مقاوم سازان آریا نگین

شرکت مقاوم سازان آریا نگین لنگر شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۵۳۴۰

آخرین آگهی های تغییرات شرکت مقاوم سازان آریا نگین:

آگهی تغییرات شرکت مقاوم سازان آریا نگین لنگر شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۵۳۴۰آگهی تغییرات شرکت مقاوم سازان آریا نگین لنگر شرق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ -آقای بهروز نصیری رادبه کد ملی ۲۶۸۰۰۵۹۹۶۴ با دریافت ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت خارج شد در نتیجه سرمایه از ۱۶۰۰۰۰۰ریال به ۱۴۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید.

* نام شرکاء میزان سهم الشرکه آنها:
جمشید نجفی به کد ملی ۲۷۰۹۹۶۳۰۸۶ دارای ۱۳۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
امیر حسین رحیمی کدملی ۶۳۰۰۰۳۳۶۳۵ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

سایر آگهی های تغییرات این شرکت:

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ – سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان محسن کرامتی به کد ملی ۲۵۹۶۲۰۵۶۲۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و جمشید نجفی به کد ملی ۲۷۰۹۹۶۳۰۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر حسین رحیمی به کدملی ۶۳۰۰۰۳۳۶۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
۲- حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک وسفته وبروات وعقود اسلامی و قراردادها واوراق عادی واداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ – اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تاتاریخ ۰۷/۰۷/۱۴۰۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محسن کرامتی به کد ملی ۲۵۹۶۲۰۵۶۲۹ (خارج از شرکاء) و جمشید نجفی به کد ملی ۲۷۰۹۹۶۳۰۸۶ و امیر حسین رحیمی به کدملی ۶۳۰۰۰۳۳۶۳۵ انتخاب شدند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۴۰۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱ -آقای جمشید نجفی به کد ملی ۲۷۰۹۹۶۳۰۸۶ با پرداخت ۴۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۱۳۹۰۰۰۰ ریال افزایش داد.
۲- آقای امیر حسین رحیمی به کدملی ۶۳۰۰۰۳۳۶۳۵ با پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد، در نتیجه سرمایه شرکت از ۱۱۹۰۰۰۰ریال به۱۶۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

* نام شرکاء میزان سهم الشرکه:
جمشید نجفی کد ملی ۲۷۰۹۹۶۳۰۸۶ دارای ۱۳۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
بهروز نصیری راد کدملی ۲۶۸۰۰۵۹۹۶۴ دارای ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
امیر حسین رحیمی کدملی ۶۳۰۰۰۳۳۶۳۵ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

مهر 1400

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *