مقاوم سازان آریا نگین

شرکت پناه گستر گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۸۶۲۹۴

آخرین آگهی های تغییرات شرکت پناه گستر گیلان:

آگهی تغییرات شرکت پناه گستر گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۸۶۲۹۴.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ – آقایان سینا احمدی پوررودپشت به شماره ملی ۲۷۰۰۰۲۳۷۷۳ و البرز احمدی پور به شماره ملی ۲۵۸۰۱۷۰۶۸۵و محمد ظفری لنگرودی به شماره ملی ۲۷۰۸۳۱۴۱۱۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲ – آقای صداقت آقائی پور به شماره ملی ۴۸۳۹۹۰۱۰۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی عزیزی امیرآباد به شماره ملی ۲۷۱۰۰۰۷۹۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

سایر آگهی های تغییرات این شرکت:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ – اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تاتاریخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سینا احمدی پوررودپشت به شماره ملی ۲۷۰۰۰۲۳۷۷۳و خانم سوده بخشی به شماره ملی ۲۵۹۵۹۱۵۲۴۱ و البرز احمدی پور به شماره ملی ۲۵۸۰۱۷۰۶۸۵ انتخاب شدند.
۲- آقای صداقت آقائی پور به شماره ملی ۴۸۳۹۹۰۱۰۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی عزیزی امیرآباد به شماره ملی ۲۷۱۰۰۰۷۹۲۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ – سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:آقای سینا احمدی پور رود پشت به شماره ملی ۲۷۰۰۰۲۳۷۷۳به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و خانم سوده بخشی به شماره ملی ۲۵۹۵۹۱۵۲۴۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.
۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء (مدیرعامل) منفردا”همراه با مهرشرکت و سایرنامه های عادی و اداری با امضاء (مدیرعامل ) منفردا”همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.

مهر 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *