی046616892901342779004154524نان لواش ماشینیبیجارگاه علیا ، جاده ( بیجارگاه علیا ) ، خیابان امام خمینی ، پلاک 153 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزینبفدوی آزارکینانوایی لواشی صداقت0466210652154524نان لواش ماشینیطول لات ، خیابان جاده کوشکوه ، خیابان جاده اشکورات ، پلاک 148 ، طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدرضابیاتنانوایی مهدیار046622118701342699376154524نان لواش ماشینیرودسر ، چافجیر ، کوچه شهید مهدی زاده ، کوچه گلزار شهدا ، پلاک -1 ، طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعباسینانوایی لواشی عباسی0466227980154524نان لواش ماشینیرحیم آباد ، امام خمینی ، خیابان قدس ، خیابان امام خمینی(ره) ، طبقه همکف
گیلانرودسرعلییعقوبی شوکینانوایی لواش برادران یعقوبی0466259466154524نان لواش ماشینیخراسان پشته ، کوچه (یعقوبی ) ، خیابان (مدرسه ) ، پلاک 653 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزهراعموئیان کلکاسرائینانوایی لواشی ابوالفضل046628671901342630124154524نان لواش ماشینیرودسر ، گسکر محله ، خیابان ساحل گسکر محله ، بلوار ولیعصر ، طبقه همکف
گیلانرودسرامیرعلیزاده دعویسرائینانوایی سید046631268301342620000154524نان لواش ماشینیکلکاسرا – کوچه نیلوفر – خیابان شهدا – ساختمان سید – پلاک 124 – طبقه همکف – 
گیلانرودسرسیاوشنباتی پوردیلمینانوایی لواشی سلامت0466314509154524نان لواش ماشینیرودسر ، امام خمینی ، خیابان شهید مهدی قاسمی ، خیابان طالقانی ، پلاک 10 ، طبقه همکف
گیلانرودسرزلیخاشریفی مایستانینان لواشی046632712401342760735154524نان لواش ماشینیرحیم آباد ، بالنگاه ، خیابان (اصلی بالنگاه) ، خیابان استقلال ، طبقه همکف
گیلانرودسرشیرالهامام یارینان لواشی0466330854154524نان لواش ماشینیرودسر ، دریاوارسر ، کوچه خوشدل ، بلوار ولیعصر ، ساختمان علی پناه ، طبقه همکف
گیلانرودسرمستورهنیازینان لواشی0466650820154524نان لواش ماشینیرحیم آباد – بلوار معصومی(عباس آباد) – خیابان شهیدتیمور حبیبی – بلوار آیت اله شهیدمحمد معصومی اشکوری – پلاک 589 – طبقه همکف
گیلانرودسریوسفعباسینان بربری یوسفی0466650919154524نان لواش ماشینیکلاچای – امام خمینی – خیابان سعدی – بلوار ( امام خمینی غربی ) – طبقه اول
گیلانرودسربانونصیری جان آقانانوایی لواشی ذرین دانه0466747220154524نان لواش ماشینیرودسر – شهدا(احمدآباد) – خیابان شهید محمود عابدینی – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرصغریذبیح پوررحیم آبادینان لواشی سنتی0466752147154524نان لواش ماشینیماچیان – روستای ماچیان – کوچه شهیدکوچکی – جاده اصلی ماچیان (1) – پلاک 198 – طبقه همکف
گیلانرودسرنادرمناف پورصومعه سفلینانوایی  لواشی0314825337154524نان لواش ماشینیرودسر – شهرک شهیدرجائی(احمدآباد) – خیابان شهدا – خیابان احمد آباد – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدحیدری دامانینان لواش0466856932154524نان لواش ماشینیکلاچای – امام خمینی – کوچه مژده – بلوار (امام خمینی شرقی) – طبقه همکف
گیلانرودسرمهنازعباسینان لواشی گل گندم046691756201342660000154524نان لواش ماشینیچابکسر – امام خمینی – کوچه تلاش – خیابان 22 بهمن[نهضت اسلامی] – طبقه همکف
گیلانرودسرسعیداحمدی رادنانوایی لواش گرمابدشت0467023693154524نان لواش ماشینیگرمابدشت – روستای اشکور سفلی – ندارد – کوچه (مسجد) – جاده اصلی گرمابدشت – مجتمع تجاری مسکونی سعید – طبقه اول
گیلانرودسرفیض اللهقربان نیاسیاهکلرودینانوایی جوانه گندم0467033483154524نان لواش ماشینیخیاطمحله – روستای سیاهکلرود – ندارد – خیابان ( جواهردشت ) – بن بست خاوندکار – طبقه همکف
گیلانرودسرطاهراصغری آلمانینانوایی اصغری0031703393154524نان لواش ماشینیچابکسر – شیخ زاهد محله – کوچه طبیعت – خیابان پاسداران – پلاک -11 – طبقه همکف
گیلانرودسرسیده فاطمهسیدمحمدینانوائی لواشی ماشینی0467227539154524نان لواش ماشینیناصرسرا – روستای چینی جان – ندارد – کوچه حافظ 9 – خیابان شهید بکایی – پلاک 69 – طبقه همکف
گیلانرودسرکبراابراهیم زادهنانوایی لواشی0467238498154524نان لواش ماشینیواجارگاه – شبخوسکله – کوچه شهید مختار صادقی – بلوار دانشگاه – طبقه همکف
گیلانرودسرحسنعباسیلواشی عباسی046727693901342770000154524نان لواش ماشینیحسن سرا – روستای رضامحله – ندارد – خیابان ولیعصر – بلوار امام رضا ( ع ) – پلاک 420 – طبقه همکف
گیلانرودسرملکنیازینانوایی لواش دولتی0467381342154524نان لواش ماشینیرحیم آباد – گلدشت – خیابان شهید حسین کشاورز – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزشعبانی روشننانوایی لواشی046739870401342630098154524نان لواش ماشینیرودسر – دریاوارسر(سه راه کلدره) – بلوار ولیعصر – خیابان کلدره – طبقه همکف
گیلانرودسرحمیداحمدینانوایی لواشی046741758001342612152154524نان لواش ماشینیرودسر – هوسم(رانکوه) – خیابان ابن سینا جنوبی – خیابان کشاورز – طبقه همکف
گیلانرودسرفاطمههدایت زادهندارد046743826201342624262154524نان لواش ماشینیرودسر – شهدا(چافجیر) – خیابان شهید عسگری – خیابان شهدا – طبقه همکف
گیلانرودسرپرویزنیازینان لواش بوی گندم 0424289925154524نان لواش ماشینیکلاچای – امام خمینی – کوچه زند – خیابان آیت اله کاشانی – طبقه همکف
گیلانرودسرمعصومهتاران راد نانوایی لواشی0467588044154524نان لواش ماشینیچابکسر – مسجد جامع – کوچه مسجد جامع – خیابان (شهدا) – طبقه همکف
گیلانرودسرمحمدصالحتارينانوایی محمد صالح تاری 0444998209154524نان لواش ماشینیرودسر – سرپل غربی(چافجیرمیان پشته – خیابان هجرت – خیابان طالقانی – طبقه همکف
گیلانرودسريدالهعاطفي رادنانوایی لواشی0289463915154524نان لواش ماشینیچابکسر – اوشیان – خیابان شهید بالواسه – خیابان آزادگان – پلاک 266 – طبقه همکف

تکرار کلمات: لیست اصناف رودسر تولیدی و   /  لیست اصناف رودسر تولیدی  /  لیست اصناف رودسر تولیدی  /  لیست اصناف رودسر تولیدی  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /   لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی

ادامه تکرار کلمات: لیست اصناف رودسر تولیدی و   /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی  و /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی  و /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /   لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و

لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /   لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی  و /  لیست اصناف رودسر تولیدی  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و

تکرار کلمات: لییست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی  و /  لیست اصناف رودسر تولیدی  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /   لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و

ادامه تکرار کلمات: لیست اصناف رودسر تولیدیو لیست اصناف رودسر تولیدی  و لیست اصناف رودسر تویدی و  لیست اصناف رودسر تولیدی و  لیست اصناف رودسر تولیدی و  لیست اصناف رودسر تولیدی و  لیست اصناف رودسر تولیدی  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  لیست اصناف رودسر تولیدی و  لیست اصناف رودسر تولیدی و   لیست اصناف رودسر تولیدی و  لیست اصناف رودسر تولیدی و  لیست اصناف رودسر تولیدی و  لیست اصناف رودسر تولیدی و  لیست اصناف رودسر تولیدی  /  لیست اصناف رودسر تولیدی و  لیست اصناف رودسر تولیدی و لیست اصناف رودسر تولیدی و  لیست اصناف رودسر تولیدی و لیست اواف رودسر تولیدی

مهر 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *